دانلود رایگان


پایان نامه تاثير اندازه ريسک اعتباری بانکي بر کارايي بانک ها درصنعت بانکداری ایران - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه تاثير اندازه ريسک اعتباری بانکي بر کارايي بانک ها درصنعت بانکداری ایران تعداد صفحات : 174 فرمت فایل : doc قابل ویرایش با نرم افزار ورد چکيده در ادبيات اقتصادي واژگان متعددي براي سنجش عملكرد واحدها مفهوم سازي شده است، بهره وري و كارايي از مهمترين اين واژه ها هستند. تحقیق حاضر نیز

دانلود رایگان پایان نامه تاثير اندازه ريسک اعتباری بانکي بر کارايي بانک ها درصنعت بانکداری ایران تعداد صفحات : 174 فرمت فایل : doc قابل ویرایش با نرم افزار ورد چکيده در ادبيات اقتصادي واژگان متعددي براي سنجش عملكرد واحدها مفهوم سازي شده است، بهره وري و كارايي از مهمترين اين واژه ها هستند. تحقیق حاضر نیز با عنوان "تاثير اندازه ريسک اعتباری بانکي بر کارايي بانک ها درصنعت بانکداری ایران" با هدف اصلی مطالعه و بررسي تاثير اندازه ريسک اعتباري بر کارايي بانک های مورد مطالعه (ملي، ملت، تجارت، سامان، پارسيان، اقتصاد نوين) در سال های 1385 الي 1390 در تلاش برای سنجش کارایی بانک ها و همچنین بررسی تاثیر ریسک اعتباری بر کارایی آنها می باشد. در این راستا برای محاسبه کارایی، متغیرهای : تعداد پرسنل، تعداد شعب و مجموعه هزينه ها به عنوان نهاده و متغیرهای: مجموعه درآمد، سود و زيان و کل تسهيلات اعطايي به عنوان ستانده در مدل تحلیل فراگیر داده ها (DEA) در نظر گرفته شدند. همچنین برای بررسی تاثیر ریسک اعتباری بر کارایی، برای ریسک اعتباری سه شاخص : تسهيلات اعطايي به کل دارايي هاي بانک،کفايت سرمايه، تسهيلات نکول شده به کل تسهيلات اعطايي (بعنوان متغیرهای مستقل) انتخاب شد. مدل اصلی تحقیق با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره حداقل مربعات معمولی (OLS) با متغیر وابسته امتیاز کارایی بانکها در سالهای مورد مطالعه و متغیرهای مستقل شاخصهای ریسک اعتباری، برآورد گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که که بانک پارسيان با میانگین کارایی 0.94، تجارت با کارایی 0.90، ملي با کارایی 0.79، سامان با کارایی 0.78، اقتصاد نوين با کاراریی 0.78، ملت با کارایی 0.69 در رتبه های اول تا ششم کارایی قرار دارند. همچنین بعد از برآورد مدل مشخص شد سه شاخص ریسک اعتباری، ارتباط معنی داری با کارایی بانکها دارند بطوریکه با افزایش یک واحدی در متغیر نسبت تسهیلات اعطای به دارایی، کارایی به اندازه 0.34 و با افزایش یک واحدی کفايت سرمايه، کارایی به اندازه 0.006 افزایش می یابد. با افزایش یک واحدی تسهيلات نکول شده به کل تسهيلات اعطايي، کارایی به اندازه 1.31 کاهش می یابد. همچنین با افزایش یک واحدی اندازه بانک (متغیر کنترلی)، کارایی به اندازه 0.008 کاهش می یابد. چکيده 1 فصل اول مقدمه، کليات تحقيق و اهميت موضوع 1.1 مقدمه 1.2 بيان مسئله 1.3 قلمرو تحقيق 1.4 اهداف تحقيق 1.5 ضرورت تحقيق 1.6 فرضيه تحقيق 1.7 سوال تحقيق 1.8 مولفه هاي تحقيق 1.9 روش تحقيق(جامعه آماري و روش تحقيق) 1.10 تعريف واژه هاي کليدي 2 فصل دوم مباني نظري و پيشينه تحقيق، مروري بر ادبيات موجود 2.1 مقدمه 2.2 مباني نظري 2.2.1 ريسک 2.2.1.1 شناسايي ريسک ها 2.2.1 ریسک های مالی 2.2.1.3 ریسک های عملیاتی 2.2.2 مديريت ريسک 2.2.2.1 کاهش ریسک با افزایش سرمایه ی واقعی 2.2.2.2 کاهش ریسک با انتخاب پروژه ها براساس تأثیر آنها بر ریسک کلي 2.2.2.3 کاهش ریسک با استفاده از ابزارهاي مدیریت ریسک 2.2.3 ضرورت مديريت ريسک 2.2.4 كارايي 2.2.4.1 ارزيابي کارايي 2.2.4.2 ديدگاه هاي سنتي و نوين در ارزيابي کارايي 2.2.4.3 روش هاي ارزيابي كارايي 2.2.4.3.1 اندازهگيري کارايي از طريق تحليل پوششي داده ها D.E.A 2.2.4.3.2 اندازهگيري کارايي از طريق تابع مرزي تصادفي S.F.A 2.2.5 سطوح ارزيابي کارايي 2.2.5.1 سطح خود ارزيابي 2.2.5.1.1 مدل بنياد اروپايي مديريت کيفيت (EFQM) 2.2.5.1.2 جايزه کيفيت رياست جمهوري آمريکا 2.2.5.1.3 مدل تعالي کارايي بالدريج 2.2.5.1.4 مدل دمينگ 2.2.5.2 سطح ارزيابي فردي 2.2.5.3 سطح ارزيابي سازماني 2.2.6 روش هاي اندازه گيري کارآيي 2.2.6.1 اندازهگيري کارايي از طريق تابع مرزي تصادفي S.F.A 2.2.6.2 روش مرز تصادفي هزينه 2.2.6.3 روش حداقل هزينه ممکن 2.2.6.4 روش تابع توليد 2.2.6.5 روش برنامه ريزي خطي 2.2.6.6 روش تابع سود 2.2.6.7 روش تحليل پوششي دادهها (DEA) 2.2.6.8 مدل هاي پايه DEA 2.2.6.9 قابليت هاي ويژه روش DEA 2.2.7 عوامل مؤثر بر کارايي 2.2.7.1 ديدگاه صاحبنظران 2.2.7.2 تاثير ريسک بر کارايي 2.3 پیشینه پژوهش 3 فصل سوم روش تجزیه و تحلیل 3.1 مقدمه 3.2 ابزار گردآوری اطلاعات 3.3 روش تحلیل داده ها 3.4 روش DEA 3.4.1 انواع کارایی از دیدگاه فارل 3.4.1.1 کارایی بر مبنای حداقل سازی عوامل تولید 3.4.1.2 کارایی بر مبنای حداکثرسازی محصول 3.4.1.3 مدل بازدهی ثابت به مقیاس (CRS) 3.4.1.4 مدل بازدهی متغیر نسبت به مقیاس(VCR) 3.4.1.5 روش های وزن دهی جهت رتبه بندی واحدها 3.5 مدل تحقیق 4 فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 4.1 مقدمه 4.2 آمار توصیفی 4.2.1 متغیرهای محاسبه کارایی به روش DEA 4.2.2 متغیرهای برآورد مدل تاثیر ریسک بر کارایی 4.3 تجزیه و تحلیل اطلاعات 4.3.1 برآورد کارایی 4.3.2 مازاد عوامل تولید بانک 4.3.3 مقادیر بهینه نهاده ها و ستانده ها بر اساس روش DEA 4.3.4 بررسی تاثیر ریسک اعتباری بر کارایی 4.3.4.1 روش برآورد مدل 4.3.4.1.1 بررسی پایایی با استفاده از تابع خود همبستگی (ACF) 4.3.4.1.2 آزمون ایستایی با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر 4.3.4.2 برآورد مدل به روش OLS و تفسیر ضرایب 4.3.4.3 آزمون اعتبار و صحت مدل 4.3.4.3.1 آزمون حقيقي بودن رگرسيون 4.3.4.3.2 آزمون فرض هم خطی 4.3.4.3.3 آزمون وایت جهت تشخیص ناهمسانی واریانس 4.3.4.3.4 برآورد آزمون LM جهت تشخیص همبستگی پیاپی پسامند 4.3.4.3.5 برآورد آزمون رمزی (Test Ramsey Reset) 5 فصل پنجم بحث و نتیجه گیری 5.1 مقدمه 5.2 نتایج تحقیق 5.2.1 نتایج محاسبه کارایی به روش DEA 5.2.2 نتایج برآورد مدل تاثیر ریسک بر کارایی 5.3 پیشنهادات تحقیق 5.4 پیشنهادات برای تحقیقات آتی 5.5 محدودیت های تحقیق منابع و مراجع

پایان نامه تاثير اندازه ريسک اعتباری بانکي بر کارايي بانک ها درصنعت بانکداری ایران


ریسک اعتباری بانکی


پایان نامه ریسک اعتباری بانکی


حسابداری بانکی


پایان نامه حسابداری بانکی


صنعت بانکداریپایان


نامه


تاثير


اندازه


ريسک


اعتباری


بانکي


بر


کارايي


بانک


ها


درصنعت


بانکداری


ایران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی کارایی بانک های دولتی و خصوصی بر اساس شاخص‌های ...

بررسی کارایی بانک های دولتی و خصوصی بر اساس شاخص‌های بانکداری الکترونیکبا استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها ((dea. منیژه هادی نژاد دارسرا [1]. رافیک نظریان [2]. فریدون پیری [3]. تاریخ دریافت: 27/01/1392 تاریخ پذیرش: 29/03/1392

بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم اطمینان اطلاعاتی ...

پس از شکل‌گیری نظریۀ مالی رفتاری، سمت و سوی تحقیقات تجربی در این حوزه به بررسی ارتباط میان تمایلات سرمایه‌گذاران و تغییرات قیمت سهام سوق داده شده است و در این زمینه که کدام عوامل بر خطاهای رفتاری سرمایه‌گذاران مؤثر ...

برآورد توزیع زیان اعتباری صنعت بانکداری ایران با استفاده ...

میزان بالای مطالبات معوق و مشکوک­الوصول در بانک‌های ایران، نشان­دهنده‌ی حجم بالای ریسک اعتباری در سیستم بانکی است. در این مقاله با استفاده از اطلاعات فصلی متغیرهای کلان اقتصادی و صنعت بانکداری طی دوره­ی 1383 تا فصل دوم ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد الگوی ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد الگوی ارزش. جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد الگوی ارزش تعداد 100 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ها و پروژه های ...

موضوعات پایان نامه های بانکی

2. بررسی اثرات اعطای تسهیلات تکلیفی بر بانک سپه 3. بررسی راهکارهای جذب نقدینگی مازاد جامعه 4. بررسی آثار مثبت و منفی مالیات بر ارزش افزوده بر بانک ها و محصولات بانکی 5.

مقاله تاثیر توسعه مالی بر ریسک اعتباری بانکی در ایران : تی ...

توسعه مالی از عواملی است که ریسک اعتباری بانک ها را تحت تاثیر قرار می دهد، بنابراین هدف این مطالعه، بررسی تاثیر توسعه مالی بر ریسک اعتباری برای منتخبی از بانک های ایران طی دوره زمانی 93-1385 به ...

تاکید بانک مرکزی بر تنظیم صورت‌های مالی بانک‌ها مطابق با ...

بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها، شفافیت و قابلیت اتکای مالی را مؤلفه اصلی کیفیت گزارشگری مالی دانسته و تاکید کرده است که صورت‌های مالی سال 95 را مطابق با نمونه ابلاغی از سوی بانک مرکزی تنظیم کنند.

دانلود ترجمه مقاله استانداردهای حسابداری و مقررات بانکی ...

دانلود ترجمه مقاله استانداردهای حسابداری و مقررات بانکی:تاکید این تحقیق بر تاثیر واگرایی بین استانداردهای حسابداری و قوانین بانکی است ( وقتی که قانونگذاران

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد مدیریت شعب بانک ملت. جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد مدیریت شعب بانک ملت تعداد 100 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ها و ...

ارزیابی مکان استقرار شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ...

ارزیابی وضعی ت استقرار مراکز مالی و تجاری، به ویژه بانک ها و مؤس سه های مالی و اعتباری، دربرابر سایر رقبا را می توان مهم ترین مسئله ی پیش روی بانک ها در راستای بازنگری مجد د درساختار شبکه ی بانکی آنها به منظور کاهش هزینه ...

بررسی بانکداری الکترونیک بر ثبات تقاضای پول در ایران

بانکداری الکترونیکی و ثبات تابع تقاضای پول در ایران: مدل راه-گزینی مارکوف به موازات توسعۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران، بانکداری الکترونیکی در دهۀ اخیر به طور محسوسی گسترش یافته است؛ به گونه‌ای که با افزایش قابل ...

مدلسازی ریسک اعتباری مشتریان بانک با استفاده از مدل - پارسه

مدلسازی ریسک اعتباری مشتریان بانک با استفاده از مدل. مدلسازی ریسک اعتباری مشتریان بانک با استفاده از مدل تحلیل بقا مبتنی بر روش اسپلاین ... شماره پایان نامه.

برآورد توزیع زیان اعتباری صنعت بانکداری ایران با استفاده ...

میزان بالای مطالبات معوق و مشکوک­الوصول در بانک‌های ایران، نشان­دهنده‌ی حجم بالای ریسک اعتباری در سیستم بانکی است. در این مقاله با استفاده از اطلاعات فصلی متغیرهای کلان اقتصادی و صنعت بانکداری طی دوره­ی 1383 تا فصل دوم ...

خانه: آرشیو پایان نامه ها

آموزش الکترونیکی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران. ... در این بخش می توانید به آرشیو پایان نامه ها دسترسی داشته باشید ... بررسي کارايي جنبه هاي کيفري قانون چک مصوب 1382در ايران ...

آیین نامه مربوط به نحوه فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری ...

- بانک ها و موسسات اعتباری موظفند مالیات متعلق را با رعایت این آیین نامه حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالی به حساب تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

بررسی تاثیر انواع اعتبارات بانکی نظام بانکداری بدون ربا بر ...

عمده تجهیز و تخصیص اعتبارات در اقتصاد ایران، توسط نظام بانکی صورت می گیرد. از این رو با توجه به نقش بانک ها در اقتصاد کشور خصوصا تامین مالی بنگاه های اقتصادی، بررسی تاثیر و نقش تسهیلات بانکی از طریق عقود مختلف بر پدیده ...

خانه: آرشیو پایان نامه ها

آرشیو پایان نامه ها. ... گذاران تبديل شده است؛ اين فرآيند بر نوآوري و‌ افزايش رقابت و کارايي در نظام بانکي با ايجاد بسترهاي مناسب جهت اصلاح ساختار قوانين ومقررات و تهيه دستورالعمل‌هاي هماهنگ ...

تأثیر ریسک اعتباری بر عملکرد نظام بانکی ایران: مطالعه بین ...

صنعت بانکداری در ایران به دلیل عدم توسعه کافی بازار سرمایه و ناکارایی‌های موجود در این بازار عهده‌دار اصلی تأمین مالی بلندمدت و کوتاه مدت فعالیت‌های اقتصادی است. بر همین اساس اعطای وام و تسهیلات بخش مهمی از عملیات ...

نمونه اساسنامه و فرم های اولیه مربوط به تاسیس بانک ، موسسه ...

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران در تاريخ 18 مرداد ماه 1339 تأسيس گرديد. برخی از وظايف بانک مرکزی عبارتند از حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رايج کشور، تنظيم مقررات مربوط به معاملات ...

عوامل تعیین کنندۀ ریسک‌پذیری بانک‌ها در ایران با تأکید بر ...

هدف این مقاله بررسی نحوۀ اثرگذاری عوامل تعیین‌کنندۀ ریسک­پذیری در صنعت بانکداری ایران با تأکید خاص بر متغیر ساختار مالکیت بانک­ها است. برای دستیابی به این هدف با استفاده از روش داده­های تابلویی، نحوۀ تأثیرگذاری ...

بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم اطمینان اطلاعاتی ...

پس از شکل‌گیری نظریۀ مالی رفتاری، سمت و سوی تحقیقات تجربی در این حوزه به بررسی ارتباط میان تمایلات سرمایه‌گذاران و تغییرات قیمت سهام سوق داده شده است و در این زمینه که کدام عوامل بر خطاهای رفتاری سرمایه‌گذاران مؤثر ...

آیین نامه مربوط به نحوه فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری ...

- بانک ها و موسسات اعتباری موظفند مالیات متعلق را با رعایت این آیین نامه حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالی به حساب تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

برآورد توزیع زیان اعتباری صنعت بانکداری ایران با استفاده ...

میزان بالای مطالبات معوق و مشکوک­الوصول در بانک‌های ایران، نشان­دهنده‌ی حجم بالای ریسک اعتباری در سیستم بانکی است. در این مقاله با استفاده از اطلاعات فصلی متغیرهای کلان اقتصادی و صنعت بانکداری طی دوره­ی 1383 تا فصل دوم ...

اثر ساختار تأمین مالی بر ریسک درماندگی بانک‌ها

ریسک درماندگی بانک­ها بخش اعظمی از ادبیات بانکداری را به خود اختصاص داده، به ویژه پس از بحران مالی جهانی و به دنبال آن ورشکستگی­های گسترده بانک­ها، این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار شده­است­.

نقش حاکمیت شرکتی درپیشگیری از بحران مالی وحفظ سلامت نظام ...

19- یزدانی، حسن. 1387. رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه عالی بانکداری ایران.

اولویت های پژوهشی ( کاربردی ) بانک برای سال 1399

- بررسی شاخص‌ها و راهکارهای نظارت اثربخش بر مصارف (به تفکیک سرمایه ثابت و سرمایه درگردش) در بانک ملی ایران - بررسی عوامل مؤثر بر زیان شعب به عنوان تهدیدی جدی برای سازمان با عنایت به لزوم سوددهی ...

بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی اجرای طرح مالیات بر ارزش ...

بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده با رویكرد آموزی منابع دسته: اقتصاد بازدید: 6 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 29 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 ر دنیای نوین كه مرزهای فیزیك رنگ و باز بسیاری از فعالیت ...

بررسی اثربخشی مدل cr+ برای پرتفوی اعتباری در بانک های ایران

سالیان متمادی، مدیران اعتباری بانک ها و موسسات مالی، توجه خود را معطوف به ارزیابی بازده و ریسک یکایک فرصت های وام دهی و کنترل و نظارت بر آن ، کرده بودند، اما امروزه این مدیران، نه تنها می بایست بازده و ریسک هر یک از این ...

بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم اطمینان اطلاعاتی ...

پس از شکل‌گیری نظریۀ مالی رفتاری، سمت و سوی تحقیقات تجربی در این حوزه به بررسی ارتباط میان تمایلات سرمایه‌گذاران و تغییرات قیمت سهام سوق داده شده است و در این زمینه که کدام عوامل بر خطاهای رفتاری سرمایه‌گذاران مؤثر ...

طراحی مدل اندازه‎گیری ریسک نقدینگی در نظام بانکداری بدون ...

طراحی مدل اندازه‎گیری ریسک نقدینگی در نظام بانکداری بدون ربا (مطالعه موردی: بانک ملت) مقاله 6 ، دوره 9، شماره 18 ، پاییز و زمستان 1391 ، صفحه 135-163 اصل مقاله ( 444.67 K )

پايان نامه كاردانی در رشته مديريت صنعتی - بورس

بررسی انواع موتورهای الکتریکی تکفاز

دانلود پاورپوینت آموزش جیگ و فیکسچر مبتنی بر تلرانسهای هندسی

دانلود پاورپوینت پرورش لاما

دانلود کتاب آموزش نرم افزار OrCad Capture

دانلود پروپوزال رشته مدیریت ارتباط ماهیت شغلی و خلاقیت کارکنان

دانلود پاورپوینت جمع و تفریق اعداد دو رقمی فصل 2 ریاضی دوم دبستانبليرينگ و روغن كاری

پاورپوینت تحلیل پارک مرکزی از ژان نوول در سیدنی