دانلود رایگان


ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار - دانلود رایگاندانلود رایگان اين تحقيق به بررسي ارزیابی رابطه محافظه كاري در حسابداري و هزينه سرمايه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس مي پردازد . محافظه كاري بر مبناي دو معيار عدم تقارن زماني سودكه معيار سود و زياني و ارزش بازار به ارزش دفتري سهام كه معيار ترازنامه اي است مورد اندازه گيري قرار مي گيرد . لذا در اين تحقيق رابطه

دانلود رایگان ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانتعداد صفحات : 135 صفحهفرمت فایل اصلی : doc قابل ویرایش با نرم افزار ورد چكيده: اين تحقيق به بررسي ارزیابی رابطه محافظه كاري در حسابداري و هزينه سرمايه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس مي پردازد . محافظه كاري بر مبناي دو معيار عدم تقارن زماني سودكه معيار سود و زياني و ارزش بازار به ارزش دفتري سهام كه معيار ترازنامه اي است مورد اندازه گيري قرار مي گيرد . لذا در اين تحقيق رابطه هزينه سرمايه با محافظه كاري بر مبناي اين دو معيار سنجيده مي شود . با استفاده از اطلاعات صورتهاي مالي و قيمت هاي سهام 86 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني 1380 تا 1387 و با بهره گيري از روش تجزيه وتحليل رگرسيون خطي چندمتغيره،به كمك نرم افزار SPSS ، نتايج تحقيق نشان داد كه بين هزينه سرمايه بر اساس پرتفوي شركت ها و محافظه كاري بر مبناي عدم تقارن زماني سود رابطه منفي وجود دارد . همچنين نتايج اين تحقيق نشان داد بين هزينه سرمايه و محافظه كاري بر مبناي نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام رابطه مثبت معني داري وجود دارد . علت واكنش متفاوت هزينه سرمايه نسبت به دو معيار محافظه كاري ناشي از تفاوت در ساختار اين دو معيار است . چرا كه معيار عدم تقارن زماني سود يك معيار سود و زياني است در حاليكه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري يك معيار ترازنامه اي است . چكيده:.. 1 مقدمه:.. 2 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1. مقدمه : 4 2-1. بيان مسئله. 5 3-1. اهميت و ضرورت تحقيق.. 7 4-1. اهداف تحقيق.. 8 5-1.فرضيه هاي تحقيق.. 9 6-1.روش تحقيق.. 9 7-1.مدل هاي مورد استفاده براي آزمون فرضيه هاي تحقيق.. 10 8-1 .قلمرو تحقيق.. 11 1-8-1. قلمرومكاني: 11 2-8-1. قلمرو زماني: 11 3-8-1. قلمرو موضوعي: 11 9-1. تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق.. 12 10-1. ساختار تحقيق.. 12 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 . مقدمه. 15 2-2. محافظه كاري در گزارشگري مالي.. 16 1-2-2.تعريف محافظه كاري.. 16 2-2-2 . جايگاه محافظه كاري در استانداردهاي حسابداري.. 19 4-2. معيارهاي ارزيابی محافظه کاري.. 23 1-4-2. معيارهاي خالص دارايي ها 24 2-4-2. معيارهاي سود و اقلام تعهدي.. 24 6-2. رابطه عدم تقارن زماني سود با نسبت MTB. 29 7-2. معيارهاي محافظه کاري.. 29 1-7-2. ارزش بازار نسبت به ارزش دفتري سهام. 29 2-7-2. معيار عدم تقارن زماني سود. 30 3-7-2. رابطه بين نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري وعدم تقارن زماني سود. 31 8-2. هزينه سرمايه. 33 1-8-2 . مفروضات الگوي هزينه سرمايه. 36 2-8-2.نقش هزينه سرمايه در تصميمات سرمايه گذاري.. 42 3-8-2. نقش هزينه سرمايه در تصميم هاي مالي.. 42 4-8-2 .كاربرد مفهوم هزينه سرمايه. 43 5-8-2 .عوامل مؤثر بر هزينه سرمايه. 43 6-8-2. ارتباط بين اطلاعات حسابداري، افشاء و هزينه سرمايه. 45 7-8-2 .ارتباط بين كيفيت اطلاعات حسابداري، محافظه كاري و هزينه سرمايه. 46 8-8-2.رابطه بين هزينه سرمايه و محافظه كاري بر مبناي معيار عدم تقارن زماني سود. 50 9-8-2.رابطه بين هزينه سرمايه و محافظه كاري بر مبناي معيار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام..... 50 9-2- بخش دوم :پيشينه تحقيق.. 51 10-2. پيشينه تحقيقات انجام شده خارج ازكشور 51 1-10-2- نقش اطلاعاتي محافظه كاري.. 52 2-10-2- محافظه كاري در حسابداري.. 52 3-10-2-بررسيمحافظهكاريدرميان شركتهايانگليسيو امريكايي.. 53 4-10-2-بررسيرابطهمحافظهكاري باانگيزههايمنفعتجويانه مديرانكهباعثزيان شركتمي گردد..... 54 5-10-2-بررسيرابطهبين محافظهكاريوراهبري شركتيباتوجهبهتركيب اعضايهياتمديره.... 54 6-10-2-اطلاعات و هزينه سرمايه. 55 7-10-2- ارائه مجدد در حسابداري و ريسك اطلاعاتي.. 56 8-10-2- هزينه سرمايه و ويژگيهاي كيفي سود. 56 9-10-2- محافظه كاري حسابداري و هزينه سرمايه. 57 11-2 پيشينه تحقيقات انجام شده در ايران. 59 1-11-2-عدم تقارن زماني سود به عنوان معيار محافظه كاري در گزارشگري مالي 59 2-11-2-بررسي رابطه بين ويژگيهاي كيفي سود و هزينه سرمايه سهام عادي.. 60 3-11-2- شناسايي الگوي هزينه سرمايه و عوامل موثر بر آن. 60 4-11-2-رابطه كيفيت اقلام تعهدي و هزينه سرمايه در ايران 61 5-11-2-بررسي رابطه بين كيفيت سود و هزينه سرمايه در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 62 6-11-2- محاسبه هزينه سرمايه يك واحد تجاري 62 فصل سوم: روش اجرای تحقیق 1-3- مقدمه: 65 2-3-روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش... 66 3-3.جامعهآماري.. 66 4-3 . قلمروموضوعي. 67 5-3 . قلمروزماني و مكاني.. 67 6-3 . روشگردآوریاطلاعات.. 67 7-3. تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 68 1-7-3- متغيرهايمستقل(توضيحي(: 68 2-7-3- متغيروابسته : 69 8-3 . چگونگي بررسي فرضيه ها 69 1-8-3 . بررسيمفروضاتاساسيمدلرگرسيونخطي: 69 2-8-3 .آزمونمعنيداربودنفرضيهها 70 3-8-3 .آزمونمعنيداربودنمتغيرمستقل. 70 4-8-3. آزمونمعنيداربودنضريبهمبستگي((R. 71 5-8-3 .آزمونخودهمبستگيبينمشاهدات.. 72 9-3 روش آزمون فرضيه ها : 72 1-9-3: آزمونفرضيات.. 72 2-9-3.آزمون فرضيه اول: 74 3-9-3 . آزمونفرضيهدوم. 75 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها 1-4-‏ مقدمه: 77 2-4 .آمار توصيفي.. 77 3-4 : ضريبهمبستگيبينمتغيرهايتحقيق.. 79 4-4 :نتايجبررسيمفروضاتاساسيمدلرگرسيونخطي.. 80 5-4. نتايجآزمونفرضيههايتحقيق.. 80 1-5-4 .نتايج آزمون فرضيه اول تحقيق.. 82 1-1-5-4. نتايج آزمون فرضيه اول تحقيق بر اساس روش تشكيل پرتفوي.. 84 2-1-5-4 .خلاصه نتايج آزمون فرضيه اول تحقيق بر اساس روش پرتفوي.. 91 2-5-4 .نتايج آزمون فرضيه دوم تحقيق.. 91 6-4. خلاصه نتايج. 93 7-4 خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 94 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 1-5-مقدمه: 96 2-5. خلاصهيافتههايتحقيق.. 97 3-5. نتایج حاصل از تحقیق.. 98 4-5 . محدوديتهايتحقيق.. 99 5-5. پيشنهادها 100 1-5-5.پيشنهادبرخاستهازتحقيق.. 100 2-5-5 .پيشنهادبرايتحقيقاتآتي.. 101 پیوستها منابع و ماخذ: منابع فارسي: 131 منابع لاتین: 132 چکیده انگلیسی .......................................................................................................135

حسابداری


بورس


سهام


هزینه


رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس


محافظه کاری در حسابداری


هزینه سرمایه


شرکتهای پذیرفته شده در بورس


پایان نامه حسابداریارزیابی


رابطه


محافظه


کاری


در


حسابداریو


هزینه


سرمایه


در


شرکتهای


پذیرفته


شده


در


بورس


اوراق


بهادار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در ...

ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری موضوع جدید پروپوزال ...

مقاله بررسی ارتباط محافظه کاری حسابداری با هزینه سرمایه در ...

این پژوهش ارزیابی رابطه این محافظه کاری حسابداری و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می دهد. محافظه کاری را ب ...

دانلود مقاله ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری

ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهرانچكيده:.. 1مقدمه:.. 2فصل اول: کلیات تحقیق1-1. مقدمه : 42-1. بيان مسئله 53-1. اهميت و ضرورت تحقيق 74-1. اهداف تحقيق 85-1.فرضيه هاي ...

خرید اینترنتی فایل|بررسی ارزیابی رابطه محافظه کاری در ...

بررسی کامل ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای 148 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

رابطه بین مالیات جسورانه و اهرم مالی در شرکت‌های پذیرفته ...

بررسی رابطه حسابداری محافظه‌کارانه و اختلاف بین مالیات تشخیصی و قطعی با مالیات ابرازی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نویسندگان

بایگانی‌های هزینه سرمایه - دانلود پایان نامه ها

عنوان : تعیین رابطه بهره­ وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ...

بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی

مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه، به چاپ می‌رسند. این نشریه رتبه برتر در حوزه حسابداری در سال 1392 با ضریب تاثیر 0.949 در پایگاه استنادی جهان اسلام است.

بررسی رابطه محافظه‌کاری حسابداری و تصمیمات سرمایه‌گذاری ...

هدف این پژوهش بررسی رابطه‌ی محافظه‌کاری حسابداری و تصمیمات سرمایه‌گذاری مدیران است. برای اندازه‌گیری محافظه‌کاری، دو معیار عدم تقارن زمانی در شناسایی اخبار خوب در مقابل اخبار بد و معیار مبتنی بر ارزش بازار استفاده ...

بایگانی‌های هزینه سرمایه - دانلود پایان نامه ها

عنوان : تعیین رابطه بهره­ وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ...

دانلود مقاله بررسی رابطه بین محافظه کاری مشروط و بازده ...

ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهرانچكيده:.. 1مقدمه:.. 2فصل اول: کلیات تحقیق1-1. مقدمه : 42-1. بيان مسئله 53-1. اهميت و ضرورت تحقيق 74-1.

دانلود مقاله بررسی رابطه بین محافظه کاری مشروط و بازده ...

ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهرانچكيده:.. 1مقدمه:.. 2فصل اول: کلیات تحقیق1-1. مقدمه : 42-1. بيان مسئله 53-1. اهميت و ضرورت تحقيق 74-1.

مدیریت مالی – حسابداری

برای این منظور به صورت سامانمند 183 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال 1389 الی 1395 انتخاب نمودیم، که از این بین در 29 هیئت مدیره شرکت و در 10 پست مدیر مالی خانم حضور دارد.

مقاله بررسی ارتباط محافظه کاری حسابداری با هزینه سرمایه در ...

این پژوهش ارزیابی رابطه این محافظه کاری حسابداری و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می دهد. محافظه کاری را ب ...

بررسی ارتباط بین محافظه کاری و کارایی مالی شرکت های بازار ...

بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 52، صص 106-89. محمودآبادی، حمید و زینب مهتری (1390). «بررسی رابطه بین محافظهکاری حسابداری و کارایی سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران».

بررسی ارتباط میان محافظه کاری در حسابداری و هزینه بدهی در ...

دراین تحقیق، ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و پدیده سقوط قیمت سهام با استفاده از داده های تاریخی 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال های ... 15 صفحه اول

ارزیابی رابطه بین هزینه‌های نمایندگی و کارایی سرمایه‌گذاری ...

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین هزینه‌های نمایندگی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه مورد بررسی شامل 67 شرکت طی سال‌های 1387 الی 1391، و روش آماری مورد استفاده مدل رگرسیون ...

پایان نامه ارزیابی رابطه بین ناکارآیی سرمایه گذاری و ...

ارزیابی رابطه بین ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی با محافظه کاری حسابداری تحت شرایط محدودیت مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران استاد مشاور:

پاورپوینت محافظه کاری درحسابداری

پاورپوینت,محافظه,کاری درحسابداری, دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان محافظه کاری درحسابداری در حجم 30 اسلاید همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس بررسی موارد خاص در حسابداری رشته حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد

بررسی رابطه محافظه‌کاری حسابداری و تصمیمات سرمایه‌گذاری ...

'بررسی رابطه محافظه‌کاری حسابداری و تصمیمات سرمایه‌گذاری مدیران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران', بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی, 19(67), pp. 91-104. doi: 10.22059/acctgrev.2012.28799

(PDF) بررسی تأثیر تواناییهای مدیریتی بر عملکرد مالی و ارزش ...

‫بررسی تأثیر تواناییهای مدیریتی بر عملکرد مالی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران‬ ‫*‬ ‫ایثار درخشانی **‪ ،‬اکبر زواری رضایی‬ ‫** کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی ‪ ،‬پردیس علوم و تحقیقات ...

ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های ...

کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... 6, ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت برروی ...

بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی و نگهداشت وجه نقد درشرکتهای ...

"com صفحات ٣٩-٥٣ بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی و نگهداشت وجه نقد درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ایرج رحمانی کارشناسی ارشد حسابداری چکیده در این تحقیق ما ارتباط بین نقدینگی ...

بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی

مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه، به چاپ می‌رسند. این نشریه رتبه برتر در حوزه حسابداری در سال 1392 با ضریب تاثیر 0.949 در پایگاه استنادی جهان اسلام است.

سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

تحقیق رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. تعداد صفحات : ۱۷۳. نوع فایل : ورد و قابل ویرایش. چکیده

بررسی ارتباط بین محافظه کاری و کارایی مالی شرکت های بازار ...

بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 52، صص 106-89. محمودآبادی، حمید و زینب مهتری (1390). «بررسی رابطه بین محافظهکاری حسابداری و کارایی سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران».

بررسی رابطه بین محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه

در این تحقیق رابطه بین محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. محافظه کاری بر مبنای معیار سود و زیانی عدم تقارن زمانی سود و معیار ترازنامه ای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام مورد اندازه گیری ...

تحقیق محافظه کاری در گزارشگری مالی و معیارهای ارزیابی آن و ...

نوروش، الف و رضا مجیدی ،۱۳۸۴،”بررسی رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” ، مجله حسابداری برق ،شماره ۱٫ ص.۱۰-۱۹٫

ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در ...

ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده:. 1 مقدمه:. 2 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1.

بررسی رابطه محافظه‌کاری حسابداری و تصمیمات سرمایه‌گذاری ...

'بررسی رابطه محافظه‌کاری حسابداری و تصمیمات سرمایه‌گذاری مدیران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران', بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی, 19(67), pp. 91-104. doi: 10.22059/acctgrev.2012.28799

رابطه بین مالیات جسورانه و اهرم مالی در شرکت‌های پذیرفته ...

بررسی رابطه حسابداری محافظه‌کارانه و اختلاف بین مالیات تشخیصی و قطعی با مالیات ابرازی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نویسندگان

جرم انگاری و کیفرگذاری امساک و دیده بانی در پرتو قاعده حرمت اعانت بر اثم و نظریه معاونت در جرم

دانلود مبانی نظری تعهد مذهبی

سیستم بازشناسی چهره از دیدگاه الگوشناسی آماری

پاورپوینت اصول بازاریابی و مدیریت بازار - 367 اسلاید

اصول طراحی آسانسور و پله در سازهپاورپوینت مقایسه بنای قدیمی عطاردی شاهرود با بنای جدید

دانلود گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسكونی اسكلت بتنی