دانلود رایگان


مديريت زمان، هزینه، کیفیت در سيستم مقاوم سازي ساختمان(سنتي و نوين) در اثر خوردگي آرماتور به روش SWOT - دانلود رایگاندانلود رایگان مديريت زمان، هزینه، کیفیت در سيستم مقاوم سازي ساختمان(سنتي و نوين) در اثر خوردگي آرماتور به روش SWOT تعداد صفحات : 66 صفحه فایل ورد قابل ویرایش doc 1 فصل اول کلیات پژوهش 1.1 مقدمه 1.2 بيان مسأله 1.3 مقاوم سازي سازه هاي بنايي 1.3.1 مقاوم سازي سازه هاي ساخته شده با خشت و گل 1.3.2 مق

دانلود رایگان مديريت زمان، هزینه، کیفیت در سيستم مقاوم سازي ساختمان(سنتي و نوين) در اثر خوردگي آرماتور به روش SWOTتعداد صفحات : 66 صفحهفایل ورد قابل ویرایش doc1 فصل اول 1 کلیات پژوهش--- 1 1.1 مقدمه 2 1.2 بيان مسأله 4 1.3 مقاوم سازي سازه هاي بنايي-- 5 1.3.1 مقاوم سازي سازه هاي ساخته شده با خشت و گل- 6 1.3.2 مقاوم سازي سازه هاي ساخته شده با سنگ و آجر 6 1.3.2.1 تعمير ديوارهاي ترك خورده 7 1.3.2.2 بندكشي مجدد ديوارهاي آجري يا بلوكي با ملات سيمان- 7 1.3.2.3 ساخت پوشش بتني مسلح روي يك يا دو سمت ديوار 7 1.3.2.4 دوغابريزي 8 1.3.2.5 نوسازي بخشي از ديوارها 8 1.3.2.6 ساخت كلاف هاي قائم بتن مسلح- 9 1.3.2.7 تقويت لرزهاي سازه هاي بنايي كلافدار با بكارگيري ميراگرهاي انرژي-- 10 1.4 تجزیه و تحلیل SWOT- 11 1.4.1 نقاط قوت- 13 1.4.2 نقطه ضعف-- 14 1.4.3 فرصت 15 1.4.4 تهديد- 15 1.5 مراحل انجام آناليز SWOT- 16 1.6 ضرورت تحقیق 16 1.7 نوآوری تحقیق 17 1.8 اهداف تحقیق-- 17 1.9 سوالات تحقیق-- 17 1.10 فرضیات تحقیق-- 17 2 فصل دوم 18 ادبیات و پیشینه تحقیق-- 18 2.1 مقدمه 19 2.2 پیشینه پژوهش 19 3 فصل سوم- 31 مقدمه- 31 روش تحقیق-- 32 جامعه آماری-- 32 ابزار گردآوری اطلاعات : 33 3.1 شاخص های سيستم مقاوم سازي ساختمان براساس نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت-- 34 3.1.1 شاخصهای مقاوم سازی ساختمان در اثر خوردگي آرماتور براساس فاکتور مديريت زمان 34 نقاط قوت 34 نقاط ضعف 34 فرصت ها (O) 34 تهدیدها (T) 34 3.1.2 شاخصهای مقاوم سازی ساختمان در اثر خوردگي آرماتور براساس فاکتور کیفیت-- 35 نقاط قوت 35 نقاط ضعف 35 فرصت ها (O) 35 تهدیدها (T) 35 3.1.3 شاخصهای مقاوم سازی ساختمان در اثر خوردگي آرماتور براساس فاکتور هزینه- 36 نقاط قوت 36 نقاط ضعف 36 فرصت ها (O) 36 تهدیدها (T) 37 3.2 روشهای تجزيه و تحليل اطلاعات: 37 3.2.1 تحليل توصيفي داده‌ها 37 3.2.2 تحلیل استنباطی : 37 3.3 تشریح روشهای تجزيه و تحليل اطلاعات: 38 3.3.1 آزمون کولموگروف- اسمیرنوف-- 38 3.3.1 آزمون تي- استيودنت : 38 3.3.2 رتبه‌بندي فرضيات آزمون فريدمن- 41 4 فصل چهارم 42 4.1 مقدمه 42 4.2 بررسی نرمال بودن داده ها : 43 4.3 آزمون تی-استیودنت جهت ارزیابی شاخص های مدیریت زمان، هزینه و کیفیت در مقاوم سازی ساختمان به روش SWOT 43 نقاط قوت 43 نقاط ضعف 44 فرصت ها (O) 44 تهدیدها (T) 44 نقاط قوت 45 نقاط ضعف 45 فرصت ها (O) 45 تهدیدها (T) 45 نقاط قوت 46 نقاط ضعف 46 فرصت ها (O) 46 تهدیدها (T) 47 4.4 اولویت بندی شاخص های سیستم مقاوم سازی ساختمان به روش SWOT- 47 4.4.1 الویت بندی شاخص های مقاوم سازی براساس فاکتور مديريت زمان- 47 نقاط قوت 47 نقاط ضعف 48 فرصت ها (O) 48 تهدیدها (T) 48 4.4.2 الویت بندی شاخص های مقاوم سازی براساس فاکتور کیفیت-- 49 نقاط قوت 49 نقاط ضعف 49 فرصت ها (O) 49 تهدیدها (T) 50 4.4.3 الویت بندی شاخص های مقاوم سازی براساس فاکتور هزینه- 51 نقاط قوت 51 نقاط ضعف 51 فرصت ها (O) 51 تهدیدها (T) 51 5 فصل پنجم- 52 5.1 مقدمه 53 5.2 نتیجه گیری 53 5.3 پیشنهادات 54 5.3.1 پیشنهادات در راستای تحقیق-- 54 5.4 پیشنهادات جهت تحقیقات آتی-- 56 5.5 محدودیتهای تحقیق-- 56 منابع و مواخذ- 57 شکل‎1‑1: شماتیک مقاوم سازي از طريق ايجاد پوشش بتن مسلح- 8 شکل‎1‑2: نحوه قرار گیری ميلگردهاي مسلح سازي درون كانال هاي عمودي در داخل آجركاري-- 10 شکل‎1‑3: نمونه اي از اين ميراگرها جهت افزايش سختي جانبي و ميرايي-- 11 شکل‎1‑4: نمونه‌اي از تجزيه و تحليل نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهديدات- 13 جدول‏4‑1: آزمون نرمالیتی با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف.. 42 جدول‏4‑2: ارزیابی مقاوم سازی ساختمان در اثر خوردگي آرماتور براساس فاکتور مديريت زمان. 43 جدول‏4‑3: ارزیابی مقاوم سازی ساختمان در اثر خوردگي آرماتور براساس فاکتور کیفیت.. 44 جدول‏4‑4: ارزیابی مقاوم سازی ساختمان در اثر خوردگي آرماتور براساس فاکتور هزینه. 45 جدول‏4‑5: اولویت بندی شاخص های مقاوم سازی براساس فاکتور مديريت زمان. 47 جدول‏4‑6: اولویت بندی شاخص های مقاوم سازی براساس فاکتور کیفیت.. 48 جدول‏4‑7: اولویت بندی شاخص های مقاوم سازی براساس فاکتور هزینه. 50 1.1 مقدمه خوردگی یک پدیده الکتروشیمیایی است که چرخه آن با جریان الکترون ها و یون ها ایجاد می شود. فلزی که آند را تشکیل می دهد به مرور کاهش می یابد ولی فلزی که در موقعیت کاتد قرار دارد دچار کاهش نمی شود. در خوردگی الکتروشیمیایی انتقال الکترون ها از طریق بتن آلوده که نقش الکترولیت را دارد انجام می شود. فرم ساده خوردگی در آرماتور به این شکل قابل بیان است که ابتدا بتن مسلح در تماس با هوا و آب قرار می گیرد. نواحی غنی از اکسیژن نقش کاتدیک پیدا می کنند و سایر مناطق آندیک خواهند بود. سپس در اند موضعی، فولاد شروع به حل شدن می کند و در کاتد موضعی یون هیدروکسید تولید می شود. نهایتاً واکنش سبب تشکیل زنگ آهن می شود(ميرزايي،1386). شرایط لازم برای شروع خوردگی عبارتند از: ü امکان حل شدن فولاد آندی ü هدایت الکتریکی(پیوستگی) فولاد ü وجود خاصیت هدایت الکتریکی در بتن ü وجود اکسیژن در الکترولیت ü اختلاف پتانسیل معمولا برای افزایش زمان نفوذ عامل خورنده و کنترل انواع آسیب های ناشی از خوردگی می توان به کاهش نفوذ پذیری بتن اقدام کرد. این کار با روش های زیر انجام می شود: Ø محدود کردن نسبت آب به سیمان و در نتیجه افزایش تراکم و وزن مخصوص بتن. برای رسیدن به حداقل آب سیمان ممکن، استفاده از فوق روان کننده متناسب با کار لازم و ضروری است. Ø کاهش نفوذ پذیری با استفاده از پرکننده های بسیار ریز دانه مثل میکرو سیلیس که علاوه بر پرکنندگی، در نتیجه خاصیت پوزولانی خود با گذشت عمر سازه باعث استحکام و دوام بیشتر می شود. استفاده از میکرو سیلیس نیز به نوبه خود کارایی بتن را کاهش می دهد و استفاده از فوق روان کننده مناسب را ضروری می سازد. Ø استفاده از ضخامت بیشتر برای پوشش که برای سازه های معمول بجای 3.8 سانتیمتر، حدود 7 سانتیمتر پیشنهاد شده است(ميرزايي،1386). Ø محدود کردن حداقل عیار سیمان به لحاظ کاهش نفوذ پذیری و افزایش دوام.مديريت زمان، هزینه، کیفیت در سيستم مقاوم سازي ساختمان(سنتي و نوين) در اثر خوردگي آرماتور به روش SWOTتعداد صفحات : 66 صفحهفایل ورد قابل ویرایش doc

مديريت زمان


هزینه


کیفیت در سيستم مقاوم سازي ساختمان(سنتي و نوين) در اثر خوردگي آرماتور به روش SWOT


مقاوم سازی ساختمان


پایان نامه مقاوم سازی ساختمان


خوردگي آرماتور به روش SWOT


خوردگي آرماتور SWOT


کیفیت مقاومت سازی ساختمان


مقاومت ساختمان


swoمديريت


زمان،


هزینه،


کیفیت


در


سيستم


مقاوم


سازي


ساختمان(سنتي


و


نوين)


در


اثر


خوردگي


آرماتور


به


روش


SWOT


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


.دییامن لاسرا یگدنیامن نیا هب ار ،کخیم هناماس زا یتفایرد ...

ردام و ردپ یلم تراک ریوصت ای لصا دنزرف یجراخ همانرذگ ریوصت ای لصا )لاس 15 ریز یارب( دیدج سکع هعطق 2 دادعت )لاس 18 ات 15 دارفا یارب( یراگن تشگنا تراک هخسن 2 و دیدج سکع هعطق 6 دادعت

SID.ir | موانع استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت در سازمان ...

عنوان همایش: کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت و مهندسي صنايع: نوع همایش: سازمان ها و مراکز غير دولتي: حامی: مديران ايده پردازان پايتخت ايليا، انجمن اقتصاد انرژي: زمان: 1394, دوره 1

دریافت فایل - همکاری در فروش سبز ...

مديريت زمان، هزینه، کیفیت در سيستم مقاوم سازي ساختمان(سنتي و نوين) در اثر خوردگي آرماتور به روش swot. قیمت: 20,000 تومان

سيستم هاي مديريت کيفيت - novintabligh.com

چرا استاندارد ؟؟؟ . .آيا ميخواهيد تجارت خود را بسط و گسترش دهيد؟ .آيا ميخواهيد کيفيت کالا و خدماتتان را بالا ببريد ؟ .آيا مايليد در سطوح بين المللي به رقابت بپردازيد ؟؟ . . .در جهان صنعتي امرو

سيستم های اطلاعات مديريت

سيستم های اطلاعات مديريت (Management Information Systems)تدوين: شهناز پيروزفر سيستم های اطلاعاتي و سيستم های اطلاعات مديريت به مطالعه سيستم های اطلاعاتي در سازمان مي پردازد.

مدیریت زمان :: کتاب در راهکار مدیریت

سایت راهکار مدیریت، در زمینه مدیریت و رشته های مرتبط با آن مانند مهندسی صنایع، اقتصاد، فناوری اطلاعات و حسابداری اطلاعات علمی و آموزشی ارائه می کند و با طراحی و عرضه محصولات آموزشی در جهت ارتقاء دانش مدیریت کشور تلاش ...

جزوه ی مديريت تامين و انبار داري - دانلود رایگان

دانلود رایگان مديريت تامين و انبار داري دانلود رایگان جزوه ی مديريت تامين و انبار داري شامل 51 صفحه ی مفید مربوط به دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی - اهمیت فرایندهای خرید و تدارکات از آن جا ناشی می شود که خرید و تدارکات ...

سيستم های اطلاعات مديريت

سيستم های اطلاعات مديريت (Management Information Systems)تدوين: شهناز پيروزفر سيستم های اطلاعاتي و سيستم های اطلاعات مديريت به مطالعه سيستم های اطلاعاتي در سازمان مي پردازد.

مديريت آموزشی | مديـــــريت زمـــــان

مديريت زمان . ترجمه: حسن خسروی، حسن قربانی مقدمـــــــــه بسياري از افراد ادعا مي كنند كه وقت آنها به هدر نمي رود و ابراز مي دارند كه: من خيلي سازمــاندهي شده كار مي كنم، مي دانم كجا مي روم، مي دانم چكار مي كنم و...

تعرفه هزینه های دفاتر اسناد رسمی چقدر است ؟؟! - مرکز جامع ...

پیرو بخشنامه ۹۰/۹۸۲۳۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۰ تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی که در اجرای ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مورد تجدید نظر قرار گرفته به شرح زیر ابلاغ و از تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ در کلیه ...

گارگاه آموزشی مديريت زمان | انجمن مديريت اسلامي

اين استاد حوزه و دانشگاه به اصول مديريت زمان اشاره كرد و گفت: نخستين و مهم‌ترين اصل برای استفاده‏ صحيح از زمان، داشتن برنامه‌ای حساب شده و دقيق است كه در اين برنامه محور اصلی مديريت زمان باشد.

SID.ir | موانع استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت در سازمان ...

عنوان همایش: کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت و مهندسي صنايع: نوع همایش: سازمان ها و مراکز غير دولتي: حامی: مديران ايده پردازان پايتخت ايليا، انجمن اقتصاد انرژي: زمان: 1394, دوره 1

سيستم هاي مديريت کيفيت - novintabligh.com

چرا استاندارد ؟؟؟ . .آيا ميخواهيد تجارت خود را بسط و گسترش دهيد؟ .آيا ميخواهيد کيفيت کالا و خدماتتان را بالا ببريد ؟ .آيا مايليد در سطوح بين المللي به رقابت بپردازيد ؟؟ . . .در جهان صنعتي امرو

جزوه ی مديريت تامين و انبار داري - دانلود رایگان

دانلود رایگان مديريت تامين و انبار داري دانلود رایگان جزوه ی مديريت تامين و انبار داري شامل 51 صفحه ی مفید مربوط به دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی - اهمیت فرایندهای خرید و تدارکات از آن جا ناشی می شود که خرید و تدارکات ...

با مدیریت | مرکز اطلاعات فنی ایران

مرکز اطلاعات فنی ایران با بیش از 20 سال سابقه در زمینه ارائه اطلاعات فنی شامل اخبار اقتصادی ایران و جهان ، نرخ ارز در ایران و جهان ، قیمت نفت و انرژی های دیگر ، اطلاعات مربوط به بورس تهران و بورسهای بین المللی، نمایشگاهها ...

مديريت زمان - مدیریار

مدیریار سایت جامع مدیریت ، با ارائه مقالات،خلاصه کتب،دانشمندان،نظریات و عکس ها مرتبط تمامی زیرشاخه های مدیریت را به صورت مستقیم و عیر مستقیم تحت پوشش قرار داده است

SID.ir | مديريت زمان

همه ما، چه در منزل و چه در محيط کار، نياز داريم وقت خود را تنظيم کنيم. ترتيب انجام کارهاي روزانه تاثير چشمگيري بر کميت و کيفيت آنچه از زندگي به دست مي آوريم، دارد.

با مدیریت | مرکز اطلاعات فنی ایران

مرکز اطلاعات فنی ایران با بیش از 20 سال سابقه در زمینه ارائه اطلاعات فنی شامل اخبار اقتصادی ایران و جهان ، نرخ ارز در ایران و جهان ، قیمت نفت و انرژی های دیگر ، اطلاعات مربوط به بورس تهران و بورسهای بین المللی، نمایشگاهها ...

دریافت فایل

مديريت زمان، هزینه، کیفیت در سيستم مقاوم سازي ساختمان(سنتي و نوين) در اثر خوردگي آرماتور به روش swot. قیمت: 20,000 تومان

سيستم RFID در انبارها - blogfa.com

به طور همزمان اطلاعات تگهاي مختلف را دريافت مي¬كند و در سطحي بالا به جامعيت اطلاعات و دسترسي به كل آن كمك مي¬كند. همچنين استفاده از اين فناوري امنيت و درستي اطلاعات را در پي دارد.

مديريت زمان پروژه - mshariati.net

مديريت زمان پروژه ... عنصری از کار است که به طور معمول در ساختار شکست کار دیده شده است و به زمان اجرا, هزینه و منابع مشخصی برای اتمام نیاز دارد. ... در روش pdm نیازی به ایجاد فعالیت های مجازی نیست.

سازمان برنامه و بودجه كشور | در ششمين جلسه شوراي برنامه ...

دكتر رودري رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمان به اشاره به اينكه سندآمايش استان سندي راهبردي با تكيه بر سياستهاي كلي نظام و اصول و جهت گيري هاي ملي آمايش سرزمين، بيانگر سازمان فضايي توسعه بلندمدت و مجموعه ...

تعرفه هزینه های دفاتر اسناد رسمی چقدر است ؟؟! - مرکز جامع ...

پیرو بخشنامه ۹۰/۹۸۲۳۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۰ تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی که در اجرای ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مورد تجدید نظر قرار گرفته به شرح زیر ابلاغ و از تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ در کلیه ...

تعرفه هزینه های دفاتر اسناد رسمی چقدر است ؟؟! - مرکز جامع ...

پیرو بخشنامه ۹۰/۹۸۲۳۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۰ تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی که در اجرای ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مورد تجدید نظر قرار گرفته به شرح زیر ابلاغ و از تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ در کلیه ...

دانلود پاورپوینت روابط خارجی ايران 57-1320 تاليف دكتر سيد عليرضا ازغندی

پاورپوینت تحلیل آپارتمان شهری با باغ خصوصی – تایلند

مقاله رشته حقوق با موضوع اقتصاد

دانلود پاورپوینت مدیریت زمان در 40 اسلاید

دانلود مقاله ترجمه شده حقوق: جرم شناسی تأسیسی: ریشه ها، مفاهیم اصلی، و ارزیابی

دانلود مقاله علایم کمبود یا زیاد بود عناصر غذایی در باغ

تحقیق رأی گیری اکترونیکی مبتنی بر شبکه های مخلوط

سیستم ها و دوربین های دید در شب