دانلود رایگان


پایان نامه بررسی و نقد ادعای عدم اعتقاد توحید الوهیت شیعه با توجه به کتاب عقائد الشیعة اشرف الجیزاو - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسی و نقد ادعای عدم اعتقاد توحید الوهیت شیعه با توجه به کتاب عقائد الشیعة اشرف الجیزاوی نوع فایل: Word و قابل ویرایش تعداد صفحات : 216 صفحه چکیده موضوع رسالة پیش رو در باب رفع اتهام شرک از مذهب تشیع و پاسخ به شبهاتی است که آقای اشرف الجیزاوی در کتاب خود با عنوان «عقائد الشیعه» آورده

دانلود رایگان پایان نامه بررسی و نقد ادعای عدم اعتقاد توحید الوهیت شیعه با توجه به کتاب عقائد الشیعة اشرف الجیزاوینوع فایل: Word و قابل ویرایشتعداد صفحات : 216 صفحه چکیدهموضوع رسالة پیش رو در باب رفع اتهام شرک از مذهب تشیع و پاسخ به شبهاتی است که آقای اشرف الجیزاوی در کتاب خود با عنوان «عقائد الشیعه» آورده است. هدف از انجام چنین پروژه‌ای رفع اتهام شرک و تبیین عقاید شیعه و استحکام عقاید جوانان و نیز خنثی سازی شیعه هراسی و تفرقه‌ای است که دشمنان شیعه سعی در ایجاد آن دارند. در این رساله سعیمان بر این بود که از منابع دست اول بخصوص منابع خود اهل سنت استفاده کنیم که شامل کتب تاریخی، حدیثی، عقاید و سیره می‌باشد. رسالة پیش رو در چهار فصل تنظیم شده است. در فصل اول به بیان کلیّات مسأله پرداخته‌ایم از قبیل تبیین اجمالی موضوع این طرح، سوالات اصلی و فرعی مسأله، نظریه‌های موجود، اهمّیت این موضوع و… در فصل دوم به طرح مسألة توحید پرداخته و انواع آن را ذکر کرده و دیدگاه شیعیان را در باب توحید بیان نمودیم. در فصل سوم به بررسی مسأله‌ی امامت و نیز اثبات این مقام برای اهل بیت به ویژه علی بن ابیطالب پرداختیم. ابتدا به اثبات وجود مقام امامت پرداختیم و معلوم کردیم که صاحب چنین مقامی باید معصوم باشد آنگاه تبیین نمودیم که چنین مقامی باید از جانب خداوند متعال باشد. در مرحله‌ی سوم به اثبات عصمت ائمه پرداختیم و در مرحلة چهارم این فصل نیز با استناد به آیات مباهله، تبلیغ، اکمال دین، صادقین، مودّت و تطهیر به اثبات ولایت بلافصل علی بن ابیطالب و بالطبع سایر ائمه مبادرت ورزیدیم. در فصل چهارم نیز به تبیین شبهات مطرح شده از سوی آقای اشرف الجیزاوی پرداخته و با استناد به آیات قرآن و براهین عقلی و استدلالی به شبهات مطرح شده پاسخ دادیم و از روایاتی که ایشان برای تهمت‌های خویش استفاده کرده بودند رفع ابهام نمودیم. در این فصل به ده شبهه پاسخ گفتیم که عبارتند از توسل به ائمه و استغاثه به قبور ایشان، واسطه قرار دادن ایشان در اجابت خواسته‌هایمان از پروردگار، استشفاء به تربت سیدالشهدا ، خواندن خدا با نام ائمه ، تحقق هدایت انبیاء با پذیرش ولایت ائمه ، نیازمندی یا عدم نیاز خداوند متعال به ائمه ، اعتقاد به اینکه زیارت عتبات عالیات برتر از زیارت کعبه است، اعتقاد به این که توحید بدونه پذیرش ولایت ائمه محقق نمی‌شود، اعتقاد به این که مراد از توحید در عبادت اقرار به ولایت علی و سایر ائمه است و مسأله‌ی تحلیل و تحریم توسط ائمه. در پایان نیز نتیجه حاصل از این رساله را آوردیم.کلید واژه‌ها: توحید، شرک، ائمه، ولایت، امامت، شیعه، شبهه، وهابیت فهرستمقدمه 1فصل اول: کلیات۱-۱- معرفی و تبیین موضوع 4۱-۲- اهمیت و ضرورت موضوع 4۱-۳- سوالات تحقیق 5۱-۳-۱- سوال اصلی 5۱-۳-۲- سوالات فرعی 5۱-۴- پیشینة تحقیق 6۱-۵- فرضیه‌ها و نظریه‌های بدوی تحقیق 6۱-۶- روش تحقیق 6فصل دوم: توحید و اقسام آنپیشگفتار 8۲-۱- توحید در لغت 9۲-۲- مفهوم توحید 9۲-۳- اهمیت توحید 10۲-۴- مراتب توحید 11۲-۴-۱- توحید در ذات 11۲-۴-۱-۱- توحید ذاتی در قرآن 12۲-۴-۲- توحید در صفات 13۲-۴-۳- توحید عبادی یا عملی 14۲-۴-۳-۱- عبادت چیست 14۲-۴-۳-۲- ظرافت شرک 17۲-۴-۴- توحید در افعال 18۲-۴-۴-۱- توحید در خالقیت 19۲-۴-۴-۲- توحید در مالکیت 20۲-۴-۴-۳- توحید در ربوبیت 21۲-۴-۴-۴- توحید در رازقیت 21۲-۴-۴-۵- توحید در ولایت 22۲-۴-۴-۶- توحید در اطاعت 23۲-۴-۴-۷- توحید در تشریع و قانون گذاری 24۲-۴-۴-۸- توحید در استعانت، توکل، خوف و رجاء و محبت 25۲-۵- حد نصاب توحید 26فصل سوم: اثبات ولایت ائمه بخش اول: اثبات عصمت ائمه پیشگفتار 30۳-۱- اثبات عصمت ائمه 31۳-۱-۲- امام و امامت در اصطلاح شیعه 31۳-۱-۳- امام و امامت در اصطلاحِ اهل سنت 33۳-۱-۴-۱- از جهت دینی 35۳-۱-۴-۲- از جهت مقام و شیوه انتخاب 39۳-۱-۵- فلسفة وجود امام 39۳-۱-۶- ویژگی‌های امام 44۳-۱-۶-۱- افضلیت 44۳-۱-۶-۲- معجزه 45۳-۱-۶-۳- عصمت 46۳-۱-۷- اثبات عصمت امام از منظر قرآن 47بخش دوم: اثبات ولایت بلافصل علی بن ابیطالب ۳-۲- اثبات ولایت علی بن ابیطالب با توجه به آیات قرآن 60۳-۲-۱- جایگاه امام و چگونگی نصب آن 60۳-۲-۲- اثبات ولايت و امامت بلافصل علي‌بن‌ابيطالب‌‌‌‌‌ با توجه به آیات قرآن 67۳-۲-۲-۱- آیه مودّت 68۳-۲-۲-۲- آیه مباهله 71۳-۲-۲-۳- آیه صادقین 75۳-۲-۲-۴- آیه إکمال 80۳-۲-۲-۵- آیه ولایت 84۳-۲-۲-۶- آیه تطهیر 87فصل چهارم: شبهات مطرح شده از سوی اشرف الجیزاوی و پاسخ به آنهاپیشگفتار 98۴-۱- شبهة اول: استغاثه به ائمه و قبور ایشان 100۴-۱-۱- اقوال آقای جیزاوی 100۴-۱-۲- پاسخ به شبهه و اقوال آقای جیزاوی 102۴-۱-۲-۱- قرآن و زیارت قبور 113۴-۱-۲-۲- احادیث و زیارت قبور 114۴-۲- شبهة دوم و پاسخ به آن: تحلیل و تحریم توسط ائمه 124۴-۲-۱- اقوال آقای الجیزاوی 124۴-۲-۲- پاسخ به شبهه و اقوال آقای جیزاوی 125۴-۳- شبهة سوم و پاسخ به آن: برتری زیارت مشاهد مشرفه بر حج بیت الله الحرام 136۴-۳-۲- پاسخ به شبهه و اقوال آقای جیزاوی 137۴-۴- شبهة چهارم و پاسخ به آن: استشفاء به تربت سیدالشهداء 149۴-۴-۱- اقوال آقای جیزاوی 149۴-۳-۲- پاسخ به إشکال و اقوال آقای جیزاوی 150۴-۵- شبهة پنجم و پاسخ به آن: واسطه بودن ائمه بین خدا و بندگان 160۴-۵-۱- اقوال آقای جیزاوی 160۴-۵-۲- پاسخ به شبهه و اقوال آقای جیزاوی 161۴-۶- شبهة ششم و پاسخ به آن: نیاز یا عدم نیاز خداوند متعال به ائمه 170۴-۶-۱- اقوال آقای جیزاوی 170۴-۶-۲- پاسخ به شبهه و اقوال آقای جیزاوی 170۴-۷- شبهة هفتم و پاسخ به آن: عدم پذیرش دعا جز با بردن نام ائمه 177۴-۷-۱- اقوال آقای جیزاوی 177۴-۷-۲- پاسخ به شبهه و اقوال آقای جیزاوی 179۴-۸- شبهة هشتم و پاسخ به آن: مراد قرآن از توحید در عبادت اقرار به ولایت علی است 185۴-۸-۱- اقوال آقای جیزاوی 185۴-۸-۲- پاسخ به شبهه و اقوال آقای جیزاوی 186۴-۹- شبهة نهم و پاسخ به آن: ولایت ائمه اساس توحید است 188۴-۹-۱- اقوال آقای جیزاوی 188۴-۹-۲- پاسخ به شبهه و اقوال آقای جیزاوی 188۴-۱۰- شبهة دهم و پاسخ به آن: هدایت انبیاء به واسطه پذیرش ولایت ائمه 191۴-۱۰-۱- اقوال آقای جیزاوی 191۴-۱۰-۲- پاسخ به شبهه و اقوال آقای جیزاوی 191نتیجه حاصل از این پژوهش 193فهرست منابع 194

پایان نامه بررسی و نقد ادعای عدم اعتقاد توحید الوهیت شیعه با توجه به کتاب عقائد الشیعة اشرف الجیزاوی


بررسی و نقد ادعای عدم اعتقاد توحید الوهیت شیعه


کتاب عقائد الشیعة اشرف الجیزاوی


اشرف الجیزاوی


شیعه شناسی


عقاید شیعه


پایان نامه شیعه شناسی


دانلپایان


نامه


بررسی


و


نقد


ادعای


عدم


اعتقاد


توحید


الوهیت


شیعه


با


توجه


به


کتاب


عقائد


الشیعة


اشرف


الجیزاو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تجدیدنظر احکام - یاسا

‌الف – ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا فقدان شرایط قانونی شهادت در شهود و یا دروغ بودن شهادت آنها. ب – ادعای مخالف بودن رأی با قانون. ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

دانلود کار تحقیقی بررسی مقایسه ای عقد حواله با عقد ضمان ...

پایان نامه بررسی و نقد ادعای عدم اعتقاد توحید الوهیت شیعه با توجه به کتاب عقائد الشیعة اشرف الجیزاو; بررسی نفقه از دیدگاه حقوقی و جرم ترک نفقه از دیدگاه حقوقی و جزایی

مجتمع آموزش عالی فقه | شرایط و اوصاف قاضی در فقه امامیه و ...

عنوان پایان نامه : شرایط و اوصاف قاضی در فقه امامیه و اهل سنّت ... 1-2- ب- ادله قائلین به عدم شرط مرد بودن قاضی مطلقا209 ... 3- ج- آراء فقهای اهل سنّت در رابطه با معنا و حَدّ عدالت223

پایان نامه بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ...

پایان نامه ارشد: بررسی و نقد ادعای عدم اعتقاد توحید الوهیت شیعه با توجه به کتاب عقائد الشیعة اشرف الجیزاوی پایان نامه تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار: مطالعه موردی نقاشی دوره ...

دانلود پایان نامه بررسی علم و عصمت در تفاسیر شیعه (با ...

عنوان : بررسی و نقد ادعای عدم اعتقاد توحید الوهیت شیعه با توجه به کتاب عقائد الشیعة اشرف الجیزاوی سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد ...

پایان نامه بررسی و نقد ادعای عدم اعتقاد توحید الوهیت شیعه ...

پایان نامه بررسی و نقد ادعای عدم اعتقاد توحید الوهیت شیعه با توجه به کتاب عقائد الشیعة اشرف الجیزاو فرمت فایل دانلودی: .docx فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحات: 216 حجم فایل: 805 کیلوبایت ...

پایان نامه ها - riclc.ut.ac.ir

نقد و بررسی «قانون مجازت جرائم نیروهای مسلح مصوب 1371» عبدالحسین نورگستر. 130. 1372. نقد و بررسی لایحه تشکیل دادگاههای عام «عمومی» هوشنگ نوبختیان. 195. 1375. نقد و بررسی نظریه تأثیر حقوق روم بر حقوق اسلام

بررسی ابعاد اخلاقی، اعتقادی، اجتماعی حادثه بزرگ عاشورا و ...

خانه / معرفی کتاب و پایان نامه / معرفي پايان نامه / بررسی ابعاد اخلاقی، اعتقادی، اجتماعی حادثه بزرگ عاشورا و ویژگی های امام حسین(ع) و تاثیر آن بر نوجوانان و جوانان

پایان نامه ها - riclc.ut.ac.ir

نقد و بررسی «قانون مجازت جرائم نیروهای مسلح مصوب 1371» عبدالحسین نورگستر. 130. 1372. نقد و بررسی لایحه تشکیل دادگاههای عام «عمومی» هوشنگ نوبختیان. 195. 1375. نقد و بررسی نظریه تأثیر حقوق روم بر حقوق اسلام

پایان نامه بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ...

پایان نامه ارشد: بررسی و نقد ادعای عدم اعتقاد توحید الوهیت شیعه با توجه به کتاب عقائد الشیعة اشرف الجیزاوی پایان نامه تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار: مطالعه موردی نقاشی دوره ...

بررسی ابعاد اخلاقی، اعتقادی، اجتماعی حادثه بزرگ عاشورا و ...

خانه / معرفی کتاب و پایان نامه / معرفي پايان نامه / بررسی ابعاد اخلاقی، اعتقادی، اجتماعی حادثه بزرگ عاشورا و ویژگی های امام حسین(ع) و تاثیر آن بر نوجوانان و جوانان

بررسی و نقد آراء وهابیّت در انتساب عنوان شرک به شیعه از ...

در این مقاله پس از مفهوم شناسی«شرک»، «توحید»و «کفر»ضمن بیان ادعای وهابیت و استدلال های آنان، با استناد به قرآن کریم و کتاب های معتبر اهل سنت و مورد قبول وهابیت، به نقد و بررسی مبانی آن ها پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم ...

دانلود کار تحقیقی بررسی مقایسه ای عقد حواله با عقد ضمان ...

پایان نامه بررسی و نقد ادعای عدم اعتقاد توحید الوهیت شیعه با توجه به کتاب عقائد الشیعة اشرف الجیزاو; بررسی نفقه از دیدگاه حقوقی و جرم ترک نفقه از دیدگاه حقوقی و جزایی

نقد و بررسی دیدگاه های محمّد عبدالسّلام کفافی در ادبیّات ...

نقد و بررسی دیدگاه های محمّد عبدالسّلام کفافی در ادبیّات تطبیقی. پایان نامه. ... ، پس از حمله ناپلئون به مصر و در پی آشنایی جهان عرب به ویژه مصریان با فرهنگ و تمدن غرب، به خصوص فرانسه، آغاز گردید ...

پایان نامه بررسی و نقد ایرادات قوشچی بر موضوع امامت «تجرید ...

دانشگاه معارف اسلامی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام عنوان: بررسی و نقد ایرادات قوشچی بر موضوع امامت «تجرید العقائد» استاد راهنما: حجه الاسلام و المسلمین دکتر عبدالحسین ...

دانلود مقاله : اعتقادات مذهبی و مذاکرات تجاری بین‌المللی ...

با این حال، مطالعات اندکی نقش مذهب و نفوذ آن بر مذاکرات ib را مورد بررسی قرار دادند. با توجه به اینکه بیش از ۸۳ % جمعیت جهان از نظر مذهبی وابسته هستند ( مرکز تحقیقات پو، ۲۰۱۴ )، و اینکه مذهب ...

دانلود کار تحقیقی بررسی مقایسه ای عقد حواله با عقد ضمان ...

پایان نامه بررسی و نقد ادعای عدم اعتقاد توحید الوهیت شیعه با توجه به کتاب عقائد الشیعة اشرف الجیزاو; بررسی نفقه از دیدگاه حقوقی و جرم ترک نفقه از دیدگاه حقوقی و جزایی

پایان نامه بررسی آثار حسادت بر سلامت روان و راههای درمان ...

پایان نامه بررسی و نقد ادعای عدم اعتقاد توحید الوهیت شیعه با توجه به کتاب عقائد الشیعة اشرف الجیزاو; بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و منابع قدرت در مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان ...

پایان نامه ها - riclc.ut.ac.ir

نقد و بررسی «قانون مجازت جرائم نیروهای مسلح مصوب 1371» عبدالحسین نورگستر. 130. 1372. نقد و بررسی لایحه تشکیل دادگاههای عام «عمومی» هوشنگ نوبختیان. 195. 1375. نقد و بررسی نظریه تأثیر حقوق روم بر حقوق اسلام

نقد و بررسی دیدگاه های مخالفان فلسفه در گفتگو با فنایی اشکوری

نقد و بررسی دیدگاه های مخالفان فلسفه در گفتگو با فنایی اشکوری. 1392/10/24 ۰۹:۰۷ . یک استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با نقد و بررسی برخی از مهمترین دیدگاه های مخالفان فلسفه گفت: اگر بگوییم امثال هشام بر ضد فلسفه ردیه ...

پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی میگون :: فایل دانش - مرجع ...

پایان نامه بررسی و نقد ادعای عدم اعتقاد توحید الوهیت شیعه با توجه به کتاب عقائد الشیعة اشرف الجیزاو; بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و منابع قدرت در مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان ...

پایان نامه بررسی آثار حسادت بر سلامت روان و راههای درمان ...

پایان نامه بررسی و نقد ادعای عدم اعتقاد توحید الوهیت شیعه با توجه به کتاب عقائد الشیعة اشرف الجیزاو; بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و منابع قدرت در مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان ...

بررسی و نقد دیدگاه های عرفانی عبدالقادر بیدل دهلوی در جلد ...

میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی (1054- 1133 هجری) بزرگ ترین شاعر فارسی زبان شبه قاره هند محسوب می شود. با توجه به جایگاه بیدل در ادبیات عرفانی، بررسی اندیشه های عرفانی او قابل توجه و تامل است.

نقد و بررسی عقاید و باورهای غلام احمد قادیانی

نقد و بررسی عقاید و باورهای غلام احمد قادیانی ... وی با ویژگیهای فردی و فعالیتهایی كه در كشور هندوستان و پاكستان داشت و نیز با حمایتهای استعمار انگلیس، توانست عده‌ای را دور خود جمع كند، كه به ...

پایان نامه ها - riclc.ut.ac.ir

نقد و بررسی «قانون مجازت جرائم نیروهای مسلح مصوب 1371» عبدالحسین نورگستر. 130. 1372. نقد و بررسی لایحه تشکیل دادگاههای عام «عمومی» هوشنگ نوبختیان. 195. 1375. نقد و بررسی نظریه تأثیر حقوق روم بر حقوق اسلام

بررسی ابعاد اخلاقی، اعتقادی، اجتماعی حادثه بزرگ عاشورا و ...

خانه / معرفی کتاب و پایان نامه / معرفي پايان نامه / بررسی ابعاد اخلاقی، اعتقادی، اجتماعی حادثه بزرگ عاشورا و ویژگی های امام حسین(ع) و تاثیر آن بر نوجوانان و جوانان

پایان نامه بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ...

پایان نامه ارشد: بررسی و نقد ادعای عدم اعتقاد توحید الوهیت شیعه با توجه به کتاب عقائد الشیعة اشرف الجیزاوی پایان نامه تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار: مطالعه موردی نقاشی دوره ...

گزارش نشست نقد و بررسی کتاب «استادان و نااستادان، اخلاق در ...

نشست نقد و بررسی کتاب «استادان و نااستادان، اخلاق در دانشگاه» با همت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی که ششمین نشست از مجموعه نشست‌های «فرهنگ و دانشگاه» بود روز دوشنبه پانزدهم مهرماه با همکاری موسسه خانه کتاب، سرای ...

بررسی و نقد ادعای عدم اعتقاد توحید الوهیت شیعه با - دانلود ...

بررسی و نقد ادعای عدم اعتقاد توحید الوهیت شیعه با توجه به کتاب عقائد الشیعة اشرف الجیزاوی91موضوع رسالة پیش رو در باب رفع اتهام شرک از مذهب تشیع و پاسخ به شبهاتی است که آقای اشرف الجیزاوی در کتاب خود با عنوان عقائد الشیعه ...

بررسی تعلیق و خاتمه پیمان و مقایسه آن با احکام قانون مدنی ...

پایان نامه. ... با توجه به اینکه هدف اصلی در این رساله بررسی جایگاه تعلیق در قراردادها و معاملات از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنی ایران است. ... که احکام و آثار تعلیق از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ...

پایان نامه بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش خصوصی عنوان: بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران استاد راهنما دکتر رضا فانی برای رعایت حریم خصوصی ...

پایان نامه بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ...

پایان نامه ارشد: بررسی و نقد ادعای عدم اعتقاد توحید الوهیت شیعه با توجه به کتاب عقائد الشیعة اشرف الجیزاوی پایان نامه تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار: مطالعه موردی نقاشی دوره ...

مطالعات و طرح تفصیلی منطقه 6 تهران

دانلود پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان 24 اسلاید

مطالعات و طرح تفصیلی منطقه 6 تهران

آموزش نرم افزار Comsol برای رشته ی عمران

آزمایشگاه تکنولوژی بتن-مجموعه 10 آزمایش تکنولوژِی بتن در قالب فایل word در 27 صفحه قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت رازی و ساخت بیمارستان درس 3 فارسی پنجم دبستان

شهرسازی نقش استراتژی توسعه شهری (CDS)در سیاست های تامین مسکن گروه کم درآمد شهری

دانلود پاورپوینت بررسی بیوتکنولوژی اصلاح گیاهان

تحقیق بودجه بندی و انواع روش های بودجه بندی