دانلود رایگان


پایان نامه بازتاب استعاره تصریحیه در پنج جزء دوم قرآن - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بازتاب استعاره تصریحیه در پنج جزء دوم قرآن نوع فایل: Word و فابل ویرایش تعداد صفحات : 224 صفحه چکیده توجه به موضوعات و صنایع بلاغی ؛ قبل ازاسلام مورد توجه شاعران وادیبان بوده وبعد از اسلام نیز به عنوان یک دانش جداگانه به آن پرداخته شده است ودانشمندانی همچون جرجانی ، باقلانی و… به پژوه

دانلود رایگان پایان نامه بازتاب استعاره تصریحیه در پنج جزء دوم قرآننوع فایل: Word و فابل ویرایشتعداد صفحات : 224 صفحه چکیده توجه به موضوعات و صنایع بلاغی ؛ قبل ازاسلام مورد توجه شاعران وادیبان بوده وبعد از اسلام نیز به عنوان یک دانش جداگانه به آن پرداخته شده است ودانشمندانی همچون جرجانی ، باقلانی و… به پژوهش های بلاغی در ادبیات ومخصوصا در قرآن کریم پرداخته اند. یکی ازمباحث مهم بلاغی که از موضوعات علم بیان به شمار می رود، استعاره ی تصریحیه است. استعاره ی تصریحیه از انواع بسیار پر کاربرد در آیات قرآن می باشد و توجه به معنای استعاری آن ،تاثیر مهمی در آیات قرآن دارد و بعضی از مترجمان نیز به آن توجه نموده اند . نگارنده ضمن معرفی علم بلاغت و انواع استعاره ، مخصوصا استعاره تصریحیه و نیز با بررسی برخی آیات در جزء های شش تا پایان جزء ده قرآن کریم و مقایسه ی ترجمه های گوناگون ،تاثیر فراوان توجه به معنای استعاری در(ترجمه قرآن کریم) را مورد بحث قرار داده است. کلیدواژگان: قرآن کریم ، بلاغت، مجاز، استعاره ،تصریحیه ، ترجمه  فهرست مطالبمقدمه 1فصل اول:کلیّات۱-۱- واژگان کلیدی 5۱-۱-۱ تعریف لغوی قرآن 5۱-۱-۲-تعریف اصطلاحی قرآن 5۱-۱-۳-تعریف لغوی بلاغت 5۱-۱-۴-تعریف اصطلاحی بلاغت 6۱-۱-۵-حقیقت در لغت 6۱-۱-۶-حقیقت در اصطلاح 6۱-۱-۷-مجاز در لغت 6۱-۱-۹ استعاره در لغت 7۱-۱-۱۰-استعاره در اصطلاح 7۱-۲- بیان مسئله تحقیق 7۱-۳-معرفی متن یا متون مورد تحقیق 8۱-۴- بیان نوع و روش تحقیق 8۱-۵-ضرورت و اهداف تحقیق 8۱-۶-پیشینه تحقیق 8۱-۷-نوآوری و ابعاد جدید پایان نامه 9فصل دوم :بِلاغت۲-۱- بِلاغت 11۲-۱-۱- تعريف لغوي 11۲-۱-۲- تعریف اصطلاحی بلاغت 11۲-۱-۳- شاخه‌های بلاغت 13۲-۳- پییشینه بلاغت 15۲-۵- بلاغت قبل از اسلام در ادب عربي 20۲-۶- بلاغت بعد از اسلام 21۲-۶-۱- بلاغت از قرن اول تا چهارم هجري در ادب عربي 21۲-۶-۲- بلاغت در قرن چهارم هجري در ادب عربي 24۲-۶-۳- بلاغت در قرن پنجم هجري در ادب عربي 24۲-۶-۴- بلاغت در قرن ششم هجري در ادب عربي 26۲-۶-۵- بلاغت در قرن هفتم هجري در ادب عربي 27۲-۶-۶- بلاغت در قرن هشتم هجري در ادب عربي 28۲-۶-۷- بلاغت از قرن نهم تا دوره معاصر در ادب عربي 29۲-۶-۸- بلاغت در دوره معاصر در ادب عربي 29۲-۷- بلاغت در غرب 30۲-۸- بلاغت در میان ایرانیان 30۲-۸-۱- ادیبانی که در زمینه بلاغت کتابهایی به زبان عربی نوشتند: 32۲-۸-۱-۱- جرجانی: 32۲-۸-۱-۲- خطیب قزوینی: 34فصل سوم :استعاره و انواع آن۳-۱- پیشینه پرداختن به استعاره 36۳-۲- نظر علماء و محققان درباره استعاره یا عدم وجود استعاره در قرآن: 41۳-۳- ضرورت فهم استعاره در درک مفاهیم آیات قرآن: 47۳-۴- استعاره در لغت و اصطلاح 49۳-۵- تقسیم بندی‏های گوناگون استعاره: 52۳-۵-۱- تقسیم بندی به اعتبار أركان سه گانه استعاره 52۳-۵-۱-۱-استعاره محسوسى براى محسوسی ديگر به وجهى محسوس: 52۳-۵-۱-۲- استعاره محسوس براى محسوس به وجهى عقلى. 53۳-۵-۱-۳- استعاره معقولى براى معقول ديگر به وجهى عقلى. 53۳-۵-۱-۴- استعاره محسوسى براى معقول به وجهى عقلى 54۳-۵-۱-۵- استعاره معقول براى محسوس: 55۳-۵-۲-تقسیم بندی استعاره به اعتبار لفظ 55۳-۵-۲-۱- أصليّه: 55۳-۵-۲-۲- تبعيه: 55۳-۵-۳- تقسیم بندی به لحاظ پیوند با چیز مناسب یا عدم پیوند با آن 56۳-۵-۴- تقسیم بندی استعاره به اعتباری ديگر 57۳-۵-۵- استعاره مصرّحه به اعتبار طرفين 59فصل چهارم :کلیات و مفاهیم ترجمه۴-۱- معنی ترجمه: 62۴-۱-۱- ترجمه لغوی: 62۴-۱-۲- ترجمه اصطلاحی: 62۴-۲- ضرورت ترجمه قرآن: 63۴-۳- شرايط ترجمه 63۴-۴- آيا ترجمه ي قرآن جايز است يا نه؟ 64۴-۵-شرایط خاص مترجم قرآن 65۴-۵-۱-دارا بودن شرایط مفسّر قرآن 65۴-۵-۲- پرهیز از ترجمه به رأی 66۴-۵-۳-طهارت روحی و رعایت آداب و اخلاق و احکام 67۴-۶-انواع متون در ترجمه 67۴-۶-۱-متون ادبی 67۴-۶-۲-متون علمی 67۴-۶-۳-متون دینی 67۴-۶-۴-متون مطبوعاتی 68۴-۷-چگونگی معادل یابی استعاره 68۴-۷-۱-نظر عبدالقاهر جرجانی 69۴-۷-۲-نظر پیتر نیومارك 69۴-۸-رابطه متقابل ترجمه و اسلوبهای بیانی 71فصل پنجم:بازتاب استعاره ی تصریحیه در جزء ۶-۱۱ قرآن۱-آیه ۱۴۳ سوره نساء 74۲-آیه ۱۲ سوره مائده : 77۳-آیه ۱۶ سوره مائده : 82۴- آیه ۵۲ سوره مائده 86۵-آیه ۸۳ سوره مائده : 90۶-آیه ۱۰۰سوره مائده : 95۷-آیه ۲۵ سوره انعام 98۸- آیه ۳۱ سوره انعام 102۹- آیه ۴۹ سوره انعام 106۱۰- آیه ۵۰ سوره انعام 109۱۱-آیه ۵۹ سوره انعام 113۱۲- آیه ۶۰ سوره انعام 117۱۳- آیه ۶۸ سوره انعام 122۱۴- آیه ۹۳ سوره انعام 125۱۵- آیه ۹۶ سوره انعام 130۱۶- آیه ۱۰۴ سوره انعام 134۱۷- آیه ۱۲۴ سوره انعام 137۱۶- آیه ۱۳۵ سوره انعام 140۱۸- آیه ۱۵۰ سوره انعام 144۱۹- آیه ۳ سوره اعراف 148۲۰- آیه ۴۹ سوره انفال 150۲۱- آیه ۶۹ سوره انفال 153۲۲- آیه ۱۷ سوره اعراف 155۲۳ – آیه ۱۳۵ سوره اعراف 159۲۴- آیه ۱۵۶ سوره اعراف 164۲۵- آیه ۱۵۴ سوره اعراف 168۲۶- آیه ۱۵۷ سوره اعراف 171۲۷ – آیه ۱۷۹ سوره اعراف 177۲۸- آیه ۱۰۹ سوره توبه 181۲۹- آیه ۱۱۱ سوره توبه 184نتیجه گیری 190فهرست منابع 192

پایان نامه بازتاب استعاره تصریحیه در پنج جزء دوم قرآن


بازتاب استعاره تصریحیه در پنج جزء دوم قرآن


استعاره تصریحیه


پنج جزء دوم قرآن


پایان نامه کارشناسی ارشد


دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد


پایان نامه ارشد


دانلود پایان نامه ارشد


پایان نامه


کاپایان


نامه


بازتاب


استعاره


تصریحیه


در


پنج


جزء


دوم


قرآن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سیدجعفر شهیدی | ترجمه نهج البلاغه | مترجم نهج البلاغه ...

پایان نامه ها ; ... اين اثر جاودانى، يعنى به كار بردن صنايع لفظى و آرايشهاى ادبى از استعاره و تشبيه و جناس و موازنه و مراعات نظير و بويژه سجع است كه در برگردان فارسى تا آنجا كه ممكن بوده مورد توجه ...

ویراساینس

من ازمقالات موجود در سایت ویراساینس برای نوشتن پایان نامه ام استفاده می کنم و تا اینجا خیلی کمکم کرده، از ویراساینس بابت مقالاتی که در اختیارم قرار داده تشکر می کنم.

دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم

کارگاه مجازی مهارت‌افزایی کاربرد استعاره‌های مفهومی در مطالعات ... بازتاب طرح‌واره‌های تصویری ... ‌های تصویری در قرآن کریم تالیف ملیحه صالحی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1397 پایان نامه ها ...

عناوین پایان نامه های رشته زبان و ادبیات عرب | تهران رساله

عناوین پایان نامه ادبیات ... 01/00001/00009/00038 بررسي مدح و ذم در قرآن و اساليب آن دو ... 01/00001/00009/00055 درآمدي بر استعاره در نهج‌البلاغه ...

شیوه نگارش فصل چهار پايان نامه ارشد، قبول سفارش ...

نگارش فصل ۴ پایان نامه ارشد. در اين مبحث در خصوص فصل چهارم پايان نامه و شيوه نگارش آن صحبت خواهيم نمود. فصل ۴ ام در اغلب پايان نامه ها (خصوصا پايان نامه هايي که از پرسشنامه براي اندازه گيري ...

علوم قرآن و حدیث - آسان داک

دانلود پروپوزال آماده: : بازتاب استعاره تصریحیه در پنج جزء دوم قرآن فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف علوم قرآن و حدیث قسمت ...

زبان قرآن | پایگاه اینترنتی کاروان صادقیه

نه بازتاب عقل عربی یا شرایط تاریخی معین (14) ... 1- قرآن در همه جا دارای یک زبان است، لیکن سخن بر سر آن است که آن زبان چیست و چگونه قابل کشف واثبات است، برخی آن را با زبان عرف عقل می دانند و برخی ...

تحلیل و بررسی «ساختارهای گفتمان‌مدار» در روایت ابوالفضل ...

حکومت دورة غزنویان مهم‌ترین پدیده‌ای است که بیهقی ازیک سو به عنوان دبیر درباری و از سوی دیگر در جایگاه منتقد و نویسندة توانا باآن روبه‌رو بود. نگارندگان باور دارند که تاریخ بیهقی متنی است که با ایجاد رمزهایی درلابه ...

پایان نامه سطح مربیگری

پایان نامه سطح مربیگری مقدمه عصري كه هر لحظه اش در گرو تغييرات شگفت انگيز است، ارتباطات حرف اول را مي زند. تحقيقات نشان مي دهد كه حدود هفتاد و پنج درصد از

عناوین پایان نامه های رشته زبان و ادبیات عرب | تهران رساله

عناوین پایان نامه ادبیات ... 01/00001/00009/00038 بررسي مدح و ذم در قرآن و اساليب آن دو ... 01/00001/00009/00055 درآمدي بر استعاره در نهج‌البلاغه ...

دکتر رمضان رضایی - پژوهشکده زبان و ادبیات

راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ... بررسی نکات صرفی و نحو و استعاره و تشبیه در ۲۴۰ حکمت، رقیه تبریزی ابراهیمی. ... بررسی معانی مجازی امر و نهی در پنج جزء اول قرآن کریم، محمد ابوالقاسم پور.

دانشگاه سیستان و بلوچستان - صفحه شخصی محمد شیخ

1 - محمد شيخ, عبدالرحمن عيدوزايي, التعريف بحق اليهود ونفسياتهم راوي (علي بوابخير) لنجيب الكيلاني, آداب الكوفة.(1397) 37 719-736 2 - محمد شيخ, بررسي تأثير زبان فارسي و فرهنگ ايراني در ثمار القلوب في المضاف و المنسوب, پژوهش هاي ...

[سایت دانلود پایان نامه]

قواعد مندرج در کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات های باز دارنده) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در کتاب پنجم خود بخش تعزیرات و مجازات های باز دارنده، ضوابط مربوط به دفاع مشروع را در مواد ۶۲۵ الی ۶۲۹ بیان نموده که در بعضی جاها با ...

اعجاز رنگ‌ها در قرآن

اعجاز رنگ‌ها در قرآننویسندگان : حجت‌الاسلام دکتر مهدي رستم‌نژاد عضو هيئت علمي جامعه المصطفي9 العالميه مهدي نويد کارشناس ارشد علوم قرآني و حديث دانشگاه علوم اسلامي رضویی,اعجاز رنگ‌ها در قرآن

بایگانی‌های فقه ، الهیات و معارف - فایلستان - دانلود فایل

پایان نامه بازتاب استعاره تصریحیه در پنج جزء دوم قرآن-دانلود. Post author: shahrsaz745; Post published: 02/21/2021; Post category: فقه ، الهیات و معارف; Post comments: 0 دیدگاه

زبان قرآن | پایگاه اینترنتی کاروان صادقیه

نه بازتاب عقل عربی یا شرایط تاریخی معین (14) ... 1- قرآن در همه جا دارای یک زبان است، لیکن سخن بر سر آن است که آن زبان چیست و چگونه قابل کشف واثبات است، برخی آن را با زبان عرف عقل می دانند و برخی ...

دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم

کارگاه مجازی مهارت‌افزایی کاربرد استعاره‌های مفهومی در مطالعات ... بازتاب طرح‌واره‌های تصویری ... ‌های تصویری در قرآن کریم تالیف ملیحه صالحی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1397 پایان نامه ها ...

مطالعه ی ترجمه های انگلیسی و فارسی استعاره ی تصریحیّه ی ...

از آنجائی که استعاره ها و دیگر صنایع ادبی از عناصر ضروری متون مذهبی مانند قرآن هستند (هیس،2003)، تمرکز مطالعه حاضر بر روی ترجمه دو نوع استعاره ی تصریحیّه ی اصلیّه و تصریحیّه ی تبعیّه در سی و نه ...

پایان نامه شناخت ماهیت واقعی دیات در مورد اینکه دیه مجازات ...

مفاهیم وتحولات تاریخی در این فصل که از دو مبحث تشکیل شده است به واژه­شناسی و پیشینه تاریخی دیه پرداخته می­شود. لذا در مبحث اول به واژگان اصلی و واژگان مرتبط با دیه برای فهم دقیق­تر موضوع و در مبحث دوم به بررسی سیر تحولات ...

دانلود فایل های پایان نامه - 50

پایان نامه عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی-دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد پنجشنبه 21 مرداد 1395 پایان نامه تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی-دانلود پایان نامه

تاثیر چهار دهه ‘اسلامی کردن دانشگاه’ بر ‘پایان نامه‌ها ...

پایان نامه هایی از قبیل: “الگوسازی قرآن کریم در مواجهه با یهود” (دانشگاه اصول الدین، ۱۳۸۸)، “بررسی مبانی کلامی سلطه یهود بر جهان”، (دانشگاه قم، ۱۳۸۳)، “قرآن و نبرد با یهود” (دانشگاه اصول ...

فایل یار - 3 - مرکز پایان نامه و ...

پایان نامه زندگی سیاسی امام حسن مجتبی (ع) دسته: معارف اسلامی بازدید: 23 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 201 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 105 امام حسن مجتبی فرزند ارشد امام علی (ع) بنا به قول مشهور در نیمه ماه رمضان سال سوم هجری بدنیا ...

تحقیق جهت گیری مذهبی، عمل به باورهای دینی با سازگاری ...

نوع فایل:ورد تعداد صفحه:۱۱۲ بلافاصله پس از پرداخت, لینک دانلود تحقیق جهت گیری مذهبی، عمل به باورهای دینی با سازگاری زناشویی برای شما نمایش داده شده و همچنین به ایمیل شما ارسال می شود.

دکتر یداله رفیعی - پژوهشکده زبان و ادبیات

بررسی وجوه بیانی (استعاره، تشبیه، مجاز و کنایه) در جزء ۲۴ قرآن کریم، سارا شفیعی; دراسه مضامین خلیل مطران الاجتماعیه، میر محمد نبی; بررسی تشبیه در ده جزء دوم قرآن بر اساس تفسیر الکشاف، فائقه ...

جمیل جعفری | استادیار دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کردستان

عنوان پایان‌نامه: تصحیح نسخه خطی تراجم الألفاظ و اللغات القرآنیة ... تحلیل مقایسه‏ای ترجمه پنج جزء آخر قرآن کریم در دو ترجمه "شنه‏ ی ر‏ه حمه‏ ت" و "ته‏ فسیری نوعمان" بر ... بازتاب مؤلفه های ...

تحلیل بلاغی صور خیال در اشعار عربی سعدی

1ـ1ـ استعاره تصریحیه: استعاره­ی تصریحیه آن است که فقط مستعارٌ (مشبه­به)، در جمله ذکر می­شود. وَ استَنقَذَ‏الدین مِن کُلاّبِ سالِبِه وَ استَنبَطَ الدُرَّ مِن غایاتِ دَأمائِه (همان: 770)

تحلیل بلاغی صور خیال در اشعار عربی سعدی

1ـ1ـ استعاره تصریحیه: استعاره­ی تصریحیه آن است که فقط مستعارٌ (مشبه­به)، در جمله ذکر می­شود. وَ استَنقَذَ‏الدین مِن کُلاّبِ سالِبِه وَ استَنبَطَ الدُرَّ مِن غایاتِ دَأمائِه (همان: 770)

نمونه ای از یک پایان نامه تایید شده | دانشگاه علوم پزشکی ...

برنامه امتحانات پایان ترم، میانترم و فهرست دروس نیمسال دوم 1400-99 رشته داروسازی. ورودی 99 بین الملل; برنامه امتحانات میانترم روزانه و بین الملل نیم سال دوم تحصیلی 1400-99

نمونه ای از یک پایان نامه تایید شده | دانشگاه علوم پزشکی ...

برنامه امتحانات پایان ترم، میانترم و فهرست دروس نیمسال دوم 1400-99 رشته داروسازی. ورودی 99 بین الملل; برنامه امتحانات میانترم روزانه و بین الملل نیم سال دوم تحصیلی 1400-99

فایل یار - 3

در پنج سال 1385 تا 1390 آمار طلاق از 94 هزار به 143 هزار افزایش ... جمهوری اسلامی ایران نیز جزء كشورهای دستة دوم است، با این تفاوت كه این دادگاه ویژه در ایران با عنوان دیوان عدالت اداری در زیرمجموعه ...

پاورپوینت کنترل پروژه به روش ارزيابی و بازنگری برنامه پرت pert

دانلود پاورپوینت آشنایی با گیاهان دارویی

دانلود پاورپوینت سازه های بتنی در محیط دریا

کد آماده‌ی متلب ریشه یابی توابع با روش های دوبخشی, نابجایی, نیوتن, تکرار ساده و وتری

دانلود رایگان مقاله انگلیسی : حملات کش VM متقابل در AES

مبانی نظری سلامت عمومی خانوادهدانلود اهداف و چالش های ریاضی پایه پنجم ابتدایی