دانلود رایگان


بررسی تاثیر شیوه های مختلف تأمین مالی بر نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسی تاثیر شیوه های مختلف تأمین مالی بر نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد صفحات : 101 صفحه قابل ویرایش چکیده : پيشرفت در صنعت هر کشور و رشد توليدات، مستلزم برنامه هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت است و از طريق آن مي توان به پشتوانه عظيم

دانلود رایگان پایان نامه بررسی تاثیر شیوه های مختلف تأمین مالی بر نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانتعداد صفحات : 101 صفحه قابل ویرایشچکیده :پيشرفت در صنعت هر کشور و رشد توليدات، مستلزم برنامه هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت است و از طريق آن مي توان به پشتوانه عظيمي در اقتصاد دست يافت. یکی از مهمترین عوامل محرک که نقش تسریع کننده جهت دستیابی کشورها به مرحله توسعه یافتگی دارد، کفایت سرمایه و مقوله تامین مالی است. براي تأمين سرمايه مورد نياز، راه هاي متفاوتي وجود دارد. اين راه ها عمدتاً عبارت است از: استفاده از بدهي، استفاده از سرمايه سهامداران در قالب سهام عادي، استفاده از سود انباشته، ترکيبي از اين روشها و غیره. آنچه که در این بین از اهمیت بالایی برخوردار است، این است که هر شرکت از کدام منبع تامین مالی و به چه اندازه (در شرایط مختلف بازار) استفاده نماید چراکه روش‌های مختلف تامین مالی، ریسک و بازده متفاوتی داشته و متغیرهای مختلف اقتصادی، حسابداری، عملکردی، نقدینگی و سودآوری شرکت تحت تاثیر روشهای مختلف تامین مالی، دچار تغییرات محسوسی می‌گردند. بنابراین با درک ضرورت و اهمیت بالای این موضوع، در این تحقیق، تاثیر روشهای مختلف مرسوم تامین مالی(سود انباشته، سهام عادی و بدهی) بعنوان متغیرهای مستقل بر سودآوری شرکتها (بازده دارايي¬ها، حاشيه سود عملیاتی، حاشیه سود خالص و بازده حقوق صاحبان سهام) بعنوان متغیرهای وابسته بررسی شده اند. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر ماهیت روش، توصيفي، شاخه همبستگي و از لحاظ جمع آوری داده ها، جزء تحقیقات کتابخانه ای بشمار می رود. با توجه به حوزه مورد مطالعه و بعلت محدود بودن تعداد نمونه، از روش نمونه گیری تمام شماری استفاده شده است و کلیه شرکتهای گروه نفت و پتروشیمی و محصولات شیمیایی فعال در بورس اوراق بهادار تهران (33 شرکت) جزء نمونه آماری می باشند. قلمرو زمانی از سال 1383 تا 1388می باشد. با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون حداقل مربعات، نتایج و آزمون فرضیات تحقیق نشان می دهد : بين تأمين مالي از طريق : سود انباشته، سهام عادي، بدهي و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه¬ معنادار وجود ندارد. بین تأمين مالي از طريق سود انباشته و سهام عادي (متغیرهای مستقل) و بازده داراييها، حاشيه سود عملياتي و حاشيه سود خالص (متغیرهای وابسته) رابطه¬ معنادار وجود ندارد. بین تأمين مالي از طريق بدهي و متغیرهای وابسته : بازده داراييها (با اندازه 47/0+)، حاشيه سود عملياتي (با اندازه 21/0-) و حاشيه سود خالص (با اندازه 22/0-) ارتباط معنی دار وجود دارد. کلیدواژه: سهام عادي، بدهي، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی، سود عملیاتی،سود خالص سودآوریچکیده : 61 فصل اول 81.1 مقدمه : 81.2 مساله اصلی تحقیق : 91.3 تشریح و بیان موضوع : 101.4 ضرورت انجام تحقیق: 121.5 فرضیه های تحقیق : 131.6 اهداف تحقیق : 131.7 روش انجام پژوهش :‌ 141.7.1 روش تحقیق : 141.7.2 روشهای گردآوری اطلاعات : 141.7.3 ابزار گردآوري اطلاعات : 141.7.4 1جامعه آماری (N) : 151.7.5 نمونه آماری (n) و روش نمونه گیری : 151.7.6 روشهای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیهها : 151.8 مدل مفهومی تحقیق : 161.9 متغیرهای تحقیق : 161.9.1 متغيرهاي مستقل تحقيق : 161.9.2 متغيرهاي وابسته تحقيق : 171.10 قلمرو تحقیق : 181.11 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح : 182 فصل دوم 212.1 مقدمه : 212.2 مبانی نظری تحقیق : 222.2.1 تعریف ساختار سرمایه و تامین مالی : 222.2.2 مروری بر نظریه های تامین مالی : 232.2.2.1 نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی و سهم : 252.2.2.1.1 نظریه سنتی : 252.2.2.1.2 نظریه میلر و مودیلیانی (ساختار سرمایه بدون مالیات) : 252.2.2.1.3 نظریه سلسله مراتبی : 272.2.2.1.4 نظریه موازنه ایستا : 292.2.2.2 نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی های عمومی و خصوصی : 362.2.2.2.1 عدم تقارن اطلاعاتی : 362.2.2.2.2 هزینه های نمایندگی بدهی : 372.2.2.2.3 مذاکره مجدد کارا و انحلال شرکت : 382.2.2.2.4 صلاحدید مدیریتی : 392.2.3 ارتباط ساختار سرمایه و هزینه سرمایه : 402.2.4 تامین مالی بهینه : 412.2.5 چارچوب دستیابی به ساختار سرمایه بهینه : 422.2.5.1 اهرم مالی شرکت بالا است : 422.2.6 عوامل موثر در انتخاب استراتژی مناسب تامین مالی : 442.2.7 روشهای رایج تأمین مالی در ایران : 452.2.8 مقایسه روشهای مختلف تأمین مالی : 462.2.8.1 مزایا و معایب تامین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام 462.2.8.2 مزایا و معایب تامین مالی از طریق بدهی (استقراض) : 472.2.9 ابزارهای تامین مالی و مشخصات هریک : 482.2.9.1 روشهای تامین منابع مالی کوتاه مدت: 492.2.9.2 تامین مالی میان مدت و بلند مدت : 512.2.10بررسی عوامل موثر در انتخاب شیوه های مالی مناسب : 542.2.11 رابطه ساختار سرمايه و سودآوري : 572.3 مبانی کاربردی تحقیق : 572.3.1 تحقیقات خارجی : 572.3.2 تحقیقات داخلی : 633 فصل سوم 693.1 مقدمه 703.2 روش تحقيق 703.3 جامعه آماري، حجم نمونه و روش نمونه گیری 703.4 روش تجزيه و تحليل اطلاعات 703.4.1 ضریب همبستگی 713.4.2 مدل رگرسيون 723.4.3 روش حداقل مربعات معمولی 724 فصل چهارم 754.1 مقدمه : 764.2 بررسی نرمال بودن داده ها : 764.3 ضریب همبستگی پیرسون : 774.4 تحلیل فرضیات تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون 774.4.1 فرضيه اول: بین بازده حقوق صاحبان سهام و شیوههای مختلف تأمین مالی رابطه معنادار وجود دارد. 774.4.2 فرضيه دوم: بین بازده دارایی و شیوههای مختلف تأمین مالی رابطه معنادار وجود دارد. 774.4.3 فرضيه سوم: بین نسبت حاشيه سود عملیاتی و شیوههای مختلف تأمین مالی رابطه معنادار وجود دارد. 784.4.4 فرضيه چهارم: بین نسبت حاشيه سود خالص و شیوههای مختلف تأمین مالی رابطه معنادار وجود دارد. 794.5 برآورد مدل اقتصادسنجی حداقل مربعات 794.5.1 آزمون ایستایی با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر : 804.5.2 برآورد مدل به رو ش OLS و تفسیر ضرایب : 814.5.2.1 برآورد مدل اول ( بازده حقوق صاحبان سهام) : 814.5.2.2 برآورد مدل دوم ( بازده دارایی ها) : 824.5.2.3 برآورد مدل سوم( حاشیه سود عملیاتی): 834.5.2.4 برآورد مدل چهارم ( حاشیه سود خالص): 844.6 بررسی مفروضات رگرسيون : 854.6.1 توزيع متغير وابسته بايد متقارن باشد. 854.6.2 فرض هم خطی (Colinerity) : 864.6.3 فرض خود همبستگی بين خطاها : 875 فصل پنجم 885.1 مقدمه : 885.2 خلاصه و نتیجه گیری : 885.3 پیشنهادات کاربردی: 915.4 پیشنهادات برای تحقیقات آتی : 925.5 محدودیتهای تحقیق 93منابع و ماخذ : 93منابع فارسی : 93منابع لاتین : 96فهرست اشکالشکل‏1 1 : مدل مفهومی تحقیق 17شکل ‏2 1 تقسیم بندی کلیه نظریه ها در ارتباط با تامین مالی 26شکل ‏2 2چارچوب رسیدن به ساختار سرمایه بهینه در بنگاه ها 45فهرست جداولجدول‏4 1: آزمون نرمالیتی با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف 78جدول ‏4 2 نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضيه اول 79جدول ‏4 3: نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضيه دوم 80جدول‏4 4: نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضيه سوم 80جدول‏4 5: نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضيه چهارم 81جدول‏4 6: نتایج کامل آزمون ایستایی با استفاده از ریشه واحد دیکی فولر برای بازده حقوق صاحبان سهام در سطح 82جدول‏4 7 : نتایج آزمون دیکی فولر برای داده های سری زمانی متغیرهای تحقیق 83جدول ‏4 8: نتایج برآورد مدل اول با متغیر وابسته بازده حقوق صاحبان سهام 83جدول ‏4 9: نتایج برآورد مدل دوم با متغیر وابسته بازده دارایی ها 84جدول ‏4 10: نتایج برآورد مدل سوم با متغیر وابسته حاشیه سود عملیاتی 85جدول ‏4 11نتایج براورد مدل چهارم با متغیر وابسته حاشیه سود خالص 86جدول ‏4 12: ضرایب کشیدگی و چولگی متغیرهای وابسته تحقیق 87جدول ‏4 13: آزمون همخطی متغیرهای تحقیق 88جدول‏4 14: برآورد آماره دوربین واتسون 89

بررسی تاثیر شیوه های مختلف تأمین مالی بر نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار


شیوه های تامین مالی


تامین مالی


سودآوری شرکت های بورس


بورس اوراق بهادار تهران


بورس اوراق بهاداربررسی


تاثیر


شیوه


های


مختلف


تأمین


مالی


بر


نسبت


های


سودآوری


شرکت


های


پذیرفته


شده


در


بورس


اوراق


بهادار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت سیستم های اطلاعاتی حسابداری در 303 اسلاید

کار تحقیقی حقوق : بررسی اقرار صغير

دانلود مقاله انرژی هسته ای و مدیریت پسماندهای هسته ای

گزارش کاراموزی بخش کامپیوتر و فناوری اطلاعات شرکت خودروسازی زامیاد

پرسشنامه آموزش مهارتهای زندگی سازمان بهداشت جهانی

دانلود مقاله کامل تولید خرما از کاشت تا بسته بندی

دانلود پاورپوینت پل ها و اصول و قوانین اجرای آنهادانلود رایگان مقاله : نقدی بر فاکتورهای تأثیرگذار بر شکست شرکت‌های دات کام

ضوابط پارکینگ در نقشه های ساختمانی