دانلود رایگان


پیش بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی های گاز با استفاده از شبکه عصبی - دانلود رایگاندانلود رایگان پیش بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی های گاز با استفاده از شبکه عصبی نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 171 صفحه چكيده خوردگی پدیده ای است که به علت تأثیر عوامل مختلف، پیچیدگی بسیار زیادی دارد و به راحتی قابل مدلسازی نیست. جهت پیش بینی و مدلسازی خوردگی به واکنش ها و فرآیندهای

دانلود رایگان پیش بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی های گاز با استفاده از شبکه عصبینوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 171 صفحه چكيدهخوردگی پدیده ای است که به علت تأثیر عوامل مختلف، پیچیدگی بسیار زیادی دارد و به راحتی قابل مدلسازی نیست. جهت پیش بینی و مدلسازی خوردگی به واکنش ها و فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و الکتروشیمیایی آن توجه می شود و مدلسازی بر اساس آن انجام می گیرد. با وجود موفقیت هایی که این مدل ها داشته اند، لیکن به علت تعدد عوامل تأثیرگذار که بعضا ناشناخته نیز هستند، نیاز به مدل هایی است که با دقت بیشتری این پدیده را مدلسازی و پیش بینی کنند. ضمنا، صنایع نفت و گاز خصوصا صنایع بالادستی همواره با معضل پدیده سایش/خوردگی مواجه بوده است و علاوه بر محدودیت های ذاتی موجود در مخزن که بر توان تولید چاه های تولیدی گاز هر مخزن اثر می گذارد، محدودیت سرعت سیال در رشته تولیدی چاه به منظور پیشگیری از پدیده سایش/ خوردگی یکی دیگر از عوامل تعیین کننده ظرفیت تولیدی یک چاه گازی می باشد. یک روش معمول برای بدست آوردن سرعت تولید استفاده از رابطه ی پیشنهاد شده توسط استاندارد API RP 14E است. در این رابطه فاکتور C،که همان ثابت سرعت سایش است، در شرایط مختلف توسط استاندارد پیشنهاد شده است. تجربه نشان داده که پیشنهاد این استاندارد در بسیاری موارد محافظه کارانه است. هدف از این تحقیق پیش بینی نرخ خوردگی توسط شبکه عصبی و همچنین ثابت سرعت سایش توسط شبکه های عصبی مصنوعی است و پیشنهاد عددی مناسب برای ثابت C با استفاده از داده های میدانی از چاه¬های گازی مورد بحث است، بنحوی که پدیده ی سایش/خوردگی اتفاق نیافتد.واژه‌های کلیدی: شبکه عصبی، خوردگی فلزات، ثابت سایش، لوله مغزی، چاه گازی فهرست مطالب عنوان صفحهفصل اول: مقدمه 9۱-۱ معرفی کل تحقیق 9۱-۲ فعالیت های پیشین و تاریخچه تحقیق 11۱-۳ اهداف پژوهش 17فصل دوم: شبکه های عصبی 18۲-۱ مدلسازی نرون تنها 19۲-۲ تابع فعالیت 20۲-۳ معماری شبکه عصبی 21۲-۳-۱ شبکه های پیشخور 22۲-۳-۲ شبکه های برگشتی 22۲-۴ الگوریتم های یادگیری 23۲-۵ شبکه عصبی MLP 24۲-۵-۱ الگوریتم پس انتشار خطا 25۲-۵-۲ سیگنال خطا 26۲-۵-۳ انتخاب نرخ یادگیری 26۲-۵-۴ مرحله آموزش 27۲-۵-۵ قابلیت تعمیم دهی 27۲-۵-۶ توقف آموزش 28۲-۶ شبکه RBF 29۲-۶-۱ ساختار شبکه عصبی شعاعی 30۲-۶-۲-۱ تعيين موقعيت مراکز 35۲-۶-۲-۲ تعيين انحراف استاندارد 37۲-۶-۲-۳ آموزش ماتريس وزن لايه خروجي 38فصل سوم: منطق فازی 40۳-۱ مقدمهای بر سیستمهای فازی 40۳-۲ اجزاء پایه سیستم استنتاج فازی(FIS) 45۳-۲-۱ پایگاه قواعد فازی 45۳-۲-۱-۱ ویژگی های مجموعه قواعد 45۳-۲-۲ موتور استنتاج فازی 47۳-۲-۲-۱ استنتاج مبتنی بر ترکیب قواعد 47۳-۳ غیرفازی‌ساز 49۳-۳-۱ غیرفازی‌ساز مرکز ثقل 49۳-۳-۲ غیرفازی‌ساز میانگین مراکز 49۳-۳-۳ غیرفازی‌ساز ماکزیمم 50فصل چهارم: سیستم های استنتاج فازی-عصبی تطبیقیANFIS)) 52فصل پنجم: خوردگی 54۵-۱ مقدمه ای بر خوردگی 54۵-۱-۱ هزینه های خوردگی 56۵-۱-۲ بررسی انواع خوردگی 57۵-۲ طراحی سیستم های آلی ضدخوردگی 68۵-۳ خوردگي در تأسيسات نفت و گاز 70۵-۳-۱ خوردگي توسط گاز خورنده دي ‌اكسيدكربن 71۵-۳-۲ خوردگي توسط مايعات خورنده مخازن نفتي 73۵-۳-۳ خوردگي توسط گاز خورنده سولفيد هيدروژن 73۵-۴ خوردگی در سیستم های سه فازی چاه ها و لوله های گاز و روش های کنترل آن 77۵-۴-۱ روش های کنترل خوردگی 77۵-۴-۱-۱ بازدارنده های خوردگی 78۵-۳-۱-۲ روش تثبیت pH 82فصل ششم: پدیده ی سایش در سیستم های تولید هیدروکربن 88۶-۱ فرایند سایش در چاه های تولیدی نفت و گاز 89۶-۲ مکانیزم های سایش 90۶-۲-۳ آسیب پذیری تجهیزات در برابر پدیده سایش: 90۶-۳-۲-۱ جنس تجهیزات 92۶-۳-۲-۲ فلزات هادی و مواد مرسوم دیگر 92۶-۳-۲-۳ مواد ویژه مقاوم در برابر سایش 93۶-۴ سایش ناشی از ماسه یا ریز ذرات 94۶-۴-۱ تولید ماسه و انتقال آن 94۶-۴-۲ اندازه، شکل و سختی ذرات جامد 96۶-۵ سایش/ خوردگی 97۶-۶ سایش ناشی از اصابت قطرات مایع 98۶-۷ کاویتاسیون 100۶-۸ سایش ناشی از ذرات جامد در زانویی ها 101۶-۹ سایش ذرات جامد در اتصالات Tشکل یکسر بسته 103۶-۱۰ روش های پایش، جلوگیری و مدیریت پدیده سایش 104۶-۱۰-۱ تکنیک های مدیریت سایش 105۶-۱۰-۱-۱ کاهش دبی تولیدی 105۶-۱۰-۱-۲ طراحی خط لوله 105۶-۱۰-۱-۳ جداسازی و حذف ماسه از جریان 106۶-۱۰-۱-۴ دستورالعمل و پیش بینی سایش 107۶-۱۰-۱-۵ ارزیابی ضخامت دیواره 109۶-۱۱ ابزارهای پیش بینی سایش و مروری بر تحقیقات صورت گرفته 110۶-۱۱-۱ مروری بر مهمترین استانداردها در طراحی خطوط لوله و مدیریت سایش 110۶-۱۱-۲ ابزارها و مدل های پیش بینی سایش 111۶-۱۱-۲-۱ استاندارد API RP 14E 112۶-۱۱-۲-۲ دیگر مدل های پیش بینی سایش 117۶-۱۱-۳ مقایسه مدل های پیش بینی سایش در زانویی ها 124فصل هفتم: روش تحقیق 131۷-۱ پیش بینی نرخ خوردگی 134۷-۱-۱ پیش بینی نرخ خوردگی با استفاده از شبکه عصبی 134۷-۱-۲ پیش بینی نرخ خوردگی با استفاده از ANFIS 141۷-۲ پیش بینی ثابت سرعت سایش 151فصل هشتم: نتیجه گیری 158فصل نهم: پیشنهادات 159منابع 160

پیش بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی های گاز با استفاده از شبکه عصبی


نرخ خوردگی


سرعت سایش


لوله مغزی های گاز


شبکه عصبی


ابزاردقیق


اتوماسیون در صنعت نفت


صنعت نفتپیش


بینی


نرخ


خوردگی


و


ثابت


سرعت


سایش


در


لوله


مغزی


های


گاز


با


استفاده


از


شبکه


عصبی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت انگیزش

پیش¬بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی¬های گاز با استفاده از شبکه عصبی ; بررسی و شناخت علل و عوامل مرتبط با كجروی اجتماعی در بن نوجوانان دانش آموز دختر

مقاله مدل سازی سرعت درپرش هیدرولیکی بعد از سرریزهای اوجی ...

از شبکه عصبی مصنوعی به عنوان ابزار مدل سازی استفاده شد. شبکه مورد استفاده یک شبکه Feed Forward بوده و از روش Levenberg-Marquardt برای آموزش آن استفاده شد. طول، عرض، عمق و دبی به عنوان پارامترهای ورودی و سرعت ...

بیتوته پورتال جامع شامل خبر، سرگرمی، روانشناسی، زناشویی ...

بیتوته پورتال جامع شامل اخبار،سرگرمی،روانشناسی،زناشویی،فال و طالع بینی،دکوراسیون،آشپزی،گردشگری،داستان،ورزش،کودکان،مدل لباس،آگهی،احکام،گالری عکس،قیمت ارز،روابط زناشویی،مدل آرایش،دارو های گیاهی،دانستنی ها ...

آموزش پیشرفته طراحی داخلی کلاسیک در تری دی مکس به زبان فارسی

پیش¬بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی¬های گاز با استفاده از شبکه عصبی ; پژوهش بررسی ارتباط بین نیمرخ روانی و عود بیماری اعتیاد ; بررسی فروپاشی پیش¬رونده¬ی پل¬های خرپائی

دانلود پایان نامه ارشد : سنتز و بررسی اثرات ضد دردی مشتق ...

فنسیکلیدین با نام شیمیایی 1-(1- فنیل سیکلو هگزیل) پی پیریدین ونام تجاری سرنیلان و با علامت اختصاریpcp نشان داده می شود. این ترکیب به صورت خالص یک پودر کریستالی سفید رنگ است که به راحتی در آب حل می شود ودارای وزن مولکولی 38/243 و ...

فنی و مهندسی – برگه 69 – filenaab.ir

پیش­بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی­های گاز با استفاده از شبکه عصبی 29,000 تومان 15,000 تومان 0

پروژه و پایان نامه مکانیک سیالات

دانلود پایان نامه : پیش­ بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی­های گاز با استفاده از شبکه عصبی دانلود پایان نامه ارشد : سیستم تشخیص موانع موجود در جاده بروش دیتا فیوژن چند حسگری

آموزش پیشرفته طراحی داخلی کلاسیک در تری دی مکس به زبان فارسی

پیش¬بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی¬های گاز با استفاده از شبکه عصبی ; پژوهش بررسی ارتباط بین نیمرخ روانی و عود بیماری اعتیاد ; بررسی فروپاشی پیش¬رونده¬ی پل¬های خرپائی

پایان نامه ارشد پیش بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در ...

پایان نامه ارشد پیش بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی های گاز با استفاده از شبکه عصبی مقطع : کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – سیستم های انرژی چکیده خوردگی پدیده¬ای است که به علت تأثیر عوامل مختلف، پیچیدگی بسیار ...

شبیه‌سازی و تعیین ظرفیت هیدرولیکی خورگورسوزان در سیلاب ...

پیش بینی رفتار هیدرولیکی کانال خور گورسوزان در مقابل سیلاب‌های احتمالی جهت کاهش خسارت وارده به مناطق شهری، تاسیسات در حال ساخت در اطراف خور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. هدف این تحقیق تلفیق مدل هیدرولیکی hec-ras با ...

دانلود پایان نامه مکانیک

دانلود پایان نامه : پیش­ بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی­های گاز با استفاده از شبکه عصبی دانلود پایان نامه ارشد : سیستم تشخیص موانع موجود در جاده بروش دیتا فیوژن چند حسگری

دانلود پایان نامه مکانیک

دانلود پایان نامه : پیش­ بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی­های گاز با استفاده از شبکه عصبی دانلود پایان نامه ارشد : سیستم تشخیص موانع موجود در جاده بروش دیتا فیوژن چند حسگری

حسن هاشمی پور رفسنجانی

معادلات مدل ریاضی جهت پیش بینی عددیدی ، burn-off وتعیین شرایط بهینه با استفاده از نرم افزار dx8 بدست آمد.پس از تجزیه و تحلیل وبهینه سازی داده ها در نرم افزار درشرایط بهینه در فعالسازی بادی اکسید ...

مقاله بررسی لایه مرزی سرعت و حرارت در داخل و خارج لوله ...

هدف اصلی این مطالعه بررسی هندسه لایه مرزی حرارت و سرعت در اطراف دیواره لوله مارپیچ در یک مبدل حرارتی پوسته-لوله ای است. برای نیل به این هدف هندسه مبدل... : تی پی بین، پایگاه داده های علمی تمام متن

دانلود پایان نامه مبانی نظری نارسایی هیجانی - رابطه بین ...

۲-۳ مبانی نظری نارسایی هیجانی یکی از مفاهیمی که به تازگی وارد حوزه روانشناسی شده است، نارسایی هیجانی است، این اصطلاح اولین بار توسط سیفنئوس[۱] (۱۹۷۰) جهت مشخص کردن افرادی که فقدان ظرفیت بارز در تشخیص و ابراز کلامی ...

8th National Congress On Civil Engineering

پیش بینی ضریب نفوذ پذیری خاک های ریز دانه غیر اشباع نسبت به فاز آب،با استفاده از روش های شبکه عصبی مصنوعی و برنامه ریزی ژنتیک

پروژه و پایان نامه مکانیک سیالات

دانلود پایان نامه : پیش­ بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی­های گاز با استفاده از شبکه عصبی دانلود پایان نامه ارشد : سیستم تشخیص موانع موجود در جاده بروش دیتا فیوژن چند حسگری

دانش‌رسان - مقاله‌های کلمه‌ی کلیدی اجزاء محدود

در این مقاله به طراحی cng با استفاده از اجزاء محدود و مطابق با استانداردهای موجود در مورد پرداخته شده است.جنس مخزن از فولاد آلیاژ پایین 4130 است.در محاسبه مقدار عمر مخزن از هر دو روش تنش– عمر و کرنش – عمر استفاده شده است تا ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ...

4313 - پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور جاندیر با استفاده از دو ساختار متفاوت شبکه عصبی mlp (چکیده) 4314 - مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین دو گونه از جنس Cuminum با استفاده از نشانگرهای مولکولیAFLP ...

پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی مهندسی صنایع

پایان نامه عنوان پایان نامه – پیش بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی های گاز با استفاده از شبکه عصبی مهندسی الکترونیک ۱۶۹

8th National Congress On Civil Engineering

پیش بینی ضریب نفوذ پذیری خاک های ریز دانه غیر اشباع نسبت به فاز آب،با استفاده از روش های شبکه عصبی مصنوعی و برنامه ریزی ژنتیک

پایان نامه های دانلودی رشته مکانیک - دانلود پایان نامه ...

پایان نامه پیش­ بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی­های گاز با بهره گرفتن از شبکه عصبی; دانلود پایان نامه سیستم تشخیص موانع موجود در جاده بروش دیتا فیوژن چند حسگری

دانلود پاورپوینت انگیزش

پیش¬بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی¬های گاز با استفاده از شبکه عصبی ; بررسی و شناخت علل و عوامل مرتبط با كجروی اجتماعی در بن نوجوانان دانش آموز دختر

پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی مهندسی صنایع

پایان نامه عنوان پایان نامه – پیش بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی های گاز با استفاده از شبکه عصبی مهندسی الکترونیک ۱۶۹

آموزش پیشرفته طراحی داخلی کلاسیک در تری دی مکس به زبان فارسی

پیش¬بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی¬های گاز با استفاده از شبکه عصبی ; پژوهش بررسی ارتباط بین نیمرخ روانی و عود بیماری اعتیاد ; بررسی فروپاشی پیش¬رونده¬ی پل¬های خرپائی

شبیه‌سازی و تعیین ظرفیت هیدرولیکی خورگورسوزان در سیلاب ...

پیش بینی رفتار هیدرولیکی کانال خور گورسوزان در مقابل سیلاب‌های احتمالی جهت کاهش خسارت وارده به مناطق شهری، تاسیسات در حال ساخت در اطراف خور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. هدف این تحقیق تلفیق مدل هیدرولیکی hec-ras با ...

آیین نامه ها و نشریات - مهندسی دانلود

پایان نامه ارشد پیش بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی های گاز با استفاده از شبکه عصبی مقطع : کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – سیستم های انرژی چکیده خوردگی پدیده¬ای است که به ع...

پیش بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی - دانلود ...

پیش بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی های گاز با استفاده از شبکه عصبی word سازی نرون تنها19 های پیش خور22 های برگشتی22 های یادگیری23 mlp24 دهی27 rbf29 (fis)45 anfis))52 ph82 tشکل یکسر بسته103 api rp 14e112 anfis141

پیش بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی - دانلود ...

پیش بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی های گاز با استفاده از شبکه عصبی word سازی نرون تنها19 های پیش خور22 های برگشتی22 های یادگیری23 mlp24 دهی27 rbf29 (fis)45 anfis))52 ph82 tشکل یکسر بسته103 api rp 14e112 anfis141

دانلود پایان نامه مبانی نظری نارسایی هیجانی - رابطه بین ...

۲-۳ مبانی نظری نارسایی هیجانی یکی از مفاهیمی که به تازگی وارد حوزه روانشناسی شده است، نارسایی هیجانی است، این اصطلاح اولین بار توسط سیفنئوس[۱] (۱۹۷۰) جهت مشخص کردن افرادی که فقدان ظرفیت بارز در تشخیص و ابراز کلامی ...

دانلود پایان نامه : پیش­ بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش ...

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ابزاردقیق و اتوماسیون در صنعت نفت عنوان : پیش­ بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی­های گاز با بهره گرفتن از شبکه عصبی دانشگاه شیراز دانشكده الکترونیکی پایان ...

دانلود پاورپوینت ویژگی های منطقه جنوب غربی آسیا درس نوزدهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

دانلود جزوه آموزشی ISO_9001-2008

ماهیت شناسی در اعمال حقوقی

خونریزی خارجی

پاورپوینت دیوار هوشمند ، ساخت دیوار بتنی شفاف با قابلیت تغییر رنگ

بانک سوالات جامع راهنمایی و رانندگیدانلود گزارش کارآموزی رشته عمران با عنوان مترو