دانلود رایگان


بررسی مبانی، قواعد و روش‌های تفسیری تفسیر نسیم حیات - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسی مبانی، قواعد و روش‌های تفسیری تفسیر نسیم حیات نوع فایل: Word و قابل ویرایش تعداد صفحات : 151 صفحه چکیده شناخت شیوه مفسران در پرده برداری از مراد خداوند و مبانی آنان در چگونگی فهم و تفهیم معانی بلند قرآن یکی از شاخه های پژوهش در علوم قرآن به شمار می رود. در این پایان نامه ، روش تف

دانلود رایگان پایان نامه بررسی مبانی، قواعد و روش‌های تفسیری تفسیر نسیم حیاتنوع فایل: Word و قابل ویرایشتعداد صفحات : 151 صفحه چکیدهشناخت شیوه مفسران در پرده برداری از مراد خداوند و مبانی آنان در چگونگی فهم و تفهیم معانی بلند قرآن یکی از شاخه های پژوهش در علوم قرآن به شمار می رود. در این پایان نامه ، روش تفسیر «نسیم حیات» ، اثر استاد ابوالفضل بهرام پور که به تفسیر کل قرآن کریم پرداخته است، مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است.هدف اصلی نگارش این تفسیر، ارائه تفسیری ساده با اختصار و روان بودن نثر و خالی از مباحث فنی و مفصل تفسیری است؛ انگیزه اصلی مفسر ارائه تفسیری کوتاه با شیوه آموزش محور و برای عموم مردم است. همچنین مفسر در این مسیر از راهکارهای متفاوتی نسبت به تفاسیر دیگر از جمله بیان خاطرات و نکات عرفانی برای فهم بیشتر مخاطب استفاده کرده است. در این پژوهش تفسیر نسیم حیات از حیث مباحث علوم قرآنی شامل موضوعات شش گانه ۱- انتخاب مبانی علوم قرآنی در تفسیر ۲- انسجام ساختاری قرآن ۳- جامعیت قرآن ۴- امکان و جواز تفسیر ۵- بررسی نیاز مخاطبان به تفسیر ۶- منابع تفسیر مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین از حیث روش تفسیری نسیم حیات جامع چهار روش «قرآن به قرآن» و «قرآن به سنّت» و«قرآن به عقل» و «قرآن به علم» است. مفسر همچنین از منابع دیگر مانند منابع لغوی و آرای سایر مفسران استفاده کرده است؛ روش تفسیر قرآن به قرآن و روش علمی بخش عمده ای از این تفسیر را شکل می دهند ولی از روش تفسیر روایی و اجتهادی کمتر استفاده شده است. نسیم حیات جامع شش گرایش «گرایش فقهی» و «گرایش کلامی» و «گرایش فلسفی» و «گرایش علمی» و «گرایش اجتماعی» و «گرایش ادبی» است که در این تفسیر بیشتر به گرایش های ادبی و اجتماعی و علمی پرداخته شده است و گرایش های فقهی، کلامی و فلسفی به صورت اختصار مورد بررسی قرار گرفته است.قواعد تفسیری نسیم حیات بر اساس معیارهای ده گانه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است: ۱- فهم ادبیات عربی زمان نزول ۲- مطالعه تفاسیر مختلف خصوصاً تفاسیر اهل‌بیت ۳- توجّه به شأن و سبب نزول ۴- توجّه به ظاهر و باطن آیات ۵- سیاق ۶- جری و تطبیق ۷- توجه به معانی و بیان ریشه کلمات ۸- توجه به کلمات کلیدی و مترادف ۹- جایگاه معنایی کلمات و آیات ۱۰- توجه به ترتیب نزول آیات. کلیدواژه‌ها: مبانی، قواعد، روش‌های تفسیری، گرایش‌های تفسیری فهرست مطالبمقدّمه 1کلیّات تحقیق 3بیان مسئله 4پیشینه تحقیق 4پرسش‌های تحقیقی 4فرضیه‌ها 4اهداف تحقیق 5فصل اول: تعاریف و مفاهيم بنيادين 6۱-۱- شناخت واژگان کلیدی 7۱-۱-۱- تفسیر 7۱-۱-۲- مبانی تفسیر قرآن 9۱-۱-۳- قواعد تفسیری 10۱-۱-۴- مفهوم شناسی منهج (روش) تفسیری 11۱-۱-۵- گرایش تفسیری (اتّجاه) 12۱-۲- شناخت تفسیر نیم حیات 14۱-۲-۱- جایگاه تفسیر نسیم حیات 14۱-۲-۲- اهداف و نتایج تفسیر نسیم حیات 15۱-۲-۲-۱- سادگی و همه فهمی 15۱-۲-۲-۲- اثبات چهره موزون سوره‌های قرآن و روابط بین آیات 15۱-۲-۲-۳- مقابله با شبهه افکنی های خاورشناسان 16۱-۲-۳- ویژگی‌های تفسیر نسیم حیات 16۱-۲-۳-۱- ویژگی‌های محتوایی تفسیر نسیم حیات 16۱-۲-۳-۲- ویژگی‌های ساختاری تفسیر نسیم حیات 17۱-۲-۳-۲-۱- اکتفا به ترجمه توضیحی صرف 17۱-۲-۳-۲-۲- استفاده از تیتر 17۱-۲-۳-۲-۳- به‌کارگیری تغییر قلم 17۱-۲-۳-۲-۴- گروه‌بندی آیاتی که از لحاظ معنایی باهم مشترک‌اند در یک بحث 18۱-۲-۴- شیوه بیان و تنظیم مطالب در تفسیر نسیم حیات 18۱-۲-۴-۱- فهرست بندی مطالب سوره 18۱-۲-۴-۲- ذکر نام غیر معروف سوره‌ها 19۱-۲-۴-۳- تبیین هدف یا غرض کلی سوره 19۱-۲-۴-۳-۱- معیاری برای حلّ اختلاف تفسیری 22۱-۲-۴-۳-۲- معیاری برای شناخت اسباب نزول 22۱-۲-۴-۴- گاهی ذکر خاطره‌ای مرتبط با سوره 22۱-۲-۴-۵- ذکر روایتی مرتبط با آیه 23۱-۲-۴-۶- بررسی لغوی و اصطلاحی آیات و گزینش معنای برتر 24۱-۲-۴-۷- تحلیل مسئله 25۱-۲-۴-۸- اشاره به ابعاد علمی مسئله 25۱-۲-۴-۹- بررسی ابعاد عرفانی مسئله 26۱-۲-۴-۱۰- گاهی ذکر اختلاف قرائت‌ها و بررسی آن‌ها 26۱-۳- شناخت مؤلف نسیم حیات 28۱-۳-۱- زندگی‌نامه 28۱-۳-۲- آثار 28۱-۳-۲-۱- تفسیر یک جلدی مبین 28۱-۳-۲-۲- تفسیر ۳۰ جلدی نسیم حیات 29۱-۳-۲-۳- تفسیر ۸ جلدی نسیم حیات 29۱-۳-۲-۴- ترجمه قرآن با واژگان 29۵-حقّ با کیست؟ (مناظره مذاهب اسلامی با وهابیت) 29فصل دوم: مبانی، قواعد، روش و گرایش تفسیری نسیم حیات 30۲-۱- مبانی تفسیری نسیم حیات 31۲-۱-۱- جایگاه و اهمیّت شناخت مبانی تفسیر 31۲-۱-۲- انواع مبانی تفسیر 32۲-۱-۲-۱- آیات متشابه 32۲-۱-۲-۱-۱- فايده آيات متشابه‏ 32۲-۱-۲-۱-۲- انواع متشابه 34۲-۱-۲-۲- انسجام ساختاری قرآن 36۲-۱-۲-۲- ۱- ارتباط معنایی آیات و گونه‌های آن در تفسیر نسیم حیات 36۲-۱-۲-۳- جامعیت قرآن در تفسیر نسیم حیات 38۲-۱-۲-۳-۱- مستندات قرآنی جامعیّت قرآن 38۲-۱-۲-۳-۲- دو ویژگی مؤثر در جاودانگی قرآن 39۲-۱-۲-۴- امکان و جواز تفسیر در نسیم حیات 42۲-۱-۲-۵- بررسی نیاز مخاطبان به تفسیر در نسیم حیات 43۲-۱-۲-۵-۱- مهم‌ترین علل نیازمندی قرآن به تفسیر 43۲-۱-۲-۶- منابع تفسیر 46۲-۱-۲-۶-۱- مستندات منبع بودن قرآن در تفسیر نسیم حیات 46۲-۲- قواعد تفسیری نسیم حیات 48۲-۲-۱- فهم ادبیات عربی زمان نزول 48۲-۲-۲- مطالعه تفاسیر مختلف خصوصاً تفاسیر اهل‌بیت 49۲-۲-۳- توجّه به شأن و سبب نزول 50۲-۲-۴- توجّه به ظاهر و باطن آیات 52۲-۲-۵- سیاق 53۲-۲-۵-۱- انواع سیاق 53۲-۲-۶- جری و تطبیق 56۲-۲-۶-۱- معنای لغوی جری و تطبیق 56۲-۲-۶-۲- معنای اصطلاحی جری و تطبیق 57۲-۲-۶-۳- رابطه‏ى جرى و بطن‏ 57۲-۲-۷- توجه به معانی و بیان ریشه کلمات 58۲-۲-۸- توجه به کلمات کلیدی و مترادف 58۲-۲-۹- جایگاه معنایی کلمات و آیات 59۲-۲-۱۰- توجه به ترتیب نزول آیات 60۲-۳- روش‌های تفسیری نسیم حیات 61۲-۳-۱- روش تفسیر قرآن به قرآن 61۲-۳-۱-۱- توضیح آیات مجمل به وسیله آیات مبین 64۲-۳-۱-۲- پذیرش معنایی از میان معانی مطرح‌شده در آیه 67۲-۳-۱-۳- استعانت از قرآن در تعیین معنای اصطلاحی خاصی 68۲-۳-۱-۴- توضیح معنای برخی از آیات توسط آیات دیگر 71۲-۳-۱-۵- تأیید معنای بعضی کلمات، با شواهد قرآنی 71۲-۳-۱-۶- معرّفی تفاسیر قرآن به قرآن 72۲-۳-۲- روش تفسیر روایی قرآن 72۲-۳-۲-۱- شرح کلمات مجمل و مبهم 73۲-۳-۲-۲- بیان مصداق اکمل و اتمّ آیه 75۲-۳-۲-۳- بیان جزئیات آیات الا حکام 76۲-۳-۲-۴- بیان شأن نزول آیات 76۲-۳-۲-۵- بیان بطن و تأویل آیات 77۲-۳-۲-۶- تقیید آیه مطلق به وسیله روایت 78۲-۳-۳- روش تفسیر عقلی و اجتهادی 78۲-۳-۳-۱- عقل 78۲-۳-۳-۲- اجتهاد 79۲-۳-۳-۳- گونه‌های تفسیر عقلی 79۲-۳-۳-۴- ذکر نمونه‌های تفسیر اجتهادی در نسیم حیات 80۲-۳-۴- روش تفسیر علمی قرآن 85۲-۳-۵- روش تفسیر کامل و جامع 86۲-۴- گرایش‌های تفسیری نسیم حیات 89۲-۴-۱- گرایش فقهی 89۲-۴-۱-۱- ازدواج موقت 90۲-۴-۱-۲- فلسفه وضو و تیمّم 91۲-۴-۱-۳- فلسفه خمس 92۲-۴-۱-۴- فلسفه روزه 92۲-۴-۱-۵- فلسفه طلاق 93۲-۴-۲- گرایش کلامی 94۲-۴-۲-۱- امامت، عامل اصلی یأس کفار 95۲-۴-۲-۲- صفات خبریه 95۲-۴-۲-۳- رؤیت خداوند 96۲-۴-۳- گرایش فلسفی 97۲-۴-۳-۱- بطلان پولورالیزم 99۲-۴-۳-۲- تحلیل دو خدایی 99۲-۴-۳-۳- نور بودن خداوند 101۲-۴-۴- گرایش علمی 103۲-۴-۴-۱- آفات تفسیر علمی 105۲-۴-۴-۲- امتیازات تفسیر علمی 105۲-۴-۴-۳- شرایط تفسیر علمی 105۲-۴-۴-۴- گرایش علمی در تفسیر نسیم حیات 106۲-۴-۵- گرایش اجتماعی 108۲-۴-۵-۱- صبر و شکیبایی 109۲-۴-۵-۲- روابط اجتماعی مسلمانان با همدیگر 110۲-۴-۵-۳- مسئله وحدت امّت اسلامی 110۲-۴-۵-۴- ضرورت حکومت اسلامی برای مردم 111۲-۴-۵-۵- همکاری و تعاون اجتماعی در امور خیریه 111۲-۴-۵-۶- مسئله آزادی انسان و شرایط آن 112۲-۴-۵-۷- انفاق 113۲-۴-۶- گرایش ادبی 114۲-۴-۶-۱- توجه به صرف و نحو لغات و جملات قرآن 115۲-۴-۶-۲- توضیح لغات و مشکلات قرآن 117۲-۴-۶-۳- عدول از غیبت به خطاب 118۲-۴-۶-۴- معانی حروف 119۲-۴-۶-۵- بحث اختلاف قرائت 120۲-۴-۶-۶- بحث تقدیم و تأخیر 121۲-۴-۶-۷- استعاره 122۲-۴-۶-۸- مقلوب 126۲-۴-۶-۹- حذف و اختصار 127۲-۴-۶-۱۰- کنایه و تعریض 127۲-۴-۶-۱۱- حقیقت و مجاز 128۲-۴-۶-۱۲- تشبیه 129نتایج و دستاوردهای تحقیق 131فهرست منابع و مآخذ 133الملخص 136Abstract 138

پایان نامه بررسی مبانی


قواعد و روش‌های تفسیری تفسیر نسیم حیات


تفسیر نسیم حیات


روش های تفسیر قرآن کریم


تفسیر قرآن کریم


قرآن کریم


پایان نامه تفسیر قرآن کریم


دانلود پایان نامه تفسیر قرآن کریمبررسی


مبانی،


قواعد


و


روش‌های


تفسیری


تفسیر


نسیم


حیات


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مدیران فروش : دانلود پایان نامه ، پروژه ، پروپوزال مدیران ...

دانلود پایان نامه بررسی مبانی، قواعد و روش‌های تفسیری تفسیر نسیم حیات; پایان نامه ارشد رشته برق: مطالعه و بررسی روش های مختلف جهت یابی رادیویی

قواعد - تماشا

بررسی مبانی قواعد و روش‌های تفسیری تفسیر نسیم حیات. ... قواعد تفسیر; قواعد موفقیت ...

بررسی تطبیقی مبانی مشترک تفسیر قرآن و هرمنوتیک

%0 Journal Article %T بررسی تطبیقی مبانی مشترک تفسیر قرآن و هرمنوتیک کلاسیک %A آزاد, علیرضا %A مسعودی, جهانگیر %J اندیشه نوین دینی %@ 2008-9481 %D 2011

پاورپوینت درباره تفسیر قرآن - دانلود رایگان

بررسی مبانی، قواعد و روش‌های تفسیری تفسیر نسیم حیات. چکیده: شناخت شیوه چکیده: شناخت شیوه مفسران در پرده برداری از مراد خداوند و مبانی آنان در چگونگی فهم و تفهیم معانی بلند

پایان نامه تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دانشکده علوم انسانی-گروه حسابداری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد عنوان : تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آنها استاد راهنما : علیرضا موسوی ...

دانلود پایان نامه ارشد: نقش و اختیار و اکراه در پذیرش دین الهی

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی مبانی، قواعد و روش‌های تفسیری تفسیر نسیم حیات. دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تفسیر قرآن کریم عنوان : بررسی مبانی، قواعد و روش‌های تفسیری…

معانی ثانویه ضمایر در قرآن بر اساس منابع تفسیری

بررسی مبانی، قواعد و روش های تفسیری تفسیر نسیم حیات شناخت شیوه مفسران در پرده برداری از مراد خداوند و مبانی آنان در چگونگی فهم و تفهیم معانی بلند قرآن یکی از شاخه های پژوهش در علوم قرآن به شمار می رود.

قواعد طلاق Archives - دانلود پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه بررسی مبانی، قواعد و روش‌های تفسیری تفسیر نسیم حیات قواعد طلاق آوریل 8, 2016 مدیر راهبری نوشته‌ها

بررسی مقایسه ای افزوده های تفسیری در 5 ترجمه معاصر فارسی و ...

تحلیل و بررسی افزوده های تفسیری اجزاء پانزدهم و شانزدهم قرآن کریم. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم قرآنی تهران. معتمدی، رسول (1372). « مباحثی در زمینه ترجمه قرآن». مترجم. سال 3. شمارة 10. صص ...

دانلود پایان نامه ارشد: نقش و اختیار و اکراه در پذیرش دین الهی

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی مبانی، قواعد و روش‌های تفسیری تفسیر نسیم حیات. دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تفسیر قرآن کریم عنوان : بررسی مبانی، قواعد و روش‌های تفسیری…

پایان نامه پیش¬بینی اضطراب اجتماعی بر اساس مؤلفه¬های ...

دانشگاه شاهد دانشکده علوم انسانی پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی (m.a) عنوان: پیش­ بینی اضطراب اجتماعی بر اساس مؤلفه­ های حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در دانشجویان با توجه به جنسیت ...

بررسی مقایسه ای افزوده های تفسیری در 5 ترجمه معاصر فارسی و ...

تحلیل و بررسی افزوده های تفسیری اجزاء پانزدهم و شانزدهم قرآن کریم. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم قرآنی تهران. معتمدی، رسول (1372). « مباحثی در زمینه ترجمه قرآن». مترجم. سال 3. شمارة 10. صص ...

پاورپوینت درباره تفسیر قرآن - دانلود رایگان

بررسی مبانی، قواعد و روش‌های تفسیری تفسیر نسیم حیات. چکیده: شناخت شیوه چکیده: شناخت شیوه مفسران در پرده برداری از مراد خداوند و مبانی آنان در چگونگی فهم و تفهیم معانی بلند

فارس - تفاوت مکتب تدبّر با دیگر مکاتب تفسیری - صاحب‌خبر

بررسی مؤلّفه‌ها و کشف متدلوژی مکتب تدبّر در فهم قرآن، به انضمام مبانی، روش و اصول آن مورد مداقّه این مقاله است و اینکه تدبّر چه حرف تازه و یا سخن ویژه‌ای نسبت به دیگر مکاتب تفسیری دارد و عقل و ...

نسیم حیات ( تفسیر قرآن کریم ) جز 2 - بانک کتاب رایا

تفسیری اجتماعی اخلاقی و روان از جزء دوم قرآن كریم است.جزء دوم از آیه 143 سوره بقره تا آیه 252 این سوره را در بر می‏گیرد. مضامین متنوع اخلاقی, اعتقادی و تربیتی فراوانی در این آیات آمده است كه از آن جمله می‏توان به قبله, فلسفه ...

بایگانی‌ها علوم قرآن و حدیث - گروه پژوهشی رساله نگار

بررسی مبانی، قواعد و روش‌های تفسیری تفسیر نسیم حیات 10,000 تومان افزودن به سبد خرید نمایش جزئیات

بررسی مبانی تفسیری تفسیر جامع

بررسی مبانی، قواعد و روش های تفسیری تفسیر نسیم حیات شناخت شیوه مفسران در پرده برداری از مراد خداوند و مبانی آنان در چگونگی فهم و تفهیم معانی بلند قرآن یکی از شاخه های پژوهش در علوم قرآن به شمار می رود.

بررسی مقایسه ای افزوده های تفسیری در 5 ترجمه معاصر فارسی و ...

تحلیل و بررسی افزوده های تفسیری اجزاء پانزدهم و شانزدهم قرآن کریم. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم قرآنی تهران. معتمدی، رسول (1372). « مباحثی در زمینه ترجمه قرآن». مترجم. سال 3. شمارة 10. صص ...

نكات در مديريت - پروژه ها

نکات در مدیریت. ۱۶۰ نکته در مدیریت توصیه‌هایی برای مدیران، سرپرستان و سرگروه‌‌هایی که با انسان‌ها در ارتباط‌ند- در انجام کارها روی شیوه‌ای خاص تأکید نکنید.

بررسی مقایسه ای افزوده های تفسیری در 5 ترجمه معاصر فارسی و ...

تحلیل و بررسی افزوده های تفسیری اجزاء پانزدهم و شانزدهم قرآن کریم. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم قرآنی تهران. معتمدی، رسول (1372). « مباحثی در زمینه ترجمه قرآن». مترجم. سال 3. شمارة 10. صص ...

دانلود پایان نامه ارشد :ویژگی‌های رژیم حل و فصل اختلافات ...

1ـ1ـ5 تعریف قرارداد. 8 1ـ1ـ6 تعریف قرارداد بین‌المللی.. 8 1ـ2 قراردادهای تامین مالی و اقسام آن. 9 1ـ2ـ1 انواع قراردادهای بین‌المللی.. 9 1ـ2ـ2 انواع قراردادهای تامین مالی از منابع بین‌المللی.. 9 1ـ2ـ3 روش سرمایه‌گذاری مستقیم ...

قواعد - تماشا

بررسی مبانی قواعد و روش‌های تفسیری تفسیر نسیم حیات. ... قواعد تفسیر; قواعد موفقیت ...

بررسی مبانی، قواعد و روش های تفسیری تفسیر نسیم حیات

بررسی سبک تفسیری حجه التفاسیر و بلاغ الإکسیر نوشتار پیش روی، با نام «بررسی سبک تفسیری حجه التفاسیر و بلاغ الإکسیر» در سه فصل، سامان یافته و به برشماری و تحلیل مبانی و قواعد و روش ها و گرایش های تفسیری نگارنده آن می پردازد.

پایان نامه پیش¬بینی اضطراب اجتماعی بر اساس مؤلفه¬های ...

دانشگاه شاهد دانشکده علوم انسانی پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی (m.a) عنوان: پیش­ بینی اضطراب اجتماعی بر اساس مؤلفه­ های حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در دانشجویان با توجه به جنسیت ...

معدن سرب نخلک

مقایسه شرکت های پتروشیمی اوره ساز در بازار بورس ایران

دانلود پاورپوینت پودمان ششم کار و فناوری پایه نهم تأسیسات مکانیکی

تجهيزات حفاظتی ـ البسه ايمنی ـ نيازمنديهای عمومی

مشخصات و اصول ساختن آجر در 55 صفحهدانلود تحقیق پژوهشی راه سازی و پل سازیتحقیق آموزش و پرورش و مشارکت

مبانی نظری احساس پیوستگی