دانلود رایگان


بررسی تاثیرصاعقه بر قابلیت اطمینان خطوط انتقال نیرو - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی تاثیرصاعقه بر قابلیت اطمینان خطوط انتقال نیرو نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 142 صفحه چکیده اضافه ولتاژها یکی از مهمترین عوامل مخرب و تهدید کننده عایق تجهیزات شبکه قدرت بوده و اغلب باعث ایجاد وقفه در سرویس دهی و کاهش کیفیت توان و قابلیت اطمینان سیستم می شوند.ا ضافه ولتاژهای گذ

دانلود رایگان بررسی تاثیرصاعقه بر قابلیت اطمینان خطوط انتقال نیرونوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 142 صفحه چکیدهاضافه ولتاژها یکی از مهمترین عوامل مخرب و تهدید کننده عایق تجهیزات شبکه قدرت بوده و اغلب باعث ایجاد وقفه در سرویس دهی و کاهش کیفیت توان و قابلیت اطمینان سیستم می شوند.ا ضافه ولتاژهای گذرا ناشی از صاعقه در سیستم قدرت خیلی رایج تر و خطرناک تر بوده و از اهمیت بیشتری در هماهنگی عایقی سیستم برخوردار می باشند. بنا بر این در این پایان نامه به ارزیابی مسائل مختلفی در خصوص اضافه ولتاژهای صاعقه در یک سیستم ۴۰۰ کیلو ولت با خطوط هوایی و خط با عایق گازی Gil))با استفاده از نرم افزار EMTP RV پرداخته شده است.در این پایان نامه مطالعه جامعی برای بررسی مسائل مختلف در خصوص اضافه ولتاژهای صاعقه انجام گرفته است از جمله :موج اصلی و برگشتی صاعقه ، عملکرد خطوط هوایی و خط با عایق گازی در اثر موج های صاعقه ، برسی اضافه ولتاژهای صاعقه ناشی از برخورد صاعقه به دکل یا سیم زمین و برخورد مستقیم صاعقه به سیم های فاز ، تاثیر ساختار و ابعاد دکل در ایجاد این اضافه ولتاژها ،طراحی سیستم زمین دکل ها و تکنیک های مدل سازی آن،ویژگی های خاک و تاثیر نصب برقگیرها درمکان های مختلف،در نهایت با معرفی و تعیین پارامترهای موثر در ایجاد اضافه ولتاژها ، استراتژی های کمک کننده ای معرفی شده است. واژگان کلیدی :EMTP RV ، اضافه ولتاژ صاعقه ، قابلیت اطمینان، جرقه برگشتی ، برقگیر ،خطوط هوایی و خط با عایق گازی فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده 1فصل اول: مقدمه۱-۱ -آشنایی با صاعقه و پدیده تخلیه جوی 2۱ -۲- فیزیک صاعقه و خصوصیات تخلیه جوی الکتریکی 4۱-۳- شاخه های پیشرونده مرحله ای صاعقه (stepped leader) 5۱-۳-۱-مسیر برگشتی (Return stroke) 6۱-۳- ۲-شاخه پیشرونده تیری شکل(Dart leader) 6۱-۳-۳ -تخلیه بین ابر (Intra cloud discharge) 8۱-۳-۴ -تخلیه ای که بار مثبت را به زمین می آورد. 8۱-۳-۵-تخلیه ای با جریان پیشرونده به سوی بالا 8۱-۴-جريان ناشي از اصابت صاعقه 8۱-۵– اثر مناطق جغرافيايي و ارتفاع بر دامنه جریان 10۱-۶-اثر نوع خاك 10۱-۷-نحوه تاثیر رعد و برق برخطوط انتقال انرژی 11۱-۸-معرفی اضافه ولتاژها 12۱-۹-اضافه ولتاژهای موجی 14۱-۹-۱- اضافه ولتاژهای ناشی از بروز صاعقه 14۱-۹-۱-۱-تخلیه جوی یا صاعقه 16۱-۹-۱-۲-طبقه بندی صاعقه 17۱-۹-۱-۳- مشخصات اصلی امواج صاعقه 18۱-۹-۱-۴-اضافه ولتاژهای الکترواستاتیکی 19۱-۹-۲- اضافه ولتاژهای ناشی از کلید زنی 19۱-۹-۲-۱- عوامل و شرایط ایجاد اضافه ولتاژهای گذرا کلید زنی 20۱-۹-۲-۲- اضافه ولتاژ ناشی از قطع و وصل خطوط 20۱-۹-۲-۳ -اضافه ولتاژهای ناشی از کلید زنی جریان های خازنی و سلفی 20۱-۹-۲-۴- اضافه ولتاژهای ناشی از قطع ناگهانی و نوسانات بار 21۱-۱۰- اضافه ولتاژهای موقتی 21۱-۱۰-۱- اضافه ولتاژهای موقتی ناشی از بروز رزونانس و فرورزونانس 21۱-۱۰-۲-اضافه ولتاژهای ناشی از خطای عایقی سیستم 22۱-۱۱-قابلیت اطمینان 23۱-۱۲-راهکارهای بهبود عملکرد خطوط انتقال و افزایش قابلیت اطمینان 23فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده۲-۱- معرفی و بررسی شرایط وقوع صاعقه و پدیده جرقه برگشتی 25۲- ۲- انواع برخورد صاعقه 26۲-۲-۱- اصابت مستقیم 26۲-۲-۲- اصابت غیر مستقیم 27۲-۲-۲-۱- برخورد صاعقه به سر دکل 28۲-۲-۲-۲- برخورد صاعقه به سیم گارد 29۲-۲-۲-۳- برخورد صاعقه به نزدیکی هادی 29۲-۳-عوامل موثر در بروز پدیده جرقه برگشتی 29۲-۳-۱- شرایط آب و هوایی منطقه جغرافیایی خاصی که دکل در آن منطقه قرار گرفته است 30۲-۳-۲-مقاومت پای دکل 31۲-۳-۳- امپدانس موجی دکل 34۲-۴- مدل های مختلف جرقه برگشتی 35۲-۴- ۱-مدل سوئیچ ساده 35۲-۴-۲- مدل ولتاژ-زمان 35۲-۴-۳- مدل یکپارچه یا مدل معیار سطوح برابر 36۲-۴-۴- مدل انتشار پیش رونده 36۲-۴-۴-۱ – مدل انتشار پیش رونده موتویاما 38۲-۴-۴-۲- مدل انتشار پیش رونده پیجینی و دیگران 39۲-۵ -محاسبه نرخ جرقه برگشتی(BFR) 40۲-۵-۱- پیش بینی نرخ تخلیه برگشتی به کمک منحنی های تعمیم یافته 41۲-۵-۱-۱- روش AIEE 41۲-۵-۱-۲- روش کلیتون و یانگ 45۲-۵-۱-۳- روش انستیتو برقی جنرال الکتریک- ادیسون 45۲-۵-۲ -روش مونت کارلو برای محاسبه نرخ تخلیه برگشتی 45۲-۶-روش های کاهش جرقه برگشتی و افزایش قابلیت اطمینان 47۲-۶-۱- استفاده از برقگیر 47۲-۶-۱-۱-مشخصات یک برقگیر خوب 47۲-۶-۱-۲- عوامل مهم در آسیب دیدگی برقگیرها 48۲-۶-۲- کاهش امپدانس زمین 48۲-۶-۳- افزایش طول زنجیره مقره 49۲-۶-۴- روش های غیر متعارف 49فصل سوم: مواد و روش ها۳-۱-مدل جریان صاعقه 51۳-۲- مدل دکل 53۳-۲-۱- مدل خط انتقال تکفاز عمودی بدون تلفات 54۳-۲-۲-مدل چند سیمه دکل 56۳-۲-۳-مدل چند طبقه دکل 58۳-۳ -مدل مقاومت پای دکل 60۳-۴- مدل عمومی جرقه زنجیره مقره 62۳-۵- مدل زنجیره مقره برای خطوط HVDC 63۳-۶- مدل صاعقه گیر 64۳-۷- مدل سازی میله های عمودی سیستم زمین 65۳-۷ -۱- مدل سازی میله زمین به صورت مقاومت ساده R 65۳-۷-۲- مدل سازی میله زمین به صورت RLCفشرده 65۳-۷-۳- مدل سازی میله زمین به صورت RLC توزیع شده 65فصل چهارم: نتایج و بحث۴-۱- شبیه سازی و بررسی پارامترهای موثر دراضافه ولتاژهای ناشی از صاعقه در یک سیستم ۴۰۰ کیلو ولت 68۴-۲-مدل سازی دکل 69۴- ۳- بررسی موج صاعقه اصلی (First Stroke) و موج برگشتی (Subsequent Stroke یا Return Stroke) 76۴-۴- بررسی اضافه ولتاژ بر روی دکل ها حاصل از برخورد موج اصلی و برگشتی با دکل T1 79۴-۵-اضافه ولتاژ بر روی فاز A حاصل از برخورد موج صاعقه اصلی و برگشتی با دکل T1 83۴-۶-اضافه ولتاژ بر روی فاز A حاصل از برخورد موج صاعقه اصلی و برگشتی با فازA در دکل T1 87۴-۷-اضافه ولتاژ بر روی دکل ها حاصل از برخورد موج صاعقه اصلی و برگشتی با فازA در دکل T1 90۴-۸-تاثیر امپدانس پای زمین در وقوع جرقه بازگشتی 93۴-۹- تاثیر ساختار و ابعاد دکل بر روی اضافه ولتاژ 95۴-۱۰- مدل سازی میله ها یا الکترود های عمودی برای سیستم زمین 98۴-۱۰-۱- مدل سازی میله زمین به صورت مقاومت ساده R 98۴-۱۰-۲- مدل سازی میله زمین به صورت RLC فشرده 99۴-۱۰-۳- مدل سازی میله زمین به صورت چندین RLC 101۴- 11 -مقایسه انواع مدل سازی میله زمین 103۴-۱۲- شماتیک و نتایج حاصل از برخورد صاعقه با فازA واضافه ولتاژ ایجاد شده در طول کابل GIL با یک برقگیر در ابتدای کابل ۱۰۷۴-۱۳- شماتیک و نتایج حاصل از برخورد صاعقه با فازA و اضافه ولتاژ ایجاد شده در طول کابل GIL با یک برقگیر در ابتدا و یک برقگیر در انتهای کابل 109۴-۱۴-نتیجه گیری 110فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری۵-۱- نتیجه گیری 113فهرست منابع 118چکیده انگلیسی 123

بررسی تاثیرصاعقه بر قابلیت اطمینان خطوط انتقال نیرو


قابلیت اطمینان خطوط انتقال نیرو


قابلیت اطمینان


خطوط انتقال نیرو


صاعقه


برق قدرت


مهندسی برق قدرتبررسی


تاثیرصاعقه


بر


قابلیت


اطمینان


خطوط


انتقال


نیرو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله مدلسازی اثر هارمونیک بر قابلیت اطمینان ...

مقاله مدلسازی اثر هارمونیک بر قابلیت اطمینان ترانسفورماتورهای توزیع مقاله مناسب برای درس ...

SID.ir | بررسي نوسانات گالوپينگ در خطوط هوايي انتقال انرژي ...

بررسی روش های تعیین قابلیت اطمینان در خطوط هوایی; آنالیز تاثیرات الکترومغناطیسی هادی های تمام آلومینیوم آلیاژی حاصل از خطوط انتقال فشارقوی بر سلامت انسانی

بررسی تاثیرصاعقه بر قابلیت اطمینان خطوط انتقال - دانلود رایگان

بررسی تاثیرصاعقه بر قابلیت اطمینان خطوط انتقال نیرو.... - مدل سازی میله ها یا الکترود های عمودی برای سیستم زمین98 4-12- شماتیک و نتایج حاصل از برخورد صاعقه با فازa واضافه ولتاژ ایجاد شده در طول کابل gil با یک برقگیر در ابتدای ...

خدمات مشاوره برای اجرای پروژه‌های مستر پلان تله‌متری آب و ...

مهندسین مشاور موننکو ایران فعال در حوزه های تولید نیرو، دیسپاچینگ، ارتباطات و فناوری اطلاعات، خطوط انتقال و توزیع نیرو، ریلی، صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و معدن، مطالعات سیستم و انرژی، خطوط آب و فاضلاب، مشاوره مدیریت ...

پایان نامه پیشنهاد روشی برای حفاظت خط انتقال مجهز به خازن سری

پایان نامه پیشنهاد روشی برای حفاظت خط انتقال مجهز به خازن سری پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته برق گرایش قدرت خطوط انتقالی که توسط رله‌های دیستانس حفاظت می‌شوند، دارای محدودیت‌هایی در حضور جبران ...

شبیه سازی و تحلیل میدان الکتریکی در اطراف مقره های خطوط ...

بررسی تاثیر آلودگی و حلقه کرونا بر توزیع پتانسیل/ میدان الکتریکی در طول زنجیره مقره چینی خطوط انتقال هوایی در خطوط انتقال فشار قوی، زنجیره مقره های چینی نقش بسزایی را در قابلیت اطمینان یک ...

کلیدزنی و بازبست تک قطبی در خط انتقال به منظور بهبود ...

بررسی بازبست خطوط انتقال نیرو بازبست خطوط انتقال نیروی برق علاوه بر افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه، باعث کاهش هزینه بهره برداری و نیز عدم نیاز به احداث خطوط جدید در بعضی از شرایط می گردد.

بررسی تاثیرصاعقه بر قابلیت اطمینان خطوط انتقال - دانلود رایگان

بررسی تاثیرصاعقه بر قابلیت اطمینان خطوط انتقال نیرو.... - مدل سازی میله ها یا الکترود های عمودی برای سیستم زمین98 4-12- شماتیک و نتایج حاصل از برخورد صاعقه با فازa واضافه ولتاژ ایجاد شده در طول کابل gil با یک برقگیر در ابتدای ...

پایان نامه پیشنهاد روشی برای حفاظت خط انتقال مجهز به خازن سری

پایان نامه پیشنهاد روشی برای حفاظت خط انتقال مجهز به خازن سری پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته برق گرایش قدرت خطوط انتقالی که توسط رله‌های دیستانس حفاظت می‌شوند، دارای محدودیت‌هایی در حضور جبران ...

دانلود پروژه طراحی و آشنایی با تجهیزات خطوط انتقال نیرو ...

طراحی سیستم انتقال نیرو عبارتست از انتخاب خطوط و تجهیزات لازم که مقدار قدرت مورد نیاز را با مشخصات مورد تقاضا با پایین ترین هزینه سالیانه در مدت زمان مورد نیاز تحویل دهد. به طور کلی طراحی خطوط انتقال نیرو به دو بخش طراحی ...

خطوط انتقال و فوق توزیع نیرو | پارس ساختار

رشد روزافزون میزان مصرف انرژی و توسعه صنعت برق با افزایش مراکز تولید انرژی و توسعه جغرافیایی آنها و همچنین گسترش شبکه توزیع میسر شده است. بدیهی است طراحی و احداث خطوط انتقال نیرو با راندمان و قابلیت اطمینان بالا از ...

پایان نامه تاثیر اتلاف ویسکوز بر تولید انتروپی برای یک ...

پایان نامه بررسی تاثیرصاعقه بر قابلیت اطمینان خطوط انتقال نیرو ... قدرت بوده و اغلب باعث ایجاد وقفه در سرویس دهی و کاهش کیفیت توان و قابلیت اطمینان سیستم می شوند.ا ضافه ولتاژهای گذرا ناشی از ...

بررسی قابلیت اطمینان در ... - rsst.ir

2-6- بررسی تأثیر تعمیرات بر قابلیت اطمینان ... 3-1- اهمیت بررسی قابلیت اطمینان در سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی ... بررسی تاثیر میدان الکترومغناطیسی اطراف خطوط انتقال نیرو.

تحلیل ریسک و ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم حفاظت کاتدیک ...

« تحلیل ریسک و ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم حفاظت کاتدیک خطوط انتقال گاز با رویکرد ترکیبی زنجیره مارکوف و تحلیل درخت خطا» عنوان پایان نامه ایست که دانشگاه فردوسی مشهد ارائه شده است

SID.ir | بررسي نوسانات گالوپينگ در خطوط هوايي انتقال انرژي ...

بررسی روش های تعیین قابلیت اطمینان در خطوط هوایی; آنالیز تاثیرات الکترومغناطیسی هادی های تمام آلومینیوم آلیاژی حاصل از خطوط انتقال فشارقوی بر سلامت انسانی

مقدمه ای بر سیستم های كنترل کننده صنعتی

بررسی تاثیرصاعقه بر قابلیت اطمینان خطوط انتقال نیرو ; جرایم قابل استرداد ; بررسی جامع آسیبهای ورزشی ; بررسی نقش روانشناسی در ادبیات ; گمرك و نقش آن در تجارت الكترونیكی ; طراحی سی ام اس cms)‎)

تحلیل قابلیت اطمینان سیستم حفاظت کاتدیک خطوط انتقال گاز بر ...

تاتاری، راضیه و ابریشمی، شکوفه و حسینی، سید محمود،1395،تحلیل قابلیت اطمینان سیستم حفاظت کاتدیک خطوط انتقال گاز بر مبنای روش ترکیبی زنجیره مارکوف و درخت خطا،دومین کنفرانس بین المللی مهندسی ...

پایان نامه پیشنهاد روشی برای حفاظت خط انتقال مجهز به خازن سری

پایان نامه پیشنهاد روشی برای حفاظت خط انتقال مجهز به خازن سری پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته برق گرایش قدرت خطوط انتقالی که توسط رله‌های دیستانس حفاظت می‌شوند، دارای محدودیت‌هایی در حضور جبران ...

تحلیل قابلیت اطمینان سیستم حفاظت کاتدیک خطوط انتقال گاز بر ...

تاتاری، راضیه و ابریشمی، شکوفه و حسینی، سید محمود،1395،تحلیل قابلیت اطمینان سیستم حفاظت کاتدیک خطوط انتقال گاز بر مبنای روش ترکیبی زنجیره مارکوف و درخت خطا،دومین کنفرانس بین المللی مهندسی ...

کلیدزنی و بازبست تک قطبی در خط انتقال به منظور بهبود ...

بررسی بازبست خطوط انتقال نیرو بازبست خطوط انتقال نیروی برق علاوه بر افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه، باعث کاهش هزینه بهره برداری و نیز عدم نیاز به احداث خطوط جدید در بعضی از شرایط می گردد.

خدمات مشاوره برای اجرای پروژه‌های مستر پلان تله‌متری آب و ...

مهندسین مشاور موننکو ایران فعال در حوزه های تولید نیرو، دیسپاچینگ، ارتباطات و فناوری اطلاعات، خطوط انتقال و توزیع نیرو، ریلی، صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و معدن، مطالعات سیستم و انرژی، خطوط آب و فاضلاب، مشاوره مدیریت ...

شبیه سازی و تحلیل میدان الکتریکی در اطراف مقره های خطوط ...

بررسی تاثیر آلودگی و حلقه کرونا بر توزیع پتانسیل/ میدان الکتریکی در طول زنجیره مقره چینی خطوط انتقال هوایی در خطوط انتقال فشار قوی، زنجیره مقره های چینی نقش بسزایی را در قابلیت اطمینان یک ...

انتقال

بررسی سرعت باد مناسب جهت طراحی برپایه قابلیت اطمینان خطوط انتقال نیرو در ایران. آنالیز حالت گذرای اضافه ولتاژ موج صاعقه در سیستم انتقال با مدلسازی و بررسی دکل خط انتقال 400kv تبریز-زیاران

دانلود پروژه طراحی و آشنایی با تجهیزات خطوط انتقال نیرو ...

طراحی سیستم انتقال نیرو عبارتست از انتخاب خطوط و تجهیزات لازم که مقدار قدرت مورد نیاز را با مشخصات مورد تقاضا با پایین ترین هزینه سالیانه در مدت زمان مورد نیاز تحویل دهد. به طور کلی طراحی خطوط انتقال نیرو به دو بخش طراحی ...

بررسی تاثیرصاعقه بر قابلیت اطمینان خطوط انتقال - دانلود رایگان

بررسی تاثیرصاعقه بر قابلیت اطمینان خطوط انتقال نیرو.... - مدل سازی میله ها یا الکترود های عمودی برای سیستم زمین98 4-12- شماتیک و نتایج حاصل از برخورد صاعقه با فازa واضافه ولتاژ ایجاد شده در طول کابل gil با یک برقگیر در ابتدای ...

بررسی تجهیزات خطوط انتقال و کابل های AC و DC

فصل پنجم: مقایسه و بررسی کلی خطوط انتقال ac و dc. 5-1-مقدمه. ۵-۲-مقایسه نسبی خطوط انتقال dc و ac. 5-2-1- مسائل فنی. ۵-۲-۲- قابلیت اطمینان. ۵-۲-۳- مسائل اقتصادی. ۵-۳- مزایای اقتصادی خطوط انتقال hvdc نسبت به hvac

بهره‌برداری بهینه از ترانسفورماتورهای قدرت مبتنی به مفاهیم ...

تاثیر قابلیت اطمینان و پرشدگی بر هزینه‌های اختصاص داده شده به خدمات خطوط انتقال ..... بررسی تاثیر انواع مختلف مشترك در بهره برداری ریز شبكه مبتنی بر نیروگاه بادی با وجود ... آلپ گروه - .::tak-online::.

مقاله بررسی حفاظت دیفرانسیل در خطوط انتقال

حفاظتی با قابلیت اطمینان و سلکتیویته فوق العاده تشکیل می دهد. با توجه به مزایا و ویژگیهای این حفاظت، استفاده از آن درحفاظت خطوط انتقال انرژی همواره مورد نظر بوده است.

تحلیل قابلیت اطمینان سیستم حفاظت کاتدیک خطوط انتقال گاز بر ...

تاتاری، راضیه و ابریشمی، شکوفه و حسینی، سید محمود،1395،تحلیل قابلیت اطمینان سیستم حفاظت کاتدیک خطوط انتقال گاز بر مبنای روش ترکیبی زنجیره مارکوف و درخت خطا،دومین کنفرانس بین المللی مهندسی ...

پایان نامه پیشنهاد روشی برای حفاظت خط انتقال مجهز به خازن سری

پایان نامه پیشنهاد روشی برای حفاظت خط انتقال مجهز به خازن سری پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته برق گرایش قدرت خطوط انتقالی که توسط رله‌های دیستانس حفاظت می‌شوند، دارای محدودیت‌هایی در حضور جبران ...

بررسی تاثیرصاعقه بر قابلیت اطمینان خطوط انتقال - دانلود رایگان

بررسی تاثیرصاعقه بر قابلیت اطمینان خطوط انتقال نیرو word - مدل سازی میله ها یا الکترود های عمودی برای سیستم زمین98 4-12- شماتیک و نتایج حاصل از برخورد صاعقه با فازA واضافه ولتاژ ایجاد شده در طول کابل GIL با یک برقگیر در ابتدای ...

بررسی تاثیر ساختار سیستم زمین بر امپدانس پای دکل خطوط ...

افزایش امپدانس پای دکل خطوط انتقال نیرو یکی از عوامل اصلی خروج خطوط در اثر اصابت صاعقه می باشد و تأثیر مستقیمی بر قابلیت اطمینان خطوط دارد، علاوه بر این مقدار امپدانس پای دکل به طور مستقیم ...

پایان نامه پیشنهاد روشی برای حفاظت خط انتقال مجهز به خازن سری

پایان نامه پیشنهاد روشی برای حفاظت خط انتقال مجهز به خازن سری پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته برق گرایش قدرت خطوط انتقالی که توسط رله‌های دیستانس حفاظت می‌شوند، دارای محدودیت‌هایی در حضور جبران ...

بررسی تاثیرصاعقه بر قابلیت اطمینان خطوط انتقال نیرو

بررسی تاثیرصاعقه بر قابلیت اطمینان خطوط انتقال نیرو. ... قدرت بوده و اغلب باعث ایجاد وقفه در سرویس دهی و کاهش کیفیت توان و قابلیت اطمینان سیستم می شوند.ا ضافه ولتاژهای گذرا ناشی از صاعقه در ...

مقاله بررسی تاثیر خازنگذاری بر شاخصهای قابلیت اطمینان ...

بررسی تاثیر خازنگذاری بر شاخصهای قابلیت اطمینان مبتنی بر توان راکتیو سیستم قدرت سال انتشار: 1395 محل انتشار: اولین همایش ملی نگرشی نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

پایان نامه بررسی تاثیرصاعقه بر قابلیت اطمینان خطوط انتقال نیرو

پایان نامه بررسی تاثیرصاعقه بر قابلیت اطمینان خطوط انتقال نیرو پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق گرایش قدرت چکیده اضافه ولتاژها یکی از مهمترین عوامل مخرب و تهدید ...

بررسی کارایی حفاظت تفاضلی توان در خطوط انتقال نیرو

بررسی حالات گذرای ناشی از رعد و برق در خطوط و سیستمهای 230 و400 کیلوولت ایرا یکی از مراحل اولیه بررسی اثر رعدو برق بر روی خطوط انتقال نیرو ایران بدست آوردن منحنی ایزوکرونیک سالیانه کشور می باشد .

خطوط انتقال و فوق توزیع نیرو | پارس ساختار

رشد روزافزون میزان مصرف انرژی و توسعه صنعت برق با افزایش مراکز تولید انرژی و توسعه جغرافیایی آنها و همچنین گسترش شبکه توزیع میسر شده است. بدیهی است طراحی و احداث خطوط انتقال نیرو با راندمان و قابلیت اطمینان بالا از ...

نقش امارات در دادرسی مدنی

آموزش نحوه تهيه پروپوزال پژوهشی

قراردادهای نفتی بین المللی

دانلود طرح توجیهی تولید شیر سویا به عنوان غذای کودک در 70 صفحه - فایل WORD

دانلود پاورپوینت سمینار پرورش مرغ تخمگذار تجاری

دانلود نمونه پروپوزال رشته مدیریت سیستم و بهره وری

دانلود پاورپوینت درس 5 الدرس الخامس عربی 10 انسانی

دانلود پاورپوینت درس 5 الدرس الخامس عربی 10 انسانی