دانلود رایگان


پایان نامه بازتاب استعاره تصریحیه در پنج جزء دوم قرآن - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بازتاب استعاره تصریحیه در پنج جزء دوم قرآن نوع فایل: Word و فابل ویرایش تعداد صفحات : 224 صفحه چکیده توجه به موضوعات و صنایع بلاغی ؛ قبل ازاسلام مورد توجه شاعران وادیبان بوده وبعد از اسلام نیز به عنوان یک دانش جداگانه به آن پرداخته شده است ودانشمندانی همچون جرجانی ، باقلانی و… به پژوه

دانلود رایگان پایان نامه بازتاب استعاره تصریحیه در پنج جزء دوم قرآننوع فایل: Word و فابل ویرایشتعداد صفحات : 224 صفحه چکیده توجه به موضوعات و صنایع بلاغی ؛ قبل ازاسلام مورد توجه شاعران وادیبان بوده وبعد از اسلام نیز به عنوان یک دانش جداگانه به آن پرداخته شده است ودانشمندانی همچون جرجانی ، باقلانی و… به پژوهش های بلاغی در ادبیات ومخصوصا در قرآن کریم پرداخته اند. یکی ازمباحث مهم بلاغی که از موضوعات علم بیان به شمار می رود، استعاره ی تصریحیه است. استعاره ی تصریحیه از انواع بسیار پر کاربرد در آیات قرآن می باشد و توجه به معنای استعاری آن ،تاثیر مهمی در آیات قرآن دارد و بعضی از مترجمان نیز به آن توجه نموده اند . نگارنده ضمن معرفی علم بلاغت و انواع استعاره ، مخصوصا استعاره تصریحیه و نیز با بررسی برخی آیات در جزء های شش تا پایان جزء ده قرآن کریم و مقایسه ی ترجمه های گوناگون ،تاثیر فراوان توجه به معنای استعاری در(ترجمه قرآن کریم) را مورد بحث قرار داده است. کلیدواژگان: قرآن کریم ، بلاغت، مجاز، استعاره ،تصریحیه ، ترجمه  فهرست مطالبمقدمه 1فصل اول:کلیّات۱-۱- واژگان کلیدی 5۱-۱-۱ تعریف لغوی قرآن 5۱-۱-۲-تعریف اصطلاحی قرآن 5۱-۱-۳-تعریف لغوی بلاغت 5۱-۱-۴-تعریف اصطلاحی بلاغت 6۱-۱-۵-حقیقت در لغت 6۱-۱-۶-حقیقت در اصطلاح 6۱-۱-۷-مجاز در لغت 6۱-۱-۹ استعاره در لغت 7۱-۱-۱۰-استعاره در اصطلاح 7۱-۲- بیان مسئله تحقیق 7۱-۳-معرفی متن یا متون مورد تحقیق 8۱-۴- بیان نوع و روش تحقیق 8۱-۵-ضرورت و اهداف تحقیق 8۱-۶-پیشینه تحقیق 8۱-۷-نوآوری و ابعاد جدید پایان نامه 9فصل دوم :بِلاغت۲-۱- بِلاغت 11۲-۱-۱- تعريف لغوي 11۲-۱-۲- تعریف اصطلاحی بلاغت 11۲-۱-۳- شاخه‌های بلاغت 13۲-۳- پییشینه بلاغت 15۲-۵- بلاغت قبل از اسلام در ادب عربي 20۲-۶- بلاغت بعد از اسلام 21۲-۶-۱- بلاغت از قرن اول تا چهارم هجري در ادب عربي 21۲-۶-۲- بلاغت در قرن چهارم هجري در ادب عربي 24۲-۶-۳- بلاغت در قرن پنجم هجري در ادب عربي 24۲-۶-۴- بلاغت در قرن ششم هجري در ادب عربي 26۲-۶-۵- بلاغت در قرن هفتم هجري در ادب عربي 27۲-۶-۶- بلاغت در قرن هشتم هجري در ادب عربي 28۲-۶-۷- بلاغت از قرن نهم تا دوره معاصر در ادب عربي 29۲-۶-۸- بلاغت در دوره معاصر در ادب عربي 29۲-۷- بلاغت در غرب 30۲-۸- بلاغت در میان ایرانیان 30۲-۸-۱- ادیبانی که در زمینه بلاغت کتابهایی به زبان عربی نوشتند: 32۲-۸-۱-۱- جرجانی: 32۲-۸-۱-۲- خطیب قزوینی: 34فصل سوم :استعاره و انواع آن۳-۱- پیشینه پرداختن به استعاره 36۳-۲- نظر علماء و محققان درباره استعاره یا عدم وجود استعاره در قرآن: 41۳-۳- ضرورت فهم استعاره در درک مفاهیم آیات قرآن: 47۳-۴- استعاره در لغت و اصطلاح 49۳-۵- تقسیم بندی‏های گوناگون استعاره: 52۳-۵-۱- تقسیم بندی به اعتبار أركان سه گانه استعاره 52۳-۵-۱-۱-استعاره محسوسى براى محسوسی ديگر به وجهى محسوس: 52۳-۵-۱-۲- استعاره محسوس براى محسوس به وجهى عقلى. 53۳-۵-۱-۳- استعاره معقولى براى معقول ديگر به وجهى عقلى. 53۳-۵-۱-۴- استعاره محسوسى براى معقول به وجهى عقلى 54۳-۵-۱-۵- استعاره معقول براى محسوس: 55۳-۵-۲-تقسیم بندی استعاره به اعتبار لفظ 55۳-۵-۲-۱- أصليّه: 55۳-۵-۲-۲- تبعيه: 55۳-۵-۳- تقسیم بندی به لحاظ پیوند با چیز مناسب یا عدم پیوند با آن 56۳-۵-۴- تقسیم بندی استعاره به اعتباری ديگر 57۳-۵-۵- استعاره مصرّحه به اعتبار طرفين 59فصل چهارم :کلیات و مفاهیم ترجمه۴-۱- معنی ترجمه: 62۴-۱-۱- ترجمه لغوی: 62۴-۱-۲- ترجمه اصطلاحی: 62۴-۲- ضرورت ترجمه قرآن: 63۴-۳- شرايط ترجمه 63۴-۴- آيا ترجمه ي قرآن جايز است يا نه؟ 64۴-۵-شرایط خاص مترجم قرآن 65۴-۵-۱-دارا بودن شرایط مفسّر قرآن 65۴-۵-۲- پرهیز از ترجمه به رأی 66۴-۵-۳-طهارت روحی و رعایت آداب و اخلاق و احکام 67۴-۶-انواع متون در ترجمه 67۴-۶-۱-متون ادبی 67۴-۶-۲-متون علمی 67۴-۶-۳-متون دینی 67۴-۶-۴-متون مطبوعاتی 68۴-۷-چگونگی معادل یابی استعاره 68۴-۷-۱-نظر عبدالقاهر جرجانی 69۴-۷-۲-نظر پیتر نیومارك 69۴-۸-رابطه متقابل ترجمه و اسلوبهای بیانی 71فصل پنجم:بازتاب استعاره ی تصریحیه در جزء ۶-۱۱ قرآن۱-آیه ۱۴۳ سوره نساء 74۲-آیه ۱۲ سوره مائده : 77۳-آیه ۱۶ سوره مائده : 82۴- آیه ۵۲ سوره مائده 86۵-آیه ۸۳ سوره مائده : 90۶-آیه ۱۰۰سوره مائده : 95۷-آیه ۲۵ سوره انعام 98۸- آیه ۳۱ سوره انعام 102۹- آیه ۴۹ سوره انعام 106۱۰- آیه ۵۰ سوره انعام 109۱۱-آیه ۵۹ سوره انعام 113۱۲- آیه ۶۰ سوره انعام 117۱۳- آیه ۶۸ سوره انعام 122۱۴- آیه ۹۳ سوره انعام 125۱۵- آیه ۹۶ سوره انعام 130۱۶- آیه ۱۰۴ سوره انعام 134۱۷- آیه ۱۲۴ سوره انعام 137۱۶- آیه ۱۳۵ سوره انعام 140۱۸- آیه ۱۵۰ سوره انعام 144۱۹- آیه ۳ سوره اعراف 148۲۰- آیه ۴۹ سوره انفال 150۲۱- آیه ۶۹ سوره انفال 153۲۲- آیه ۱۷ سوره اعراف 155۲۳ – آیه ۱۳۵ سوره اعراف 159۲۴- آیه ۱۵۶ سوره اعراف 164۲۵- آیه ۱۵۴ سوره اعراف 168۲۶- آیه ۱۵۷ سوره اعراف 171۲۷ – آیه ۱۷۹ سوره اعراف 177۲۸- آیه ۱۰۹ سوره توبه 181۲۹- آیه ۱۱۱ سوره توبه 184نتیجه گیری 190فهرست منابع 192

پایان نامه بازتاب استعاره تصریحیه در پنج جزء دوم قرآن


بازتاب استعاره تصریحیه در پنج جزء دوم قرآن


استعاره تصریحیه


پنج جزء دوم قرآن


پایان نامه کارشناسی ارشد


دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد


پایان نامه ارشد


دانلود پایان نامه ارشد


پایان نامه


کاپایان


نامه


بازتاب


استعاره


تصریحیه


در


پنج


جزء


دوم


قرآن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحلیل و بررسی «ساختارهای گفتمان‌مدار» در روایت ابوالفضل ...

حکومت دورة غزنویان مهم‌ترین پدیده‌ای است که بیهقی ازیک سو به عنوان دبیر درباری و از سوی دیگر در جایگاه منتقد و نویسندة توانا باآن روبه‌رو بود. نگارندگان باور دارند که تاریخ بیهقی متنی است که با ایجاد رمزهایی درلابه ...

معرفی پایان نامه های قرآنی

موضوع : اين پايان‌نامه شامل پنج بخش است . در بخش اول معناي لغوي سنت، در بخش دوم مفهوم اصطلاحي سنت در فقه، حديث و كلام و در بخش سوم واژه سنت در آيات قرآن بررسي شده‌اند.

فایل یار - 3 - مرکز پایان نامه و ...

پایان نامه زندگی سیاسی امام حسن مجتبی (ع) دسته: معارف اسلامی بازدید: 23 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 201 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 105 امام حسن مجتبی فرزند ارشد امام علی (ع) بنا به قول مشهور در نیمه ماه رمضان سال سوم هجری بدنیا ...

پایان نامه سطح مربیگری

پایان نامه سطح مربیگری مقدمه عصري كه هر لحظه اش در گرو تغييرات شگفت انگيز است، ارتباطات حرف اول را مي زند. تحقيقات نشان مي دهد كه حدود هفتاد و پنج درصد از

لیست کتاب ها - گروه پژوهشی قرآن و معرف شناسی

لیست کتاب های کتابخانه بنیاد دانلود کامل لیست کتاب های کتابخانه بنیاد پژوهش بصورت فایل pdf (دانلود Pdf) ۱۰۱ (صدو یک) مسئله فلسفی ۱۰۱ راه برای تبلیغ کالا ۱۱۰ سوال پیرامون مسجد ۱۰۱راه‌ برای کسب سود بیشتر‌ ۱۱۰(صد‌و‌ده ) حکمت ...

تاثیر چهار دهه ‘اسلامی کردن دانشگاه’ بر ‘پایان نامه‌ها ...

پایان نامه هایی از قبیل: “الگوسازی قرآن کریم در مواجهه با یهود” (دانشگاه اصول الدین، ۱۳۸۸)، “بررسی مبانی کلامی سلطه یهود بر جهان”، (دانشگاه قم، ۱۳۸۳)، “قرآن و نبرد با یهود” (دانشگاه اصول ...

دانلود فایل : پایان نامه های ارشد - 13

در مجموع در فصل کلیات این تحقیق ، به پیروی از عرف معمول در تدوین پایان نامه های تحصیلی در سه مبحث جداگانه و مستقل : 1- تعاریف و مفاهیم اولیه 2- تاریخچه و سابقه تاریخی موضوع 3- مقایسه با تاسیسات ...

دکتر یداله رفیعی - پژوهشکده زبان و ادبیات

بررسی وجوه بیانی (استعاره، تشبیه، مجاز و کنایه) در جزء ۲۴ قرآن کریم، سارا شفیعی; دراسه مضامین خلیل مطران الاجتماعیه، میر محمد نبی; بررسی تشبیه در ده جزء دوم قرآن بر اساس تفسیر الکشاف، فائقه ...

تاثیر چهار دهه ‘اسلامی کردن دانشگاه’ بر ‘پایان نامه‌ها ...

پایان نامه هایی از قبیل: “الگوسازی قرآن کریم در مواجهه با یهود” (دانشگاه اصول الدین، ۱۳۸۸)، “بررسی مبانی کلامی سلطه یهود بر جهان”، (دانشگاه قم، ۱۳۸۳)، “قرآن و نبرد با یهود” (دانشگاه اصول ...

فایل یار - 3 - مرکز پایان نامه و ...

پایان نامه زندگی سیاسی امام حسن مجتبی (ع) دسته: معارف اسلامی بازدید: 23 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 201 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 105 امام حسن مجتبی فرزند ارشد امام علی (ع) بنا به قول مشهور در نیمه ماه رمضان سال سوم هجری بدنیا ...

ادبیات عرب

اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی

نوشتن پایان نامه در 45 روز

بر این اساس می توان زمان بندی کار پایان نامه کارشناسی ارشد را به صورت زیر انجام داد: 1. تهیه پرپوزال 2 روز. 2. آماده سازی فصل اول یک هفته(7 روز) 3. تدوین فصل دوم یک هفته(7 روز) 4.

علوم قرآن و حدیث - آسان داک

دانلود پروپوزال آماده: : بازتاب استعاره تصریحیه در پنج جزء دوم قرآن فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف علوم قرآن و حدیث قسمت ...

پایان نامه ها نسخه متنی

پایان نامه ها - نسخه متنی ... اجمالى از سرگذشت انسان قبل از دنيا، در دنيا و بعد از دنيا از منظر قرآن كريم است كه در پنج فصل به شرح ذيل ... بخش دوم در سه فصل، با عناوين «قرارداد ذمه » ، «تعهدات اهل ...

پایان نامه سطح مربیگری

پایان نامه سطح مربیگری مقدمه عصري كه هر لحظه اش در گرو تغييرات شگفت انگيز است، ارتباطات حرف اول را مي زند. تحقيقات نشان مي دهد كه حدود هفتاد و پنج درصد از

زبان قرآن | پایگاه اینترنتی کاروان صادقیه

نه بازتاب عقل عربی یا شرایط تاریخی معین (14) ... 1- قرآن در همه جا دارای یک زبان است، لیکن سخن بر سر آن است که آن زبان چیست و چگونه قابل کشف واثبات است، برخی آن را با زبان عرف عقل می دانند و برخی ...

دانلود فایل : پایان نامه های ارشد - 15

در این پایان نامه مراد از سرپیچی از اوامر مافوق، همان عدم اطاعت در خصوص مطالبه ی افعال خاص است. ... هر چند که قرآن مجید در این میان موقعیتی ممتاز دارد و در آن به کرات بر رعایت اصول انسانی در هدایت ...

دکتر رمضان رضایی - پژوهشکده زبان و ادبیات

راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ... بررسی نکات صرفی و نحو و استعاره و تشبیه در ۲۴۰ حکمت، رقیه تبریزی ابراهیمی. ... بررسی معانی مجازی امر و نهی در پنج جزء اول قرآن کریم، محمد ابوالقاسم پور.

دانلود فایل : پایان نامه های ارشد - 15

در این پایان نامه مراد از سرپیچی از اوامر مافوق، همان عدم اطاعت در خصوص مطالبه ی افعال خاص است. ... هر چند که قرآن مجید در این میان موقعیتی ممتاز دارد و در آن به کرات بر رعایت اصول انسانی در هدایت ...

پایان نامه شناخت ماهیت واقعی دیات در مورد اینکه دیه مجازات ...

مفاهیم وتحولات تاریخی در این فصل که از دو مبحث تشکیل شده است به واژه­شناسی و پیشینه تاریخی دیه پرداخته می­شود. لذا در مبحث اول به واژگان اصلی و واژگان مرتبط با دیه برای فهم دقیق­تر موضوع و در مبحث دوم به بررسی سیر تحولات ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی ...

عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد: جلوه هاي بهشت ، دوزخ (در ترجمه رساله قشيريه قرن 5 مجموعه رسائل فارسي خواجه عبداله قرن 5 گزيده كشف المحجوب قرن 5 مجموعه آثار فارسي احمد غزالي قرن 6 مرصادالعباد قرن6 )

عناوین پایان نامه های رشته زبان و ادبیات عرب | تهران رساله

عناوین پایان نامه ادبیات ... 01/00001/00009/00038 بررسي مدح و ذم در قرآن و اساليب آن دو ... 01/00001/00009/00055 درآمدي بر استعاره در نهج‌البلاغه ...

[سایت دانلود پایان نامه]

قواعد مندرج در کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات های باز دارنده) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در کتاب پنجم خود بخش تعزیرات و مجازات های باز دارنده، ضوابط مربوط به دفاع مشروع را در مواد ۶۲۵ الی ۶۲۹ بیان نموده که در بعضی جاها با ...

تاثیر چهار دهه ‘اسلامی کردن دانشگاه’ بر ‘پایان نامه‌ها ...

پایان نامه هایی از قبیل: “الگوسازی قرآن کریم در مواجهه با یهود” (دانشگاه اصول الدین، ۱۳۸۸)، “بررسی مبانی کلامی سلطه یهود بر جهان”، (دانشگاه قم، ۱۳۸۳)، “قرآن و نبرد با یهود” (دانشگاه اصول ...

دانلود فایل : پایان نامه های ارشد - 15

در این پایان نامه مراد از سرپیچی از اوامر مافوق، همان عدم اطاعت در خصوص مطالبه ی افعال خاص است. ... هر چند که قرآن مجید در این میان موقعیتی ممتاز دارد و در آن به کرات بر رعایت اصول انسانی در هدایت ...

پايان‌نامه بررسي شخصيت انوشيروان از باستان تا دوره اسلامي

پايان‌نامه بررسي شخصيت انوشيروان از باستان تا دوره اسلامي چكيده: موضوع اين پايان‌نامه بررسي شخصيت انوشيروان است. ابتداي فصل اول اين پژوهش به تاريخ

لیست کتاب ها - گروه پژوهشی قرآن و معرف شناسی

لیست کتاب های کتابخانه بنیاد دانلود کامل لیست کتاب های کتابخانه بنیاد پژوهش بصورت فایل pdf (دانلود Pdf) ۱۰۱ (صدو یک) مسئله فلسفی ۱۰۱ راه برای تبلیغ کالا ۱۱۰ سوال پیرامون مسجد ۱۰۱راه‌ برای کسب سود بیشتر‌ ۱۱۰(صد‌و‌ده ) حکمت ...

تحلیل و بررسی «ساختارهای گفتمان‌مدار» در روایت ابوالفضل ...

حکومت دورة غزنویان مهم‌ترین پدیده‌ای است که بیهقی ازیک سو به عنوان دبیر درباری و از سوی دیگر در جایگاه منتقد و نویسندة توانا باآن روبه‌رو بود. نگارندگان باور دارند که تاریخ بیهقی متنی است که با ایجاد رمزهایی درلابه ...

پایگاه علمی پژوهشی علیفر - صفحه 3 از 27

رک ، به صفحه ۱۷همین پایان نامه . ↑ . اردبیلی،محمدعلی،پیشین ص ۲۱۰ . ↑ . ر.ک به ص ۱۶همین پایان نامه . ↑ . مهاجری، علی، جرائم خاص کارکنان دولت، چ اول ،تهران،انتشارات کیهان ، ۱۳۷۹ ص ۱۳۹ . ↑

پایان نامه ها نسخه متنی

پایان نامه ها - نسخه متنی ... اجمالى از سرگذشت انسان قبل از دنيا، در دنيا و بعد از دنيا از منظر قرآن كريم است كه در پنج فصل به شرح ذيل ... بخش دوم در سه فصل، با عناوين «قرارداد ذمه » ، «تعهدات اهل ...

پایگاه علمی پژوهشی علیفر - صفحه 3 از 27

رک ، به صفحه ۱۷همین پایان نامه . ↑ . اردبیلی،محمدعلی،پیشین ص ۲۱۰ . ↑ . ر.ک به ص ۱۶همین پایان نامه . ↑ . مهاجری، علی، جرائم خاص کارکنان دولت، چ اول ،تهران،انتشارات کیهان ، ۱۳۷۹ ص ۱۳۹ . ↑

تاثیر چهار دهه ‘اسلامی کردن دانشگاه’ بر ‘پایان نامه‌ها ...

پایان نامه هایی از قبیل: “الگوسازی قرآن کریم در مواجهه با یهود” (دانشگاه اصول الدین، ۱۳۸۸)، “بررسی مبانی کلامی سلطه یهود بر جهان”، (دانشگاه قم، ۱۳۸۳)، “قرآن و نبرد با یهود” (دانشگاه اصول ...

زبان قرآن | پایگاه اینترنتی کاروان صادقیه

نه بازتاب عقل عربی یا شرایط تاریخی معین (14) ... 1- قرآن در همه جا دارای یک زبان است، لیکن سخن بر سر آن است که آن زبان چیست و چگونه قابل کشف واثبات است، برخی آن را با زبان عرف عقل می دانند و برخی ...

پروپوزال آماده رشته حقوق بایگانی - صفحه 18 از 65 - آسان داک

جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایت . صفحه اصلی ; تماس با ما ; وبلاگ آسان داک ; طرح ها و پروژه های آماده »

تأویل - مقالات - مقالات - مرکز جامع پژوهش های تکفیری

در خطبه ای از امام علی (ع)، قاسطین که در صفین در مقابل حضرت صف آراسته بودند، بدین امر نکوهش شده اند که در میان آنان قاریان قرآن، فقیهان «در دین» و عالمان به تأویل وجود ندارد (طبری، تاریخ، 3/117).

اعجاز رنگ‌ها در قرآن

اعجاز رنگ‌ها در قرآننویسندگان : حجت‌الاسلام دکتر مهدي رستم‌نژاد عضو هيئت علمي جامعه المصطفي9 العالميه مهدي نويد کارشناس ارشد علوم قرآني و حديث دانشگاه علوم اسلامي رضویی,اعجاز رنگ‌ها در قرآن

پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی ...

عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد: جلوه هاي بهشت ، دوزخ (در ترجمه رساله قشيريه قرن 5 مجموعه رسائل فارسي خواجه عبداله قرن 5 گزيده كشف المحجوب قرن 5 مجموعه آثار فارسي احمد غزالي قرن 6 مرصادالعباد قرن6 )

نوشتن پایان نامه در 45 روز

بر این اساس می توان زمان بندی کار پایان نامه کارشناسی ارشد را به صورت زیر انجام داد: 1. تهیه پرپوزال 2 روز. 2. آماده سازی فصل اول یک هفته(7 روز) 3. تدوین فصل دوم یک هفته(7 روز) 4.

سایت مرجع دانلود پایان نامه - تحقیق - پروژه

در شعر شعرای جوان تر مانند گراناز موسوی که به نظر می رسد وزنه استعاره، کمی سنگین تر از تشبیه – نسبت به دیگر شعرای برون مرزی- است، دو نکته را باید مدنظر داشت: اول اینکه منابعی که از این شاعران در ...

لیست کتاب ها - گروه پژوهشی قرآن و معرف شناسی

لیست کتاب های کتابخانه بنیاد دانلود کامل لیست کتاب های کتابخانه بنیاد پژوهش بصورت فایل pdf (دانلود Pdf) ۱۰۱ (صدو یک) مسئله فلسفی ۱۰۱ راه برای تبلیغ کالا ۱۱۰ سوال پیرامون مسجد ۱۰۱راه‌ برای کسب سود بیشتر‌ ۱۱۰(صد‌و‌ده ) حکمت ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی ...

عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد: جلوه هاي بهشت ، دوزخ (در ترجمه رساله قشيريه قرن 5 مجموعه رسائل فارسي خواجه عبداله قرن 5 گزيده كشف المحجوب قرن 5 مجموعه آثار فارسي احمد غزالي قرن 6 مرصادالعباد قرن6 )

فایل یار - 3

در پنج سال 1385 تا 1390 آمار طلاق از 94 هزار به 143 هزار افزایش ... جمهوری اسلامی ایران نیز جزء كشورهای دستة دوم است، با این تفاوت كه این دادگاه ویژه در ایران با عنوان دیوان عدالت اداری در زیرمجموعه ...

تحقیق آماده حقوق - اعتبارات اسنادی

دانلود پاورپوینت تحلیل هتل دبليو بارسلونا

تحقیق آماده حقوق - اعتبارات اسنادی

مقاله اعتبار امر مختوم كيفری در دعوی كيفری

جزوه درسی حقوق سازمان های بین الملل ( ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور)پروژه درس طراحی اجزا و سازه ماشین ابزار - تحلیل استاتیکی دستگاه اندازه گیری CMM با نرم افزار آباکوس

مبانی نظری تحقیق کسب و کار الکترونیکدانلود پاورپوینت برترین بانو درس هفتم پیام های آسمان هفتم