دانلود رایگان


بررسی جایگاه اجتماعی زن در قرآن و کتاب مقدس عبری - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسی جایگاه اجتماعی زن در قرآن و کتاب مقدس عبری نوع فایل: Word و قابل ویرایش تعداد صفحات : 229 صفحه چکیده امروز زن به عنوان عاملی اثر گذار در تعالی و تباهی جامعه در کانون توجه اندیشمندان بسیاری قرار گرفته است. ارائه دیدگاهها و نظرات مختلف و بعضاً متضاد در باب جایگاه اجتماعی زن حاکی از ا

دانلود رایگان پایان نامه بررسی جایگاه اجتماعی زن در قرآن و کتاب مقدس عبرینوع فایل: Word و قابل ویرایشتعداد صفحات : 229 صفحهچکیدهامروز زن به عنوان عاملی اثر گذار در تعالی و تباهی جامعه در کانون توجه اندیشمندان بسیاری قرار گرفته است. ارائه دیدگاهها و نظرات مختلف و بعضاً متضاد در باب جایگاه اجتماعی زن حاکی از افراط و تفریط‌های بسیاری در این زمینه بوده که بعضاً ریشه‌ی متن مقدسی دارد. همین مسئله اهمیت و اکاوی این موضوع را براساس متون مقدس ادیان، یگانه مرجع بی چون و چرای جوامع دینی، بیش از پیش جلوه‌گر می‌سازد. نگارش پیش رو پژوهشی بنیادی است که تلاش می‌کند با بکارگیری روش کیفی ابتدا به کشف شواهد و داده‌های متون پرداخته و بدین طریق توصیفی اولیه از موضوع را به تصویر کشانده و سپس با بکارگیری ابزار مقایسه پاسخ سوال اصلی تحقیق را ارائه نماید.حاصل آنکه کتب دینی هم چون قرآن و کتاب مقدس عبری نه تنها راجع به جایگاه اجتماعی زن سکوت نکرده‌اند که با بیان روایت آفرینش، رابطه‌ی زن و شر و از طریق خطابات خود به نوعی در زمینه‌ی منزلت انسانی زن و با ارائه الگوهایی از نحوه‌ی معاشرت زنان در جامعه و بیان نقش‌های مختلف زن در اجتماع در باب منزلت اجتماعی زن، موضع گیری نیز کرده‌اند. گرچه در کتب نامبرده گاه مواضع و دیدگاههای متفاوتی ارائه می‌شود، اما هر دو کتاب با نگاهی بنیادی به موضوع جایگاه اجتماعی زن آنرا ذیل دو محور منزلت انسانی و منزلت اجتماعی مورد توجه قرار داده‌اند که متعاقباً در پژوهش حاضر نیز از همین اصل اساسی پیروی شده است.نکته‌ی دیگر آن که گرچه می‌بینیم بسیاری با استناد به دیدگاه کتب مقدس نگاهی فرودست یا فرادست نسبت به جایگاه اجتماعی زن ارائه می‌دهند اما از طریق شواهد و آیاتی از همین کتب می‌توان دریافت که عامل اصلی در تعیین جایگاه اجتماعی زن همانا برداشت و تعریف زنان از منزلت انسانی و اجتماعی خود می‌باشد. در قرآن و کتاب مقدس عبری از زنان والا مقام بسیاری یاد می‌شود که در نقش های مختلف فردی اعم از مادری و همسری و نقش‌های اجتماعی هم چون زمامداری و نبوت توانسته‌اند به عنوان زن نمونه که نه، انسان نمونه، الگوی جامعه‌ی بشری قرار گیرند. در مقابل نیز از زنان فاسق و گمراهی نامبرده می‌شود که علی‌رغم جایگاه و منصب اجتماعی بالا هم چون همسری پیامبران الهی یا پادشاهان بزرگ از منزلت انسانی و فرودستی برخوردارند و این نه به دلیل جنسیت آنان که بخاطر عملکرد و چگونگی رفتار آنها می‌باشد. همانگونه که در این کتب ذکر داستان مردان فاسق نشانگر پستی و پلشتی نوع مرد نمی‌باشد، ذکر نمونه‌هایی از زنان خطاکار نیز حاکی از فرودستی و شررات جنس زن نیست بلکه آنان تنها به عنوان الگویی از انسانهای به خطا رفته معرفی می‌شوند. از نظر قرآن و کتاب مقدس عبری توجه زنان به ویژگی‌هایی ناپایدار ظاهری، سوء استفاده و داشتن دیدگاهی ابزاری نسبت به جنسیت خود سبب تنزل جایگاه اجتماعی آنان و در مقابل توجه به ابعاد روحانی و معنوی نهفته در درون و بکارگیری صحیح ویژگیهایی جسمانی و جنسی سبب ارتقاء جایگاه اجتماعی زنان می‌گردد. از اینرو می‌توان تعریف و برداشت زنان از جنسبت خود را نیز عامل تعیین کننده‌ای در تبیین جایگاه اجتماعی زن به شمار آورد.کلید واژگان: جایگاه اجتماعی، منزلت انسانی، منزلت اجتماعی، کتاب مقدس عبری. فصل اول: کلیات 1۱-طرح مسئله 2۲-ضرورت مسئله 4۳-پیشینه تحقیق 5۴-اهداف 11۵-فرضيه‌ها 11۶-سؤالات تحقیق 12۶-۱سؤال اصلی 12۶-۲سؤالات فرعی 12۷-روش شناسی 13۸-مفهوم شناسی 14۸-۱مفهوم جایگاه اجتماعی 14۸-۲مفهوم واژه زن 14۸-۳مفهوم کتاب مقدس عبری 15۸-۳-۱ تفاسیر و ترجمه های کتاب مقدس عبری 16فصل دوم:تبیین نظری موضوع 18مقدمه 19بخش اول : تبیین نظری منزلت انسانی زن 21۱-اصل انسان بودگی زن 21۲-نظریات رایج درباره منزلت انسانی زن 24۲-۱فروتری ارزشی زنان 25۲-۲برتری زنان بر مردان 25۲-۳تساوی زن و مرد 26بخش دوم: تبیین نظری منزلت اجتماعی زن 27۱-پایگاه اجتماعی 27۲-نقش‌های جنسیتی 28۲-۱هویت جنسی 29۲-۲خاستگاه نقش‌های جنسیتی 30۲-۲-۱طبیعت به عنوان خاستگاه نقش‌های جنسیتی 31۲-۲-۲فرهنگ و اجتماع به عنوان خاستگاه نقش های جنسیتی 31۲-۲-۳تأثیر صنعتی شدن بر نقش‌های جنسیتی 33۲-۳بحران هویت جنسی و پیامدهای آن 34فصل سوم: بررسی جایگاه اجتماعی زن در کتاب مقدس عبری 37مقدمه 38بخش اول : بررسی منزلت انسانی زن در کتاب مقدس عبری 39۱-روایت آفرینش 39۱ -۱ اشتراک زن و مرد در اصل انسانییت 39۱-۲ دیدگاهها و تفاسیر مختلف از خلقت زن 45۱-۳ هدف از خلقت زن 49۲-رابطه‌ی شر و زن در کتاب مقدس عبری 51۲-۱ تبیین مفهوم شر در سنت یهود 51۲-۲ نسبت شر با زن در کتاب مقدس عبری 53۲-۳ آیاتی که حاکی از شر بودن زن می‌باشند 56۲-۴ شر و زن در قبالا 57۳-نقش جنسیت در خطا بات و فرامین کتاب مقدس عبری 58۳-۱ ادبیات و ساختار دستوری متن عبری 58۳-۱-۱صنعت استعاره در متن عبری 58۳-۱-۲ استفاده از افعال مذکر خطاب به زن ومرد 59۳-۱-۳ به کارگیری صفات منفی زنانه در تشبیهات کتاب مقدس 59۳-۱-۴ وجوه دستوری ضمایر و صفات مربوط به خدا 60۳-۲ اهمیت اولاد ذکور و تاکید بر نخست زادگی 61۳-۳ تاثیر جنسیت در احکام مختلف متن 62۳-۴ دیدگاه ابزاری به زن 64۳-۵ عدم احتساب زنان در سرشماریها 65۴-نتیجه گیری 67بخش دوم: بررسی منزلت اجتماعی زن در متن مقدس عبری 69۱-جایگاه زن در خانواده 70۱-۱ اهمیت ازدواج و خانواده 70۱-۲ هدف از ازدواج در شریعت موسی 73۱-۳ زن در نقش مادری 74۱-۳-۱ منزلت و احترام مادر 74۱-۳-۲ وظایف مادر درکتاب مقدس عبری 77۱-۳-۲-۱ تربیت فرزندان 77۱-۳-۲-۲ نامگذاری فرزند 78۱-۴ زن در نقش همسری 79۱-۴-۱ اصول حاکم بر خانواده‌ی یهودی 80۱-۴-۱-۱ تبعیت زنان و حاکمیت مردان 80۱-۴-۱-۲ احترام به زن 82۱-۴-۱-۳ تاثیر زن و مرد بر یکدیگر 85۱-۴-۲ ملاک گزینش همسر 87۱-۴-۲-۱ یهودی بودن 87۱-۴-۲-۲ پاکدامنی وعفاف 87۱-۴-۳ وظایف زن در نقش همسری 91۱-۴-۳-۱ توجه به امر خانه‌داری و رفع حوائج خانواده 92۱-۴-۳-۲ ایجاد آرامش خانواده 93۱-۴-۳-۳ تشویق شوهر و فرزندان به تحصیل تورات 94۱-۴-۳-۴ اجرای احکام 96۵-۱ نمودهایی از مادران و همسران نمونه 98۱-۵-۱ربکا (رفقه) 98۱-۵-۲راحیل ولیه 98۱-۵-۳روت 99۲-جایگاه زن در جامعه 100۲-۱ زنان در نقش نبیه 101۲-۱-۱ تبیین مفهوم نبوت 101۲-۱-۲ نمونه ای از زنان نبییه 102۲-۱-۲-۱ سارا همسر ابراهیم 102۲-۱-۲-۲ مریم خواهر موسی 103۲-۱-۲-۳ دبوره 105۲-۱-۲-۴ حنا 106۲-۱-۲-۵ اوی گائیل ( ابیجایل) 108۲-۱-۲-۶ حلده 108۲-۱-۲-۷ استر 109۲-۲ زنان در نقش زمامداری 109۲-۲-۱ملکه‌ی سبا 110۲-۲-۲ ملکه عتلیا 111۲-۲-۳ملکه ایزابل 111۲-۳ زنان در نقش های منفی 112۲-۳-۱ جادوگران و جن گیران 113۲-۳-۲زنان بد کاره 116۲-۴ مشارکت اجتماعی نمودی ازجایگاه اجتماعی زن در متن عبری 119۳-نتیجه گیری 124فصل چهارم: بررسی جایگاه اجتماعی زن در قرآن کریم 126مقدمه 127بخش اول: بررسی منزلت انسانی زن در قرآن کریم 128۱-روایت آفرینش 128۱-۱ اشتراک زن و مرد در اصل انسانییت 128۱-۱-۱ آیاتی که گواه بر اشتراک زن و مرد در اصل انسانیت و گوهر وجود اند 128۱-۱-۲آیاتی که زن و مرد را در رسیدن به کمال و هدف غایی آفرینش مشترک می‌دانند 130۱-۱-۳ آیه‌های سیر پدایش انسان 131۱-۲ دیدگاهها و تفاسیر مختلف از خلقت زن 133۱-۳ هدف از خلقت زن 137۲-رابطه‌ی زن و شر در قرآن 139۲-۱ نسبت شر با زن در قرآن 139۲-۲ آیاتی که حاکی از شر بودن زن می باشند 140۳-خطابات متن و نقش جنسیت در فرامین قرآنی 142۳-۱ خطابات قرآن 142۳-۲ وجوه دستوری اسامی و صفات مربوط به خداوند 144۳-۳ اهمییت اولاد ذکور 144۳-۴ نعمت های بهشتی مردان 145۳-۵ تاثیر جنسیت بر احکام قرآنی 146۴-نتیجه گیری 149بخش دوم: بررسی منزلت اجتماعی زن در قرآن کریم 151مقدمه 151۱-جایگاه زن در خانواده 151۱-۱ اهمیت ازدواج در سنت اسلامی 151۱-۲ هدف از ازدواج 153۱-۲-۱ بقای نسل انسان 153۱-۲-۲ سکونت و آرامش 154۱-۲-۳ ارضای غریزه‌ی جنسی 154۱-۲-۴ مشارکت در حیات معنوی و مادی 155۱-۲-۵ تربیت نسل 155۱-۳ زن در نقش مادر 156۱-۳-۱ جایگاه و منزلت مادر 157۱-۳-۲ نقش مادر در تربیت کودک 159۱-۴ زن در نقش همسری 161۱-۴-۱ اصول و ضوابط حاکم بر خانواده مسلمان 162۱-۴-۱-۱ سرپرستی و قوامیت مرد 162۱-۴-۱-۲ احترام متقابل به یکدیگر 166۱-۴-۱-۳ عیب پوشی 168۱-۴-۱-۴ ابراز علاقه به یکدیگر 168۱-۴-۱-۵ تعاون وشورا 169۱-۴-۲ ملاک گزینش همسر در اسلام 170۱-۴-۲-۱ مومن بودن 170۱-۴-۲-۲ پاکدامنی و عفاف 170۱-۴-۳ وظایف زن در نقش همسری 172۱-۴-۳-۱ اطاعت از شوهر 172۱-۴-۳-۲ حفظ حقوق و منافع همسر 172۱-۴-۳-۴ انجام امور داخلی منزل 173۱-۵ نمودهایی از مادران و همسران نمونه 174۱-۵-۱ همسر عمران (مادر مریم) 174۱-۵-۲ یوکابد(مادر موسی) 175۲-جایگاه زن در جامعه 177۲-۱ زنان در نقش نبییه 179۲-۱-۱تبیین مفهوم نبوت 179۲-۱-۲مریم نمونه ای از نبوت زنان در قرآن 180۲-۲ زنان در نقش زمامداری 182۲-۲-۱ملکه سبا 182۲-۲-۲ آسیه، ملکه مصر 186۲-۳ زنان در نقش های منفی 187۲-۴ نمودهای مشارکت اجتماعی زن در قرآن 188۲-۴-۱ آیه‌ی مباهله (آل عمران :۶۱) 188۲-۴-۲ آیه ۵۰ سوره‌ی احزاب 189۲-۴-۳ بیعت زنان با پیامبر 189۲-۴-۴ اقدام خواهر موسی برای حفظ جان برادر 190۲-۴-۵ حضور دختران شعیب در اجتماع 191۲-۴-۶ خدمت حضرت مریم در معبد 191۳- نتیجه گیری 193فصل پنجم: جمع بندی 195بخش اول: منزلت انسانی زن در متن مقدس عبری و قرآن 198بخش دوم: منزلت اجتماعی زن در متن مقدس عبری و قرآن 203فهرست منابع 207Abstract 212

پایان نامه بررسی جایگاه اجتماعی زن در قرآن و کتاب مقدس عبری


جایگاه اجتماعی زن


پایان نامه ادیان ابراهیمی


ادیان ابراهیمی


جایگاه زن در قرآن


جایگاه زن در کتاب عبریبررسی


جایگاه


اجتماعی


زن


در


قرآن


و


کتاب


مقدس


عبری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جایگاه ارث در قرآن/ حق‌الناسی که خداوند تقسیم آن‌ را شخصاً ...

گروه اجتماعی: قرآن‌ به‌عنوان یک کتاب کامل و جامع، همه مسائل مربوط به زندگی آدمی را بی‌کم و کاست در خود منعکس کرده است و در این رهگذر از بحث «ارث» هم غافل نمانده است. ارث حق‌الناسی است که خداوند به‌خاطر اهمیت موضوع ...

جایگاه و احکام زنان در آئین زرتشت

مزداپرستان در این موقع باید یک معبر (گذرگاه)که از درخت و گیاه خالی باشد انتخاب نمایند و سه سوراخ در زمین بکنند و زن را در دو سوراخ اول با شاش گاو و در سوراخ سوم با آب شستشو دهند"(وندیداد ت دکتر ...

کتاب نیوز | اطلاع رسانی و نقد کتاب - تاریخ جنگ در متون ...

نویسندگان در کتاب «تاریخ جنگ در متون مقدس اسلام و مسیحیت» گزارش مختصری از تمامی جنگ‌های مکتوب در متون مقدس اسلام و مسیحیت، نسبت به ارائه شناخت کافی به محققان مسلمان و مسیحی گامی بلند برداشته‌اند.

رسا - بررسی حجاب بانوان از دیدگاه قرآن و عترت در یک اثر ...

بررسی حجاب بانوان از دیدگاه قرآن و عترت در یک اثر محمدحیدر نراقی، کتاب « حجاب بانوان از دیدگاه قرآن و عترت» را در سه بخش: تهاجم فرهنگی، حیا و عفت: زیور زنان و ادله وجوب حجاب و عفت تنظیم کرده است.

دانلود کتاب بررسی زبان قرآن از دیدگاه گفتمان شناسی قرآن ...

این کتاب ، به بررسی و تحلیل زبان قرآن با دیدگاه‌های گفتمان‌شناسی می‌پردازد. در این پژوهش ابتدا به مباحث نظری پژوهش مانند «اصطلاحات سه‌گانه (متن، بافت، گفتمان)» و «رابطه میان متن و بافت در آثار غربیان» می‌پردازد.

پایان نامه درباره ارتقاء جایگاه :: گلچین جذابترین منابع در ...

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی جایگاه اجتماعی زن در قرآن و کتاب مقدس عبری. متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :ادیان ابراهیمی عنوان : بررسی جایگاه اجتماعی زن در قرآن و کتاب مقدس عبری

زن، اقوام و ادیان

فرهنگ یهود که در بر گیرنده ی شاخص های نگاه منفی به زن در بعد اجتماعی بود،بانگاه جاهلی در این زمینه هم سویی یافت . ... مقایسه دیدگاه های قرآن و کتاب مقدس درباره زن (بر اساس داستان آفرینش) ... بهترین ...

دانلود پایان نامه بررسی جایگاه اجتماعی زن در قرآن و کتاب ...

در تبیین منزلت انسانی زن درجه و رتبه انسانیت و جهت بررسی منزلت اجتماعی زن نقش ها و پایگاه های اجتماعی تعریف شده و نمودهای مشارکت اجتماعی زن در منظر قرآن و کتاب مقدس عبری مورد توجه واقع می شود.

بررسی جایگاه اجتماعی زن در قرآن و کتاب مقدس عبری - دانلود ...

بررسی جایگاه اجتماعی زن در قرآن و کتاب مقدس عبریبررسی جایگاه اجتماعی زن در قرآن و کتاب مقدس عبری 1-طرح مسئله با ظهور مدرنیته تعریف جدید از انسان و تعیین جایگاه او، منشأ تحولات اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی و ایجاد رویکرد ...

قرآن و اصول حاکم بر روابط اعضای خانواده (1)

خانواده یک واحد کوچک اجتماعی است که با پیمان ازدواج زن و مرد آغاز می شود و با به دنیا آمدن فرزندان توسعه و استحکام می یابد. از آنجا که استحکام خانواده در تحکیم جامعه

دانلود کتاب مقایسه قرآن و عهدین -دل آرا نعمتی پیرعلی, لیلا ...

فصل ششم: جایگاه کتب مقدس در قرآن و سنت اسلامی 1ـ6 گزارش قرآنی از کتب مقدس و مصادیق آن 2ـ6 جایگاه ادیان دیگر، کتب مقدس و پیروان آنها در قرآن کریم 1ـ2ـ6 جایگاه کتب آسمانی و اهل کتاب در قرآن

فهرست کتاب‌های ایرانیان در نقد اسلام - ویکی‌پدیا ...

قرآن و ایران، کاوه؛ توضیح کوتاه: نوشتاری است در نقد و بررسی کتاب قرآن و حملهٔ عرب‌های اسلام‌گرا به ایران و نیز عملکردهای حاکمان و ملایان نظام جمهوری اسلامی ایران.

جایگاه و احکام زنان در آئین زرتشت

مزداپرستان در این موقع باید یک معبر (گذرگاه)که از درخت و گیاه خالی باشد انتخاب نمایند و سه سوراخ در زمین بکنند و زن را در دو سوراخ اول با شاش گاو و در سوراخ سوم با آب شستشو دهند"(وندیداد ت دکتر ...

زن و نقش و جایگاه ارزنده آن در سیستان و بلوچستان - ایرنا

زابل- ایرنا- زنان در سیستان و بلوچستان از جایگاه و احترام ویژه ای برخوردارند، همواره دوشادوش مردان در صحنه های مختلف حضور داشته و در برخی موارد از مردان پیشی گرفته و در سختی ها و مشقات چون كوهی استوار و پابرجا و حامی و ...

نشست «بررسی جایگاه و مقام زن در اسلام و مسیحیت» برگزار می ...

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی «بررسی جایگاه و مقام زن در اسلام و مسیحیت» روز چهارشنبه (۱۵ بهمن‌ماه) ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ایران به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در صربستان و با همکاری اداره ارتباطات فرهنگی بین ...

بررسی تطبیقی الواح تورات در قرآن و کتاب مقدس عبری - وب ...

بررسی تطبیقی الواح تورات در قرآن و کتاب مقدس عبری ... قوانین مدنی که شرح زندگی قانونی و اجتماعی یهودیان به‌عنوان یک قوم است؛ ... قنبری، بخشعلی و زهره، “بررسی تطبیقی جایگاه موسی در قرآن و تورات ...

جایگاه و احکام زنان در آئین زرتشت

مزداپرستان در این موقع باید یک معبر (گذرگاه)که از درخت و گیاه خالی باشد انتخاب نمایند و سه سوراخ در زمین بکنند و زن را در دو سوراخ اول با شاش گاو و در سوراخ سوم با آب شستشو دهند"(وندیداد ت دکتر ...

«قرآن و زن»، بازخوانی متن مقدس از منظر یک زن - ایرنا

تهران- ایرنا- تفاسیر قرآن که در طول تاریخ تمدن اسلامی همواره به دست مردان و با ذهنیت مردسالارانه حاکم نوشته شده است، همواره سوگیری‌های مردانه داشته و به اشتباه این گونه فرض شده که قرآن هم زن را موجودی درجه دو و طفیلی مرد ...

فهرست کتاب‌های ایرانیان در نقد اسلام - ویکی‌پدیا ...

قرآن و ایران، کاوه؛ توضیح کوتاه: نوشتاری است در نقد و بررسی کتاب قرآن و حملهٔ عرب‌های اسلام‌گرا به ایران و نیز عملکردهای حاکمان و ملایان نظام جمهوری اسلامی ایران.

زن در تمدن ایران، مورد احترام و دارای شأن و مقام بالا بوده ...

رئیس همایش بین‌المللی «جایگاه زن در تمدن ایران و اسلام»، در افتتاحیه این همایش گفت: یکی از ویژگی‌های تاریخ تمدن ایران نسبت به سایر تمدن‌ها این است که زن دارای شأن و مقام بالاتری بوده است.

جایگاه انسان شناسانه زن در ادیان الهی

این نگاه فرعی و ثانوی به جایگاه انسان شناسانه زن در كتاب مقدس، مبنای بسیاری از كج فهمی ها نسبت به جایگاه زن در هستی است و ریشه بسیاری از شبهات و اعتراضات غربیان به مقام زن همین جاست.

نشست «بررسی جایگاه و مقام زن در اسلام و مسیحیت» برگزار می ...

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی «بررسی جایگاه و مقام زن در اسلام و مسیحیت» روز چهارشنبه (۱۵ بهمن‌ماه) ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ایران به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در صربستان و با همکاری اداره ارتباطات فرهنگی بین ...

جایگاه انسان شناسانه زن در ادیان الهی

این نگاه فرعی و ثانوی به جایگاه انسان شناسانه زن در كتاب مقدس، مبنای بسیاری از كج فهمی ها نسبت به جایگاه زن در هستی است و ریشه بسیاری از شبهات و اعتراضات غربیان به مقام زن همین جاست.

زن در تمدن ایران، مورد احترام و دارای شأن و مقام بالا بوده ...

رئیس همایش بین‌المللی «جایگاه زن در تمدن ایران و اسلام»، در افتتاحیه این همایش گفت: یکی از ویژگی‌های تاریخ تمدن ایران نسبت به سایر تمدن‌ها این است که زن دارای شأن و مقام بالاتری بوده است.

«قرآن و زن»، بازخوانی متن مقدس از منظر یک زن - ایرنا

تهران- ایرنا- تفاسیر قرآن که در طول تاریخ تمدن اسلامی همواره به دست مردان و با ذهنیت مردسالارانه حاکم نوشته شده است، همواره سوگیری‌های مردانه داشته و به اشتباه این گونه فرض شده که قرآن هم زن را موجودی درجه دو و طفیلی مرد ...

بررسی تطبیقی جایگاه وصایت و امامت در قرآن و کتاب مقدس عبری ...

درباب بحث وصایت، مهمترین افتراق این‌دو متن، در مقام عصمت پیامبران و جانشینان ایشان: است. ... کتاب ها . کرانه های عقل و معنا ۱ ... مرجعیت قرآن و حدیث‌پژوهی ...

قصه آدم در قرآن و مقایسه آن با عهدین با تأکید بر تأثیر آن ...

حکایت قصه در کتاب مقدس موجب تکوین آموزهایی مانند زن ستیزی در تاریخ اندیشه یهودی و مسیحی و آموزه نجات در مسیحیت شده است، به نحوی که اگر قصه آدم (ع) در سفر پیدایش نبود، آموزه نجات عقیم می ماند.

دانلود پایان نامه بررسی جایگاه اجتماعی زن در قرآن و کتاب ...

در تبیین منزلت انسانی زن درجه و رتبه انسانیت و جهت بررسی منزلت اجتماعی زن نقش ها و پایگاه های اجتماعی تعریف شده و نمودهای مشارکت اجتماعی زن در منظر قرآن و کتاب مقدس عبری مورد توجه واقع می شود.

زن در تمدن ایران، مورد احترام و دارای شأن و مقام بالا بوده ...

رئیس همایش بین‌المللی «جایگاه زن در تمدن ایران و اسلام»، در افتتاحیه این همایش گفت: یکی از ویژگی‌های تاریخ تمدن ایران نسبت به سایر تمدن‌ها این است که زن دارای شأن و مقام بالاتری بوده است.

مقاله: جایگاه زن در نظام اسلامی (1) | سامانه اشتراک محتوای ...

نتیجه: با بررسی جایگاه زن در قرآن و سنت و سیره معصومین علیهم السلام به این نتیجه می رسیم که اسلام متناسب با فطرت زن، عالی ترین مقام و ارزش را به او داده است، ولی غالب زنان و مردان از آن آگاهی ندارند؛ رفتار غلطی که نسبت به ...

پایان نامه های ارشد فقه و الهیات - دانلود پایان نامه ارشد ...

دانلود پایان نامه بررسی جایگاه اجتماعی زن در قرآن و کتاب مقدس عبری. پایان نامه بررسی تهذیب از نگاه خواجه نصیرالدین طوسی و بحیّه ابن‌پقوده. پایان نامه بررسی تفویض امر دین به ائمه در روایات شیعه

قصه آدم در قرآن و مقایسه آن با عهدین با تأکید بر تأثیر آن ...

حکایت قصه در کتاب مقدس موجب تکوین آموزهایی مانند زن ستیزی در تاریخ اندیشه یهودی و مسیحی و آموزه نجات در مسیحیت شده است، به نحوی که اگر قصه آدم (ع) در سفر پیدایش نبود، آموزه نجات عقیم می ماند.

بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 / 177 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

دانلود پرسشنامه سنجش ابعاد مدیریت دانش (دامرست 1997)

دانلود پرسشنامه سنجش ابعاد مدیریت دانش (دامرست 1997)

دانلود پاورپوینت تحلیل موزه ریورساید اسکاتلند

پاورپوینت موزه نور و عکاسی- بررسی کامل موزه از تمامی جوانب معماری

دانلود پاورپوینت تحلیل باغ شازده ماهان کرمان

فایل GIS منطقه 20 تهرانپاورپوینت اصول بازاریابی و مدیریت بازار - 367 اسلاید