دانلود رایگان


پایان نامه رابطه مدیریت دانش و اثر بخشی سازمان ها، نقش قابلیت های سازمانی و استراتژی های تجاری - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه رابطه مدیریت دانش و اثر بخشی سازمان ها، نقش قابلیت های سازمانی و استراتژی های تجاری تعداد صفحات : 141 صفحه و قابل ویرایش امروزه، برای تشریح وضعیت سازمان ها اصطلاحات گوناگونی مثل عصر فراصنعتی، عصر اطلاعات و یا جامعه دانشی برای توصیف وضعیت کنونی به کار می رود. صرف نظر از اصطلاحات مذکور، ا

دانلود رایگان پایان نامه رابطه مدیریت دانش و اثر بخشی سازمان ها، نقش قابلیت های سازمانی و استراتژی های تجاریتعداد صفحات : 141 صفحه و قابل ویرایشامروزه، برای تشریح وضعیت سازمان ها اصطلاحات گوناگونی مثل عصر فراصنعتی، عصر اطلاعات و یا جامعه دانشی برای توصیف وضعیت کنونی به کار می رود. صرف نظر از اصطلاحات مذکور، اغلب صاحبنظران معتقدند که یکی از موضوعات مهم مطرح شده دراین دوره، مفهوم مدیریت دانش است؛ مفهومی که هیجان ایجاد کرده و باعث بحث و مناظره‌ی فراوان شده است. مدیریت دانش رویکردی است که به سرعت در حال تکامل است و به چالش های اخیر برای افزایش کارایی و بهبود اثر بخشی فرایند های تجاری محور، همراه با نوآوری مستمر، توجه زیادی دارد. نیاز به مدیریت دانش براساس رشد ادراک جامعه تجاری، از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد که دانش در عملکرد سازمانی و دسترسی به مزیت رقابتی پایدار، عنصری مهم تلقی می شود (Davenport ، 1999، P5). چنین تغییر جهت اساسی و در سطح بالایی، پیامدهای مهمی در فرایند های سطوح میانی و پایانی در سازمان دارد. در حقیقت، جذب و بکارگیری مفاهیم، ابزارها، تکنیک ها و استراتژی های مدیریت دانش در تحولات آینده، به منظور استقرار شرکت های دانش محور، به سادگی امکان پذیرنیست؛ چرا که نیازمند انتخاب صحیح ابزارها و تکنیک‌هایی است که به شیوه ای هماهنگ به کار گرفته شوند. بطور خلاصه، مدیریت دانش را فرآیند خلق، ارزیابی، ارائه، توزیع و کاربرد دانش می دانند(Choi & Lee، 2003، p 44). سازمان های موفق دریافته اند که دانش مهمترین دارایی آنهاست وبرخی اصول اساسی مدیریت دانش، در کارکنان وسازمان وجود دارد وآنان به مدیریت دانش به عنوان عامل کلیدی موفقیت در سازمان می نگرد. مدیریت دانش متشکل از دامنه ای از استراتژیها ورویه هاست که در یک سازمان برای رسیدن به اهداف آن با استفاده بهینه از دانش و یا توانایی یک سازمان در استفاده از سرمایه معنوی (تجربه ودانش فردی نزد هر فرد) و دانش دسته جمعی به منظور دستیابی به اهداف خود از طریق فرآیندی شامل تولید دانش، تسهیم و انتقال دانش واستفاده از آن به کمک فناوری است.(Kanapeckiene,2010, P 63). ایجاد مزیت رقابتی استراتژیک نیازمند نوع جدیدی از سازمان ها می باشد که قابلیت ایجاد دانش برای حداکثرسازی رقابت و موفقیت استراتژیک را داشته باشند(Skyrme,2001,p89). برای اینکه سازمان بتواند رابطه بین دانش و استراتژی را تبیین کند، باید برنامه استراتژیک خود را پیکربندی نماید و دانش مورد نیاز برای اجرای استراتژی را شناسایی و آن را با دانش موجود مقایسه کند تا شکاف دانش استراتژیک مشخص شود(Halawi, 2006,p64). در این تحقیق با درک ضروریت و اهمیت موضوع، درصدد شناسایی استراتژي هاي مديريت دانش و نقش قابلیت های سازمانی و استراتژی های تجاری در اثر بخشی سازمان ها می باشیم. این فصل از تحقیق مشتمل بر مقدمه و کلیات تحقیق، پرسش، فرضیات، اهداف وضرورت انجام تحقیق می باشد.رابطه مدیریت دانش و اثر بخشی سازمان ها، نقش قابلیت های سازمانی و استراتژی های تجاری أ‌1 فصل اول 2کلیات پژوهش 21.1 مقدمه 31.2 بیان مسئله 41.3 اهداف پژوهش 51.4 ضرورت تحقیق 61.5 چهارچوب نظری 81.6 فرضیات تحقیق 111.7 مدل مفهومی 131.8 تعریف واژگان کلیدی 132 فصل دوم 15ادبیات پژوهش 152.1 مقدمه 162.2 مبانی نظری 172.2.1 تعریف مدیریت دانش 172.2.1.1 انواع دانش و مدیریت دانش 212.2.1.2 تاریخچه مدیریت دانش 232.2.1.3 فرآيندهاي مديريت دانش 252.2.1.4 پارادایم های مدیریت دانش 262.2.1.5 علل پیدایش مدیریت دانش 292.2.2 استراتژی های مدیریت دانش 292.2.2.1 حفظ و نگه داری دانش 322.2.2.2 ذخیره سازی دانش 342.2.2.3 بهره گیری و انتقال دانش 342.2.2.4 ارزیابی دانش 362.2.3 رابطه استراتژی مدیریت دانش و استراتژی سازمان 382.2.4 خلق ارزش از طریق مدیریت دانش در تدوین استراتژی سازمان 402.2.5 دانش به عنوان یک منبع سازمانی استراتژی 422.2.6 اثر بخشی سازمان 442.2.7 سنجش اثر بخشی سازمانی 462.2.8 معیار اثربخشی سازمانی و دیدگاه های موجود در این زمینه 482.2.8.1 دیدگاه کسب هدف 492.2.8.2 دیدگاه سیستمی 512.2.8.3 دیدگاه ذی نفوذان استراتژیک 532.2.8.4 دیدگاه ارزش های رقابتی 542.2.9 استراتژی های تجاری مدیریت دانش 552.2.9.1 رابطه استراتژی تجاری مدیریت دانش و ساختار سازمانی 572.2.10 مفهوم زیر ساخت ها و قابلیت های سازمانی 602.2.10.1 اجزای سازمانی بر اساس قابلیت زیرساختی سازمان 612.2.10.2 اجزاي زير ساختي سازمان در ارتباط با مديريت دانش 622.3 پیشینه پژوهش 623 فصل سوم 773.1 مقدمه 773.2 روش تحقیق 783.3 جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری: 793.4 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات: 803.5 مدل مفهومی پژوهش : 803.6 شاخص های تبیین کننده متغیرهای پژوهش: 813.7 روایی و پایایی پرسش نامه : 883.8 روشهای تجزيه و تحليل اطلاعات: 903.8.1 تحليل توصيفي داده‌ها 903.8.2 آمار استنباطی و آزمون فرضیات : 903.9 تشریح آزمون ها و روش های پژوهش : 913.9.1 آزمون کولموگروف- اسمیرنوف 913.9.2 رتبه‌بندي فرضيات با آزمون فریدمن 923.9.3 آنالیز فاکتور pls : 924 فصل چهارم 984.1 مقدمه 994.2 آمارتوصیفی مربوط به جمعیت مورد مطالعه : 994.3 بررسی نرمال بودن داده ها : 1024.4 بررسی روایی و پایایی پرسش نامه: 1034.4.1 روایی پرسش نامه : 1034.4.2 پایایی پرسش نامه : 1034.5 آزمون تی-استیودنت جهت ارزیابی عوامل موثر در اثربخشی سازمان 1044.6 اولویت بندی متغیرهای مدل اثربخشی و شاخص های آن 1064.7 نتایج تحلیل فاکتور با روش PLS 1074.7.1 بررسی صحت مدل ساختاری 1084.7.2 بررسی صحت مدل اندازه گیری شده: 1094.7.3 ارزیابی میزان متمایز بودن یک فاکتور از سایر فاکتورها و حذف فاکتورهای پرت: 1114.7.4 تفسیر ضرایب متغیرهای مستقل : 1144.7.5 آمار توصیفی سوالات مربوط به متغیرهای مدل 1144.7.6 بررسی همبستگی زوجی بین متغیرهای تحقیق : 1175 فصل پنجم 1185.1 مقدمه 1195.2 نتیجه گیری 1195.3 پیشنهادات 1205.4 پیشنهادات جهت تحقیقات آتی 1225.5 محدودیتهای تحقیق 122منابع و ماخذ 123ضمیمه : پرسشنامه 130جدول‏1 1: تأکید موضوعی ادبیات مدیریت دانش اولیه 9جدول‎2 1: هفت سطح دانش در سازمان ها (منبع :GUPTA,2004,P47) 19جدول‎2 2: ویژگی های پارادایم های کلی مدیریت دانش(منبع : HAZLETT ,2005) 26جدول‎2 3: تأکید موضوعی ادبیات مدیریت دانش اولیه 62جدول‎2 4: استراتژی های تدوین و شخصی سازی دانش 70جدول‎2 5: استراتژی های دانش از دید هانتر و همکارانش 71جدول‏4 1:جدول فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه بر اساس سن 98جدول‏4 2 :جدول فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه بر اساس میزان تحصیلات 99جدول‏4 3 :جدول فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه بر اساس سابقه خدمت 100جدول‏4 5: آزمون نرمالیتی با استفاده از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف 101جدول‏4 5:ضریب آلفای کرانباخ کلی 102جدول‏4 6:ضریب آلفای کرانباخ سوالات پرسشنامه 102جدول‏4 7: آزمون تی-استیودنت جهت ارزیابی اثربخشی سازمان 103جدول‏4 8: آزمون تی- استیودنت جهت ارزیابی اثربخشی سازمان 104جدول‏4 9: اولویت بندی عوامل موثر در اثربخشی سازمان 105جدول‏4 10: اولویت بندی شاخص های موثر در اثربخشی سازمان 105جدول شماره ‏4 11:میانگین ضریب Α کرونباخ مدل 108جدول شماره‏4 13:میانگین پایائی ترکیبی مدل 108جدول شماره ‏4 14: میانگین روائی همگرای مدل 109جدول شماره ‏4 14: ماتریس ساختار فاکتور جهت شناسایی سوالات پرت 110جدول ‏4 16: ساختار مدل PLS، ضرایب متغیرهای مستقل 113جدول‏4 16 : آمار توصیفی مربوط به تک تک فاکتورها و شاخص های آنها 113جدول ‏4 17: ضرایب همبستگی فاکتورهای اصلی 116شکل‏1 1: مدل مفهومی تحقیق TIN-CHANG CHANG, SHU-HUI CHUANG,(2011) 12شکل‏2 1: ساختار ارتباطی زیر بین استراتژی های تغییر، دانش، استراتژی مدیریت دانش و فناوری اطلاعات 38شکل‏4 1 :نمودار اعضای نمونه بر اساس سن 98شکل‏4 2:نمودار اعضای نمونه بر اساس میزان تحصیلات 99شکل‏4 3: نمودار اعضای نمونه بر اساس سابقه خدمت 100شکل‏4 4: خروجی نرم افزار VPLS برآورد ضرایب متغیرها و ضریب تعیین مدل 106

پایان نامه رابطه مدیریت دانش و اثر بخشی سازمان ها


نقش قابلیت های سازمانی و استراتژی های تجاری


مدیریت دانش


اثربخشی سازمان ها


قابلیت های سازمانی


استراتژی تجاری


پایان نامه ارشد مدیریت


دانلود پایان نامه مدیریت


پایان نامه ارشد حسابداریپایان


نامه


رابطه


مدیریت


دانش


و


اثر


بخشی


سازمان


ها،


نقش


قابلیت


های


سازمانی


و


استراتژی


های


تجاری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه رابطه هوش استراتژیک مدیران با توسعه سازمانی و ...

پایان نامه رابطه هوش استراتژیک مدیران با توسعه سازمانی و رفتار کارآفرینانه در سازمان‌های دولتی ( استان مازندران مطالعه موردی: اداره کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی )

مزیت رقابتی (مفاهیم و انواع آن)

منابع شرکت شامل انواع دارایی ها، توانمندی ها، فرایندهای سازمانی، اطلاعات، دانش و... است که شرکت آن ها را طوری کنترل می کند که استراتژی های ارزش آفرین را توسعه داده و اجرا نماید. این منابع را در ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت سری 2

کمااینکه پایان نامه های تکراری مورد تایید دانشگاه و وزارت علوم نمی باشد. برخی از عناوین هم برای بالابردن تعداد بازدید سایت قرار داده شده و موجود نمی باشد.

پایان نامه تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در ...

عنوان:هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در سازمان می باشد؟ برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه ...

مدل مفهومی پایان نامه ارشد دکتری

ارائه مدل مفهومی رابطه بین مدیریت دانش و اثر بخشی سازمانی ... تاثیر بکارگیری تکنولوژی مدیریت روابط مشتری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی قابلیت های بازاریابی ... مروری بر مدل ها پایان نامه ارشد ...

بررسی رابطه بین مدیریت استعداد ، اثر بخشی و تعهد سازمانی

اثر بخشی سازمانی یک مفهوم واحد و منفرد نیست ، بلکه موضوعی بسیار پیچیده است که مشتمل بر ترجیهات و انتظارات متفاوتی است (رنز و هرمان ، 2004) اثر بخشی سازمانی روشی است که سازمان ها، چگونگی تحقق ...

ارائه مدل مفهومی رابطه بین مدیریت دانش و اثر بخشی سازمانی

صفایی، بهزاد و حاجی اصل، هادی،1391،ارائه مدل مفهومی رابطه بین مدیریت دانش و اثر بخشی سازمانی،اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها،گچساران ...

پایان نامه ارشد : رابطه آموزش و اثربخشی سازمانی در شرکت ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت گرایش : منابع انسانی عنوان : رابطه آموزش و اثربخشی سازمانی در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت با توجه به نقش تعدیل گر فرایند مدیریت دانش دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ...

مقاله بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و ...

حسینی، نفیسه و بهرام زاده، ،1395،بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و استراتژی سازمانی با اثر بخشی سازمانی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش کارکنان در شعب بانک ملی استان گلستان ...

مدیریت دانش - لیست پایان نامه ها (تمام متن) - پایان نامه ...

پایان نامه ارشد : رابطه آموزش و اثربخشی سازمانی در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت با توجه به نقش تعدیل گر فرایند مدیریت دانش پایان نامه رابطه رهبری تحول­ آفرین وفرهنگ سازمانی بامدیریت دانش ...

بررسی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران | خدمات ...

۲-۸-۴-مدل چارچوب مفهومی توسعه شاخص‌های kmc در اثر بخشی مدیریت دانش ۲۳. ۲-۹-اهمیت و ضرورت مدیریت دانش ۲۴. ۲-۱۰-اهداف مدیریت دانش ۲۴. ۲-۱۱-مزایای مدیریت دانش ۲۵. ۲-۱۲-موانع مدیریت دانش ۲۶. ۲-۱۳ ...

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد استاندارد های ...

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد استاندارد های حسابداری و پروژه دانشجویی و گزارش سمینار و تز در مورد استاندارد های حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و کارشناسی از این بخش اقدام نمایید.

پایان نامه های (دانلود کامل) رشته مدیریت-ارشد

متن کامل این فایل ها در سایت 40y.ir موجود است پایان نامه:شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره پایان نامه شناخت ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مهارت های مدیریت زمان و ...

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مهارت های مدیریت زمان و میزان اثر بخشی عملکرد گروهی کارکنان. چکیده ۱. فصل اول : کلیات پژوهش. ۱- ۱- مقدمه ۳ ۱ – ۲- بیان مسئله پژوهش ۴ ۱ – ۳ – اهمیت و ضرورت پژوهش ۴

ارائه مدل مفهومی رابطه بین مدیریت دانش و اثر بخشی سازمانی

صفایی، بهزاد و حاجی اصل، هادی،1391،ارائه مدل مفهومی رابطه بین مدیریت دانش و اثر بخشی سازمانی،اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها،گچساران ...

ارائه مدل مفهومی رابطه بین مدیریت دانش و اثر بخشی سازمانی

صفایی، بهزاد و حاجی اصل، هادی،1391،ارائه مدل مفهومی رابطه بین مدیریت دانش و اثر بخشی سازمانی،اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها،گچساران ...

پایان نامه رابطه فرهنگ سازمانی و استراتژیهای مدیریت تعارض ...

پایان نامه رابطه فرهنگ سازمانی و استراتژیهای مدیریت تعارض در شعب بانک سپه قم ... فرضیه نیز یک بیانیه ظنّی و حدسی و مبتنی بر دانش و آگاهی­های گذشته محقق می­باشد که در محک آزمایش عملی سنجیده می ...

پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سیستم مدیریت ...

1- بانک اطلاعات پایان نامه های دانشکده مدیریت manage.iauctb.ac.ir/fa/thesis ذخیره شده مشابه 12, بررسی رابطه بین اجرای استراتژی های ژنريک در بانک دی و شیب رشد EPS واقعی ... 35, بررسی تاثیر استراتژی مدیریت استعداد ...

پایان نامه بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده و ...

چکیده. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی با کیفیت زندگی کاری از دیدگاه کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه در سال تحصیلی 93-92 بود.روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است.

موضوع پایان نامه مدیریت منابع انسانی :: مدیران برنامه

موضوع پایان نامه مدیریت منابع انسانی ررسی رابطه اخلاق حرفه ای با میزان عملکرد و بهره وری کارکنان .ارزیابی تاثیر روحیه کارآفرینی بر افزایش سطح نوآوری، ریسک پذیری، اعتماد به نفس و تمرکز بر ...

دانلود مقاله ها و پایان نامه ها در مورد طرح های تفصیلی

پایان نامه نقش مشارکت مدیریت و قابلیت­های بازاریابی بر مزیت رقابتی; دانلود پایان نامه ارشد : پایان نامه بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب منطقه ای از تهران )

پایان نامه رابطه رضایت مشتری و عملکرد تجاری شرکتهای صنعت بیمه

تاثیر آرم های تجاری (لوگو برند) در عملکرد شرکت های بیمه 1- بانک اطلاعات پایان نامه های دانشکده مدیریت manage.iauctb.ac.ir/fa/thesis ذخیره شده مشابه 3, برسي رابطه ميان مديريت دانش و عملكرد سازماني شركتهاي ...

بررسی نقش مدیریت دانش و سرمایه های فکری بر کسب مزیت رقابتی ...

بررسی نقش مدیریت دانش و سرمایه های فکری بر کسب مزیت رقابتی - پایگاه مقالات علمی مدیریت ... باشد که این اقدامات در فرآیند یادگیری سازمانی و با توجه به فرهنگ و استراتژی¬های سازمان¬ها صورت می ...

بررسی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران | خدمات ...

۲-۸-۴-مدل چارچوب مفهومی توسعه شاخص‌های kmc در اثر بخشی مدیریت دانش ۲۳. ۲-۹-اهمیت و ضرورت مدیریت دانش ۲۴. ۲-۱۰-اهداف مدیریت دانش ۲۴. ۲-۱۱-مزایای مدیریت دانش ۲۵. ۲-۱۲-موانع مدیریت دانش ۲۶. ۲-۱۳ ...

انجام پایان نامه مهندسی صنایع گرایش مدیریت نوآوری و ...

23. بررسی تأثیرمیانجی های مدیریت دانش استراتژیک بر عملکرد سازمانها 24. رابطه ابعاد و مولفه های مدیریت دانش با نوآوری درون سازمانی در حوزه آموزش دانشگاه علوم پزشکیکردستان 25.

پایان نامه های دفاع شده MBA

مطالعه و بررسی روش ها و استراتژی های فروش زالو درمانی در ایران: دکترمحمد خطیبی: الهه بولحسنی: mba: ارائه چهارچوبی جهت هم سو نمودن هوش تجاری با استراتژی های سازمانی مبتنی بر ره یافت معماری سازمانی

پایان نامه بررسی رابطه بین سبک رهبری دانشی با میزان به ...

1- بانک اطلاعات پایان نامه های دانشکده مدیریت manage.iauctb.ac.ir/fa/thesis ذخیره شده مشابه 6, بررسی تاثیر مهارت های رهبری مدیران بر توسعه مدیریت دانش مورد مطالعه، شرکت ... 12, بررسی رابطه بین اجرای استراتژی ...

پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق کاری با استرس شغلی و تعهد ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی (m.a ) چکیده. متغیرهای استرس شغلی و تعهد سازمانی از جمله موضوع های مهمی هستند که امروزه در سازمان­های موفق مورد توجه قرار گرفته­اند.

فایل پژوهشی :مشتری مداری - رابطه بین جهت گیری های ...

مشتری مداری[۱]. با مروری بر تاریخچه بازاریابی این نکته مورد توجه قرار می گیرد که شرکتها، بویژه شرکتهای تجاری، در روند عبور از گرایشات مختلف بازاریابی به سمت بازاریابی مشتری مدار و نگرش مشتری محوری سوق پیدا کرده اند. در ...

فشرده سازی فراکتالی تصویر

دانلود پاورپوینت لاتین آتش فشان ها volcanos

دانلود پاورپوینت ورود اسلام به ایران درس یازدهم مطالعات اجتماعی هشتم

تخصص حسابداری کمیته حسابرسی ، مدیریت انتظارات و شگفتی های درآمد غیرمنفی

دانلود گزارش کارآموزی - نوسازی و بهسازی بافت فرسوده

دانلود پاورپوینت انرژی های دریایی

آموزش نقشه کشی برق ساختمان

دانلود علائم کامل راهنمایی و رانندگی به زبان فارسی ، انگلیسی و عربی