دانلود رایگان


سيستم تشخيص موانع موجود در جاده بروش ديتا فيوژن چند حسگری (سيستم ترمز اضطراري خودرو) - دانلود رایگاندانلود رایگان سيستم تشخيص موانع موجود در جاده بروش ديتا فيوژن چند حسگری (سيستم ترمز اضطراري خودرو) نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 126 صفحه چکیده: موضوع مورد نظر دراین تحقیق طراحی و شبیه سازی تلفیق داده در یک شبکه راداری که دارای هم پوشانی هستند می باشد. تلفیق داده به معنی ترکیب کردن داده های خروجی

دانلود رایگان سيستم تشخيص موانع موجود در جاده بروش ديتا فيوژن چند حسگری (سيستم ترمز اضطراري خودرو)نوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 126 صفحه چکیده: موضوع مورد نظر دراین تحقیق طراحی و شبیه سازی تلفیق داده در یک شبکه راداری که دارای هم پوشانی هستند می باشد. تلفیق داده به معنی ترکیب کردن داده های خروجی سنسورهای رادار غیرمشابه میباشدکه از نظر دقت در برد سنجی و زاویه سنجی با هم متفاوت می باشند. این سنسورها جهت تشخیص بهتر موانع موجود در جاده در قسمت جلوی خودرو و در یک ردیف نصب شده اند. هر رادار داده های مربوط به گزارش خود از موقعیت هدف را به مرکز تلفیق داده ارسال می کند، با اعمال الگوریتم تلفیق داده به این داده ها می توان به تخمین دقیق تری از مکان و سرعت هدف دست یافت . روش انجام کار بدین صورت است که با اعمال روش تخمین فیلتر کالمن و کالمن توسعه یافته برروی اطلاعات ارسالی از سنسورها مقدار خطا کاهش یافته و سپس انواع روش های تلفیق اطلاعات سنسورها (سلسله مراتبی و جمعی) در دو سطح تلفیق داده های مشاهدات و تلفیق داده های ردیابی بررسی شده است. هدف از انجام این تحقیق تلفیق دادههای ردیابی به منظور یکپارچه کردن پوشش منطقه و بهبود دقت تخمین موقعیت هدف بعد از مرحله ردیابی میباشد که از معیار میانگین مربعات خطا برای ارزیابی سامانه استفاده کرده ایم. نتایج حاصله نشان دادکه، خطای مکان یابی هر کدام از سنسورها علاوه بر دقت رادار به موقعیت هدف نسبت به رادار نیز وابسته است ديگر اينكه با افزایش تعداد سنسورها دقت مکان یابی بیشتر شده و رفته رفته دقت مکان یابی هدف با افزایش تعداد سنسورها بهتر شده است بطوریکه خطای مکان یابی مرکز تلفیق در هر لحظه بهتر از خطای مکان یابی تک تک سنسورهایی که در آن لحظه دارای هم پوشانی هستند می باشد. واژه های کلیدی: تلفیق داده- ترمزاضطراری خودرو – فیلترکالمن- فیلتر کالمن توسعه یافته – ردیابی اهداف راداری – آگاهی وضعیتي-ترکیب سنسورها فهرست مطالبعنوان صفحهچکیدهفصل اول- مقدمه و هدف : تلفیق دادهمقدمه 3۱-۱)چهارچوب پردازشی دیتا فیوژن چیست؟ 4۱-۲)آگاهی وضعیتی 5۱-۳)چند کاربرد تلفیق اطلاعات 7۱-۴)تلفیق داده و مزایای آن 8۱-۵)نمای کلی از سیستم تلفیق داده 9۱-۶)تخصیص داده 12فصل دوم: کلیات نحوه عملکرد ردگیری سنسورهای راداری وسیستم پردازش و روابط آنها۲-۱)رادارهاي ردگير 15۲-۲)رادارهاي ردگيري (تمركز پيوسته روي هدف) – رادارهاي STT 15۲-۳) ردگيري در حين جستجو 16۲-۳-۱)الگوريتم ردگيري اهداف چندگانه مبتني بر TWS 17۲-۳-۲)اجزاي اصلي سيستم مبتني بر TWS 17۲-۳-۳)دادههاي ورودي 19۲-۳-۴)دروازه بندي 19 2-4) تخصيص داده و موقعيت يابي دقيق 20۲-۵)انواع ساختارهای تلفیق داده 21۲-۶)الگوریتم های تلفیق داده 23۲-۷)تلفیق سلسله مراتبی 24۲-۸)تلفیق جمعی 26۲-۹) شبیهسازی مختصاتی دادهها در شبکه راداری 27فصل سوم :بررسی انواع فیلتر ها و روش انجام این تحقیق۳-۱) فيلتر های پرکاربرد 29۳-۱-۲) فيلتر β-α 29 3-1-3) خطاي مانور براي فيلتر β-α 31۳-۱-۴) معيار انتخاب ضرايب فيلتر β-α 31۳-۱-۵) فيلتر β-α بهينه‌ي Benedict-Bordner 32۳-۱-۶) پايداري فيلتر β-α 34۳-۲)فيلتر γ-β-α 34۳-۲-۱) فيلتر γ-β-α بهينه‌ی Benedict-Bordner 36۳-۲-۲) پايداري فيلتر γ-β-α 38۳-۳) فيلترکالمن خطی 39۳-۳) مزیت های فیلتر کالمن نسبت به فیلتر β-α 39۳-۴-۱) تاریخچه ی فیلتر کالمن 40۳-۴-۲) نویز سفید 42۳-۴-۳) تخمين خطی در سيستمهای ديناميک 43۳-۴-۴) پايداری فيلتر کالمن 46۳-۴-۵) سازگاری تخمين‌گر کالمن 48۳-۴-۶) شرايط اوليهي فيلتر کالمن 51۳-۴-۷) مدلهاي ديناميكي براي اهداف راداري به منظور ردگيري آنها 51۳-۵) مدل سرعت ثابت 52۳-۶) مدل شتاب ثابت 53۳-۷) حالت حدي فيلتر کالمن-فيلترβ-α و γ-β-α بهينه‌ی Kalata 55۳-۸) فيلتر کالمن توسعه يافته 56۳-۹)الگوريتم برهم کنش چند مدل (IMM) 59۳-۹-۱)پارامترهاي طراحي براي يك الگوريتم IMM 60۳-۹-۲)مهمترين مراحل الگوريتم IMM در هر سيكل 61۳-۹-۳))مدل دینامیکی و مشاهدات در الگوريتم IMM 62۳-۹-۵)مزاياي الگوريتم IMM 68فصل چهارم: نتایج شبیه سازی و بحث در مورد آنهانتایج شبیه سازی 70۴-۱) تلفیق در سطح مشاهدات 70۴-۱-۱) میانگین مربعات خطا یا MSE(Mean Square Error) 73۴-۲)تلفیق داده در سطح داده‌های ردیابی 74۴-۲-۱) تلفیق داده به صورت Batch 75۴-۲-۲)کاهش خطای مکان یابی بوسیله فیلترکالمن 78 4-2-3) تلفیق داده بصورت سلسله مراتبی 79۴-۲-۴) مقایسه دو روش جمعی و سلسله مراتبی 81۴-۲-۵) کاهش نویز مکان یابی بوسیله افزایش تعداد رادارها ازدو به چهار 82۴-۲-۶) بررسی افزایش تعداد رادارها ازدو به چهاردر تلفیق (Hierarchical) 85فصل پنجم: نتیجه گیری کلی وپیشنهادات برای ادامه کار۵-۱) بررسی عملکرد سنسور با برد های ۵۰متر و۱۲۰متر و۲۰۰متر با…. 90۵-۲) بهبود خطای مکان یابی و سرعت یابی بوسیله مرکز تلفیق 93۵-۳) نتایج حاصل از اعمال الگوریتم های تلفیق داده 96۵-۴)پروژه مشابه (کاربرد دیتا فیوژن در سیستم های کمک راننده )… 97۵-۵)موارد زیر جهت ادامه و گسترش دادن موضوع بررسی شده … 98برنامه نویسی مطلب 99منايع 106

سيستم تشخيص موانع موجود در جاده بروش ديتا فيوژن چند حسگری (سيستم ترمز اضطراري خودرو)


مکاترونیک


پایان نامه ارشد مکاترونیک


دیتافیوژن


تشخیص موانع جاده


ترمز اضطراری خودروسيستم


تشخيص


موانع


موجود


در


جاده


بروش


ديتا


فيوژن


چند


حسگری


(سيستم


ترمز


اضطراري


خودرو)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


‫BIOMETRICS سيستم هاي تشخيص هويت انسان

رويكردي محاسباتي به بازنگري باور در سيستم هاي چند : ... راهنماي عمومي محافظت در برابر كوويد19: تشخيص بيماري از راه معاينه زبان در طب چيني ... ‫biometrics سيستم هاي تشخيص هويت انسان

مشكل تشخيص پرستاران از پرستار‌نماها

متن کامل . برخورد ناشايست با بيماران توسط پرستارنماها صورت مي‌گيرد . رئيس كل سازمان نظام پرستاري گفت: بعضي از برخوردهاي ناشايستي كه با بيماران صورت مي‌گيرد را پرستار‌نماها نشان مي‌دهند كه به علت كم بودن نيرو از آنها ...

مدار تشخیص شعله

در مشعلها یک میله ی یون وجود داره که در واقع سر دیگه ی الکترود بوده و ازبدنه ایزوله هست. با روشن شدن شعله توسط فضای یونیزه شده با شعله، یه جریان بسیار کم در حد میکرو آمپر بین دوالکترود برقرار ...

چگونه ماهی تازه را تشخیص دهیم

خرید ماهی زینتی خرید ماهی فلاور اگر شما هم وارد بازار ماهی شده باشید یا قصد خرید ماهی را از فروشگاه های شهر داشته اید حتما در تشخیص ماهی تازه دچار مشکلاتی شده اید.

توانایی ملخ‌ها در تشخیص مواد منفجره

به گزارش مهر، محققین دانشگاه واشنگتن آمریکا با مطالعه چندین ساله بر روی حس بویایی ملخ ها در حال توسعه پروژه ای هستند که در آن می توان با قرار دادن تراشه ای بسیار کوچک بر روی بدن ملخ ها آنها را به مناطق آلوده به مواد ...

استخدام التعلم العميق والشبكات العصبونية في تشخيص سرطان الثدي

استخدام التعلم العميق والشبكات العصبونية في تشخيص سرطان الثدي. التاريخ: 31-10-2018; عدد المشاهدات: 4,331; التصنيف: السرطان والأورام; وقت القراءة: 4 دقيقة, 37 ثانية

تخته سفید | ردگیری سنسورهای راداری وسیستم پردازش

سيستم تشخيص موانع موجود در جاده بروش ديتا فيوژن چند حسگری سيستم ترمز اضطراري خودرو.

تشخيص پارامترهاي ترانس منبع تغذيه سوئيچينگ

تشخيص پارامترهاي ترانس منبع تغذيه سوئيچينگ ... مثلا ممكنه چند دور خطا در تعداد دور سيم پيچها و يا تغيير كوچيكي توي جنس هسته باعث بشه خوب جواب ندن. اما منابع آي سي دار بسيار پايدارند و بندرت پيش ...

خودشناس - آزمون ‫مزاج شناسی

توجه. برای پی بردن به مزاج خود، در پاسخ به سؤالات گزینه ای را انتخاب کنید که ویژگیها و شخصیت واقعی شما را توصیف کند و نه ویژگیهایی که می خواهید داشته باشید و یا دیگران از شما توقع دارند.

تشخيص آزمايشگاهي عفونت هاي دستگاه گوارش(به روز رسانی لینک ...

تشخيص آزمايشگاهي:گونه هاي يرسينيا بخوبي در دماي 25 درجه سانتيگراد در محيط هاي كشت رايج نظير بلادآگار و مك كانكي آگار رشد مي كنند كه از اين خاصيت براي جداسازي و تشخيص آن در آزمايشگاه استفاده مي ...

پایان نامه سيستم تشخيص موانع موجود در جاده بروش ديتا فيوژن ...

پایان نامه سیستم تشخیص موانع موجود در جاده بروش دیتا فیوژن چند حسگری سیستم ترمز اضطراری خودرو مقطع : کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – گرایش مکاترونیک چکیده موضوع مورد نظر دراین تحقیق طراحی و شبیه سازی تلفیق داده در یک ...

ادامه نمونه سوال تستی (ICDL (WIN

windows 1- نوار باريكي كه در پائين صفحه دسك تاپ نمايان مي شود ، چه نام دارد ؟ الف – نوار وظيفه ب - نوار ابزار ج - نوار آدرس د - نوار عنوان 2 – برا ي انتخاب

سیستم تهویه مطبوع

تمامی اطلاعات مربوط به وندور لیست تولید کنندگان و تامین کنندگان موجود در این وب سایت بر اساس خود اظهاری صاحبان مشاغل بوده و از مراجع معتبر استخراج شده است.

فیلترکالمن

ترمزاضطراری خودرو,دانلود,دانلود پايان نامه,پايان نامه,فیلترکالمن,فیلتر کالمن توسعه یافته,ردیابی اهداف راداری,ترکیب سنسورها,آگاهی وضعیتي,دانلود پایان نامه سيستم تشخيص موانع موجود در جاده بروش ديتا فيوژن چند حسگری ...

تشخیص ماهی تازه، روش تشخیص ماهی سالم - خانه داری آکا

در این بخش از سایت آکاایران مطالبی درمورد تشخیص ماهی تازه را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.. به نقل از آکاایران: یکی از سوالاتی که همواره برای هر یک ما وجود داشته راههای تشخیص ماهی سالم از ...

تشخيص پارامترهاي ترانس منبع تغذيه سوئيچينگ

تشخيص پارامترهاي ترانس منبع تغذيه سوئيچينگ ... مثلا ممكنه چند دور خطا در تعداد دور سيم پيچها و يا تغيير كوچيكي توي جنس هسته باعث بشه خوب جواب ندن. اما منابع آي سي دار بسيار پايدارند و بندرت پيش ...

اصلاح سيستم ها و روش ها

در مجموع تأثير مستقيم اصلاح و بهبود سيستم‎ها و روشها در بهبود عملكرد و فعاليت‎هاي دستگاهها به‎گونه‎اي است كه در صورت غفلت و كم توجهي امكان استفاده از توانمنديهاي موجود به حداقل ممكن تقليل ...

مدار تشخيص قطع شدن برق شهر

تیم کاوش در مسابقات بین المللی ایران اپن 2016.نمایشی.مین یاب. علم را باید در آزمایشگاه یاد گرفت نه در دانشگاه! 2015/04/02, 23:50 #8

دانلود مقاله : عملکرد تشخیصی تست مو و سمشناسی ادرار در ...

مقاله isi انگلیسی شماره 62298 -ترجمه نشده -موضوع : سو استفاده از کودکان(کودک آزاری) - 7 صفحه - سال انتشار : 2015 - منبع : الزویر ساینس دایرکت

استخدام التعلم العميق والشبكات العصبونية في تشخيص سرطان الثدي

استخدام التعلم العميق والشبكات العصبونية في تشخيص سرطان الثدي. التاريخ: 31-10-2018; عدد المشاهدات: 4,331; التصنيف: السرطان والأورام; وقت القراءة: 4 دقيقة, 37 ثانية

کد خطاهای انواع پکیج - صفحه 2 از 11 - دکتر تکنیک

مرکز جامع سرویس و خدمات در تبریز. کد خطاهای پکیج 2000. بدون دیدگاه; boiler2000; پکیج 2000 شما میتوانید جهت تعمیر و یا سرویس پکیج خود توسط تیم تخصصی دکتر تکنیک از طریق تلفن 4115-041 و یا درخواست سرویس آنلاین با ما در ارتباط باشید.

مدار تشخيص قطع شدن برق شهر

تیم کاوش در مسابقات بین المللی ایران اپن 2016.نمایشی.مین یاب. علم را باید در آزمایشگاه یاد گرفت نه در دانشگاه! 2015/04/02, 23:50 #8

روش مطالعه و آماده شدن برای آزمون msrt | MSRT

روش مطالعه و آماده شدن برای آزمون msrt گرامر. برای تسلط بر گرامر وقتی که درس را از کتاب کمک آموزشی یا جزوات سایتMSRT1.ir و یا بعد از آموزش استادتان فراگرفتید ، نکات کلیدی و اصلی را بصورت خلاصه برای خود یادداشت کنید و حتما یک ...

ادامه نمونه سوال تستی (ICDL (WIN

windows 1- نوار باريكي كه در پائين صفحه دسك تاپ نمايان مي شود ، چه نام دارد ؟ الف – نوار وظيفه ب - نوار ابزار ج - نوار آدرس د - نوار عنوان 2 – برا ي انتخاب

تخته سفید | Unity Tutorials - Beginner 02 - Detecting ...

سيستم تشخيص موانع موجود در جاده بروش ديتا فيوژن چند حسگری سيستم ترمز اضطراري خودرو.

‫BIOMETRICS سيستم هاي تشخيص هويت انسان

رويكردي محاسباتي به بازنگري باور در سيستم هاي چند : ... راهنماي عمومي محافظت در برابر كوويد19: تشخيص بيماري از راه معاينه زبان در طب چيني ... ‫biometrics سيستم هاي تشخيص هويت انسان

تخته سفید | کد الگوریتم کلونی زنبور عسل باینری

سيستم تشخيص موانع موجود در جاده بروش ديتا فيوژن چند حسگری سيستم ترمز اضطراري خودرو.

مدار تشخيص قطع شدن برق شهر

تیم کاوش در مسابقات بین المللی ایران اپن 2016.نمایشی.مین یاب. علم را باید در آزمایشگاه یاد گرفت نه در دانشگاه! 2015/04/02, 23:50 #8

SID.ir | ساخت مقياس تشخيص افراد در معرض اقدام به خودكشي ...

ساخت مقياس تشخيص افراد در معرض اقدام به خودكشي براي شهرستان هاي مهاباد و بوكان در سال 1386 نویسندگان: همتي آزاده , دلاور علي , فرخي نورعلي

ادامه نمونه سوال تستی (ICDL (WIN

windows 1- نوار باريكي كه در پائين صفحه دسك تاپ نمايان مي شود ، چه نام دارد ؟ الف – نوار وظيفه ب - نوار ابزار ج - نوار آدرس د - نوار عنوان 2 – برا ي انتخاب

چگونه ماهی تازه را تشخیص دهیم

خرید ماهی زینتی خرید ماهی فلاور اگر شما هم وارد بازار ماهی شده باشید یا قصد خرید ماهی را از فروشگاه های شهر داشته اید حتما در تشخیص ماهی تازه دچار مشکلاتی شده اید.

سیستم مانیتورینگ شرایط محیطی بینا -مانیتورینگ اتاق سرور ...

با مانیتورینگ اتاق سرور از شرایط محیطی دیتا سنتر خود چشم بر ندارید!. سیستم مانیتورینگ شرایط محیطی بینا یک راه کار پیشرفته و یکپارچه برای مانیتورینگ اتاق سرور و نظارت بر پارامتر های محیطی مانند دما، رطوبت، نشتی آب ...

نتایج جستجو برای «تافی»

پاورپوینت درس هفدهم مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم; پاورپوینت درس شانزدهم مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم

سيستم هاي تشخيص هويت

سيستم هاي تشخيص هويت ... اگر بخواهيم آشنايي مختصري با اين سيستم ها داشته باشيم بهتر است به تاريخچه بکارگيري اين روشها و سيستمها اشاره اي بکنيم. ... " است، سيستم مشخصات او را فقط با مشخصات "ياسر ...

پایان نامه سيستم تشخيص موانع موجود در جاده بروش ديتا فيوژن ...

پایان نامه سیستم تشخیص موانع موجود در جاده بروش دیتا فیوژن چند حسگری سیستم ترمز اضطراری خودرو مقطع : کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – گرایش مکاترونیک چکیده موضوع مورد نظر دراین تحقیق طراحی و شبیه سازی تلفیق داده در یک ...

برنامه های وزارت بهداشت در زمینه پیشگیری و کنترل آسم (و ...

مقابله با هيره موجود در گرد و خاك خانه. بالش ها و تشك ها در پوشش هايي غيرقابل نفوذ (مثلا پلاستيكي) پيچيده شود. كليه ملحفه ها هفته اي يكباردرآب داغ (60درجه سانتي گراد ) شسته شده و درآفتاب خشك گردد.

تخته سفید | بررسی عددی انتقال حرارت سه بعدی در کلکتور ...

سيستم تشخيص موانع موجود در جاده بروش ديتا فيوژن چند حسگری سيستم ترمز اضطراري خودرو.

دانلود پاورپوینت تنظیم عصبی فصل 4 علوم تجربی پایه هشتم

پروژه کاهش تعداد المان های آنتن های آرایه ای به همراه فایل های شبیه سازی

پرسشنامه موفقیت / ارتقاء شغلی رادسیپ

ماهیت شناسی در اعمال حقوقی

کاملترین خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی ( مفاهیم ، تئوریها و کاربرد ها ) دکتر آرین قلی پور

پاورپوینت اصول لوله کشی آب و فاضلاب در ساختمان و قوانین حاکم بر لوله کشیمبانی نظری مدیریت دانش