دانلود رایگان


دشمن شناسی از منظر قرآن کریم - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه دشمن شناسی از منظر قرآن کریم نوع فایل: Word و قابل ویرایش تعداد صفحات : 215 صفحه چکیده بحث شناختِ دشمن در قرآن کریم مورد توجه ویژه قرار گرفته است. خداوند متعال در آیات متعددی دشمنان جبهه حق را معرفی می کند تا مسلمانان آنان را بهتر بشناسند و به مبارزه با آن ها بپردازند. دشمن در اصطلاح ل

دانلود رایگان پایان نامه دشمن شناسی از منظر قرآن کریمنوع فایل: Word و قابل ویرایشتعداد صفحات : 215 صفحه چکیدهبحث شناختِ دشمن در قرآن کریم مورد توجه ویژه قرار گرفته است. خداوند متعال در آیات متعددی دشمنان جبهه حق را معرفی می کند تا مسلمانان آنان را بهتر بشناسند و به مبارزه با آن ها بپردازند.دشمن در اصطلاح لغویان و مفسران به کسی که ضرر می رساند و نیز هر آن چه انسان را از راه مستقیم منحرف سازد و موجب عدم اطاعت انسان از خدا شود، اطلاق می شود. قرآن کریم شش گروه از دشمنان را نام برده است: «شیطان و همراهان او»،«نفس امّاره»،«برخی از همسران و فرزندان»، «کفار و مشرکان»، «برخی از اهل کتاب به ویژه یهودیان» و «منافقان». می¬توان این شش دشمن را، در یک تقسیم بندی کلّی به سه گروه تقسیم کرده و مورد بررسی قرار داد: دشمن ایمانیدرونی یا پنهان، دشمن خارجی، دشمن داخلی.در اين پايان‌نامه شگردهاي مبارزه دشمنان با رهبران ديني و پيروان مكتب توحيدي و نيز شيوه‌هاي آنها براي تضعيف مباني مكتب اسلام بيان شده است. بر مبنای آیات قرآن کریم، دين‏زدايى و ايجاد مانع در راه ديندارى و دينداران، اختلاف افكنى، تحريم اقتصادى، تحريف محتواى دين و تبليغات سوء همراه با تحقير و استهزاء مؤمنان، گسترش فساد و عمليات نظامى از مهم ترین راهكارهاى دشمنان عليه مسلمانان است. قرآن کریم علاوه بر معرفی دشمن و شیوه های او، به شناسایی راه مقابله با آن نیز می پردازد. ایمان و توکل، ترک معصیت، یاد خدا، پناه بردن به خدا، تزکیه ی نفس، ترس از خدا و بازداری نفس از هوی و هوس، خود را به خدا سپردن، قطع هرگونه ارتباط و دوستی، صبر و تقوا، اعلان موضع صریح مبنی بر بیزاری از آن¬ها، مبارزه فرهنگی به وسیله قرآن، مجهز شدن به سلاح روز، مبارزه قهرآمیز و جهاد با دشمنان، افشاگری، بصیرت دینی و حذر ( هوشياري و احتياط) از راهكارهاي قرآن كريم براي مقابله با دشمن است.کلیدواژه ها: دشمن، دشمن ناسی، خصم، عدوّ، شیطان، نفس امّاره، کفّار، مشرکان، یهود، منافقان، قرآن کریم . فهرست مطالبمقدمه 1۱٫ فصل اول: کلیّات 3 1-1. طرح تحقیق 4 1-1-1. بیان مسأله 4 1-1-2. اهمیّت و ضرورت تحقیق 4 1-1-3. سؤالات تحقیق 5 1-1-4. فرضیه¬های تحقیق 5 1-1-5. پیشینه¬ی تحقیق 6 1-1-6. روش تحقیق 7 1-1-7. اهداف و کاربرد¬ها 7۲٫ فصل دوم: شناخت مؤلفه¬های دشمن 9 2-1. معنای لغوی دشمن 10 2-2. معنای اصطلاحی دشمن 11 2-3. اهمیّت و ضرورت بحث دشمن¬شناسی 12 2-3-1. اهمیّت و ضرورت بحث از منظر قرآن کریم 12 2-3-2. اهمیّت و ضرورت بحث دشمن¬شناسی از منظرروایات 14 2-3-3. اهمیّت و ضرورت بحث دشمن¬شناسی از منظرعقل 16 2-3-4. اهمیّت و ضرورت بحث دشمن¬شناسی در سخن بزرگان 18 2-4. نگرشی به آیات قرآن کریم در زمینه¬ی شناخت دشمنان 19 2-4-1. کید 19 2-4-1-1. بررسی آیات «کید» 20 2-4-2. مکر 22 2-4-2-1. نکاتی در مورد واژه مکر 24 2-4-2-2. بررسی آیات «مکر» 26 2-4-2-3. فرق بین کید و مکر 27 2-4-3. ضَلال 27 2-4-4. کفر 29 2-4-4-1. نکاتی در مورد واژه«کفر» 30 2-4-5. صدّ 31 2-4-6. خدع 33 2-6-4-1. نکاتی در مورد واژه«خدعه» 33 2-6-4-2. بررسی آیه¬ «خدعه» 34 2-6-4-3. تفاوت میان خدعه و کید 35 2-4-7. عدوّ 35 2-4-7-1. بررسی آیه¬ «عدوّ» 35 2-4-8. بطانه 37 2-4-8-1. بررسی آیه¬ «بطانه» 38 2-4-9. ولیّ 39 2-4-9-1. بررسی آیه¬ «ولیّ» 40 2-4-10. نفاق 40 2-4-10-1. نکاتی پیرامون واژه «نفاق »و«منافق» 41 2-4-10-2 اقسام نفاق 42 2-4-10. بصیرت 43۳٫ فصل سوّم: اقسام دشمن از دیدگاه قرآن کریم 47 3-1. بخش اول: دشمن ایمانیدرونی یاپنهان 49 3-1-1. شیطان و همراهان او 49 3-1-1-1. معنای لغوی و اصطلاحی شیطان و ابلیس 50 3-1-1-2. فرق بین شیطان و ابلیس 53 3-1-1-3. نام و القاب ابلیس 54 3-1-1-4. دام¬ها و برنامه¬های شیطان:(اهداف و شیوه¬های مبارزه و دشمنی شیطان) 54 3-1-1-4-1. شیوه دشمنی شیطان 54 3-1-1-4-2. دام¬ها و ابزار¬های شیطان 56 3-1-4-2-1. دنیا 56 3-1-4-2-2. وسوسه 57 3-1-4-2-3. اختلاف¬افکنی 57 3-1-4-2-4. هوا¬پرستی 58 3-1-4-2-5. وعده به فقر 59 3-1-4-2-6. از راه عبادت 61 3-1-4-2-7. از طریق اموال و اولاد 62 3-1-4-2-8. زنان 63 3-1-4-2-9. تبلیغات 63 3-1-4-2-10. بزرگ کردن آرزوها و تمنیات واهی 64 3-1-4-2-11. تزیین اعمال زشت 64 3-1-4-2-12. وعده¬های دروغین 65 3-1-1-5. صفات شیطان 66 3-1-2. نفس امّاره 67 3-1-2-1. اقسام نفس 69 3-1-2-2. خطرات نفس 73 3-1-3. برخی از همسران و فرزندان 75 3-2. بخش دوم: دشمن خارجی (یهود، کافران، مشرکان) 78 3-2-1. یهود 79 3-2-1-1. یهود در لغت 79 3-2-1-2. شناخت اجمالی چهره¬ی یهود 80 3-2-1-3. هجرت یهودیان به مدینه 80 3-2-1-4. صفات یهود از دیدگاه قرآن کریم 81 3-2-2. کافران 88 3-2-2-1. تعريف كافر در لغت و اصطلاح 88 3-2-2-2. صفات کافران 90 3-2-3. مشرکان 93 3-2-3-1. شرک در لغت و اصطلاح 93 3-3. بخش سوّم: دشمنان داخلی (منافقان) 95 3-3-1. معنای لغوی و اصطلاحی نفاق 95 3-3-2. ضرورت شناخت نفاق و منافق 96 3-3-3. ویژگی¬های منافقان 97 3-3-3-1. ویژگی¬های فردی- روانی 98 3-3-3-2. ویژگی¬های سیاسی منافقان 102 3-3-3-3. ویژگی¬های فرهنگی منافقان 113 3-3-3-4. ویژگی¬های اجتماعی منافقان 118۴٫ فصل چهام: شیوه¬های مبارزه دشمنان و شیوه¬های مبارزه با دشمنان از دیدگاه قرآن کریم 122 4-1. شیوه¬های مبارزه دشمنان از دیدگاه قرآن 123 4-1-1. شگرد¬ها و شیوه¬های مبارزه ی دشمنان با رهبران دینی 124 4-1-1-1. ایجاد تردید و ابهام دربین مردم نسبت به حقانیّت رهبری 124 4-1-1-2. شکستن قداست رهبری با استفاده ازحربه تهمت و افتراء 126 4-1-1-3. تضعیف دستیاران رهبر و تشکیلات رهبری 132 4-1-1-4. تحقیر و استهزای رهبری 133 4-1-1-5. بدل¬سازی و رهبرتراشی 134 4-1-1-6. تطمیع رهبری 135 4-1-1-7. تهدید رهبری 136 4-1-2. شگرد¬ها و شیوه¬های مبارزه¬ی دشمنان برای تضعیف مبانی مکتب اسلام 138 4-1-2-1. استفاده از سورژه¬های مذهبی 139 4-1-2-2. تهمت¬های گوناگون 141 4-1-2-3. شریعت¬سازی 142 4-1-2-4. اقدامات ضدّ تبلیغی(جنجال آفرینی) 144 4-1-2-5. بدگویی و عیب جویی 145 4-1-2-6. تمسخر و تحقیر 145 4-1-2-7. تخریب پایگاه¬های مکتب 146 4-1-2-8. جنگ و ستیز 147 4-1-3. شگرد¬ها و شیوه¬های مبارزه¬ی دشمنان با پیروان مکتب توحیدی 148 4-1-3-1. تلاش برای گمراه کردن پیروان مکتب توحیدی ازطریق صرف هزینه¬های کلان 149 4-1-3-2. اشاعه فساد، نشر اکاذیب و پخش شایعات 150 4-1-3-3. اختلاف¬افکنی و تفرقه¬انگیزی 151 4-1-3-4. محاصره اقتصادی 152 4-1-3-5. تحقیر و کوچک شمردن 154 4-1-3-6. تمسخر 155 4-1-3-7. اعزام عوامل نفوذی و جاسوسی 157 4-1-3-8. تضعیف روحیه مسلمانان 158 4-1-3-9. تبلیغات سوء 159 4-1-3-10. تهدیدها و جنگ¬ها 161 4-2. شیوه¬های مبارزه با دشمنان از دیدگاه قرآن کریم 163 4-2-1. شیوه و روش قرآن کریم در مقابله با شیطان 163 4-2-2. شیوه و روش قرآن کریم در مقابله با نفس 167 4-2-3. شیوه و روش قرآن در مقابله با کفار و مشرکان و یهودیان 172 4-2-4. شیوه و روش قرآن در مقابله با منافقان 188نتیجه¬گیری 194پیشنهادها 197کتابنامه 198

پایان نامه دشمن شناسی از منظر قرآن کریم


دشمن شناسی از منظر قرآن کریم


دشمن شناسی


قرآن کریم


علوم قرآن و حدیث


پایان نامه کارشناسی ارشد


کارشناسی ارشد


پایان نامه


مقالهدشمن


شناسی


از


منظر


قرآن


کریم


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله ضرورت دشمن شناسی از دیدگاه امام علی (ع)

گفتار پیش رو معنای لغوی عدو، منافق و معنای اصطلاحی جنگ نرم به پیشینه بحث ضرورت دشمن شناسی و جنگ نرم از منظر قرآن و روایات توجه شده و سپس با توجه به شرایط خاص و مقتضیات زمان حضرت علی (ع)، که از ماهیت دشمنی پیچیده و نفاقی که ...

دانلود پایان نامه:دشمن شناسی از منظر قرآن کریم - دانلود ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم قرآن وحدیث عنوان : دشمن شناسی از منظر قرآن کریم دانشگاه مذاهب اسلامی دانشکده علوم قرآن و حدیث پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن وحدیث عنوان دشمن ...

دشمن شناسی و راه‌کارهای مقابله با آن از منظر قرآن چیست ...

دشمن شناسی و راه‌کارهای مقابله با آن از منظر قرآن چیست؟ - گنجینه پاسخ هااسلام کوئست - مرجعی برای پاسخگویی به سوالات دینی، اعتقادی و شرعی پاسخگویی به سوالات دینی, پرسش و پاسخ اسلامی, پاسخ به سوالات شرعی, پرسش و پاسخ مسائل ...

دشمن داخلی از منظر قرآن | هدانا | HADANA.IR

دشمن داخلی از منظر قرآنروش‌شناسی دشمن داخلی از نگاه قرآنقرآن بر مسئله دشمن شناسی تاکید ویژه‌ای دارد، زیرا بی‌شناخت دشمن نمی‌توان راه‌های مقابله با او را شناخت و اندیشه و روش و رویه عمل او ...

گونه‌شناسی تهاجم ماهواره از منظر قرآن و حدیث

گونه‌شناسی تهاجم ماهواره از منظر قرآن و حدیث: پژوهشنامه معارف قرآنی: مقاله 1، دوره 5، شماره 16، بهار 1393 ، صفحه 7-30 اصل مقاله (639.33 k) نویسندگان

مقاله دشمن شناسی از نظر قرآن کریم - دانلود رایگان

دشمن شناسی از منظر قرآن کریم » پایان نامه دات کام | Payaname.com 31 ژانويه 2016 ... دشمن شناسی از منظر قرآن کریم دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث موضوع جدید الهیات مقاله پروپوزال.

ویژگی شهدا از منظر قرآن کریم - ایسنا

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و استاد دانشگاه، عصر امروز (دوشنبه) در همایش "مکتب شهید سلیمانی و تمدن نوین اسلامی" به برشماری ویژگی شهدا از منظر قرآن کریم پرداخت.

نگرش قرآن کریم در زمینه دشمن شناسی در تفاسیر فریقین

چکیده بحث شناختِ دشمن در قرآن کریم از موقعیت ویژه ای برخوردار است و خداوند در آیات متعددی دشمنان متنوع جبهه حق را در قالب واژگان مختلفی معرفی می کند و چهره های پلید و گمراه کننده آنان را برای پیروان حق آشکار می نماید، تا ...

مذاکره با آمریکا از منظر قرآن کریم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ...

مذاکره با آمریکا از منظر قرآن کریم. مذاکره با آمریکا در شرایط کنونی مصداق سازش و تسلیم در برابر دشمن متجاوز و ستمگر است که مورد نهی قرآن کریم واقع شده است.

۳ دوست و ۳ دشمن انسان از منظر امیرالمؤمنین (ع) - همشهری آنلاین

همشهری آنلاین: آیت‌الله ری‌شهری در درس تفسیر خود دوستی با کفار را یکی از عوامل غضب الهی عنوان و به سه دوست و سه دشمن انسان از منظر امام علی (ع) اشاره کرد.

دانلود پایان نامه:دشمن شناسی از منظر قرآن کریم - دانلود ...

دشمن شناسی از منظر قرآن کریم . استاد راهنما دکتر عباس مصلایی پور یزدی . استاد مشاور دکتر مهدی ایزدی زمستان1390 (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

دشمن شناسی از منظر قرآن کریم پایان نامه پروپوزال پایان ...

دشمن شناسی از منظر قرآن کریم. ۱-۱-۶٫ روش تحقیق ۷ ۱-۱-۷٫ اهداف و کاربرد ها ۷ ۲٫ فصل دوم: شناخت مؤلفه های دشمن ۹ ۲-۱٫ معنای لغوی دشمن ۱۰ ۲-۲٫ معنای اصطلاحی دشمن ۱۱. دشمن شناسی از منظر قرآن کریم

دشمن شناسی -شناخت دشمن - پرسمان

از منظر قرآن کریم شیطان تنها وسوسه می کند و در قوه خیال و وهم انسان تصرف می کند و حقایق را دگرگون می سازد. ... در بحث «دشمن شناسی در قرآن» به جایگاه شناخت دشمن در قرآن پرداخته می شود و طی این شناخت ...

دیدار دست‌اندرکاران همایش ملی «مقاومت اسلامی از منظر قرآن ...

به گزارش ایسنا، به نقل از دفتر تبلیغات اسلامی، آیت الله حسین نوری همدانی در دیدار رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و دست اندرکاران همایش ملی «مقاومت اسلامی از منظر قرآن کریم» ضمن قدردانی از فعالیت های این دفتر در ...

نگرش قرآن کریم در زمینه دشمن شناسی در تفاسیر فریقین

چکیده بحث شناختِ دشمن در قرآن کریم از موقعیت ویژه ای برخوردار است و خداوند در آیات متعددی دشمنان متنوع جبهه حق را در قالب واژگان مختلفی معرفی می کند و چهره های پلید و گمراه کننده آنان را برای پیروان حق آشکار می نماید، تا ...

اهمیت و جایگاه دشمن شناسی در قرآن

با تاملی دقیق در آیات در خواهیم یافت که تا چه اندازه قرآن کریم نسبت به «شناساندن دشمن» حساسیت نشان داده است; به طوری که بیش از هزار و پانصد آیه از آیات قرآن پیرامون دشمن شناسی است.

دشمن شناسی از منظر قرآن کریم پایان نامه پروپوزال پایان ...

دشمن شناسی از منظر قرآن کریم. ۱-۱-۶٫ روش تحقیق ۷ ۱-۱-۷٫ اهداف و کاربرد ها ۷ ۲٫ فصل دوم: شناخت مؤلفه های دشمن ۹ ۲-۱٫ معنای لغوی دشمن ۱۰ ۲-۲٫ معنای اصطلاحی دشمن ۱۱. دشمن شناسی از منظر قرآن کریم

راهکارهای مقابله با نفوذ دشمن از منظر قرآن کریم - نورمگز

راهکارهای مقابله با نفوذ دشمن از منظر قرآن کریم نویسنده : سلطانی، مرتضی ؛ پاییز و زمستان 1397 - شماره 56 و 57 (‎22 صفحه - از 115 تا 136 )

مقاله در مورد دشمن شناسی و جنگ نرم

دشمن شناسی. توضیحات پاورپوینت دشمن : در لغت به معنای « بد نفس » « زشت طبع » «پست» و در اصطلاح به فرد ، گروه ، کشور و یا هر آن چیزی گفته می شود که نسبت به کسی ، گروه یا کشوری بد خواه ، کینه جو و یا در جنگ و ستیز باشد .

گونه شناسی نحو? مواجهه در برابر آیات الهی از منظر قرآن کریم

شناخت دشمن از منظر قرآن کریم چکیده مطابق با آموزه های قرآن کریم، یک جنگ واقعی و جدی در تمام صحنه های زندگی انسان ها وجود دارد.

مقاله دشمن شناسی از نظر قرآن کریم - دانلود رایگان

دشمن شناسی از منظر قرآن کریم » پایان نامه دات کام | Payaname.com 31 ژانويه 2016 ... دشمن شناسی از منظر قرآن کریم دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث موضوع جدید الهیات مقاله پروپوزال.

دانلود پایان نامه:دشمن شناسی از منظر قرآن کریم - دانلود ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم قرآن وحدیث عنوان : دشمن شناسی از منظر قرآن کریم دانشگاه مذاهب اسلامی دانشکده علوم قرآن و حدیث پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن وحدیث عنوان دشمن ...

دشمنان بیرونی از منظر قرآن

2ـ دشمن بیرونی دشمن بیرونی دشمنی است که دشمنی خود را اظهار می‌کند. این دشمن، بسیار ضعیف است زیرا شناسایی او آسان است. البته هیچ‌گاه نباید دشمن را کوچک شمرد و از او غفلت نمود؛ بلکه همواره باید آماده بود؛ زیرا دشمن همیشه ...

طراحی تقویت کننده فرکانس بالا با فایل شبیه سازی

بررسی رابطة ميان هوش هيجانی و سلامت روانی

بانک سوالات جامع راهنمایی و رانندگی

دانلود کتاب جامع اس کیو ال در داده های عظیم

دانلود پاورپوینت کشورهای فقیر و غنی در 17 اسلایدآزمون کفایت حرکتی برونیکسز - اوزرتسکیجرایم اینترنتی و راه های مقابله با آن

بررسی خودروهای برقی و طراحی و ساخت آنها