دانلود رایگان


پایان نامه رابطه مدیریت دانش و اثر بخشی سازمان ها، نقش قابلیت های سازمانی و استراتژی های تجاری - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه رابطه مدیریت دانش و اثر بخشی سازمان ها، نقش قابلیت های سازمانی و استراتژی های تجاری تعداد صفحات : 141 صفحه و قابل ویرایش امروزه، برای تشریح وضعیت سازمان ها اصطلاحات گوناگونی مثل عصر فراصنعتی، عصر اطلاعات و یا جامعه دانشی برای توصیف وضعیت کنونی به کار می رود. صرف نظر از اصطلاحات مذکور، ا

دانلود رایگان پایان نامه رابطه مدیریت دانش و اثر بخشی سازمان ها، نقش قابلیت های سازمانی و استراتژی های تجاریتعداد صفحات : 141 صفحه و قابل ویرایشامروزه، برای تشریح وضعیت سازمان ها اصطلاحات گوناگونی مثل عصر فراصنعتی، عصر اطلاعات و یا جامعه دانشی برای توصیف وضعیت کنونی به کار می رود. صرف نظر از اصطلاحات مذکور، اغلب صاحبنظران معتقدند که یکی از موضوعات مهم مطرح شده دراین دوره، مفهوم مدیریت دانش است؛ مفهومی که هیجان ایجاد کرده و باعث بحث و مناظره‌ی فراوان شده است. مدیریت دانش رویکردی است که به سرعت در حال تکامل است و به چالش های اخیر برای افزایش کارایی و بهبود اثر بخشی فرایند های تجاری محور، همراه با نوآوری مستمر، توجه زیادی دارد. نیاز به مدیریت دانش براساس رشد ادراک جامعه تجاری، از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد که دانش در عملکرد سازمانی و دسترسی به مزیت رقابتی پایدار، عنصری مهم تلقی می شود (Davenport ، 1999، P5). چنین تغییر جهت اساسی و در سطح بالایی، پیامدهای مهمی در فرایند های سطوح میانی و پایانی در سازمان دارد. در حقیقت، جذب و بکارگیری مفاهیم، ابزارها، تکنیک ها و استراتژی های مدیریت دانش در تحولات آینده، به منظور استقرار شرکت های دانش محور، به سادگی امکان پذیرنیست؛ چرا که نیازمند انتخاب صحیح ابزارها و تکنیک‌هایی است که به شیوه ای هماهنگ به کار گرفته شوند. بطور خلاصه، مدیریت دانش را فرآیند خلق، ارزیابی، ارائه، توزیع و کاربرد دانش می دانند(Choi & Lee، 2003، p 44). سازمان های موفق دریافته اند که دانش مهمترین دارایی آنهاست وبرخی اصول اساسی مدیریت دانش، در کارکنان وسازمان وجود دارد وآنان به مدیریت دانش به عنوان عامل کلیدی موفقیت در سازمان می نگرد. مدیریت دانش متشکل از دامنه ای از استراتژیها ورویه هاست که در یک سازمان برای رسیدن به اهداف آن با استفاده بهینه از دانش و یا توانایی یک سازمان در استفاده از سرمایه معنوی (تجربه ودانش فردی نزد هر فرد) و دانش دسته جمعی به منظور دستیابی به اهداف خود از طریق فرآیندی شامل تولید دانش، تسهیم و انتقال دانش واستفاده از آن به کمک فناوری است.(Kanapeckiene,2010, P 63). ایجاد مزیت رقابتی استراتژیک نیازمند نوع جدیدی از سازمان ها می باشد که قابلیت ایجاد دانش برای حداکثرسازی رقابت و موفقیت استراتژیک را داشته باشند(Skyrme,2001,p89). برای اینکه سازمان بتواند رابطه بین دانش و استراتژی را تبیین کند، باید برنامه استراتژیک خود را پیکربندی نماید و دانش مورد نیاز برای اجرای استراتژی را شناسایی و آن را با دانش موجود مقایسه کند تا شکاف دانش استراتژیک مشخص شود(Halawi, 2006,p64). در این تحقیق با درک ضروریت و اهمیت موضوع، درصدد شناسایی استراتژي هاي مديريت دانش و نقش قابلیت های سازمانی و استراتژی های تجاری در اثر بخشی سازمان ها می باشیم. این فصل از تحقیق مشتمل بر مقدمه و کلیات تحقیق، پرسش، فرضیات، اهداف وضرورت انجام تحقیق می باشد.رابطه مدیریت دانش و اثر بخشی سازمان ها، نقش قابلیت های سازمانی و استراتژی های تجاری أ‌1 فصل اول 2کلیات پژوهش 21.1 مقدمه 31.2 بیان مسئله 41.3 اهداف پژوهش 51.4 ضرورت تحقیق 61.5 چهارچوب نظری 81.6 فرضیات تحقیق 111.7 مدل مفهومی 131.8 تعریف واژگان کلیدی 132 فصل دوم 15ادبیات پژوهش 152.1 مقدمه 162.2 مبانی نظری 172.2.1 تعریف مدیریت دانش 172.2.1.1 انواع دانش و مدیریت دانش 212.2.1.2 تاریخچه مدیریت دانش 232.2.1.3 فرآيندهاي مديريت دانش 252.2.1.4 پارادایم های مدیریت دانش 262.2.1.5 علل پیدایش مدیریت دانش 292.2.2 استراتژی های مدیریت دانش 292.2.2.1 حفظ و نگه داری دانش 322.2.2.2 ذخیره سازی دانش 342.2.2.3 بهره گیری و انتقال دانش 342.2.2.4 ارزیابی دانش 362.2.3 رابطه استراتژی مدیریت دانش و استراتژی سازمان 382.2.4 خلق ارزش از طریق مدیریت دانش در تدوین استراتژی سازمان 402.2.5 دانش به عنوان یک منبع سازمانی استراتژی 422.2.6 اثر بخشی سازمان 442.2.7 سنجش اثر بخشی سازمانی 462.2.8 معیار اثربخشی سازمانی و دیدگاه های موجود در این زمینه 482.2.8.1 دیدگاه کسب هدف 492.2.8.2 دیدگاه سیستمی 512.2.8.3 دیدگاه ذی نفوذان استراتژیک 532.2.8.4 دیدگاه ارزش های رقابتی 542.2.9 استراتژی های تجاری مدیریت دانش 552.2.9.1 رابطه استراتژی تجاری مدیریت دانش و ساختار سازمانی 572.2.10 مفهوم زیر ساخت ها و قابلیت های سازمانی 602.2.10.1 اجزای سازمانی بر اساس قابلیت زیرساختی سازمان 612.2.10.2 اجزاي زير ساختي سازمان در ارتباط با مديريت دانش 622.3 پیشینه پژوهش 623 فصل سوم 773.1 مقدمه 773.2 روش تحقیق 783.3 جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری: 793.4 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات: 803.5 مدل مفهومی پژوهش : 803.6 شاخص های تبیین کننده متغیرهای پژوهش: 813.7 روایی و پایایی پرسش نامه : 883.8 روشهای تجزيه و تحليل اطلاعات: 903.8.1 تحليل توصيفي داده‌ها 903.8.2 آمار استنباطی و آزمون فرضیات : 903.9 تشریح آزمون ها و روش های پژوهش : 913.9.1 آزمون کولموگروف- اسمیرنوف 913.9.2 رتبه‌بندي فرضيات با آزمون فریدمن 923.9.3 آنالیز فاکتور pls : 924 فصل چهارم 984.1 مقدمه 994.2 آمارتوصیفی مربوط به جمعیت مورد مطالعه : 994.3 بررسی نرمال بودن داده ها : 1024.4 بررسی روایی و پایایی پرسش نامه: 1034.4.1 روایی پرسش نامه : 1034.4.2 پایایی پرسش نامه : 1034.5 آزمون تی-استیودنت جهت ارزیابی عوامل موثر در اثربخشی سازمان 1044.6 اولویت بندی متغیرهای مدل اثربخشی و شاخص های آن 1064.7 نتایج تحلیل فاکتور با روش PLS 1074.7.1 بررسی صحت مدل ساختاری 1084.7.2 بررسی صحت مدل اندازه گیری شده: 1094.7.3 ارزیابی میزان متمایز بودن یک فاکتور از سایر فاکتورها و حذف فاکتورهای پرت: 1114.7.4 تفسیر ضرایب متغیرهای مستقل : 1144.7.5 آمار توصیفی سوالات مربوط به متغیرهای مدل 1144.7.6 بررسی همبستگی زوجی بین متغیرهای تحقیق : 1175 فصل پنجم 1185.1 مقدمه 1195.2 نتیجه گیری 1195.3 پیشنهادات 1205.4 پیشنهادات جهت تحقیقات آتی 1225.5 محدودیتهای تحقیق 122منابع و ماخذ 123ضمیمه : پرسشنامه 130جدول‏1 1: تأکید موضوعی ادبیات مدیریت دانش اولیه 9جدول‎2 1: هفت سطح دانش در سازمان ها (منبع :GUPTA,2004,P47) 19جدول‎2 2: ویژگی های پارادایم های کلی مدیریت دانش(منبع : HAZLETT ,2005) 26جدول‎2 3: تأکید موضوعی ادبیات مدیریت دانش اولیه 62جدول‎2 4: استراتژی های تدوین و شخصی سازی دانش 70جدول‎2 5: استراتژی های دانش از دید هانتر و همکارانش 71جدول‏4 1:جدول فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه بر اساس سن 98جدول‏4 2 :جدول فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه بر اساس میزان تحصیلات 99جدول‏4 3 :جدول فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه بر اساس سابقه خدمت 100جدول‏4 5: آزمون نرمالیتی با استفاده از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف 101جدول‏4 5:ضریب آلفای کرانباخ کلی 102جدول‏4 6:ضریب آلفای کرانباخ سوالات پرسشنامه 102جدول‏4 7: آزمون تی-استیودنت جهت ارزیابی اثربخشی سازمان 103جدول‏4 8: آزمون تی- استیودنت جهت ارزیابی اثربخشی سازمان 104جدول‏4 9: اولویت بندی عوامل موثر در اثربخشی سازمان 105جدول‏4 10: اولویت بندی شاخص های موثر در اثربخشی سازمان 105جدول شماره ‏4 11:میانگین ضریب Α کرونباخ مدل 108جدول شماره‏4 13:میانگین پایائی ترکیبی مدل 108جدول شماره ‏4 14: میانگین روائی همگرای مدل 109جدول شماره ‏4 14: ماتریس ساختار فاکتور جهت شناسایی سوالات پرت 110جدول ‏4 16: ساختار مدل PLS، ضرایب متغیرهای مستقل 113جدول‏4 16 : آمار توصیفی مربوط به تک تک فاکتورها و شاخص های آنها 113جدول ‏4 17: ضرایب همبستگی فاکتورهای اصلی 116شکل‏1 1: مدل مفهومی تحقیق TIN-CHANG CHANG, SHU-HUI CHUANG,(2011) 12شکل‏2 1: ساختار ارتباطی زیر بین استراتژی های تغییر، دانش، استراتژی مدیریت دانش و فناوری اطلاعات 38شکل‏4 1 :نمودار اعضای نمونه بر اساس سن 98شکل‏4 2:نمودار اعضای نمونه بر اساس میزان تحصیلات 99شکل‏4 3: نمودار اعضای نمونه بر اساس سابقه خدمت 100شکل‏4 4: خروجی نرم افزار VPLS برآورد ضرایب متغیرها و ضریب تعیین مدل 106

پایان نامه رابطه مدیریت دانش و اثر بخشی سازمان ها


نقش قابلیت های سازمانی و استراتژی های تجاری


مدیریت دانش


اثربخشی سازمان ها


قابلیت های سازمانی


استراتژی تجاری


پایان نامه ارشد مدیریت


دانلود پایان نامه مدیریت


پایان نامه ارشد حسابداریپایان


نامه


رابطه


مدیریت


دانش


و


اثر


بخشی


سازمان


ها،


نقش


قابلیت


های


سازمانی


و


استراتژی


های


تجاری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی مولفه های مدیریت دانش در سازمان و اثر سبک رهبری بر ...

سازمان هایی که در زمینه ی مدیریت دانش موفق اند تمایل دارند، دانش را به عنوان یک دارایی مورد توجه قرار دهند و ارزش ها و هنجارهای سازمانی، که خلق و تسهیم دانش را حمایت می کند توسعه دهند (Keran et al,2013).

بررسی نقش مدیریت دانش و سرمایه های فکری بر کسب مزیت رقابتی ...

بررسی نقش مدیریت دانش و سرمایه های فکری بر کسب مزیت رقابتی - پایگاه مقالات علمی مدیریت ... باشد که این اقدامات در فرآیند یادگیری سازمانی و با توجه به فرهنگ و استراتژی¬های سازمان¬ها صورت می ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت سری 2

کمااینکه پایان نامه های تکراری مورد تایید دانشگاه و وزارت علوم نمی باشد. برخی از عناوین هم برای بالابردن تعداد بازدید سایت قرار داده شده و موجود نمی باشد.

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشگاه ...

بررسی رابطه مدیریت دانش با فرهنگ سازمانی در کارکنان اداری هدف از این پژوهش بررسی رابطه مدیریت دانش با فرهنگ سازمانی درکارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار درسال تحصیلی94-93 است .روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از ...

صفحه اصلی - خانه دانشجو

پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و مدیریت دانش در اعضای شورای شهر یزد طی 4 دوره متوالی; دانلود پایان نامه با موضوع:صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق

پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سیستم مدیریت ...

1- بانک اطلاعات پایان نامه های دانشکده مدیریت manage.iauctb.ac.ir/fa/thesis ذخیره شده مشابه 12, بررسی رابطه بین اجرای استراتژی های ژنريک در بانک دی و شیب رشد EPS واقعی ... 35, بررسی تاثیر استراتژی مدیریت استعداد ...

مقاله بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و ...

حسینی، نفیسه و بهرام زاده، ،1395،بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و استراتژی سازمانی با اثر بخشی سازمانی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش کارکنان در شعب بانک ملی استان گلستان ...

مدل مفهومی پایان نامه ارشد دکتری

ارائه مدل مفهومی رابطه بین مدیریت دانش و اثر بخشی سازمانی ... تاثیر بکارگیری تکنولوژی مدیریت روابط مشتری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی قابلیت های بازاریابی ... مروری بر مدل ها پایان نامه ارشد ...

بررسی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران - پایان نامه مدیریت

2-8-مدل های مدیریت دانش 20 2-8-1-مدل هیسیگ 21 2-8-2-مدل هفت سی 22 2-8-3-مدل مرحله ای مدیریت دانش لین (2007) 23 2-8-4-مدل چارچوب مفهومی توسعه شاخص های kmc در اثر بخشی مدیریت دانش 23 2-9-اهمیت و ضرورت مدیریت دانش 24

مقاله بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و ...

حسینی، نفیسه و بهرام زاده، ،1395،بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و استراتژی سازمانی با اثر بخشی سازمانی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش کارکنان در شعب بانک ملی استان گلستان ...

پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی ، تسهیم دانش و ...

1-4)اهداف تحقیق 11 1-7) تعریف عملیاتی و مفهومی متغیرهای تحقیق 11 1-8)قلمروتحقیق: 12 1-9) نتیجه گیری 13 فصل دوم: ادبیات تحقیق 2-1) مقدمه 15 2-2) سرمایه اجتماعی 16 2-3) مدیریت دانش،تسهیم دانش، انتقال دانش 33 2-4) عملکرد سازمانی 45 2-5) ارتباط بین ...

پایان نامه ارشد : رابطه آموزش و اثربخشی سازمانی در شرکت ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت گرایش : منابع انسانی عنوان : رابطه آموزش و اثربخشی سازمانی در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت با توجه به نقش تعدیل گر فرایند مدیریت دانش دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ...

پایان نامه ارشد : رابطه آموزش و اثربخشی سازمانی در شرکت ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت گرایش : منابع انسانی عنوان : رابطه آموزش و اثربخشی سازمانی در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت با توجه به نقش تعدیل گر فرایند مدیریت دانش دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ...

پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق کاری با استرس شغلی و تعهد ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی (m.a ) چکیده. متغیرهای استرس شغلی و تعهد سازمانی از جمله موضوع های مهمی هستند که امروزه در سازمان­های موفق مورد توجه قرار گرفته­اند.

مزیت رقابتی (مفاهیم و انواع آن)

منابع شرکت شامل انواع دارایی ها، توانمندی ها، فرایندهای سازمانی، اطلاعات، دانش و... است که شرکت آن ها را طوری کنترل می کند که استراتژی های ارزش آفرین را توسعه داده و اجرا نماید. این منابع را در ...

لیست پایان نامه های مدیریت (تمامی گرایش ها)

269.پایان نامه مدیریت بازرگانی - بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن آن 270.پروژه كارسنجي و زمان سنجي 271.پایان نامه تعهد سازمانی و کاری 272.

مقاله بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و ...

حسینی، نفیسه و بهرام زاده، ،1395،بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و استراتژی سازمانی با اثر بخشی سازمانی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش کارکنان در شعب بانک ملی استان گلستان ...

انجام پایان نامه مهندسی صنایع گرایش مدیریت نوآوری و ...

23. بررسی تأثیرمیانجی های مدیریت دانش استراتژیک بر عملکرد سازمانها 24. رابطه ابعاد و مولفه های مدیریت دانش با نوآوری درون سازمانی در حوزه آموزش دانشگاه علوم پزشکیکردستان 25.

بررسی نقش مدیریت دانش و سرمایه های فکری بر کسب مزیت رقابتی ...

بررسی نقش مدیریت دانش و سرمایه های فکری بر کسب مزیت رقابتی - پایگاه مقالات علمی مدیریت ... باشد که این اقدامات در فرآیند یادگیری سازمانی و با توجه به فرهنگ و استراتژی¬های سازمان¬ها صورت می ...

ارائه مدل مفهومی رابطه بین مدیریت دانش و اثر بخشی سازمانی

صفایی، بهزاد و حاجی اصل، هادی،1391،ارائه مدل مفهومی رابطه بین مدیریت دانش و اثر بخشی سازمانی،اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها،گچساران ...

پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی

دانلود پایان نامه آماده و کامل بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در قالب فایل word قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات پروژه نقش مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی صد و دو صفحه می باشد،این مقاله مناسب دانشجویان رشته ...

ارائه مدل مفهومی رابطه بین مدیریت دانش و اثر بخشی سازمانی

صفایی، بهزاد و حاجی اصل، هادی،1391،ارائه مدل مفهومی رابطه بین مدیریت دانش و اثر بخشی سازمانی،اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها،گچساران ...

پایان نامه رابطه رضایت مشتری و عملکرد تجاری شرکتهای صنعت بیمه

تاثیر آرم های تجاری (لوگو برند) در عملکرد شرکت های بیمه 1- بانک اطلاعات پایان نامه های دانشکده مدیریت manage.iauctb.ac.ir/fa/thesis ذخیره شده مشابه 3, برسي رابطه ميان مديريت دانش و عملكرد سازماني شركتهاي ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مهارت های مدیریت زمان و ...

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مهارت های مدیریت زمان و میزان اثر بخشی عملکرد گروهی کارکنان. چکیده ۱. فصل اول : کلیات پژوهش. ۱- ۱- مقدمه ۳ ۱ – ۲- بیان مسئله پژوهش ۴ ۱ – ۳ – اهمیت و ضرورت پژوهش ۴

پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه مازندران دانشکده علوم اقتصادی و اداری پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی موضوع: بررسی تاثیر نقش مدیریت دانش بر اثر بخشی واحدهای تولیدی ...

بررسی نقش مدیریت دانش و سرمایه های فکری بر کسب مزیت رقابتی ...

بررسی نقش مدیریت دانش و سرمایه های فکری بر کسب مزیت رقابتی - پایگاه مقالات علمی مدیریت ... باشد که این اقدامات در فرآیند یادگیری سازمانی و با توجه به فرهنگ و استراتژی¬های سازمان¬ها صورت می ...

بررسی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران - پایان نامه مدیریت

2-8-مدل های مدیریت دانش 20 2-8-1-مدل هیسیگ 21 2-8-2-مدل هفت سی 22 2-8-3-مدل مرحله ای مدیریت دانش لین (2007) 23 2-8-4-مدل چارچوب مفهومی توسعه شاخص های kmc در اثر بخشی مدیریت دانش 23 2-9-اهمیت و ضرورت مدیریت دانش 24

دانلود مقاله ها و پایان نامه ها در مورد طرح های تفصیلی

پایان نامه نقش مشارکت مدیریت و قابلیت­های بازاریابی بر مزیت رقابتی; دانلود پایان نامه ارشد : پایان نامه بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب منطقه ای از تهران )

پایان نامه های مدیریت بازرگانی، بازاریابی و کارآفرینی ...

پایان نامه های انجام شده و همانندجویی شده زیر ۲۰ % در رشته مدیریت بازرگانی، بازاریابی و کارآفرینی به شرح زیر می باشد. با کلیک بر روی عنوان پایان نامه ها فهرست مطالب موجود در آنها قابل دانلود می باشد.

پایان نامه مدیریت دانش :: دانلود تحقیق و پایان نامه

پایان نامه بررسی نقش مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات شاغل یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان ...

پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق کاری با استرس شغلی و تعهد ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی (m.a ) چکیده. متغیرهای استرس شغلی و تعهد سازمانی از جمله موضوع های مهمی هستند که امروزه در سازمان­های موفق مورد توجه قرار گرفته­اند.

پایان نامه های مدیریت بازرگانی، بازاریابی و کارآفرینی ...

پایان نامه های انجام شده و همانندجویی شده زیر ۲۰ % در رشته مدیریت بازرگانی، بازاریابی و کارآفرینی به شرح زیر می باشد. با کلیک بر روی عنوان پایان نامه ها فهرست مطالب موجود در آنها قابل دانلود می باشد.

صفحه اصلی - خانه دانشجو

پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و مدیریت دانش در اعضای شورای شهر یزد طی 4 دوره متوالی; دانلود پایان نامه با موضوع:صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق

پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه مازندران دانشکده علوم اقتصادی و اداری پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی موضوع: بررسی تاثیر نقش مدیریت دانش بر اثر بخشی واحدهای تولیدی ...

پایان نامه بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده و ...

« پایان نامه بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی با کیفیت زندگی کاری از دیدگاه کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه

پایان نامه بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده و ...

چکیده. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی با کیفیت زندگی کاری از دیدگاه کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه در سال تحصیلی 93-92 بود.روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است.

پایان نامه بررسی رابطه بین سبک رهبری دانشی با میزان به ...

1- بانک اطلاعات پایان نامه های دانشکده مدیریت manage.iauctb.ac.ir/fa/thesis ذخیره شده مشابه 6, بررسی تاثیر مهارت های رهبری مدیران بر توسعه مدیریت دانش مورد مطالعه، شرکت ... 12, بررسی رابطه بین اجرای استراتژی ...

فایل پژوهشی :مشتری مداری - رابطه بین جهت گیری های ...

مشتری مداری[۱]. با مروری بر تاریخچه بازاریابی این نکته مورد توجه قرار می گیرد که شرکتها، بویژه شرکتهای تجاری، در روند عبور از گرایشات مختلف بازاریابی به سمت بازاریابی مشتری مدار و نگرش مشتری محوری سوق پیدا کرده اند. در ...

پایان نامه بررسی رابطه بین سبک رهبری دانشی با میزان به ...

1- بانک اطلاعات پایان نامه های دانشکده مدیریت manage.iauctb.ac.ir/fa/thesis ذخیره شده مشابه 6, بررسی تاثیر مهارت های رهبری مدیران بر توسعه مدیریت دانش مورد مطالعه، شرکت ... 12, بررسی رابطه بین اجرای استراتژی ...

پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی

دانلود پایان نامه آماده و کامل بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در قالب فایل word قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات پروژه نقش مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی صد و دو صفحه می باشد،این مقاله مناسب دانشجویان رشته ...

لیست پایان نامه های مدیریت (تمامی گرایش ها)

269.پایان نامه مدیریت بازرگانی - بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن آن 270.پروژه كارسنجي و زمان سنجي 271.پایان نامه تعهد سازمانی و کاری 272.

بررسی رابطه بین مدیریت استعداد ، اثر بخشی و تعهد سازمانی

اثر بخشی سازمانی یک مفهوم واحد و منفرد نیست ، بلکه موضوعی بسیار پیچیده است که مشتمل بر ترجیهات و انتظارات متفاوتی است (رنز و هرمان ، 2004) اثر بخشی سازمانی روشی است که سازمان ها، چگونگی تحقق ...

بررسی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران - پایان نامه مدیریت

2-8-مدل های مدیریت دانش 20 2-8-1-مدل هیسیگ 21 2-8-2-مدل هفت سی 22 2-8-3-مدل مرحله ای مدیریت دانش لین (2007) 23 2-8-4-مدل چارچوب مفهومی توسعه شاخص های kmc در اثر بخشی مدیریت دانش 23 2-9-اهمیت و ضرورت مدیریت دانش 24

دانلود پاورپوینت ارزشهای اجتماعی و تاثیر آن بر منابع اقتصادی در 14 اسلاید

دانلود مقاله و پاورپوینت مدیریت بحران

انواع جرثقیل های سقفی و کاربرد آنها به همراه تصویر

دانلود جزوه کاداستر دکتر شکوهی

سوالات عمومی و تخصصی پنجمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی سال 97

دانلود ایبوک ارتباطات‌ فرا ملی و جهان‌ سوم‌ طاهره ژيان احمدی

پاورپوینت ماشین آلات راهسازی و ساختمانی - ریپر

ترجمه مقاله انگلیسی با موضوع تحلیل شبیه سازی شده ی فرایند هیدروفرمینگ لوله