دانلود رایگان


پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت نوع فایل: Word و قابل ویرایش تعداد صفحات : 161 صفحه چکیده انسان‌شناسان دین برای شناختِ تجربه‌ها و کنش‌های دینی،آیین‌ها و مناسک دینی را مورد مطالعه قرار می‌دهند. در این میان، ویکتور ترنر یکی از مشهورترین پژوهشگران عرصه انسان‌شناسی دین است. از مهمتر

دانلود رایگان پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارتنوع فایل: Word و قابل ویرایشتعداد صفحات : 161 صفحهچکیدهانسان‌شناسان دین برای شناختِ تجربه‌ها و کنش‌های دینی،آیین‌ها و مناسک دینی را مورد مطالعه قرار می‌دهند. در این میان، ویکتور ترنر یکی از مشهورترین پژوهشگران عرصه انسان‌شناسی دین است. از مهمترین اقدامات وی به دست آوردن ابزار لازم جهت انجام مطالعات انسان‌شناسی بر روی آیین‌های پیچیده مانند زیارت است. اکنون این پژوهش درصدد ارائه تصویری روشن از تحلیل ویکتور ترنر در باب آیین زیارت، فهم معانی و نیز دسته‌بندی و جایگاه این مفهوم در قلمرو رفتارهای دینی و فرهنگی است. همین‌طور بررسی مفاهیم ابزاری ترنر و نیز چگونگی پیاده‌سازی این مفاهیم در تحلیل آیین زیارت هدف این تحقیق می‌باشد.ویکتور ترنر با الهام از ون جنپ آیین را شامل سه مرحله‌ی جدایی، آستانگی و پیوست می‌داند، فرآیندی بودن یک آیین از درون و نیز مفاهیم کلیدی آستانگی، جماعت‌‌واره، ساختار و ضدّ ساختار، پویایی فرهنگی و اجتماعی، ابزار لازم ویکتور ترنر جهت انجام یک جهش بزرگ در انسان‌شناسی دین، از مطالعه‌ی آیین‌های ابتدایی در قبایل ابتدایی به سوی آیین‌های پیچیده‌تر در ادیان امروزی هستند. در فصل اوّل به بیان کلّیاتِ مسأله پرداخته و در فصل دوم سعی در ایضاح مفاهیم آیین و زیارت و نیز رویکردها به مطالعه‌ی زیارت و گونه بندی‌های آن و همچنین بیان سیر زندگی و اندیشه‌ی ترنر شده است. در فصل سوم بیشتر بر روش ترنر در تحلیل آیین‌ها تکیه شده است در این فصل سعی شده مفاهیم نماد، آستانگی و جماعت‌‌واره در اندیشه ترنر بررسی شود. در فصل چهارم به بررسی ابعادِ تحلیل ترنر در باب آیین زیارت پرداخته شده تا بدین ترتیب بتوان در عمل نیز از روش تحلیلی ترنر تصویری به دست آید. فصل پنجم به نتیجه‌گیری اختصاص دارد که سرانجام پیشنهاداتی ارائه شده است.واژگان کلیدی: ویکتور ترنر، زیارت، آستانگی، جماعت‌‌واره، آیین، انسان‌شناسی دین. فهرست مطالبفصل اوّل : کلّیات 1طرح مسأله 2اهمّیت تحقیق 3پیشینه‌ی تحقیق 3روش تحقیق 6مشکلات تحقیق 6زندگی و اندیشه ترنر 7سیر اندیشه ویکتور ترنر 8فصل دوم: ایضاح مفاهیم 11مقدمه 12۱٫ آیین 12۱٫۱ تعریف آیین 12۱٫۲٫۱ رویکرد نمادین 15۱٫۲٫۲ رویکرد تبیینی 16۱٫۳ آیین به مثابه‌ی اجرای نمایش 17۱٫۴ آیین‌های گذار 18۲٫ زیارت 19۲٫۱ اهمّیت آیین زیارت 19۲٫۲ گونهبندی زیارت 19۲٫۲٫۱ زیارت به یک مکان مقدّس 21۲٫۲٫۲٫ زیارت یک شخص مقدّس 22۲٫۲٫۳ زیارت یک شیء مقدّس 22۲٫۲٫۴ زیارت به‌مثابه متن مقدّس 23۲٫۲٫۵ زیارت به‌مثابه سفری کنایی 23۲٫۳ انسان‌شناسی زیارت 24۲٫۴ رویکرد‌ها به مطالعه زیارت 25۲٫۴٫۱ رویکرد کارکردگرایانه 26۲٫۴٫۲ رویکرد جامع نگرانه 27۲٫۴٫۳ رویکرد تقلیل‌گرایانه 29۲٫۴٫۴ رویکرد ذات‌گرایانه 30فصل سوم: 32کارکرد آیین، روش شناسی ویکتور ترنر 32مقدمه 33۱٫ کارکرد آیین 35۱٫۱ ساختار اجتماعی ندمبو 35۱٫۲ مفهوم درام اجتماعی 36۱٫۳ آیین‌های کارکردی در ندمبو 38۱٫۴ ساختارگرایی انگلیسی 39۲٫ تحلیل نماد در آیین 40۲٫۱ آیین به‌مثابه کنش نمادین 40۲٫۲ نمادها:حاملان معنا 42۳٫ مراحل آیین 45۳٫۱ آیین‌های گذار- ون جنپ 46۳٫۲ آیین‌های مصیبت و آیین‌های بحران زندگی 48۴٫ آستانگی 52۴٫۱ خصوصیات ساختار: 53۴٫۲ بررسی نماد‌ها در آستانگی: 55۴٫۳ بررسی روابط بین افراد دردرون آستانگی : 59جمع‌بندی 61۵٫ جماعت‌‌واره 62۵٫۱ تعریف اجتماع و تعریف سلبی جماعت‌‌واره 63۵٫۲ ویژگی‌های جماعت‌‌واره 66۵٫۳ مثال‌هایی برای جنبه‌های فرهنگی جماعت‌‌واره 67 فصل چهارم: 69تحلیل زیارت از منظر ویکتور ترنر 69مقدمه 70۱٫ ویژگی مطالعات ترنر 74۱٫۱ ویژگی مطالعه انسان‌شناسانه زیارت 74۱٫۲ انسان‌شناس در لباس زائر و انسان‌شناسی تجربه 76۱٫۳ ویژگی کتاب تصویر و زیارت در فرهنگ مسیحی، چشم اندازهای انسان‌شناسانه 77۱٫۴ واکنش به کتاب تصویر وزیارت در فرهنگ مسیحی، چشم اندازهای انسان شناسانه 80۲٫ تحلیل ساختار زیارت 85۲٫۱بررسی مفهوم زیارت 85۲٫۱٫۱تعریف زیارت 85۲٫۱٫۲ طبقه بندی زیارت‌ها 87۲٫۱٫۳زیارت فرآیند اجتماعی 89۲٫۱٫۴ زیارت وآیین‌های قبیله ای 91۲٫۲زیارت وآستانگی 95۲٫۳زیارت وجماعت‌‌واره 96۲٫۴ انواع جماعت‌‌واره 99۲٫۵زیارت در احاطه ساختار 102۳٫ تحلیل نمادهای زیارت 104۳٫۱ سفر به‌مثابه نماد 104۳٫۲ زیارت وتصویر 106۳٫۳ پارادایم‌های ریشه 107۳٫۴ راه بازگشت 108۳٫۵ زیارت و هنر 108۴٫ تحلیل ابعاد زیارت 109۴٫۱ ظرفیت بالقوّه زیارت 109۴٫۱٫۱ کشف وشهود 109۴٫۱٫۲ زمینه‌‌ی مرگ 111۴٫۱٫۳ ذات سلبی زیارت 113۴٫۲ تغییر چهره زیارت 115۴٫۲٫۱ تغییر الگوهای دینی 115۴٫۲٫۳ تغییرات اقتصادی و اجتماعی 121۴٫۲٫۳٫۱ جهانیسازی 121۴٫۳ زیارت و توسعه مسیحیت 124جمع بندی 126فصل پنجم: نتیجه گیری 127نتیجه گیری 128۵٫۱ یافته‌های پژوهش 128۵٫۲ زیارت در فرهنگ امروزی جامعه ما 129۵٫۲٫۱ موارد حفظ آستانگی 131۵٫۲٫۲ برهم خوردن آستانگی 132جمع بندی 133۵٫۳ پیشنهادات 135منابع فارسی 136منابع انگلیسی 136 

پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت


دانلود پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت


تحلیل نظری ویکتور ترنر


آیین زیارت


ویکتور ترنر


دین شناسی


پایان نامه ارشد دین شناسی


دانلود پایان نامه ارشد دین شناسی


پایان نامه دینپایان


نامه


تحلیل


نظری


ویکتور


ترنر


در


باب


آیین


زیارت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان- قسمت 16 - آموزش و ...

سایت مقالات فارسی – تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت93- قسمت 5; جستجوی مقالات فارسی – شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه هاي كوچك و متوسط91 (sme) در صنعت نرم …

دانلود پایان نامه:بررسی چالشهای فراروی نظام پاسخ دهی جنایی ...

پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء منزلت اجتماعی کتابداران و توسعه‌ سرمایه اجتماعی در کتابخانه‌های دانشگاهی همدان; دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت

دانلود پایان نامه

پایان نامه تحلیل اصلاحات قانونی ماده 1330 ق. م. و شرایط و محدوده اعمال آن; پایان نامه تحلیل قاچاق انسان و مبارزه با جرم آن با در اسناد بین المللی

تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت - دانلود رایگان

تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارتتحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت طرح مسأله هر چند دین شناسی یک رشته ی میان مطالعاتی است امّا تحلیل مواجهه ی انسان با تجربه ی دینی بیشتر بر عهده فلسفه دین و روانشناسی دین ...

کتاب «امید در آستانگی» منتشر شد - خبرگزاری مهر | اخبار ...

کتاب «امید در آستانگی» تألیف محمد نصراوی با دو مقدمه استاد تاریخ اندیشه سیاسی دانشگاه رویال هالووی و استاد ارتباطات، فرهنگ و دین دانشگاه کالیفرنیا به همت انتشارات نگاه معاصر منتشر شد.

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد نهضت ...

پایان­نامه­­ برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیّات مقاومت و پایداری چکیده علیرضا قزوه شاعر و نویسنده­ی ایرانی متولد 1342 از جمله شاعران مقاومت و دفاع مقدس است.

مقدار مدعی به دانلود پایان نامه - مدرسه خلاقیت و نوآوری چشمه

دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت پایان نامه ارشد :بررسی نقش تعامل آموزش و پرورش با پلیس در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان پسر مقطع ...

مسئولیت کیفری اطفال : دانلود پروپوزال،پروژه ، پایان نامه ...

دانلود پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت; پایان نامه معنا و معنویت رنگ و نور در آثار پنج نگارگر شاخص با تأکید بر مضامین عرفانی و مذهبی

دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین ...

دانلود پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت Posted on می 13, 2016 ژوئن 26, 2016 Author کاربر14 دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت بسته هستند

مقدار مدعی به دانلود پایان نامه - مدرسه خلاقیت و نوآوری چشمه

دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت پایان نامه ارشد :بررسی نقش تعامل آموزش و پرورش با پلیس در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان پسر مقطع ...

شورای نگهبان - ایده یاب نوین : تجربه ها و آموزش ها

پایان نامه ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی: تحلیل موضوعی شعر وحشی بافقی; دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت; پایان نامه حقوق تربیتی کودک با تأکید بر حقوق تربیتی

بایگانی‌های تحلیل نظریه - دانلود پایان نامه ها

دانلود پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :دین شناسی

طاها عشایری

بر این اساس، در پژوهش حاضر کوشش شده با تمرکز بر مفهوم «آستانگی» نزد ویکتور ترنر و نظریه «تشرف» ون جنپ به بررسی آیین ها و مناسک مرتبط با زایش در استان بوشهر پرداخته شود.

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات ...

دانلود پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت; دانلود پایان نامه تهیه سوسیس از ماهی كپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) و تعیین كیفیت مغذی و مدت ماندگاری آن در یخچال و فریزر

نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان- قسمت 16 - آموزش و ...

سایت مقالات فارسی – تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت93- قسمت 5; جستجوی مقالات فارسی – شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه هاي كوچك و متوسط91 (sme) در صنعت نرم …

دانلود پایان نامه ارشد : تعریف ضابط در فرهنگ لغات - دانلود ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : ادبیات عنوان : تعریف ضابط در فرهنگ لغات (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی ...

پایان نامه رابطه ی تنظیم هیجان و باورهای فراشناختی با ...

دانلود پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت; پایان نامه با موضوع:موانع اجرای کیفر حدی در حقوق کیفری ایران و فقه جزایی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : ارزیابی عملکرد شرکت ...

دانلود پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت; دانلود پایان نامه مصادیق ممنوعیت آسیب رساندن به حیوان; انسان‌شناسی سیاسی : پایان نامه ، سمینار، پروپوزال انسان‌شناسی سیاسی

دانلود پایان نامه

پایان نامه تحلیل اصلاحات قانونی ماده 1330 ق. م. و شرایط و محدوده اعمال آن; پایان نامه تحلیل قاچاق انسان و مبارزه با جرم آن با در اسناد بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد : تعریف ضابط در فرهنگ لغات - دانلود ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : ادبیات عنوان : تعریف ضابط در فرهنگ لغات (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی ...

بایگانی‌های فقه ، الهیات و معارف - فایلستان - دانلود فایل

پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت-دانلود. Post author: shahrsaz745; Post published: 02/21/2021; Post category: فقه ، الهیات و معارف; Post comments: 0 دیدگاه

آموزش و تجربه : مدرسه دیجیتال پویان - صفحه 2 از 21

سایت مقالات فارسی – تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت93- قسمت 5; مقاله دانشگاهی – شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه هاي كوچك و متوسط91 (sme) در …

تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارتword - دانلود رایگان

تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارتword - دانلود رایگان دانلود رایگان انسان‌شناسان دین برای شناختِ تجربه‌ها و کنش‌های دینی،آیین‌ها و مناسک دینی را مورد مطالعه قرار می‌دهند.

پایان نامه شناخت فرایند ایمن سازی شهر رشت درجهت مقابله با ...

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق ... 5-8- تحلیل سیلاب در محدوده مطالعاتی.. 143. ... پایان نامه تحلیل عددی رفتار دینامیکی پره های توربین بادی با محور عمودی یکشنبه 13 تیر 1395.

سیروس شمیسا

و در نهایت در فصل پنجم نسبت همه ی نظریات مطرح شده در این پایان نامه را در قالب یک مدل به تصویر خواهم کشید. هر فصل با تحلیل نظری شروع و با تحلیل داستان به اتمام می رسد.

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد اصطلاحات دشوار. جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد اصطلاحات دشوار تعداد 100 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ها و پروژه ...

کدام ذکر را در پیاده‌روی اربعین بیشتر بگوییم؟ - باشگاه ...

پیاده روی اربعین و زیارت امام حسین (ع) یکی از پرفضیلت ترین اعمال دینی است هر مسمانی تلاش می کند تا این فضیلت را کسب کند بهتر است زمانی که در این مسیر پرفضیلت قدم برمی داریم، از خواندن دعا و ذکر غافل نشویم یکی از بهترین ...

بایگانی‌های قلمرو کشور - دانلود پایان نامه ها

دانلود پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت. متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :دین شناسی عنوان : تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت ...

تحلیل سفره‌های نذری زنانه بر‌اساس نظریه آیین‌های گذار

[6] سجادی، مهدی (1393). «تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت»، پایان‏نامة کارشناسی ارشد، رشتة دین‏شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب.

کلسترول خون Archives - آموزش و تجربه : مدرسه دیجیتال پویان

سایت مقالات فارسی – تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت93- قسمت 5; بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار شهر اصفهان- قسمت … تخم نطفه دار بوقلمون

آموزش و تجربه : مدرسه دیجیتال پویان - صفحه 2 از 21

سایت مقالات فارسی – تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت93- قسمت 5; مقاله دانشگاهی – شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه هاي كوچك و متوسط91 (sme) در …

پایان نامه تحلیل فقهی،حقوقی تشویق وتنبیه کودکان با تاکیدبر ...

دانلود پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت; دانلود پایان نامه مطالعه چگالی تراز هسته ای با بهره گرفتن از مدل لایه ای

جستجوی مقالات فارسی - بررسي تاثير شاخص O.O.P ( پرداخت از ...

پایان نامه ارشد › جستجوی مقالات فارسی – بررسي تاثير شاخص o.o.p ( پرداخت از جیب ) بر زایش فقر و اختلالات رواني … مدیر سایت نوشته شده در اکتبر 3, 2020 ارسال شده در پایان نامه ارشد

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد اصطلاحات دشوار. جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد اصطلاحات دشوار تعداد 100 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ها و پروژه ...

تحلیل سفره‌های نذری زنانه بر‌اساس نظریه آیین‌های گذار

[6] سجادی، مهدی (1393). «تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت»، پایان‏نامة کارشناسی ارشد، رشتة دین‏شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب.

پایان نامه تحلیل فقهی،حقوقی تشویق وتنبیه کودکان با تاکیدبر ...

دانلود پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت; دانلود پایان نامه مطالعه چگالی تراز هسته ای با بهره گرفتن از مدل لایه ای

بایگانی‌های فقه ، الهیات و معارف - فایلستان - دانلود فایل

پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت-دانلود. Post author: shahrsaz745; Post published: 02/21/2021; Post category: فقه ، الهیات و معارف; Post comments: 0 دیدگاه

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات ...

دانلود پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت; دانلود پایان نامه تهیه سوسیس از ماهی كپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) و تعیین كیفیت مغذی و مدت ماندگاری آن در یخچال و فریزر

طاها عشایری

بر این اساس، در پژوهش حاضر کوشش شده با تمرکز بر مفهوم «آستانگی» نزد ویکتور ترنر و نظریه «تشرف» ون جنپ به بررسی آیین ها و مناسک مرتبط با زایش در استان بوشهر پرداخته شود.

کتاب نیوز | اطلاع رسانی و نقد کتاب - پدیده زیارت در سنت ...

کتاب «امید در آستانگی» تألیف محمد نصراوی با دو مقدمه استاد تاریخ اندیشه سیاسی دانشگاه رویال هالووی و استاد ارتباطات، فرهنگ و دین دانشگاه کالیفرنیا به همت انتشارات نگاه معاصر منتشر شد. به گزارش کتاب نیوز به نقل از مهر ...

آموزش و تجربه : مدرسه دیجیتال پویان - صفحه 2 از 21

سایت مقالات فارسی – تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت93- قسمت 5; مقاله دانشگاهی – شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه هاي كوچك و متوسط91 (sme) در …

فایل های وی آی پی dwg , skp ویلا سایت bibliocad

پایان نامه بررسی دلايل انقراض حكومت ساسانی توسط مسلمانان

دانلود پاورپوینت تکنیکهای خلاقیت و کار گروهی

مانیفست کمونیست

دانلود پاورپوینت درس ششم عربی پایه نهم

دانلود پاورپوینت طرح سؤال پژوهش درس تفکر و سبک زندگی هفتم

دانلود مقاله برابری يا عدم برابری ديه زن و مرد

پروپزال بررسی تطبیقی رابطه بین هزینه های نمایندگی و ارزش شرکت با مدیریت سود

دانلود فایل اسکچاپ sketchup خانه ویلایی