دانلود رایگان


پایان نامه تاثير اندازه ريسک اعتباری بانکي بر کارايي بانک ها درصنعت بانکداری ایران - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه تاثير اندازه ريسک اعتباری بانکي بر کارايي بانک ها درصنعت بانکداری ایران تعداد صفحات : 174 فرمت فایل : doc قابل ویرایش با نرم افزار ورد چکيده در ادبيات اقتصادي واژگان متعددي براي سنجش عملكرد واحدها مفهوم سازي شده است، بهره وري و كارايي از مهمترين اين واژه ها هستند. تحقیق حاضر نیز

دانلود رایگان پایان نامه تاثير اندازه ريسک اعتباری بانکي بر کارايي بانک ها درصنعت بانکداری ایران تعداد صفحات : 174 فرمت فایل : doc قابل ویرایش با نرم افزار ورد چکيده در ادبيات اقتصادي واژگان متعددي براي سنجش عملكرد واحدها مفهوم سازي شده است، بهره وري و كارايي از مهمترين اين واژه ها هستند. تحقیق حاضر نیز با عنوان "تاثير اندازه ريسک اعتباری بانکي بر کارايي بانک ها درصنعت بانکداری ایران" با هدف اصلی مطالعه و بررسي تاثير اندازه ريسک اعتباري بر کارايي بانک های مورد مطالعه (ملي، ملت، تجارت، سامان، پارسيان، اقتصاد نوين) در سال های 1385 الي 1390 در تلاش برای سنجش کارایی بانک ها و همچنین بررسی تاثیر ریسک اعتباری بر کارایی آنها می باشد. در این راستا برای محاسبه کارایی، متغیرهای : تعداد پرسنل، تعداد شعب و مجموعه هزينه ها به عنوان نهاده و متغیرهای: مجموعه درآمد، سود و زيان و کل تسهيلات اعطايي به عنوان ستانده در مدل تحلیل فراگیر داده ها (DEA) در نظر گرفته شدند. همچنین برای بررسی تاثیر ریسک اعتباری بر کارایی، برای ریسک اعتباری سه شاخص : تسهيلات اعطايي به کل دارايي هاي بانک،کفايت سرمايه، تسهيلات نکول شده به کل تسهيلات اعطايي (بعنوان متغیرهای مستقل) انتخاب شد. مدل اصلی تحقیق با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره حداقل مربعات معمولی (OLS) با متغیر وابسته امتیاز کارایی بانکها در سالهای مورد مطالعه و متغیرهای مستقل شاخصهای ریسک اعتباری، برآورد گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که که بانک پارسيان با میانگین کارایی 0.94، تجارت با کارایی 0.90، ملي با کارایی 0.79، سامان با کارایی 0.78، اقتصاد نوين با کاراریی 0.78، ملت با کارایی 0.69 در رتبه های اول تا ششم کارایی قرار دارند. همچنین بعد از برآورد مدل مشخص شد سه شاخص ریسک اعتباری، ارتباط معنی داری با کارایی بانکها دارند بطوریکه با افزایش یک واحدی در متغیر نسبت تسهیلات اعطای به دارایی، کارایی به اندازه 0.34 و با افزایش یک واحدی کفايت سرمايه، کارایی به اندازه 0.006 افزایش می یابد. با افزایش یک واحدی تسهيلات نکول شده به کل تسهيلات اعطايي، کارایی به اندازه 1.31 کاهش می یابد. همچنین با افزایش یک واحدی اندازه بانک (متغیر کنترلی)، کارایی به اندازه 0.008 کاهش می یابد. چکيده 1 فصل اول مقدمه، کليات تحقيق و اهميت موضوع 1.1 مقدمه 1.2 بيان مسئله 1.3 قلمرو تحقيق 1.4 اهداف تحقيق 1.5 ضرورت تحقيق 1.6 فرضيه تحقيق 1.7 سوال تحقيق 1.8 مولفه هاي تحقيق 1.9 روش تحقيق(جامعه آماري و روش تحقيق) 1.10 تعريف واژه هاي کليدي 2 فصل دوم مباني نظري و پيشينه تحقيق، مروري بر ادبيات موجود 2.1 مقدمه 2.2 مباني نظري 2.2.1 ريسک 2.2.1.1 شناسايي ريسک ها 2.2.1 ریسک های مالی 2.2.1.3 ریسک های عملیاتی 2.2.2 مديريت ريسک 2.2.2.1 کاهش ریسک با افزایش سرمایه ی واقعی 2.2.2.2 کاهش ریسک با انتخاب پروژه ها براساس تأثیر آنها بر ریسک کلي 2.2.2.3 کاهش ریسک با استفاده از ابزارهاي مدیریت ریسک 2.2.3 ضرورت مديريت ريسک 2.2.4 كارايي 2.2.4.1 ارزيابي کارايي 2.2.4.2 ديدگاه هاي سنتي و نوين در ارزيابي کارايي 2.2.4.3 روش هاي ارزيابي كارايي 2.2.4.3.1 اندازهگيري کارايي از طريق تحليل پوششي داده ها D.E.A 2.2.4.3.2 اندازهگيري کارايي از طريق تابع مرزي تصادفي S.F.A 2.2.5 سطوح ارزيابي کارايي 2.2.5.1 سطح خود ارزيابي 2.2.5.1.1 مدل بنياد اروپايي مديريت کيفيت (EFQM) 2.2.5.1.2 جايزه کيفيت رياست جمهوري آمريکا 2.2.5.1.3 مدل تعالي کارايي بالدريج 2.2.5.1.4 مدل دمينگ 2.2.5.2 سطح ارزيابي فردي 2.2.5.3 سطح ارزيابي سازماني 2.2.6 روش هاي اندازه گيري کارآيي 2.2.6.1 اندازهگيري کارايي از طريق تابع مرزي تصادفي S.F.A 2.2.6.2 روش مرز تصادفي هزينه 2.2.6.3 روش حداقل هزينه ممکن 2.2.6.4 روش تابع توليد 2.2.6.5 روش برنامه ريزي خطي 2.2.6.6 روش تابع سود 2.2.6.7 روش تحليل پوششي دادهها (DEA) 2.2.6.8 مدل هاي پايه DEA 2.2.6.9 قابليت هاي ويژه روش DEA 2.2.7 عوامل مؤثر بر کارايي 2.2.7.1 ديدگاه صاحبنظران 2.2.7.2 تاثير ريسک بر کارايي 2.3 پیشینه پژوهش 3 فصل سوم روش تجزیه و تحلیل 3.1 مقدمه 3.2 ابزار گردآوری اطلاعات 3.3 روش تحلیل داده ها 3.4 روش DEA 3.4.1 انواع کارایی از دیدگاه فارل 3.4.1.1 کارایی بر مبنای حداقل سازی عوامل تولید 3.4.1.2 کارایی بر مبنای حداکثرسازی محصول 3.4.1.3 مدل بازدهی ثابت به مقیاس (CRS) 3.4.1.4 مدل بازدهی متغیر نسبت به مقیاس(VCR) 3.4.1.5 روش های وزن دهی جهت رتبه بندی واحدها 3.5 مدل تحقیق 4 فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 4.1 مقدمه 4.2 آمار توصیفی 4.2.1 متغیرهای محاسبه کارایی به روش DEA 4.2.2 متغیرهای برآورد مدل تاثیر ریسک بر کارایی 4.3 تجزیه و تحلیل اطلاعات 4.3.1 برآورد کارایی 4.3.2 مازاد عوامل تولید بانک 4.3.3 مقادیر بهینه نهاده ها و ستانده ها بر اساس روش DEA 4.3.4 بررسی تاثیر ریسک اعتباری بر کارایی 4.3.4.1 روش برآورد مدل 4.3.4.1.1 بررسی پایایی با استفاده از تابع خود همبستگی (ACF) 4.3.4.1.2 آزمون ایستایی با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر 4.3.4.2 برآورد مدل به روش OLS و تفسیر ضرایب 4.3.4.3 آزمون اعتبار و صحت مدل 4.3.4.3.1 آزمون حقيقي بودن رگرسيون 4.3.4.3.2 آزمون فرض هم خطی 4.3.4.3.3 آزمون وایت جهت تشخیص ناهمسانی واریانس 4.3.4.3.4 برآورد آزمون LM جهت تشخیص همبستگی پیاپی پسامند 4.3.4.3.5 برآورد آزمون رمزی (Test Ramsey Reset) 5 فصل پنجم بحث و نتیجه گیری 5.1 مقدمه 5.2 نتایج تحقیق 5.2.1 نتایج محاسبه کارایی به روش DEA 5.2.2 نتایج برآورد مدل تاثیر ریسک بر کارایی 5.3 پیشنهادات تحقیق 5.4 پیشنهادات برای تحقیقات آتی 5.5 محدودیت های تحقیق منابع و مراجع

پایان نامه تاثير اندازه ريسک اعتباری بانکي بر کارايي بانک ها درصنعت بانکداری ایران


ریسک اعتباری بانکی


پایان نامه ریسک اعتباری بانکی


حسابداری بانکی


پایان نامه حسابداری بانکی


صنعت بانکداریپایان


نامه


تاثير


اندازه


ريسک


اعتباری


بانکي


بر


کارايي


بانک


ها


درصنعت


بانکداری


ایران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی تأثیر ریسک اعتباری بر سودآوری بانک‌ها در ایران

در این مقاله تأثیر ریسک اعتباری بر سودآوری بانک‌های ایران بررسی شده است. برای اندازه‌گیری ریسک اعتباری از نسبت‌های تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات و ذخیرۀ مطالبات مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات استفاده شده است.

بانک صادرات ایران

از قرن‌ها پیش اشخاصی که مسئول رهبری و هدایت سازمان‌ها و گروه‌ها بوده اند، مسائلی مانند کارمندیابی، آموزش، حقوق و دستمزد، تغذیه و حتی انگیزش را درنظر داشته اند، لیکن گسترش روز افزون ...

بررسی تاثیر انواع اعتبارات بانکی نظام بانکداری بدون ربا بر ...

عمده تجهیز و تخصیص اعتبارات در اقتصاد ایران، توسط نظام بانکی صورت می گیرد. از این رو با توجه به نقش بانک ها در اقتصاد کشور خصوصا تامین مالی بنگاه های اقتصادی، بررسی تاثیر و نقش تسهیلات بانکی از طریق عقود مختلف بر پدیده ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد مدیریت شعب بانک ملت. جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد مدیریت شعب بانک ملت تعداد 100 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ها و ...

مقاله تاثیر توسعه مالی بر ریسک اعتباری بانکی در ایران : تی ...

توسعه مالی از عواملی است که ریسک اعتباری بانک ها را تحت تاثیر قرار می دهد، بنابراین هدف این مطالعه، بررسی تاثیر توسعه مالی بر ریسک اعتباری برای منتخبی از بانک های ایران طی دوره زمانی 93-1385 به ...

موضوعات پایان نامه های بانکی

2. بررسی اثرات اعطای تسهیلات تکلیفی بر بانک سپه 3. بررسی راهکارهای جذب نقدینگی مازاد جامعه 4. بررسی آثار مثبت و منفی مالیات بر ارزش افزوده بر بانک ها و محصولات بانکی 5.

مقاله تاثیر ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر کارایی نظام ...

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین کارایی و ریسک اعتباری و نقدینگی در صنعت بانکداری ایران است.در این پژوهش به منظور ارزیابی کارایی و رتبه بندی بانک ها، انتخاب مدل بهینه و سپس شناسایی تاثیر ریسک ...

پروژه بررسی تاریخچه و نحوه شكل گیری و تحولات بانک مرکزی ...

پروژه بررسی تاریخچه و نحوه شكل گیری و تحولات بانک مرکزی ایران – دسته: حسابداری بازدید: 2 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 285 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 39 مفاهیم مختلفی از بانكداری مركزی به ذهن آمده كه در همه آنها این نكته مشترك ...

ارزیابی کیفیت خدمات بانکی و تعیین اولویت‌ها و راهکارهای ...

بانک‌ها در سال‌های اخیر به علت افزایش رقابت و به منظور حفظ بقا و افزایش سودآوری خویش مجبور به ارایه خدماتی متنوع‌تر و با کیفیت‌تر شده‌اند. به دلیل اهمیت کیفیت خدمات متعالی، همواره این سوال مطرح است که چگونه می‌توان ...

مدلسازی ریسک اعتباری مشتریان بانک با استفاده از مدل - پارسه

مدلسازی ریسک اعتباری مشتریان بانک با استفاده از مدل. مدلسازی ریسک اعتباری مشتریان بانک با استفاده از مدل تحلیل بقا مبتنی بر روش اسپلاین ... شماره پایان نامه.

تأثیر ریسک اعتباری بر عملکرد نظام بانکی ایران: مطالعه بین ...

صنعت بانکداری در ایران به دلیل عدم توسعه کافی بازار سرمایه و ناکارایی‌های موجود در این بازار عهده‌دار اصلی تأمین مالی بلندمدت و کوتاه مدت فعالیت‌های اقتصادی است. بر همین اساس اعطای وام و تسهیلات بخش مهمی از عملیات ...

بررسی کارایی بانک های دولتی و خصوصی بر اساس شاخص‌های ...

بررسی کارایی بانک های دولتی و خصوصی بر اساس شاخص‌های بانکداری الکترونیکبا استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها ((dea. منیژه هادی نژاد دارسرا [1]. رافیک نظریان [2]. فریدون پیری [3]. تاریخ دریافت: 27/01/1392 تاریخ پذیرش: 29/03/1392

نمونه اساسنامه و فرم های اولیه مربوط به تاسیس بانک ، موسسه ...

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران در تاريخ 18 مرداد ماه 1339 تأسيس گرديد. برخی از وظايف بانک مرکزی عبارتند از حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رايج کشور، تنظيم مقررات مربوط به معاملات ...

تاکید بانک مرکزی بر تنظیم صورت‌های مالی بانک‌ها مطابق با ...

بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها، شفافیت و قابلیت اتکای مالی را مؤلفه اصلی کیفیت گزارشگری مالی دانسته و تاکید کرده است که صورت‌های مالی سال 95 را مطابق با نمونه ابلاغی از سوی بانک مرکزی تنظیم کنند.

پایان نامه بررسی تفاوت چکهای اصداری از بانکها با موسسات ...

ولی در مورد اسناد عادی غیرتجاری چنین نیست. [۱] بند هشتم: از حیث قابلیت گردش اسناد تجاری…,پایان نامه بررسی تفاوت چکهای اصداری از بانکها با موسسات مالی و اعتباری,سایت دانلود پایان نامه

بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی اجرای طرح مالیات بر ارزش ...

بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده با رویكرد آموزی منابع دسته: اقتصاد بازدید: 6 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 29 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 ر دنیای نوین كه مرزهای فیزیك رنگ و باز بسیاری از فعالیت ...

اثر ساختار تأمین مالی بر ریسک درماندگی بانک‌ها

ریسک درماندگی بانک­ها بخش اعظمی از ادبیات بانکداری را به خود اختصاص داده، به ویژه پس از بحران مالی جهانی و به دنبال آن ورشکستگی­های گسترده بانک­ها، این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار شده­است­.

نقش حاکمیت شرکتی درپیشگیری از بحران مالی وحفظ سلامت نظام ...

19- یزدانی، حسن. 1387. رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه عالی بانکداری ایران.

بانک صادرات ایران

از قرن‌ها پیش اشخاصی که مسئول رهبری و هدایت سازمان‌ها و گروه‌ها بوده اند، مسائلی مانند کارمندیابی، آموزش، حقوق و دستمزد، تغذیه و حتی انگیزش را درنظر داشته اند، لیکن گسترش روز افزون ...

موضوعات پایان نامه های بانکی

2. بررسی اثرات اعطای تسهیلات تکلیفی بر بانک سپه 3. بررسی راهکارهای جذب نقدینگی مازاد جامعه 4. بررسی آثار مثبت و منفی مالیات بر ارزش افزوده بر بانک ها و محصولات بانکی 5.

اثر ساختار تأمین مالی بر ریسک درماندگی بانک‌ها

ریسک درماندگی بانک­ها بخش اعظمی از ادبیات بانکداری را به خود اختصاص داده، به ویژه پس از بحران مالی جهانی و به دنبال آن ورشکستگی­های گسترده بانک­ها، این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار شده­است­.

اثر ساختار تأمین مالی بر ریسک درماندگی بانک‌ها

ریسک درماندگی بانک­ها بخش اعظمی از ادبیات بانکداری را به خود اختصاص داده، به ویژه پس از بحران مالی جهانی و به دنبال آن ورشکستگی­های گسترده بانک­ها، این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار شده­است­.

بررسی بانکداری الکترونیک بر ثبات تقاضای پول در ایران

بانکداری الکترونیکی و ثبات تابع تقاضای پول در ایران: مدل راه-گزینی مارکوف به موازات توسعۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران، بانکداری الکترونیکی در دهۀ اخیر به طور محسوسی گسترش یافته است؛ به گونه‌ای که با افزایش قابل ...

پروژه بررسی تاریخچه و نحوه شكل گیری و تحولات بانک مرکزی ...

پروژه بررسی تاریخچه و نحوه شكل گیری و تحولات بانک مرکزی ایران – دسته: حسابداری بازدید: 2 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 285 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 39 مفاهیم مختلفی از بانكداری مركزی به ذهن آمده كه در همه آنها این نكته مشترك ...

محاسبه ریسک اعتباری و تاثیر آن بر بازدهی در بورس اوراق ...

ریسک اعتباری، از مهمترین ریسک‌هایی است که نهادهای پولی و مالی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. هدف اصلی پژوهش ارزیابی تاثیر ریسک اعتباری بر بازده سهام است. ابتدا با بررسی مبانی‌نظری، پژوهش‌های انجام شده و نظر کارشناسان ...

میزان کاربست مولفه های سازمان یادهنده توسط مدیران در کتابخانه های مرکزی بر اساس نظریه تیچی

دانلود پاورپوینت سیستم شیردوشی

دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک

دانلود مقاله طراحی ماشین های الکتریکی

جزوه درسی حقوق سازمان های بین الملل ( ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور)

پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی

دانلود پروپوزال حسابداری ارتباط بازده غیر عادی سهام و ریسک نقدشوندگی