دانلود رایگان


دانلود پایان نامه شهرسازی - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه شهرسازی 105 صفحه با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه) پیشگفتار 1 شهرهای جدید در ایران 2-1- اهداف عمده جدید ایران 3-1- نکته ای در حاشیه نوسازیها 4-1- روشهای طارحی محیط (نظریه های اثباتی و هنجاری) 5-1- نظریه اثباتی دانش محتوایی 1-2- کاهش هزینه ساخت و ساز در سطوح مخت

دانلود رایگان پایان نامه شهرسازی 105 صفحه با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه) پیشگفتار 1 شهرهای جدید در ایران2-1- اهداف عمده جدید ایران3-1- نکته ای در حاشیه نوسازیها4-1- روشهای طارحی محیط (نظریه های اثباتی و هنجاری)5-1- نظریه اثباتی دانش محتوایی1-2- کاهش هزینه ساخت و ساز در سطوح مختلف توانییهای کارفرما2-2- تامین قرارگاه رفتاری1-2-2- فضاهای چندگانه عملکردی2-2-2- تعامل اجتماعی و محیط ساخته شده3-2-2- مرکزیت کارکردی و محیط ساخته شده3-2- انسانی ساختن فضاها1-3-2- روشنایی2-3-2- فضاهای بدون مانع3-3-2- فضاهای متناسب با ابعاد بدن انسان و نحوه انجام فعالیت او 4-3-2- طراحی اقلیمی5-3-2- راحتی نگهداری از مجموعه6-3-2- جلوگیری از آلودگی محیط زیست و رعایت اصول بهداشتی7-3-2- باقی ماندن اهالی در مجموعه در شرایط مختلف اقتصادی و جمعیتی8-3-2- استفاده بهینه از فضا1-8-3-2- استتفاده بهینه از فضای سکونتی از سطح بالاتر از همسایگی9-3-2- خلوت (فضای شخصی ـ قلمروپایی)1-9-3-2- خلوت2-9-3-2- فضای شخصی3-9-3-2- قلم و پایی10-3-2- پیش گیری از خطرات (آتش سوزی – باران شدید یا سیل – زلزله و ریزش بنا)11-3-2- نقشه شناختی1-11-3-2- عناصر شهر از نظر لینچ2-11-3-2- عناصر شهر از نظر الکساندر3-11-3-2- بافت شهر (عامل بوجود آورنده شهر)1-3-11-3-2 چگونگی ترکیب فضاهای پر و خالی 2-3-11-3-2- تراکم4-11-3-2- فضای محیطی و فضای پس مانده شهری معاصر5-11-3-2- ارزشهای زیبایی شناختی محیط1-5-11-3-2- زیبایی شناس فرمی1-1-5-11-3-2- نظم و بی نظمی2-1-5-11-3-2- قوانین گشتالت1-2-1-5-11-3-2- اصل تشابه2-2-1-5-11-3-2- رابط دراکی بین اجزاء مشابه و کل3-2-1-5-11-3-2- تنوع و رابط آن با ادراک فاصله در مسیرهای شهری4-2-1-5-11-3-2- جهت یابی5-2-1-5-11-3-2- یک مرتبگی یا غیر مترقبه بودن3-1-5-11-3-2- تحقیقات تجربی اخیر2-5-11-3-2- زیبایی شناسی نمادین1-2-5-11-3-2- رویکرد یونگی نمادگرایی2-2-5-11-3-2- نور محیط3-2-5-11-3-2- رنگ6-11-3-2- مقیاس انسانی شناخت1-3- شناخت وضع موجود1-1-3- شناخت پرند2-1-3- شناخت عوامل1-2-1-3- شناخت کارفرما1-1-2-1-3- امکانات کارفرما برای ساخت و ساز2-1-2-1-3- خواسته های کارفرما2-2-1-3- شناخت استفاده کنندگان1-2-2-1-3- توزیع درصدی متقاضیان بر اساس بعد خانوار و میانگین بعد خانوار2-2-2-1-3- توزیع درصدی متقاضیان بر اساس سن3-2-2-1-3- وضعیت تحصیلات4-2-2-1-3- وضعیت درآمدی و شغلی استفاده کنندگان و توانایی مالی یک خانواده 4 نفره برای خرید مسکن5-2-2-1-3- خواسته های استفاده کنندگان و تعیین حدود متراژ واحدهای 1 تا 6 خوابه مطابق با نحوه فعالیت استفاده کنندگان1-5-2-2-1-3- شناخت غیر مداخله گرا 2-5-2-2-1-3- شناخت مداخله گرا1-2-5-2-2-1-3- بررسی مدارک تصویری2-2-5-2-2-1-3- پرسش‌نامه3-2-5-2-2-1-3- بدست آوردن حدود متراژ واحدهای 1 تا 6 خوابه مطابق با نحوه فعالیت استفاده کنندگان1-4-2-5-2-2-1-3- نشیمن و پذیرایی2-4-2-5-2-2-1-3- ناهارخوری3-4-2-5-2-2-1-3- آشپزخانه4-4-2-5-2-2-1-3- اتاقهای شخصی (اتاق خواب)5-4-2-5-2-2-1-3- سرویس6-4-2-5-2-2-1-3- جمع بندی3-1-3- شناخت ویژگیهای بستر طرح1-3-1-3- موقعیت سایت و کاربردی آن2-3-1-3- کاربردی های مجاور3-3-1-3- دسترسی ها4-3-1-3- امکانات زیربنایی5-3-1-3- چشم اندازها 6-3-1-3- ویژگیهای اقلیمی بستر طرح1-6-3-1-3- دما2-6-3-1-3- رطوبت3-6-3-1-3- بارش4-6-3-1-3- وضعیت تابش5-6-3-1-3- باد7-3-1-3- ویژگیهای فیزیکی بستر طرح1-7-3-1-3- مساحت2-7-3-1-3- توپوگرافی3-7-3-1-3- نحوه هدایت آبهای سطحی منطقه در بستر طبیعی زمین4-7-3-1-3- وضعیت گسلهای منطقه5-7-3-1-3- مکانیک خاک6-7-3-1-3- پوشش گیاهی4-1-3- آیین نامه و ضوابط طراحی در سایت مزبور (ناحیه تراکم متوسط)5-1-3- برسی تظابق خواسته کافرما مبنی برساخت 300 واحد مسکونی در سایت مزبور با ضوابط معماری و شهرسازی منطقه6-1-3- محاسبه حداقل قیمتی که کارفرما باید پروژه را بفروشد تا برای او مقرون به صرفه باشد .7-1-3- توجیه اقتصادی طرح8-1-3- بدست آوردن سرانه مفید مسکونی برای استفاده در برنامه تعیین حدودی متراژهای بنمایی واحدهای مجموعه2-3- هدف3-3- برنامه1-3-3- برنامه کم کردن هزینه ساخت و ساز2-3-3- برنامه تامین قرارگاه رفتاری1-2-3-3- برنامه تأمین قرارگاه در محدوده فضای خصوصی2-2-3-3- برنامه تأمین قرارگاه رفتاری در محدوده فضای همسایگی (نیمه خصوصی یا نیمه عمومی)3-2-3-3- برنامه تأمین قرارگاه رفتاری در محدوده فضاهای رده بالاتر از فضای همسایگی تا کل مجموعه3-3-3- برنامه انسانی ساختن فضاها1-3-3-3- برنامه تامین روشنایی2-3-3-3- برنامه تأمین فضاهای بدون مانع3-3-3-3- برنامه تأمین فضای متناسب با ابعاد انسان و نحوه انجام فعالیت او 1-3-3-3-3- تعیین حدود واحد همسایگی و زیر محله تا ناحیه3-3-3-3-3- ابعاد تراس4-3-3-3- برنامه تأمین طراحی اقلیمی1-4-3-3-3- میزان بهم فشردگی مجموعه2-4-3-3-3- شکل سقف و ایجاد سایه روی پشت بام و کوچه3-4-3-3-3- استفاده از گیاهان4-4-3-3-3- جهت گیری معابر5-4-3-3-3- جهت گیری ساختمانها6-4-3-3-3- فاصله ساختمانها7-4-3-3-3- درصد سطح پنجره به نمای ساختمان8-4-3-3-3- کوران در فضای داخلی9-4-3-3-3- ظرفیت حرارتی و رنگ مصالح10-4-3-3-3- ایجاد سایه بان برای بهره گیری به موقع و بهتر از نور خورشید11-4-3-3-3-استفاده از فضای واسطه5-3-3-3- برنامه تأمین راحتی نگهداری از مجموعه1-5-3-3-3- انرژی ارزان و در دسترس>2-5-3-3-3- کاهش میزان اتلاف انرژی1-2-5-3-3-3-رعایت اصول طراحی اقلیمی2-2-5-3-3-3- جلوگیری از پرت انرژی در داخل واحد مسکونی3-5-3-3-3- دوام مصالح4-5-3-3-3- راحتی نظافت و تمیز کردن بنا5-5-3-3-3- تعداد مناسب واحدهای موجود در یک همسایگی6-5-3-3-3- تعداد مناسب واحدهایی که از تاسیسات مشتری استفاه می‌کنند.6-3-3-3- برنامه جلوگیری از آلودگی محیط زیست و رعایت اصول بهداشتی1-6-3-3-3- سیستم دفع فاضلاب2-6-3-3-3-سیستم جمع آوری و دفع زباله3-6-3-3-3-استفاده از انرژی پاک4-6-3-3-3-راحتی نظافت و تمیز کردن بنا5-6-3-3-3-مکان دستشویی در نظام فضایی واحد مسکونی6-6-3-3-3- قرار دادن حریم بین در ورودی واحد مسکونی و بقیه فضاها7-6-3-3-3- برنامه یافتن تدابیری برای باقی ماندن اهالی در مجموعه در شرایط مختلف اقتصادی وجمعیتی8-6-3-3-3- برنامه ریزی برای استفاده بهینه از فضا1-8-6-3-3-3- برنامه استفاده بهینه از فضا در سطح واحد مسکونی1-1-8-6-3-3-3- استفاده چندگانه از فضا2-1-8-6-3-3-3- به حداقل رساندن فضاهای ارتباطی و ذون بندی در طراحی3-1-8-6-3-3-3- متصدی طراحی کردن فضاها4-1-8-6-3-3-3- استفاده از ظرفیت خالی وسایل2-8-3-3-3-برنامه استفاده بهینه از فضای سکونتی از سطح بالاتر از همسایگی9-3-3-3- برنامه تأمین خلوت (فضای مشخص – قلم و پایی) یا فضای قابل دفاع1-9-3-3-3- قلم وپایی2-9-3-3-3- نقش جداره و بدنه1-2-9-3-3-3- بدنه سیان صافی ورودی2-2-9-3-3-3- امکان مراقبت از فضای همسایگی بدون دیده شدن توسط دیگران (با رعایت عدم اشرافیت)3-2-9-3-3-3- جداره حافظ امنیت صوتی و شنیداری4-2-9-3-3-3- جداره های متحرک در داخل فضا3-9-3-3-3- تامین فضای شخصی (شخصی سازی)4-9-3-3-3- تعیین مکان مناسب برای پروژه10-3-3-3- برنامه پیش گیری از خطرات1-10-3-3-3- آتش سوزی2-10-3-3-3- باران شدید یا سیل3-10-3-3-3- زلزله و ریزش بنا11-3-3-3- برنامه تامین نقشه شناختی (زیبایی شناختی – مقیاس انسانی) یا قواعد شکل گیری فضای مثبت الکساندر1-11-3-3-3- ارتباط توده با فضای پیرامون1-1-11-3-3-3- محصور کردن فضا2-1-11-3-3-3- آگاهی از فضا2-11-3-3-3- ویژگی توده1-2-11-3-3-3- هم پیوندی عناصر شهری و واحدهای مسکونی2-2-11-3-3-3- ترکیب (کمپوزیسیون)3-2-11-3-3-3- نقش جداره در تعریف فضای شهری1-3-2-11-3-3-3- کارکرد تجسمی بدنه2-3-2-11-3-3-3- بازنمایی انتقال بارها در جداره3-3-2-11-3-3-3- خوانایی جداره4-3-2-11-3-3-3- طراحی جداره ها4-2-11-3-3-3- ساخت و ساز مرکب ساز و کار ایجاد تنوع در احجام ساختمانی3-11-3-3-3- ویژگیهای فضا1-3-11-3-3-3- ایجاد فضاهای متباین2-3-11-3-3-3- رعایت مقیاس و تناسب4-11-3-3-3- ویژگی دسترسی و خیابان1-4-11-3-3-3- خیابان طراحی شده به مثابه فضا2-4-11-3-3-3- جداسازی سواره و پیاده3-4-11-3-3-3- الگوی خیابانهای محله5-11-3-3-3- ویژگیهای پارکینگ4-3- گونه شناسی و بررسی نمونه ها1-4-3- ساخت و ساز پیرامونی1-1-4-3- نمونه 1: مجموعه Hollainhof2-1-4-3- نمونه 2: مجموعه‌مسکونی و اوان3-1-4-3- نمونه 3: مجموعه‌Titan تیتان4-1-4-3- نمونه‌4: دهکده آسیایی دهلی نو2-4-3- ساخت وساز خطی (خطی در امتداد خیابان و خطی در ردیفهای موازی)1-2-4-3- نمونه‌ 1: مجموعه‌Ochsenanger Bomberg2-2-4-3- نمونه‌ 2: مجموعه‌ Selfbuit Housing in palenciana3-4-3- ساخت و ساز مجموعه ای1-3-4-3- نمونه: مجموعه‌ Housing in Rue Leblanc4-4-3- ساخت وساز ترکیبی (ترکیب گونه های مختلف ساختمانی)1-4-4-3- مجموعه‌مسکونی همدان5-4-3- ساخت و ساز مسکونی با ارتفاع متوسط طراحی و ارائه آلترناتیوها گزینش منابع و مأخذ1-6- منابع داخلی2-6- منابع خارجی -پیشگفتار:1-1-شهرهای‌ جدید در ایران‌:احداث‌ شهرهای‌ جدید در ایران‌ نیز بعد از انقلاب‌ اسلامی‌ مورد توجه‌مسؤولان‌ قرار گرفت‌ و از اوایل‌ سال‌ 1360 مطالعه‌ و برنامه‌ریزی‌ آن‌ آغاز گردید. به‌همین‌ مناسبت‌، شرکت‌ عمران‌ شهرهای‌ جدید زیر نظر وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌شروع‌ به‌ فعالیت‌ نمود و احداث‌ 17 شهر جدید را برای‌ اسکان‌ سرریز جمعیتی‌ 12شهر را در برنامه‌ کاری‌ خود قرار داد. بدین‌ منظور وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ درراستای‌ نیل‌ به‌ اهداف‌ تعریف‌ شده‌، لایحه‌ ایجاد شهرهای‌ جدید را به‌ هیأت‌ دولت‌تقدیم‌ نمود که‌ در تاریخی‌ 20/9/64 به‌ تصویب‌ رسید. 2-1- اهداف‌ عمده‌ شهرهای‌ جدید ایران‌:1- اجرای‌ طرح‌ کالبندی‌ ملی‌ و توزیع‌ مناسب‌ جمعیت‌ و اشتغال‌ در سطح‌کشور در ارتباط‌ با هدفهای‌ استراتژیک‌2- ایجاد مناطق‌ مسکونی‌ برای‌ فعالیتهای‌ جدید اقتصادی‌3- کمک‌ به‌ اجرای‌ کمی‌ وکیفی‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ مسکن‌ و ایجاد تعادل‌ دربازار مسکن‌ 3-1- نکته‌ای‌ در حاشیه‌ نوسازیها:تجربه‌ نشان‌ داده‌ است‌ که‌ پیش‌بینی‌ طرحهای‌ جامع‌ و ای‌ بسا طرحهای‌تجدیدنظر به‌ علت‌ شرایط‌ ویژه‌ ساخت‌ اجتماعی‌، فرهنگی‌ و اقتصادی‌ جامعه‌ با آنچه‌که‌ در عمل‌ در شهرها اتفاق می‌افتد، همخوانی‌ ندارد. وفاق با هویت‌ معماری‌ وپیوند با حلقه‌های‌ پرارزش‌ گذشته‌، در ساخت‌ و سازهای‌ جدید از طریق‌ تفکیکهای‌متداول‌ به‌ صورت‌ خیابانهای‌ موازی‌ و یکنواخت‌ با مقررات‌ وضوابط‌ طرحهای‌جامع‌ میسر نیست‌.مجموعه‌های‌ مسکونی‌ بسیار یکنواخت‌ و فاقد فضاهای‌ عمومی‌ و ارزشهای‌بصری‌ می‌باشند. 4-1- روشهای‌ طرح‌ محیط‌: (نظریه‌های‌ اثباتی‌ و هنجاری‌)در حال‌ حاضر طراحان‌ قادر به‌ استفاده‌ صحیح‌ از نظریه‌ها نیستند. به‌ این‌دلیل‌ که‌ افراد حرفه‌ای‌ بیشتر با استفاده‌ از نظریه‌های‌ هنجاری‌ و با تکیه‌ بر ادراک‌شخصی‌ طراحی‌ کرده‌اند. و در استفاده‌ از نظریه‌های‌ اثباتی‌ که‌ بعضی‌ آن‌ را نظریه‌تبیینی‌ می‌نامند و توصیف‌ و تبیین‌ روشن‌ پدیده‌ها و فرآیند شکل‌گیری‌ آنها، ضعیف‌بوده‌اند. در نتیجه‌ هرگاه‌ طراحان‌ برای‌ مردمی‌ با الگوهای‌ رفتاری‌ و دیدگاههای‌ارزشی‌ متفاوت‌ طراحی‌ کرده‌اند در ادراک‌ اثر طراحی‌ بر زندگی‌ مردم‌ به‌ نتایج‌اشتباهی‌ رسیده‌اند.با توجه‌ به‌ آنکه‌ رشته‌های‌ تحقیقی‌ و علمی‌ در حال‌ چالش‌ و تغییر مداوم‌هستند، بشدت‌ از جهت‌ بنیانهای‌ نظری‌ مورد توجه‌ و نقد قرار گرفته‌اند. این‌ توجه‌ ونقد، بویژه‌ در معماری‌ و شهرسازی‌ امروزه‌ وجود داشته‌ است‌.یکی از محدودیتهای‌ اساسی‌ نهضت‌ معماری‌ تجدد، تدوین‌ نشدن‌ مبانی‌نظری‌ آن‌ عنوان‌ شده‌ است‌. باید این‌ نکته‌ را ذکر کرد که‌ بسیاری‌ از طراحان‌ بویژه‌،معماران‌ از وضع‌ موجود راضی‌اند، آنها معتقدند که‌ دانش‌ موردنیاز طراحی‌ خوب‌بیش‌ از آنچه‌ با کشف‌ و شهود بدست‌ می‌آید، نیست‌. آنها معتقدند که‌ معرفت‌ حاصل‌از درک‌ عمومی‌ جامعه‌ برای‌ طراحی‌ کفایت‌ می‌کند و اعتقاد دارند هدف‌ معماری‌بیان‌ شخصیت‌ مستقل‌ آن‌ می‌باشد. (Norberg – Schulz 1965)اگرچه‌ بسیاری‌ از طرح‌های‌ خوب‌ از این‌ طریق‌ بوجود آمده‌اند، اما مخارج‌روزافزون‌ ساختمان‌ و گوناگونی‌ استفاده‌ کنندگان‌ از محیطهای‌ طراحی‌ شده‌،طراحی‌ براساس‌ نظم‌ شخصی‌ را با ابهام‌ مواجه‌ ساخته‌ است‌.اگر‌ طراحان‌ به‌ زبان‌ خصوصی‌ تکلم‌ کنند از هم‌ آهنگ‌ کردن‌ رشته‌های‌ دیگرعاجز خواهند ماند. در رشته‌های‌ دیگر ارباب‌ تخصص‌ مورد احترامند برای‌ آنکه‌ نه‌فوراً ولی‌ سرانجام‌ می‌توانند کارهای‌ خود را توضیح‌ دهند. معمار متخصص‌معمولاً با توسل‌ به‌ معجزات‌ و نبوغ‌ هنرمندانه‌ خویش‌ که‌ مدعی‌ آن‌ است‌، جلب‌احترام‌ می‌کند.در دهه‌های‌ 70 و 80 میلادی‌ با رشد مکتب‌ فراتجدد، تغییر جهتی‌ در توجه‌طراحان‌ به‌ زیبایی‌شناسی‌ نمادین‌ و تاحدودی‌ نیز به‌ جنبه‌های‌ اجتماعی‌ طراحی‌ایجاد شد. نتیجه‌ این‌ حرکت‌ بجای‌ تغییر بنیادین‌ فکری‌، ارائه‌ شیوه‌های‌ جدیدزیبایی‌شناختی‌ بود. پایه‌ معرفتی‌ و مبانی‌ نظری‌ هر حرفه‌ای‌ نیاز به‌ یک‌ ساختاراولیه‌ قوی‌ دارد.در حال‌ حاضر اساس‌ مبانی‌ نظر معماری‌ بر دیدگاههای‌ افراد معمار یا مکاتب‌فکری‌ معماری‌ استوار است‌. این‌ مبانی‌ بر هنرمند بودن‌ معمار و بر باورهای‌ فردی‌معماران‌ در مورد معماری‌ خوب‌ تأکید دارد. توجیه‌ این‌ باورها و جهان‌بینی‌معماران‌کمتر به‌ روشنی‌ بیان‌ شده‌ است‌. طراحان‌ حرفه‌ای‌ اطلاعات‌ زیادی‌ از جهان‌هستی‌ را در ذهن‌ خود محفوظ‌ نگاه‌ داشته‌اند. معرفت‌ شخصی‌ یک‌ معمار دردسترس‌ دیگران‌ نیست‌ و امکان‌ آزمودن‌ و کاربرد آن‌ وجود ندارد.مبانی‌ نظری‌ اثباتی‌، درک‌ ما را از محیطهای‌ طبیعی‌ و ساخته‌ شده‌ و نقشی‌ که‌در زندگی‌ مردم‌ دارند بالا می‌برد. همان‌ گونه‌ که‌ گفته‌ شد، مبانی‌ نظریه‌ اثباتی‌،پژوهش‌ و حرفه‌ معماری‌، در تداوم‌ و پیوستگی‌ کامل‌ هستند. این‌ تداوم‌ با آزمون‌فرضیه‌ها بدست‌ می‌آید. بدین‌ ترتیب‌ که‌ هر طرح‌ شهری‌، طرح‌ منظر یا طرح‌ یک‌ساختمان‌، فرضیه‌ یا مجموعه‌ای‌ از فرضیه‌هاست‌ که‌ در چارچوب‌ نظریه‌های‌معماری‌ آزموده‌ می‌شود. این‌ آزمون‌ می‌تواند از طریق‌ ارزیابی‌ نظام‌ یافته‌ بنای‌ساخته‌ شده‌ با نظرخواهی از طراح‌، تأمین‌ کننده‌ مالی‌ و استفاده‌ کنندگان‌، پس‌ ازبهره‌برداری‌ از آن‌ انجام‌ پذیرد. عکس‌ الف‌ – مدل‌ مفهومی‌ نظریه‌ هنجاری‌ برای‌ رشته‌های‌ طراحی‌ب‌ – مدل‌ مفهومی‌ نظریه‌ اثباتی‌ برای‌ رشته‌های‌ طراحی‌ 5-1- نظریه‌ اثباتی‌:نظریه‌ اثباتی‌ در رشته‌های‌ طراحی‌ مانند دیگر رشته‌های‌ کاربردی‌ شامل‌نظریه‌های‌ محتوایی‌ و رویه‌ای‌ است‌. نظریه‌ محتوایی‌ به‌ ماهیت‌ پدیده‌هایی‌ که‌معماران‌ و دیگر طراحان‌ با آن‌ سر و کار دارند، می‌پردازد. موضوع‌ نظریه‌ محتوایی‌،کیفیت‌ محیط‌ و چگونگی‌ عملکرد آن‌ و قابلیتهای‌ آن‌ برای‌ تأمین‌ نیازهای‌ جسمانی‌ وروانی‌ انسان‌ است‌. بنابراین‌ برای‌ تعریف‌ مسائل‌ نظری‌ رشته‌های‌ طراحی‌ مدلی‌ ازنیازهای‌ انسانی‌ موردنیاز است‌. یکی‌ از مهمترین‌ مدل‌های‌ مبنا متعلق‌ به‌روان شناسی‌ بنام‌ آبراهام‌ مازلو (1954) است‌. در ارضای‌ نیازهایی‌ که‌ آبراهام‌مازلو تشخیص‌ داده‌ است‌. تأمین‌ امنیت‌، احساس‌ تعلق‌، عزت‌ نفس‌، خودشکوفایی‌ ورضایت‌ شناختی‌ و زیبایی‌ شناختی‌ نقش‌ مهمی‌ دارند.

پایان نامه شهرسازی


دانلود پایان نامه شهرسازی


پایان نامه معماری


معماری


نوسازی شهرها


پایان نامه مهندسی معماری


مهندسی معماری


دانلود پایان نامه مهندسی معماریدانلود


پایان


نامه


شهرسازی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه شهرسازی با موضوع طراحی پارامتریک

Alpine Nomadology عنوان پروژه پایان نامه ارشد چهار دانشجو Achilleas Xydis, David Schildberger, Demetris Shammas, Irene Prieler از دانشگاه ای تی اچ سوییس است. این پروژه نمونه ای از طراحی پارامتریک در سنجش فرم استقرارهای شهری است.

پایان نامه و مقالات شهرسازی

دانلود مقالات فارسی شهرسازی. جهت دانلود مقالات فارسی شهرسازی به ادامه این صفحه مراجعه کرده و از لیست مقاله های فارسی شهرسازی موجود، اقدام به دانلود مقاله فارسی رایگان شهرسازی مورد نظر خود فرمایید.

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه ...

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی شهری و شهرسازی دانشگاه تهران در مورد زلزله : برنامه ریزی کاربری اراضی جهت ارتقا تاب آوری در برابر زلزله

پایان نامه رایگان مجموعه گردشگری سوران 240 صفحه| دانلود ...

پایان نامه کارشناسی ارشد معماری گروه معماری و شهرسازی. پایان نامه رایگان مجموعه گردشگری سوران ... دانلود مقاله معماری ایران در دوره مغول ...

دانلود رایگان پایان نامه شهرسازی ایجاد پیاده راه در خیابان ...

دانلود رایگان پایان نامه شهرسازی ایجاد پیاده راه در خیابان آزادی تا میدان انقلاب پایان نامه شهرسازی ایجاد پیاده راه در خیابان آزادی تا میدان انقلاب چکیده: توسعه شهرها ...

دانلود پایان نامه - فرهنگسرا - معمار فا - معماری,طراحی ...

صفحه اصلی مباحث معماری پایان نامه دانلود پایان نامه – فرهنگسرا دانلود پایان نامه – فرهنگسرا توسط : پیام اصولی (مدیر سایت) در: دی ۰۶, ۱۳۹۲ در: پایان نامه , دانلود نقشه های معماری 5 دیدگاه ...

پایان نامه شهرسازی سیما و منظر شهری در تهران - دانلود رایگان

دانلود رایگان پایان نامه شهرسازی سیما و منظر شهری در تهران در 95 صفحه با فرمت word چکیده:سیمای شهری عبارتست از تمام عواملی از شهر که به دیده می آید و چشم قادر به تماشاي آن است و مولفه های اصلی ...

دانلود رایگان پایان نامه فارسی

کیفیت و توانمندی نیروی انسانی است که اهمَیت آن به مراتب فراتر از فناوریهای جدید، منابع مالی و مادی است.Jul 11, 2016 – دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی با موضوع بررسی تاثیر سبک ...

دانلود پایان نامه شهرسازی Archives | شهرسازی آنلاین

شهرسازی آنلاین، پایگاه تخصصی شهرسازی ایران با هدف ایجاد فضایی کاملا آزاد و بدون محدودیت در جهت ارتقاء سطح دانش شهرسازی در ایران تشکیل شده است که در این بین با استقرار در دیتاسنتر ملی ایران، امکانات دسترسی به منابع و ...

ایران شهرساز - جستجو - IranShahrsaz

دانلود مقاله 2. شهر جدید; حمل و نقل و ترافیک; شهرسازی اسلامی; جامعه شناسی شهری; برنامه ریزی راهبردی; اندیشمندان شهرساز; محیط زیست شهری; gis; مشارکت; توسعه شهری; مدل ها و تکنیک های شهرسازی; برنامه ...

پایان نامه - rozblog.com

دانلود پایان نامه عمران و پایان نامه شهرسازی جهت مشاهده قیمت و فهرست مطالب بر روی عنوان مورد نظر کلیک کرده و فهرست مقاله در سایت DOCiran.com باز خواهد شد

پایان نامه و مقالات شهرسازی

دانلود مقالات فارسی شهرسازی. جهت دانلود مقالات فارسی شهرسازی به ادامه این صفحه مراجعه کرده و از لیست مقاله های فارسی شهرسازی موجود، اقدام به دانلود مقاله فارسی رایگان شهرسازی مورد نظر خود فرمایید.

پایان نامه شهرسازی - gigadoc.ir

پایان نامه شهرسازی -پیشگفتار: 1-1-شهرهای‌ جدید در ایران‌: احداث‌ شهرهای‌ جدید در ایران‌ نیز بعد از انقلاب‌ اسلامی‌ مورد توجه‌مسؤولان‌ قرار گرفت‌ و از اوایل‌ سال‌ 1360 مطالعه‌ و برنامه‌ریزی‌ آن‌ آغاز گردید.

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه ...

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی شهری و شهرسازی دانشگاه تهران در مورد زلزله : برنامه ریزی کاربری اراضی جهت ارتقا تاب آوری در برابر زلزله

دانلود پایان نامه شهرسازی Archives | شهرسازی آنلاین

شهرسازی آنلاین، پایگاه تخصصی شهرسازی ایران با هدف ایجاد فضایی کاملا آزاد و بدون محدودیت در جهت ارتقاء سطح دانش شهرسازی در ایران تشکیل شده است که در این بین با استقرار در دیتاسنتر ملی ایران، امکانات دسترسی به منابع و ...

883 پایان نامه شهر دوستدار کودک :: دانلود پایان نامه طراحی ...

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید پایان نامه شهر دوستدار کودک مقدمه کلیات محیط های ساخته شده به هر محیطی در اطراف شهروندان اطلاق می شود که توسط انسانها ساخته می شود. این محیطها ...

فایلارو | دانلود متن کامل پایان نامه شهرسازی با ضمائم ...

شما میتوانید متن کامل پایان نامه شهرسازی با ضمائم را با فرمت ورد word از وبسایت فایلارو دانلود نمایید. فایلارو جدیدترین های پایانامه،بازی،و کلی فایل کمیاب ..

موضوعات پایان نامه مهندسی شهرسازی | برنامه ریزی و طراحی ...

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی شهرسازی | برنامه ریزی و طراحی شهری بپردازیم: بررسی تاثیر کالبد و کارکرد فضای ورودی شهر در حس تعلق شهروندان.

مطالعات و مبانی نظری هتل آپارتمان (پایان نامه) | معمارکد ...

این فایل به صورت word می باشد و شامل 95 صفحه می باشد. گوشه ای از مطلب: هتل مکانى است براى اقامت تا در آن از مسافر پذیرایى شود. حال اگر امکان پذیرایى در هتل کاهش یابد، هتل آپارتمان شکل می گیرد. در هتل آپارتمان ها وسایل […]

پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی شهرسازی

پایان نامه شهرسازی | شما در این بخش امکان دانلود پایان نامه شهرسازی و جستجوی موضوع پروپوزال و پروژه دانشجویی و گزارش سمینار را برای کلیه مقاطع از جمله کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا شهرسازی

دانلود پایان نامه شهرسازی Archives | شهرسازی آنلاین

شهرسازی آنلاین، پایگاه تخصصی شهرسازی ایران با هدف ایجاد فضایی کاملا آزاد و بدون محدودیت در جهت ارتقاء سطح دانش شهرسازی در ایران تشکیل شده است که در این بین با استقرار در دیتاسنتر ملی ایران، امکانات دسترسی به منابع و ...

پایان نامه شهرسازی | کالج پروژه

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه تهران. پایان نامه برنامه ریزی کاربری اراضی جهت ارتقا تاب آوری در برابر زلزله پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی آموزش نگارش…

نمونه پروپوزال شهرسازی - دانلود نمونه آماده پروپوزال

نمونه پروپوزال رشته شهرسازی:: سایت دانلود پایان نامه و … unifile.blog.ir/tag/ نمونه پروپوزال رشته… ۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی « نمونه پروپوزال رشته شهرسازی » ثبت شده است – سایت دانلود رایگان پایان …

پایان نامه و مقالات شهرسازی

دانلود مقالات فارسی شهرسازی. جهت دانلود مقالات فارسی شهرسازی به ادامه این صفحه مراجعه کرده و از لیست مقاله های فارسی شهرسازی موجود، اقدام به دانلود مقاله فارسی رایگان شهرسازی مورد نظر خود فرمایید.

بانک پايان نامه ارشد | دانلود پایان نامه شهرسازی

برچسب‌ها: دانلود پایان نامه شهرسازی, بانک پایان نامه, بانک پروژه + نوشته شده در پنجشنبه شانزدهم خرداد ۱۳۹۲ ساعت توسط بانک پایان نامه |

مجموعه گزارش کار درس خاکشناسی (بسیار کامل و دقیق)

تحلیل احساسات کاربران در شبکه های اجتماعی با استفاده از روش متن کاوی

دانلود جزوه مبانی تصمیم گیری - منبع اصلی آزمون مدیریت

دانلود پاورپوینت معماری سبز Green Architecture

پاورپوینت آب انبارها ، انواع ، نحوه عملکرد در 17 اسلایدنمونه پاورپوینت دفاع پایان نامه رشته عمران

دانلود پاورپوینت بخش پنجم فصل سوم اقتصاد دهم انسانی - اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت