دانلود رایگان


مديريت زمان، هزینه، کیفیت در سيستم مقاوم سازي ساختمان(سنتي و نوين) در اثر خوردگي آرماتور به روش SWOT - دانلود رایگاندانلود رایگان مديريت زمان، هزینه، کیفیت در سيستم مقاوم سازي ساختمان(سنتي و نوين) در اثر خوردگي آرماتور به روش SWOT تعداد صفحات : 66 صفحه فایل ورد قابل ویرایش doc 1 فصل اول کلیات پژوهش 1.1 مقدمه 1.2 بيان مسأله 1.3 مقاوم سازي سازه هاي بنايي 1.3.1 مقاوم سازي سازه هاي ساخته شده با خشت و گل 1.3.2 مق

دانلود رایگان مديريت زمان، هزینه، کیفیت در سيستم مقاوم سازي ساختمان(سنتي و نوين) در اثر خوردگي آرماتور به روش SWOTتعداد صفحات : 66 صفحهفایل ورد قابل ویرایش doc1 فصل اول 1 کلیات پژوهش--- 1 1.1 مقدمه 2 1.2 بيان مسأله 4 1.3 مقاوم سازي سازه هاي بنايي-- 5 1.3.1 مقاوم سازي سازه هاي ساخته شده با خشت و گل- 6 1.3.2 مقاوم سازي سازه هاي ساخته شده با سنگ و آجر 6 1.3.2.1 تعمير ديوارهاي ترك خورده 7 1.3.2.2 بندكشي مجدد ديوارهاي آجري يا بلوكي با ملات سيمان- 7 1.3.2.3 ساخت پوشش بتني مسلح روي يك يا دو سمت ديوار 7 1.3.2.4 دوغابريزي 8 1.3.2.5 نوسازي بخشي از ديوارها 8 1.3.2.6 ساخت كلاف هاي قائم بتن مسلح- 9 1.3.2.7 تقويت لرزهاي سازه هاي بنايي كلافدار با بكارگيري ميراگرهاي انرژي-- 10 1.4 تجزیه و تحلیل SWOT- 11 1.4.1 نقاط قوت- 13 1.4.2 نقطه ضعف-- 14 1.4.3 فرصت 15 1.4.4 تهديد- 15 1.5 مراحل انجام آناليز SWOT- 16 1.6 ضرورت تحقیق 16 1.7 نوآوری تحقیق 17 1.8 اهداف تحقیق-- 17 1.9 سوالات تحقیق-- 17 1.10 فرضیات تحقیق-- 17 2 فصل دوم 18 ادبیات و پیشینه تحقیق-- 18 2.1 مقدمه 19 2.2 پیشینه پژوهش 19 3 فصل سوم- 31 مقدمه- 31 روش تحقیق-- 32 جامعه آماری-- 32 ابزار گردآوری اطلاعات : 33 3.1 شاخص های سيستم مقاوم سازي ساختمان براساس نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت-- 34 3.1.1 شاخصهای مقاوم سازی ساختمان در اثر خوردگي آرماتور براساس فاکتور مديريت زمان 34 نقاط قوت 34 نقاط ضعف 34 فرصت ها (O) 34 تهدیدها (T) 34 3.1.2 شاخصهای مقاوم سازی ساختمان در اثر خوردگي آرماتور براساس فاکتور کیفیت-- 35 نقاط قوت 35 نقاط ضعف 35 فرصت ها (O) 35 تهدیدها (T) 35 3.1.3 شاخصهای مقاوم سازی ساختمان در اثر خوردگي آرماتور براساس فاکتور هزینه- 36 نقاط قوت 36 نقاط ضعف 36 فرصت ها (O) 36 تهدیدها (T) 37 3.2 روشهای تجزيه و تحليل اطلاعات: 37 3.2.1 تحليل توصيفي داده‌ها 37 3.2.2 تحلیل استنباطی : 37 3.3 تشریح روشهای تجزيه و تحليل اطلاعات: 38 3.3.1 آزمون کولموگروف- اسمیرنوف-- 38 3.3.1 آزمون تي- استيودنت : 38 3.3.2 رتبه‌بندي فرضيات آزمون فريدمن- 41 4 فصل چهارم 42 4.1 مقدمه 42 4.2 بررسی نرمال بودن داده ها : 43 4.3 آزمون تی-استیودنت جهت ارزیابی شاخص های مدیریت زمان، هزینه و کیفیت در مقاوم سازی ساختمان به روش SWOT 43 نقاط قوت 43 نقاط ضعف 44 فرصت ها (O) 44 تهدیدها (T) 44 نقاط قوت 45 نقاط ضعف 45 فرصت ها (O) 45 تهدیدها (T) 45 نقاط قوت 46 نقاط ضعف 46 فرصت ها (O) 46 تهدیدها (T) 47 4.4 اولویت بندی شاخص های سیستم مقاوم سازی ساختمان به روش SWOT- 47 4.4.1 الویت بندی شاخص های مقاوم سازی براساس فاکتور مديريت زمان- 47 نقاط قوت 47 نقاط ضعف 48 فرصت ها (O) 48 تهدیدها (T) 48 4.4.2 الویت بندی شاخص های مقاوم سازی براساس فاکتور کیفیت-- 49 نقاط قوت 49 نقاط ضعف 49 فرصت ها (O) 49 تهدیدها (T) 50 4.4.3 الویت بندی شاخص های مقاوم سازی براساس فاکتور هزینه- 51 نقاط قوت 51 نقاط ضعف 51 فرصت ها (O) 51 تهدیدها (T) 51 5 فصل پنجم- 52 5.1 مقدمه 53 5.2 نتیجه گیری 53 5.3 پیشنهادات 54 5.3.1 پیشنهادات در راستای تحقیق-- 54 5.4 پیشنهادات جهت تحقیقات آتی-- 56 5.5 محدودیتهای تحقیق-- 56 منابع و مواخذ- 57 شکل‎1‑1: شماتیک مقاوم سازي از طريق ايجاد پوشش بتن مسلح- 8 شکل‎1‑2: نحوه قرار گیری ميلگردهاي مسلح سازي درون كانال هاي عمودي در داخل آجركاري-- 10 شکل‎1‑3: نمونه اي از اين ميراگرها جهت افزايش سختي جانبي و ميرايي-- 11 شکل‎1‑4: نمونه‌اي از تجزيه و تحليل نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهديدات- 13 جدول‏4‑1: آزمون نرمالیتی با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف.. 42 جدول‏4‑2: ارزیابی مقاوم سازی ساختمان در اثر خوردگي آرماتور براساس فاکتور مديريت زمان. 43 جدول‏4‑3: ارزیابی مقاوم سازی ساختمان در اثر خوردگي آرماتور براساس فاکتور کیفیت.. 44 جدول‏4‑4: ارزیابی مقاوم سازی ساختمان در اثر خوردگي آرماتور براساس فاکتور هزینه. 45 جدول‏4‑5: اولویت بندی شاخص های مقاوم سازی براساس فاکتور مديريت زمان. 47 جدول‏4‑6: اولویت بندی شاخص های مقاوم سازی براساس فاکتور کیفیت.. 48 جدول‏4‑7: اولویت بندی شاخص های مقاوم سازی براساس فاکتور هزینه. 50 1.1 مقدمه خوردگی یک پدیده الکتروشیمیایی است که چرخه آن با جریان الکترون ها و یون ها ایجاد می شود. فلزی که آند را تشکیل می دهد به مرور کاهش می یابد ولی فلزی که در موقعیت کاتد قرار دارد دچار کاهش نمی شود. در خوردگی الکتروشیمیایی انتقال الکترون ها از طریق بتن آلوده که نقش الکترولیت را دارد انجام می شود. فرم ساده خوردگی در آرماتور به این شکل قابل بیان است که ابتدا بتن مسلح در تماس با هوا و آب قرار می گیرد. نواحی غنی از اکسیژن نقش کاتدیک پیدا می کنند و سایر مناطق آندیک خواهند بود. سپس در اند موضعی، فولاد شروع به حل شدن می کند و در کاتد موضعی یون هیدروکسید تولید می شود. نهایتاً واکنش سبب تشکیل زنگ آهن می شود(ميرزايي،1386). شرایط لازم برای شروع خوردگی عبارتند از: ü امکان حل شدن فولاد آندی ü هدایت الکتریکی(پیوستگی) فولاد ü وجود خاصیت هدایت الکتریکی در بتن ü وجود اکسیژن در الکترولیت ü اختلاف پتانسیل معمولا برای افزایش زمان نفوذ عامل خورنده و کنترل انواع آسیب های ناشی از خوردگی می توان به کاهش نفوذ پذیری بتن اقدام کرد. این کار با روش های زیر انجام می شود: Ø محدود کردن نسبت آب به سیمان و در نتیجه افزایش تراکم و وزن مخصوص بتن. برای رسیدن به حداقل آب سیمان ممکن، استفاده از فوق روان کننده متناسب با کار لازم و ضروری است. Ø کاهش نفوذ پذیری با استفاده از پرکننده های بسیار ریز دانه مثل میکرو سیلیس که علاوه بر پرکنندگی، در نتیجه خاصیت پوزولانی خود با گذشت عمر سازه باعث استحکام و دوام بیشتر می شود. استفاده از میکرو سیلیس نیز به نوبه خود کارایی بتن را کاهش می دهد و استفاده از فوق روان کننده مناسب را ضروری می سازد. Ø استفاده از ضخامت بیشتر برای پوشش که برای سازه های معمول بجای 3.8 سانتیمتر، حدود 7 سانتیمتر پیشنهاد شده است(ميرزايي،1386). Ø محدود کردن حداقل عیار سیمان به لحاظ کاهش نفوذ پذیری و افزایش دوام.مديريت زمان، هزینه، کیفیت در سيستم مقاوم سازي ساختمان(سنتي و نوين) در اثر خوردگي آرماتور به روش SWOTتعداد صفحات : 66 صفحهفایل ورد قابل ویرایش doc

مديريت زمان


هزینه


کیفیت در سيستم مقاوم سازي ساختمان(سنتي و نوين) در اثر خوردگي آرماتور به روش SWOT


مقاوم سازی ساختمان


پایان نامه مقاوم سازی ساختمان


خوردگي آرماتور به روش SWOT


خوردگي آرماتور SWOT


کیفیت مقاومت سازی ساختمان


مقاومت ساختمان


swoمديريت


زمان،


هزینه،


کیفیت


در


سيستم


مقاوم


سازي


ساختمان(سنتي


و


نوين)


در


اثر


خوردگي


آرماتور


به


روش


SWOT


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سيستم مديريت و باز يافت مواد زايد جامد شهري در جهان

سيستم مديريت و باز يافت مواد زايد جامد ... در دهه1970 و به هشت عنصرموظف (كاهش در مبدا،توليد ،ذخيره و پردازش و اداره در محل ،جمع آوري ،حمل ونقل ،پردازش وبازيافت،دفع و مراقبت هاي بعد از دفع) از دهه ...

سيستمهاي اطلاعات مديريت

سيستمهاي اطلاعات مديريت دكترمحسن كاهاني [email protected] نقش MIS در سازمانها نظارت و كنترل دقيق بر فعاليتهاي سازمان كاهش حدس وگمان در تصميم گيريها امكان برنامه ريزي استراتژيك فيدبك از نتايج تصميمات كاهش سطوح مديريت كاهش ...

SID.ir | موانع استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت در سازمان ...

عنوان همایش: کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت و مهندسي صنايع: نوع همایش: سازمان ها و مراکز غير دولتي: حامی: مديران ايده پردازان پايتخت ايليا، انجمن اقتصاد انرژي: زمان: 1394, دوره 1

پاورپوینت پياده‌ سازي مديريت دانش

پاورپوینت پياده‌ سازي مديريت دانش. این پاورپوینت با موضوع پیاده سازی مدیریت دانش با ۱۷۳ اسلاید با عناوین زیر. پياده‌سازي مديريت دانش. طرح آغاز کار در مدیریت دانش

در این مقاله مدیریت زمان را به شما آموزش دهیم، که راهی به ...

در این مقاله از رابینز قصد داریم شیوه مدیریت زمان را به شما آموزش دهیم، که راهی به‌سوی موفقیت است . اکثر افراد موفق جامعه مدیریت زمان را یاد گرفته‌اند و اگر توجه کرده باشید این افراد زمان زیادی را برای تفریح ، رابطه با ...

مهندسی عمران راه و ساختمان

304. بررسي عملكرد روش هاي نوين مقاوم سازي در كنترل پاسخ لرزه اي سازه ها (جداسازي پايه و استفاده از انواع ميراگرهاي انرژي) 305. بررسي عوامل موثر بر مقاومت فشاري بتن هاي با مقاومت بالا 306.

سيستم RFID در انبارها - blogfa.com

به طور همزمان اطلاعات تگهاي مختلف را دريافت مي¬كند و در سطحي بالا به جامعيت اطلاعات و دسترسي به كل آن كمك مي¬كند. همچنين استفاده از اين فناوري امنيت و درستي اطلاعات را در پي دارد.

دریافت فایل - همکاری در فروش سبز ...

مديريت زمان، هزینه، کیفیت در سيستم مقاوم سازي ساختمان(سنتي و نوين) در اثر خوردگي آرماتور به روش swot. قیمت: 20,000 تومان

عناصر و جزئیات ساختمان - modiryar.com

عناصر و جزئیات ساختمان محمد شجاع یامی. اتصالات تيرها به ستونها در قاب هاي فولادي اسكلتي چند طبقه معمولا اتصال صلب كافي جهت مقاومت دربرابر نيروهاي جانبي قابل توجه باد كه موجب يكبر شدن قاب ميشوندايجاد نمي كنند.كلمه يكبر ...

فایل های دسته بندی عمران

فایل های رایگان جدید. دانلود فایل پاورپوینت آموزش الکترونیک صنعتی رایگان رایگان

.دییامن لاسرا یگدنیامن نیا هب ار ،کخیم هناماس زا یتفایرد ...

ردام و ردپ یلم تراک ریوصت ای لصا دنزرف یجراخ همانرذگ ریوصت ای لصا )لاس 15 ریز یارب( دیدج سکع هعطق 2 دادعت )لاس 18 ات 15 دارفا یارب( یراگن تشگنا تراک هخسن 2 و دیدج سکع هعطق 6 دادعت

مديريت آموزشی | رســــــــانه آنلایــــــــــن

بطوریکه، تلویزیون ملی با میانگین 46/3 بیشترین تاثیر را در زمینه فوق داشته و بعد از آن به ترتیب رادیو با میانگین 11/3، ماهواره و اینترنت با میانگین 3 و مطبوعات با میانگین 39/2 قرار گرفته­اند.

تعرفه هزینه های دفاتر اسناد رسمی چقدر است ؟؟! - مرکز جامع ...

پیرو بخشنامه ۹۰/۹۸۲۳۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۰ تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی که در اجرای ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مورد تجدید نظر قرار گرفته به شرح زیر ابلاغ و از تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ در کلیه ...

سيستم مديريت و باز يافت مواد زايد جامد شهري در جهان

سيستم مديريت و باز يافت مواد زايد جامد ... در دهه1970 و به هشت عنصرموظف (كاهش در مبدا،توليد ،ذخيره و پردازش و اداره در محل ،جمع آوري ،حمل ونقل ،پردازش وبازيافت،دفع و مراقبت هاي بعد از دفع) از دهه ...

در این مقاله مدیریت زمان را به شما آموزش دهیم، که راهی به ...

در این مقاله از رابینز قصد داریم شیوه مدیریت زمان را به شما آموزش دهیم، که راهی به‌سوی موفقیت است . اکثر افراد موفق جامعه مدیریت زمان را یاد گرفته‌اند و اگر توجه کرده باشید این افراد زمان زیادی را برای تفریح ، رابطه با ...

SID.ir | موانع استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت در سازمان ...

عنوان همایش: کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت و مهندسي صنايع: نوع همایش: سازمان ها و مراکز غير دولتي: حامی: مديران ايده پردازان پايتخت ايليا، انجمن اقتصاد انرژي: زمان: 1394, دوره 1

فایل های دسته بندی عمران

فایل های رایگان جدید. دانلود فایل پاورپوینت آموزش الکترونیک صنعتی رایگان رایگان

دریافت فایل - همکاری در فروش سبز ...

مديريت زمان، هزینه، کیفیت در سيستم مقاوم سازي ساختمان(سنتي و نوين) در اثر خوردگي آرماتور به روش swot. قیمت: 20,000 تومان

سيستم مديريت و باز يافت مواد زايد جامد شهري در جهان

سيستم مديريت و باز يافت مواد زايد جامد ... در دهه1970 و به هشت عنصرموظف (كاهش در مبدا،توليد ،ذخيره و پردازش و اداره در محل ،جمع آوري ،حمل ونقل ،پردازش وبازيافت،دفع و مراقبت هاي بعد از دفع) از دهه ...

مديريت زمان - مشاور مديريت - Google Sites

مديريت زمان در حوزه كسب و كار كاربرد بسیار فراوانی دارد و همچنین از اين ابزار براي زمانبندي و مديريت زمان فعاليت‌هاي شخصي نيز به همان خوبي مي توان استفاده كرد.

در این مقاله مدیریت زمان را به شما آموزش دهیم، که راهی به ...

در این مقاله از رابینز قصد داریم شیوه مدیریت زمان را به شما آموزش دهیم، که راهی به‌سوی موفقیت است . اکثر افراد موفق جامعه مدیریت زمان را یاد گرفته‌اند و اگر توجه کرده باشید این افراد زمان زیادی را برای تفریح ، رابطه با ...

نمایه سازی مقالات سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین ...

مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی 11 و 12 ...

پروژه دانشجویی | مهر ۱۳۹۱

176. مطالعه اثر ضربه در ساختمان هاي مجاور در زمان زلزله و تعيين فاصله ايمن 177. مطالعه اثرات ساختگاهي بر روي مولفه پاسخ لرزه اي ساختگاه 178. مطالعه تأثير حفاري تونل هاي شهري بر سازه هاي سطحي 179.

مديريت آموزشی | کیفیـــــــــــــت

بطوریکه از بین ابعاد هوش معنوی، گسترش خودآگاهی (295/0) سهم بيشتري از ساير ابعاد در پیش­بینی کیفیت زندگی سالمندان دارد و بعد از آن به ترتیب تفکر وجودی انتقادی (183/0) و سپس آگاهی متعالی (149/0) قرار دارد.

مدیریت زمان :: کتاب در راهکار مدیریت

سایت راهکار مدیریت، در زمینه مدیریت و رشته های مرتبط با آن مانند مهندسی صنایع، اقتصاد، فناوری اطلاعات و حسابداری اطلاعات علمی و آموزشی ارائه می کند و با طراحی و عرضه محصولات آموزشی در جهت ارتقاء دانش مدیریت کشور تلاش ...

سیستم های مدیریت کیفیت

در گذشته براي تعيين كيفيت وسايل اندازه گيري، از كاليبراسيون استفاده مي شد. در كاليبراسيون ابزار اندازه گيري به تنهايي و در شرايط ايده آل، مثلا در يك اتاق اندازه گيري با پرسنل آموزش ديده، قطعات استاندارد و دستورالعمل ...

با مدیریت | مرکز اطلاعات فنی ایران

مرکز اطلاعات فنی ایران با بیش از 20 سال سابقه در زمینه ارائه اطلاعات فنی شامل اخبار اقتصادی ایران و جهان ، نرخ ارز در ایران و جهان ، قیمت نفت و انرژی های دیگر ، اطلاعات مربوط به بورس تهران و بورسهای بین المللی، نمایشگاهها ...

مرجع مهندسی و مدیریت ساخت - وبسایت دکتر مهدی روانشادنیا

مديريت زمان، هزينه، کيفيت در سيستم مقاوم سازي ساختماني (سنتي و نوين) در اثر خوردگي آرماتور به روش swot. ... تونلی نسبت به روش های سنتی تولید مسکن با رویکردی بر پارامتراصلی زمان – هزینه-کیفیت .

پرسشنامه موفقیت / ارتقاء شغلی رادسیپ

پاورپوینت تحلیل ترمینال فرودگاه بین المللی تایوان

دلايل ايجاد نامتعادلی بار در شبكه های توزيع

پروژه کاهش تعداد المان های آنتن های آرایه ای به همراه فایل های شبیه سازی

پرسشنامه موفقیت / ارتقاء شغلی رادسیپبانک سوالات جامع راهنمایی و رانندگی

اثر دی اکسید گوگرد و مشتقات آن بر عملکرد قلب موش و مکانیزم آنها