دانلود رایگان


پایان نامه عوامل موثر بر سود تقسيمي بانكها و شركتهاي واسطه گري مالي عضو بورس - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه عوامل موثر بر سود تقسيمي بانكها و شركتهاي واسطه گري مالي عضو بورس تعداد صفحات : 116 صفحه فرمت فایل اصلی: doc قابل ویرایش با نرم افزار ورد فهرست مطالب 1 فصل اول 1.1 مقدمه 1.2 بیان مسأله 1.3 قلمرو پژوهش 1.4 اهداف پژوهش 1.5 ضرورت پژوهش 1.6 انگیزه ها

دانلود رایگان پایان نامه عوامل موثر بر سود تقسيمي بانكها و شركتهاي واسطه گري مالي عضو بورستعداد صفحات : 116 صفحهفرمت فایل اصلی: doc قابل ویرایش با نرم افزار ورد فهرست مطالب 1 فصل اول 1.1 مقدمه 1.2 بیان مسأله 1.3 قلمرو پژوهش 1.4 اهداف پژوهش 1.5 ضرورت پژوهش 1.6 انگیزه های پژوهش 1.7 فرضیه پژوهش 1.8 مولفه هاي تحقيق 1.8.1 متغیرهای مستقل تحقیق 1.8.2 متغیر وابسته تحقیق 1.9 مدل تحقیق 1.10 تعریف واژه ها و اصطلاحات 2 فصل دوم 2.1 مقدمه 2.2 مبانی نظری 2.2.1 سود بانک ها و شرکت های واسطه گري مالی عضو بورس 2.2.2 سود تقسیمی 2.2.2.1 کیفیت سود 2.2.3 عوامل موثر بر سود بانک ها و شرکت های واسطه گر مالی عضو بورس 2.2.4 واکنش سرمايه گذران در پي اعلام افزايش سود تقسيمي 2.2.5 مدیریت سود سهام بانک ها و شرکت های واسطه گر مالی عضو بورس 2.3 پیشینه پژوهش 2.4 جمع بندی و نتیجه گیری 3 فصل سوم 3.1 ارائه و معرفی الگوی چگونگی انجام پژوهش 3.2 روش تحقیق 3.3 جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری 3.4 روش و ابزار گردآوری اطلاعات 3.5 معرفی روش های تحلیل داده ها 3.5.1 روش حداقل مربعات معمولي (OLS) 3.5.1.1 فروض كلاسيك 3.5.1.2 واريانس ناهمساني 3.5.1.3 خود همبستگي در جملات اخلال 3.5.1.4 خطاي تصريح در مدل 3.5.1.5 همخطي 3.5.2 الزامات اقتصادسنجي و آزمون ها جهت برآورد مدل 3.5.2.1 آزمون های ساکنی 3.5.2.2 آزمون پایایی بر اساس همبستگی نگار 3.5.2.3 آزمون ریشه واحد برای پایایی 3.5.2.3.1 آزمون ديکي – فولر 3.5.2.3.2 آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته (ADF) 3.5.3 آزمون های تبیین و تشخیص صحت فروض کلاسیک 3.5.3.1 آزمون های ضرایب 3.5.3.2 آزمون های جملات پسامند 3.5.3.3 آزمون های ثبات ساختاری 3.5.4 مبحث همجمعي در رگرسیون 3.5.4.1 تعریف همجمعی بر اساس مبانی نظری 3.5.4.2 مفهوم اقتصادی همجمعی 3.5.4.3 آزمون های همجمعی 4 فصل چهارم 4.1 توصیف داده ها 4.1.1 رسم نمودار سری زمانی متغیرهای پژوهش 4.1.2 آمارتوصیفی متغیرهای پژوهش 4.2 تحلیل داده ها و آزمون فرضیات 4.2.1 بررسی پایایی متغیرهای پژوهش 4.2.1.1 بررسی پایایی متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون دیکی فولر 4.2.1.2 بررسی پایایی متغیرهای پژوهش با استفاده از تابع همبستگی نگار 4.2.2 برآورد مدل 4.2.3 برآورد آزمون های اعتبار و صحت مدل 4.2.3.1 آزمون حقيقي بودن رگرسيون 4.2.3.2 آزمون نرمالیتی توزيع خطاها (پسماندها) : 4.2.3.3 آزمون وایت جهت تشخیص ناهمسانی واریانس : 4.2.3.4 برآورد آزمون LM جهت تشخیص همبستگی پیاپی پسامند : 4.2.3.5 برآورد آزمون رمزی (Test Ramsey Reset) : 5 فصل پنجم 5.1 خلاصه نتایج تحقیق 5.2 نتیجه گیری 5.3 محدودیتها و مشکلات تحقیق 5.4 پیشنهادات محقق 5.4.1 پیشنهادات اصلاحی با استناد به یافته های تحقیق 5.4.2 پیشنهاد برای تحقیق و پژوهشهای آینده 6 منابع و مواخذ 1 فصل اول مقدمه،كليات تحقيق و اهميت موضوع 1.1 مقدمه در کشورهای توسعه یافته یکی از شاخص های مهم اقتصادی، شاخص بازار سهام می باشد. به دلیل کارایی نسبی بازار سرمایه اطلاعات به صورت سریع در قیمت های سهام تأثیر می گذارد اما در ایران کارایی بازار سرمایه در شکل ضعیف آن وجوددارد. با تمامی نواقص در ساختار بورس اوراق بهادار، تهران و عدم آشنایی خانوارها با سرمایه گذاری های مالی، بازار بورس در حال حاضر یکی از جذاب ترین سرمایه گذاری ها محسوب می شود و مطالعات مرتبط با آن می تواند در نهایت منجر به تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کشور شود. سرمایه گذاران معمولا" در بورس اوراق بهادار منافع متفاوتی از جمله سود تقسیمی و افزایش قیمت سهام به دست می آورند.(ميشلي،1995)[1] سرمایه گذاران در بورس از اطلاعات مالی برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل سهام استفاده می نمایند. سود تقسیمی، سود هرسهم و پروژه های سرمایه ای سه متغیر اساسی است که هم سرمایه گذاران و هم مدیران در بازار سرمایه آن را مدنظر قرار می دهند و لذا ارتباط بین متغیرهای فوق برای تخصیص بهینه منابع در اقتصاد بسیار مهم می باشد. (اسچيپر،1989)[2] با توجه به اهمیت میزان سود تقسیمی در تصمیم گیری مدیران و سرمایه گذاران در ادامه برای شفاف سازی این موضوع به بیان مساله و ضرورت، اهداف و متغیر های پژوهش می پردازیم. 1.2 بیان مسأله سود تقسيمي از موضوع هايي است كه از ديرباز مورد توجه پژوهشگران مالي قرار داشته است و هنوز نيز به عنوان يكي از مسائل بحث انگيز در حوزه مديريت مالي باقي مانده است.(بالانتين،1993)[3] تقسيم سود شركت ها همچنان براي محققان مالي، پيچيده و معماگونه است و از دو جنبه بسيار مهم قابل بحث است. از يك طرف، عاملي اثرگذار بر سرمايه گذاري هاي پيش روي شركت هاست. در حقیقت تقسيم سود موجب كاهش منابع داخلي و افزايش نياز به منابع مالي خارجي مي شود. از طرف ديگر، بسياري از سهامداران شركت، خواهان تقسيم سود نقدي هستند. از اين رو، مديران با هدف حداكثر كردن ثروت سهامداران همواره بايد بين علايق مختلف آنان و فرصت هاي سودآور سرمايه گذاري تعادل برقرار كنند. بنابراين، تصميمات تقسيم سود كه از سوي مديران شركت ها اتخاذ مي شود، بسيار حساس و داراي اهميت است (هاشمي و همکاران، 1388) تصميم گيري در مورد پرداخت سود تقسيمي، يكي از تصميمات مهمي است كه شركت با آن مواجه است. سياست شركت در زمينه سود تقسيمي، از عواملي است كه بر ارزش شركت مؤثر است. (روبرت،2009)[4] سود تقسيمي به داشتن خاصيت چسبندگي معروف است. شركتهايي كه سود تقسيمي خود را كاهش مي دهند، معمولاً با كاهش شديد در ارزش خود مواجه مي شوند . بنابراين، مديران تمايل دارند از پرداخت سود بالا اجتناب كنند؛ مگر اينكه نسبت به توانايي شان در حفظ سطوح بالاي سود تقسيمي اطمينان داشته باشند .(چاي ،2009)[5] اگر از طرف سهامداران به سود تقسيمي نگاه شود، آنها علاوه بر اينكه آن را دريافتي نقدي مي دانند، از آن به عنوان ابزاري براي كنترل مديريت استفاده مي كنند. جدا بودن مديريت از مالكيت در شركت هاي سهامي باعث تضاد منافع ميان مديران و سهامداران ميشود. اين بحث موضوع نظريه نمايندگي است. در واقع، سود تقسيمي راه حل بالقوه تضاد نمايندگي است.(بروكمن،2009)[6] پرداخت سود تقسيمي مديران را به تأمين مالي خارجي و حضور در بازار هاي مالي مجبور مي كند. استفاده از منابع خارجي باعث مي شود كه مدير از طرف متخصصان حرفه اي مانند بانك ها و واسطه ها ي مالي تحت نظارت و كنترل باشد. با تشخيص ارزش نظارت تأمين مالي خارجي، ذي نفعان ممكن است روي پرداخت سود پافشاري كنند .(استربروك،1984)[7] پژوهش هاي قبلي بيانگر آن است كه نا اطميناني به جريان نقد، مرحله عمر شركت، فرصت هاي سرمايه گذاري و سودآوري شركت بر سود تقسيمي اثر گذارند. هدف اصلي اين پژوهش شناسایی و رتبه بندی مهمترین عوامل موثر بر سود تقسيمي بانک ها و شرکت های واسطه گر مالی عضو بورس اوراق بهادار تهران است. با وجود اهمیت و ضرورت موضوع ، در کشور تاکنون سابقه انجام چنین مطالعه ای وجود ندارد سوال اصلی تحقیق اینگونه تدوین می گردد که : مهمترین عوامل موثر بر پرداخت سود تقسیمی (DPB) بانکها کدامند؟ و هرکدام ازین عوامل به چه میزان بر میزان سود تقسیمی موثرند؟ [1]- Michaely [2]- Schipper [3]- Ballantine [4] - Robert [5] - Chay [6] - Brockman [7] - Easterbrook

پایان نامه عوامل موثر بر سود تقسيمي بانكها و شركتهاي واسطه گري مالي عضو بورس


عوامل موثر بر سود تقسيمي بانكها و شركتهاي واسطه گري مالي عضو بورس


سود تقسیمی بانکها


پایان نامه حسابداری بانکی


حسابداری بانکی


مقالات حسابداری بانکی


پایان نامه ارشد حسابپایان


نامه


عوامل


موثر


بر


سود


تقسيمي


بانكها


و


شركتهاي


واسطه


گري


مالي


عضو


بورس


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه های مرتبط با بورس

بررسي تاثير عوامل b / m واندازه در سود آوري شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. رضايي بلوک آباد، علي ‎۷۹. پايان نامه. بررسي تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر بورس اوراق بهادار تهران

مقالات دانشجویی - 71

پایان نامه بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در ... [pdf]بررسي عوامل موثر بر ريسك و بازده سرمايه‌گذاري در محصولات ...

رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با كیفیت سود شركتهای ...

رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با كیفیت سود شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دسته: اقتصاد بازدید: 5 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 57 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 21 هدف این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت سود بر هزینه ...

بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری ...

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ”قصد“ استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی و با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی دیویس[7] انجام گرفته است.

اصفهان,دانشگاه,آزاد,خوراسگان,ایران,پایان نامه,مقاله،مقالات ...

ليست چكيده پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي در يك نگاه (بخش سوم) عملكرد سدهاي خاكي تحت نيروهاي زلزله با استفاده از نرم افزار Geostudio(مطالعه موردي سد كمانه) مقايسه تاثير ضد تشنجي گياه گل بنفشه با كاربامازپين در مدل حيواني تشنج ...

پایان نامه بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر فاصله-گذاری موالید ...

دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده علوم اجتماعی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته جمعیت شناسی بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر فاصله‌گذاری موالید در بین زنان 49-15 سالهدر ایران1385 و افغانستان2010 استاد راهنما دکتر حسن عینی ...

انتشار مقالات اولين کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری ...

مجموعه مقالات اولين کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر

نمایه سازی مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و ...

مجموعه دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. دومین کنفرانس بین

پایان نامه انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان ...

پایان نامه علوم اجتماعی و جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (هرمزگان) پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (m.a) تربیت بدنی و علوم ورزش (مدیریت ورزش) عنوان: انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان ...

پایان نامه انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان ...

پایان نامه علوم اجتماعی و جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (هرمزگان) پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (m.a) تربیت بدنی و علوم ورزش (مدیریت ورزش) عنوان: انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان ...

kishlib.ut.ac.ir

1007 1 1384. 2507 2 1383. 17762 3 1382. 41684 4. 42335 5. 3966 6 1384. 203924 7. 4213 8 1383. 2901 9 1384. 13149 10 1382. 332 11 1384. 8419 12 1382. 1480 13 1385. 41170 14 1386. 15. 42514 16. 362 17. 2948

اصفهان,دانشگاه,آزاد,خوراسگان,ایران,پایان نامه,مقاله،مقالات ...

ليست چكيده پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي در يك نگاه(بخش (دوم) م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍اث‍ي‍ر دوازده‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ ت‍م‍ري‍ن‌ ه‍وازي‌ و م‍ص‍رف‌ س‍ي‍اه‌ دان‍ه‌ ب‍ا ع‍س‍ل‌ ب‍ر ع‍وام‍ل‌ ال‍ت‍ه‍اب‍ي‌(tnf و) il - 6در م ...

ادخ مان هب - پردیس علوم

)دوجو تروص رد( اه تسويپ -)هژاو 300 رثكادح( ىسيلگنا ةديکچ - ىسيلگنا ناونع ةحفص - : رو رازفا مرن زا هافتسا اب همان نایاپ شراگن ر هیلوا تامیظنت word Options تمسق هب طوبرم تامیظنت .دينك باختنا ار Options ،پچ تمس يونم زا و ،دينك كيلك File راون ...

پایان نامه بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر فاصله-گذاری موالید ...

دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده علوم اجتماعی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته جمعیت شناسی بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر فاصله‌گذاری موالید در بین زنان 49-15 سالهدر ایران1385 و افغانستان2010 استاد راهنما دکتر حسن عینی ...

کد مقاله A2: بررسی و مطالعه ارتباط بین فرهنگ سازمانی ...

این مقاله دارای 12 صفحه بوده که در سال 2016 منتشر شده است. چکیده لاتین و ترجمه آن را می توانید از قسمت زیر مشاهده کنید. برای سفارش این ترجمه می توانید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید. ...

کد مقاله A2: بررسی و مطالعه ارتباط بین فرهنگ سازمانی ...

این مقاله دارای 12 صفحه بوده که در سال 2016 منتشر شده است. چکیده لاتین و ترجمه آن را می توانید از قسمت زیر مشاهده کنید. برای سفارش این ترجمه می توانید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید. ...

عنوان پايان نامه

١عنوان پايان نامه رشتهتجزيه وتحليل اثرات ريسك وبازده بر قيمت سهام در بازار اوراق بهادار70- تهران در سال هاي 84مديريت بازرگانيبررسي پيرامون رابطه بين ساختار سرمايه و قيمت سهام در شركتهاپذيرفته شده در بازار بورس ...

ارزیابی آلودگی به عناصر سنگین و رابطۀ آن با دانه‏ بندی ...

امروزه منابع آب ذخیره‌شده در مخازن سدها یکی از منابع اساسی تأمین آب شرب محسوب می‏شوند. عناصر موجود در رسوبات مخازن سدها از مهم‏ترین عوامل مؤثر بر کیفیت آب هستند. به‌دلیل مشکلات ناشی از کم‏آبی، بر‌خلاف برنامه‏ریزی ...

دانلود رایگان مقاله عوامل موثر بر نحوه گذراندن اوقات فراغت ...

دانلود رایگان مقالات کنفرانس، ژورنال در زمینه فنی مهندسی و علوم پایه، علوم پزشکی، علوم زیستی و کشاورزی، علوم انسانی و اجتماعی، نمایه سازی رایگان کنفرانس، همایش، کنگره : تی پی بین، پایگاه داده های علمی تمام متن

پایان نامه و مقالات دانشجویی - 70

پایانامه بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی مهتاب · دانلود پاورپوینت . پایان نامه عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان بانک - فروشگاه ...

پایان نامه های مرتبط با بورس

بررسي تاثير عوامل b / m واندازه در سود آوري شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. رضايي بلوک آباد، علي ‎۷۹. پايان نامه. بررسي تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر بورس اوراق بهادار تهران

مهس باختنا یاهیژتارتسا - mobinsb.com

مهس باختنا یاهیژتارتسا.ددرگیم یسررب )بسانمان و دب مهس باختنا زا بانتجا لقادح ای و( بسانم و بوخ مهس کی باختنا یاهیژتارتسا نیرتجیار زا یخرب هلاقم نیا رد

دانلود پاورپوینت لوله کشی در سیستم های هیدرولیک

دانلود آموزش تصویری ahp در gis

دانلود پاورپوینت کوره القایی

علت های شکست آلیاژهای تیتانیم و آلومینیم

دانلود پاوروینت تحلیل خانه هنسلمن، اثر مایکل گریوز

تحلیل و طراحی یک تمام جمع کننده بهبود یافته

پروژه و تحقیق اصول طراحی ديناميك های جانبی خودرو

شناخت آلیاژ های حافظه دار

دانلود جزوه آموزشی مديريت كيفيت جامع

نمونه سوالات آزمون های استخدامی آموزش پرورش