دانلود رایگان


کار تحقیقی پولشویی - دانلود رایگاندانلود رایگان ” چکیده “ موضوع این کار تحقیقی پولشویی است سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهای

دانلود رایگان ” چکیده “موضوع این کار تحقیقی پولشویی استسوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی به عنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء،آیین دادرسی و… ) فراهم شود.در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد.ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیتهای مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پولهای کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل می شد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راهها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پولهای مشروع و نامشروع و وارد کردن آنها به چرخه اقتصادی بود.برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتبهای حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیتها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخهای ارز و بهره می باشد.به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان جرم پولشویی مواجه می شویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع(مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پولهای آلوده و نامشروع طی فرایندی به عنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راههای گوناگون صرف می شود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است.پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرایندی است که جرایم چشمگیری را به بار م آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت می گذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی می تواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.ولی در مقابل مخالفان عقیده دارد که برای جرایم با منشاء مالی مثل اختلاس، ارتشاء، … مجازات در نظر گرفته شده کافی است و از آنجائیکه پولشویی تداوم جرم اولیه است که مجرم برای گریز از مجازات به انجام آن دست می زند و چندان موجه نیست که با درآمدها و اموالی که مجرم از جرم بدست می آورد تأسیس حقوقی به نام پولشویی داشته باشیم و روا نیست که دو مجازات برای یک عمل مجرمانه داشته باشیم.در باب عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی ما از دو منظر اسناد بین المللی و قانون ایران موضوع را بررسی کردیم. دیدیم که در اسناد بین المللی قوانین متعددی در باب مبارزه با پولشویی خصوصاً در سالهای اخیر تصویب شده است. در قوانین داخلی اصل 49 قانون اساسی به عنوان مبنای مبارزه با پولشویی در ایران مطرح می شود. (دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، اختلاس، رشوه و … را به صاحب آن رد کند و یا به بیت المال بدهد.)قانون نحوه اجرای اصل 49 در 9 ماده به تصویب رسیده است. از دیگر قوانین می توان به قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی اشاره کرد و همچنین قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و لایحه مبارزه با پولشویی که بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی در تاریخ 27/6/81 در هیئت وزیران به تصویب رسید و در 9 ماده تقدیم مجلس شد که در جلسه علنی مورخ 6/2/83 تصویب گردید ولی به علت بروز پاره ای اختلافات با شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال گردیده است.عنصر مادی جرم پولشویی تحصیل، تصرف یا نگهداری درآمدهای حاصل از جرم و تبدیل و انتقال آن به منظور پنهان کردن منشاء واقعی پول مزبور است.عنصر روانی این جرم علم، عدم آگاهی مرتکب در هر یک از مراحل فوق است و اینکه مجرم بداند این پول از چه منبع و منشائی بدست آمده است.پس مراحل پولشویی را می توان به سه مرحله جایگزینی یا عرضه پول غیر قانونی، پوشش دادن یا مبادله پول غیر قانونی و یکپارچه سازی و ایجاد پوشش قانونی برای پول ناشی از جرم دانست.در باب آئین دادرسی و شیوه های اثبات جرم پولشویی می توان به ادله ای مثل اقرار، استفاده از نظرات کارشناسان مالی و خبرچینان اشاره کرد. مجازات این مرتکبین پس از اثبات جرم در ایران علاوه بر استمداد پول عواید حاصل از جرم، جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید فوق الذکر است.مقدمه:همه کوشش و تلاشی که آدمی از خود بروز می دهد فارغ از مسائل معنوی که جملگی مومنان بر آن پایبندند، ریشه در بدست آوردن پول و ثروت دارد خدمت به بشریت، کمک به همنوع و جامعه، برجا نهادن نام نیک و … همه را در ذهن و در جای منیع آن نگاه داشته ایم لیکن بخش عمده ای از تلاش ها در جهت تحصیل ثروت، ازدیاد آن و طبعاً بهره وری از امکانات و وسایل می باشد تا بتواند به اعتبار و اتکال آن از رفاه برخوردار شود.اما همه انسان ها از مسیر صحیح کسب رزق و روزی نمی نمایند چه بسیار شنیده و دیده می شود که انسان ها سوی ارتکاب جرم رهنمون می شوند.جرمی بنتام، مجرمان را افراد حسابگری می دانند که با مقایسه درآمدها و هزینه های جرم نسبت به ارتکاب یا عدم ارتکاب آن تصمیم می گیرند. با عنایت به این که امروزه، جرم به یک تجارت تبدیل شده است، اصطلاح تجارت جرم (business of crim) ابداع شده که نشان می دهد برخی ارتکاب جرم را بعنوان بهترین راه کسب درآمد می بینند. بدین ترتیب بر اساس آمار موجود در بسیاری از کشورهای جهان جرایمی که با هدف کسب منابع مالی انجام می شود درصد بسیاری عظیمی از کل جرایم را تشکیل می دهد.روزگاری لیست جرایم صفحه سفید کاغذ را کم تر سیاه می نمود جرایم مالی به سرقت و راهزنی خلاصه می شد اما اینک دامنه همه جرایم خاصه مالی به لحاظ مطالب فوق فزونتر و متأسفانه در شکلهای گوناگون تعریف و تکامل یافته اند.اگر عنوان داریم که مجرم در انتهای عمل مجرمانه خود با مشکل عمده ای روبرو می شود که حل آن نیازمند تلاشی همسان خود عمل مجرمانه است سخنی بگزاف نرانده ایم چه اگر سارقی شیء را می رباید غایت وی بهره وری مالی و مادی است و در بیشتر مواقع او به ناچار است به مالخر مراجعه و مال مسروقه را به رقم نازلتر از عرف عرضه نماید و …فردی که اقدام به کاوش و حفاری به قصد اموال تاریخی و فرهنگی می نماید یا فردی که اقدام به حمل مواد مخدر می نماید جملگی پس از عمل مجرمانه خود نیاز به تغییر و تبدیل مال موضوع جرم به پول دارند و پس از اخذ وجه نیز می بایست پول حرام، کثیف را به پول حلال، تمیز مبدل نمایند تا دارائی مربوطه به صورت مشروع جلوه کند و در اینجاست که باید فعل پسین وی را تعریف تازه نمود.حقوق دانان و واضعان قانون، سودایی در پی ازدیاد عناوین مجرمانه ندارد اما با ضرری که از این عمل بر اقتصاد جامعه وارد می شود واضعان قانون را به صرافت رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها[1] و نگارش قانون مبارزه با پولشویی می نماید این تلاش وافر حقوق دانان و واضعان قوانین که در تنور لیست اعمال مجرمانه تنیده می شود نه از علاقه ایشان به این امر، بلکه احساس مسئولیت در مقابل جامعه و به امید کاهش عمل مجرمانه و مالاً احساس امنیت و آرامش شهروندان است که مَن یَعمَلُ سوء یُجُزَ به[2] (سوره نساء، آیه 122) و بر این مبنا می بینیم که مفاهیم پولشویی، تطهیر پول و … وارد ادبیات حقوقی ما می شوند لایحه در این خصوص انگاشته و نشر و تنظیم می شود. در گفتارهای آتی خواهیم دید که تلاش های صورت گرفته در پولشویی و نظریات ارائه شده توسط اندیشمندان غربی می تواند برای حقوق ایران تأثیر گذار و راهنما باد اما جنبه های نظری، اساس و پایه های مبحث پولشویی را بی گمان در فقه نیز می توان جست و کاوید. اهمیت موضوع:مدتهاست که در رسانه ها سخن از پولشویی و توجه به آن به میان می آید آنچه که سبب می شود این موضوع اهمیت ذاتی آن است چه آن که قسمت قابل توجهی از نقل از انتقالات پول در جهان مرتبط با پولشویی است و این موضوع سبب می شود که در انتها به تفکر و عمل مبارزه با پولشویی را داشته باشد گروه ویژه ای که توسط کشورهای صنعتی گروه هفت[3] برای بررسی موضوع پولشویی تشکیل شد در آمدهای ناخالص حاصل از قاچاق مواد مخدر را در سطح جهان سیصد میلیارد دلار تخمین زده که این رقم توسط سازمان ملل متحد هم در سال 1987 ارائه شده است.[4][1] – هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود. ا ماده 2 ق.م[2] – هرکس کار بدی کند در مقابل آن کیفر داده می شود.[3] – هفت کشور عمده صنعتی جهان: آمریکا، کانادا، ژاپن، انگلیس، فرانسه، آلمان و ایتالیا که روسیه نیز بعدها به آن پیوسته است.4- .t.shermon, international effort to combot moneyhoundering: the finicid action tesl force.Efforts in money houndering/ hume popers on publurc pokicy: vol.1, no2,Edinburgh universitu press, 1945, pp. 12-53d.a choking, op, cit, p 420فهرست مطالب چکیده مقدمه اهمیت موضوع انگیزه انتخاب سوالات و فرضیات روش تحقیق فصل اول: کلیات و تعاریف - مبحث اول: مفهوم اصطلاحات • گفتار اول: تعریف جرم • گفتار دوم: جنایات سازمان یافته - مبحث دوم: مفهوم پولشویی فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع تاریخچه و پیشینه موضوع - مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی • گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی • گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی ب: مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازاتها • گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی الف: عنصر قانونی گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی ب: عنصر مادی مراحل پولشویی ج)عنصر روانی • مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازاتها • گفتار اول: آئین دادرسی • گفتار دوم: مجازاتها • اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی • انتقاد بر لایحه آیا قانون اصل 49 را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران می توان مطرح نمود؟ منابع و مأخذ پیوستها متن قانون اصل 49 متن لایحه مبارزه با پولشویی

پولشویی


کار تحقیقی پولشویی


تحقیق پولشویی


مقاله پولشویی


مقاله رشته حقوق


دانلود مقالات رشته حقوق


مقالات رشته حقوقکار


تحقیقی


پولشویی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کار تحقیقی پولشویی - 20proje20.rozblog.com

کار تحقیقی پولشویی دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 96 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 80 در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل ...

تحقیق بررسی عوامل مؤثر در شناسایی خلاقیت و راهکارهای پرورش ...

تحقیق بررسی عوامل مؤثر در شناسایی خلاقیت و راهکارهای پرورش آن تحقیق با موضوع بررسی عوامل مؤثر در شناسایی خلاقیت و راهکارهای پرورش آن، درقالب ورد، در 24 صفحه، قابل ویرایش فهرست مطالب: چکیده مقدمه بیان مسئله تعریف ...

آزمون وکالت|حقوق ایران | پولشویی

درباره پولشويي؛ تجارت نقدینگی. هر نوع اقدام برای مخفی‌کردن و یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع نامرئی سرچشمه گرفته است، "پولشویی" ناميده مي‌‌شود که نوعي تجارت نقدینگی است.

مقاله پولشویی :: پروژه باران

پولشویی قیمت:250000ریال موضوع: مقاله پولشویی قابل استفاده برای کار تحقیقی و مقالات تفصیلی در قالب وورد و قابل ویرایش فهرست بندی شده و کاملا مرتب چکیده جرم پولشویی فرآیندی ...

پولشویی | ايستگاه تحقيق

کار تحقیقی; ... پولشویی. ... در صورتی که به هر دلیلی قادر به این کار نبودید، بلافاصله با شماره تلفن 09173917452 مدیریت و پشتیبانی سایت تماس حاصل فرمائید تا در اسرع وقت، مورد، پیگیری و فایل برای شما ...

بررسی حقوقی پولشویی در ایران و انگلستان

قیمت فایل فقط 15,000 تومان. بررسی حقوقی پولشویی در ایران و انگلستان چکیده. شاید پولشویی به عنوان یک جرم بدون قربانی به نظر برسد و هیچ یک از حالت‌های ناخوشایند مانند احساس بی‌اطمینانی یا ترس ناشی از جرایمی چون قتل، سرقت و ...

کار تحقیقی پولشویی

کار تحقیقی پولشویی دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 96 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 80 در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل ...

دانلود مقاله و تحقیق قانون مبارزه با پولشوئي | آربیتا فایل

کار تحقیقی بررسی شرایط تابعیت در حقوق ایران – در حجم 41 صفحه فرمت ورد ... Translate this page Dec 23, 2016 – دانلود رایگان مقاله پولشویی مقدمه پول شویی، تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید …. Sep 8, 2016 – دانلود تحقیق ...

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران | رادونیس

پولشویی، تطهیر پول، پولهای کثیف، سیستم بانکی، جرایم فراملی، مقاله در رابطه با پولشویی با موضوع "مبارزه با پولشویی درقوانین ایران و اسناد بین المللی " سال 1390 در 30...

حقوق :: پروژه های کار تحقیقی ۱ و کار تحقیقی ۲ رشته حقوق

۱۹ مطلب با موضوع «حقوق» ثبت شده است - دانلود پروژه ها و کار تحقیقی های رشته حقوق

بررسی جرم پولشویی در اسناد بين المللی و حقوق ايران | پایان ...

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه … ادامه مطلب

اسناد فین‌سن؛ چگونه قاچاقچیان مواد مخدر با فروش طلا ...

بر اساس اسنادی که بتازگی درز کرده مجرمان از طریق یک شرکت فعال در معامله طلا در دوبی پولشویی می‌کرده‌اند. بر ...

پایان نامه شیوه های پولشویی در بانک و راههای جلوگیری از آن ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانشکده علوم انسانی- گروه حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: شیوه های پولشویی در بانک و راهکارهای جلوگیری از آن بهار 1391 سپاسگزاری: تکه هایی ...

بررسی حقوقی پولشویی در ایران و انگلستان

قیمت فایل فقط 15,000 تومان. بررسی حقوقی پولشویی در ایران و انگلستان چکیده. شاید پولشویی به عنوان یک جرم بدون قربانی به نظر برسد و هیچ یک از حالت‌های ناخوشایند مانند احساس بی‌اطمینانی یا ترس ناشی از جرایمی چون قتل، سرقت و ...

آزمون وکالت|حقوق ایران | پولشویی

درباره پولشويي؛ تجارت نقدینگی. هر نوع اقدام برای مخفی‌کردن و یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع نامرئی سرچشمه گرفته است، "پولشویی" ناميده مي‌‌شود که نوعي تجارت نقدینگی است.

دانلود فایل پولشویی و اثرات ان بر اقتصاد - فرصت های کار و ...

عرض سلام ، ادب و احترام خدمت شما پژوهشگر گرامی، شما به صفحه دانلود ” پولشویی و اثرات ان بر اقتصاد “وارد شده اید . امیدواریم این فایل شمارا به هدف تان برساند./ با تشکر مدیریت سایت کارافرینی فرصت کار.

کار تحقیقی2پولشویی و پیامدهای پیکار با آن در ایران - کافی ...

واژه پولشویی در تصویب فرآیندی به کار می رود که در آن وجوه و درآمدهای غیر قانونی (کثیف) حاصل از فعالیتهای مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر ، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان ، رشوه، اخاذی ...

کار تحقیقی رشته حقوق

کار تحقیقی بررسی تطبیقی شورای نگهبان (ایران) و شورای قانون اساسی (فرانسه) کار تحقیقی اجرت المثل به عنوان مصادیق استفاده از مال در حقوق ایران کار تحقیقی بررسی پولشویی از نگاه جامعه شناسی

تحقیق بررسی عوامل مؤثر در شناسایی خلاقیت و راهکارهای پرورش ...

تحقیق بررسی عوامل مؤثر در شناسایی خلاقیت و راهکارهای پرورش آن تحقیق با موضوع بررسی عوامل مؤثر در شناسایی خلاقیت و راهکارهای پرورش آن، درقالب ورد، در 24 صفحه، قابل ویرایش فهرست مطالب: چکیده مقدمه بیان مسئله تعریف ...

دانلود فایل پولشویی و اثرات ان بر اقتصاد - فرصت های کار و ...

عرض سلام ، ادب و احترام خدمت شما پژوهشگر گرامی، شما به صفحه دانلود ” پولشویی و اثرات ان بر اقتصاد “وارد شده اید . امیدواریم این فایل شمارا به هدف تان برساند./ با تشکر مدیریت سایت کارافرینی فرصت کار.

کار تحقیقی پولشویی

کار تحقیقی پولشویی دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 2 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 96 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 80 در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل ...

چرا اتهام پولشویی متوجه طبری است؟

نماینده دادستان گفت: وقتی ادعایی در پرونده‌ای داریم که اعمال نفوذ شده است، باید دلیل آن بیان شود. ما کل پرونده را خوانده‌ایم و آن را چک و بررسی کرده‌ایم. پرونده دانیال‌زاده را خوانده‌ایم، در این پرونده اقدام تحقیقی ...

جنجال FATF بر سر چیست؟ - BBC News فارسی

مجلس ایران در سال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب و مصادیق پولشویی را مشخص کرده است.

پایان نامه شیوه های پولشویی در بانک و راههای جلوگیری از آن ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانشکده علوم انسانی- گروه حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: شیوه های پولشویی در بانک و راهکارهای جلوگیری از آن بهار 1391 سپاسگزاری: تکه هایی ...

موضوع کار تحقیقی پولشویی - پایگاه علمی سعید سان

موضوع کار تحقیقی پولشویی ” چکیده “ موضوع این کار تحقیقی پولشویی است . سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت ...

پایان نامه شیوه های پولشویی در بانک و راه های جلوگیری از ...

هر چند در گذشته به عنوان کار تحقیقی درسی پژوهشی در این زمینه انجام شده اما اولاً بسیار مختصر بوده ثانیاً صرفاً به جرم پولشویی پرداخته شده تا اینکه توفیق دست داد که موضوع رساله مقطع کارشناسی ...

کار تحقیقی پولشویی

کار تحقیقی پولشویی دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 2 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 96 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 80 در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل ...

اسناد فین‌سن؛ چگونه قاچاقچیان مواد مخدر با فروش طلا ...

بر اساس اسنادی که بتازگی درز کرده مجرمان از طریق یک شرکت فعال در معامله طلا در دوبی پولشویی می‌کرده‌اند. بر ...

پاورپوینت تحلیل ساختمان الحاقیه کارخانه واچرون کنستانتین

پاورپوینت مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2015

پاورپوینت مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2015

پاورپوینت تحلیل ویلا مولر اتریش

روشهای تولید نرم افزار های تحت وب

پاورپوینت مهندسی ابزار و اندازه گیری به منظورکنترل و شناسایی بیماری ورم پستان دام

پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز

دانلود فایل کامل مقیاس اتیسم ­بهر بزرگسال- نسخه فارسی بارون کوهن و همکاران ۲۰۰۱

مبانی نظری تحقیق کسب و کار الکترونیک

چگونه توانستم دانش آموزانم را با فعاليت هاي تكميلي به رسم هندسي علاقه مند كنم ؟