دانلود رایگان


پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت نوع فایل: Word و قابل ویرایش تعداد صفحات : 161 صفحه چکیده انسان‌شناسان دین برای شناختِ تجربه‌ها و کنش‌های دینی،آیین‌ها و مناسک دینی را مورد مطالعه قرار می‌دهند. در این میان، ویکتور ترنر یکی از مشهورترین پژوهشگران عرصه انسان‌شناسی دین است. از مهمتر

دانلود رایگان پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارتنوع فایل: Word و قابل ویرایشتعداد صفحات : 161 صفحهچکیدهانسان‌شناسان دین برای شناختِ تجربه‌ها و کنش‌های دینی،آیین‌ها و مناسک دینی را مورد مطالعه قرار می‌دهند. در این میان، ویکتور ترنر یکی از مشهورترین پژوهشگران عرصه انسان‌شناسی دین است. از مهمترین اقدامات وی به دست آوردن ابزار لازم جهت انجام مطالعات انسان‌شناسی بر روی آیین‌های پیچیده مانند زیارت است. اکنون این پژوهش درصدد ارائه تصویری روشن از تحلیل ویکتور ترنر در باب آیین زیارت، فهم معانی و نیز دسته‌بندی و جایگاه این مفهوم در قلمرو رفتارهای دینی و فرهنگی است. همین‌طور بررسی مفاهیم ابزاری ترنر و نیز چگونگی پیاده‌سازی این مفاهیم در تحلیل آیین زیارت هدف این تحقیق می‌باشد.ویکتور ترنر با الهام از ون جنپ آیین را شامل سه مرحله‌ی جدایی، آستانگی و پیوست می‌داند، فرآیندی بودن یک آیین از درون و نیز مفاهیم کلیدی آستانگی، جماعت‌‌واره، ساختار و ضدّ ساختار، پویایی فرهنگی و اجتماعی، ابزار لازم ویکتور ترنر جهت انجام یک جهش بزرگ در انسان‌شناسی دین، از مطالعه‌ی آیین‌های ابتدایی در قبایل ابتدایی به سوی آیین‌های پیچیده‌تر در ادیان امروزی هستند. در فصل اوّل به بیان کلّیاتِ مسأله پرداخته و در فصل دوم سعی در ایضاح مفاهیم آیین و زیارت و نیز رویکردها به مطالعه‌ی زیارت و گونه بندی‌های آن و همچنین بیان سیر زندگی و اندیشه‌ی ترنر شده است. در فصل سوم بیشتر بر روش ترنر در تحلیل آیین‌ها تکیه شده است در این فصل سعی شده مفاهیم نماد، آستانگی و جماعت‌‌واره در اندیشه ترنر بررسی شود. در فصل چهارم به بررسی ابعادِ تحلیل ترنر در باب آیین زیارت پرداخته شده تا بدین ترتیب بتوان در عمل نیز از روش تحلیلی ترنر تصویری به دست آید. فصل پنجم به نتیجه‌گیری اختصاص دارد که سرانجام پیشنهاداتی ارائه شده است.واژگان کلیدی: ویکتور ترنر، زیارت، آستانگی، جماعت‌‌واره، آیین، انسان‌شناسی دین. فهرست مطالبفصل اوّل : کلّیات 1طرح مسأله 2اهمّیت تحقیق 3پیشینه‌ی تحقیق 3روش تحقیق 6مشکلات تحقیق 6زندگی و اندیشه ترنر 7سیر اندیشه ویکتور ترنر 8فصل دوم: ایضاح مفاهیم 11مقدمه 12۱٫ آیین 12۱٫۱ تعریف آیین 12۱٫۲٫۱ رویکرد نمادین 15۱٫۲٫۲ رویکرد تبیینی 16۱٫۳ آیین به مثابه‌ی اجرای نمایش 17۱٫۴ آیین‌های گذار 18۲٫ زیارت 19۲٫۱ اهمّیت آیین زیارت 19۲٫۲ گونهبندی زیارت 19۲٫۲٫۱ زیارت به یک مکان مقدّس 21۲٫۲٫۲٫ زیارت یک شخص مقدّس 22۲٫۲٫۳ زیارت یک شیء مقدّس 22۲٫۲٫۴ زیارت به‌مثابه متن مقدّس 23۲٫۲٫۵ زیارت به‌مثابه سفری کنایی 23۲٫۳ انسان‌شناسی زیارت 24۲٫۴ رویکرد‌ها به مطالعه زیارت 25۲٫۴٫۱ رویکرد کارکردگرایانه 26۲٫۴٫۲ رویکرد جامع نگرانه 27۲٫۴٫۳ رویکرد تقلیل‌گرایانه 29۲٫۴٫۴ رویکرد ذات‌گرایانه 30فصل سوم: 32کارکرد آیین، روش شناسی ویکتور ترنر 32مقدمه 33۱٫ کارکرد آیین 35۱٫۱ ساختار اجتماعی ندمبو 35۱٫۲ مفهوم درام اجتماعی 36۱٫۳ آیین‌های کارکردی در ندمبو 38۱٫۴ ساختارگرایی انگلیسی 39۲٫ تحلیل نماد در آیین 40۲٫۱ آیین به‌مثابه کنش نمادین 40۲٫۲ نمادها:حاملان معنا 42۳٫ مراحل آیین 45۳٫۱ آیین‌های گذار- ون جنپ 46۳٫۲ آیین‌های مصیبت و آیین‌های بحران زندگی 48۴٫ آستانگی 52۴٫۱ خصوصیات ساختار: 53۴٫۲ بررسی نماد‌ها در آستانگی: 55۴٫۳ بررسی روابط بین افراد دردرون آستانگی : 59جمع‌بندی 61۵٫ جماعت‌‌واره 62۵٫۱ تعریف اجتماع و تعریف سلبی جماعت‌‌واره 63۵٫۲ ویژگی‌های جماعت‌‌واره 66۵٫۳ مثال‌هایی برای جنبه‌های فرهنگی جماعت‌‌واره 67 فصل چهارم: 69تحلیل زیارت از منظر ویکتور ترنر 69مقدمه 70۱٫ ویژگی مطالعات ترنر 74۱٫۱ ویژگی مطالعه انسان‌شناسانه زیارت 74۱٫۲ انسان‌شناس در لباس زائر و انسان‌شناسی تجربه 76۱٫۳ ویژگی کتاب تصویر و زیارت در فرهنگ مسیحی، چشم اندازهای انسان‌شناسانه 77۱٫۴ واکنش به کتاب تصویر وزیارت در فرهنگ مسیحی، چشم اندازهای انسان شناسانه 80۲٫ تحلیل ساختار زیارت 85۲٫۱بررسی مفهوم زیارت 85۲٫۱٫۱تعریف زیارت 85۲٫۱٫۲ طبقه بندی زیارت‌ها 87۲٫۱٫۳زیارت فرآیند اجتماعی 89۲٫۱٫۴ زیارت وآیین‌های قبیله ای 91۲٫۲زیارت وآستانگی 95۲٫۳زیارت وجماعت‌‌واره 96۲٫۴ انواع جماعت‌‌واره 99۲٫۵زیارت در احاطه ساختار 102۳٫ تحلیل نمادهای زیارت 104۳٫۱ سفر به‌مثابه نماد 104۳٫۲ زیارت وتصویر 106۳٫۳ پارادایم‌های ریشه 107۳٫۴ راه بازگشت 108۳٫۵ زیارت و هنر 108۴٫ تحلیل ابعاد زیارت 109۴٫۱ ظرفیت بالقوّه زیارت 109۴٫۱٫۱ کشف وشهود 109۴٫۱٫۲ زمینه‌‌ی مرگ 111۴٫۱٫۳ ذات سلبی زیارت 113۴٫۲ تغییر چهره زیارت 115۴٫۲٫۱ تغییر الگوهای دینی 115۴٫۲٫۳ تغییرات اقتصادی و اجتماعی 121۴٫۲٫۳٫۱ جهانیسازی 121۴٫۳ زیارت و توسعه مسیحیت 124جمع بندی 126فصل پنجم: نتیجه گیری 127نتیجه گیری 128۵٫۱ یافته‌های پژوهش 128۵٫۲ زیارت در فرهنگ امروزی جامعه ما 129۵٫۲٫۱ موارد حفظ آستانگی 131۵٫۲٫۲ برهم خوردن آستانگی 132جمع بندی 133۵٫۳ پیشنهادات 135منابع فارسی 136منابع انگلیسی 136 

پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت


دانلود پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت


تحلیل نظری ویکتور ترنر


آیین زیارت


ویکتور ترنر


دین شناسی


پایان نامه ارشد دین شناسی


دانلود پایان نامه ارشد دین شناسی


پایان نامه دینپایان


نامه


تحلیل


نظری


ویکتور


ترنر


در


باب


آیین


زیارت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کتاب نیوز | اطلاع رسانی و نقد کتاب - پدیده زیارت در سنت ...

کتاب «امید در آستانگی» تألیف محمد نصراوی با دو مقدمه استاد تاریخ اندیشه سیاسی دانشگاه رویال هالووی و استاد ارتباطات، فرهنگ و دین دانشگاه کالیفرنیا به همت انتشارات نگاه معاصر منتشر شد. به گزارش کتاب نیوز به نقل از مهر ...

پایان نامه تحلیل فقهی،حقوقی تشویق وتنبیه کودکان با تاکیدبر ...

دانلود پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت; دانلود پایان نامه مطالعه چگالی تراز هسته ای با بهره گرفتن از مدل لایه ای

طاها عشایری

بر این اساس، در پژوهش حاضر کوشش شده با تمرکز بر مفهوم «آستانگی» نزد ویکتور ترنر و نظریه «تشرف» ون جنپ به بررسی آیین ها و مناسک مرتبط با زایش در استان بوشهر پرداخته شود.

پایان نامه ارشد : اثربخشی هیپنوتیزم درمانی شناختی رفتاری ...

Posted on آگوست 21, 2016 Author کاربر14 دیدگاه‌ها برای پایان نامه اثربخشی هیپنوتیزم درمانی شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان پسر نیمه اول متوسطه کلان شهر کرمانشاه در نیمسال دوم تحصیلی 93-92 بسته هستند

مسئولیت کیفری اطفال : دانلود پروپوزال،پروژه ، پایان نامه ...

دانلود پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت; پایان نامه معنا و معنویت رنگ و نور در آثار پنج نگارگر شاخص با تأکید بر مضامین عرفانی و مذهبی

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد اصطلاحات دشوار. جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد اصطلاحات دشوار تعداد 100 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ها و پروژه ...

پایان نامه رابطه ی تنظیم هیجان و باورهای فراشناختی با ...

دانلود پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت; پایان نامه با موضوع:موانع اجرای کیفر حدی در حقوق کیفری ایران و فقه جزایی

دانلود پایان نامه

پایان نامه تحلیل اصلاحات قانونی ماده 1330 ق. م. و شرایط و محدوده اعمال آن; پایان نامه تحلیل قاچاق انسان و مبارزه با جرم آن با در اسناد بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد : تعریف ضابط در فرهنگ لغات - دانلود ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : ادبیات عنوان : تعریف ضابط در فرهنگ لغات (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی ...

کتاب «امید در آستانگی» منتشر شد - خبرگزاری مهر | اخبار ...

کتاب «امید در آستانگی» تألیف محمد نصراوی با دو مقدمه استاد تاریخ اندیشه سیاسی دانشگاه رویال هالووی و استاد ارتباطات، فرهنگ و دین دانشگاه کالیفرنیا به همت انتشارات نگاه معاصر منتشر شد.

شورای نگهبان - ایده یاب نوین : تجربه ها و آموزش ها

پایان نامه ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی: تحلیل موضوعی شعر وحشی بافقی; دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت; پایان نامه حقوق تربیتی کودک با تأکید بر حقوق تربیتی

پایان نامه رابطه ی تنظیم هیجان و باورهای فراشناختی با ...

دانلود پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت; پایان نامه با موضوع:موانع اجرای کیفر حدی در حقوق کیفری ایران و فقه جزایی

پایان نامه ارشد : اثربخشی هیپنوتیزم درمانی شناختی رفتاری ...

Posted on آگوست 21, 2016 Author کاربر14 دیدگاه‌ها برای پایان نامه اثربخشی هیپنوتیزم درمانی شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان پسر نیمه اول متوسطه کلان شهر کرمانشاه در نیمسال دوم تحصیلی 93-92 بسته هستند

بایگانی‌های تحلیل نظریه - دانلود پایان نامه ها

دانلود پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :دین شناسی

نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان- قسمت 16 - آموزش و ...

سایت مقالات فارسی – تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت93- قسمت 5; جستجوی مقالات فارسی – شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه هاي كوچك و متوسط91 (sme) در صنعت نرم …

کتاب نیوز | اطلاع رسانی و نقد کتاب - پدیده زیارت در سنت ...

کتاب «امید در آستانگی» تألیف محمد نصراوی با دو مقدمه استاد تاریخ اندیشه سیاسی دانشگاه رویال هالووی و استاد ارتباطات، فرهنگ و دین دانشگاه کالیفرنیا به همت انتشارات نگاه معاصر منتشر شد. به گزارش کتاب نیوز به نقل از مهر ...

بایگانی‌های فقه ، الهیات و معارف - فایلستان - دانلود فایل

پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت-دانلود. Post author: shahrsaz745; Post published: 02/21/2021; Post category: فقه ، الهیات و معارف; Post comments: 0 دیدگاه

تحلیل جامعه شناختی | دانشنامه پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

از این نظر گاه تحلیل جامعه‌شناختی را می‌توان تحقیق در مبانی عضویت افراد در جامعه تعریف کرد. ولی در اصطلاح فنی‌تر، تحلیل جامعه‌شناختی عبارت است از تحلیل ساختار روابط اجتماعی که بر اثر تعامل ...

بایگانی‌های رفتار سیاسی - دانلود پایان نامه ها

Get a site

تحلیل سفره‌های نذری زنانه بر‌اساس نظریه آیین‌های گذار

[6] سجادی، مهدی (1393). «تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت»، پایان‏نامة کارشناسی ارشد، رشتة دین‏شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب. [7] سگال، رابرت آلن (1389).

کدام ذکر را در پیاده‌روی اربعین بیشتر بگوییم؟ - باشگاه ...

پیاده روی اربعین و زیارت امام حسین (ع) یکی از پرفضیلت ترین اعمال دینی است هر مسمانی تلاش می کند تا این فضیلت را کسب کند بهتر است زمانی که در این مسیر پرفضیلت قدم برمی داریم، از خواندن دعا و ذکر غافل نشویم یکی از بهترین ...

پایان نامه رابطه ی تنظیم هیجان و باورهای فراشناختی با ...

دانلود پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت; پایان نامه با موضوع:موانع اجرای کیفر حدی در حقوق کیفری ایران و فقه جزایی

دانلود پایان نامه ارشد : سیستم ثبت نام كانون فرهنگی آموزش ...

دانلود پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت; آثار بی عدالتی و تبعیض در سازمان; فایل پژوهشی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات) و جرم پولشویی

پایان نامه ارشد : اثربخشی هیپنوتیزم درمانی شناختی رفتاری ...

Posted on آگوست 21, 2016 Author کاربر14 دیدگاه‌ها برای پایان نامه اثربخشی هیپنوتیزم درمانی شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان پسر نیمه اول متوسطه کلان شهر کرمانشاه در نیمسال دوم تحصیلی 93-92 بسته هستند

مسئولیت کیفری اطفال : دانلود پروپوزال،پروژه ، پایان نامه ...

دانلود پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت; پایان نامه معنا و معنویت رنگ و نور در آثار پنج نگارگر شاخص با تأکید بر مضامین عرفانی و مذهبی

طاها عشایری

بر این اساس، در پژوهش حاضر کوشش شده با تمرکز بر مفهوم «آستانگی» نزد ویکتور ترنر و نظریه «تشرف» ون جنپ به بررسی آیین ها و مناسک مرتبط با زایش در استان بوشهر پرداخته شود.

بررسی الگوی هزینه درآمد خانوارهای حاشیه نشین شهر مشهد به منظور تبیین الگوی مصرفی آنان

جزوه سیستم های اطلاعاتی در مدیریت ( دانشگاه پیام نور)

خلاصه ی کتاب حقوق مدنی 5 خانواده ( صفائی و امامی) + تست

دانلود پاورپوینت نور و ویژگی های آن فصل 14 علوم تجربی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت ارائه روش‌های مفید و فنون تدريس

دانلود مقاله انرژی گداخت هسته ای

مبانی نظری گردشگری و صنعت گردشگری

شبکه های حسگر بی سیم WSN

دانلود پاورپوینت كشور يک ناحيه سياسی درس 10 جغرافیای یازدهم انسانی

گزارش جامع کارآموزی دانشجویان مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات