دانلود رایگان


پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت نوع فایل: Word و قابل ویرایش تعداد صفحات : 161 صفحه چکیده انسان‌شناسان دین برای شناختِ تجربه‌ها و کنش‌های دینی،آیین‌ها و مناسک دینی را مورد مطالعه قرار می‌دهند. در این میان، ویکتور ترنر یکی از مشهورترین پژوهشگران عرصه انسان‌شناسی دین است. از مهمتر

دانلود رایگان پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارتنوع فایل: Word و قابل ویرایشتعداد صفحات : 161 صفحهچکیدهانسان‌شناسان دین برای شناختِ تجربه‌ها و کنش‌های دینی،آیین‌ها و مناسک دینی را مورد مطالعه قرار می‌دهند. در این میان، ویکتور ترنر یکی از مشهورترین پژوهشگران عرصه انسان‌شناسی دین است. از مهمترین اقدامات وی به دست آوردن ابزار لازم جهت انجام مطالعات انسان‌شناسی بر روی آیین‌های پیچیده مانند زیارت است. اکنون این پژوهش درصدد ارائه تصویری روشن از تحلیل ویکتور ترنر در باب آیین زیارت، فهم معانی و نیز دسته‌بندی و جایگاه این مفهوم در قلمرو رفتارهای دینی و فرهنگی است. همین‌طور بررسی مفاهیم ابزاری ترنر و نیز چگونگی پیاده‌سازی این مفاهیم در تحلیل آیین زیارت هدف این تحقیق می‌باشد.ویکتور ترنر با الهام از ون جنپ آیین را شامل سه مرحله‌ی جدایی، آستانگی و پیوست می‌داند، فرآیندی بودن یک آیین از درون و نیز مفاهیم کلیدی آستانگی، جماعت‌‌واره، ساختار و ضدّ ساختار، پویایی فرهنگی و اجتماعی، ابزار لازم ویکتور ترنر جهت انجام یک جهش بزرگ در انسان‌شناسی دین، از مطالعه‌ی آیین‌های ابتدایی در قبایل ابتدایی به سوی آیین‌های پیچیده‌تر در ادیان امروزی هستند. در فصل اوّل به بیان کلّیاتِ مسأله پرداخته و در فصل دوم سعی در ایضاح مفاهیم آیین و زیارت و نیز رویکردها به مطالعه‌ی زیارت و گونه بندی‌های آن و همچنین بیان سیر زندگی و اندیشه‌ی ترنر شده است. در فصل سوم بیشتر بر روش ترنر در تحلیل آیین‌ها تکیه شده است در این فصل سعی شده مفاهیم نماد، آستانگی و جماعت‌‌واره در اندیشه ترنر بررسی شود. در فصل چهارم به بررسی ابعادِ تحلیل ترنر در باب آیین زیارت پرداخته شده تا بدین ترتیب بتوان در عمل نیز از روش تحلیلی ترنر تصویری به دست آید. فصل پنجم به نتیجه‌گیری اختصاص دارد که سرانجام پیشنهاداتی ارائه شده است.واژگان کلیدی: ویکتور ترنر، زیارت، آستانگی، جماعت‌‌واره، آیین، انسان‌شناسی دین. فهرست مطالبفصل اوّل : کلّیات 1طرح مسأله 2اهمّیت تحقیق 3پیشینه‌ی تحقیق 3روش تحقیق 6مشکلات تحقیق 6زندگی و اندیشه ترنر 7سیر اندیشه ویکتور ترنر 8فصل دوم: ایضاح مفاهیم 11مقدمه 12۱٫ آیین 12۱٫۱ تعریف آیین 12۱٫۲٫۱ رویکرد نمادین 15۱٫۲٫۲ رویکرد تبیینی 16۱٫۳ آیین به مثابه‌ی اجرای نمایش 17۱٫۴ آیین‌های گذار 18۲٫ زیارت 19۲٫۱ اهمّیت آیین زیارت 19۲٫۲ گونهبندی زیارت 19۲٫۲٫۱ زیارت به یک مکان مقدّس 21۲٫۲٫۲٫ زیارت یک شخص مقدّس 22۲٫۲٫۳ زیارت یک شیء مقدّس 22۲٫۲٫۴ زیارت به‌مثابه متن مقدّس 23۲٫۲٫۵ زیارت به‌مثابه سفری کنایی 23۲٫۳ انسان‌شناسی زیارت 24۲٫۴ رویکرد‌ها به مطالعه زیارت 25۲٫۴٫۱ رویکرد کارکردگرایانه 26۲٫۴٫۲ رویکرد جامع نگرانه 27۲٫۴٫۳ رویکرد تقلیل‌گرایانه 29۲٫۴٫۴ رویکرد ذات‌گرایانه 30فصل سوم: 32کارکرد آیین، روش شناسی ویکتور ترنر 32مقدمه 33۱٫ کارکرد آیین 35۱٫۱ ساختار اجتماعی ندمبو 35۱٫۲ مفهوم درام اجتماعی 36۱٫۳ آیین‌های کارکردی در ندمبو 38۱٫۴ ساختارگرایی انگلیسی 39۲٫ تحلیل نماد در آیین 40۲٫۱ آیین به‌مثابه کنش نمادین 40۲٫۲ نمادها:حاملان معنا 42۳٫ مراحل آیین 45۳٫۱ آیین‌های گذار- ون جنپ 46۳٫۲ آیین‌های مصیبت و آیین‌های بحران زندگی 48۴٫ آستانگی 52۴٫۱ خصوصیات ساختار: 53۴٫۲ بررسی نماد‌ها در آستانگی: 55۴٫۳ بررسی روابط بین افراد دردرون آستانگی : 59جمع‌بندی 61۵٫ جماعت‌‌واره 62۵٫۱ تعریف اجتماع و تعریف سلبی جماعت‌‌واره 63۵٫۲ ویژگی‌های جماعت‌‌واره 66۵٫۳ مثال‌هایی برای جنبه‌های فرهنگی جماعت‌‌واره 67 فصل چهارم: 69تحلیل زیارت از منظر ویکتور ترنر 69مقدمه 70۱٫ ویژگی مطالعات ترنر 74۱٫۱ ویژگی مطالعه انسان‌شناسانه زیارت 74۱٫۲ انسان‌شناس در لباس زائر و انسان‌شناسی تجربه 76۱٫۳ ویژگی کتاب تصویر و زیارت در فرهنگ مسیحی، چشم اندازهای انسان‌شناسانه 77۱٫۴ واکنش به کتاب تصویر وزیارت در فرهنگ مسیحی، چشم اندازهای انسان شناسانه 80۲٫ تحلیل ساختار زیارت 85۲٫۱بررسی مفهوم زیارت 85۲٫۱٫۱تعریف زیارت 85۲٫۱٫۲ طبقه بندی زیارت‌ها 87۲٫۱٫۳زیارت فرآیند اجتماعی 89۲٫۱٫۴ زیارت وآیین‌های قبیله ای 91۲٫۲زیارت وآستانگی 95۲٫۳زیارت وجماعت‌‌واره 96۲٫۴ انواع جماعت‌‌واره 99۲٫۵زیارت در احاطه ساختار 102۳٫ تحلیل نمادهای زیارت 104۳٫۱ سفر به‌مثابه نماد 104۳٫۲ زیارت وتصویر 106۳٫۳ پارادایم‌های ریشه 107۳٫۴ راه بازگشت 108۳٫۵ زیارت و هنر 108۴٫ تحلیل ابعاد زیارت 109۴٫۱ ظرفیت بالقوّه زیارت 109۴٫۱٫۱ کشف وشهود 109۴٫۱٫۲ زمینه‌‌ی مرگ 111۴٫۱٫۳ ذات سلبی زیارت 113۴٫۲ تغییر چهره زیارت 115۴٫۲٫۱ تغییر الگوهای دینی 115۴٫۲٫۳ تغییرات اقتصادی و اجتماعی 121۴٫۲٫۳٫۱ جهانیسازی 121۴٫۳ زیارت و توسعه مسیحیت 124جمع بندی 126فصل پنجم: نتیجه گیری 127نتیجه گیری 128۵٫۱ یافته‌های پژوهش 128۵٫۲ زیارت در فرهنگ امروزی جامعه ما 129۵٫۲٫۱ موارد حفظ آستانگی 131۵٫۲٫۲ برهم خوردن آستانگی 132جمع بندی 133۵٫۳ پیشنهادات 135منابع فارسی 136منابع انگلیسی 136 

پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت


دانلود پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت


تحلیل نظری ویکتور ترنر


آیین زیارت


ویکتور ترنر


دین شناسی


پایان نامه ارشد دین شناسی


دانلود پایان نامه ارشد دین شناسی


پایان نامه دینپایان


نامه


تحلیل


نظری


ویکتور


ترنر


در


باب


آیین


زیارت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جستجوی مقالات فارسی - بررسي تاثير شاخص O.O.P ( پرداخت از ...

پایان نامه ارشد › جستجوی مقالات فارسی – بررسي تاثير شاخص o.o.p ( پرداخت از جیب ) بر زایش فقر و اختلالات رواني … مدیر سایت نوشته شده در اکتبر 3, 2020 ارسال شده در پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق :سرمایه گذاری ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش خصوصی با عنوان : سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی و حقوق حاکم بر آن در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : ارزیابی عملکرد شرکت ...

دانلود پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت; دانلود پایان نامه مصادیق ممنوعیت آسیب رساندن به حیوان; انسان‌شناسی سیاسی : پایان نامه ، سمینار، پروپوزال انسان‌شناسی سیاسی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق :سرمایه گذاری ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش خصوصی با عنوان : سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی و حقوق حاکم بر آن در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین ...

دانلود پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت Posted on می 13, 2016 ژوئن 26, 2016 Author کاربر14 دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت بسته هستند

نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان- قسمت 16 - آموزش و ...

سایت مقالات فارسی – تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت93- قسمت 5; جستجوی مقالات فارسی – شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه هاي كوچك و متوسط91 (sme) در صنعت نرم …

مقدار مدعی به دانلود پایان نامه - مدرسه خلاقیت و نوآوری چشمه

دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت پایان نامه ارشد :بررسی نقش تعامل آموزش و پرورش با پلیس در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان پسر مقطع ...

پایان نامه رابطه ی تنظیم هیجان و باورهای فراشناختی با ...

دانلود پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت; پایان نامه با موضوع:موانع اجرای کیفر حدی در حقوق کیفری ایران و فقه جزایی

شورای نگهبان - ایده یاب نوین : تجربه ها و آموزش ها

پایان نامه ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی: تحلیل موضوعی شعر وحشی بافقی; دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت; پایان نامه حقوق تربیتی کودک با تأکید بر حقوق تربیتی

جستجوی مقالات فارسی - بررسي تاثير شاخص O.O.P ( پرداخت از ...

پایان نامه ارشد › جستجوی مقالات فارسی – بررسي تاثير شاخص o.o.p ( پرداخت از جیب ) بر زایش فقر و اختلالات رواني … مدیر سایت نوشته شده در اکتبر 3, 2020 ارسال شده در پایان نامه ارشد

تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارتword - دانلود رایگان

تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارتword - دانلود رایگان دانلود رایگان انسان‌شناسان دین برای شناختِ تجربه‌ها و کنش‌های دینی،آیین‌ها و مناسک دینی را مورد مطالعه قرار می‌دهند.

بایگانی‌های رفتار سیاسی - دانلود پایان نامه ها

Get a site

پایان نامه تحلیل فقهی،حقوقی تشویق وتنبیه کودکان با تاکیدبر ...

دانلود پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت; دانلود پایان نامه مطالعه چگالی تراز هسته ای با بهره گرفتن از مدل لایه ای

بایگانی‌های فرآیند تحلیل - دانلود پایان نامه ها

[add_to_cart id=616220] متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی دانش‌گاه خوارزمی ...

بایگانی‌های قلمرو کشور - دانلود پایان نامه ها

دانلود پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت. متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :دین شناسی عنوان : تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت ...

تحلیل سفره‌های نذری زنانه بر‌اساس نظریه آیین‌های گذار

[6] سجادی، مهدی (1393). «تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت»، پایان‏نامة کارشناسی ارشد، رشتة دین‏شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب. [7] سگال، رابرت آلن (1389).

جستجوی مقالات فارسی - بررسي تاثير شاخص O.O.P ( پرداخت از ...

پایان نامه ارشد › جستجوی مقالات فارسی – بررسي تاثير شاخص o.o.p ( پرداخت از جیب ) بر زایش فقر و اختلالات رواني … مدیر سایت نوشته شده در اکتبر 3, 2020 ارسال شده در پایان نامه ارشد

مسئولیت کیفری اطفال : دانلود پروپوزال،پروژه ، پایان نامه ...

دانلود پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت; پایان نامه معنا و معنویت رنگ و نور در آثار پنج نگارگر شاخص با تأکید بر مضامین عرفانی و مذهبی

بایگانی‌های فقه ، الهیات و معارف - فایلستان - دانلود فایل

پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت-دانلود. Post author: shahrsaz745; Post published: 02/21/2021; Post category: فقه ، الهیات و معارف; Post comments: 0 دیدگاه

پایان نامه ارشد : اثربخشی هیپنوتیزم درمانی شناختی رفتاری ...

Posted on آگوست 21, 2016 Author کاربر14 دیدگاه‌ها برای پایان نامه اثربخشی هیپنوتیزم درمانی شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان پسر نیمه اول متوسطه کلان شهر کرمانشاه در نیمسال دوم تحصیلی 93-92 بسته هستند

پایان نامه شناخت فرایند ایمن سازی شهر رشت درجهت مقابله با ...

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق ... 5-8- تحلیل سیلاب در محدوده مطالعاتی.. 143. ... پایان نامه تحلیل عددی رفتار دینامیکی پره های توربین بادی با محور عمودی یکشنبه 13 تیر 1395.

جستجوی مقالات فارسی - بررسي تاثير شاخص O.O.P ( پرداخت از ...

پایان نامه ارشد › جستجوی مقالات فارسی – بررسي تاثير شاخص o.o.p ( پرداخت از جیب ) بر زایش فقر و اختلالات رواني … مدیر سایت نوشته شده در اکتبر 3, 2020 ارسال شده در پایان نامه ارشد

بایگانی‌های قلمرو کشور - دانلود پایان نامه ها

دانلود پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت. متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :دین شناسی عنوان : تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت ...

پایان نامه ارشد : اثربخشی هیپنوتیزم درمانی شناختی رفتاری ...

Posted on آگوست 21, 2016 Author کاربر14 دیدگاه‌ها برای پایان نامه اثربخشی هیپنوتیزم درمانی شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان پسر نیمه اول متوسطه کلان شهر کرمانشاه در نیمسال دوم تحصیلی 93-92 بسته هستند

تحلیل سفره‌های نذری زنانه بر‌اساس نظریه آیین‌های گذار

[6] سجادی، مهدی (1393). «تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت»، پایان‏نامة کارشناسی ارشد، رشتة دین‏شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب.

دانلود پایان نامه ارشد : رابطه بین هموارسازی سود و عدم ...

دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت » دانلود پایان نامه ارشد : رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران ...

تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت - دانلود رایگان

تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارتتحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت طرح مسأله هر چند دین شناسی یک رشته ی میان مطالعاتی است امّا تحلیل مواجهه ی انسان با تجربه ی دینی بیشتر بر عهده فلسفه دین و روانشناسی دین ...

دانلود پایان نامه ارشد : رابطه بین هموارسازی سود و عدم ...

دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت » دانلود پایان نامه ارشد : رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران ...

بایگانی‌های فقه ، الهیات و معارف - فایلستان - دانلود فایل

پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت-دانلود. Post author: shahrsaz745; Post published: 02/21/2021; Post category: فقه ، الهیات و معارف; Post comments: 0 دیدگاه

طاها عشایری

بر این اساس، در پژوهش حاضر کوشش شده با تمرکز بر مفهوم «آستانگی» نزد ویکتور ترنر و نظریه «تشرف» ون جنپ به بررسی آیین ها و مناسک مرتبط با زایش در استان بوشهر پرداخته شود.

تحلیل سفره‌های نذری زنانه بر‌اساس نظریه آیین‌های گذار

[6] سجادی، مهدی (1393). «تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت»، پایان‏نامة کارشناسی ارشد، رشتة دین‏شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب. [7] سگال، رابرت آلن (1389).

کتاب «امید در آستانگی» منتشر شد - خبرگزاری مهر | اخبار ...

کتاب «امید در آستانگی» تألیف محمد نصراوی با دو مقدمه استاد تاریخ اندیشه سیاسی دانشگاه رویال هالووی و استاد ارتباطات، فرهنگ و دین دانشگاه کالیفرنیا به همت انتشارات نگاه معاصر منتشر شد.

فایل آموزشی نقشه های توپوگرافی با گوگل ارث - فایل تاپان

پایان نامه مهندسی مکانیک بررسی تجربی و تئوری عیوب فرآیند کشش عمیق و ارائه راهکارهایی جهت رفع آنها ... پایان نامه درمان سریع در مطب ... بررسی ساپورتینگ و تحلیل تنش در پایپینگ بوسیله نرم افزار caesar ii.

یادداشت|اربعین آغازی دیگر‌ برای یاری امام عالم - تسنیم

سنت پیاده روی برای «زیارت» ریشه از ابتدای خلقت دارد و اولین بار حضرت آدم ابوالبشر، بیت الله الحرام را این گونه زیارت کرد 23 مهر 1398 - 02:32 فرهنگی دین ، قرآن و اندیشه نظرات - اخبار فرهنگی -

دانلود پایان نامه

پایان نامه تحلیل اصلاحات قانونی ماده 1330 ق. م. و شرایط و محدوده اعمال آن; پایان نامه تحلیل قاچاق انسان و مبارزه با جرم آن با در اسناد بین المللی

تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت - دانلود رایگان

تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارتتحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت طرح مسأله هر چند دین شناسی یک رشته ی میان مطالعاتی است امّا تحلیل مواجهه ی انسان با تجربه ی دینی بیشتر بر عهده فلسفه دین و روانشناسی دین ...

بایگانی‌های فقه ، الهیات و معارف - فایلستان - دانلود فایل

پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت-دانلود. Post author: shahrsaz745; Post published: 02/21/2021; Post category: فقه ، الهیات و معارف; Post comments: 0 دیدگاه

دانلود پایان نامه

پایان نامه تحلیل اصلاحات قانونی ماده 1330 ق. م. و شرایط و محدوده اعمال آن; پایان نامه تحلیل قاچاق انسان و مبارزه با جرم آن با در اسناد بین المللی

آموزش و تجربه : مدرسه دیجیتال پویان - صفحه 2 از 21

سایت مقالات فارسی – تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت93- قسمت 5; مقاله دانشگاهی – شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه هاي كوچك و متوسط91 (sme) در …

زیارت نمایش امید انسان‌ها برای رسیدن به یک وضعیت ایده‌آل ...

محمد نصراوی، پژوهشگر حوزه مطالعات انسان‌شناسی آیینی می‌گوید: محور و ایده اصلی کتاب مساله امید است. امید روح اتوپیا است. زیارت در قالب یک مراسم آئینی در مسیحیت و اسلام گونه‌ای از نمایش رؤیای جمعی و امید انسان‌ها برای ...

دانلود پاورپوینت تاثیر باد بر سازه های بلند

بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

پاورپوینت تحلیل مدرسه و خوابگاه دانشجویی فرانکلین فرانسه

مطالعات و طرح تفصیلی منطقه 7 تهران

دانلود جزوه کاداستر دکتر شکوهی

بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

دانلود پاورپوینت منابع درس 11 مطالعات اجتماعی پایه سوم

دانلود پاورپوینت فناوری NFC - ارتباط میدان نزدیک

پیشینه تحقیق رهبری خدمتگزار و توانمندسازی