دانلود رایگان


بهبود عملکرد روش MSOGI FLL در تشخیص فرکانس شبکه تحت شرایط اتصال کوتاه - دانلود رایگاندانلود رایگان بهبود عملکرد روش MSOGI FLL در تشخیص فرکانس شبکه تحت شرایط اتصال کوتاه نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 114 صفحه چکیده امروزه بحث کنترل و مانیتورینگ سیستم یکی از مهترین بحث ها در شبکه ی قدرت می باشد که برای طراحی ادوات کنترلی به دانستن دقیق وضعیت شبکه ی قدرت نیازمندیم. با دانستن وض

دانلود رایگان بهبود عملکرد روش MSOGI FLL در تشخیص فرکانس شبکه تحت شرایط اتصال کوتاهنوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 114 صفحه چکیده امروزه بحث کنترل و مانیتورینگ سیستم یکی از مهترین بحث ها در شبکه ی قدرت می باشد که برای طراحی ادوات کنترلی به دانستن دقیق وضعیت شبکه ی قدرت نیازمندیم. با دانستن وضعیت شبکه در هر لحظه میتوان از تغییرات ولتاژ، جریان، فرکانس مطلع بود و میتوان با عملکردی مناسب از خارج شدن این پارامترها از حول نقطه ی کاری جلو گیری کرد. یکی از پارامترهایی که باید تشخیص داده شود فرکانس شبکه می باشد که در این پایان نامه به آن پرداخته می شود. روش های ارا‌ئه شده جهت تشخیص فرکانس مبتنی بر حلقه های قفل شونده در فاز همچون حلقه فاز قفل شده ابتدایی ، PLL1(حلقه قفل شونده فاز) با قاب مرجع همزمان ، PLL با دو قاب مرجع همزمان جدا شده و PLL با دو انتگرالگیر تعمیم یافته مرتبه دوم در زمره روش مرسوم است. نحوه رسیدن از حلقه قفل شونده فاز به حلقه قفل شونده فرکانس (FLL2) و روش های مبتنی بر حلقه قفل شونده فرکانس شامل FLLبا دو انتگرال گیر تعمیم یافته مرتبه دوم و FLL باچند انتگرال گیر تعمیم یافته مرتبه دوم در همین راستا قابل ذکر می باشند. روش های مذکور سیر تکاملی داشته و هر روش از روش پیشین کارا تر میباشد. در نهایت دراین پایان نامه روشی برای بهبود عملکرد روش FLL با چند انتگرال گیر تعمیم یافته مرتبه دوم در تشخیص فركانس شبکه تحت شرایط اتصال كوتاه ارائه شده و کارایی آن با روش های مرسوم مقایسه و تحلیل میگردد. فهرست مطالب• فصل اول ۱مقدمه…………………. 1 ۱-۱- پیشگفتار………… ۱ 1-2- دستاورد های پایان نامه۴• فصل دوم. ۷مروری بر کارهای گذشته۷۲-۱- سیر تکاملی PLL ها در تشخیص فرکانس و رسیدن به FLL ها ۷۲-۲- تشخیص فرکانس با استفاده از مدار حلقه قفل شده در فاز ابتدایی ۸۲-۲-۱- حلقه با فاز قفل شونده ديجيتال ۹۲-۲-۲- حلقه با فاز قفل شونده آنالوگ ۱۰۲-۲-۳- آشكارساز فاز ۱۱۲-۳- PLL باقاب مرجع همزمان (SRF PLL) 13۲-۴- PLL با دوقاب مرجع همزمان جدا شده(DDSRF PLL) 15۲-۵- PLL با دو انتگرالگیرتعمیم یافته مرتبه دوم(DSOGI PLL) 18۲-۶- FLLبا دو انتگرالگیرتعمیم یافته مرتبه دوم(DSOGI FLL) 21۲-۷- مقایسه روش های تشخیص فرکانس مذکور 27• فصل سوم 29مطالعه و بررسی روش FLL با چند انتگرالگیر تعمیم یافته مرتبه دوم ۲۹ ۳-۱- مقدمه ۲۹۳-۲- FLLباچند انتگرالگیرتعمیم یافته مرتبه دوم ((MSOGI FLL 30۳-۲-۱- شبیه سازی MSOGI FLL 30۳-۲-۲– بلوک دیاگرام تبدیل کلارک ۳۰۳-۲-۳- بلوک دیگرام شبکه تجزیه هارمونیک (HDN) 31۳-۲-۴- بلوک دیاگرام انتگرال گیرتعمیم یافته مرتبه دوم (SOGI) 32۳-۲-۵- بلوک دیاگرام حلقه قفل فرکانس (FLL) 33۳-۲-۶- بلوک دیاگرام محاسبه توالی مثبت و منفی (PNSC)34۳-۳- نتایج شبیه سازی روش پایه۳۶۳-۳-۱- رخ داد اتصال کوتاه تکفاز۳۷۳-۳-۲- رخ داد هارمونیک سوم۳۸۳-۳-۳- رخ داد هارمونیک پنجم39۳-۳-۴- رخ داد هارمونیک هفتم۴۰۳-۳-۵- رخ داد هارمونیک یازدهم۴۱۳-۳-۶- رخ داد ساب هارمونیک ۲۰ هرتز۴۲۳-۳-۷- رخ داد اینتر هارمونیک ۱۶۰ هرتز۴۳۳-۳-۸- رخ داد هارمونیک ها، ساب هارمونیک، اینتر هارمونیک و اتصال کوتاه… ۴۴۳-۳-۹- بررسی تشخیص دامنه هارمونیک ها۴۵۳-۳-۱۰- بررسی دامنه اینترهارمونیک ۱۶۰ هرتز و ساب هارمونیک ۲۰ هرتز……………… ۴۶• فصل چهارم۴۷پیشنهاد بهبود عملکرد روش MSOGI FLL در تشخیص فرکانس۴۷۴-۱- مقدمه………… ۴۷۴-۲- پیشنهاد روش های کاهش زمان تشخیص فرکانس۴۹۴-۲-۱- تغییر گاما ، زمان تغییر فرکانس 49۴-۲-۲- جدا کردن ضریب K53۴-۳- روش اتصال پشت سر هم (آبشاری) SOGI58• فصل پنجم۶۰شبیه سازی روش بهبود یافته MSOGI FLL تحت شرایط اتصال کوتاه۶۰۵-۱- شبیه سازی روش MSOGI FLL با پیش فیلتر (WPF)60۵-۲- شبیه سازی روش بهبود یافته ۶۱۵-۲-۱- بلوک تغییر گاما زمان تغییر فرکانس 61۵-۲-۲- جداسازی ضریب میرایی (K)62۵-۳- نتایج شبیه سازی روش بهبود یافته۶۴۵-۳-۱- رخ داد اتصال کوتاه تکفاز۶۵۵-۳-۲- رخ داد هارمونیک سوم و اتصال کوتاه۶۶۵-۳-۳- رخ داد هارمونیک پنجم و اتصال کوتاه۶۷۵-۳-۴- رخ داد هارمونیک هفتم و اتصال کوتاه۶۸۵-۳-۵- رخ داد هارمونیک یازدهم و اتصال کوتاه۶۹۵-۳-۶- رخ داد ساب هارمونیک ۲۰ هرتز و اتصال کوتاه تکفاز۷۰۵-۳-۷- رخ داد اینتر هارمونیک ۱۶۰ هرتز و اتصال کوتاه تکفاز۷۱۵-۳-۸- رخ داد هارمونیک ها، ساب هارمونیک، اینتر هارمونیک و اتصال کوتاه… ۷۲۵-۳-۹- بررسی تشخیص دامنه هارمونیک ها۷۳۵-۳-۱۰- بررسی دامنه اینترهارمونیک ۱۶۰ هرتز و ساب هارمونیک ۲۰ هرتز…………….. ۷۴۵-۴- جمع بندی۷۵• فصل ششم…. ۷۶نتیجه گیری و پیشنهادات۷۶۶-۱- نتیجه گیری………. ۷۶۶-۲- پیشنهادات………………. ۷۷• مراجع…………… ۷۸

بهبود عملکرد روش MSOGI FLL در تشخیص فرکانس شبکه تحت شرایط اتصال کوتاه


بهبود عملکرد روش MSOGI FLL


تشخیص فرکانس شبکه


شرایط اتصال کوتاه


MSOGI FLL


برق قدرت


پایان نامه برق قدرت


مهندسی برق قدرتبهبود


عملکرد


روش


MSOGI


FLL


در


تشخیص


فرکانس


شبکه


تحت


شرایط


اتصال


کوتاه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه روشهای جایابی بهینه خازن در شبکه های قدرت

بهبود عملکرد روش msogi fll در تشخیص فرکانس شبکه تحت شرایط اتصال .... جایابی بهینه خازن در شبکههای توزیع به منظور کاهش تلفات با استفاده از ...

دانلود مقاله : عملکردDFIGدر زمان اتصال به شبکه در شرایط ...

در واقعیت خطاهای نامتقارن بسیار بیشتر از خطاهای متقارن رخ میدهد. بعلاوه این شناخته شده است , نامتعادلی ولتاژی که میتواند اتفاق بیفتد در شبکه برق فشار ضعیف که در شرایط نرمال است [7 ][8 ][16 ][17 ].

ارزیابی تأثیر حضور واحد تولید پراکنده بر عملکرد خرده¬فروش ...

ارزیابی تأثیر حضور واحد تولید پراکنده بر عملکرد خرده¬فروش در بازار برق دسته: برق بازدید: 4 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 1694 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 85 85 قیمت فایل فقط 9,200 تومان ارزیابی تأثیر حضور واحد تولید پراکنده بر ...

نتایج جستجو برای «برق قدرت»

پاورپوینت درس دوم پیامهای آسمان پایه هفتم - استعانت از خدا 6,000 تومان

بایگانی‌ها برق قدرت - گروه پژوهشی رساله نگار

بهبود عملکرد روش msogi fll در تشخیص فرکانس شبکه تحت شرایط اتصال کوتاه 10,000 تومان افزودن به سبد خرید نمایش جزئیات

پلت فرم تجزیه و تحلیل عملکرد شبکه | تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده های شبکه Motadata ، بخشی از مجموعه نظارت بر شبکه پانچ در هنگام پردازش هر نوع داده و ارائه آن به طرز شهودی ترین راه برای کاربر می تواند آن را به روشی که کاربر می خواهد تجسم کند. فناوری قدرتمند تحلیلی به کاربر ...

برق بایگانی - پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

بهبود عملکرد روش msogi fll در تشخیص فرکانس شبکه تحت شرایط اتصال کوتاه : پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت ادامه / دانلود

مقاله شناسایی ابعاد گوناگون شاخص های کلیدی عملکرد(KPIs )در ...

این پژوهش، با هدف شناسایی ابعاد گوناگون شاخصهای کلیدی عملکرد در جهت بهبود عملکرد سازمان و پروژه های صنعت ساخت و ساز، صورت پذیرفته است. در این راستا از روش مرور کتابخانه ای و بهره گیری از منابع ...

مقاله شناسایی ابعاد گوناگون شاخص های کلیدی عملکرد(KPIs )در ...

این پژوهش، با هدف شناسایی ابعاد گوناگون شاخصهای کلیدی عملکرد در جهت بهبود عملکرد سازمان و پروژه های صنعت ساخت و ساز، صورت پذیرفته است. در این راستا از روش مرور کتابخانه ای و بهره گیری از منابع ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بهبود بهره وری در 106 ...

FLL در تشخیص فرکانس شبکه تحت شرایط اتصال کوتاه بهره وری انرژی و مجازی ... ahi426 – مقاله ،پرسشنامه و پاورپوینت پاورپوینت بررسی جامع معماری خانه عباسیان کاشان در 46 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با...

ﯽﺗﺎﻣﺪﻘﻣ ﯽﺳﺎﻨﺷ رﻮﻠﺑ

نرﺎﻘﺗ ياﺰﺟا رد ﺖﻗد ﺎﺑ .ﺖﺳا نرﺎﻘﺗ ﻞﺻا ﺎﯾ نﻮﻧﺎﻗ ﯽﺳﺎﻨﺷرﻮﻠﺑ ﻢﻬﻣ ﻦﯿﻧاﻮﻗ زا ﯽﮑﯾƒ ﻪﺑ نآ يﺎﻫ ﻪﺷﻮﮔ و ﺎﻫ لﺎﯾ ،حﻮﻄﺳ زا ﯽﻀﻌﺑ ﻪﮐ ﻢﯾﻮﺷ ﯽﻣ ﻪﺟﻮﺘﻣ رﻮﻠﺑ ﮏﯾ

بهینه سازی شبکه های انتقال آب توسط الگوریتم ژنتیک و منطق فازی

بهینه سازی شبکه های توزیع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک با پارامترهای فازی پارامترهای ورودی در طراحی و ارزیابی عملکرد هیدرولیکی شبکه های توزیع آب دقیق نیستند و در معرض عدم قطعیت فراوان قرار دارند.

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد تشخیص ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد تشخیص گوینده. جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد تشخیص گوینده تعداد 100 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ها و پروژه های ...

مدلسازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست :پایان ...

4-7-1 الگوریتم mpc افق کوتاه 76. 4-7-1-1l=1 افق پیشگویی.. 77. ... doc بهبود عملکرد روش msogi fll در تشخیص فرکانس شبکه تحت شرایط اتصال کوتاه : ...

پایان نامه طراحی و پیاده‌ سازی الگوریتم حلقه قفل فاز در یک ...

پایان نامه طراحی و پیاده‌ سازی الگوریتم حلقه قفل فاز در یک جبران‌ ساز استاتیکی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته برق قدرت گرایش سیستم‌های قدرت چکیده: جبران‌ سازی توان راکتیو همواره جزء موضوع‌های مهم ...

تحلیل تلفات توان و افزایش راندمان سیستم‌های تولید توان ...

2-7-6- کسری از جریان اتصال کوتاه.. 44. 2-8- نتیجه.. 44. فصل 3: روش تحقيق.. 46. ... doc بهبود عملکرد روش msogi fll در تشخیص فرکانس شبکه تحت شرایط اتصال کوتاه : ...

مقاله بهبود عملکرد شبکه ترکیبی FSO/RF

در این تحقیق بهبود توان عملیاتی شبکه های مش بی سیم ترکیبی مخابرات نوری فضای آزاد و مخابرات رادیویی مورد مطالعه قرار می گیرد و به دنبال راهکاری برای دو موضوع می باشد: 1- تعیین محل قرارگیری تعداد محدودی لینک نوری فضای آزاد ...

پردازش و آنالیز تصاویر

هدف از پردازش تصاویر مغزی کمی سازی ویژگی های این تصاویر است. این کمی سازی به پزشکان و محققان در تشخیص بیماری ها و همچنین شناخت بهتر مغز کمک می کند.

سیستم های تشخیص گفتار به همراه کد - متلبی

شکل1-2. 1-2-3- فناوری تشخیص گفتار در راهبری سیستم های اطلاعاتی مالی و امنیتی. این فناوری به لحاظ ویژگی نهفته در آن یعنی اطلاعات یکتای موجود در موج صوتی صحبت هر فرد که احتمال مشابهت در افراد به صفر یا عددی نزدیک به آن است.

بهبود مشخصه های کیفیت توان برای شبکه متصل به ژنراتور ...

بهبود مشخصه¬های کیفیت توان برای شبکه¬های متصل به ژنراتورهای القایی دوسوتغذیه با توربین بادی با کاهش شدت فلیکر ولتاژ، هموارسازی پروفیل مقدار موثر ولتاژ و جلوگیری از ورود هارمونیکهای ناشی از کلیدزنی در مبدلهای ژنراتور ...

استنتاج شبکه های تنظیمات ژنی از روی داده های سری زمانی ...

روش های زیادی برای تشخیص شبکه های تنظیم کننده ژنتیکی پیشنهاد شده است. در این میان، شبکه های بیزین دینامیک مزایای ویژه ای دارا می باشند که باعث شده تا توجه زیادی را به خود جلب کنند.

مدلسازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست :پایان ...

4-7-1 الگوریتم mpc افق کوتاه 76. 4-7-1-1l=1 افق پیشگویی.. 77. ... doc بهبود عملکرد روش msogi fll در تشخیص فرکانس شبکه تحت شرایط اتصال کوتاه : ...

تشخیص اشیا در تصویر با YOLO object detection – بینایی کامپیوتر

Object detection یا تشخیص شی در تصویر چیست ؟ تشخیص اشیا یک فناوری کامپیوتری است که در ارتباط با کامپیوتر ویژن و پردازش تصویر است که با شناسایی نمونه هایی از اشیاء معنایی یک کلاس خاص (مانند انسان ها، ساختمان ها و اتومبیل ها) در ...

تحلیل تلفات توان و افزایش راندمان سیستم‌های تولید توان ...

2-7-6- کسری از جریان اتصال کوتاه.. 44. 2-8- نتیجه.. 44. فصل 3: روش تحقيق.. 46. ... doc بهبود عملکرد روش msogi fll در تشخیص فرکانس شبکه تحت شرایط اتصال کوتاه : ...

بایگانی‌ها برق قدرت - گروه پژوهشی رساله نگار

بهبود عملکرد روش msogi fll در تشخیص فرکانس شبکه تحت شرایط اتصال کوتاه 10,000 تومان افزودن به سبد خرید نمایش جزئیات

پایان نامه مجموعه ورزشی تفریحی بانوان

طراحي و ساخت سيستم ضبط و پخش سيگنال با ميکروکنترلر AVRو کارت حافظه ی MMC

دانلود پاورپوینت متغیرهای اندیس ‌دار یا زیرنویس ‌دار

طراحی کنترلر سیستم موقعیت کاوشگرهای فضایی به همراه فایل های شبیه سازی

پاورپوینت آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش تراکم (Compaction) در 16 اسلاید کاملا قابل ویرایش با شکل

کارآموزی و پروژه اصول و روشهای اجرای ساختمانهای فلزیدانلود پروپوزال حقوق در مورد اجرای عین تعهد

پاورپوینت بررسي تقویت و تثبيت خاك رس توسط گياه بامبو در 30 اسلاید

بررسی هوش هيجانی در رابطه با سلامت روانی