دانلود رایگان


پایان نامه تاثير اندازه ريسک اعتباری بانکي بر کارايي بانک ها درصنعت بانکداری ایران - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه تاثير اندازه ريسک اعتباری بانکي بر کارايي بانک ها درصنعت بانکداری ایران تعداد صفحات : 174 فرمت فایل : doc قابل ویرایش با نرم افزار ورد چکيده در ادبيات اقتصادي واژگان متعددي براي سنجش عملكرد واحدها مفهوم سازي شده است، بهره وري و كارايي از مهمترين اين واژه ها هستند. تحقیق حاضر نیز

دانلود رایگان پایان نامه تاثير اندازه ريسک اعتباری بانکي بر کارايي بانک ها درصنعت بانکداری ایران تعداد صفحات : 174 فرمت فایل : doc قابل ویرایش با نرم افزار ورد چکيده در ادبيات اقتصادي واژگان متعددي براي سنجش عملكرد واحدها مفهوم سازي شده است، بهره وري و كارايي از مهمترين اين واژه ها هستند. تحقیق حاضر نیز با عنوان "تاثير اندازه ريسک اعتباری بانکي بر کارايي بانک ها درصنعت بانکداری ایران" با هدف اصلی مطالعه و بررسي تاثير اندازه ريسک اعتباري بر کارايي بانک های مورد مطالعه (ملي، ملت، تجارت، سامان، پارسيان، اقتصاد نوين) در سال های 1385 الي 1390 در تلاش برای سنجش کارایی بانک ها و همچنین بررسی تاثیر ریسک اعتباری بر کارایی آنها می باشد. در این راستا برای محاسبه کارایی، متغیرهای : تعداد پرسنل، تعداد شعب و مجموعه هزينه ها به عنوان نهاده و متغیرهای: مجموعه درآمد، سود و زيان و کل تسهيلات اعطايي به عنوان ستانده در مدل تحلیل فراگیر داده ها (DEA) در نظر گرفته شدند. همچنین برای بررسی تاثیر ریسک اعتباری بر کارایی، برای ریسک اعتباری سه شاخص : تسهيلات اعطايي به کل دارايي هاي بانک،کفايت سرمايه، تسهيلات نکول شده به کل تسهيلات اعطايي (بعنوان متغیرهای مستقل) انتخاب شد. مدل اصلی تحقیق با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره حداقل مربعات معمولی (OLS) با متغیر وابسته امتیاز کارایی بانکها در سالهای مورد مطالعه و متغیرهای مستقل شاخصهای ریسک اعتباری، برآورد گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که که بانک پارسيان با میانگین کارایی 0.94، تجارت با کارایی 0.90، ملي با کارایی 0.79، سامان با کارایی 0.78، اقتصاد نوين با کاراریی 0.78، ملت با کارایی 0.69 در رتبه های اول تا ششم کارایی قرار دارند. همچنین بعد از برآورد مدل مشخص شد سه شاخص ریسک اعتباری، ارتباط معنی داری با کارایی بانکها دارند بطوریکه با افزایش یک واحدی در متغیر نسبت تسهیلات اعطای به دارایی، کارایی به اندازه 0.34 و با افزایش یک واحدی کفايت سرمايه، کارایی به اندازه 0.006 افزایش می یابد. با افزایش یک واحدی تسهيلات نکول شده به کل تسهيلات اعطايي، کارایی به اندازه 1.31 کاهش می یابد. همچنین با افزایش یک واحدی اندازه بانک (متغیر کنترلی)، کارایی به اندازه 0.008 کاهش می یابد. چکيده 1 فصل اول مقدمه، کليات تحقيق و اهميت موضوع 1.1 مقدمه 1.2 بيان مسئله 1.3 قلمرو تحقيق 1.4 اهداف تحقيق 1.5 ضرورت تحقيق 1.6 فرضيه تحقيق 1.7 سوال تحقيق 1.8 مولفه هاي تحقيق 1.9 روش تحقيق(جامعه آماري و روش تحقيق) 1.10 تعريف واژه هاي کليدي 2 فصل دوم مباني نظري و پيشينه تحقيق، مروري بر ادبيات موجود 2.1 مقدمه 2.2 مباني نظري 2.2.1 ريسک 2.2.1.1 شناسايي ريسک ها 2.2.1 ریسک های مالی 2.2.1.3 ریسک های عملیاتی 2.2.2 مديريت ريسک 2.2.2.1 کاهش ریسک با افزایش سرمایه ی واقعی 2.2.2.2 کاهش ریسک با انتخاب پروژه ها براساس تأثیر آنها بر ریسک کلي 2.2.2.3 کاهش ریسک با استفاده از ابزارهاي مدیریت ریسک 2.2.3 ضرورت مديريت ريسک 2.2.4 كارايي 2.2.4.1 ارزيابي کارايي 2.2.4.2 ديدگاه هاي سنتي و نوين در ارزيابي کارايي 2.2.4.3 روش هاي ارزيابي كارايي 2.2.4.3.1 اندازهگيري کارايي از طريق تحليل پوششي داده ها D.E.A 2.2.4.3.2 اندازهگيري کارايي از طريق تابع مرزي تصادفي S.F.A 2.2.5 سطوح ارزيابي کارايي 2.2.5.1 سطح خود ارزيابي 2.2.5.1.1 مدل بنياد اروپايي مديريت کيفيت (EFQM) 2.2.5.1.2 جايزه کيفيت رياست جمهوري آمريکا 2.2.5.1.3 مدل تعالي کارايي بالدريج 2.2.5.1.4 مدل دمينگ 2.2.5.2 سطح ارزيابي فردي 2.2.5.3 سطح ارزيابي سازماني 2.2.6 روش هاي اندازه گيري کارآيي 2.2.6.1 اندازهگيري کارايي از طريق تابع مرزي تصادفي S.F.A 2.2.6.2 روش مرز تصادفي هزينه 2.2.6.3 روش حداقل هزينه ممکن 2.2.6.4 روش تابع توليد 2.2.6.5 روش برنامه ريزي خطي 2.2.6.6 روش تابع سود 2.2.6.7 روش تحليل پوششي دادهها (DEA) 2.2.6.8 مدل هاي پايه DEA 2.2.6.9 قابليت هاي ويژه روش DEA 2.2.7 عوامل مؤثر بر کارايي 2.2.7.1 ديدگاه صاحبنظران 2.2.7.2 تاثير ريسک بر کارايي 2.3 پیشینه پژوهش 3 فصل سوم روش تجزیه و تحلیل 3.1 مقدمه 3.2 ابزار گردآوری اطلاعات 3.3 روش تحلیل داده ها 3.4 روش DEA 3.4.1 انواع کارایی از دیدگاه فارل 3.4.1.1 کارایی بر مبنای حداقل سازی عوامل تولید 3.4.1.2 کارایی بر مبنای حداکثرسازی محصول 3.4.1.3 مدل بازدهی ثابت به مقیاس (CRS) 3.4.1.4 مدل بازدهی متغیر نسبت به مقیاس(VCR) 3.4.1.5 روش های وزن دهی جهت رتبه بندی واحدها 3.5 مدل تحقیق 4 فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 4.1 مقدمه 4.2 آمار توصیفی 4.2.1 متغیرهای محاسبه کارایی به روش DEA 4.2.2 متغیرهای برآورد مدل تاثیر ریسک بر کارایی 4.3 تجزیه و تحلیل اطلاعات 4.3.1 برآورد کارایی 4.3.2 مازاد عوامل تولید بانک 4.3.3 مقادیر بهینه نهاده ها و ستانده ها بر اساس روش DEA 4.3.4 بررسی تاثیر ریسک اعتباری بر کارایی 4.3.4.1 روش برآورد مدل 4.3.4.1.1 بررسی پایایی با استفاده از تابع خود همبستگی (ACF) 4.3.4.1.2 آزمون ایستایی با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر 4.3.4.2 برآورد مدل به روش OLS و تفسیر ضرایب 4.3.4.3 آزمون اعتبار و صحت مدل 4.3.4.3.1 آزمون حقيقي بودن رگرسيون 4.3.4.3.2 آزمون فرض هم خطی 4.3.4.3.3 آزمون وایت جهت تشخیص ناهمسانی واریانس 4.3.4.3.4 برآورد آزمون LM جهت تشخیص همبستگی پیاپی پسامند 4.3.4.3.5 برآورد آزمون رمزی (Test Ramsey Reset) 5 فصل پنجم بحث و نتیجه گیری 5.1 مقدمه 5.2 نتایج تحقیق 5.2.1 نتایج محاسبه کارایی به روش DEA 5.2.2 نتایج برآورد مدل تاثیر ریسک بر کارایی 5.3 پیشنهادات تحقیق 5.4 پیشنهادات برای تحقیقات آتی 5.5 محدودیت های تحقیق منابع و مراجع

پایان نامه تاثير اندازه ريسک اعتباری بانکي بر کارايي بانک ها درصنعت بانکداری ایران


ریسک اعتباری بانکی


پایان نامه ریسک اعتباری بانکی


حسابداری بانکی


پایان نامه حسابداری بانکی


صنعت بانکداریپایان


نامه


تاثير


اندازه


ريسک


اعتباری


بانکي


بر


کارايي


بانک


ها


درصنعت


بانکداری


ایران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مدیریت ریسک اعتباری مشتریان حقوقی در بانک های تجاری با ...

این مقاله با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر خطرپذیری اعتباری و ارائه مدلی برای رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات بانک تجارت استان تهران، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها انجام شده است.

برآورد توزیع زیان اعتباری صنعت بانکداری ایران با استفاده ...

میزان بالای مطالبات معوق و مشکوک­الوصول در بانک‌های ایران، نشان­دهنده‌ی حجم بالای ریسک اعتباری در سیستم بانکی است. در این مقاله با استفاده از اطلاعات فصلی متغیرهای کلان اقتصادی و صنعت بانکداری طی دوره­ی 1383 تا فصل دوم ...

بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی اجرای طرح مالیات بر ارزش ...

بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده با رویكرد آموزی منابع دسته: اقتصاد بازدید: 6 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 29 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 ر دنیای نوین كه مرزهای فیزیك رنگ و باز بسیاری از فعالیت ...

بانک صادرات ایران

ريسک ها ي تجاري به محيط کسب و کار بانک شامل؛ متغير هاي کلان اقتصادي، خط مشي ها ، متغير ها ي حقوقي و مقرراتي ، زير ساخت مالي و نظام پرداخت ها مربوط است(حساس یگانه ،1390).

پروژه بررسی تاریخچه و نحوه شكل گیری و تحولات بانک مرکزی ...

پروژه بررسی تاریخچه و نحوه شكل گیری و تحولات بانک مرکزی ایران – دسته: حسابداری بازدید: 2 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 285 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 39 مفاهیم مختلفی از بانكداری مركزی به ذهن آمده كه در همه آنها این نكته مشترك ...

بررسی رابطه میان ادراکات مشتریان و عملکرد مالی بانکهای خصوصی

بررسی رابطه میان ادراکات مشتریان و عملکرد مالی بانکهای خصوصی دسته: مدیریت بازدید: 6 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 1046 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 141 بانك‌های خصوصی پیشرو در ارائه خدمات جدید بانكی بوده اند و این موضوع باعث شده ...

پایگاه داده و منابع علمی حسابداری

دستیابی آسان و جامع، به آخرین و به‌روزترین «منابع و مقالات حسابداری داخل و خارج از کشور» و «داده های مالی، حسابداری و اقتصادی» و افزایش اثربخشی پژوهش های مالی با جهت گیری به سمت رویکرد «کاربرد محور بودن»

بانک صادرات ایران

ريسک ها ي تجاري به محيط کسب و کار بانک شامل؛ متغير هاي کلان اقتصادي، خط مشي ها ، متغير ها ي حقوقي و مقرراتي ، زير ساخت مالي و نظام پرداخت ها مربوط است(حساس یگانه ،1390).

مقاله تاثیر ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر کارایی نظام ...

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین کارایی و ریسک اعتباری و نقدینگی در صنعت بانکداری ایران است.در این پژوهش به منظور ارزیابی کارایی و رتبه بندی بانک ها، انتخاب مدل بهینه و سپس شناسایی تاثیر ریسک ...

بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی اجرای طرح مالیات بر ارزش ...

بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده با رویكرد آموزی منابع دسته: اقتصاد بازدید: 6 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 29 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 ر دنیای نوین كه مرزهای فیزیك رنگ و باز بسیاری از فعالیت ...

بررسی کارایی بانک های دولتی و خصوصی بر اساس شاخص‌های ...

بررسی کارایی بانک های دولتی و خصوصی بر اساس شاخص‌های بانکداری الکترونیکبا استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها ((dea. منیژه هادی نژاد دارسرا [1]. رافیک نظریان [2]. فریدون پیری [3]. تاریخ دریافت: 27/01/1392 تاریخ پذیرش: 29/03/1392

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد الگوی ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد الگوی ارزش. جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد الگوی ارزش تعداد 100 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ها و پروژه های ...

Tejaratbank:: لیست املاک موجود در مزایده

رعایت مفاد فرم پیشنهاد شرکت در مزایده الزامی می باشد و بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون خط خوردگی بوده و درپاکت لاک و مهر شده (دربسته)تسلیم گردد.

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد الگوی ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد الگوی ارزش. جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد الگوی ارزش تعداد 100 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ها و پروژه های ...

بررسی تاثیر انواع اعتبارات بانکی نظام بانکداری بدون ربا بر ...

عمده تجهیز و تخصیص اعتبارات در اقتصاد ایران، توسط نظام بانکی صورت می گیرد. از این رو با توجه به نقش بانک ها در اقتصاد کشور خصوصا تامین مالی بنگاه های اقتصادی، بررسی تاثیر و نقش تسهیلات بانکی از طریق عقود مختلف بر پدیده ...

لیست مقالات حسابداری با ترجمه فارسی برای تعیین موضوع پایان ...

تعیین موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری یکی از دغدغه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته حسابداری است. برای تعیین موضوع پایان نامه رشته حسابداری، مطالعه مجموعه ای از مقالات ترجمه شده حسابداری می تواند منبع مناسبی ...

بررسی تطبیقی ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری ...

ریسک اعتباری ازجمله مهم­ترین ریسک­هایی است که نظام بانکی با آن روبروست. هدف این مقاله بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف است. این مقاله تأثیر کیفیت مدیریت، کفایت سرمایه ...

نمونه اساسنامه و فرم های اولیه مربوط به تاسیس بانک ، موسسه ...

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران در تاريخ 18 مرداد ماه 1339 تأسيس گرديد. برخی از وظايف بانک مرکزی عبارتند از حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رايج کشور، تنظيم مقررات مربوط به معاملات ...

آیین نامه مربوط به نحوه فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری ...

- بانک ها و موسسات اعتباری موظفند مالیات متعلق را با رعایت این آیین نامه حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالی به حساب تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

بررسی بانکداری الکترونیک بر ثبات تقاضای پول در ایران

بانکداری الکترونیکی و ثبات تابع تقاضای پول در ایران: مدل راه-گزینی مارکوف به موازات توسعۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران، بانکداری الکترونیکی در دهۀ اخیر به طور محسوسی گسترش یافته است؛ به گونه‌ای که با افزایش قابل ...

ال سی یا اعتبار اسنادی چیست و چه نقشی در تجارت بین الملل ...

اعتبار اسنادی روشی برای پرداخت وجوه معاملات در تجارت‌های بین‌المللی است. اعتبارات اسنادی به نام ( ال سی ) هم شهرت دارند. در این روش مبالغ و پول‌ها به واسطه شخص ثالثی که معمولا بانک است پرداخت می‌شود.

ال سی یا اعتبار اسنادی چیست و چه نقشی در تجارت بین الملل ...

اعتبار اسنادی روشی برای پرداخت وجوه معاملات در تجارت‌های بین‌المللی است. اعتبارات اسنادی به نام ( ال سی ) هم شهرت دارند. در این روش مبالغ و پول‌ها به واسطه شخص ثالثی که معمولا بانک است پرداخت می‌شود.

نقش حاکمیت شرکتی درپیشگیری از بحران مالی وحفظ سلامت نظام بانکی

پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه عالی بانکداری ایران. 20- یزدانی، نرگس. 1385. تاثیر حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی. ب- منابع خارجی: 1-Akason, Gestur Orn. 2010."

تاکید بانک مرکزی بر تنظیم صورت‌های مالی بانک‌ها مطابق با ...

بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها، شفافیت و قابلیت اتکای مالی را مؤلفه اصلی کیفیت گزارشگری مالی دانسته و تاکید کرده است که صورت‌های مالی سال 95 را مطابق با نمونه ابلاغی از سوی بانک مرکزی تنظیم کنند.

اثر ساختار تأمین مالی بر ریسک درماندگی بانک‌ها

ریسک درماندگی بانک­ها بخش اعظمی از ادبیات بانکداری را به خود اختصاص داده، به ویژه پس از بحران مالی جهانی و به دنبال آن ورشکستگی­های گسترده بانک­ها، این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار شده­است­.

پایان نامه بررسی تفاوت چکهای اصداری از بانکها با موسسات ...

ولی در مورد اسناد عادی غیرتجاری چنین نیست. [۱] بند هشتم: از حیث قابلیت گردش اسناد تجاری…,پایان نامه بررسی تفاوت چکهای اصداری از بانکها با موسسات مالی و اعتباری,سایت دانلود پایان نامه

بررسی اثربخشی مدل cr+ برای پرتفوی اعتباری در بانک های ایران

سالیان متمادی، مدیران اعتباری بانک ها و موسسات مالی، توجه خود را معطوف به ارزیابی بازده و ریسک یکایک فرصت های وام دهی و کنترل و نظارت بر آن ، کرده بودند، اما امروزه این مدیران، نه تنها می بایست بازده و ریسک هر یک از این ...

اثر ساختار تأمین مالی بر ریسک درماندگی بانک‌ها

ریسک درماندگی بانک­ها بخش اعظمی از ادبیات بانکداری را به خود اختصاص داده، به ویژه پس از بحران مالی جهانی و به دنبال آن ورشکستگی­های گسترده بانک­ها، این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار شده­است­.

بررسی تطبیقی ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری ...

ریسک اعتباری ازجمله مهم­ترین ریسک­هایی است که نظام بانکی با آن روبروست. هدف این مقاله بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف است. این مقاله تأثیر کیفیت مدیریت، کفایت سرمایه ...

تأثیر ریسک اعتباری بر عملکرد نظام بانکی ایران: مطالعه بین ...

صنعت بانکداری در ایران به دلیل عدم توسعه کافی بازار سرمایه و ناکارایی‌های موجود در این بازار عهده‌دار اصلی تأمین مالی بلندمدت و کوتاه مدت فعالیت‌های اقتصادی است. بر همین اساس اعطای وام و تسهیلات بخش مهمی از عملیات ...

پایان نامه بررسی تفاوت چکهای اصداری از بانکها با موسسات ...

ولی در مورد اسناد عادی غیرتجاری چنین نیست. [۱] بند هشتم: از حیث قابلیت گردش اسناد تجاری…,پایان نامه بررسی تفاوت چکهای اصداری از بانکها با موسسات مالی و اعتباری,سایت دانلود پایان نامه

تاکید بانک مرکزی بر تنظیم صورت‌های مالی بانک‌ها مطابق با ...

بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها، شفافیت و قابلیت اتکای مالی را مؤلفه اصلی کیفیت گزارشگری مالی دانسته و تاکید کرده است که صورت‌های مالی سال 95 را مطابق با نمونه ابلاغی از سوی بانک مرکزی تنظیم کنند.

محاسبه ریسک اعتباری و تاثیر آن بر بازدهی در بورس اوراق ...

ریسک اعتباری، از مهمترین ریسک‌هایی است که نهادهای پولی و مالی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. هدف اصلی پژوهش ارزیابی تاثیر ریسک اعتباری بر بازده سهام است. ابتدا با بررسی مبانی‌نظری، پژوهش‌های انجام شده و نظر کارشناسان ...

مدیریت ریسک اعتباری مشتریان حقوقی در بانک های تجاری با ...

این مقاله با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر خطرپذیری اعتباری و ارائه مدلی برای رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات بانک تجارت استان تهران، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها انجام شده است.

بررسی تأثیر ریسک اعتباری بر سودآوری بانک‌ها در ایران

در این مقاله تأثیر ریسک اعتباری بر سودآوری بانک‌های ایران بررسی شده است. برای اندازه‌گیری ریسک اعتباری از نسبت‌های تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات و ذخیرۀ مطالبات مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات استفاده شده است.

مقاله رابطه ریسک اعتباری و ثبات بانک های پذیرفته شده در ...

در این پژوهش به بررسی اثر ریسک اعتباری بر ثبات بانکهای پذیرفته شده در بورس بهادار پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش بانکهای فعال در سیستم بانکهای پ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد مدیریت شعب بانک ملت. جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد مدیریت شعب بانک ملت تعداد 100 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ها و ...

آیین نامه مربوط به نحوه فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری ...

- بانک ها و موسسات اعتباری موظفند مالیات متعلق را با رعایت این آیین نامه حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالی به حساب تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

بررسی رابطه میان ادراکات مشتریان و عملکرد مالی بانکهای خصوصی

بررسی رابطه میان ادراکات مشتریان و عملکرد مالی بانکهای خصوصی دسته: مدیریت بازدید: 6 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 1046 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 141 بانك‌های خصوصی پیشرو در ارائه خدمات جدید بانكی بوده اند و این موضوع باعث شده ...

ترجمه مقاله انگلیسی با ترجمه : تعادل بار وظایف الهام گرفته از رفتار زنبور عسل در محیط محاسبات ابری

پروپوزال مدیریت ورزشی - رابطه بین رفتارهای رهبری مربیان و تعهد ورزشی بازیکنان در لیگ برتر جودو ایران

پرسشنامه آلکسی تایمیا (مقیاس 20 ماده ای آلکسی تایمیا تورنتو TAS-20 )

دانلود پاورپوینت سامانه بافتی زیست شناسی دهم

پاورپوینت درباره ساز چنگآزمایشگاه تکنولوژی بتن-مجموعه 10 آزمایش تکنولوژِی بتن در قالب فایل word در 27 صفحه قابل ویرایش

دانلود مارکتینگ پلن شرکت مایکروسافت با ترجمه فارسی