دانلود رایگان


ارزیابی رویکرد تفکر استراتژیک در سازمان و ارائه راهکارهای بهبود آن (مطالعه موردی شرکت یاپکو) - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه ارزیابی رویکرد تفکر استراتژیک در سازمان و ارائه راهکارهای بهبود آن (مطالعه موردی شرکت یاپکو) تعداد صفحات : 164 و قابل ویرایش چکیده تفكر استراتژيك به معناي درك و تحليل موقعيت بيروني و دروني سازمان و تركيب بهينه بين آنها منجر به تدوين استراتژي هاي مناسب مي شود. از طريق تفكر استراتژيك بهتر

دانلود رایگان پایان نامه ارزیابی رویکرد تفکر استراتژیک در سازمان و ارائه راهکارهای بهبود آن (مطالعه موردی شرکت یاپکو)تعداد صفحات : 164 و قابل ویرایشچکیدهتفكر استراتژيك به معناي درك و تحليل موقعيت بيروني و دروني سازمان و تركيب بهينه بين آنها منجر به تدوين استراتژي هاي مناسب مي شود. از طريق تفكر استراتژيك بهتر مي توان از فرصت هاي محيطي جهت كسب مزيت ر قابتي استفاده و تهديدات محيطي را تبديل به فرصت نمود. در این پژوهش به ارزیابی رویکرد تفکر استراتژیک در سازمان و ارائه راهکارهای بهبود آن (مطالعه موردی شرکت یاپکو) پرداخته شده است. تفکر استراتژیک در هر یک از سطوح فردی، گروهی و سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است و با استفاده از آزمون تی-استیودنت آزمون شده است که رویکرد تفکر استراتژیک در شرکت یاپکو در شرایط مطلوبی قرار دارد یا خیر. همچنین با استفاده از آنالیز فاکتور (PLS) به برآورد ضرایب تاثیر گذاری و تعیین اولویت هر یک از سطوح تفکر استراتژیک پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که شرکت یاپکو در زمینه اجرای هر یک از سطوح تفکر استرتژیک در سازمان در شرایط مطلوبی قرار دارد. همچنین ضریب تاثیرگذاری تفکر استراتژیک در سطح فردی برابر با 557/0 میباشد و بیشترین تا ثیر را داراست. به همین ترتیب ضریب تاثیرگذاری تفکر استراتژیک در سطح سازمانی برابر با352/0 و در سطح گروهی برابر با 139/0 میباشد. همچنین نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن نشان داده است که تفکر استراتژیک در سطح سازمانی از اهمیت بیشتری برخودار است. لذا لازم است مدیران سازمان به تفکر استراتژیک در سطح سازمانی توجه بیشتری داشته باشند و در زمینه اجرای فرهنگ سازمانی، مشارکت مدیریت میانی، ساختار سازمانی و فرآیندها و سیستم ها اقدامات لازم را انجام دهند.کلید واژه: تفکر استراتژیک، شرکت یاپکو، فرهنگ سازمانیچکیده 31 فصل اول 4کلیات پژوهش 41.1 مقدمه 51.2 بیان مسئله 61.3 ضرورت تحقیق 81.4 هدف های تحقیق 91.5 سوالات و فرضیه های تحقیق 101.5.1 سوالات تحقیق 101.5.2 فرضیه های تحقیق 101.6 مدل تحقیق 111.7 تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی 121.8 روش تحقیق 181.9 قلمرو تحقيق 181.10 جامعه و حجم نمونه 181.11 محدودیت های و مشکلات تحقیق 182 فصل دوم 202.1 مقدمه 212.2 مبانی نظری 222.2.1 تاریخچه و مفهوم مدیریت استراتژيک 222.2.2 تعریف مدیریت استراتژیک 242.2.3 تعریف و مفهوم تفکراستراتژیک 272.2.4 پارادایم های مدیریت استراتژیک 352.2.5 پارادایم تجویزی (پیش تدبیری) 352.2.6 الگوهای تفکر استراتژیک 532.2.7 مدل ها و روش های نوین ارزیابی تفکر استراتژیک 592.2.8 بهبود تفکر استراتژیک 672.2.9 شالوده ی تفکر استراتژیک 692.2.10 مدل تفكر پيوندي مكينلي و كيلروي 692.2.11 ادغام تفكر خطي و غير خطي 712.2.12 توسعه مهارت هاي لازم براي تفكر پيوندي 782.2.13 منافع فردي توسعه تفكر پيوندي 792.2.14 دركي كلي از سازمان به عنوان ويژگي اصلي تفكراستراتژيك 812.2.15 جایگاه خلاقيت در تفکر استراتژیک 822.2.16 آینده تفکر استراتژیک 852.2.17 جمع بندی آراء نخبگان 852.3 پیشینه پژوهش 882.3.1 تحقیقات داخلی 882.3.2 تحقیقات خارجی 913 فصل سوم 953.1 مقدمه 963.2 روش تحقیق 963.3 جامعه آماری 963.4 ابزار گردآوری اطلاعات : 973.5 روشهای تجزيه و تحليل اطلاعات: 983.5.1 تحليل توصيفي داده‌ها 983.5.2 تحلیل استنباطی : 983.6 تشریح روشهای تجزيه و تحليل اطلاعات: 983.6.1 روایی و پایایی پرسش نامه : 993.6.2 آزمون کولموگروف- اسمیرنوف 1013.6.1 آزمون تي- استيودنت : 1013.6.2 رتبه‌بندي فرضيات آزمون فريدمن 1043.6.3 آنالیز فاکتور pls : 1044 فصل چهارم 1114.1 مقدمه 1124.2 آمارتوصیفی مربوط به جمعیت مورد مطالعه : 1124.3 بررسی نرمال بودن داده ها : 1164.4 بررسی روایی و پایایی پرسش نامه: 1174.4.1 روایی پرسش نامه : 1174.4.2 پایایی پرسش نامه : 1184.5 آزمون تی-استیودنت جهت ارزیابی رویکرد تفکر استراتژیک در سازمان 1194.6 اولویت بندی سطوح تفکر استراتژیک و شاخص های آن در شرکت یاپکو 1214.7 نتایج تحلیل فاکتور با روش PLS 1224.7.1 بررسی صحت مدل ساختاری 1234.7.2 بررسی صحت مدل اندازه گیری شده: 1244.7.3 ارزیابی میزان متمایز بودن یک فاکتور از سایر فاکتورها و حذف فاکتورهای پرت: 1264.7.4 تفسیر ضرایب متغیرهای مستقل : 1294.7.5 آمار توصیفی سوالات مربوط به متغیرهای مدل 1294.7.6 بررسی همبستگی زوجی بین متغیرهای تحقیق : 1324.7.7 ضریب تاثیرگذاری هر یک از سوالات 1325 فصل پنجم 1355.1 مقدمه 1365.2 نتیجه گیری 1365.3 پیشنهادات 1375.3.1 پیشنهادات حاصل از تحقیق 1375.3.2 پیشنهادات جانبی 1385.3.3 پیشنهادات برای محققین بعدی 140منابع و ماخذ 140چکیده انگلیسی 147پیوست 147ضمیمه یک: پرسشنامه 148پیوست دو: خروجی نرم افزار 157شکل‏2 1: مراحل فرایند مدیریت استراتژیک(منبع: وفایی، 1385) 26شکل‏2 2: فرآیند تفکر خطی-تفکر ارسطویی 34شکل‏2 3: سه فرمان برای الگوی تفکر استراتژیک(منبع: ایچی اومای،1371) 58شکل‏2 4: منحنی شایسته سازی سلسله مراتب توانایی هایی(منبع: ایچی اومای، 1371) 71شکل‏2 5: چهارچوبي براي تفكر استراتژيك پيوندي(منبع: برایسون، 1380) 74شکل‏2 6: چهارچوب توسعه گزينه هاي استراتژي براي كسب و كار(عبداللهی،1382) 75شکل‏2 7: پیوند ارزش های مورد پسند مشتری و ارزش های مورد پسند سهام داران(کیلروی و مکینلی، 1997) 77شکل‏2 8: منافع محسوس فرآیندهای تفکر پیوندی(KILROY & MCKINLEY, 1997: 229) 80شکل‏3 2:یک مثال ساده از PATH MODELING 106شکل‏3 3:یک مثال از PATH MODELING که در آن INNER MODEL و OUTER MODEL مشخص شده 107شکل‏3 4:PATH MODELING انعکاسی 107شکل‏3 5 :PATH MODELING ترکیبی 108شکل‏3 6 :روش MIMIC 108شکل‏‏4 1 :نمودار اعضای نمونه بر اساس سن 113شکل‏4 2:نمودار اعضای نمونه بر اساس میزان تحصیلات 114شکل‏4 3: نمودار اعضای نمونه بر اساس سابقه خدمت 115شکل‏4 4: نمودار اعضای نمونه بر اساس پست سازمانی 116شکل‏4 5 : خروجی نرم افزار VPLS در باره ضرایب متغیرها و معناداری آنها 123جدول ‏1 1شاخص های تبیین کننده متغیرهای پژوهش 12جدول‏2 1: سطح گروهی تفکر استراتژیک و تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با شاخص های این سطح 86جدول‏2 2: سطح فردی تفکر استراتژیک و تحقیقات انجام شده در ارتباط با شاخص های این سطح 86جدول‏2 3: سطح سازمانی تفکر استراتژیک و تحقیقات انجام شده در ارتباط با شاخص های این سطح 87جدول‏4 1:جدول فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه بر اساس سن 112جدول‏4 2 :جدول فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه بر اساس میزان تحصیلات 113جدول‏4 3 :جدول فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه بر اساس سابقه خدمت 114جدول‏4 4 :جدول فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه بر اساس پست سازمانی 115جدول‏4 5: آزمون نرمالیتی با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف 116جدول‏4 6:ضریب آلفای کرانباخ کلی 118جدول‏4 7:ضریب آلفای کرانباخ سوالات پرسشنامه 118جدول‏4 8: آزمون تی-استیودنت جهت ارزیابی رویکرد تفکر استراتژیک در سازمان 119جدول‏4 9: آزمون تی-استیودنت جهت ارزیابی شاخص های سطوح تفکر استراتژیک در سازمان 120جدول‏4 10: اولویت بندی سطوح تفکر استراتژیک 121جدول‏4 11: اولویت بندی شاخص های سطوح تفکر استراتژیک 121جدول شماره ‏4 12:میانگین ضریب Α کرونباخ مدل 124جدول شماره‏4 13:میانگین پایائی ترکیبی مدل 125جدول شماره ‏4 14: میانگین روائی همگرای مدل 126جدول شماره ‏4 15: ماتریس ساختار فاکتور جهت شناسایی سوالات پرت 126جدول ‏4 16: ساختار مدل PLS، ضرایب متغیرهای مستقل 129جدول‏4 17 : آمار توصیفی مربوط به تک تک فاکتورها و شاخص های آنها 129جدول ‏4 18: ضرایب همبستگی فاکتورهای اصلی 132جدول ‏4 19: برآورد ضریب تاثیرگذاری هر یک از سوالات 132

ارزیابی رویکرد تفکر استراتژیک در سازمان و ارائه راهکارهای بهبود آن (مطالعه موردی شرکت یاپکو)


رویکرد استراتژیک سازمان


رویکرد استراتژیک


استراتژی سازمان


بهبود استراتژی سازمان


پایاننامه جدید مدیریت


پایان نامه ارشد مدیریتارزیابی


رویکرد


تفکر


استراتژیک


در


سازمان


و


ارائه


راهکارهای


بهبود


آن


(مطالعه


موردی


شرکت


یاپکو)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مانیفست کمونیست

انبار داده (Data Warehouse)

دانلود جزوه آموزشی كنترل كيفيت آماری

حفر، کنترل و نگهداری تونلها در زمینهای آماسی و مچاله شونده

تفاوت حسابداری عملی و حسابداری دولتیدانلود پاورپوینت نواحی زيستی درس 5 جغرافیای یازدهم انسانی

اصول تغذيه دام

خلاصه ی کتاب آیین دادرسی مدنی 2 ( عبدالله شمس ) + تست

پرسشنامه بازاریابی داخلی فورمن و مونی