دانلود رایگان


پایان نامه بررسی و نقد ادعای عدم اعتقاد توحید الوهیت شیعه با توجه به کتاب عقائد الشیعة اشرف الجیزاو - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسی و نقد ادعای عدم اعتقاد توحید الوهیت شیعه با توجه به کتاب عقائد الشیعة اشرف الجیزاوی نوع فایل: Word و قابل ویرایش تعداد صفحات : 216 صفحه چکیده موضوع رسالة پیش رو در باب رفع اتهام شرک از مذهب تشیع و پاسخ به شبهاتی است که آقای اشرف الجیزاوی در کتاب خود با عنوان «عقائد الشیعه» آورده

دانلود رایگان پایان نامه بررسی و نقد ادعای عدم اعتقاد توحید الوهیت شیعه با توجه به کتاب عقائد الشیعة اشرف الجیزاوینوع فایل: Word و قابل ویرایشتعداد صفحات : 216 صفحه چکیدهموضوع رسالة پیش رو در باب رفع اتهام شرک از مذهب تشیع و پاسخ به شبهاتی است که آقای اشرف الجیزاوی در کتاب خود با عنوان «عقائد الشیعه» آورده است. هدف از انجام چنین پروژه‌ای رفع اتهام شرک و تبیین عقاید شیعه و استحکام عقاید جوانان و نیز خنثی سازی شیعه هراسی و تفرقه‌ای است که دشمنان شیعه سعی در ایجاد آن دارند. در این رساله سعیمان بر این بود که از منابع دست اول بخصوص منابع خود اهل سنت استفاده کنیم که شامل کتب تاریخی، حدیثی، عقاید و سیره می‌باشد. رسالة پیش رو در چهار فصل تنظیم شده است. در فصل اول به بیان کلیّات مسأله پرداخته‌ایم از قبیل تبیین اجمالی موضوع این طرح، سوالات اصلی و فرعی مسأله، نظریه‌های موجود، اهمّیت این موضوع و… در فصل دوم به طرح مسألة توحید پرداخته و انواع آن را ذکر کرده و دیدگاه شیعیان را در باب توحید بیان نمودیم. در فصل سوم به بررسی مسأله‌ی امامت و نیز اثبات این مقام برای اهل بیت به ویژه علی بن ابیطالب پرداختیم. ابتدا به اثبات وجود مقام امامت پرداختیم و معلوم کردیم که صاحب چنین مقامی باید معصوم باشد آنگاه تبیین نمودیم که چنین مقامی باید از جانب خداوند متعال باشد. در مرحله‌ی سوم به اثبات عصمت ائمه پرداختیم و در مرحلة چهارم این فصل نیز با استناد به آیات مباهله، تبلیغ، اکمال دین، صادقین، مودّت و تطهیر به اثبات ولایت بلافصل علی بن ابیطالب و بالطبع سایر ائمه مبادرت ورزیدیم. در فصل چهارم نیز به تبیین شبهات مطرح شده از سوی آقای اشرف الجیزاوی پرداخته و با استناد به آیات قرآن و براهین عقلی و استدلالی به شبهات مطرح شده پاسخ دادیم و از روایاتی که ایشان برای تهمت‌های خویش استفاده کرده بودند رفع ابهام نمودیم. در این فصل به ده شبهه پاسخ گفتیم که عبارتند از توسل به ائمه و استغاثه به قبور ایشان، واسطه قرار دادن ایشان در اجابت خواسته‌هایمان از پروردگار، استشفاء به تربت سیدالشهدا ، خواندن خدا با نام ائمه ، تحقق هدایت انبیاء با پذیرش ولایت ائمه ، نیازمندی یا عدم نیاز خداوند متعال به ائمه ، اعتقاد به اینکه زیارت عتبات عالیات برتر از زیارت کعبه است، اعتقاد به این که توحید بدونه پذیرش ولایت ائمه محقق نمی‌شود، اعتقاد به این که مراد از توحید در عبادت اقرار به ولایت علی و سایر ائمه است و مسأله‌ی تحلیل و تحریم توسط ائمه. در پایان نیز نتیجه حاصل از این رساله را آوردیم.کلید واژه‌ها: توحید، شرک، ائمه، ولایت، امامت، شیعه، شبهه، وهابیت فهرستمقدمه 1فصل اول: کلیات۱-۱- معرفی و تبیین موضوع 4۱-۲- اهمیت و ضرورت موضوع 4۱-۳- سوالات تحقیق 5۱-۳-۱- سوال اصلی 5۱-۳-۲- سوالات فرعی 5۱-۴- پیشینة تحقیق 6۱-۵- فرضیه‌ها و نظریه‌های بدوی تحقیق 6۱-۶- روش تحقیق 6فصل دوم: توحید و اقسام آنپیشگفتار 8۲-۱- توحید در لغت 9۲-۲- مفهوم توحید 9۲-۳- اهمیت توحید 10۲-۴- مراتب توحید 11۲-۴-۱- توحید در ذات 11۲-۴-۱-۱- توحید ذاتی در قرآن 12۲-۴-۲- توحید در صفات 13۲-۴-۳- توحید عبادی یا عملی 14۲-۴-۳-۱- عبادت چیست 14۲-۴-۳-۲- ظرافت شرک 17۲-۴-۴- توحید در افعال 18۲-۴-۴-۱- توحید در خالقیت 19۲-۴-۴-۲- توحید در مالکیت 20۲-۴-۴-۳- توحید در ربوبیت 21۲-۴-۴-۴- توحید در رازقیت 21۲-۴-۴-۵- توحید در ولایت 22۲-۴-۴-۶- توحید در اطاعت 23۲-۴-۴-۷- توحید در تشریع و قانون گذاری 24۲-۴-۴-۸- توحید در استعانت، توکل، خوف و رجاء و محبت 25۲-۵- حد نصاب توحید 26فصل سوم: اثبات ولایت ائمه بخش اول: اثبات عصمت ائمه پیشگفتار 30۳-۱- اثبات عصمت ائمه 31۳-۱-۲- امام و امامت در اصطلاح شیعه 31۳-۱-۳- امام و امامت در اصطلاحِ اهل سنت 33۳-۱-۴-۱- از جهت دینی 35۳-۱-۴-۲- از جهت مقام و شیوه انتخاب 39۳-۱-۵- فلسفة وجود امام 39۳-۱-۶- ویژگی‌های امام 44۳-۱-۶-۱- افضلیت 44۳-۱-۶-۲- معجزه 45۳-۱-۶-۳- عصمت 46۳-۱-۷- اثبات عصمت امام از منظر قرآن 47بخش دوم: اثبات ولایت بلافصل علی بن ابیطالب ۳-۲- اثبات ولایت علی بن ابیطالب با توجه به آیات قرآن 60۳-۲-۱- جایگاه امام و چگونگی نصب آن 60۳-۲-۲- اثبات ولايت و امامت بلافصل علي‌بن‌ابيطالب‌‌‌‌‌ با توجه به آیات قرآن 67۳-۲-۲-۱- آیه مودّت 68۳-۲-۲-۲- آیه مباهله 71۳-۲-۲-۳- آیه صادقین 75۳-۲-۲-۴- آیه إکمال 80۳-۲-۲-۵- آیه ولایت 84۳-۲-۲-۶- آیه تطهیر 87فصل چهارم: شبهات مطرح شده از سوی اشرف الجیزاوی و پاسخ به آنهاپیشگفتار 98۴-۱- شبهة اول: استغاثه به ائمه و قبور ایشان 100۴-۱-۱- اقوال آقای جیزاوی 100۴-۱-۲- پاسخ به شبهه و اقوال آقای جیزاوی 102۴-۱-۲-۱- قرآن و زیارت قبور 113۴-۱-۲-۲- احادیث و زیارت قبور 114۴-۲- شبهة دوم و پاسخ به آن: تحلیل و تحریم توسط ائمه 124۴-۲-۱- اقوال آقای الجیزاوی 124۴-۲-۲- پاسخ به شبهه و اقوال آقای جیزاوی 125۴-۳- شبهة سوم و پاسخ به آن: برتری زیارت مشاهد مشرفه بر حج بیت الله الحرام 136۴-۳-۲- پاسخ به شبهه و اقوال آقای جیزاوی 137۴-۴- شبهة چهارم و پاسخ به آن: استشفاء به تربت سیدالشهداء 149۴-۴-۱- اقوال آقای جیزاوی 149۴-۳-۲- پاسخ به إشکال و اقوال آقای جیزاوی 150۴-۵- شبهة پنجم و پاسخ به آن: واسطه بودن ائمه بین خدا و بندگان 160۴-۵-۱- اقوال آقای جیزاوی 160۴-۵-۲- پاسخ به شبهه و اقوال آقای جیزاوی 161۴-۶- شبهة ششم و پاسخ به آن: نیاز یا عدم نیاز خداوند متعال به ائمه 170۴-۶-۱- اقوال آقای جیزاوی 170۴-۶-۲- پاسخ به شبهه و اقوال آقای جیزاوی 170۴-۷- شبهة هفتم و پاسخ به آن: عدم پذیرش دعا جز با بردن نام ائمه 177۴-۷-۱- اقوال آقای جیزاوی 177۴-۷-۲- پاسخ به شبهه و اقوال آقای جیزاوی 179۴-۸- شبهة هشتم و پاسخ به آن: مراد قرآن از توحید در عبادت اقرار به ولایت علی است 185۴-۸-۱- اقوال آقای جیزاوی 185۴-۸-۲- پاسخ به شبهه و اقوال آقای جیزاوی 186۴-۹- شبهة نهم و پاسخ به آن: ولایت ائمه اساس توحید است 188۴-۹-۱- اقوال آقای جیزاوی 188۴-۹-۲- پاسخ به شبهه و اقوال آقای جیزاوی 188۴-۱۰- شبهة دهم و پاسخ به آن: هدایت انبیاء به واسطه پذیرش ولایت ائمه 191۴-۱۰-۱- اقوال آقای جیزاوی 191۴-۱۰-۲- پاسخ به شبهه و اقوال آقای جیزاوی 191نتیجه حاصل از این پژوهش 193فهرست منابع 194

پایان نامه بررسی و نقد ادعای عدم اعتقاد توحید الوهیت شیعه با توجه به کتاب عقائد الشیعة اشرف الجیزاوی


بررسی و نقد ادعای عدم اعتقاد توحید الوهیت شیعه


کتاب عقائد الشیعة اشرف الجیزاوی


اشرف الجیزاوی


شیعه شناسی


عقاید شیعه


پایان نامه شیعه شناسی


دانلپایان


نامه


بررسی


و


نقد


ادعای


عدم


اعتقاد


توحید


الوهیت


شیعه


با


توجه


به


کتاب


عقائد


الشیعة


اشرف


الجیزاو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نقد و بررسی عقاید و باورهای غلام احمد قادیانی

نقد و بررسی عقاید و باورهای غلام احمد قادیانی ... وی با ویژگیهای فردی و فعالیتهایی كه در كشور هندوستان و پاكستان داشت و نیز با حمایتهای استعمار انگلیس، توانست عده‌ای را دور خود جمع كند، كه به ...

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل بندر انزلی رشته : حقوق …,پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی ,سایت دانلود پایان نامه

واخواهی، اعتراض به حکم غیابی - یاسا

محکوم‌علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض کند که این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود. واخواهی از نظر لغوی، به معنای اعتراض آمده و اعتراض نیز به معنای خرده گرفتن و ایراد گرفتن است. واخواهی در اصطلاح به شکایتی گفته می ...

پایان نامه ارشد:اثبات امامت امیرالمؤمنین(ع) بوسیله آیات ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فقه گرایش :کلام شیعه عنوان : اثبات امامت امیرالمؤمنین(ع) بوسیله آیات صادقین، مباهله و نجم و پاسخ به شبهات كتابهای منهاج السنه،اصول مذهب شیعه و امامت در پرتو نصوص موسسه آموزش ...

پایان نامه ارشد:اجرای کنوانسیون چهارم ژنودر سرزمینهای ...

پایان نامه بررسی و نقد ادعای عدم اعتقاد توحید الوهیت شیعه با توجه به کتاب عقائد الشیعة اشرف الجیزاوی; ذخیره قطعی : پایان نامه ، پروژه ، سمینار ، پروپوزال در …

شیعه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

شیعه دومین مذهب بزرگ پیروان دین اسلام است. واژه شیعه شکل مختصر «شیعه علی» یعنی پیرو یا حزب علی بن ابیطالب، نخستین امام، است. شیعیان بین ۱۰ تا ۲۰ درصد از کل جمعیت مسلمانان جهان و ۳۸ درصد جمعیت مسلمانان خاورمیانه را تشکیل ...

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل بندر انزلی رشته : حقوق …,پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی ,سایت دانلود پایان نامه

نقد و بررسی دیدگاه های مخالفان فلسفه در گفتگو با فنایی اشکوری

نقد و بررسی دیدگاه های مخالفان فلسفه در گفتگو با فنایی اشکوری. 1392/10/24 ۰۹:۰۷ . یک استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با نقد و بررسی برخی از مهمترین دیدگاه های مخالفان فلسفه گفت: اگر بگوییم امثال هشام بر ضد فلسفه ردیه ...

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

که با توجه به مراتب مذکور در فوق چون از شعب سی و دوم و سی و ششم دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی کننده اعتراضات مربوط به قرارهای منع تعقیب کیفری متهمان به ارتکاب تجاوز به عنف که ...

بررسی و نقد ادعای عدم اعتقاد توحید الوهیت شیعه با - دانلود ...

بررسی و نقد ادعای عدم اعتقاد توحید الوهیت شیعه با توجه به کتاب عقائد الشیعة اشرف الجیزاوی91موضوع رسالة پیش رو در باب رفع اتهام شرک از مذهب تشیع و پاسخ به شبهاتی است که آقای اشرف الجیزاوی در کتاب خود با عنوان عقائد الشیعه ...

پایان نامه بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش خصوصی عنوان: بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران استاد راهنما دکتر رضا فانی برای رعایت حریم خصوصی ...

اعتقاد به منجی – ((ورد- word-doc-dox )) :: مقاله, تحقیق ...

اعتقاد به منجی – ((ورد- word-doc-dox )) اعتقاد به منجی – ((ورد- word-doc-dox )) اعتقاد به منجی عقیده به منجى بزرگ ، یک عقیده عمومى ومشترک است واختصاص به یک قوم وملت و دین ندارد . ...

نقد و بررسی دیدگاه های مخالفان فلسفه در گفتگو با فنایی اشکوری

نقد و بررسی دیدگاه های مخالفان فلسفه در گفتگو با فنایی اشکوری. 1392/10/24 ۰۹:۰۷ . یک استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با نقد و بررسی برخی از مهمترین دیدگاه های مخالفان فلسفه گفت: اگر بگوییم امثال هشام بر ضد فلسفه ردیه ...

وجه نقد : دانلود پایان نامه ، پروژه ، سمینار ، پروپوزال ...

پایان نامه ها با موضوع “وجه نقد ” در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره وجه نقد درج شده اند. شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها در پروپوزال ، گزارش […]

بررسی و نقد ادعای عدم اعتقاد توحید الوهیت شیعه با - دانلود ...

بررسی و نقد ادعای عدم اعتقاد توحید الوهیت شیعه با توجه به کتاب عقائد الشیعة اشرف الجیزاوی91موضوع رسالة پیش رو در باب رفع اتهام شرک از مذهب تشیع و پاسخ به شبهاتی است که آقای اشرف الجیزاوی در کتاب خود با عنوان عقائد الشیعه ...

پایان نامه بررسی آثار حسادت بر سلامت روان و راههای درمان ...

پایان نامه بررسی و نقد ادعای عدم اعتقاد توحید الوهیت شیعه با توجه به کتاب عقائد الشیعة اشرف الجیزاو; بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و منابع قدرت در مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان ...

دانلود پایان نامه اعتقاد به لزوم اقدام شدید، فرضیه فلسفه ی ...

دانلود پایان نامه های اعتقاد به لزوم اقدام شدید، فرضیه فلسفه ی اقدام ( Activism ) از معتبرین دانشگاههای دنیا با ترجمه فارسی عنوان به همراه ده ها موضوع مرتبط با فرمت PDF

دانلود پایان نامه : سنتز مشتقات استخلافی 1و2و3-تری آزین ...

پایان نامه بررسی و نقد ادعای عدم اعتقاد توحید الوهیت شیعه با توجه به کتاب عقائد الشیعة اشرف الجیزاوی; پایان نامه رشته زمین شناسی : تأثیر معدن چغارت در توسعه شهر بافق

دانلود پایان نامه بررسی علم و عصمت در تفاسیر شیعه (با ...

عنوان : بررسی و نقد ادعای عدم اعتقاد توحید الوهیت شیعه با توجه به کتاب عقائد الشیعة اشرف الجیزاوی سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد ...

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و ...

رابطه توحید افعالی و اختیار از دیدگاه امامیه

بررسی توحید افعالی از دیدگاه اشاعره و نقد آن از دیدگاه شهید مطهری در این تحقیق سعی گردیده تا با تحلیل توحید و توحید افعالی در مکتب اشاعره به تفسیرهایی که اشاعره از موضوع توحید بر اساس آیات و روایات به¬دست داده¬اند ...

پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح ...

پایان نامه بررسی و نقد ادعای عدم اعتقاد توحید الوهیت شیعه با توجه به کتاب عقائد الشیعة اشرف الجیزاوی; عمران راه : پروژه ، پایان نامه، سمینار، پروپوزال عمران راه

پایان نامه ها - riclc.ut.ac.ir

نقد و بررسی «قانون مجازت جرائم نیروهای مسلح مصوب 1371» عبدالحسین نورگستر. 130. 1372. نقد و بررسی لایحه تشکیل دادگاههای عام «عمومی» هوشنگ نوبختیان. 195. 1375. نقد و بررسی نظریه تأثیر حقوق روم بر حقوق اسلام

پایان نامه بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش خصوصی عنوان: بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران استاد راهنما دکتر رضا فانی برای رعایت حریم خصوصی ...

مجتمع آموزش عالی فقه | شرایط و اوصاف قاضی در فقه امامیه و ...

عنوان پایان نامه : شرایط و اوصاف قاضی در فقه امامیه و اهل سنّت ... 1-2- ب- ادله قائلین به عدم شرط مرد بودن قاضی مطلقا209 ... 3- ج- آراء فقهای اهل سنّت در رابطه با معنا و حَدّ عدالت223

دانلود مقاله : اعتقادات مذهبی و مذاکرات تجاری بین‌المللی ...

با این حال، مطالعات اندکی نقش مذهب و نفوذ آن بر مذاکرات ib را مورد بررسی قرار دادند. با توجه به اینکه بیش از ۸۳ % جمعیت جهان از نظر مذهبی وابسته هستند ( مرکز تحقیقات پو، ۲۰۱۴ )، و اینکه مذهب ...

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و ...

بررسی و نقد دیدگاه های عرفانی عبدالقادر بیدل دهلوی در جلد ...

میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی (1054- 1133 هجری) بزرگ ترین شاعر فارسی زبان شبه قاره هند محسوب می شود. با توجه به جایگاه بیدل در ادبیات عرفانی، بررسی اندیشه های عرفانی او قابل توجه و تامل است.

رابطه توحید افعالی و اختیار از دیدگاه امامیه

بررسی توحید افعالی از دیدگاه اشاعره و نقد آن از دیدگاه شهید مطهری در این تحقیق سعی گردیده تا با تحلیل توحید و توحید افعالی در مکتب اشاعره به تفسیرهایی که اشاعره از موضوع توحید بر اساس آیات و روایات به¬دست داده¬اند ...

پایان نامه ها - riclc.ut.ac.ir

نقد و بررسی «قانون مجازت جرائم نیروهای مسلح مصوب 1371» عبدالحسین نورگستر. 130. 1372. نقد و بررسی لایحه تشکیل دادگاههای عام «عمومی» هوشنگ نوبختیان. 195. 1375. نقد و بررسی نظریه تأثیر حقوق روم بر حقوق اسلام

پایان نامه ها - riclc.ut.ac.ir

نقد و بررسی «قانون مجازت جرائم نیروهای مسلح مصوب 1371» عبدالحسین نورگستر. 130. 1372. نقد و بررسی لایحه تشکیل دادگاههای عام «عمومی» هوشنگ نوبختیان. 195. 1375. نقد و بررسی نظریه تأثیر حقوق روم بر حقوق اسلام

مجتمع آموزش عالی فقه | شرایط و اوصاف قاضی در فقه امامیه و ...

عنوان پایان نامه : شرایط و اوصاف قاضی در فقه امامیه و اهل سنّت ... 1-2- ب- ادله قائلین به عدم شرط مرد بودن قاضی مطلقا209 ... 3- ج- آراء فقهای اهل سنّت در رابطه با معنا و حَدّ عدالت223

نقد دیدگاه وهابیت در مسئله تبرک با تکیه بر نظر علمای معاصر ...

نويسنده ورتابی کاشانیان، مصطفیاین پژوهش بیشتر به دنبال کشف وجوه اشتراک و اختلاف وهابیت با دیگر مذاهب اسلامی در مقوله تبرک است. وهابیان در جواز تبرک به حجرالاسود و رکن یمانی، قرآن، آب زمزم، بدن پیامبر و آنچه با بدن ...

نقد و بررسی اصول و عقاید شیعۀ دوازده‌ امامی - فارسی - ناصر ...

«نقد و بررسی اصول و عقاید شیعۀ دوازده‌امامی» جامع‌ترین اثر معاصر در بررسیِ انتقادی باورهای شیعۀ رافضی است. ارزش علمی و استدلالیِ این اثر تا آنجاست که برخی از اندیشمندان معتقدند که پس از آثار شیخ الاسلام ابن‌تیمیه ...

بررسی اعتبار علم قاضی در میان ادله اثبات دعوا - یاسا

با توجه به آنکه علم قاضی از جمله ادله اثبات دعوا است، لذا در جایی که دلیل قوی وجود دارد؛ (به طور مثال سند رسمی وجود دارد یا اقرار صریح وجود دارد، که دلیل قاطع دعوا است و کذب اقرار کننده نیز نزد ...

نقد و بررسی عقاید و باورهای غلام احمد قادیانی

نقد و بررسی عقاید و باورهای غلام احمد قادیانی ... وی با ویژگیهای فردی و فعالیتهایی كه در كشور هندوستان و پاكستان داشت و نیز با حمایتهای استعمار انگلیس، توانست عده‌ای را دور خود جمع كند، كه به ...

بررسی و نقد ادعای عدم اعتقاد توحید الوهیت شیعه با - دانلود ...

بررسی و نقد ادعای عدم اعتقاد توحید الوهیت شیعه با توجه به کتاب عقائد الشیعة اشرف الجیزاوی91موضوع رسالة پیش رو در باب رفع اتهام شرک از مذهب تشیع و پاسخ به شبهاتی است که آقای اشرف الجیزاوی در کتاب خود با عنوان عقائد الشیعه ...

بررسی انواع ایراداتی که خوانده می تواند به دعوای خواهان ...

با توجه به ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی و بند د ماده ۳۳۲ این قانون، چنانچه دادگاه احراز کند که خوانده، اهلیت پاسخ به دعوا را ندارد، باید نسبت به صدور قرار عدم اهلیت خوانده، که از قرارهای ...

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

که با توجه به مراتب مذکور در فوق چون از شعب سی و دوم و سی و ششم دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی کننده اعتراضات مربوط به قرارهای منع تعقیب کیفری متهمان به ارتکاب تجاوز به عنف که ...

دانلود فایل اکسل طراحی سقف تیرچه بلوک بر اساس آیین نامه ACI

دانلود پاورپوینت تنوع گردش مواد در جانداران زیست شناسی دهم

دانلود پایان نامه بررسی توارث مسلمان و كافر

دانلود پاورپوینت درس هشتم مطالعات اجتماعی پایه نهم جهان نابرابر

بررسي رابطه ميان ترکيب دارايی-بدهی و ريسك نقدينگي بانك‌ها در ايران

دانلود پاورپوینت موزه چهل ستون

تخصیص منبع و زمانبندی در محیط های ابری ناهمگون(Resource Allocation and Scheduling in Heterogeneous )

دانلود پاورپوینت بررسی معماری مسجد جامع یزد

دانلود پاورپوینت ضرب کسر در کسر

دانلود پایان نامه بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، تعزیرات