دانلود رایگان


بهبود عملکرد روش MSOGI FLL در تشخیص فرکانس شبکه تحت شرایط اتصال کوتاه - دانلود رایگاندانلود رایگان بهبود عملکرد روش MSOGI FLL در تشخیص فرکانس شبکه تحت شرایط اتصال کوتاه نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 114 صفحه چکیده امروزه بحث کنترل و مانیتورینگ سیستم یکی از مهترین بحث ها در شبکه ی قدرت می باشد که برای طراحی ادوات کنترلی به دانستن دقیق وضعیت شبکه ی قدرت نیازمندیم. با دانستن وض

دانلود رایگان بهبود عملکرد روش MSOGI FLL در تشخیص فرکانس شبکه تحت شرایط اتصال کوتاهنوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 114 صفحه چکیده امروزه بحث کنترل و مانیتورینگ سیستم یکی از مهترین بحث ها در شبکه ی قدرت می باشد که برای طراحی ادوات کنترلی به دانستن دقیق وضعیت شبکه ی قدرت نیازمندیم. با دانستن وضعیت شبکه در هر لحظه میتوان از تغییرات ولتاژ، جریان، فرکانس مطلع بود و میتوان با عملکردی مناسب از خارج شدن این پارامترها از حول نقطه ی کاری جلو گیری کرد. یکی از پارامترهایی که باید تشخیص داده شود فرکانس شبکه می باشد که در این پایان نامه به آن پرداخته می شود. روش های ارا‌ئه شده جهت تشخیص فرکانس مبتنی بر حلقه های قفل شونده در فاز همچون حلقه فاز قفل شده ابتدایی ، PLL1(حلقه قفل شونده فاز) با قاب مرجع همزمان ، PLL با دو قاب مرجع همزمان جدا شده و PLL با دو انتگرالگیر تعمیم یافته مرتبه دوم در زمره روش مرسوم است. نحوه رسیدن از حلقه قفل شونده فاز به حلقه قفل شونده فرکانس (FLL2) و روش های مبتنی بر حلقه قفل شونده فرکانس شامل FLLبا دو انتگرال گیر تعمیم یافته مرتبه دوم و FLL باچند انتگرال گیر تعمیم یافته مرتبه دوم در همین راستا قابل ذکر می باشند. روش های مذکور سیر تکاملی داشته و هر روش از روش پیشین کارا تر میباشد. در نهایت دراین پایان نامه روشی برای بهبود عملکرد روش FLL با چند انتگرال گیر تعمیم یافته مرتبه دوم در تشخیص فركانس شبکه تحت شرایط اتصال كوتاه ارائه شده و کارایی آن با روش های مرسوم مقایسه و تحلیل میگردد. فهرست مطالب• فصل اول ۱مقدمه…………………. 1 ۱-۱- پیشگفتار………… ۱ 1-2- دستاورد های پایان نامه۴• فصل دوم. ۷مروری بر کارهای گذشته۷۲-۱- سیر تکاملی PLL ها در تشخیص فرکانس و رسیدن به FLL ها ۷۲-۲- تشخیص فرکانس با استفاده از مدار حلقه قفل شده در فاز ابتدایی ۸۲-۲-۱- حلقه با فاز قفل شونده ديجيتال ۹۲-۲-۲- حلقه با فاز قفل شونده آنالوگ ۱۰۲-۲-۳- آشكارساز فاز ۱۱۲-۳- PLL باقاب مرجع همزمان (SRF PLL) 13۲-۴- PLL با دوقاب مرجع همزمان جدا شده(DDSRF PLL) 15۲-۵- PLL با دو انتگرالگیرتعمیم یافته مرتبه دوم(DSOGI PLL) 18۲-۶- FLLبا دو انتگرالگیرتعمیم یافته مرتبه دوم(DSOGI FLL) 21۲-۷- مقایسه روش های تشخیص فرکانس مذکور 27• فصل سوم 29مطالعه و بررسی روش FLL با چند انتگرالگیر تعمیم یافته مرتبه دوم ۲۹ ۳-۱- مقدمه ۲۹۳-۲- FLLباچند انتگرالگیرتعمیم یافته مرتبه دوم ((MSOGI FLL 30۳-۲-۱- شبیه سازی MSOGI FLL 30۳-۲-۲– بلوک دیاگرام تبدیل کلارک ۳۰۳-۲-۳- بلوک دیگرام شبکه تجزیه هارمونیک (HDN) 31۳-۲-۴- بلوک دیاگرام انتگرال گیرتعمیم یافته مرتبه دوم (SOGI) 32۳-۲-۵- بلوک دیاگرام حلقه قفل فرکانس (FLL) 33۳-۲-۶- بلوک دیاگرام محاسبه توالی مثبت و منفی (PNSC)34۳-۳- نتایج شبیه سازی روش پایه۳۶۳-۳-۱- رخ داد اتصال کوتاه تکفاز۳۷۳-۳-۲- رخ داد هارمونیک سوم۳۸۳-۳-۳- رخ داد هارمونیک پنجم39۳-۳-۴- رخ داد هارمونیک هفتم۴۰۳-۳-۵- رخ داد هارمونیک یازدهم۴۱۳-۳-۶- رخ داد ساب هارمونیک ۲۰ هرتز۴۲۳-۳-۷- رخ داد اینتر هارمونیک ۱۶۰ هرتز۴۳۳-۳-۸- رخ داد هارمونیک ها، ساب هارمونیک، اینتر هارمونیک و اتصال کوتاه… ۴۴۳-۳-۹- بررسی تشخیص دامنه هارمونیک ها۴۵۳-۳-۱۰- بررسی دامنه اینترهارمونیک ۱۶۰ هرتز و ساب هارمونیک ۲۰ هرتز……………… ۴۶• فصل چهارم۴۷پیشنهاد بهبود عملکرد روش MSOGI FLL در تشخیص فرکانس۴۷۴-۱- مقدمه………… ۴۷۴-۲- پیشنهاد روش های کاهش زمان تشخیص فرکانس۴۹۴-۲-۱- تغییر گاما ، زمان تغییر فرکانس 49۴-۲-۲- جدا کردن ضریب K53۴-۳- روش اتصال پشت سر هم (آبشاری) SOGI58• فصل پنجم۶۰شبیه سازی روش بهبود یافته MSOGI FLL تحت شرایط اتصال کوتاه۶۰۵-۱- شبیه سازی روش MSOGI FLL با پیش فیلتر (WPF)60۵-۲- شبیه سازی روش بهبود یافته ۶۱۵-۲-۱- بلوک تغییر گاما زمان تغییر فرکانس 61۵-۲-۲- جداسازی ضریب میرایی (K)62۵-۳- نتایج شبیه سازی روش بهبود یافته۶۴۵-۳-۱- رخ داد اتصال کوتاه تکفاز۶۵۵-۳-۲- رخ داد هارمونیک سوم و اتصال کوتاه۶۶۵-۳-۳- رخ داد هارمونیک پنجم و اتصال کوتاه۶۷۵-۳-۴- رخ داد هارمونیک هفتم و اتصال کوتاه۶۸۵-۳-۵- رخ داد هارمونیک یازدهم و اتصال کوتاه۶۹۵-۳-۶- رخ داد ساب هارمونیک ۲۰ هرتز و اتصال کوتاه تکفاز۷۰۵-۳-۷- رخ داد اینتر هارمونیک ۱۶۰ هرتز و اتصال کوتاه تکفاز۷۱۵-۳-۸- رخ داد هارمونیک ها، ساب هارمونیک، اینتر هارمونیک و اتصال کوتاه… ۷۲۵-۳-۹- بررسی تشخیص دامنه هارمونیک ها۷۳۵-۳-۱۰- بررسی دامنه اینترهارمونیک ۱۶۰ هرتز و ساب هارمونیک ۲۰ هرتز…………….. ۷۴۵-۴- جمع بندی۷۵• فصل ششم…. ۷۶نتیجه گیری و پیشنهادات۷۶۶-۱- نتیجه گیری………. ۷۶۶-۲- پیشنهادات………………. ۷۷• مراجع…………… ۷۸

بهبود عملکرد روش MSOGI FLL در تشخیص فرکانس شبکه تحت شرایط اتصال کوتاه


بهبود عملکرد روش MSOGI FLL


تشخیص فرکانس شبکه


شرایط اتصال کوتاه


MSOGI FLL


برق قدرت


پایان نامه برق قدرت


مهندسی برق قدرتبهبود


عملکرد


روش


MSOGI


FLL


در


تشخیص


فرکانس


شبکه


تحت


شرایط


اتصال


کوتاه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


1و1ییامنهار1مئلاع1ییاسانش1و1صیخشت1یارب1دیدج1دنمشوه1ریوصت1ش ...

2181ات12071هحص1،13971لاس1،11هرامش1،501هرود1،ریبکریما1کیناکم1یسدنهم1هیرشن 209.]17[ دباییم شهاک یهجوت ...

پایان نامه طراحی و پیاده‌ سازی الگوریتم حلقه قفل فاز در یک ...

پایان نامه طراحی و پیاده‌ سازی الگوریتم حلقه قفل فاز در یک جبران‌ ساز استاتیکی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته برق قدرت گرایش سیستم‌های قدرت چکیده: جبران‌ سازی توان راکتیو همواره جزء موضوع‌های مهم ...

ﻲﻟﻮﻠﺳ ﺖﺸﻛ يﺎﻫ ﻚﻴﻨﻜﺗ ﻲﺗﺎﻣﺪﻘﻣ لﻮﺻا و ﻲﻧﺎﺒﻣ

ﻲﻟﻮﻠﺳ ﺖﺸﻛ يﺎﻫ ﻚﻴﻨﻜﺗ ﻲﺗﺎﻣﺪﻘﻣ لﻮﺻا و ﻲﻧﺎﺒﻣ _____ ٤٢.....ﻲﻟﻮﻠﺳ ﺖﺸﻛ هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ رد ﺮﻄﺧ ﻞﻣاﻮﻋ لﺮﺘﻨﻛ و ﻲﻨﻤﻳا

مقاله بررسی عددی روش غیرفعال روی بهبود فرآیند اختلاط در یک ...

در سال های اخیر،تحلیل جریان سیالات در ابعاد میکرو اهمیت بسیارییافته است. این موضوع که با نام کلی ماکروفلوییدیک شناخته می شودشامل بررسی اختلاط جریان های سیا ...

بهبود عملکرد آبیاری سطحی با مدیریت زمان قطع جریان در مدل ...

'بهبود عملکرد آبیاری سطحی با مدیریت زمان قطع جریان در مدل SIRMOD (مطالعه موردی: کشت و صنعت و دامپروری مغان)', تحقیقات آب و خاک ایران, 48(4), pp. 811-822. doi: 10.22059/ijswr.2017.216790.667547

مقایسه ی عملکرد شناختی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز ...

•ZÆ] ÕZ¼‹,µÁYÕÁ{É•Zf‡€a•{ÊŒz^¿YÂeŠÅÁ„a É{Z ½ZËZf¼ÅÁ Á ¸° Y¶bÌf·Â»Ä]Ôf^»½Y Z¼Ì] {ÊfyZÀ { °¸¼ ÉÄ ËZ¬»

مقاله بررسی عددی روش غیرفعال روی بهبود فرآیند اختلاط در یک ...

در سال های اخیر،تحلیل جریان سیالات در ابعاد میکرو اهمیت بسیارییافته است. این موضوع که با نام کلی ماکروفلوییدیک شناخته می شودشامل بررسی اختلاط جریان های سیا ...

بهینه سازی شبکه های انتقال آب توسط الگوریتم ژنتیک و منطق فازی

بهینه سازی شبکه های توزیع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک با پارامترهای فازی پارامترهای ورودی در طراحی و ارزیابی عملکرد هیدرولیکی شبکه های توزیع آب دقیق نیستند و در معرض عدم قطعیت فراوان قرار دارند.

NextLab | دستوالعمل کار در بخش جداسازی

دستوالعمل کار در بخش جداسازی 1-هدف: از تدوین این دستورالعمل حصول اطمینان از نحوه صحیح جداسازی نمونه های خون دریافتی از بخش نمونه گیری آزمایشگاه است به گونه ای که کیفیت لازم برای انجام آزمایش برروی نمونه در حد مطلوب حفظ ...

استنتاج شبکه های تنظیمات ژنی از روی داده های سری زمانی ...

روش های زیادی برای تشخیص شبکه های تنظیم کننده ژنتیکی پیشنهاد شده است. در این میان، شبکه های بیزین دینامیک مزایای ویژه ای دارا می باشند که باعث شده تا توجه زیادی را به خود جلب کنند.

بایگانی‌ها برق قدرت - گروه پژوهشی رساله نگار

بهبود عملکرد روش msogi fll در تشخیص فرکانس شبکه تحت شرایط اتصال کوتاه 10,000 تومان افزودن به سبد خرید نمایش جزئیات

بهبود عملکرد روش MSOGI FLL در تشخیص فرکانس شبکه تحت ...

بهبود عملکرد روش msogi fll در تشخیص فرکانس شبکه تحت شرایط اتصال کوتاهچکیده 1 (حلقه قفل شونده فاز) با قاب مرجع همزمان ، pll با دو قاب مرجع همزمان جدا شده و pll با دو انتگرالگیر تعمیم یافته مرتبه دوم در زمره روش مرسوم است.

بهینه سازی شبکه های انتقال آب توسط الگوریتم ژنتیک و منطق فازی

بهینه سازی شبکه های توزیع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک با پارامترهای فازی پارامترهای ورودی در طراحی و ارزیابی عملکرد هیدرولیکی شبکه های توزیع آب دقیق نیستند و در معرض عدم قطعیت فراوان قرار دارند.

بایگانی‌ها برق قدرت - گروه پژوهشی رساله نگار

بهبود عملکرد روش msogi fll در تشخیص فرکانس شبکه تحت شرایط اتصال کوتاه 10,000 تومان افزودن به سبد خرید نمایش جزئیات

کنترل و بهبود رفتار مبدل های متصل به شبکه در هنگام بروز خطا

در این راستا این مقاله روشی کاربردی جهت بهبود عملکرد سیستم pv متصل به شبکه هنگام رخداد خطای افت ولتاژ (که از خطاهای بسیار محتمل می باشد) ارائه داده است.

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد تشخیص ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد تشخیص گوینده. جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد تشخیص گوینده تعداد 100 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ها و پروژه های ...

ارزیابی تأثیر حضور واحد تولید پراکنده بر عملکرد خرده¬فروش ...

برنامه ریزی مبتنی بر ریسک اشتراک واحدهای نیروگاهی در حضور ... بهبود عملکرد روش msogi fll در تشخیص فرکانس شبکه تحت شرایط اتصال کوتاه ... کنترل تولیدات پراکنده در بازار خرده فروشی با روش مونت کارلو ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد تشخیص ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد تشخیص گوینده. جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد تشخیص گوینده تعداد 100 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ها و پروژه های ...

مدلسازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست :پایان ...

4-7-1 الگوریتم mpc افق کوتاه 76. 4-7-1-1l=1 افق پیشگویی.. 77. ... doc بهبود عملکرد روش msogi fll در تشخیص فرکانس شبکه تحت شرایط اتصال کوتاه : ...

دانلود ترجمه مقاله بهبود عملکرد TCP در شبکه های بیسیم ...

دانلود رایگان مقاله انگلیسی isi با ترجمه فارسی" بهبودبخشی عملکرد tcp، در شبکه های بیسیم کدگذاری شده چند هاپی" مقاله ترجمه شده مهندسی کامپیوتر

دانلود مقاله : استراتژی های کنترل برای کارکرد شبکه های کوچک

عملکرد شبکه کوچک در خصوص کنترل منبع انرژی اولیه پلتفرم های شبیه سازی شبکه کوچک شروع خاموشی شبکه کوچک شکل 1 : شبکه آزمایشی LV در پلتفرم شبیه سازی Matlab/Simulink بحث و نتایج

مقاله بهبود عملکرد شبکه ترکیبی FSO/RF

در این تحقیق بهبود توان عملیاتی شبکه های مش بی سیم ترکیبی مخابرات نوری فضای آزاد و مخابرات رادیویی مورد مطالعه قرار می گیرد و به دنبال راهکاری برای دو موضوع می باشد: 1- تعیین محل قرارگیری تعداد محدودی لینک نوری فضای آزاد ...

مقاله بررسی عددی روش غیرفعال روی بهبود فرآیند اختلاط در یک ...

در سال های اخیر،تحلیل جریان سیالات در ابعاد میکرو اهمیت بسیارییافته است. این موضوع که با نام کلی ماکروفلوییدیک شناخته می شودشامل بررسی اختلاط جریان های سیا ...

بهبود عملکرد روش MSOGI FLL در تشخیص فرکانس شبکه تحت شرایط ...

چکیده تحقیق بهبود عملکرد روش msogi fll در تشخیص فرکانس شبکه تحت شرایط اتصال کوتاه : امروزه بحث کنترل و مانیتورینگ سیستم یکی از مهترین بحث ها در شبکه ی قدرت می باشد که برای طراحی ادوات کنترلی به ...

بهبود عملکرد روش MSOGI FLL در تشخیص فرکانس شبکه تحت ...

بهبود عملکرد روش msogi fll در تشخیص فرکانس شبکه تحت شرایط اتصال کوتاهچکیده 1 (حلقه قفل شونده فاز) با قاب مرجع همزمان ، pll با دو قاب مرجع همزمان جدا شده و pll با دو انتگرالگیر تعمیم یافته مرتبه دوم در زمره روش مرسوم است.

پایان نامه طراحی و پیاده‌ سازی الگوریتم حلقه قفل فاز در یک ...

پایان نامه طراحی و پیاده‌ سازی الگوریتم حلقه قفل فاز در یک جبران‌ ساز استاتیکی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته برق قدرت گرایش سیستم‌های قدرت چکیده: جبران‌ سازی توان راکتیو همواره جزء موضوع‌های مهم ...

مقاله بررسی عددی روش غیرفعال روی بهبود فرآیند اختلاط در یک ...

در سال های اخیر،تحلیل جریان سیالات در ابعاد میکرو اهمیت بسیارییافته است. این موضوع که با نام کلی ماکروفلوییدیک شناخته می شودشامل بررسی اختلاط جریان های سیا ...

ﯽﺗﺎﻣﺪﻘﻣ ﯽﺳﺎﻨﺷ رﻮﻠﺑ

نرﺎﻘﺗ ياﺰﺟا رد ﺖﻗد ﺎﺑ .ﺖﺳا نرﺎﻘﺗ ﻞﺻا ﺎﯾ نﻮﻧﺎﻗ ﯽﺳﺎﻨﺷرﻮﻠﺑ ﻢﻬﻣ ﻦﯿﻧاﻮﻗ زا ﯽﮑﯾƒ ﻪﺑ نآ يﺎﻫ ﻪﺷﻮﮔ و ﺎﻫ لﺎﯾ ،حﻮﻄﺳ زا ﯽﻀﻌﺑ ﻪﮐ ﻢﯾﻮﺷ ﯽﻣ ﻪﺟﻮﺘﻣ رﻮﻠﺑ ﮏﯾ

بایگانی‌ها برق قدرت - گروه پژوهشی رساله نگار

بهبود عملکرد روش msogi fll در تشخیص فرکانس شبکه تحت شرایط اتصال کوتاه 10,000 تومان افزودن به سبد خرید نمایش جزئیات

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بهبود بهره وری در 106 ...

FLL در تشخیص فرکانس شبکه تحت شرایط اتصال کوتاه بهره وری انرژی و مجازی ... ahi426 – مقاله ،پرسشنامه و پاورپوینت پاورپوینت بررسی جامع معماری خانه عباسیان کاشان در 46 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با...

تحلیل تلفات توان و افزایش راندمان سیستم‌های تولید توان ...

2-7-6- کسری از جریان اتصال کوتاه.. 44. 2-8- نتیجه.. 44. فصل 3: روش تحقيق.. 46. ... doc بهبود عملکرد روش msogi fll در تشخیص فرکانس شبکه تحت شرایط اتصال کوتاه : ...

مقاله بررسی عددی روش غیرفعال روی بهبود فرآیند اختلاط در یک ...

در سال های اخیر،تحلیل جریان سیالات در ابعاد میکرو اهمیت بسیارییافته است. این موضوع که با نام کلی ماکروفلوییدیک شناخته می شودشامل بررسی اختلاط جریان های سیا ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد pll

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد pll. جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد pll تعداد 16 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی و گزارش های ...

بهبود عملکرد روش MSOGI FLL در تشخیص فرکانس شبکه تحت ...

بهبود عملکرد روش msogi fll در تشخیص فرکانس شبکه تحت شرایط اتصال کوتاهچکیده 1 (حلقه قفل شونده فاز) با قاب مرجع همزمان ، pll با دو قاب مرجع همزمان جدا شده و pll با دو انتگرالگیر تعمیم یافته مرتبه دوم در زمره روش مرسوم است.

مقاله بهبود عملکرد شبکه ترکیبی FSO/RF

در این تحقیق بهبود توان عملیاتی شبکه های مش بی سیم ترکیبی مخابرات نوری فضای آزاد و مخابرات رادیویی مورد مطالعه قرار می گیرد و به دنبال راهکاری برای دو موضوع می باشد: 1- تعیین محل قرارگیری تعداد محدودی لینک نوری فضای آزاد ...

ارزیابی عملکرد پروتکل های مسیریابی AODV و DSR در شبکه ...

ارزیابی عملکرد پروتکل های مسیریابی aodv و dsr در شبکه manet استفاده گسترده از شبکه های بی سیم در حوزه های مختلف نیاز به بهبود عملکرد آنها و همچنین کاهش نوسان پیام های از دست رفته را افزایش می دهد.

پردازش و آنالیز تصاویر

هدف از پردازش تصاویر مغزی کمی سازی ویژگی های این تصاویر است. این کمی سازی به پزشکان و محققان در تشخیص بیماری ها و همچنین شناخت بهتر مغز کمک می کند.

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بهبود بهره وری در 106 ...

FLL در تشخیص فرکانس شبکه تحت شرایط اتصال کوتاه بهره وری انرژی و مجازی ... ahi426 – مقاله ،پرسشنامه و پاورپوینت پاورپوینت بررسی جامع معماری خانه عباسیان کاشان در 46 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با...

ارزیابی تأثیر حضور واحد تولید پراکنده بر عملکرد خرده¬فروش ...

برنامه ریزی مبتنی بر ریسک اشتراک واحدهای نیروگاهی در حضور ... بهبود عملکرد روش msogi fll در تشخیص فرکانس شبکه تحت شرایط اتصال کوتاه ... کنترل تولیدات پراکنده در بازار خرده فروشی با روش مونت کارلو ...

بهبود عملکرد روش MSOGI FLL در تشخیص فرکانس شبکه تحت ...

بهبود عملکرد روش msogi fll در تشخیص فرکانس شبکه تحت شرایط اتصال کوتاهچکیده 1 (حلقه قفل شونده فاز) با قاب مرجع همزمان ، pll با دو قاب مرجع همزمان جدا شده و pll با دو انتگرالگیر تعمیم یافته مرتبه دوم در زمره روش مرسوم است.

ارزیابی تأثیر حضور واحد تولید پراکنده بر عملکرد خرده¬فروش ...

ارزیابی تأثیر حضور واحد تولید پراکنده بر عملکرد خرده¬فروش در بازار برق دسته: برق بازدید: 4 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 1694 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 85 85 قیمت فایل فقط 9,200 تومان ارزیابی تأثیر حضور واحد تولید پراکنده بر ...

کنترل موتور DC با میکروکنترلر AVR و درایور L298

دانلود سمینار درس فیزیولوژی عصب عضله تکامل عصبی

دانلود سمینار درس فیزیولوژی عصب عضله تکامل عصبی

دانلود پاورپوینت گوناگونی جانداران علوم پایه نهم

دانلود تحقیق بررسی اقرار متهم در تحقیقات مقدماتی

بررسی و مقايسه ميزان افسردگی در بين دختران نوجوان و جوانان قشر فقير و دختران نوجوان و جوان قشر غنی

دانلود پروپوزال رشته مدیریت ارتباط فناوری اطلاعات و توسعه اقتصادی

پاورپوینت طراحی خانه با هوای سالم در هوای آلوده

پاورپوینت مدل کسب و کار (فعالیت های کلیدی) کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم

دانلود پاورپوینت مطالعه و کاوش در گذشته های دور درس هفتم تاریخ دهم انسانی