دانلود رایگان


جزوه تایپ شده شده حقوق جزای اختصاصی 1 - دانلود رایگاندانلود رایگان عنوان جزوه : حقوق جزای اختصاصی 1 فرمت : WORD تعداد صفحه : 124 صفحه نام استاد : دکتر اسلام رجبعلی ویژه رشته کارشناسی حقوق کاری از : دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین جرایم علیه اشخاص: علیه تمامیت جسمانی علیه تمامیت معنوی (توهین – تهدید) جزای عمومی عناصر کلی جرم جزای اختصاصی به عناصر اختصاصی هر ج

دانلود رایگان عنوان جزوه : حقوق جزای اختصاصی 1فرمت : WORDتعداد صفحه : 124 صفحهویژه رشته کارشناسی حقوقجرایم علیه اشخاص:علیه تمامیت جسمانیعلیه تمامیت معنوی (توهین – تهدید)جزای عمومی عناصر کلی جرمجزای اختصاصی به عناصر اختصاصی هر جرمی می پردازد.در دوران باستان حقوق دانان آنقدر پیشرفت نداشتند که قتل را به فرض تعریف کنند. صرفاً به صورت غریزی کسی که یک فردی را می کشد او باید کشته شود.حقوق جزای اختصاصی مقدم بر حقوق جزای عمومی است.جرایم سه دسته هستند:عنصر قانونیمادیروانیبرخی کشورها می گویند عنصر قانونی و مادی. مثلاً انگلستان جرایم مادی صِرف هستند و عنصر روانی نیاز نیست. می گویند در کشور ما چنین جرایمی وجود ندارد.اما زمانی که سوء نیت و عنصر روانی مادی دارد مفروض باشد ولی سوء نیت فرض است.فرض بر این است که چک صادر می کنم و می دانم که حسابم پول دارد یا خیر. پس حق دفاعی برای من هست.ولی آنجا اصلاً عنصر روانی وجود ندارد. حق دفاع وجود ندارد.بحث ما جرایم علیه تمامیت جسمانی است که دکترها به این جرایم جنایت می گویند.جنایت:1 – بحث قانون قبل از انقلاب: جنایت (سنگین) – ضرب و جرح (متوسط) – خلاف (سبک)معنای دوم هرجا قانونگذار بحث جنایت کرد علیه تمامیت جسمانی است.به صورت کلی جرایم:قتل (سلب حیات)مادون قتل (نفس)علیه اعضاء و جوارح : گوش و چشم را ضربه زدنعلیه منافع : با لیزر فردی را کور کنید. منفعت را از بین بردی.2 – جرمی کرده است که منتهی به قتل نشده است. مادون قتل یا مادون نفس است.نکته: خیلی وقت ها هم با هم بودند. هم منفعت بوده و هم علیه جوارح آن فرد.قتل:جرمی قدیمی و خطری است. برخی جرایم خطری و برخی قراردادی هستند.همیشه در همۀ جوامع انسان ذاتاً از خودش دفاع می کند. یک زمانی در دورۀ باستان غریزی بود و خطری و هیچ دادگاهی نبود. ولی امروزه می گویند دادگاه و دولت وجود دارد شما برو کنار.تعریف قتل:هر نوع سلب حیاتی آیا قتل است؟ بله هست. ولی نوع آن فرق دارد.عمد – غیر عمد – خطای محضگاهی اوقات هیچ کدام از اینها نیست.مثال: مؤمور اجرای احکام که کسی را اعدام میک ند این هم قانوناً قتل است ولی طبق قانونقتل عمد:سلب ارادی (یعنی عمد بودن) حیات انسان زنده توسط انسان دیگر.نکته: خودکشی از این تعریف خارج شده است و جرم نیست.مثال: من به قصد قتل تیراندازی به شخصی می کنم که آن قبلاً مرده است. جنایت بر مرده رخ داده است.نکته: تا زمانی که زنده به دنیا نیامده ایم انسان زنده به حساب نمی آییم.در کشور ما خودکشی جرم نیست اما معاونت جرم است و جرایم رایانه ای ماده 743 قانون مجازات از طریق جرایم رایانه ای کسی را به خودکشی تحریک کند جرم است. (معاونت جرم است.) و جرم عاریه ای است.ماده 743 قانون مجازات اسلامی:هرکس از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5,000,000) ریال تا بیست میلیون (20,000,000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون (2,000,000) ریال تا پنج میلیون (5,000,000) ریال است.ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5,000,000) ریال تا بیست میلیون (20,000,000) ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.اما در فقه قتل عمد است.نکته: مسلمانی یک غیر مسلمان را بکشد قصاص نمی شود.مثال: فرض کنید بچه ای متولد شده است و از رحم خارج شده است. پس از چند دقیقه فوت می کند. حیات باید مستقر باشد. صرف زنده متولد شدن کافی نیست. ولی این از نظر حقوقی پذیرفته نیست.استدلال دکتر سپهوند: تا زمانی که بند ناف طفل از بند ناف مادر جدا نشده است طفل مستقر نیست. زمانی که جدا شد طفل مستقر است.مرگ:مرگ مغزی حتی قلبش هم کار کند مرده محسوب می شود. این استدلال دو تا علت دارد:1 – تنفس و قلب اگر قابل برگشت بود با شوک برگردد و مرگ قطعی نیست. اما امروزه مرگز مغزی قابل برگشت نیست.2 – قانون اهداء عضو اجازه داده است وقتی کسی مرگ مغزی شده است اعضای او را به دیگری بدهند.قتل اگر در ماه ها حرام باشد اضافه می شود. قتل حالا اگر 1 روز قبل از ماه حرام باشد خیلی مهم است.اگر جسد کسی پیدا نشود دیوان رأی را نقض می کند و این قتل نیست. چون ممکن است طرف بیهوش شده باشد و با کمک زنده بماند.عناصر جرم قتل عمدی:1 – عنصر قانونی2 – مادی3 – روانیهم در جرایم قتل هستند و هم مادون قتل. مصل ضرب و جرحعنصر مادی همۀ جرایم از سه جزء تشکیل شده است:رفتار فیزیکیموضوع جرم (اوضاع و احوال)نتیجه مجرمانهمعمولاً همۀ جرایم این 3 جزء را دارند. جرایم مطلق نتیجه مجرمانه ندارند. رفتار فیزیکی:فعل – ترک فعل – فعل ناشی از ترک فعل – حالت یا افعال غیر مادی (مثل اعتیاد، ولگردی)فعل مثل مشت زدن، خفه کردن، تیراندازی کردن، سگی را شوراندن به طرف کسی.ترک فعل به موجب قانون وظیفه ای دارد که آن را انجام نمی دهد. قانون خودداری از کمک به مصدومین مصوب 1354سؤال: فعل ناشی از ترک فعل با ترک فعل چه فرقی دارد؟جواب: ترک فعل زمانی است که عنصر مادی صرفاً ترک فعل است. به هیچ عنوان با فعل قابل تصور نیست. مثل قانون خودداری از کمک به مصدومین. فعل ناشی از ترک فعل عنصر مادی جرم هم با فعل است هم با ترک فعل. مثل قتل. تخریب هم با فعل است هم با ترک فعل.موضوع جرم:در قتل عمد انسان زنده است. این شرایط یا ایجابی است یا سلبی.مثال: سرقت شرط ایجابی دارد. من مال خودم را بردارم سرقت نیست. مال باید متعلق به دیگری باشد ایجابی است.ورود به عنف زمانی جرم است که با اذن نباشد این سلبی است. شرطی است که نباید وجود داشته باشد.نتیجه مجرمانه:در قتل نتیجه سلب حیات است.مثال: کسی که تصادف کرده و شما به او کمک نکردید این قتل نیست و شما بابت خودداری کمک به مصدوم مجاازت می شوید. ما به نتیجه کاری نداریم. علت حادثه اینجا تصادف بوده و قتل انجام نشده است.مثال: مادری به قصد قتل به فرزندش شیر نداده است قتل محقق شده است و قاتل است.کشور فرانسه مادون قتل را با ترک فعل امکان پذیر نمی داند. چون رابطۀ علیت یا سببیت بین ترک فعل و آن جرم اتفاق افتاده معمولاً برقرار نمی شود.در فقه ما برخی معتقدند ترک فعل می شود و برخی می گویند نمی شود. در انگلستان می گویند ترک فعل هست اما یک رابطه یا وظیفه خاصی برعهدۀ تارک فعل وجودد اشته باشد.این رابطه خاص یا منشأش قانون است. در بحث پدر "حضانت" این قانون است. یک جاهایی مبنا قرارداد است. سوزن بان؛ نجات غریق. یک بحث هم عرف است. مثلاً دو تا دوست کوه رفتند و یکی از بالای کوه می افت پایین. اینجا مسئولیت دارد به دوستش کمک کند.اما در قانون ما قبل از سال 1392 ماده قانونی نداشتیم که آیا ترک فعل می تواند عنصر مادی جرم باشد یا خیر؟دکتر سپهوند: ما ترک فعل را نمی توانیم داشته باشیم. در قتل و ضرب و جرح، همه جا کار و فعل است به ترک فعل.یکسری نظرات مشورتی بود تا فانون سال 1392 پیش بینی کرد.

جزوه تایپ شده شده حقوق جزای اختصاصی 1


حقوق جزای اختصاصی 1


جزوه حقوق جزا


جزوه حقوق جزای اختصاصی


دانلود جزوه حقوق جزا


دانلود جزوه جزا اختصاصی


جزا اختصاصی1


دانلود جزوه جزا اختصاصی رجبعلی


دکتر اسلام رجبعلی


دانشگاه آزاد قزوین


دانلود جزوه دانشگجزوه


تایپ


شده


شده


حقوق


جزای


اختصاصی


1


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود جزوه کامل حقوق جزای اختصاصی 1 و 2 و 3 دکتر حاجی ده ...

جزوه حقوق جزای اختصاصی ۱ و ۲ در ۱۱۶ صفحه و جزوه حقوق جزای اختصاصی ۳ در ۷۰ صفحه بصورت تایپ شده در قالب فایل پی دی اف pdf می باشد که توسط دانشجویان ممتاز قضاوت نوشته شده اند و با کمک دستیار پروژه ...

حقوق جزای اختصاصی 1 :: خلاصه کتاب و جزوات درسی

خلاصه جزوه جرایم علیه اموال و مالکیت درقالب فایل pdf به صورت تایپ شده و صفحه آرایی شده در 56 صفحه تهیه شده است. 6 دوره نمونه سوال (حقوق جزای اختصاصی 1) به همراه پاسخنامه. فهرست مطالب

دانلود کتاب حقوق جزای اختصاصی 1 دکتر میر محمد - دانلود رایگان

جزوه حقوق جزای اختصاصی 1 - ... صادقیفرمت پی دی اف 35 صفحه به صورت تایپ شده… حقوق کیفری و جرم شناسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

حقوق جزای اختصاصی 1 نیم سال 93-92

حقوق جزای اختصاصی 1 نیم سال 93-92 جزوه تکمیل شده

جزوه جزای اختصاصی 4 جرایم علیه شخصیت معنوی - جزوه بان

این جزوه در 39 صفحه با فرمت pdf و با حجم 6.48 مگابایت توسط سایت جزوه بان برای شما تهیه و تنظیم شده است. این جزوه ممکن است در دانشگاه های مختلف با عنوان دیگری جزای اختصاصی 2 و 3و 1 اراعه شود پس به عنوان ...

دانلود رایگان جزوه حقوق جزای اختصاصی 1

دانلود جزوه حقوق جزای اختصاصی 1 در 27 صفحه و حجم 286 کیلو بایت ... من به مدت شش ماه به عقد موقت آقایی درومدم که یکسال قبل از همسرش جدا شده بود ولی... حامد: به نظر من هرچه مجا زاتهای سنگینی برای شخص ...

جزوه حقوق جزای اختصاصی 1 کارشناسی ارشد :: دانلود کتاب

جزوه تایپ شده حقوق جزای اختصاصی ارشد دانلود فایل تقریباً ۲۶۵٬۰۰۰ نتیجه (۰٫۴۶ ثانیه)

نمونه سوالات حقوق جزای اختصاصی(4) :: دانلود رایگان جزوه و ...

کتاب تایپ‌ شده حقوق جزای اختصاصی 4 کارشناسی حقوق + دانلود. سوالات امتحان درس حقوق جزای اختصاصی ( 4 ) جرایم علیه شخصیت معنوی ...

خلاصه کتابو سوالات درس جزای اختصاصی ۴ :: pdfketab

حقوق جزای اختصاصی. 1 .... دروسمربوط به ترم های زوج ) دوم، چهارم، ششم و هشتم( برابر. Recherches associées à دانلود درس جزای اختصاصی ۴. جزوه حقوق جزای اختصاصی 4. نمونه سوال جزای اختصاصی 4. حقوق جزای اختصاصی ۴

دانلود رایگان کتاب حقوق جزای اختصاصی ۱ :: دانلود کتاب

جزوات تایپ شده حقوق جزای اختصاصی ۱ دانلود فایل پیوندهای دسترس‌پذیری رد شدن و رفتن به محتوای اصلی راهنمای دسترس‌پذیری ... دانلود کتاب ... جزوه حقوق جزای اختصاصی 1 جرایم علیه اموال و مالکیت پیام

دانلود جزوه کامل حقوق جزای اختصاصی 1 و 2 و 3 دکتر حاجی ده ...

جزوه حقوق جزای اختصاصی ۱ و ۲ در ۱۱۶ صفحه و جزوه حقوق جزای اختصاصی ۳ در ۷۰ صفحه بصورت تایپ شده در قالب فایل پی دی اف pdf می باشد که توسط دانشجویان ممتاز قضاوت نوشته شده اند و با کمک دستیار پروژه ...

جزوه حقوق جزای اختصاصی 1 جرایم علیه اموال و مالکیت :: دانلود

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جزوه حقوق جزای اختصاصی 1 جرایم علیه اموال و مالکیت» ثبت شده است -

جزوه دستنویس ,و تایپ شده درس شبکه پیچیده پویا - دکتر محمدزاده

جزوه تایپ شده شده حقوق جزای اختصاصی 1; جزوه ورزش 1 (بدنسازی) تحقیق : قاچاق انسان از نظر حقوق بین الملل و حقوق ایران; تحقیق زندگینامه امام حسن مجتبی; محبوبترین محصولات. جزوه دستنویس ,و تایپ شده درس ...

جزوه روش تحقیق رشته حقوق :: دانلود رایگان جزوه و خلاصه کتاب

جزوه خلاصه حقوق مدنی 5 صفایی امامی; جزوه خلاصه کتاب جزای اختصاصی 1 میر محمد صادقی; جزوه خلاصه کتاب پیشگیری از جرم پیام نور; جزوه خلاصه کتاب حقوق مالکیت فکری پیام نور میرحسینی

جزوه پی دی اف حقوق جزای اختصاصی ارشد :: جزوه

جزوه تایپ شده حقوق جزای اختصاصی ارشد دانلود فایل پیوندهای دسترس‌پذیری رد شدن و رفتن به محتوای اصلی راهنمای دسترس‌پذیری بازخورد ...

دانلود pdf کتاب حقوق و جزای اختصاصی 1 - دانلود رایگان کتاب ...

توضیحات درباره جزوه. حقوق جزای اختصاصی 1. بخش نخست – کلیات. فصل اول: تقسیمات حقوق کیفری. حقوق کیفری از سه شاخه تشکیل می شود: 1- حقوق کیفری عمومی. 2- حقوق کیفری اختصاصی. 3- آیین دادرسی کیفری

جزوه ی تایپ شده ی تحلیل آماری - سیدا بلاگ

جزوه تایپ شده شده حقوق جزای اختصاصی 1 جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور حسابان جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 2

جزوه پی دی اف حقوق جزای عمومی ۱ :: جزوه

جزوات تایپ شده حقوق جزای عمومی ۱ دانلود فایل پیوندهای دسترس‌پذیری رد شدن و رفتن به محتوای اصلی راهنمای دسترس ... دانلود جزوه حقوق و جزای عمومی 1, دانلود کتاب های حقوقی, جزوه دکتر منصور آبادی ...

دانلود نمونه سوالات حقوق جزای اختصاصی (1) حقوق با پاسخ

جزوه کامل درس حقوق جزای اختصاصی (1) در این جزوه به بیان مفاهیم این درس رشته حقوق پرداخته شده است. همچنین این جزوه به همراه تمرینات و حل مثال های گرد آوری شده است.

خلاصه کتاب حقوق جزای اختصاصی ۱ دکتر میر محمد صادقی pdf ...

جزوه جزوه ی حقوق جزای اختصاصی 1 کتاب دکتر میرمحمد صادقی به سبک نموداری 2015-10-13. مجوز برای دانلود ندارید. نویسنده Ameneh-Ghiami; Creation date 22 ...

دانلود رایگان جزوه و خلاصه کتاب

جزوات تایپ شده حقوق جزای اختصاصی ۱ دانلود فایل پیوندهای دسترس‌پذیری رد شدن و ... دانلود رایگان جزوه جزای اختصاصی 1 ( جرایم علیه اشخاص) دکتر حسین آقایی نیا ...

دانلود کتاب حقوق جزای اختصاصی 1 دکتر میر محمد - دانلود رایگان

جزوه حقوق جزای اختصاصی 1 - ... صادقیفرمت پی دی اف 35 صفحه به صورت تایپ شده… حقوق کیفری و جرم شناسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

دانلود رایگان جزوه حقوق جزای اختصاصی 1

دانلود جزوه حقوق جزای اختصاصی 1 در 27 صفحه و حجم 286 کیلو بایت ... من به مدت شش ماه به عقد موقت آقایی درومدم که یکسال قبل از همسرش جدا شده بود ولی... حامد: به نظر من هرچه مجا زاتهای سنگینی برای شخص ...

دانلود رایگان کتاب حقوق جزای اختصاصی ۱ :: دانلود کتاب

جزوات تایپ شده حقوق جزای اختصاصی ۱ دانلود فایل پیوندهای دسترس‌پذیری رد شدن و رفتن به محتوای اصلی راهنمای دسترس‌پذیری ... دانلود کتاب ... جزوه حقوق جزای اختصاصی 1 جرایم علیه اموال و مالکیت پیام

کاربرگ های مصاحبه جامع قبل از ازدواج (فرم کوتاه)

مطالعات و طرح تفصیلی منطقه 7 تهران

آموزش احیای قلبی ریوی

دانلود پاورپوینت درس ششم زبان انگلیسی پایه هفتم (My House)

دانلود جزوه کاداستر دکتر شکوهی

دانلود ایبوک ارتباطات‌ فرا ملی و جهان‌ سوم‌ طاهره ژيان احمدی

دانلود پاورپوینت فناوری NFC - ارتباط میدان نزدیک

پیشینه تحقیق رهبری خدمتگزار و توانمندسازی

دانلود پاورپوینت درمان شناختی رفتاری با زوجین