دانلود رایگان


پایان نامه بررسی رابطه بین نوع حسابرس و مدیریت سود در صنعت بانکداری - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسی رابطه بین نوع حسابرس و مدیریت سود در صنعت بانکداری تعداد صفحات : 161 قابل ویرایش چکیده : مدیریت سود یکی از موضوع¬های پر¬طرفدار بین سرمایه¬گذاران، قانون¬گذاران، تحلیل¬گران و عموم کاربران صورت‌های مالی است. به گفته¬ فیشر مدیریت سود دخالت هدفمند مدیران در فرآیند گزارشگری مالی برون سا

دانلود رایگان پایان نامه بررسی رابطه بین نوع حسابرس و مدیریت سود در صنعت بانکداریتعداد صفحات : 161 قابل ویرایشچکیده :مدیریت سود یکی از موضوع¬های پر¬طرفدار بین سرمایه¬گذاران، قانون¬گذاران، تحلیل¬گران و عموم کاربران صورت‌های مالی است. به گفته¬ فیشر مدیریت سود دخالت هدفمند مدیران در فرآیند گزارشگری مالی برون سازمانی است. یکی از راه¬های کاهش مدیریت سود ارتقای کیفیت حسابرسی است زیرا شرکت¬هایی که سود را دستکاری و مدیریت می¬کنند بیشتر مستعد این هستند که گزارش حسابرسی تعدیل¬شده (غیر¬مقبول) داشته باشند و شرکت¬هایی که صورت¬های مالی حسابرسی شده ارائه کنند دارای محتوای اطلاعاتی و سود با کیفیت بیشتری هستند. حسابرسی با کیفیت بالاتر، با احتمال بیشتری عملکرد¬های حسابداری مورد تردید را کشف می¬کند، زیرا موسسه های حسابرسی باکیفیت دارای تخصص، منابع و انگیزه¬های بیشتری برای کشف اشتباه و تقلب هستند. در این تحقیق درصدد بررسی و آزمون علمی این موضوع و تبیین رابطه نوع حسابرس با مدیریت سود در صنعت بانکداری هستیم. در این راستا با درنظر گرفتن ده بانک ملی، صادرات، ملت، تجارت،کارآفرین،پاسارگاد، پارسیان، پست بانک، سرمایه، اقتصاد نوین و اطلاعات سالهای 1385 الی 1389، مدیریت سود براساس نوسان پذيري سودها نسبت به نوسان جريان هاي نقدي ارزيابي می شود. حسابرس دولتی، سازمان حسابرسی و حسابرس غیر دولتی، موسسات حسابرسی غیر دولتی عضو جامعه حسابداران درنظر گرفته می شوند. جهت تحلیل اطلاعات از ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون کای دو و روش رگرسیون لوجستیک با آزمون های معتبر والد جهت آزمون معني دار بودن ضرايب مدل و آزمون هایی نظیر مک فادن جهت ارزیابی نکویی برازش و کارایی مدل استفاده می شود. علاوه بر متغیر مستقل نوع حسابرس، متغیرهای کنترلی دیگری نیز در مدل وارد گردیده اند. با توجه به نتایج همبستگی اسپیرمن، تنها بین میزان تسهیلات موزون شده (با ضریب همبستگی277/0) و هزینه حقوق صاحبان سهام موزون شده (با همبستگی410/0) و مدیریت سود رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. طبق نتایج حاصل از آزمون کای اسکور بین نوع حسابرس( خصوصی و دولتی) با مدیریت سود رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین نتایج رگرسیون لوجیت حاکی است متغیرهای اندازه بانک، تسهیلات اعطایی موزون شده، حقوق صاحبان سهام موزون شده و هزینه جبران وام های نکول شده بر مدیریت سود بانکها تاثیر معنی داری دارند ولی سایر متغیرهای مدل از جمله نوع حسابرس، تغییرات کل دارایی‌ها و تغییر در جریان نقدی نمی توانند بر مدیریت سود بانکها تاثیر معنی داری داشته باشند.فهرست عناوین :1فهرست عناوین : 61 فصل اول : 111.1 مقدمه 121.2 بیان مسئله 131.3 اهداف تحقیق 171.4 ضرورت انجام تحقیق 171.5 انگیزه های تحقیق 181.6 تعريف واژگان کلیدی 191.7 محدودیتهای تحقیق: 232فصل دوم 25ادبیات پژوهش 252.1 مقدمه 262.2 مبانی نظری 262.2.1مروري بر مفهوم بنيادي سود و اهميت آن 262.2.2تعریف مدیریت ‌سود 282.2.3يكنواخت سازي سود 312.2.4مدیریت سود، روش‌های حسابداری و کارایی بازار 322.2.5انگیزه‌های مختلف برای انجام مدیریت ‌سود 332.2.5.1 انگیزه‌ پاداش 332.2.5.2 رعایت مفاد قراردادهای‌استقراض 342.2.5.3 نظارت‌دولتی و بازرسی‌رسمی 342.2.5.4 عرضه‌‌‌ی سهام 352.2.5.5 کاستن از هزینه‌های معاملاتی 362.2.5.6 برآوردن ‌انتظارات 372.2.5.7 کنترل قیمت سهم در بازار 372.2.5.8 حداقل نمودن مالیات بر درآمد 382.2.6اهداف مدیریت سود 392.2.6.1 افزايش رفاه سهامداران 402.2.6.2 تسهيل قابليت پيش بيني سود 412.2.6.3 افرايش رفاه مديريت 422.2.7مدل‌های اندازه‌گیری مدیریت ‌سود 432.2.7.1مدل‌های مبتنی بر اقلام ‌تعهدی 462.2.7.1.1 مدل هیلی 462.2.7.1.2 مدل دی‌آنجلو 482.2.7.1.3 مدل تعدیل شده دی‌آنجلو 492.2.7.1.4 مدل جونز 492.2.7.1.5 مدل تعدیل‌شده جونز 512.2.7.1.6 مدل صنعت 532.2.7.1.7 دو مدل یون و میلر(2002) 552.2.7.2 مدل‌های مبتنی بر اقلام ‌تعهدی‌خاص 562.2.7.2.1 مدل‌های مبتنی برتوزیع 582.2.8ارزیابی مدل‌ها 592.2.9حسابداری ساختگی، مدیریت سود و نظام راهبری شرکتی 602.2.9.1 تعریف حسابداری ساختگی 612.2.9.2 عوامل ایجاد حسابداری ساختگی 612.2.9.2.1 ابهام در روش های حسابداری 612.2.9.2.2 پیشرفت فناوری و روش های تجاری 622.2.9.2.3مسئولیت پاسخگویی در مقابل تخصیص ناصحیح منابع 622.2.9.2.4 انواع حسابداری ساختگی 632.2.10کنترل حسابداری ساختگی توسط نظام راهبری شرکتی 642.2.11معيارهاي شناخت مدیریت و مدیریت سود 662.2.12ابزارها و روش هاي مورد استفاده در دستکاری، مدیریت و مدیریت سود 692.2.12.1 زمان بندي رويدادها 692.2.12.2مدیریت از طريق انتخاب روش‌هاي تخصيص 702.2.12.3 مدیریت از طريق طبقه بندي 702.2.13انواع حسابرسی 712.2.13.1 انواع حسابرسی از نظر تابعیت سازمانی 722.2.13.2 انواع حسابرسی از نظر دلیل ارجاع کار 732.2.13.3 انواع حسابرسی از نظر نوع رسیدگی 732.2.13.4 انواع حسابرسان به لحاظ ويژگيهاي حرفه اي انها 752.2.13.5 حسابرسی مبتنی بر سیستم 782.2.13.6 حسابرسی مبتنی بر ریسک 782.2.14تحول در متدولوژی حسابرسی 782.2.14.1حسابرسی مبتنی بر سند رسی یا" حسابرسی رویدادهای مالی" 792.2.14.2 حسابرسی مبتنی بر ترازنامه 792.2.14.3 وظیفه حسابرس خارجی 792.2.14.4 تحول هدف های حسابرسی 802.2.14.5 نقش اصلی حرفه حسابرسی 802.2.15حسابرسی دولتی 812.2.15.1 تعریف حسابرسی دولتی 812.2.15.2 انواع حسابرسی دولتی 812.2.15.3 تقسیم بندی بر حسب فعالیتهای اداری و مالی 822.2.15.4 تقسیم بندی بر حسب مراجع رسیدگی کننده 832.2.15.5 هدف حسابرسی دولتی 842.2.16نوع حسابرس 852.3 پیشینه تحقیق 852.3.1تحقيقات داخلي 852.3.2تحقيقات خارجی 872.4 جمع بندی ونتیجه گیری 922.4.1محاسبه مدیریت سود 922.4.2مدل تحقیق : 933فصل سوم 95روش تحقیق 953.1 مقدمه 963.2 روش تحقیق 963.3 ابزار گردآوری اطلاعات 963.4 روش گردآوری اطلاعات : 973.5جامعه آماري، روش نمونه‌گيري و حجم نمونه: 973.6 قلمروتحقیق 983.7 فرضیه تحقیق 983.8متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها: 993.9 مدل تحقیق : 1003.1 پایایی و اعتبار ابزار تحقیق : 1013.2 روش تجزيه و تحليل داده ها 1023.2.1ضریب همبستگی اسپیرمن: 1023.2.2آزمون استقلال2 (کای دو يا كاي اسكور): 1033.2.3مدل لوجیت : 1053.2.3.1نحوه محاسبه ضرايب متغيرهاي مستقل در رگرسيون لجستيک : 1063.2.3.2آزمون معني دار بودن ضرايب : 1083.2.3.3تعيين ميزان نيکويي برازش مدل برآورد شده (ارزيابي کارايي مدل ) 1094فصل چهارم 110برآورد مدل، تجزیه و تحلیل اطلاعات 1104.1 مقدمه : 1114.2 محاسبه مدیریت سود: 1114.3 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق: 1144.3.1بررسی آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق : 1144.3.2رسم نمودارهای سری زمانی مربوط به متغیرهای تحقیق 1144.4 برآورد ضرایب همبستگی اسپیرمن: 1234.5بررسی ارتباط مدیریت سود و نوع حسابرس با استفاده از آزمون کای اسکور: 1244.6 مدل رگرسیونی لوجیت و برآورد ضرایب: 1254.6.1برآورد مدل : 1264.6.2تفسیر معنی داری مدل : 1274.6.3تفسير ضرايب مدل: 1284.6.4نکويي برازش مدل : 1298فصل پنجم : 132نتیجه گیری و پیشنهادات 1328.1 مقدمه 1338.2خلاصه نتایج پژوهش و نتیجه گیری: 1338.3 پیشنهادات تحقیق: 1358.4 پیشنهادات برای تحقیقات آتی: 136منابع و مآخذ 137پیوست 145فهرست جداولجدول‏0 1: مدل های شناسایی مدیریت سود 44جدول‏3 1 : بانکهای مورد مطالعه تحقیق 97جدول‏4 1: داده های مدل 112جدول‏4 2 : آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 114جدول‏4 3: فراوانی و درصد مدیریت سود(صفر =مدیریت سود نمیکنند، یک= به مدیریت سود دست می زنند) 114جدول‏4 4: فراوانی و درصد نوع حسابرس( خصوصی=صفر، دولتی=یک) 115جدول‏4 5: توزیع توام نوع حسابرس و مدیریت سود 115جدول‏4 6: نتایج آزمون همبستگی بین متغیرهای تحقیق 123جدول‏4 7: آزمون کای اسکور 124جدول‏4 8:نتايج تخمين مدل 127جدول‏4 9 : شاخص هاي نکويي برازش مدل 129جدول ‏4 10: احتمالات ( ) بدست آمده از برآورد مدل Error! Bookmark not defined.فهرست نمودارهاشکل‏4 1: توزیع توام نوع حسابرس و مدیریت سود 115شکل‏4 2: سری زمانی متغیرهای تحقیق در بانک ملی ایران 115شکل‏4 3: سری زمانی متغیرهای تحقیق در بانک صادرات ایران 116شکل‏4 4: سری زمانی متغیرهای تحقیق در بانک ملت 116شکل‏4 5: سری زمانی متغیرهای تحقیق در بانک تجارت 117شکل‏4 6: سری زمانی متغیرهای تحقیق در بانک پاسارگاد 117شکل‏4 7: سری زمانی متغیرهای تحقیق در بانک کارآفرین 118شکل‏4 8: سری زمانی متغیرهای تحقیق در بانک سرمایه 118شکل‏4 9: سری زمانی متغیرهای تحقیق در بانک پارسیان 119شکل‏4 10: سری زمانی متغیرهای تحقیق در پست بانک 119شکل‏4 11: سری زمانی متغیرهای تحقیق در بانک اقتصاد نوین 120شکل‏4 12: سری زمانی متغیر تغییرات کل دارایی‌ها در بانکهای نمونه طی سالهای 1389-1385 120شکل‏4 13: سری زمانی میانگین متغیرهای LOANS , LEV در بانکهای نمونه طی سالهای 1389-1385 121شکل‏4 14: سری زمانی میانگین متغیرهای ALLOW, CASH-FLOWدر بانکهای نمونه طی سالهای 1389-1385 121شکل‏4 15: سری زمانی میانگین متغیر SIZE در بانکهای نمونه طی سالهای 1389-1385 122شکل‏4 16: سری زمانی میانگین متغیر GROWTH در بانکهای نمونه طی سالهای 1389-1385 123

پایان نامه بررسی رابطه بین نوع حسابرس و مدیریت سود در صنعت بانکداری


رابطه نوع حسابرس و مدیریت سود


حسابرس


حسابرس بانکی


حسابداری بانکی


مدیریت سود


دانلود پایان نامه جدید حسابداری بانکیپایان


نامه


بررسی


رابطه


بین


نوع


حسابرس


و


مدیریت


سوددر


صنعت


بانکداری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه اثرات استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000 بر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: موضوع رساله حاضر«بررسی رابطه بین مدیریت سود و حاکمیت شرکتی بر نوع اظهار نظر حسابرس » می باشد.

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد کسب و کار

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "m.a." (مدیریت بازرگانی – گرایش بین الملل) چکیده کسب و کار الکترونیکی پدیده‏ای است که تحول همه جانبه در تمام ابعاد فعالیت‏های تجاری شرکت‏ها برای دستیابی به تسهیل تجاری را می ...

مقاله isi: بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و مدیریت ...

IntroductionEarnings management has recently received considerableattention both from regulators and the popular press. Earn-ings management can be defined as the alteration of firms’reported economics performance by insiders to either mis-lead some stakeholders or to influence contractual outcomes (Healy and Wahlen, 1999; Leuz et al., 2003). ). Managersmay be inclined to manage earnings due ...

پایان نامه اثرات استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000 بر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: موضوع رساله حاضر«بررسی رابطه بین مدیریت سود و حاکمیت شرکتی بر نوع اظهار نظر حسابرس » می باشد.

پروژه مالی بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی - آی ...

بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس تعداد صفحات ۱60 صفحه فرمت : (DOCX) word دسته بندی پروژه مالی چکیده پروژه مالی بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی: هدف اصلی این پژوهش بررسی ...

مقاله بررسی رابطه دوره تصدی حسابرس و تخصص در صنعت حسابرس ...

معین الدین، محمود و حیرانی، فروغ و موذن، حمید،1392،بررسی رابطه دوره تصدی حسابرس و تخصص در صنعت حسابرس با مدیریت سود در شرکت های دارویی پذیرفته شذه در بورس اوراق بهادار تهران،دومین کنفرانس ملی ...

پایگاه داده و منابع علمی حسابداری

دستیابی آسان و جامع، به آخرین و به‌روزترین «منابع و مقالات حسابداری داخل و خارج از کشور» و «داده های مالی، حسابداری و اقتصادی» و افزایش اثربخشی پژوهش های مالی با جهت گیری به سمت رویکرد «کاربرد محور بودن»

بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود در شرکت های بیش ...

بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود در شرکت های بیش از اندازه ارزش گذاری شده پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری

پایگاه داده و منابع علمی حسابداری

دستیابی آسان و جامع، به آخرین و به‌روزترین «منابع و مقالات حسابداری داخل و خارج از کشور» و «داده های مالی، حسابداری و اقتصادی» و افزایش اثربخشی پژوهش های مالی با جهت گیری به سمت رویکرد «کاربرد محور بودن»

پایان نامه تعیین رابطه بین تخصص، دوره تصدی و کیفیت حسابرسی ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد حوزه معاونت پژوهشی تعیین رابطه بین تخصص، دوره تصدی و کیفیت حسابرسی بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...

بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهار نظر حسابرس ...

چکیده: موضوع رساله حاضر«بررسی رابطه بین مدیریت سود و حاکمیت شرکتی بر نوع اظهار نظر حسابرس » می باشد. دراین پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با حضور و بدون حضورمتغیرهای کنترل پرداخته شده است. قلمرو ...

بانك موضوعات پايان نامه رشته مديريت بانكداري | بانك ...

ررسی رابطه شهرت حسابرس و مدیریت سود در صنعت بانکداری -رابطه کارآفرینی سازمانی و عملکرد بانکها -بررسی رابطه شهرت بانکها و نیات رفتاری مشتریان (نقش شناخت، اعتماد و تعهد)

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد کسب و کار

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "m.a." (مدیریت بازرگانی – گرایش بین الملل) چکیده کسب و کار الکترونیکی پدیده‏ای است که تحول همه جانبه در تمام ابعاد فعالیت‏های تجاری شرکت‏ها برای دستیابی به تسهیل تجاری را می ...

بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه های حسابرسی در ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه های حسابرسی در شرکت های پذیرفته ...

پایان نامه بررسی رابطه اندازه موسسات حسابرسی و مدیریت سود ...

آلبرت و ریچاردسون نیز اندازه شرکت را همراه با نوع صنعت (محوری و پیرامونی) در رابطه با مدیریت سود مورد آزمون قرار داده و نتیجه می­گیرند که شرکتهای صنایع بخش محوری که اندازه بزرگتری دارند سود ...

تخصص حسابرس در صنعت، جریان نقد آزاد و مدیریت سود از طریق ...

بر اساس شواهد تجربی موجود، معامله با اشخاص وابسته به­طور گسترده برای دستکاری سود به­منظور گزارشگری مالی استفاده می‎شود. در این رابطه، مطالعۀ حاضر ضمن بررسی تأثیر تخصص حسابرس در صنعت و جریان نقد آزاد بر مدیریت سود از ...

پایگاه داده و منابع علمی حسابداری

دستیابی آسان و جامع، به آخرین و به‌روزترین «منابع و مقالات حسابداری داخل و خارج از کشور» و «داده های مالی، حسابداری و اقتصادی» و افزایش اثربخشی پژوهش های مالی با جهت گیری به سمت رویکرد «کاربرد محور بودن»

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : تاثیر قابلیت های ...

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی مدیریت پایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش ...

پروژه مالی بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی - آی ...

بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس تعداد صفحات ۱60 صفحه فرمت : (DOCX) word دسته بندی پروژه مالی چکیده پروژه مالی بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی: هدف اصلی این پژوهش بررسی ...

پایان نامه بررسی رابطه میان بانکداری الکترونیک و کنترل ...

ذخیره شده مشابه بررسی رابطه بین نوع حسابرس و مدیریت سود در صنعت بانکداری Fulltext 92. ... بررسی نقش بانکداری الکترونیکی در مدیریت نقدینگی بانکها ( مطالعه موردی: بانک ملی استان ...

پایان نامه تعیین رابطه بین تخصص، دوره تصدی و کیفیت حسابرسی ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد حوزه معاونت پژوهشی تعیین رابطه بین تخصص، دوره تصدی و کیفیت حسابرسی بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...

بررسی ارتباط بین توانایی مدیریت و کیفیت سود

بررسی ارتباط بین توانایی مدیریت و کیفیت سود دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 504 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 112 پایان نامه بررسی ارتباط بین توانایی مدیریت و کیفیت سود قیمت فایل فقط 15,000 تومان بررسی ارتباط ...

بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود در شرکت های بیش ...

بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود در شرکت های بیش از اندازه ارزش گذاری شده پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری

پایان نامه بررسی رابطه اندازه موسسات حسابرسی و مدیریت سود ...

آلبرت و ریچاردسون نیز اندازه شرکت را همراه با نوع صنعت (محوری و پیرامونی) در رابطه با مدیریت سود مورد آزمون قرار داده و نتیجه می­گیرند که شرکتهای صنایع بخش محوری که اندازه بزرگتری دارند سود ...

موضوع: "بدون موضوع" - دانلود پایان نامه آماده

مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار … پایان نامه :بررسی رابطه بین مدیریت دانش و بازاریابی رابطه‌مند با مدیریت ارتباط با مشتری در بین کارمندان بانک ...

پایان نامه بررسی فاصله مکانی بین حسابرس و مشتری و تاثیر بر ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M.Sc. رشته: حسابداری عنوان: بررسی فاصله مکانی بین حسابرس و مشتری و ...

بررسی رابطۀ مدیریت سود واقعی و تعهدی و هزینه سرمایه در ...

بررسی­های حسابداری و حسابرسی. 48، 85-104. - ناظمی اردکانی، مهدی. (1388). "بررسی نقش تخصص صنعت حسابرس بر مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران".

قانون منع استفاده از تجهيزات ماهواره

مطالعات و طرح تفصیلی منطقه 16 تهران

پاورپوینت گل ها و گیاهان داروئی

خلاصه نکات گرامری برای ازمون msrt

تحقیق مدیریت فرآیند کسب و کار

پاورپوینت معرفی انواع دستگاه موسیقی ایرانیپاورپوینت مخاطب فعّال یا منفعل درس 13 تفکر و سواد رسانه ای دهم