دانلود رایگان


ارزیابی تاثيرات ويژگي هاي هيئت مديره بر عدم تقارن اطلاعات با بکارگيري مدل بوون فو و همکاران (2011) - دانلود رایگاندانلود رایگان عنوان : ارزیابی تاثيرات ويژگي هاي هيئت مديره بر عدم تقارن اطلاعات با بکارگيري مدل بوون فو و همکاران (2011) در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد صفحات : 95 و قابل ویرایش ارزیابی تاثيرات ويژگي هاي هيئت مديره بر عدم تقارن اطلاعات با بکارگيري مدل بوون فو و همکاران (2011) در شرکت

دانلود رایگان عنوان : ارزیابی تاثيرات ويژگي هاي هيئت مديره بر عدم تقارن اطلاعات با بکارگيري مدل بوون فو و همکاران (2011) در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانتعداد صفحات : 95 و قابل ویرایشارزیابی تاثيرات ويژگي هاي هيئت مديره بر عدم تقارن اطلاعات با بکارگيري مدل بوون فو و همکاران (2011) در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1چكيده: 71 فصل اول 91.1 مقدمه 11.2 تشریح وبیان موضوع 21.3 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق 61.4 اهداف تحقيق 71.4.1 هدف اصلی: 71.4.2 اهداف فرعی: 71.5 سؤالات تحقیق: 81.5.1 سوال اصلی تحقیق: 81.5.2 سوالات فرعی تحقیق: 81.6 فرضيه‏هاي تحقیق: 81.6.1 فرضیه اصلی پژوهش: 81.6.2 فرضیه های فرعی پژوهش: 81.7 روش شناسي پژوهش 91.8 قلمروتحقیق 91.9 تعریف مفاهیم و واژگان عملیاتی 92 فصل دوم 102.1 بخش اول - مروري بر مباني نظري 112.1.1 تقارن اطلاعات 112.1.2 ويژگي‌هاي هيئت مديره 122.1.2.1 دانش مالي هيات مديره 132.1.2.2 تعداد جلسات هيات مديره 142.1.2.3 دوگانگي نقش رييس هيئت مديره و مدير عامل 142.1.2.4 ترکيب هيات مديره يا وجود تعداد اعضاي هيئت مديره غيرموظف و موظف 152.2 بخش دوم - پيشينه تحقيق 162.2.1 تحقيقات داخلي 162.2.2 تحقيقات خارجي 213 فصل سوم 273.1 مقدمه 283.2 روش کلی تحقيق 283.3 جامعه آماري تحقيق 293.4 روش نمونه گيري 303.5 تعیین حجم نمونه 303.6 روش‌هاي جمع‌آوري اطلاعات و داده‌ها 313.7 ابزار گردآوري اطلاعات 313.8 پايايي و اعتبار ابزار گردآوري اطلاعات 313.9 متغیرهای تحقیق 323.9.1 متغير وابسته 323.9.2 متغير(هاي) مستقل 323.10 مدل تحقيق 343.11 روشهاي تجزيه و تحليل اطلاعات 353.11.1 روشهای توصيفي 353.11.2 روشهای استنباطی 353.11.2.1 آزمون کولموگروف- اسمیرنوف 363.11.2.2 ضریب همبستگی پیرسون : 363.11.2.3 مدلهاي ترکيبي 373.11.2.4 آزمون ليمر (معني داربودن اثرات فردي) 383.11.2.5 آماره هاسمن 393.11.2.6 مدل رگرسیونی با استفاده از داده های ترکیبی: 403.11.2.7 نرمال بودن توزیع خطاها 423.11.2.8 عدم وجود خود همبستگي بين جمله خطا: 423.11.2.9 آماره دوربين ـ واتسون 433.11.2.10 آزمون LM 443.12 روش رايانهاي 444 فصل چهارم 454.1 پیشگفتار 464.2 توصیف نمونه 474.3 توصیف متغیرها 514.4 تحلیل پیش فرض ها 524.4.1 نرمال بودن تک تک متغیرها : 524.4.2 تبدیل لگاریتمی متغیرها و بررسی نرمال بودن مجدد 534.4.3 نرمال بودن توزیع باقیمانده : 534.5 آزمون خطی بودن رگرسیون 544.6 مراحل تخمین مدل حداقل مربعات معمولی از روش ترکیبی 574.6.1 آزمون ایستایی متغیرهای تحقیق : 574.7 برآورد آزمون های اعتبار و صحت مدل : 614.7.1.1 آزمون حقيقي بودن رگرسيون: 614.7.1.2 آزمون وایت جهت تشخیص ناهمسانی واریانس : 644.7.1.3 برآورد آزمون LM جهت تشخیص همبستگی پیاپی پسامند : 654.7.1.4 برآورد آزمون رمزی (Test Ramsey Reset) : 654.8 برآورد مدل و تفسیر ضرایب 664.8.1 آزمون F ليمر( بررسي همساني عرض از مبدأ هاي مقاطع ) 664.8.2 آزمون هاسمن ( انتخاب بين اثرات ثابت و تصادفي ) 674.9 برآورد مدل و تحلیل آزمون فرضیات 684.10 ضریب همبستگی پیرسون : 704.11 خلاصه فصل چهارم 715 فصل پنجم 72نتيجه گيري و پيشنهادها 725.1 پیشگفتار 735.2 خلاصه یافته ها 735.2.1 نتيجه گيري پيرامون فرضيه اول 745.2.2 نتيجه گيري پيرامون فرضيه دوم 755.2.3 نتيجه گيري پيرامون فرضيه سوم 765.2.4 نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون : 775.3 نتيجه‌گيري کلي 775.4 محدوديتها 785.5 پيشنهادها 785.5.1 پيشنهادهاي کاربردي ناشي از نتايج پژوهش 785.5.2 پیشنهادات جانبی 795.5.3 پيشنهادهايي براي پژوهش هاي آتي 805.6 خلاصه فصل پنجم 81پیوست 82جدول‏2 1: انواع عدم تقارن اطلاعاتي 12جدول‏2 2 : خلاصه تحقیقات داخلی 19جدول‏2 3: خلاصه تحقیقات خارجی 24جدول‏4 1: لیست شرکتهای نمونه مورد مطالعه 47جدول‏4 2: اندازه شاخص هاي آمار توصيفي مربوط به متغيرهاي پژوهش 51جدول‏4 3 : آزمون نرمالیتی با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف 52جدول‏4 4 : آزمون نرمالیتی با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف 53جدول‏4 5: نتایج آزمون پایایی ریشه واحد برای لگاريتم طبيعي ميانگين تفاوت بين کمترين و بيشترين قيمت در سطح 57جدول‏4 6: نتایج آزمون پایایی ریشه واحد برای متغير لگاريتم طبيعي ميانگين تفاوت بين کمترين و بيشترين قيمت در تفاضل مرتبه اول 58جدول‏4 7: نتایج آزمون پایایی ریشه واحد برای لگاريتم طبيعي ميانگين تعداد سهام در سطح 58جدول‏4 8: نتایج آزمون پایایی ریشه واحد برای لگاريتم طبيعي ميانگين قيمت سهم در سطح 58جدول‏4 9: نتایج آزمون پایایی ریشه واحد برای لگاريتم طبيعي انحراف معيار بازده در سطح 59جدول‏4 10: نتایج آزمون پایایی ریشه واحد برای دانش مالي هيات مديره در سطح 59جدول‏4 11: نتایج آزمون پایایی ریشه واحد برای تعداد جلسات هيات مديره در سطح 59جدول‏4 12: نتایج آزمون پایایی ریشه واحد برای ترکيب هيات مديره در سطح 60جدول‏4 13: نتایج آزمون IPS پایایی متغیرهای تحقیق 60جدول‏4 14: نتايج حاصل ازآزمون ديكي فولر براي جمله پسماند 61جدول‏4 15: نتایج برآورد آزمون وایت 64جدول‏4 16: نتایج برآورد آزمون رمزی 65جدول‏4 17 : نتايج آزمون F ليمر(همساني عرض از مبدأ هاي مقاطع) 67جدول ‏4 18: نتايج آزمون هاسمن(انتخاب بين اثرات ثابت و تصادفي) 67جدول‏4 19: نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها براي آزمون فرضيه‌ها 68جدول‏4 20 : نتایج برآورد ضریب همبستگی پیرسون 70جدول ‏5 1: بررسي مقايسهاي پژوهش انجام پذيرفته در سال هاي اخير 74جدول‏5 2: بررسي مقايسهاي پژوهش انجام پذيرفته در سال هاي اخير 75جدول‏5 3: بررسي مقايسهاي پژوهش انجام پذيرفته در سال هاي اخير 76شکل ‏3 1. طرح کلي از روش‌شناختي تحقيق 34شکل‏4 2: نتایج برآورد آزمون نرمال بودن توزیع خطا 54شکل ‏4 1: نتايج حاصل ازآزمون ACF براي جمله پسماند 62چكيده:این تحقیق به بررسی رابطه میان ویژگی های هیئت مدیره و عدم تقارن اطلاعات در یک نمونه از شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار ایران می پردازد. بررسی عدم تقارن با استفاده از میانگین تفاوت بین کمترین وبیشترین قیمت پیشنهادی هر سهم طی 12 ماه سال مالی و ویژگیهای هیئت مدیره شامل دانش مالی اعضاء،تعداد جلسات، ترکیب اعضاء موظف وغیر موظف هیئت مدیره و جدایی نقش مدیرعامل از رئیس هیئت مدیره صورت پذیرفته است. در این تحقیق به این نکات پی برده شده است که بین دانش مالی اعضای هیئت مدیره وعدم تقارن اطلاعات رابطه منفی وجود دارد وبین تعداد جلسات هیئت مدیره وعدم تقارن اطلاعات رابطه مثبت وجود دارد.همچنین بین ترکیب اعضاءهیئت مدیره(تعداد اعضاء غیرموظف)و عدم تقارن اطلاعات رابطه منفی وجود دارد و بین جدایی نقش رئیس هیئت مدیره از نقش مدیرعامل وعدم تقارن اطلاعات رابطه معنی دار وجود دارد.

عنوان : ارزیابی تاثيرات ويژگي هاي هيئت مديره بر عدم تقارن اطلاعات با بکارگيري مدل بوون فو و همکاران (2011) در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


مدل بوون فو و همکاران


بورس اوراق بهادار تهران


بورس اوراق بهادار


پایان نامه ارشد حسابدارارزیابی


تاثيرات


ويژگي


هاي


هيئت


مديره


بر


عدم


تقارن


اطلاعات


با


بکارگيري


مدلبوون


فو


و


همکاران


(2011)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت مسلح کردن یا تقویت خاک بوسیله عناصر کششی نظیر میلگرد،تسمه فولادی یا ژئوسنتتیک در50 اسلاید

فصل هفتم تربیت بدنی عمومی 1 - روش‌های صحیح انجام حرکات در فعالیت‌های روزمره زندگی

ترجمه مقاله - بررسی انجماد جهت دار آلیاژهای روی - آلومینیوم

پروپوزال اماده تعیین حساسیت یا پیش بینی زمین لغزش با شبکه عصبی مصنوعی و GIS

پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی اِیْت از دفتر معماری بیگبررسی علل اجتماعی و تربيتی دروغگويی در كودكان دبستانی و راه های درمان آن

پاورپوینت برنامه ریزی برای اجرا تفکر و سبک زندگی هفتم

پروپوزال مدیریت ورزشی - رابطه بین رفتارهای رهبری مربیان و تعهد ورزشی بازیکنان در لیگ برتر جودو ایران