دانلود رایگان


دین و بحران محیط زیست بررسی تطبیقی دیدگاه سیدحسین نصر و لین وایت با تأکید بر مقاله کلاسیک وایت - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه دین و بحران محیط زیست بررسی تطبیقی دیدگاه سیدحسین نصر و لین وایت با تأکید بر مقاله کلاسیک وایت نوع فایل: Word و قابل ویرایش تعداد صفحات : 212 صفحه چکیده رابطه دین و محیط زیست از روابط بحث انگیز در دوران مدرن است. دو ادعا در خصوص این رابطه مطرح است؛ یکی نقش مثبت دین و دیگری نقش مخرب و م

دانلود رایگان پایان نامه دین و بحران محیط زیست بررسی تطبیقی دیدگاه سیدحسین نصر و لین وایت با تأکید بر مقاله کلاسیک وایتنوع فایل: Word و قابل ویرایشتعداد صفحات : 212 صفحه چکیدهرابطه دین و محیط زیست از روابط بحث انگیز در دوران مدرن است. دو ادعا در خصوص این رابطه مطرح است؛ یکی نقش مثبت دین و دیگری نقش مخرب و منفی آن. برخی مانند لین وایت با اشاره به باب نخست از سفر پیدایش، ریشه ها ی بحران محیط زیست را برآمده از آموزه ی یهودی- مسیحی قلمداد نموده اند و بر همین اساس دیدگاه وایت، در زمره دیدگاه های منفی به محیط زیست مطرح می شود. سیدحسین نصر از جمله کسانی است که ریشه های بحران محیط زیست را در بحران معنوی انسان و فاصله از دین می داند و بر همین اساس دیدگاه نصر در زمره دیدگاه مثبت به دین قلمداد می شود. بررسی ها حاکی از این است که به رغم اینکه هر دو نظریه موافقانی دارد اما نقش مثبت دین در حفظ محیط زیست با توجه به تحلیل نظر نصر، رجحان دارد. این پژوهش، با روش کیفی- توصیفی به بررسی و مقایسه دیدگاه¬های سیدحسین نصر و لین وایت در باب ریشه¬های بحران محیط زیست می¬پردازد. در این پژوهش که متشکل از چهار فصل است، در فصل اول کلیات تحقیق مطرح شده است. فصل دوم به مبانی نظری و مفاهیم مهم پژوهش و همچنین پیشینه پژوهش اختصاص یافته است. فصل سوم با معرفی لین وایت و سیدحسین نصر و مهم¬ترین آثار آن دو آغاز شده است و سپس ترجمه مقاله وایت با عنوان ریشه¬های تاریخی بحران زیست¬ محیطی ما به همراه تحلیل مفهومی دیدگاه¬های او مطرح شده است. در ادامه با توجه به گستردگی آثار سیدحسین نصر، دیدگاه¬های او در خصوص ریشه¬های بحران محیط زیست براساس دو کتاب دین و نظم طبیعت و نیز انسان و طبیعت مطرح شده است. در نهایت دیدگاه¬های آن دو به¬طور تطبیقی بررسی شده و به شباهت¬ها و تفاوت¬های دیدگاه¬های نصر و وایت اشاره شده است. در فصل چهارم و نهایی، جمع¬بندی و و راه¬کارهای مقتضی آمده است. واژگان کلیدی: دین، محیط زیست، بحران محیط زیست، لین وایت، سیدحسین نصر، ریشه های تاریخی بحران زیست محیطی ما، دین و نظم طبیعت، انسان و طبیعت: بحران معنوی انسان متجدد. فهرست مطالبفصل اول: کلیات تحقیق۱-۱- مقدمه 1۱-۲- طرح مسأله 6۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق 9۱-۴- پرسش‌های تحقیق 11الف) پرسش اصلی 11ب) پرسش‌های فرعی 11۱-۵- فرضیه تحقیق 12۱-۶- روش پژوهش 12۱-۶-۱- تعریف نظری 12۱-۶-۲- روش تحقیق و جمع‌آوری داده‌ها 12۱-۶-۳- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 13۱-۷- اهداف تحقیق 14فصل دوم: مبانی نظری و چارچوب مفهومی تحقیق۲-۱- مقدمه 17۲-۲- پیشینه تحقیق 18۲-۲-۱- پیشینه داخلی 18۲-۲-۲- پیشینه خارجی 23۲-۲-۳- جمع‌بندی و نقد مطالعات پیشین 29۲-۳- مبانی نظری 31۲-۳-۱- مقدمه 31۲-۳-۲- تعریف مفاهیم 32۲-۳-۲-۱- محیط زیست 32۲-۳-۲-۲- طبیعت 33۲-۳-۲-۳- اکوسیستم 34۲-۳-۲-۴- بحران 35۲-۳-۲-۵- بحران محیط زیست 36۲-۳-۳- محیط زیست و دین 37۲-۳-۳-۱- الاهیات زیست محیطی 39۲-۳-۳-۲- اهمیت الاهیات زیست محیطی 41۲-۳-۴- محیط زیست، علم و تکنولوژی 41۲-۳-۵- محیط زیست و اخلاق (اخلاق زیست محیطی) 47۲-۳-۵-۱- نظریات انسان‌محورانه 50۲-۳-۵-۲- دیدگاه زیست (حیات) محورانه 51۲-۳-۵-۳- دیدگاه زیست‌بوم محوری 52۲-۳-۶- دیدگاه‌های مطرح در مطالعات محیط زیست 53۲-۳-۶-۱- اکولوژی 53۲-۳-۶-۲- عدالت زیست محیطی 54۲-۳-۶-۳- هنر محیطی 55۲-۳-۶-۴- جامعه‌شناسیِ محیط زیست 57فصل سوم: بررسی و تطبیق دیدگاه‌های لین وایت و سیدحسین نصر۳-۱- مقدمه 61۳-۲- دیدگاه لین وایت 63۳-۲-۱- زندگینامه و خاستگاه فکری لین وایت 63۳-۲-۱-۱- مهمترین آثار لین وایت 66۳-۲-۲- ترجمه مقاله وایت 67۳-۲-۲-۱- زمینه‌های تاریخی بحران زیست محیطی ما 67۳-۲-۳- تحلیل محتوای مقاله 85۳-۲-۳-۱- مقدمه 85۳-۲-۳-۲- ادعای اصلی 94۳-۲-۳-۳- برهان و مستندات 102۳-۲-۳-۴- نتیجه‌گیری از دیدگاه وایت 103۳-۳- دیدگاه سیدحسین نصر 108۳-۳-۱- زندگینامه و خاستگاه فکری نصر 109۳-۳-۲- دیدگاه نصر در مورد رابطه دین و محیط زیست 114۳-۳-۲-۱- بررسی و تحلیل کتاب‌های انسان و طبیعت و دین و نظم طبیعت 114۳-۳-۲-۲- مدعای اصلی نصر 118۳-۳-۲-۳- برهان و مستندات نصر 122۳-۳-۲-۴- نتیجه‌گیری 132۳-۴- نقد و بررسی و تطبیق کلی دیدگاه‌های نصر و وایت 135فصل چهارم: نتیجه‌گیری۴-۱- جمع‌بندی 160۴-۲- پیشنهادها و راهکارها 170فهرست منابع 174پیوست 182

دین و بحران محیط زیست بررسی تطبیقی دیدگاه سیدحسین نصر و لین وایت با تأکید بر مقاله کلاسیک وایت


دانشگاه ادیان و مذاهب


دانشکده ادیان


پایان نامه کارشناسی ارشد رشته دین­ شناسی


ادیان و مذاهب


دین شناسی


پایان نامه ارشد دین شناسی


دین و بحران محیط زیسدین


و


بحران


محیط


زیست


بررسی


تطبیقی


دیدگاه


سیدحسین


نصر


و


لین


وایت


با


تأکید


بر


مقاله


کلاسیک


وایت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی 269 اسلاید

دانلود گزارش آزمایشگاه شکل دادن فلزات - آزمایش کوک اندلارک

دانلود تحقیق کارآموزی حسابداری 3

تاثير متقابل خستگی و ساختار کف پا بر ويژگی های کينماتيکی راه رفتن

دانلود پاورپوینت بررسی معماری نمایشگاه شهر آفتاب

دانلود پاورپوینت تاریخ و تاریخ نگاری درس 1 تاریخ دهم انسانیپیشینه تحقیق صنایع دستی