دانلود رایگان


مديريت زمان، هزینه، کیفیت در سيستم مقاوم سازي ساختمان(سنتي و نوين) در اثر خوردگي آرماتور به روش SWOT - دانلود رایگاندانلود رایگان مديريت زمان، هزینه، کیفیت در سيستم مقاوم سازي ساختمان(سنتي و نوين) در اثر خوردگي آرماتور به روش SWOT تعداد صفحات : 66 صفحه فایل ورد قابل ویرایش doc 1 فصل اول کلیات پژوهش 1.1 مقدمه 1.2 بيان مسأله 1.3 مقاوم سازي سازه هاي بنايي 1.3.1 مقاوم سازي سازه هاي ساخته شده با خشت و گل 1.3.2 مق

دانلود رایگان مديريت زمان، هزینه، کیفیت در سيستم مقاوم سازي ساختمان(سنتي و نوين) در اثر خوردگي آرماتور به روش SWOTتعداد صفحات : 66 صفحهفایل ورد قابل ویرایش doc1 فصل اول 1 کلیات پژوهش--- 1 1.1 مقدمه 2 1.2 بيان مسأله 4 1.3 مقاوم سازي سازه هاي بنايي-- 5 1.3.1 مقاوم سازي سازه هاي ساخته شده با خشت و گل- 6 1.3.2 مقاوم سازي سازه هاي ساخته شده با سنگ و آجر 6 1.3.2.1 تعمير ديوارهاي ترك خورده 7 1.3.2.2 بندكشي مجدد ديوارهاي آجري يا بلوكي با ملات سيمان- 7 1.3.2.3 ساخت پوشش بتني مسلح روي يك يا دو سمت ديوار 7 1.3.2.4 دوغابريزي 8 1.3.2.5 نوسازي بخشي از ديوارها 8 1.3.2.6 ساخت كلاف هاي قائم بتن مسلح- 9 1.3.2.7 تقويت لرزهاي سازه هاي بنايي كلافدار با بكارگيري ميراگرهاي انرژي-- 10 1.4 تجزیه و تحلیل SWOT- 11 1.4.1 نقاط قوت- 13 1.4.2 نقطه ضعف-- 14 1.4.3 فرصت 15 1.4.4 تهديد- 15 1.5 مراحل انجام آناليز SWOT- 16 1.6 ضرورت تحقیق 16 1.7 نوآوری تحقیق 17 1.8 اهداف تحقیق-- 17 1.9 سوالات تحقیق-- 17 1.10 فرضیات تحقیق-- 17 2 فصل دوم 18 ادبیات و پیشینه تحقیق-- 18 2.1 مقدمه 19 2.2 پیشینه پژوهش 19 3 فصل سوم- 31 مقدمه- 31 روش تحقیق-- 32 جامعه آماری-- 32 ابزار گردآوری اطلاعات : 33 3.1 شاخص های سيستم مقاوم سازي ساختمان براساس نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت-- 34 3.1.1 شاخصهای مقاوم سازی ساختمان در اثر خوردگي آرماتور براساس فاکتور مديريت زمان 34 نقاط قوت 34 نقاط ضعف 34 فرصت ها (O) 34 تهدیدها (T) 34 3.1.2 شاخصهای مقاوم سازی ساختمان در اثر خوردگي آرماتور براساس فاکتور کیفیت-- 35 نقاط قوت 35 نقاط ضعف 35 فرصت ها (O) 35 تهدیدها (T) 35 3.1.3 شاخصهای مقاوم سازی ساختمان در اثر خوردگي آرماتور براساس فاکتور هزینه- 36 نقاط قوت 36 نقاط ضعف 36 فرصت ها (O) 36 تهدیدها (T) 37 3.2 روشهای تجزيه و تحليل اطلاعات: 37 3.2.1 تحليل توصيفي داده‌ها 37 3.2.2 تحلیل استنباطی : 37 3.3 تشریح روشهای تجزيه و تحليل اطلاعات: 38 3.3.1 آزمون کولموگروف- اسمیرنوف-- 38 3.3.1 آزمون تي- استيودنت : 38 3.3.2 رتبه‌بندي فرضيات آزمون فريدمن- 41 4 فصل چهارم 42 4.1 مقدمه 42 4.2 بررسی نرمال بودن داده ها : 43 4.3 آزمون تی-استیودنت جهت ارزیابی شاخص های مدیریت زمان، هزینه و کیفیت در مقاوم سازی ساختمان به روش SWOT 43 نقاط قوت 43 نقاط ضعف 44 فرصت ها (O) 44 تهدیدها (T) 44 نقاط قوت 45 نقاط ضعف 45 فرصت ها (O) 45 تهدیدها (T) 45 نقاط قوت 46 نقاط ضعف 46 فرصت ها (O) 46 تهدیدها (T) 47 4.4 اولویت بندی شاخص های سیستم مقاوم سازی ساختمان به روش SWOT- 47 4.4.1 الویت بندی شاخص های مقاوم سازی براساس فاکتور مديريت زمان- 47 نقاط قوت 47 نقاط ضعف 48 فرصت ها (O) 48 تهدیدها (T) 48 4.4.2 الویت بندی شاخص های مقاوم سازی براساس فاکتور کیفیت-- 49 نقاط قوت 49 نقاط ضعف 49 فرصت ها (O) 49 تهدیدها (T) 50 4.4.3 الویت بندی شاخص های مقاوم سازی براساس فاکتور هزینه- 51 نقاط قوت 51 نقاط ضعف 51 فرصت ها (O) 51 تهدیدها (T) 51 5 فصل پنجم- 52 5.1 مقدمه 53 5.2 نتیجه گیری 53 5.3 پیشنهادات 54 5.3.1 پیشنهادات در راستای تحقیق-- 54 5.4 پیشنهادات جهت تحقیقات آتی-- 56 5.5 محدودیتهای تحقیق-- 56 منابع و مواخذ- 57 شکل‎1‑1: شماتیک مقاوم سازي از طريق ايجاد پوشش بتن مسلح- 8 شکل‎1‑2: نحوه قرار گیری ميلگردهاي مسلح سازي درون كانال هاي عمودي در داخل آجركاري-- 10 شکل‎1‑3: نمونه اي از اين ميراگرها جهت افزايش سختي جانبي و ميرايي-- 11 شکل‎1‑4: نمونه‌اي از تجزيه و تحليل نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهديدات- 13 جدول‏4‑1: آزمون نرمالیتی با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف.. 42 جدول‏4‑2: ارزیابی مقاوم سازی ساختمان در اثر خوردگي آرماتور براساس فاکتور مديريت زمان. 43 جدول‏4‑3: ارزیابی مقاوم سازی ساختمان در اثر خوردگي آرماتور براساس فاکتور کیفیت.. 44 جدول‏4‑4: ارزیابی مقاوم سازی ساختمان در اثر خوردگي آرماتور براساس فاکتور هزینه. 45 جدول‏4‑5: اولویت بندی شاخص های مقاوم سازی براساس فاکتور مديريت زمان. 47 جدول‏4‑6: اولویت بندی شاخص های مقاوم سازی براساس فاکتور کیفیت.. 48 جدول‏4‑7: اولویت بندی شاخص های مقاوم سازی براساس فاکتور هزینه. 50 1.1 مقدمه خوردگی یک پدیده الکتروشیمیایی است که چرخه آن با جریان الکترون ها و یون ها ایجاد می شود. فلزی که آند را تشکیل می دهد به مرور کاهش می یابد ولی فلزی که در موقعیت کاتد قرار دارد دچار کاهش نمی شود. در خوردگی الکتروشیمیایی انتقال الکترون ها از طریق بتن آلوده که نقش الکترولیت را دارد انجام می شود. فرم ساده خوردگی در آرماتور به این شکل قابل بیان است که ابتدا بتن مسلح در تماس با هوا و آب قرار می گیرد. نواحی غنی از اکسیژن نقش کاتدیک پیدا می کنند و سایر مناطق آندیک خواهند بود. سپس در اند موضعی، فولاد شروع به حل شدن می کند و در کاتد موضعی یون هیدروکسید تولید می شود. نهایتاً واکنش سبب تشکیل زنگ آهن می شود(ميرزايي،1386). شرایط لازم برای شروع خوردگی عبارتند از: ü امکان حل شدن فولاد آندی ü هدایت الکتریکی(پیوستگی) فولاد ü وجود خاصیت هدایت الکتریکی در بتن ü وجود اکسیژن در الکترولیت ü اختلاف پتانسیل معمولا برای افزایش زمان نفوذ عامل خورنده و کنترل انواع آسیب های ناشی از خوردگی می توان به کاهش نفوذ پذیری بتن اقدام کرد. این کار با روش های زیر انجام می شود: Ø محدود کردن نسبت آب به سیمان و در نتیجه افزایش تراکم و وزن مخصوص بتن. برای رسیدن به حداقل آب سیمان ممکن، استفاده از فوق روان کننده متناسب با کار لازم و ضروری است. Ø کاهش نفوذ پذیری با استفاده از پرکننده های بسیار ریز دانه مثل میکرو سیلیس که علاوه بر پرکنندگی، در نتیجه خاصیت پوزولانی خود با گذشت عمر سازه باعث استحکام و دوام بیشتر می شود. استفاده از میکرو سیلیس نیز به نوبه خود کارایی بتن را کاهش می دهد و استفاده از فوق روان کننده مناسب را ضروری می سازد. Ø استفاده از ضخامت بیشتر برای پوشش که برای سازه های معمول بجای 3.8 سانتیمتر، حدود 7 سانتیمتر پیشنهاد شده است(ميرزايي،1386). Ø محدود کردن حداقل عیار سیمان به لحاظ کاهش نفوذ پذیری و افزایش دوام.مديريت زمان، هزینه، کیفیت در سيستم مقاوم سازي ساختمان(سنتي و نوين) در اثر خوردگي آرماتور به روش SWOTتعداد صفحات : 66 صفحهفایل ورد قابل ویرایش doc

مديريت زمان


هزینه


کیفیت در سيستم مقاوم سازي ساختمان(سنتي و نوين) در اثر خوردگي آرماتور به روش SWOT


مقاوم سازی ساختمان


پایان نامه مقاوم سازی ساختمان


خوردگي آرماتور به روش SWOT


خوردگي آرماتور SWOT


کیفیت مقاومت سازی ساختمان


مقاومت ساختمان


swoمديريت


زمان،


هزینه،


کیفیت


در


سيستم


مقاوم


سازي


ساختمان(سنتي


و


نوين)


در


اثر


خوردگي


آرماتور


به


روش


SWOT


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دریافت فایل

مديريت زمان، هزینه، کیفیت در سيستم مقاوم سازي ساختمان(سنتي و نوين) در اثر خوردگي آرماتور به روش swot. قیمت: 20,000 تومان

مدیریت زمان :: مقاله در راهکار مدیریت

4- مدیریت زمان و کسب وکار. محیط کسب و کار امروز را می‌توان با رقابت شدید و سخت آن توصیف کرد. در هر ثانیه از روز اختراعات جدیدی صورت می‌پذیرد و روش‌های سنتی، طول عمر کوتاهتری پیدا می‌کنند.

SID.ir | سیستم های مدیریت اطلاعات راه حلی موثر در مدیریت انرژی

عنوان همایش: كنفرانس مديريت انرژي در صنايع نفت و انرژي: نوع همایش: سازمان ها و مراکز غير دولتي: حامی: شركت هم انديشان انرژي كيميا: زمان: 1391, دوره 2 : چکیده:

مدیریت زمان برای افراد پرمشغله

به این جمله خوب دقت كنید:" دوست دارم این كار را انجام دهم؛ اما حیف، وقتش را ندارم! "تا به حال چند بار این جمله را گفته‏اید؟ امروزه مدیریت بهینه زمان، برای بسیاری از قشرها، مانند كارفرمایان، كارمندان، دانشجویان و حتی خانه ...

مديريت آموزشی | کیفیـــــــــــــت

بطوریکه از بین ابعاد هوش معنوی، گسترش خودآگاهی (295/0) سهم بيشتري از ساير ابعاد در پیش­بینی کیفیت زندگی سالمندان دارد و بعد از آن به ترتیب تفکر وجودی انتقادی (183/0) و سپس آگاهی متعالی (149/0) قرار دارد.

سيستم هاي مديريت کيفيت - novintabligh.com

چرا استاندارد ؟؟؟ . .آيا ميخواهيد تجارت خود را بسط و گسترش دهيد؟ .آيا ميخواهيد کيفيت کالا و خدماتتان را بالا ببريد ؟ .آيا مايليد در سطوح بين المللي به رقابت بپردازيد ؟؟ . . .در جهان صنعتي امرو

گارگاه آموزشی مديريت زمان | انجمن مديريت اسلامي

اين استاد حوزه و دانشگاه به اصول مديريت زمان اشاره كرد و گفت: نخستين و مهم‌ترين اصل برای استفاده‏ صحيح از زمان، داشتن برنامه‌ای حساب شده و دقيق است كه در اين برنامه محور اصلی مديريت زمان باشد.

مديريت زمان چیست؟ + روش های مدیریت زمان

تفاوت در شیوه، ترتیب و نحوه ی مدیریت زمان است که سبب افزایش یا کاهش کارایی اشخاص می شود.. مدیریت زمان یا همان یکی از مهمترین اصولی است که انسانهای موفق به آن اهمیت میدهند و برنامه های زندگی خویش را طبق این اصول طرح و اجرا ...

SID.ir | موانع استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت در سازمان ...

عنوان همایش: کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت و مهندسي صنايع: نوع همایش: سازمان ها و مراکز غير دولتي: حامی: مديران ايده پردازان پايتخت ايليا، انجمن اقتصاد انرژي: زمان: 1394, دوره 1

مديريت زمان - mums.ac.ir

به نام خدا مقابله با خلق منفي هدف كلي: آشنا كردن و توانمند‌سازي دانشجويان در زمينه‌ي مقابله با خلق منفي اهداف ويژه آشنا كردن دانشجويان با مفاهيم پايه در مقابله با خلق منفي.

پاورپوینت پياده‌ سازي مديريت دانش

پاورپوینت پياده‌ سازي مديريت دانش. این پاورپوینت با موضوع پیاده سازی مدیریت دانش با ۱۷۳ اسلاید با عناوین زیر. پياده‌سازي مديريت دانش. طرح آغاز کار در مدیریت دانش

SID.ir | موانع استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت در سازمان ...

عنوان همایش: کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت و مهندسي صنايع: نوع همایش: سازمان ها و مراکز غير دولتي: حامی: مديران ايده پردازان پايتخت ايليا، انجمن اقتصاد انرژي: زمان: 1394, دوره 1

استاد شدن در مديريت زمان

شايد در مورد مديريت زمان کتاب هايي خوانده باشيد يا کلاس هاي مديريت زمان را گذرانده باشيد و سعي کرده باشيد با کاغذ و قلم يا اپليکيشن هاي مديريت زمان، براي کارهاي روزانه خود برنامه ريزي کنيد و آنها را اولويت بندي کنيد.

در این مقاله مدیریت زمان را به شما آموزش دهیم، که راهی به ...

در این مقاله از رابینز قصد داریم شیوه مدیریت زمان را به شما آموزش دهیم، که راهی به‌سوی موفقیت است . اکثر افراد موفق جامعه مدیریت زمان را یاد گرفته‌اند و اگر توجه کرده باشید این افراد زمان زیادی را برای تفریح ، رابطه با ...

SID.ir | سیستم های مدیریت اطلاعات راه حلی موثر در مدیریت انرژی

عنوان همایش: كنفرانس مديريت انرژي در صنايع نفت و انرژي: نوع همایش: سازمان ها و مراکز غير دولتي: حامی: شركت هم انديشان انرژي كيميا: زمان: 1391, دوره 2 : چکیده:

مديريت زمان

مديريت زمان . ترجمه: حسن خسروی، حسن قربانی مقدمـــــــــه بسياري از افراد ادعا مي كنند كه وقت آنها به هدر نمي رود و ابراز مي دارند كه: من خيلي سازمــاندهي شده كار مي كنم، مي دانم كجا مي روم، مي دانم چكار مي كنم و...

سيستم RFID در انبارها - blogfa.com

به طور همزمان اطلاعات تگهاي مختلف را دريافت مي¬كند و در سطحي بالا به جامعيت اطلاعات و دسترسي به كل آن كمك مي¬كند. همچنين استفاده از اين فناوري امنيت و درستي اطلاعات را در پي دارد.

مرجع مهندسی و مدیریت ساخت - وبسایت دکتر مهدی روانشادنیا

مديريت زمان، هزينه، کيفيت در سيستم مقاوم سازي ساختماني (سنتي و نوين) در اثر خوردگي آرماتور به روش swot. ... تونلی نسبت به روش های سنتی تولید مسکن با رویکردی بر پارامتراصلی زمان – هزینه-کیفیت .

مديريت زمان - mums.ac.ir

به نام خدا مقابله با خلق منفي هدف كلي: آشنا كردن و توانمند‌سازي دانشجويان در زمينه‌ي مقابله با خلق منفي اهداف ويژه آشنا كردن دانشجويان با مفاهيم پايه در مقابله با خلق منفي.

جزوه ی مديريت تامين و انبار داري - دانلود رایگان

دانلود رایگان مديريت تامين و انبار داري دانلود رایگان جزوه ی مديريت تامين و انبار داري شامل 51 صفحه ی مفید مربوط به دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی - اهمیت فرایندهای خرید و تدارکات از آن جا ناشی می شود که خرید و تدارکات ...

تجزیه و تحلیل رضایت مشتری با اجرای سیستم مدیریت کیفیت در ...

مدیریت کیفیت روشی برای سازماندهی است و شامل کل سازمان، هر دپارتمان، هر فرد در هر سطح، در دستیابی به الزامات کیفیت مرتبط با رضایت کارمند و مشتری است. کاربرد qms در یک سازمان ایالتی، کیفیت خدماتی ...

SID.ir | موانع استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت در سازمان ...

عنوان همایش: کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت و مهندسي صنايع: نوع همایش: سازمان ها و مراکز غير دولتي: حامی: مديران ايده پردازان پايتخت ايليا، انجمن اقتصاد انرژي: زمان: 1394, دوره 1

.دییامن لاسرا یگدنیامن نیا هب ار ،کخیم هناماس زا یتفایرد ...

ردام و ردپ یلم تراک ریوصت ای لصا دنزرف یجراخ همانرذگ ریوصت ای لصا )لاس 15 ریز یارب( دیدج سکع هعطق 2 دادعت )لاس 18 ات 15 دارفا یارب( یراگن تشگنا تراک هخسن 2 و دیدج سکع هعطق 6 دادعت

پروژه دانشجویی | مهر ۱۳۹۱

176. مطالعه اثر ضربه در ساختمان هاي مجاور در زمان زلزله و تعيين فاصله ايمن 177. مطالعه اثرات ساختگاهي بر روي مولفه پاسخ لرزه اي ساختگاه 178. مطالعه تأثير حفاري تونل هاي شهري بر سازه هاي سطحي 179.

سيستم RFID در انبارها - blogfa.com

به طور همزمان اطلاعات تگهاي مختلف را دريافت مي¬كند و در سطحي بالا به جامعيت اطلاعات و دسترسي به كل آن كمك مي¬كند. همچنين استفاده از اين فناوري امنيت و درستي اطلاعات را در پي دارد.

مدیریت زمان :: کتاب در راهکار مدیریت

سایت راهکار مدیریت، در زمینه مدیریت و رشته های مرتبط با آن مانند مهندسی صنایع، اقتصاد، فناوری اطلاعات و حسابداری اطلاعات علمی و آموزشی ارائه می کند و با طراحی و عرضه محصولات آموزشی در جهت ارتقاء دانش مدیریت کشور تلاش ...

دانلود طرح توجیهی تولید و بسته بندی کشمش در 91 صفحه - فایل WORD

دانلود پاورپوینت پودمان ششم کار و فناوری پایه نهم تأسیسات مکانیکی

تبدیل بزرگای زلزله

شبیه سازی اینورتر سه فاز با سیگنال سوئیچینگ SPWM سینوسی

مقدمه ای بر کشت هیدرو پونیک

كتاب و كتابخانه در تمدن اسلامی و جايگاه آن در ايران و دلايل افول اين كتابخانه هاپیشینه تحقیق اضطراب اجتماعی

آموزش نحوه تهیه پرسشنامه و تحلیل آن

طراحی یک مرکز محله با توجه به تاثیر معماری بر رفتار