دانلود رایگان


پایان نامه بازتاب استعاره تصریحیه در پنج جزء دوم قرآن - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بازتاب استعاره تصریحیه در پنج جزء دوم قرآن نوع فایل: Word و فابل ویرایش تعداد صفحات : 224 صفحه چکیده توجه به موضوعات و صنایع بلاغی ؛ قبل ازاسلام مورد توجه شاعران وادیبان بوده وبعد از اسلام نیز به عنوان یک دانش جداگانه به آن پرداخته شده است ودانشمندانی همچون جرجانی ، باقلانی و… به پژوه

دانلود رایگان پایان نامه بازتاب استعاره تصریحیه در پنج جزء دوم قرآننوع فایل: Word و فابل ویرایشتعداد صفحات : 224 صفحه چکیده توجه به موضوعات و صنایع بلاغی ؛ قبل ازاسلام مورد توجه شاعران وادیبان بوده وبعد از اسلام نیز به عنوان یک دانش جداگانه به آن پرداخته شده است ودانشمندانی همچون جرجانی ، باقلانی و… به پژوهش های بلاغی در ادبیات ومخصوصا در قرآن کریم پرداخته اند. یکی ازمباحث مهم بلاغی که از موضوعات علم بیان به شمار می رود، استعاره ی تصریحیه است. استعاره ی تصریحیه از انواع بسیار پر کاربرد در آیات قرآن می باشد و توجه به معنای استعاری آن ،تاثیر مهمی در آیات قرآن دارد و بعضی از مترجمان نیز به آن توجه نموده اند . نگارنده ضمن معرفی علم بلاغت و انواع استعاره ، مخصوصا استعاره تصریحیه و نیز با بررسی برخی آیات در جزء های شش تا پایان جزء ده قرآن کریم و مقایسه ی ترجمه های گوناگون ،تاثیر فراوان توجه به معنای استعاری در(ترجمه قرآن کریم) را مورد بحث قرار داده است. کلیدواژگان: قرآن کریم ، بلاغت، مجاز، استعاره ،تصریحیه ، ترجمه  فهرست مطالبمقدمه 1فصل اول:کلیّات۱-۱- واژگان کلیدی 5۱-۱-۱ تعریف لغوی قرآن 5۱-۱-۲-تعریف اصطلاحی قرآن 5۱-۱-۳-تعریف لغوی بلاغت 5۱-۱-۴-تعریف اصطلاحی بلاغت 6۱-۱-۵-حقیقت در لغت 6۱-۱-۶-حقیقت در اصطلاح 6۱-۱-۷-مجاز در لغت 6۱-۱-۹ استعاره در لغت 7۱-۱-۱۰-استعاره در اصطلاح 7۱-۲- بیان مسئله تحقیق 7۱-۳-معرفی متن یا متون مورد تحقیق 8۱-۴- بیان نوع و روش تحقیق 8۱-۵-ضرورت و اهداف تحقیق 8۱-۶-پیشینه تحقیق 8۱-۷-نوآوری و ابعاد جدید پایان نامه 9فصل دوم :بِلاغت۲-۱- بِلاغت 11۲-۱-۱- تعريف لغوي 11۲-۱-۲- تعریف اصطلاحی بلاغت 11۲-۱-۳- شاخه‌های بلاغت 13۲-۳- پییشینه بلاغت 15۲-۵- بلاغت قبل از اسلام در ادب عربي 20۲-۶- بلاغت بعد از اسلام 21۲-۶-۱- بلاغت از قرن اول تا چهارم هجري در ادب عربي 21۲-۶-۲- بلاغت در قرن چهارم هجري در ادب عربي 24۲-۶-۳- بلاغت در قرن پنجم هجري در ادب عربي 24۲-۶-۴- بلاغت در قرن ششم هجري در ادب عربي 26۲-۶-۵- بلاغت در قرن هفتم هجري در ادب عربي 27۲-۶-۶- بلاغت در قرن هشتم هجري در ادب عربي 28۲-۶-۷- بلاغت از قرن نهم تا دوره معاصر در ادب عربي 29۲-۶-۸- بلاغت در دوره معاصر در ادب عربي 29۲-۷- بلاغت در غرب 30۲-۸- بلاغت در میان ایرانیان 30۲-۸-۱- ادیبانی که در زمینه بلاغت کتابهایی به زبان عربی نوشتند: 32۲-۸-۱-۱- جرجانی: 32۲-۸-۱-۲- خطیب قزوینی: 34فصل سوم :استعاره و انواع آن۳-۱- پیشینه پرداختن به استعاره 36۳-۲- نظر علماء و محققان درباره استعاره یا عدم وجود استعاره در قرآن: 41۳-۳- ضرورت فهم استعاره در درک مفاهیم آیات قرآن: 47۳-۴- استعاره در لغت و اصطلاح 49۳-۵- تقسیم بندی‏های گوناگون استعاره: 52۳-۵-۱- تقسیم بندی به اعتبار أركان سه گانه استعاره 52۳-۵-۱-۱-استعاره محسوسى براى محسوسی ديگر به وجهى محسوس: 52۳-۵-۱-۲- استعاره محسوس براى محسوس به وجهى عقلى. 53۳-۵-۱-۳- استعاره معقولى براى معقول ديگر به وجهى عقلى. 53۳-۵-۱-۴- استعاره محسوسى براى معقول به وجهى عقلى 54۳-۵-۱-۵- استعاره معقول براى محسوس: 55۳-۵-۲-تقسیم بندی استعاره به اعتبار لفظ 55۳-۵-۲-۱- أصليّه: 55۳-۵-۲-۲- تبعيه: 55۳-۵-۳- تقسیم بندی به لحاظ پیوند با چیز مناسب یا عدم پیوند با آن 56۳-۵-۴- تقسیم بندی استعاره به اعتباری ديگر 57۳-۵-۵- استعاره مصرّحه به اعتبار طرفين 59فصل چهارم :کلیات و مفاهیم ترجمه۴-۱- معنی ترجمه: 62۴-۱-۱- ترجمه لغوی: 62۴-۱-۲- ترجمه اصطلاحی: 62۴-۲- ضرورت ترجمه قرآن: 63۴-۳- شرايط ترجمه 63۴-۴- آيا ترجمه ي قرآن جايز است يا نه؟ 64۴-۵-شرایط خاص مترجم قرآن 65۴-۵-۱-دارا بودن شرایط مفسّر قرآن 65۴-۵-۲- پرهیز از ترجمه به رأی 66۴-۵-۳-طهارت روحی و رعایت آداب و اخلاق و احکام 67۴-۶-انواع متون در ترجمه 67۴-۶-۱-متون ادبی 67۴-۶-۲-متون علمی 67۴-۶-۳-متون دینی 67۴-۶-۴-متون مطبوعاتی 68۴-۷-چگونگی معادل یابی استعاره 68۴-۷-۱-نظر عبدالقاهر جرجانی 69۴-۷-۲-نظر پیتر نیومارك 69۴-۸-رابطه متقابل ترجمه و اسلوبهای بیانی 71فصل پنجم:بازتاب استعاره ی تصریحیه در جزء ۶-۱۱ قرآن۱-آیه ۱۴۳ سوره نساء 74۲-آیه ۱۲ سوره مائده : 77۳-آیه ۱۶ سوره مائده : 82۴- آیه ۵۲ سوره مائده 86۵-آیه ۸۳ سوره مائده : 90۶-آیه ۱۰۰سوره مائده : 95۷-آیه ۲۵ سوره انعام 98۸- آیه ۳۱ سوره انعام 102۹- آیه ۴۹ سوره انعام 106۱۰- آیه ۵۰ سوره انعام 109۱۱-آیه ۵۹ سوره انعام 113۱۲- آیه ۶۰ سوره انعام 117۱۳- آیه ۶۸ سوره انعام 122۱۴- آیه ۹۳ سوره انعام 125۱۵- آیه ۹۶ سوره انعام 130۱۶- آیه ۱۰۴ سوره انعام 134۱۷- آیه ۱۲۴ سوره انعام 137۱۶- آیه ۱۳۵ سوره انعام 140۱۸- آیه ۱۵۰ سوره انعام 144۱۹- آیه ۳ سوره اعراف 148۲۰- آیه ۴۹ سوره انفال 150۲۱- آیه ۶۹ سوره انفال 153۲۲- آیه ۱۷ سوره اعراف 155۲۳ – آیه ۱۳۵ سوره اعراف 159۲۴- آیه ۱۵۶ سوره اعراف 164۲۵- آیه ۱۵۴ سوره اعراف 168۲۶- آیه ۱۵۷ سوره اعراف 171۲۷ – آیه ۱۷۹ سوره اعراف 177۲۸- آیه ۱۰۹ سوره توبه 181۲۹- آیه ۱۱۱ سوره توبه 184نتیجه گیری 190فهرست منابع 192

پایان نامه بازتاب استعاره تصریحیه در پنج جزء دوم قرآن


بازتاب استعاره تصریحیه در پنج جزء دوم قرآن


استعاره تصریحیه


پنج جزء دوم قرآن


پایان نامه کارشناسی ارشد


دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد


پایان نامه ارشد


دانلود پایان نامه ارشد


پایان نامه


کاپایان


نامه


بازتاب


استعاره


تصریحیه


در


پنج


جزء


دوم


قرآن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پايان‌نامه بررسي شخصيت انوشيروان از باستان تا دوره اسلامي

پايان‌نامه بررسي شخصيت انوشيروان از باستان تا دوره اسلامي چكيده: موضوع اين پايان‌نامه بررسي شخصيت انوشيروان است. ابتداي فصل اول اين پژوهش به تاريخ

تاثیر چهار دهه ‘اسلامی کردن دانشگاه’ بر ‘پایان نامه‌ها ...

پایان نامه هایی از قبیل: “الگوسازی قرآن کریم در مواجهه با یهود” (دانشگاه اصول الدین، ۱۳۸۸)، “بررسی مبانی کلامی سلطه یهود بر جهان”، (دانشگاه قم، ۱۳۸۳)، “قرآن و نبرد با یهود” (دانشگاه اصول ...

عناوین پایان نامه های رشته زبان و ادبیات عرب | تهران رساله

عناوین پایان نامه ادبیات ... 01/00001/00009/00038 بررسي مدح و ذم در قرآن و اساليب آن دو ... 01/00001/00009/00055 درآمدي بر استعاره در نهج‌البلاغه ...

نمونه ای از یک پایان نامه تایید شده | دانشگاه علوم پزشکی ...

برنامه امتحانات پایان ترم، میانترم و فهرست دروس نیمسال دوم 1400-99 رشته داروسازی. ورودی 99 بین الملل; برنامه امتحانات میانترم روزانه و بین الملل نیم سال دوم تحصیلی 1400-99

زبان قرآن | پایگاه اینترنتی کاروان صادقیه

نه بازتاب عقل عربی یا شرایط تاریخی معین (14) ... 1- قرآن در همه جا دارای یک زبان است، لیکن سخن بر سر آن است که آن زبان چیست و چگونه قابل کشف واثبات است، برخی آن را با زبان عرف عقل می دانند و برخی ...

شیوه نگارش فصل چهار پايان نامه ارشد، قبول سفارش ...

نگارش فصل ۴ پایان نامه ارشد. در اين مبحث در خصوص فصل چهارم پايان نامه و شيوه نگارش آن صحبت خواهيم نمود. فصل ۴ ام در اغلب پايان نامه ها (خصوصا پايان نامه هايي که از پرسشنامه براي اندازه گيري ...

تحلیل بلاغی صور خیال در اشعار عربی سعدی

1ـ1ـ استعاره تصریحیه: استعاره­ی تصریحیه آن است که فقط مستعارٌ (مشبه­به)، در جمله ذکر می­شود. وَ استَنقَذَ‏الدین مِن کُلاّبِ سالِبِه وَ استَنبَطَ الدُرَّ مِن غایاتِ دَأمائِه (همان: 770)

پایان نامه بررسی تصویرگری طلوع و غروب خورشید در خمسۀ نظامی ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ کارشناسی ارشد. رشته زبان و ادبیات فارسی. چکیده : طبیعت با جلوه‌های زیبا، همیشه همه انسانها بویژه شاعران و نویسندگان را تحت تاثیر قرار داده و پیوسته ستایش و توصیف شده و بازتاب گسترده ای در آثار ...

سایت مرجع دانلود پایان نامه - تحقیق - پروژه

در شعر شعرای جوان تر مانند گراناز موسوی که به نظر می رسد وزنه استعاره، کمی سنگین تر از تشبیه – نسبت به دیگر شعرای برون مرزی- است، دو نکته را باید مدنظر داشت: اول اینکه منابعی که از این شاعران در ...

پایان نامه سطح مربیگری

پایان نامه سطح مربیگری مقدمه عصري كه هر لحظه اش در گرو تغييرات شگفت انگيز است، ارتباطات حرف اول را مي زند. تحقيقات نشان مي دهد كه حدود هفتاد و پنج درصد از

تحقیق جهت گیری مذهبی، عمل به باورهای دینی با سازگاری ...

نوع فایل:ورد تعداد صفحه:۱۱۲ بلافاصله پس از پرداخت, لینک دانلود تحقیق جهت گیری مذهبی، عمل به باورهای دینی با سازگاری زناشویی برای شما نمایش داده شده و همچنین به ایمیل شما ارسال می شود.

نمونه ای از یک پایان نامه تایید شده | دانشگاه علوم پزشکی ...

برنامه امتحانات پایان ترم، میانترم و فهرست دروس نیمسال دوم 1400-99 رشته داروسازی. ورودی 99 بین الملل; برنامه امتحانات میانترم روزانه و بین الملل نیم سال دوم تحصیلی 1400-99

علوم قرآن و حدیث - آسان داک

دانلود پروپوزال آماده: : بازتاب استعاره تصریحیه در پنج جزء دوم قرآن فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف علوم قرآن و حدیث قسمت ...

دکتر رمضان رضایی - پژوهشکده زبان و ادبیات

راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ... بررسی نکات صرفی و نحو و استعاره و تشبیه در ۲۴۰ حکمت، رقیه تبریزی ابراهیمی. ... بررسی معانی مجازی امر و نهی در پنج جزء اول قرآن کریم، محمد ابوالقاسم پور.

دانلود فایل : پایان نامه های ارشد - 15

در این پایان نامه مراد از سرپیچی از اوامر مافوق، همان عدم اطاعت در خصوص مطالبه ی افعال خاص است. ... هر چند که قرآن مجید در این میان موقعیتی ممتاز دارد و در آن به کرات بر رعایت اصول انسانی در هدایت ...

سایت دانلود پایان نامه - 82

دانلود متن کامل پایان نامه های همه رشته ها :حقوق خصوصی و جزا و...دانلود مقاله,سایت دانلود پایان نامه - 82,سایت دانلود پایان نامه

مطالعه ی ترجمه های انگلیسی و فارسی استعاره ی تصریحیّه ی ...

از آنجائی که استعاره ها و دیگر صنایع ادبی از عناصر ضروری متون مذهبی مانند قرآن هستند (هیس،2003)، تمرکز مطالعه حاضر بر روی ترجمه دو نوع استعاره ی تصریحیّه ی اصلیّه و تصریحیّه ی تبعیّه در سی و نه ...

دانلود فایل های پایان نامه - 50

پایان نامه عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی-دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد پنجشنبه 21 مرداد 1395 پایان نامه تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی-دانلود پایان نامه

لیست کتاب ها - گروه پژوهشی قرآن و معرف شناسی

لیست کتاب های کتابخانه بنیاد دانلود کامل لیست کتاب های کتابخانه بنیاد پژوهش بصورت فایل pdf (دانلود Pdf) ۱۰۱ (صدو یک) مسئله فلسفی ۱۰۱ راه برای تبلیغ کالا ۱۱۰ سوال پیرامون مسجد ۱۰۱راه‌ برای کسب سود بیشتر‌ ۱۱۰(صد‌و‌ده ) حکمت ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد ناصر خسرو

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد ناصر خسرو. جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد ناصر خسرو تعداد 100 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی ...

معرفی پایان نامه های قرآنی

موضوع : اين پايان‌نامه در يك مقدمه و پنج فصل تنظيم يافته است: در مقدمه ضرورت و اهميت تفسير قرآن كريم بويژه تفسير آيات متشابه بيان شده است . فصل اول ، تاريخچه‌اي است مختصر پيرامون زمينه‌هاي تدوين كتب تفسيري مربوط به آيات ...

دانشگاه سیستان و بلوچستان - صفحه شخصی محمد شیخ

1 - محمد شيخ, عبدالرحمن عيدوزايي, التعريف بحق اليهود ونفسياتهم راوي (علي بوابخير) لنجيب الكيلاني, آداب الكوفة.(1397) 37 719-736 2 - محمد شيخ, بررسي تأثير زبان فارسي و فرهنگ ايراني در ثمار القلوب في المضاف و المنسوب, پژوهش هاي ...

تحقیق جهت گیری مذهبی، عمل به باورهای دینی با سازگاری ...

نوع فایل:ورد تعداد صفحه:۱۱۲ بلافاصله پس از پرداخت, لینک دانلود تحقیق جهت گیری مذهبی، عمل به باورهای دینی با سازگاری زناشویی برای شما نمایش داده شده و همچنین به ایمیل شما ارسال می شود.

ویراساینس

من ازمقالات موجود در سایت ویراساینس برای نوشتن پایان نامه ام استفاده می کنم و تا اینجا خیلی کمکم کرده، از ویراساینس بابت مقالاتی که در اختیارم قرار داده تشکر می کنم.

لیست کتاب ها - گروه پژوهشی قرآن و معرف شناسی

لیست کتاب های کتابخانه بنیاد دانلود کامل لیست کتاب های کتابخانه بنیاد پژوهش بصورت فایل pdf (دانلود Pdf) ۱۰۱ (صدو یک) مسئله فلسفی ۱۰۱ راه برای تبلیغ کالا ۱۱۰ سوال پیرامون مسجد ۱۰۱راه‌ برای کسب سود بیشتر‌ ۱۱۰(صد‌و‌ده ) حکمت ...

نوشتن پایان نامه در 45 روز

بر این اساس می توان زمان بندی کار پایان نامه کارشناسی ارشد را به صورت زیر انجام داد: 1. تهیه پرپوزال 2 روز. 2. آماده سازی فصل اول یک هفته(7 روز) 3. تدوین فصل دوم یک هفته(7 روز) 4.

عناوین پایان نامه های رشته زبان و ادبیات عرب | تهران رساله

عناوین پایان نامه ادبیات ... 01/00001/00009/00038 بررسي مدح و ذم در قرآن و اساليب آن دو ... 01/00001/00009/00055 درآمدي بر استعاره در نهج‌البلاغه ...

زیربنا و روبنا | دانشنامه پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

زیربنا و روبنا به صورت اندام‌وار با هم ارتباط دارند و از پیش متضمن یکدیگرند. در واقع در نگرش اندام‌وار فرض بر این است که زیربنا و روبنا ساخت‌های جداگانه‌ای نیستند بلکه با هم روابط درونی دارند.

پروپوزال آماده رشته حقوق بایگانی - صفحه 18 از 65 - آسان داک

جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایت . صفحه اصلی ; تماس با ما ; وبلاگ آسان داک ; طرح ها و پروژه های آماده »

علوم قرآن و حدیث - آسان داک

دانلود پروپوزال آماده: : بازتاب استعاره تصریحیه در پنج جزء دوم قرآن فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف علوم قرآن و حدیث قسمت ...

سایت مرجع دانلود پایان نامه - تحقیق - پروژه

در شعر شعرای جوان تر مانند گراناز موسوی که به نظر می رسد وزنه استعاره، کمی سنگین تر از تشبیه – نسبت به دیگر شعرای برون مرزی- است، دو نکته را باید مدنظر داشت: اول اینکه منابعی که از این شاعران در ...

دانلود فایل : پایان نامه های ارشد - 15

در این پایان نامه مراد از سرپیچی از اوامر مافوق، همان عدم اطاعت در خصوص مطالبه ی افعال خاص است. ... هر چند که قرآن مجید در این میان موقعیتی ممتاز دارد و در آن به کرات بر رعایت اصول انسانی در هدایت ...

شیوه نگارش فصل چهار پايان نامه ارشد، قبول سفارش ...

نگارش فصل ۴ پایان نامه ارشد. در اين مبحث در خصوص فصل چهارم پايان نامه و شيوه نگارش آن صحبت خواهيم نمود. فصل ۴ ام در اغلب پايان نامه ها (خصوصا پايان نامه هايي که از پرسشنامه براي اندازه گيري ...

پایان نامه شناخت ماهیت واقعی دیات در مورد اینکه دیه مجازات ...

مفاهیم وتحولات تاریخی در این فصل که از دو مبحث تشکیل شده است به واژه­شناسی و پیشینه تاریخی دیه پرداخته می­شود. لذا در مبحث اول به واژگان اصلی و واژگان مرتبط با دیه برای فهم دقیق­تر موضوع و در مبحث دوم به بررسی سیر تحولات ...

نمونه ای از یک پایان نامه تایید شده | دانشگاه علوم پزشکی ...

برنامه امتحانات پایان ترم، میانترم و فهرست دروس نیمسال دوم 1400-99 رشته داروسازی. ورودی 99 بین الملل; برنامه امتحانات میانترم روزانه و بین الملل نیم سال دوم تحصیلی 1400-99

پاورپوینت لیست پیوندی

دانلود پاورپوینت تحلیل موزه ریورساید اسکاتلند

دفترچه محاسبات تاسیسات استخر و جکوزی

بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 / 177 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

دانلود نقشه اتوکد شهر چالوس با جزئیات کامل با فرمت DWG

دانلود پاورپوینت اندازه گذاری شکل و نماد

نقش صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور