دانلود رایگان


ارزیابی میزان تولید داروی دسفرال از سویه استرپتومایسس پیلوسوس به روش بیولوژیک - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود تحقیق با موضوع ارزیابی میزان تولید داروی دسفرال از سویه استرپتومایسس پیلوسوس به روش بیولوژیک، در قالب word و در 170 صفحه، قابل ویرایش، شامل: چکیده 1 مقدمه 3 فصل اول: 1-1- تالاسمی 8 1-2- اتیولوژی و سبب شناسی تالاسمی 8 1-2-1- خون شناسی 9 1-2-2- خون سازی و گلبولهای قرمز 10 1-3- تالاسمی و انواع

دانلود رایگان دانلود تحقیق با موضوع ارزیابی میزان تولید داروی دسفرال از سویه استرپتومایسس پیلوسوس به روش بیولوژیک،در قالب word و در 170 صفحه، قابل ویرایش، شامل:چکیده 1مقدمه 3فصل اول:1-1- تالاسمی 81-2- اتیولوژی و سبب شناسی تالاسمی 81-2-1- خون شناسی 91-2-2- خون سازی و گلبولهای قرمز 101-3- تالاسمی و انواع آن 101-3-1 آلفا تالاسمی 101-3-2- بتا تالاسمی 111-3-2-1 بتا تالاسمی مینور(سالم ناقل) 111-3-2-2 – بتا تالاسمی ماژور( بیماری تالاسمی) 121-3-2-3-بتا تالاسمی بینابینی 131-4- تشخیص تالاسمی 131-5- درمان تالاسمی 131-6- فیزیولوژی عنصر آهن و اهمیت آن در بدن انسان 141-6-1- مسمومیت حاد آهنی 151-7- دسفرال 161-7-1- نحوه استفاده از داروی دسفرال 171-7-2-کاربردهای داروی دسفرال در پزشکی 181-7-3- عوارض ناشی از داروی دسفرال 191-7-4- اقدامات احتیاطی در مورد داروی دسفرال 191-7-5- ملاک توقف درمان بوسیله دسفرال 20 فصل دوم:2-1- سیدرو فورها 222-1-1- هیدروکسامات ها 242-1-2- فنولات ها یا کاتکولات ها 252-2- دسفری اکسامین ها 262- 2-1 - ساختمان دسفری اکسامین 282-2-2- دسفراکسامین بصورت آنتی اکسیدان 282-2-3 - خصوصیات فیزیکو و شیمیایی دسفراکسامین 292-2-4- مکانیسم دسفراکسامین در جلوگیری از بیماریهای با بار اضافی آهن 292-2-5- تشکیل رادیکال DFO nitroxide 302-3- دسفری اکسامین B 312-3-1- بیوسنتر دسفری اکسامین B 332-3-2- ژن های کد کننده دسفری اکسامین B 332-4- تولید کننده های دسفری اکسامین 342-5- اهمیت آهن بر روی میکروارگانیسمها 352-6- مکانیسم عمل سیدروفورها در ارتباط با انتقال آهن به درون سلول میکروارگانیسم ها 362-7- تولید، استخراج و تخلیص دسفری اکسامین B 37فصل سوم:3-1- اکتینومیست ها 403-2- استرپتومایسس ها 433-2-1- پاتولوژی 433-2-2 – مرفولوژی و ساختمان 433-2-3- مشخصات کلنی 4543-2-4- اسپورزایی 473-2-5- ترکیبات پوشش سلولی 493-2-6- تغذیه و فاکتورهای موثر بر رشد و خصوصیات فیزیکوشیمیایی 493-2-6-1- تغذیه 493-2-6-2- اکسیژن 50 3-2-6-3 - رطوبت 503-2-6-4- دما 513-2-6-5- pH 513-2-6-6- اکولوژی 523-2-6-7- بیولوژی توسعه یافته استرپتومایسس 533-2-7- انواع فرآورده های میکروبی 563-2-7-1- متابولیت های اولیه 563-2-7-2- متابولیت های ثانویه 563-2-7-2-1- آنتی بیوتیک ها 583-2-7-2-1-1- فیزیولوژی و تنظیم تولید آنتی بیوتیک 583-2-7-3- آنزیم ها 633-2-7-3-1- پروتئازها 633-2-7-3-1-1- پروتئازهای اسیدی 673-2-7-3-1-1-1- رنین 673-2-7-3-1-2- پروتئازهای خنثی 673-2-7-3-1-3- پروتئاز های قلیایی 673-2-7-3-1-3-1- فرآیند تخمیر پروتئازهای قلیایی 683-2-7-3-1-3-2- تعیین فعالیت پروتئاز قلیایی 693-2-7-3-1-4- بازدارنده های فعالیت آنزیم پروتئاز وشلاته کننده ها 693-2-7-3-1-5- تجزیه 713-2-7-3-1-6- پروتئاز ها و استرپتومایسسها 713-2-8- محیط کشت تخمیر صنعتی 713-2-8-1- نیازهای غذایی میکروارگانیسم‌ها 713-2-8-1-1- کربن 743-2-8-1-1-1- منابع کربن و استرپتومایسس ها 773-2-8-1-2-نیتروژن 783-2-8-1-2-1- منابع نیتروژن و استرپتومایسس ها 803-2-8-1-3- هیدروژن و اکسیژن 80 3-2-8-1-4- مواد معدنی 803-2-8-2-تنظیم کننده های متابولیکی 813-2-8-3- ضد کف ها 823-2-9- بیوسنتز در استرپتومایسس ها 83فصل چهارم:4-1- دستگاه های مورد استفاده 864-2- وسایل مورد استفاده 864-3 - محیط های کشت مایع برای رشد باکتری 884-4- محیط های کشت جامد برای رشد باکتری 894-5- محیط های جامد برای تولید اسپور 894-6- مواد لازم جهت رنگ آمیزی گرم 904-7- مواد لازم جهت استفاده از میکروسکوپ نوری 914-8- محیط مورد استفاده جهت شناسایی کیفی دسفری اکسامین: محیط Des4 914-9- محیط مورد استفاده جهت اندازه گیری تولید دسفری اکسامین محیط Soy bean 914-10- مواد لازم جهت نگهداری و ذخیره باکتری ها 924-11- معرف های دسفری اکسامین 924-12- مواد لازم جهت رسم منحنی استاندارد دسفری اکسامین B 924-13- مواد لازم جهت استخراج دسفری اکسامین 924-14- مواد لازم جهت تهیه محلول Lysing Buffer 934-14-1 – مواد لازم جهت تهیه محلول Tris Hcl 934-15- محلول کازئین %5/0 دربافر فسفات 934-15-1- بافر فسفات (PBS) 934-16- محلول لوری (Lowry) 93فصل پنجم:5 – ١- تهیه و آماده سازی سویه استرپتومایسس پیلوسوس 985 ـ ٢ ـ بررسی خصوصیات مرفولوژیکی سویه استرپتومایسس پیلوسوس 985-٢-١- خصوصیات ماکروسکوپی 995- ٢-١-١- کشت استرپتومایسس پیلوسوس بر روی محیط جامد 99 5-٢-١-٢- کشت استرپتومایسس پیلوسوس در محیط مایع 995-٢-٢ خصوصیات میکروسکوپی 995-٢-٢-١- تهیه لام از محیط کشت جامد 995-٢-٢-٢- تهیه لام از محیط کشت مایع 1005ـ ٢ـ٢ـ ٣ـ رنگ آمیزی گرم 1005 ـ ٣ـ تهیه مایع تلقیح 1005 ـ ٣ـ ١ـ تهیه محیط ذخیره 1015 ـ ٣ـ ٢ـ تهیه سوسپانسیون اسپور 1015ـ ٤ـ رسم منحنی رشد استرپتومایسس پیلوسوس 1015ـ ٥ـ بررسی تغییرات pH در محیط کشت Soybean 1025ـ ٦ـ تولید دسفری اکسامین توسط استرپتومایسس پیلوسوس 1025ـ ٦ـ ١ـ تشخیص کیفی دسفری اکسامین 1025ـ ٦ـ ٢ـ سنجش میزان تولید دسفری اکسامین در هر روز 1035-6-3- رسم منحنی استاندارد دسفرال 1035-٧ـ استخراج دسفری اکسامین بوسیله فنل-کلروفرم 104 5 ـ ٧ـ ١ـ مزتیله کردن دسفری اکسامین 1055-8- تعیین وجود دسفری اکسامین B در ماده استخراج شده 1055ـ ٩ـ بهینه سازی محیط کشت تولید دسفری اکسامین 1075ـ ٩ـ ١ـ بررسی اثر اسید آمینه ترئونین بر تولید دسفری اکسامین 1075 ـ ٩ـ ١ـ ١ـ بررسی اثر اسید آمینه ترئونین بر تولید دسفری اکسامین در یک محدوده غلظت 1075ـ ٩ـ ٢ـ بررسی اثر اسیدآمینه ترئونین و اسید آمینه لوسین و ویتامین تیامینB1) ( برتولید دسفری اکسامین 1085 ـ ٩ـ ٣ـ بررسی گلوکز و ملاس و سوکروز بر تولید دسفری اکسامین 1085ـ ٩ـ ٤ـ بررسی اثر شلاته کننده های کاتیون بر تولید دسفری اکسامین 1085 ـ ٩ـ ٥ـ استفاده از محیط کشت عصاره مخمر به جای استفاده از محیط کشت Soybean 1095 ـ ٩ـ ٦ـ بررسی اثر مواد معدنی مختلف بر میزان تولید دسفری اکسامین 1095 ـ٩ـ٦ـ١ـ بررسی تاثیر مواد معدنی در غلظت های مختلف بر میزان تولید دسفری اکسامین 111 5 ـ ١٠ - بررسی پروتئاز تولیدی از استرپتومایسس پیلوسوس در حضور شلاته کننده ها و مواد معدنی مختلف 1125 ـ ١٠ـ ١ـ کشت باکتری و سنجش پروتئاز 1125 ـ ١٠ـ 2ـ تخلیص کازئین 113فصل ششم:6ـ ١ـ بررسی خصوصیات مرفولوژیکی ماکروسکوپی استرپتومایسس پیلوسوس 1156ـ ١ـ ١¬ـ خصوصیات ماکروسکوپی سویه استاندارد بر روی محیط کشت جامد 1156 ـ ١ـ٢ـ خصوصیات ماکروسکوپی سویه استاندارد در محیط کشت مایع 1156 ـ ٢ـ بررسی خصوصیات مرفولوژیکی میکروسکوپی استرپتومایسس پیلوسوس 1166 ـ٣ـ رسم منحنی رشد استرپتوماسیس پیلوسوس در محیط کشت MYB 1166-4- رسم منحنی pH بر حسب زمان در محیط کشت Soybean حاوی سویه استرپتومایسس پیلوسس 1186 ـ ٥ـ تشخیص کیفی و کمی دسفری اکسامین تولیدی 1206-5-1- تشخیص کیفی و تولید و یا عدم تولید دسفری اکسامین 1206ـ٥ـ2ـ رسم نمودار استاندارد دسفرال 1206ـ٥ـ3ـ میزان دسفری اکسامین تولیدی در هر روز توسط سویه استرپتومایسس پیلوسوس در محیط Soy bean 1216-6- نتایج مربوط به استخراج دسفری اکسامین تولید شده توسط سویه استرپتومایسس پیلوسوس 1226-6-1- نتایج مربوط به تأیید وجود دسفری اکسامین B در ماده استخراج شده 1226-7- بهینه سازی محیط کشت تولید دسفری اکسامین 1246-7-1 بررسی اثر اسید آمینه ترئونین بر تولید دسفری اکسامین 1246-7-1-1- بررسی اثر اسید آمینه ترئونین بر تولید دسفری اکسامین در یک محدوده غلظت 1246ـ7ـ ٢ـ بررسی اثر اسید آمینه های ترئونین و لوسین و ویتامین تیامین (B1 ) 1266 ـ 7ـ٣ـ بررسی گلوکز ، ملاس، سوکروز بر تولید دسفری اکسامین 1266ـ 7ـ ٤ـ بررسی اثر شلاته کننده های کاتیون بر میزان تولید دسفری اکسامین 1276ـ 7ـ ٥ـ استفاده از محیط کشت عصاره مخمر به جای استفاده از محیط کشت Soybean 1286 ـ 7ـ ٦ـ بررسی اثر مواد معدنی مختلف بر میزان تولید دسفری اکسامین 1286 – 7 – 6 – 1 – بررسی اثر مواد مختلف با غلظت متفاوت بر میزان تولید دسفری اکسامین 130 6ـ8ـ بررسی پروتئاز تولیدی از استرپتومایسس پیلوسوس در حضور شلاته‌کننده و مواد معدنی مختلف 139فصل هفتم:- بحث و نتیجه گیری 143- پیشنهادات 147- فهرست منابع

ارزیابی میزان تولید داروی دسفرال از سویه استرپتومایسس پیلوسوس به روش بیولوژیک


تولید داروی دسفرال


داروی دسفرال


استرپتومایسس پیلوسوس


استرپتومایسس


پیلوسوس


بیولوژیکارزیابی


میزان


تولید


داروی


دسفرال


از


سویه


استرپتومایسس


پیلوسوس


به


روش


بیولوژیک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق آماده حقوق - اعتبارات اسنادی

دانلود طرح بازاریابی فارسی - مارکتینگ پلن فارسی - Marketing plan فارسی (نمونه سوم)

نمونه سوالات امتحانی تشریحی پايان ترم درس سيستمهای آبرسانی دکتر سامانی در قالب فایل word در 7 صفحه

دانلود طرح جابر جدید در مورد آینه ها

دانلود مقاله شوکهای نقدینگی و ابعاد حساسیت سود

کد متلب برای تحلیل اجزای محدود ورق با المان های مثلثی سه گرهی (CST)

دانلود پاورپوینت کامل نسبت، تناسب و درصد فصل 3 ریاضی پنجم

مبانی نظری تحقیق کسب و کار الکترونیک

چگونه توانستم دانش آموزانم را با فعاليت هاي تكميلي به رسم هندسي علاقه مند كنم ؟