دانلود رایگان


پایان نامه تاثیر استراتژی مدیر دانشگاه در طرحواره های ناسازگاری اولیه با موفقیت تحصیلی دانشجویان - دانلود رایگاندانلود رایگان عنوان : پایان نامه تاثیر استراتژی مدیر دانشگاه در طرحواره های ناسازگاری اولیه با موفقیت تحصیلی دانشجویان تعداد صفحات : 171 صفحه و قابل ویرایش چکیده : در این پژوهش تاثیر ابعاد استراتژی مدیر دانشگاه در طرحواره های ناسازگاری اولیه با موفقیت تحصیلی دانشجویان مورد بررسی قرار گرفته است. روش تجزیه و تحلی

دانلود رایگان عنوان : پایان نامه تاثیر استراتژی مدیر دانشگاه در طرحواره های ناسازگاری اولیه با موفقیت تحصیلی دانشجویانتعداد صفحات : 171 صفحه و قابل ویرایشچکیده : در این پژوهش تاثیر ابعاد استراتژی مدیر دانشگاه در طرحواره های ناسازگاری اولیه با موفقیت تحصیلی دانشجویان مورد بررسی قرار گرفته است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، مدلسازی ساختاری بوده است. نتایج آزمون فرضیات مربوط به رابطه ابعاد طرحواره های ناسازگاری اولیه با موفقیت تحصیلی نشان داد که برخی از طرحواره های ناسازگار از جمله طرد/ رها شدگي با ضریب 112/0- ، بی اعتمادی و بدرفتاری با ضریب143/0- ، انزوای اجتماعی و بیگانگی با ضریب202/0- ، شكست در پيشرفت با ضریب 084/0-، آسيب پذيري نسبت به ضرر با ضریب159/0- ، خود تحول نيافته با ضریب 094 /0- ، اطاعت با ضریب108/0-، عيب جويي افراطي با ضریب125/0- و خويشتن داري و خودانضباطی ناکافی با ضریب187/0- رابطه معنی دار در جهت منفی با موفقیت تحصیلی دانشجویان دارد. همچنین نتایج آزمون فرضیات مربوط به رابطه ابعاد استراتژی مدیر دانشگاه با موفقیت تحصیلی نشان داد که بین ابعاد استراتژی مدیر دانشگاه با موفقیت تحصیلی دانشجویان رابطه معنی دار مثبت وجود دارد. فضای آموزشي، پژوهشي و رفاهي باضریب215/0، منابع انساني (اعضاي هيئت علمي و كاركنان) باضریب228/0، کمیت و كيفيت دانشجويان باضریب187/0، تجهيزات كارگاهي و آزمايشگاهي باضریب294/0 و منابع علمی و اطلاعاتی باضریب192/0 در میزان موفقیت دانشجویان تاثیر گذار است. 1 فصل اول 11-1 مقدمه 21-2 اهداف پژوهش 31-3 قلمرو تحقیق 41-4 سوالات تحقیق 41-4-1 بخش اول: سوالات مربوط به رابطه طرحواره ناسازگاری اولیه با موفقیت تحصیلی دانشجویان 41-4-2 بخش دوم: سوالات مربوط به رابطه ابعاد استراتژی مدیر دانشگاه و موفقیت تحصیلی دانشجویان 51-5 فرضیات تحقیق 61-5-1 بخش اول: فرضیات مربوط به رابطه طرحواره ناسازگاری اولیه با موفقیت تحصیلی دانشجویان 61-5-2 بخش دوم: فرضیات مربوط به رابطه استراتژی مدیر و موفقیت تحصیلی دانشجویان 61-5-3 بخش سوم: فرضیات مربوط به رابطه تهديدات و فرصت هاي موجود در محيط هاي بيروني مؤثر بر نظام آموزش عالي با طرحواره های ناسازگاری اولیه با موفقیت تحصیلی دانشجویان 71-5-4 بخش چهارم: فرضیات مربوط به رابطه نقاط ضعف و قوت موجود در محيط هاي درونی مؤثر بر نظام آموزش عالي با طرحواره های ناسازگاری اولیه با موفقیت تحصیلی دانشجویان 71-6 اهمیت و ضرورت تحقیق 81-7 تعريف واژه ها و عبارات تخصصی 82 فصل دوم 132-1 مقدمه 142-2 مبانی نظری 162-2-1 بررسی مبانی تئوریک مديريت استراتژيك 162-2-1-1 مفهوم استراتژی: 162-2-1-2 مبانی مزیت رقابتی سازمان ها 182-2-1-3 برنامه ریزی استراتژیک 192-2-1-4 روش شناسي مديريت استراتژيك 212-2-2 بررسی استراتژی مدیر دانشگاه و مدیریت استراتژیک آموزش عالي در رويكرد اقتضائي 242-2-2-1 ماهیت آموزش عالی 242-2-2-2 اهداف آموزش عالی 242-2-2-3 کارکردهای آموزش عالی 252-2-2-4 برنامه ریزی استراتژیک در آموزش عالی 272-2-2-5 مديريت استراتژيك آموزش عالي در رويكرد اقتضائي 322-2-3 بررسی تعاریف و مفاهیم طرح واره های ناسازگاری اولیه و مولفه های طرح واره یانگ 342-2-4 بررسی مبانی نظری مرتبط با موفقیت تحصیلی دانشجویان و مولفه های مربوط به آن 382-2-4-1 تأثیر روابط اجتماعی در دانشگاه از جمله استاد- دانشجو بر موفقیت تحصیلی دانشجویان 422-3 اهمیت و جایگاه کنونی مدیریت استراتژيک در دانشگاهها 462-4 بررسی رابطه و ضرورت پرداختن به مقولات استراتژی مدیر دانشگاه و طرحواره های ناسازگاری اولیه دانشجویان 472-4-1 نقش برنامه ریزی استراتژیک در آموزش عالی 492-4-2 برنامه ریزی استراتژیک پژوهشی در آموزش عالی 502-5 استراتژی نقاط قوت ف ضعف، تهدید، فرصت (SWOT) 512-5-1 نقاط ضعف : 542-5-1-1 فضای آموزشي، پژوهشي و رفاهي 542-5-1-2 منابع انساني (اعضاي هيئت علمي و كاركنان) 542-5-1-3 کمیت و كيفيت دانشجويان 552-5-1-4 تجهيزات كارگاهي و آزمايشگاهي 552-5-1-5 منابع علمی و اطلاعاتی 552-5-2 نقاط قوت: 552-5-2-1 فضای آموزشي، پژوهشي و رفاهي 552-5-2-2 منابع انساني (اعضاي هيئت علمي و كاركنان) 562-5-2-3 کمیت و كيفيت دانشجويان 562-5-2-4 تجهيزات كارگاهي و آزمايشگاهي 562-5-2-5 منابع علمی و اطلاعاتی 562-5-3 فرصت ها: 562-5-3-1 فضای آموزشي، پژوهشي و رفاهي 562-5-3-2 منابع انساني (اعضاي هيئت علمي و كاركنان) 562-5-3-3 کمیت و كيفيت دانشجويان 572-5-3-4 تجهيزات كارگاهي و آزمايشگاهي 572-5-3-5 منابع علمی و اطلاعاتی 572-5-4 تهدیدها : 572-5-4-1 فضای آموزشي، پژوهشي و رفاهي 572-5-4-2 منابع انساني (اعضاي هيئت علمي و كاركنان) 572-5-4-3 کمیت و كيفيت دانشجويان 572-5-4-4 تجهيزات كارگاهي و آزمايشگاهي 582-5-4-5 منابع علمی و اطلاعاتی 582-6 پیشینه پژوهش 582-6-1 تحقیقات خارجی 582-6-1-1 درباره موفقیت 582-6-1-2 درباره ناسازگاری اولیه 602-6-1-3 درباره مدیریت استراتژیک 612-6-2 تحقیقات داخلی 652-6-2-1 درباره موفقیت 652-6-2-2 درباره ناسازگاری اولیه 672-6-2-3 درباره مدیریت استراتژیک 673 فصل سوم 733-1 مقدمه : 743-2 جامعه آماری و توصیف اطلاعات جمعیت شناختی نمونه 743-3 روش تحقیق 763-4 روش گرد آوری اطلاعات: 763-5 ابزار گردآوری اطلاعات : 773-6 بررسی روایی و پایایی پرسش نامه: 773-6-1 روایی پرسش نامه : 773-6-2 پایایی پرسش نامه : 783-7 شناسایی ابعاد استراتژی مدیر دانشگاه (نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید) در قبال طرحواره های ناسازگاری دانشجویان 783-8 شناسایی ابعاد طرحواره های ناسازگاری اولیه 823-9 تشریح آزمون ها و روش های پژوهش : 863-9-1 آزمون کولموگروف- اسمیرنوف 863-9-2 رتبه‌بندي فرضيات با آزمون فریدمن 873-9-3 آنالیز فاکتور pls : 874 فصل چهارم 934-1 مقدمه 944-2 توصیف نمونه 944-3 بررسی رابطه هر یک از ابعاد طرحواره های ناسازگاری اولیه با موفقیت تحصیلی دانشجویان 1004-3-1 مدل مفهومی رابطه ابعاد طرحواره های ناسازگاری اولیه با موفقیت تحصیلی دانشجویان 1004-3-2 نتایج حاصل از برآورد مدل رابطه ابعاد طرحواره های ناسازگاری اولیه با موفقیت تحصیلی 1014-3-3 نتایج ازمون فرضیات رابطه ابعاد طرحواره های ناسازگاری اولیه با موفقیت تحصیلی دانشجویان 1024-3-4 رتبه بندی هر یک از طرحواره های ناسازگار در قبال پیشرفت تحصیلی با آزمون فریدمن 1064-4 بررسی رابطه ابعاد استراتژی مدیر دانشگاه با موفقیت تحصیلی دانشجویان 1124-4-1 مدل مفهومی رابطه ابعاد استراتژی مدیر دانشگاه با موفقیت تحصیلی دانشجویان 1134-4-2 نتایج حاصل از برآورد مدل رابطه ابعاد استراتژی مدیر دانشگاه با موفقیت تحصیلی دانشجویان 1134-4-3 نتایج ازمون فرضیات ابعاد استراتژی مدیر دانشگاه با موفقیت تحصیلی دانشجویان 1144-4-4 رتبه بندی هر یک از ابعاد استراتژی مدیر دانشگاه 1164-5 بررسی رابطه تهديدات و فرصت هاي موجود در محيط هاي بيروني مؤثر بر نظام آموزش عالي با طرحواره های ناسازگاری اولیه با موفقیت تحصیلی دانشجویان 1174-5-1 مدل مفهومی رابطه رابطه تهديدات و فرصت هاي موجود در محيط هاي بيروني مؤثر بر نظام آموزش عالي با طرحواره های ناسازگاری اولیه با موفقیت تحصیلی دانشجویان 1174-5-2 نتایج حاصل از برآورد مدل رابطه تهديدات و فرصت هاي موجود در محيط هاي بيروني مؤثر بر نظام آموزش عالي با طرحواره های ناسازگاری اولیه با موفقیت تحصیلی دانشجویان 1184-5-3 نتایج ازمون فرضیات رابطه تهديدات و فرصت هاي موجود در محيط هاي بيروني مؤثر بر نظام آموزش عالي با طرحواره های ناسازگاری اولیه با موفقیت تحصیلی دانشجویان 1194-5-4 رتبه بندی هر یک از تهديدات و فرصت هاي موجود در محيط هاي بيروني مؤثر بر نظام آموزش عالي با آزمون فریدمن 1214-6 بررسی رابطه نقاط قوت و ضعف موجود درمحيط هاي دروني مؤثر بر نظام آموزش عالي با طرحواره های ناسازگاری اولیه با موفقیت تحصیلی دانشجویان 1234-6-1 مدل مفهومی رابطه نقاط قوت و ضعف موجود در محيط هاي بيروني مؤثر بر نظام آموزش عالي با طرحواره های ناسازگاری اولیه با موفقیت تحصیلی دانشجویان 1234-6-2 نتایج حاصل از برآورد مدل رابطه قوت و ضعف موجود در محيط هاي بيروني مؤثر بر نظام آموزش عالي با طرحواره های ناسازگاری اولیه با موفقیت تحصیلی دانشجویان 1244-6-3 نتایج آزمون فرضیات مربوط به رابطه نقاط ضعف و قوت موجود در محيط هاي درونی مؤثر بر نظام آموزش عالي با طرحواره های ناسازگاری اولیه با موفقیت تحصیلی دانشجویان 1254-6-4 رتبه بندی نقاط قوت و ضعف موجود در محيط هاي بيروني مؤثر بر نظام آموزش عالي با آزمون فریدمن 1264-6-5 نتیجه گیری سه بعد رابطه استراتژیهای موجود در محيط هاي بيروني مؤثر بر نظام آموزش عالي با طرحواره های ناسازگاری اولیه با موفقیت تحصیلی دانشجویان 1285 فصل پنجم 1295-1 مقدمه 1305-2 نتیجه گیری 1305-2-1 خلاصه نتایج فرضیات مربوط به رابطه ابعاد طرحواره های ناسازگاری اولیه با موفقیت تحصیلی 1315-2-2 خلاصه نتایج فرضیات مربوط به رابطه ابعاد استراتژی مدیر دانشگاه با موفقیت تحصیلی 1315-2-3 خلاصه نتایج فرضیات مربوط به رابطه تهديدات و فرصت هاي موجود در محيط هاي بيروني مؤثر بر نظام آموزش عالي با طرحواره های ناسازگاری اولیه با موفقیت تحصیلی 1315-2-4 خلاصه نتایج فرضیات مربوط به رابطه نقاط قوت و ضعف موجود در محيط هاي درونی مؤثر بر نظام آموزش عالي با طرحواره های ناسازگاری اولیه با موفقیت تحصیلی 1325-2-5 خلاصه نتایج رابطه سه بعد استراتژی های موجود در محيط هاي درونی و بيروني مؤثر بر نظام آموزش عالي با طرحواره های ناسازگاری اولیه با موفقیت تحصیلی 1325-2-6 مقایسه نتایج پژوهش های انجام شده پیرامون موضوع پژوهش 1335-3 ارائه پیشنهادات 134 منابع: 136جدول‏2 1 : نقاط ضعف و قوت پیشنهادی در دانشگاه ها 29جدول‏2 2 :ماتریس SWOT 54جدول‏3 1: ضریب آلفای کرانباخ پرسشنامه ابعاد استراتژیک دانشگاه 78جدول‏3 2 :نقاط قوت و ضعف دانشگاه فردوسی مشهد 79جدول‏3 3 : فرصتها و تهدیدها در دانشگاه فردوسی مشهد 80جدول‏4 1: فراوانی و درصد جنسیت افراد نمونه 94جدول‏4 2: فراوانی و درصد سن افراد نمونه 95جدول‏4 3: فراوانی و درصد مدرک تحصیلی افراد نمونه 96جدول‏4 4: فراوانی و درصد دانشکده افراد نمونه 97جدول‏4 5: فراوانی و درصد وضعیت تاهل افراد نمونه 98جدول‏4 6: فراوانی و درصد وضعیت اشتغال افراد نمونه 99جدول‏4 7: نتایج آزمون فرضیه اول مربوط به رابطه محروميت هيجاني با موفقیت تحصیلی 102جدول‏4 8: نتایج آزمون فرضیه دوم مربوط به رابطه طرد/ رها شدگي با موفقیت تحصیلی 103جدول‏4 9: نتایج آزمون فرضیه سوم مربوط به رابطه بی اعتمادی و بدرفتاری با موفقیت تحصیلی 103جدول‏4 10: نتایج آزمون فرضیه چهارم مربوط به رابطه انزوای اجتماعی و بیگانگی با موفقیت تحصیلی 103جدول‏4 11: نتایج آزمون فرضیه پنجم مربوط به رابطه شرم/ نقص با موفقیت تحصیلی 103جدول‏4 12: نتایج آزمون فرضیه ششم مربوط به رابطه شكست در پيشرفت با موفقیت تحصیلی 103جدول‏4 13: نتایج آزمون فرضیه هفتم مربوط به رابطه بي كفايتي و وابستگي با موفقیت تحصیلی 104جدول‏4 14: نتایج آزمون فرضیه هشتم مربوط به رابطه آسيب پذيري نسبت به ضرر با موفقیت تحصیلی 104جدول‏4 15: نتایج آزمون فرضیه نهم مربوط به رابطه خود تحول نيافته با موفقیت تحصیلی 104جدول‏4 16: نتایج آزمون فرضیه دهم مربوط به رابطه اطاعت با موفقیت تحصیلی 104جدول‏4 17: نتایج آزمون فرضیه یازدهم مربوط به رابطه از خودگذشتگي با موفقیت تحصیلی 104جدول‏4 18: نتایج آزمون فرضیه دوازدهم مربوط به رابطه بازداري هيجاني با موفقیت تحصیلی 105جدول‏4 19: نتایج آزمون فرضیه سیزدهم مربوط به رابطه عيب جويي افراطي با موفقیت تحصیلی 105جدول‏4 20: نتایج آزمون فرضیه چهاردهم مربوط به رابطه استحقاق با موفقیت تحصیلی 105جدول‏4 21: نتایج آزمون فرضیه پانزدهم مربوط به رابطه خويشتن داري و خودانضباطی ناکافی با موفقیت تحصیلی 105جدول‏4 22: نتایج آزمون فریدمن جهت اولویت بندی طرحواره های ناسازگار 106جدول‏4 23: نتایج اولویت بندی سوالات مربوط به طرحواره های ناسازگار 107جدول‏4 24: نتایج آزمون فرضیه اول مربوط به رابطه فضای آموزشي، پژوهشي و رفاهي با موفقیت تحصیلی 114جدول‏4 25: نتایج آزمون فرضیه دوم مربوط به رابطه منابع انساني با موفقیت تحصیلی 115جدول‏4 26: نتایج آزمون فرضیه سوم مربوط به رابطه کمیت و كيفيت دانشجويان با موفقیت تحصیلی 115جدول‏4 27: نتایج آزمون فرضیه چهارم مربوط به رابطه تجهيزات كارگاهي و آزمايشگاهي با موفقیت تحصیلی 115جدول‏4 28: نتایج آزمون فرضیه پنجم مربوط به رابطه منابع علمی و اطلاعاتی با موفقیت تحصیلی 115جدول‏4 29: رتبه بندی هر یک از ابعاد استراتژی مدیر دانشگاه 116جدول‏4 30: نتایج آزمون فرضیه اول مربوط به رابطه فرصت هاي موجود در محيط هاي بيروني مؤثر بر نظام آموزش عالي با طرحواره های ناسازگاری اولیه 119جدول‏4 31: نتایج آزمون فرضیه دوم مربوط به رابطه تهديدات موجود در محيط هاي بيروني مؤثر بر نظام آموزش عالي با طرحواره های ناسازگاری اولیه 120جدول‏4 32: نتایج آزمون فرضیه سوم مربوط به رابطه طرحواره های ناسازگاری اولیه با موفقیت تحصیلی دانشجویان 120جدول‏4 33: نتایج آزمون فریدمن جهت اولویت بندی فرصت هاي مؤثر بر نظام آموزش عالي 121جدول‏4 34: نتایج آزمون فریدمن جهت اولویت بندی تهدیدات مؤثر بر نظام آموزش عالي 122جدول‏4 35: نتایج آزمون فرضیه اول مربوط به رابطه نقاط قوت موجود در محيط هاي بيروني مؤثر بر نظام آموزش عالي با طرحواره های ناسازگاری اولیه 125جدول‏4 36: نتایج آزمون فرضیه دوم مربوط به رابطه نقاط ضعف موجود در محيط هاي بيروني مؤثر بر نظام آموزش عالي با طرحواره های ناسازگاری اولیه 125جدول‏4 37: نتایج آزمون فرضیه سوم مربوط به طرحواره های ناسازگاری اولیه با موفقیت تحصیلی دانشجویان 125جدول‏4 38: نتایج آزمون فریدمن جهت اولویت بندی نقاط قوت مؤثر بر نظام آموزش عالي 126جدول‏4 39: نتایج آزمون فریدمن جهت اولویت بندی نقاط ضعف مؤثر بر نظام آموزش عالي 127شکل‏2 1 : نمودار مراحل مدیریت استراتژیک 21شکل‏2 2 : محتوای چشم انداز توسعه دانشگاه شهید بهشتی 69شکل‏4 1: نمودار میله ای جنسیت افراد نمونه 95شکل‏4 2: نمودار میله ای سن افراد نمونه 96شکل‏4 3: نمودار میله ای مدرک تحصیلی افراد نمونه 97شکل‏4 4: نمودار میله ای دانشکده افراد نمونه 98شکل‏4 5: نمودار میله ای وضعیت تاهل افراد نمونه 99شکل‏4 6: نمودار میله ای وضعیت اشتغال افراد نمونه 100‏4 7: مدل مفهومی رابطه ابعاد طرحواره های ناسازگاری اولیه با موفقیت تحصیلی دانشجویان 101شکل‏4 8:نتایج حاصل از برآورد مدل رابطه ابعاد طرحواره های ناسازگاری اولیه با موفقیت تحصیلی دانشجویان 102شکل‏4 9: نمودار اولویت بندی طرحواره های ناسازگار 107شکل‏4 10: مدل مفهومی رابطه ابعاد استراتژی مدیر دانشگاه با موفقیت تحصیلی 113شکل‏4 11:نتایج حاصل از برآورد مدل رابطه ابعاد استراتژی مدیر دانشگاه با موفقیت تحصیلی 114شکل‏4 12: نمودار اولویت بندی ابعاد استراتژی مدیر دانشگاه 117شکل‏4 13: مدل مفهومی رابطه تهديدات و فرصت هاي موجود در محيط هاي بيروني مؤثر بر نظام آموزش عالي با طرحواره های ناسازگاری اولیه با موفقیت تحصیلی دانشجویان 118شکل‏4 14: نتایج حاصل از برآورد مدل رابطه تهديدات و فرصت هاي موجود در محيط هاي بيروني مؤثر بر نظام آموزش عالي با طرحواره های ناسازگاری اولیه با موفقیت تحصیلی دانشجویان 118شکل‏4 15: مدل مفهومی رابطه نقاط قوت و ضعف موجود در محيط هاي بيروني مؤثر بر نظام آموزش عالي با طرحواره های ناسازگاری اولیه با موفقیت تحصیلی دانشجویان 123شکل‏4 16: نتایج حاصل از برآورد مدل رابطه نقاط قوت و ضعف موجود در محيط هاي بيروني مؤثر بر نظام آموزش عالي با طرحواره های ناسازگاری اولیه با موفقیت تحصیلی دانشجویان 124

پایان نامه تاثیر استراتژی مدیر دانشگاه در طرحواره های ناسازگاری اولیه با موفقیت تحصیلی دانشجویان


استراتژی مدیردانشگاه


طرحواره های ناسازگاری


موفقیت تحصیلی دانشجو


موفقیت دانشجویان


پایان نامه ارشد مدیریت


پایان نامه دکتری مدیریت


دانلود پایان نامهپایان


نامه


تاثیر


استراتژی


مدیر


دانشگاه


در


طرحواره


های


ناسازگاری


اولیه


با


موفقیت


تحصیلی


دانشجویان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن

خلاصه جزوه درسی آیین دادرسی مدنی 1 ( حقوق دانشگاه پیام نور)

دانلود خلاصه کتاب رفتار سازمانی پیشرفته استفن رابینز

دانلود نقشه اتوکد شهر یاسوج با جزئیات کامل با فرمت DWG

اصول طراحی آسانسور و پله در سازه

انبار داده (Data Warehouse)دانلود پاورپوینت زیبایی درس تفکر و سبک زندگی هشتم