دانلود رایگان


ارزیابی پذیرش یادگیری سیار در دانشگاه‌های ایران - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مهندسی فناوری اطلاعات (تجارت الکترونیک) عنوان پایان نامه ارزیابی پذیرش یادگیری سیار در دانشگاه‌های ایران تعداد صفحات : 220 یادگیری سیار به فرآیند آموزشی اطلاق می‌شود که بدون نیاز به اتصال فیزیکی و پیوسته به کابل‌های شبکه و از طریق ابزار سیار و قابل حملی همچون

دانلود رایگان پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مهندسی فناوری اطلاعات (تجارت الکترونیک)عنوان پایان نامه ارزیابی پذیرش یادگیری سیار در دانشگاه‌های ایرانتعداد صفحات : 220یادگیری سیار به فرآیند آموزشی اطلاق می‌شود که بدون نیاز به اتصال فیزیکی و پیوسته به کابل‌های شبکه و از طریق ابزار سیار و قابل حملی همچون رایانه ‌های قابل حمل، تلفن‌های همراه، دستیار دیجیتال شخصی و غیره امکان آموزش و یادگیری را برای هر فرد در هر زمینه، هر زمان و مکان بدون محدودیت فراهم می‌سازد.در این پژوهش، عوامل موثر بر پذیرش دانشجویان در دانشگاه‌های ایران به عنوان جامعه‌ای مشتمل بر فراگیران سیستم‌های آموزشی، از خدمات یادگیری سیار مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا عوامل موثر بر پذیرش یادگیری سیار شناسایی شد و پس از مطالعه مدل‌های موجود در زمینه پذیرش، مدل یکپارچه پذیرش و استفاده فناوری به عنوان مدل پایه انتخاب گردید و توسعه داده شد. سپس مدل موردنظر پس از تطبیق با شرایط مساله مورد آزمون قرار گرفت. جهت آزمون مدل، تحقیقی میدانی بر روی دانشجویان دانشگاههای شاهرود به عنوان جامعه آماری با استفاده از ابزار پرسش‌نامه انجام شد و داده‌های حاصل با استفاده از تکنیک‌های آماری توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت.یافته‌های تحقیق وجود رابطه میان انتظار عملکرد، انتظار تلاش، عوامل اجتماعی، شرایط تسهیل‌گر، کیفیت خدمات سیستم و خودکارآمدی استفاده از ابزارهای سیار را با قصد استفاده از خدمات آموزشی سیار تایید می‌کند. همچنین در این مطالعه نقش تعدیل‌گری سبک یادگیری دانشجویان بر قصد استفاده، بر رابطه میان انتظار عملکرد و قصد استفاده و رابطه بین انتظار تلاش و قصد استفاده نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل نشان می‏دهد که تفاوت معناداری میان سبک‏های یادگیری دانشجویان وجود ندارد. بنابراین امکان تطبیق تمام سبک‌های یادگیری با یادگیری سیار وجود دارد. هدف تحقیقهدف این تحقیق احصا عوامل موثر بر پذیرش یادگیری سیار از ادبیات موضوع و سپس توسعه مدل پیشنهادی بر پایه مدل یکپارچه پذیرش و استفاده فناوری می‌باشد و همچنین ارزیابی شاخص‌های موثر بر پذیرش یادگیری سیار از مدل پیشنهادی در میان دانشجویان دانشگاه‌ها می‌باشد تا با شناسایی این عوامل و تقویت و تسهیل در عوامل مثبت و حذف عوامل منفی بتوان اثر بخشی دوره‌های آموزشی سیار را افزایش داد.سوالات تحقیقتمرکز تحقیق بر سوالات زیر می‌باشد:سوال 1. آیا متغیرهای مستقل (انتظار عملکرد، انتظار تلاش، عوامل اجتماعی، شرایط تسهیل‌گر، کیفیت خدمات سیستم و خودکارآمدی ابزارهای سیار)، پیش بینی کننده پذیرش یادگیری سیار می‌باشند؟سوال 2. آیا تفاوت آماری معناداری بین مردان و زنان در پذیرش یادگیری سیار وجود دارد؟ فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه ضرورت انجام تحقیق بیان مساله تحقیق هدف تحقیق سوالات تحقیق فرضیات تحقیق روش تحقیق کاربرد تحقیق قلمرو تحقیق 1-9-1- قلمرو موضوعی تحقیق 1-9-2- قلمرو مکانی تحقیق 1-9-3- قلمرو زمانی تحقیق جامعه و نمونه آماری تعریف واژگان فصل دوم : مبانی نظری تحقیق بخش اول : فناوری اطلاعات و آموزش عالی 2-1-1- تعریف جامعه اطلاعاتی2-1-2- مروری بر تحولات جامعه اطلاعاتی2-1-3- چالش های آموزش عالی پیش روی آموزش در عصر اطلاعات2-1-4- مروری بر وضعیت زیرساخت جامعه اطلاعاتی2-1-5- جمع بندی بخش اول بخش دوم : پارادایم های آموزش مجازی 2-2-1- از آموزش سنتی تا آموزش از راه دور2-2-2- آموزش الکترونیکی2-2-2-1- مقایسه آموزش سنتی و الکترونیکی 2-2-2-2- یادگیرنده در نظام آموزش سنتی و الکترونیکی 2-2-2-3- مزایای آموزش الکترونیکی2-2-3- آموزش سیار2-2-3-1- جایگاه آموزش سیار2-2-3-2- پیشینه نظری و تجارب2-2-3-3- اهداف آموزش سیار2-2-3-4- مقایسه آموزش سیار و الکترونیک 2-2-3-5- چالش های آموزش سیار2-2-4- جمع بندی بخش دوم بخش سوم : سبک یادگیری 2-3-1- نظریه سبک یادگیری کلب2-3-2- پیشینه نظری و تجارب2-3-3- جمع بندی بخش سوم بخش چهارم: مدل های پذیرش فناوری اطلاعات 2-4-1- نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده فناوری2-4-2- نظریه عملکرد منطقی2-4-3- مدل پذیرش فناوری2-4-4- مدل پذیرش فناوری 22-4-5- مدل پذیرش فناوری 32-4-6- نظریه رفتار برنامه ریزی شده2-4-7- نظریه تجزیه رفتار برنامه ریزی شده2-4-8- نظریه ترکیبی پذیرش فناوری و رفتار برنامه ریزی شده2-4-9- مدل استفاده از رایانه های شخصی2-4-10- مدل انگیزشی2-4-11- نظریه اشاعه نوآوری ها2-4-12- نظریه شناخت اجتماعی2-4-13- جمع بندی بخش چهارم بخش پنجم : ارائه مدل مفهومی تحقیق 2-5-1- تحلیل ادبیات موضوع2-5-2- مدل تحقیق2-5-3- متغیرهای تحقیق 2-5-3-1- قصد رفتاری2-5-3-2- انتظار عملکرد 2-5-3-3- انتظار تلاش 2-5-3-4- عوامل اجتماعی 2-5-3-5- شرایط تسهیل گر 2-5-3-6- خودکارآمدی ابزارهای سیار 2-5-3-7-کیفیت خدمات سیستم 2-5-3-8-عامل تعدیل کننده2-5-4- سئوالات تحقیق2-5-5- فرضیات تحقیقفصل سوم : مروری بر تحقیقات انجام شده مقدمه پژوهش‌های انجام شده در زمینه نگرش و قصد استفاده ابزارهای سیارپژوهش‌های انجام شده در زمینه بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات به کمک مدل‌های علّی موجود فصل چهارم : روش تحقیق مقدمه روش اجرای تحقیق متغیرهای تحقیق 4-3-1- متغیر وابسته 4-3-2- متغیر مستقل روش و تکنیک جمع‌آوری اطلاعات جامعه آماری و نمونه آماری تحقیق روایی و پایایی پرسش‌نامه 4-6-1- روایی 4-6-2- پایایی روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها فصل پنجم : نتایج ( بحث و بررسی و تحلیل داده‌ها ) مقدمه آمار توصیفی 5-2-1- جنسیت 5-2-2- سن 5-2-3- تحصیلات5-2-4- نوع دانشگاه محل تحصیل 5-2-5- سال تحصیل 5-2-6- استفاده از اینترنت در روز 5-2-7- سال استفاده از اینترنت 5-2-8- استفاده از تلفن همراه 5-2-9- دسترسی به اینترنت سیار 5-2-10- سبک یادگیری دانشجویان آماره توصیفی متغیرهای تحقیق نرمال سازی داده ها آمار استنباطی 5-5-1- بررسی همبستگی بین متغیرها 5-5-2-بررسی فرضیه‌های تحقیقفصل ششم : بحث و نتیجه‌گیریمقدمه یافته‌های پژوهش 6-2-1- بخش توصیفی 6-2-1-1- یافته‌های حاصل از ویژگی‌های جمعیت شناختی6-2-1-2-یافته‌های حاصل از سبک یادگیری دانشجویان6-2-2- بخش استنباطی 6-2-2-1- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش نتیجه‌گیری نهایی محدودیت‌های تحقیق پیشنهادهای اجرایی پیشنهادات برای تحقیقات آتی فهرست منابع پیوست‌هاچکیده به زبان انگلیسی

پایان نامه ارزیابی پذیرش یادگیری سیار در دانشگاه‌های ایران


ارزیابی پذیرش یادگیری سیار در دانشگاه‌های ایران


یادگیری سیار


دانشگاه ایران


پایان نامه تجارت الکترونیک


دانلود پایان نامه تجارت الکترونیک


دانلود رایگان پایان نامه تجارت الکترونیک


یادگیرارزیابی


پذیرش


یادگیری


سیار


در


دانشگاه‌های


ایران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


یادگیری سیار - تماشا

ارزیابی پذیرش یادگیری سیار در دانشگاه‌های ایران. آموزشی. 7 نمایش. 00:24. نخستین مرکز یادگیری محلی سیار کشور در کهگیلویه وبویراحمد ...

فایل های دسته بندی تجارت الکترونیک

ارزیابی پذیرش یادگیری سیار در دانشگاه‌های ایران 8,000 تومان پایان نامه ارائه چارچوبی برای رتبه بندی عوامل موثر بر خرید اینترنتی با استفاده از سیستم های فازی

اخبار ایران و جهان | خبرگزاری تسنیم | Tasnim

اخبار ایران و جهان را در خبرگزاری تسنیم ... وزیر بهداشت در نامه به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی نوشت: ما اهل ...

تحصیل در ترکیه (شهریه خوابگاه و دانشگاه های کم هزینه ...

تحصیل در ترکیه در سال 2021 به دلیل نزدیکی با ایران و هزینه های پایین آن نسبت به دانشگاه های اروپایی و آمریکایی، مورد توجه دانشجویان میباشد. به همین دلیل اگر چه آمار بیکاری در ترکیه در ژانویه 2021 در حدود 15.1% گزارش شده و ...

اعلام نتایج ارزیابی آموزش مجازی دانشگاه ها تا چند ماه ...

معاون آموزشی وزارت علوم از اعلام نتایج ارزیابی آموزش مجازی دانشگاه ها تا چند ماه آینده خبر داد و گفت: در آینده باید آموزش چهره به چهره در کنار آموزش الکترونیکی قرار بگیرد. معتقدیم که با بهره‌گیری از مزایای هر دو روش ...

ارزیابی میزان آمادگی منابع انسانی برای تحقق نظام یادگیری ...

فرازکیش مهدیه، منتظر غلامعلی. ارزیابی میزان آمادگی منابع انسانی برای تحقق نظام یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های ایران. پژوهش های مدیریت منابع سازمانی. 1398; 9 (4) :139-164

تحصیل در ترکیه (شهریه خوابگاه و دانشگاه های کم هزینه ...

تحصیل در ترکیه در سال 2021 به دلیل نزدیکی با ایران و هزینه های پایین آن نسبت به دانشگاه های اروپایی و آمریکایی، مورد توجه دانشجویان میباشد. به همین دلیل اگر چه آمار بیکاری در ترکیه در ژانویه 2021 در حدود 15.1% گزارش شده و ...

سئوالات متداول قبل از تحصیل در روسیه | روس تریپو - تحصیل ...

دانشجویان ایرانی و خارجی باید در سال اول ثبت نام کنند. پس از پذیرش ، آنها می توانند گواهی تأیید پایان دوره های خاص را در دانشگاه های ایران ارائه دهند ، که توسط کمیسیون ویژه بررسی و تایید می شود.

دانشگاه علوم پزشکی ایران

جزئیات راه‌اندازی رشته هوش مصنوعی در دانشگاه ایران/پذیرش ۳ نفر در سال آینده سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ تجلیل از دکتر نادر توکلی در اختتامیه جشنواره «کرونا روایت»

سطح لازم زبان برای دریافت پذیرش از دانشگاه‌های آلمان ...

در ارتباط با همین توضیح سئوالاتی مطرح است، از جمله آن‌که آیا می‌توان بدون شرکت در کلاس‌های یادگیری زبان آلمانی از دانشگاه‌های آلمان پذیرش گرفت و پس از گذراندن دوره‌های لازم، در امتحانات ...

دانشگاه علامه میزبان "اولین همایش ملی یادگیری سیار" - ایسنا

اولین همایش ملی یادگیری سیار با هدف بررسی چالش ها و تهدیدهای آموزش مجازی و تکنولوژی های آموزشی بهمن ماه در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود.

پایان نامه ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین ...

دعوای استرداد در ورشکستگی در حقوق ایران; ... پایان نامه ارزیابی پذیرش یادگیری سیار در دانشگاه‌های ایران ... ارزیابی پایداری گذرای سیستم قدرت با استفاده از داده های واحد های اندازه گیری فازور ...

پرستاری در ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مدارس دیگری در رشت (۱۹۲۴)، همدان (۱۹۲۷)، و کرمانشاه (۱۹۳۱) سپس تأسیس گردیدند. در سال ۱۹۳۶ بود که دانشگاه‌های کشور همانند مشهد، تبریز، و تهران آموزش پرستاری مدرن را در ایران آغاز کردند.

لیست دانشگاههای ایرانی مورد تایید آلمان ZAB *( ارزشیابی ...

دانشگاه های دولتی ایران، دانشگاه های پیام نور، بسیاری از دانشگاه های آزاد و برخی از دانشگاه های غیر انتفاعی و علمی کاربردی مورد تایید آلمان می باشند. لیست کامل در این مقاله ارائه شده است.

ارزشیابی یادگیری-محور در مهارت خوانش: مطالعه ای ترکیبی از ...

این مطالعه به بررسی عملکردها و دیدگاه های ارزشیابی یادگیری-محور مهارت خوانش از منظر اساتید رشته آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه های ایران می پردازد. در این مطالعة ترکیبی متوالی-تبیینی ، رهیافت های کمی از طریق پیمایش 180 ...

مهمترین چالش‌ها و راهکارهای آموزش مجازی در ترم جدید اعلام ...

لازم است بحث ارزیابی در تمام سطوح از درس از مدرس تا دانشگاه یا موسسه بطور جدی و با نگاه کارشناسی انجام شود (با همکاری کارگروه آموزش عالی الکترونیکی، انجمن یادگیری الکترونیکی ایران و با نظارت ...

لیست دانشگاههای ایرانی مورد تایید آلمان ZAB *( ارزشیابی ...

دانشگاه های دولتی ایران، دانشگاه های پیام نور، بسیاری از دانشگاه های آزاد و برخی از دانشگاه های غیر انتفاعی و علمی کاربردی مورد تایید آلمان می باشند. لیست کامل در این مقاله ارائه شده است.

عوامل مؤثر بر موفقیت پیاده سازی یادگیری از طریق موبایل با ...

ارزیابی و رتبه بندی عوامل مؤثر برموفقیت پیاده سازی یادگیری سیار در دانشگاه ها با استفاده از مدل tra هدف این مقاله بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر سیستم یادگیری سیار در دانشگاه­های ایران می­باشد.

مقاله امکان سنجی اجرای آموزش مبتنی بر یادگیری همراه سیار ...

کرد، معصومه و امیدیان، فرانک،1393،امکان سنجی اجرای آموزش مبتنی بر یادگیری همراه سیار در دانشگاه های آزاد اسلامی و پیام نور منطقه شمال استان خوزستان،اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی ...

در حدود 50 مقاله فارسی در مورد آموزش سیار

در این مجموعه بیش از پنجاه مقاله فارسی در مورد آموزش سیار و مسائل مرتبط با آن ارائه شده است. ۱. یادگیری ابری سیار: رویکردی جدید در آموزش و یادگیری. ۲.

دانلود کار تحقیقی سرقفلی در حقوق ایران :: دانلود سرای دانشجویی

دانلود کار تحقیقی سرقفلی در حقوق ایران. دانلود کار تحقیقی سرقفلی در حقوق ایران تعداد صفحات : 61 با فرمت پی دی اف معرفی مقاله : مالکیت اصلی از آن خداست و خلقت انسان در روی زمین به منزله ایفای وظایف خلیفه الهی می باشد و با ...

دانلود کتاب جامع گرامر آزمون زبان MSRT :: کالج فایل

دانلود کتاب جامع گرامر آزمون زبان MSRT فرمت فایل دانلودی: .zip فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 162 حجم فایل: 71353 کیلوبایت دانلود کتاب یادگیری گرامر مخصوص آزمون های زبان به ویژه Msrt ...

تعیین شاخص‌های مدل ارزیابی متوازن در دانشگاه های دولتی ...

حجازی, رضوان, رحمانی, علی, مصلی نژاد, آرزو. (1395). تعیین شاخص‌های مدل ارزیابی متوازن در دانشگاه های دولتی- مورد مطالعه: دانشگاه الزهرا(س) ( با تأکید بر منظر یادگیری و رشد).

پذیرش در دانشگاه‌های آلمان؛ شرایط و مقدمات (بخش اول ...

شرایط ورود به دانشگاه‌های آلمان برای متقاضیان ایرانی چیست؟ قبولی در آزمون دانشگاه‌های آزاد، غیرانتفاعی و ...

معلم و تربیت معلم درکره جنوبی و ایران: نقد و ارزیابی در ...

آیا در ایران اساسا در جامعه معلمی چه انگیزه های مثبت ‪،‬‬ ‫متعالی و تکامل بخشی برای ادامه حضور در این حرفه وجود دارد‪.‬‬ ‫استخدام دولتی معلم و نگاه به او به عنوان یك کارمند و عضوی از عائله ...

فایل های دسته بندی تجارت الکترونیک

ارزیابی پذیرش یادگیری سیار در دانشگاه‌های ایران 8,000 تومان پایان نامه ارائه چارچوبی برای رتبه بندی عوامل موثر بر خرید اینترنتی با استفاده از سیستم های فازی

تحصیل در اتریش 2019 - معرفی مزایا و فرصت ها | تحصیل در ...

تحصیل در اتریش - آیا بدون مدرک زبان میتوانم جهت تحصیل در اتریش اقدام نمایم؟ جهت اخذ پذیرش تحصیلی اتریش به چه مدارکی نیاز است؟ هزینه تحصیل و زندگی در اتریش چگونه است؟ تحصیل تقریبا رایگان در کشور اتریش،اجازه کار دانشجویی ...

معلم و تربیت معلم درکره جنوبی و ایران: نقد و ارزیابی در ...

آیا در ایران اساسا در جامعه معلمی چه انگیزه های مثبت ‪،‬‬ ‫متعالی و تکامل بخشی برای ادامه حضور در این حرفه وجود دارد‪.‬‬ ‫استخدام دولتی معلم و نگاه به او به عنوان یك کارمند و عضوی از عائله ...

یادگیری سیار - تماشا

ارزیابی پذیرش یادگیری سیار در دانشگاه‌های ایران. آموزشی. 7 نمایش. 00:24. نخستین مرکز یادگیری محلی سیار کشور در کهگیلویه وبویراحمد ...

(PDF) آموزش پژوهی، کارکرد مغفول دانشگاهی در ایران ...

‫آموزش پژوهی‪ ،‬کارکرد مغفول‬ ‫دانشگاهی در ایران‬ ‫اولین همایش ملی آینده پژوهی آموزش عالی ایران‪:‬‬ ‫چشم انداز بین المللی شدن دانشگاه ها و چالش های آن‬ ‫دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین‬ ‫‪ 28‬تا ‪ 30 ...

تحصیل در مجارستان - برترین دانشگاه های مجارستان 2021 ...

در حقیقت، شرط پذیرش در دانشگاه های مجارستان شرکت در آزمون مذکور است. داشتن مدرک زبان و تسلط بر زبان نیز به دلیل تحصیل به زبان انگلیسی در مجارستان جزو شرایط تحصیل در مجارستان محسوب می شود.

تحصیل داروسازی در دانشگاه آنکارا ترکیه | پذیرش و ویزای ...

ارزیابی پذیرش تحصیلی ... آنکارا ترکیه از جمله اهدافی است که این روزها طرفداران زیادی در ایران دارد. این اشتیاق و میل به تحصیل در این رشته سبب شده تا عده ایی به جهت تحصیل در رشته داروسازی به ...

ارزیابی میزان آمادگی منابع انسانی برای تحقق نظام یادگیری ...

فرازکیش مهدیه، منتظر غلامعلی. ارزیابی میزان آمادگی منابع انسانی برای تحقق نظام یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های ایران. پژوهش های مدیریت منابع سازمانی. 1398; 9 (4) :139-164

(PDF) آموزش پژوهی، کارکرد مغفول دانشگاهی در ایران ...

‫آموزش پژوهی‪ ،‬کارکرد مغفول‬ ‫دانشگاهی در ایران‬ ‫اولین همایش ملی آینده پژوهی آموزش عالی ایران‪:‬‬ ‫چشم انداز بین المللی شدن دانشگاه ها و چالش های آن‬ ‫دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین‬ ‫‪ 28‬تا ‪ 30 ...

معلم و تربیت معلم درکره جنوبی و ایران: نقد و ارزیابی در ...

آیا در ایران اساسا در جامعه معلمی چه انگیزه های مثبت ‪،‬‬ ‫متعالی و تکامل بخشی برای ادامه حضور در این حرفه وجود دارد‪.‬‬ ‫استخدام دولتی معلم و نگاه به او به عنوان یك کارمند و عضوی از عائله ...

فایل های دسته بندی تجارت الکترونیک

ارزیابی پذیرش یادگیری سیار در دانشگاه‌های ایران 8,000 تومان پایان نامه ارائه چارچوبی برای رتبه بندی عوامل موثر بر خرید اینترنتی با استفاده از سیستم های فازی

دانشگاه های ایرانی مورد تایید آلمان کدام دانشگاه ها می ...

در غیر این صورت در ابتدا برای دانشجویان کلاس زبان برگزار می شود تا برای شرکت در آزمون dsh آماده شونند .برای پذیرش در دوره های یادگیری زبان آلمانی در آلمان هیچ گونه محدودیت سنی وجود ندارد .

دانشگاه علامه میزبان "اولین همایش ملی یادگیری سیار" - ایسنا

اولین همایش ملی یادگیری سیار با هدف بررسی چالش ها و تهدیدهای آموزش مجازی و تکنولوژی های آموزشی بهمن ماه در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود.

سطح لازم زبان برای دریافت پذیرش از دانشگاه‌های آلمان ...

در ارتباط با همین توضیح سئوالاتی مطرح است، از جمله آن‌که آیا می‌توان بدون شرکت در کلاس‌های یادگیری زبان آلمانی از دانشگاه‌های آلمان پذیرش گرفت و پس از گذراندن دوره‌های لازم، در امتحانات ...

پایان نامه بررسی تاریخ هنر موسیقی و رقص در نقوش ایران باستان

دانلود مقاله شوکهای نقدینگی و ابعاد حساسیت سود

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت کامپیوتری

پاورپوینت تئوری محدودیت (Theory of constraints)

روشهای تولید نرم افزار های تحت وب

دانلود پاورپوینت کامل نسبت، تناسب و درصد فصل 3 ریاضی پنجم

مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی

کد متلب برای تحلیل اجزای محدود ورق با المان های مثلثی سه گرهی (CST)

دانلود پاورپوینت آشنایی با مبدل های حرارتی