دانلود رایگان


ارزیابی پذیرش یادگیری سیار در دانشگاه‌های ایران - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مهندسی فناوری اطلاعات (تجارت الکترونیک) عنوان پایان نامه ارزیابی پذیرش یادگیری سیار در دانشگاه‌های ایران تعداد صفحات : 220 یادگیری سیار به فرآیند آموزشی اطلاق می‌شود که بدون نیاز به اتصال فیزیکی و پیوسته به کابل‌های شبکه و از طریق ابزار سیار و قابل حملی همچون

دانلود رایگان پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مهندسی فناوری اطلاعات (تجارت الکترونیک)عنوان پایان نامه ارزیابی پذیرش یادگیری سیار در دانشگاه‌های ایرانتعداد صفحات : 220یادگیری سیار به فرآیند آموزشی اطلاق می‌شود که بدون نیاز به اتصال فیزیکی و پیوسته به کابل‌های شبکه و از طریق ابزار سیار و قابل حملی همچون رایانه ‌های قابل حمل، تلفن‌های همراه، دستیار دیجیتال شخصی و غیره امکان آموزش و یادگیری را برای هر فرد در هر زمینه، هر زمان و مکان بدون محدودیت فراهم می‌سازد.در این پژوهش، عوامل موثر بر پذیرش دانشجویان در دانشگاه‌های ایران به عنوان جامعه‌ای مشتمل بر فراگیران سیستم‌های آموزشی، از خدمات یادگیری سیار مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا عوامل موثر بر پذیرش یادگیری سیار شناسایی شد و پس از مطالعه مدل‌های موجود در زمینه پذیرش، مدل یکپارچه پذیرش و استفاده فناوری به عنوان مدل پایه انتخاب گردید و توسعه داده شد. سپس مدل موردنظر پس از تطبیق با شرایط مساله مورد آزمون قرار گرفت. جهت آزمون مدل، تحقیقی میدانی بر روی دانشجویان دانشگاههای شاهرود به عنوان جامعه آماری با استفاده از ابزار پرسش‌نامه انجام شد و داده‌های حاصل با استفاده از تکنیک‌های آماری توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت.یافته‌های تحقیق وجود رابطه میان انتظار عملکرد، انتظار تلاش، عوامل اجتماعی، شرایط تسهیل‌گر، کیفیت خدمات سیستم و خودکارآمدی استفاده از ابزارهای سیار را با قصد استفاده از خدمات آموزشی سیار تایید می‌کند. همچنین در این مطالعه نقش تعدیل‌گری سبک یادگیری دانشجویان بر قصد استفاده، بر رابطه میان انتظار عملکرد و قصد استفاده و رابطه بین انتظار تلاش و قصد استفاده نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل نشان می‏دهد که تفاوت معناداری میان سبک‏های یادگیری دانشجویان وجود ندارد. بنابراین امکان تطبیق تمام سبک‌های یادگیری با یادگیری سیار وجود دارد. هدف تحقیقهدف این تحقیق احصا عوامل موثر بر پذیرش یادگیری سیار از ادبیات موضوع و سپس توسعه مدل پیشنهادی بر پایه مدل یکپارچه پذیرش و استفاده فناوری می‌باشد و همچنین ارزیابی شاخص‌های موثر بر پذیرش یادگیری سیار از مدل پیشنهادی در میان دانشجویان دانشگاه‌ها می‌باشد تا با شناسایی این عوامل و تقویت و تسهیل در عوامل مثبت و حذف عوامل منفی بتوان اثر بخشی دوره‌های آموزشی سیار را افزایش داد.سوالات تحقیقتمرکز تحقیق بر سوالات زیر می‌باشد:سوال 1. آیا متغیرهای مستقل (انتظار عملکرد، انتظار تلاش، عوامل اجتماعی، شرایط تسهیل‌گر، کیفیت خدمات سیستم و خودکارآمدی ابزارهای سیار)، پیش بینی کننده پذیرش یادگیری سیار می‌باشند؟سوال 2. آیا تفاوت آماری معناداری بین مردان و زنان در پذیرش یادگیری سیار وجود دارد؟ فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه ضرورت انجام تحقیق بیان مساله تحقیق هدف تحقیق سوالات تحقیق فرضیات تحقیق روش تحقیق کاربرد تحقیق قلمرو تحقیق 1-9-1- قلمرو موضوعی تحقیق 1-9-2- قلمرو مکانی تحقیق 1-9-3- قلمرو زمانی تحقیق جامعه و نمونه آماری تعریف واژگان فصل دوم : مبانی نظری تحقیق بخش اول : فناوری اطلاعات و آموزش عالی 2-1-1- تعریف جامعه اطلاعاتی2-1-2- مروری بر تحولات جامعه اطلاعاتی2-1-3- چالش های آموزش عالی پیش روی آموزش در عصر اطلاعات2-1-4- مروری بر وضعیت زیرساخت جامعه اطلاعاتی2-1-5- جمع بندی بخش اول بخش دوم : پارادایم های آموزش مجازی 2-2-1- از آموزش سنتی تا آموزش از راه دور2-2-2- آموزش الکترونیکی2-2-2-1- مقایسه آموزش سنتی و الکترونیکی 2-2-2-2- یادگیرنده در نظام آموزش سنتی و الکترونیکی 2-2-2-3- مزایای آموزش الکترونیکی2-2-3- آموزش سیار2-2-3-1- جایگاه آموزش سیار2-2-3-2- پیشینه نظری و تجارب2-2-3-3- اهداف آموزش سیار2-2-3-4- مقایسه آموزش سیار و الکترونیک 2-2-3-5- چالش های آموزش سیار2-2-4- جمع بندی بخش دوم بخش سوم : سبک یادگیری 2-3-1- نظریه سبک یادگیری کلب2-3-2- پیشینه نظری و تجارب2-3-3- جمع بندی بخش سوم بخش چهارم: مدل های پذیرش فناوری اطلاعات 2-4-1- نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده فناوری2-4-2- نظریه عملکرد منطقی2-4-3- مدل پذیرش فناوری2-4-4- مدل پذیرش فناوری 22-4-5- مدل پذیرش فناوری 32-4-6- نظریه رفتار برنامه ریزی شده2-4-7- نظریه تجزیه رفتار برنامه ریزی شده2-4-8- نظریه ترکیبی پذیرش فناوری و رفتار برنامه ریزی شده2-4-9- مدل استفاده از رایانه های شخصی2-4-10- مدل انگیزشی2-4-11- نظریه اشاعه نوآوری ها2-4-12- نظریه شناخت اجتماعی2-4-13- جمع بندی بخش چهارم بخش پنجم : ارائه مدل مفهومی تحقیق 2-5-1- تحلیل ادبیات موضوع2-5-2- مدل تحقیق2-5-3- متغیرهای تحقیق 2-5-3-1- قصد رفتاری2-5-3-2- انتظار عملکرد 2-5-3-3- انتظار تلاش 2-5-3-4- عوامل اجتماعی 2-5-3-5- شرایط تسهیل گر 2-5-3-6- خودکارآمدی ابزارهای سیار 2-5-3-7-کیفیت خدمات سیستم 2-5-3-8-عامل تعدیل کننده2-5-4- سئوالات تحقیق2-5-5- فرضیات تحقیقفصل سوم : مروری بر تحقیقات انجام شده مقدمه پژوهش‌های انجام شده در زمینه نگرش و قصد استفاده ابزارهای سیارپژوهش‌های انجام شده در زمینه بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات به کمک مدل‌های علّی موجود فصل چهارم : روش تحقیق مقدمه روش اجرای تحقیق متغیرهای تحقیق 4-3-1- متغیر وابسته 4-3-2- متغیر مستقل روش و تکنیک جمع‌آوری اطلاعات جامعه آماری و نمونه آماری تحقیق روایی و پایایی پرسش‌نامه 4-6-1- روایی 4-6-2- پایایی روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها فصل پنجم : نتایج ( بحث و بررسی و تحلیل داده‌ها ) مقدمه آمار توصیفی 5-2-1- جنسیت 5-2-2- سن 5-2-3- تحصیلات5-2-4- نوع دانشگاه محل تحصیل 5-2-5- سال تحصیل 5-2-6- استفاده از اینترنت در روز 5-2-7- سال استفاده از اینترنت 5-2-8- استفاده از تلفن همراه 5-2-9- دسترسی به اینترنت سیار 5-2-10- سبک یادگیری دانشجویان آماره توصیفی متغیرهای تحقیق نرمال سازی داده ها آمار استنباطی 5-5-1- بررسی همبستگی بین متغیرها 5-5-2-بررسی فرضیه‌های تحقیقفصل ششم : بحث و نتیجه‌گیریمقدمه یافته‌های پژوهش 6-2-1- بخش توصیفی 6-2-1-1- یافته‌های حاصل از ویژگی‌های جمعیت شناختی6-2-1-2-یافته‌های حاصل از سبک یادگیری دانشجویان6-2-2- بخش استنباطی 6-2-2-1- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش نتیجه‌گیری نهایی محدودیت‌های تحقیق پیشنهادهای اجرایی پیشنهادات برای تحقیقات آتی فهرست منابع پیوست‌هاچکیده به زبان انگلیسی

پایان نامه ارزیابی پذیرش یادگیری سیار در دانشگاه‌های ایران


ارزیابی پذیرش یادگیری سیار در دانشگاه‌های ایران


یادگیری سیار


دانشگاه ایران


پایان نامه تجارت الکترونیک


دانلود پایان نامه تجارت الکترونیک


دانلود رایگان پایان نامه تجارت الکترونیک


یادگیرارزیابی


پذیرش


یادگیری


سیار


در


دانشگاه‌های


ایران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ارزیابی میزان آمادگی منابع انسانی برای تحقق نظام یادگیری ...

فرازکیش مهدیه، منتظر غلامعلی. ارزیابی میزان آمادگی منابع انسانی برای تحقق نظام یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های ایران. پژوهش های مدیریت منابع سازمانی. 1398; 9 (4) :139-164

سئوالات متداول قبل از تحصیل در روسیه | روس تریپو - تحصیل ...

دانشجویان ایرانی و خارجی باید در سال اول ثبت نام کنند. پس از پذیرش ، آنها می توانند گواهی تأیید پایان دوره های خاص را در دانشگاه های ایران ارائه دهند ، که توسط کمیسیون ویژه بررسی و تایید می شود.

اولین همایش ملی یادگیری سیار

راهنمای نحوه پرداخت هزینه مقالات پذیرش شده. دانلود فایل راهنما (فایل پی دی اف) بخش های مختلف برگزاری همایش: اولین همایش ملی یادگیری سیار از نظر تا عمل در دو بخش مجزا برگزار می شود:

ارزشیابی مدارک دانشگاهی ایران در آلمان | تحصیل در آلمان ...

امکان تحصیل در دانشگاه‌های آلمان به عوامل مختلفی بستگی دارد. پذیرفته‌شدن در آزمون سراسری ایران، مقطع ...

تعیین شاخص‌های مدل ارزیابی متوازن در دانشگاه های دولتی ...

حجازی, رضوان, رحمانی, علی, مصلی نژاد, آرزو. (1395). تعیین شاخص‌های مدل ارزیابی متوازن در دانشگاه های دولتی- مورد مطالعه: دانشگاه الزهرا(س) ( با تأکید بر منظر یادگیری و رشد).

لیست دانشگاههای ایرانی مورد تایید آلمان ZAB *( ارزشیابی ...

دانشگاه های دولتی ایران، دانشگاه های پیام نور، بسیاری از دانشگاه های آزاد و برخی از دانشگاه های غیر انتفاعی و علمی کاربردی مورد تایید آلمان می باشند. لیست کامل در این مقاله ارائه شده است.

اخبار ایران و جهان | خبرگزاری تسنیم | Tasnim

اخبار ایران و جهان را در خبرگزاری تسنیم ... وزیر بهداشت در نامه به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی نوشت: ما اهل ...

سطح لازم زبان برای دریافت پذیرش از دانشگاه‌های آلمان ...

در ارتباط با همین توضیح سئوالاتی مطرح است، از جمله آن‌که آیا می‌توان بدون شرکت در کلاس‌های یادگیری زبان آلمانی از دانشگاه‌های آلمان پذیرش گرفت و پس از گذراندن دوره‌های لازم، در امتحانات ...

تحصیل در مجارستان - برترین دانشگاه های مجارستان 2021 ...

در حقیقت، شرط پذیرش در دانشگاه های مجارستان شرکت در آزمون مذکور است. داشتن مدرک زبان و تسلط بر زبان نیز به دلیل تحصیل به زبان انگلیسی در مجارستان جزو شرایط تحصیل در مجارستان محسوب می شود.

عوامل مؤثر بر موفقیت پیاده سازی یادگیری از طریق موبایل با ...

ارزیابی و رتبه بندی عوامل مؤثر برموفقیت پیاده سازی یادگیری سیار در دانشگاه ها با استفاده از مدل tra هدف این مقاله بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر سیستم یادگیری سیار در دانشگاه­های ایران می­باشد.

اخبار ایران و جهان | خبرگزاری تسنیم | Tasnim

اخبار ایران و جهان را در خبرگزاری تسنیم ... وزیر بهداشت در نامه به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی نوشت: ما اهل ...

در حدود 50 مقاله فارسی در مورد آموزش سیار

در این مجموعه بیش از پنجاه مقاله فارسی در مورد آموزش سیار و مسائل مرتبط با آن ارائه شده است. ۱. یادگیری ابری سیار: رویکردی جدید در آموزش و یادگیری. ۲.

ارزشیابی مدارک دانشگاهی ایران در آلمان | تحصیل در آلمان ...

امکان تحصیل در دانشگاه‌های آلمان به عوامل مختلفی بستگی دارد. پذیرفته‌شدن در آزمون سراسری ایران، مقطع ...

(PDF) آموزش پژوهی، کارکرد مغفول دانشگاهی در ایران ...

‫آموزش پژوهی‪ ،‬کارکرد مغفول‬ ‫دانشگاهی در ایران‬ ‫اولین همایش ملی آینده پژوهی آموزش عالی ایران‪:‬‬ ‫چشم انداز بین المللی شدن دانشگاه ها و چالش های آن‬ ‫دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین‬ ‫‪ 28‬تا ‪ 30 ...

ارزیابی و رتبه بندی عوامل مؤثر برموفقیت پیاده سازی یادگیری ...

هدف این مقاله بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر سیستم یادگیری سیار در دانشگاه­های ایران می­باشد. «تئوری رفتار برنامه ریزی شده»، «تئوری اشاعه نوآوری»، «الگوی پذیرش فناوری» و«تئوری فعالیت­های منطقی»از تئوری‌های معروفی ...

تعیین شاخص‌های مدل ارزیابی متوازن در دانشگاه های دولتی ...

حجازی, رضوان, رحمانی, علی, مصلی نژاد, آرزو. (1395). تعیین شاخص‌های مدل ارزیابی متوازن در دانشگاه های دولتی- مورد مطالعه: دانشگاه الزهرا(س) ( با تأکید بر منظر یادگیری و رشد).

کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

نظام جامع یادگیری الکترونیکی. 2. کاربرد نظریه های یادگیری در آموزش مجازی. 2. فلسفه و اخلاق در فناوری. 2. فناوریهای سیار در آموزش و یادگیری. 2

بررسی عوامل موثر پذیرش نسل سوم تلفن سیار(3g)بر دارندگان ...

ارزیابی پذیرش یادگیری سیار در دانشگاههای ایران یادگیری سیار به فرآیند آموزشی اطلاق می شود که بدون نیاز به اتصال فیزیکی و پیوسته به کابل های شبکه و از طریق ابزار سیار و قابل حملی همچون رایانه ...

تعیین شاخص‌های مدل ارزیابی متوازن در دانشگاه های دولتی ...

حجازی, رضوان, رحمانی, علی, مصلی نژاد, آرزو. (1395). تعیین شاخص‌های مدل ارزیابی متوازن در دانشگاه های دولتی- مورد مطالعه: دانشگاه الزهرا(س) ( با تأکید بر منظر یادگیری و رشد).

(PDF) آموزش پژوهی، کارکرد مغفول دانشگاهی در ایران ...

‫آموزش پژوهی‪ ،‬کارکرد مغفول‬ ‫دانشگاهی در ایران‬ ‫اولین همایش ملی آینده پژوهی آموزش عالی ایران‪:‬‬ ‫چشم انداز بین المللی شدن دانشگاه ها و چالش های آن‬ ‫دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین‬ ‫‪ 28‬تا ‪ 30 ...

دانشگاه علامه میزبان "اولین همایش ملی یادگیری سیار" - ایسنا

اولین همایش ملی یادگیری سیار با هدف بررسی چالش ها و تهدیدهای آموزش مجازی و تکنولوژی های آموزشی بهمن ماه در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود.

ارزشیابی مدارک دانشگاهی ایران در آلمان | تحصیل در آلمان ...

امکان تحصیل در دانشگاه‌های آلمان به عوامل مختلفی بستگی دارد. پذیرفته‌شدن در آزمون سراسری ایران، مقطع ...

عوامل مؤثر بر موفقیت پیاده سازی یادگیری از طریق موبایل با ...

ارزیابی و رتبه بندی عوامل مؤثر برموفقیت پیاده سازی یادگیری سیار در دانشگاه ها با استفاده از مدل tra هدف این مقاله بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر سیستم یادگیری سیار در دانشگاه­های ایران می­باشد.

یادگیری سیار - تماشا

ارزیابی پذیرش یادگیری سیار در دانشگاه‌های ایران. آموزشی. 7 نمایش. 00:24. نخستین مرکز یادگیری محلی سیار کشور در کهگیلویه وبویراحمد ...

سطح لازم زبان برای دریافت پذیرش از دانشگاه‌های آلمان ...

در ارتباط با همین توضیح سئوالاتی مطرح است، از جمله آن‌که آیا می‌توان بدون شرکت در کلاس‌های یادگیری زبان آلمانی از دانشگاه‌های آلمان پذیرش گرفت و پس از گذراندن دوره‌های لازم، در امتحانات ...

دانلود کار تحقیقی سرقفلی در حقوق ایران :: دانلود سرای دانشجویی

دانلود کار تحقیقی سرقفلی در حقوق ایران. دانلود کار تحقیقی سرقفلی در حقوق ایران تعداد صفحات : 61 با فرمت پی دی اف معرفی مقاله : مالکیت اصلی از آن خداست و خلقت انسان در روی زمین به منزله ایفای وظایف خلیفه الهی می باشد و با ...

در حدود 50 مقاله فارسی در مورد آموزش سیار

در این مجموعه بیش از پنجاه مقاله فارسی در مورد آموزش سیار و مسائل مرتبط با آن ارائه شده است. ۱. یادگیری ابری سیار: رویکردی جدید در آموزش و یادگیری. ۲.

مقایسة میزان یادگیری و یادداری دانش‌آموزان دختر پایة دوم ...

مرادی، اسحاق و دیده‌بان، حسین. (1397). جایگاه یادگیری سیّار در دانشگاه‌های علوم پزشکی، نظرات، پیامدها و چالش‌ها. فصل­نامة طب و تزکیه، شمارة 2، -145-131. ملک‌پور، عباس. (1390).

رشته فناوری اطلاعات : پروپوزال،پروژه ، پایان نامه، سمینار ...

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات گرایش : تجارت الکترونیک عنوان : ارزیابی پذیرش یادگیری سیار در دانشگاه های ایران

پرستاری در ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مدارس دیگری در رشت (۱۹۲۴)، همدان (۱۹۲۷)، و کرمانشاه (۱۹۳۱) سپس تأسیس گردیدند. در سال ۱۹۳۶ بود که دانشگاه‌های کشور همانند مشهد، تبریز، و تهران آموزش پرستاری مدرن را در ایران آغاز کردند.

دانشگاه علامه میزبان "اولین همایش ملی یادگیری سیار" - ایسنا

اولین همایش ملی یادگیری سیار با هدف بررسی چالش ها و تهدیدهای آموزش مجازی و تکنولوژی های آموزشی بهمن ماه در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود.

پایان نامه ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین ...

دعوای استرداد در ورشکستگی در حقوق ایران; ... پایان نامه ارزیابی پذیرش یادگیری سیار در دانشگاه‌های ایران ... ارزیابی پایداری گذرای سیستم قدرت با استفاده از داده های واحد های اندازه گیری فازور ...

در حدود 50 مقاله فارسی در مورد آموزش سیار

در این مجموعه بیش از پنجاه مقاله فارسی در مورد آموزش سیار و مسائل مرتبط با آن ارائه شده است. ۱. یادگیری ابری سیار: رویکردی جدید در آموزش و یادگیری. ۲.

دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1

دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1

visio یک ابزار دیاگرام کشی برای متخصصان در امر تجارت

پاورپوینت مصالح ساختمانی مدرن در 95 اسلاید

آشنايی با ماهواره های هواشناسیدانلود پاورپوینت سنگ ها درس 6 علوم پایه چهارمدانلود پاورپوینت درس اقتصاد خرد (نسخه دوم) ◄ 215 اسلاید

دانلود پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب