دانلود رایگان


زمان‌بندی تعمیرات خطوط انتقال با در نظر گرفتن آسیب‌پذیری سیستم قدرت - دانلود رایگاندانلود رایگان زمان‌بندی تعمیرات خطوط انتقال با در نظر گرفتن آسیب‌پذیری سیستم قدرت نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 153 صفحه چکیده بحث تعمیرات در هر سیستمی و از جمله سیستم قدرت، از اهمّیت ویژه‌ای برخوردار است. در ساختار سنّتی صنعت برق، تعمیرات مربوط به بخش تولید و انتقال، هر دو توسّط اپراتور شبکه صورت

دانلود رایگان زمان‌بندی تعمیرات خطوط انتقال با در نظر گرفتن آسیب‌پذیری سیستم قدرتنوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 153 صفحه چکیدهبحث تعمیرات در هر سیستمی و از جمله سیستم قدرت، از اهمّیت ویژه‌ای برخوردار است. در ساختار سنّتی صنعت برق، تعمیرات مربوط به بخش تولید و انتقال، هر دو توسّط اپراتور شبکه صورت می‌گیرد. با تجدیدساختار صنعت برق، پیشنهاد زمان تعمیرات مربوط به بخش‌های مختلف سیستم به مالکان بخش‌ها واگذار می‌شود و بهره‌بردار مستقل سیستم، مسئول نظارت و هماهنگی زمان انجام تعمیرات می‌باشد. در مدل‌هایی که برای زمان‌بندی تعمیرات سیستم انتقال ارائه شده است، عموماً سعی در انتخاب بهترین زمان تعمیرات به منظور حفظ قابلیت اطمینان سیستم در یک ناحیه‌ی امن است و قابلیت اطمینان سیستم به عنوان مهم‌ترین قید این مسأله لحاظ می‌شود. پس از سال ۲۰۰۱ میلادی، مطالعه‌ی تأثیر حملات عامدانه بر شبکه‌ی قدرت اهمّیت ویژه‌ای به خود گرفته است؛ چراکه اعمال استانداردهای کلاسیک برای تأمین قابلیت اطمینان سیستم نمی‌تواند به قدر کافی واقعیت موجود، یعنی بحث حمله‌ی عامدانه به شبکه‌ی قدرت، را در خود لحاظ کند. در این پایان نامه، در قدم اوّل، مدل جدیدی ارائه می شود که می تواند آسیب پذیری سیستم قدرت را در یک افق زمانی مورد بررسی قرار دهد. «بُعد زمانی» حملات عامدانه در پژوهش های قبلی در نظر گرفته نشده است. خروجی این مرحله، مدلی زمانی است که بصورت یک مسأله ی دو سطحی فرمول بندی شده است. این مدل دو سطحی با استفاده از تئوری دوگان تبدیل به یک مسأله ی برنامه ریزی یک سطحی می شود. در مرحله ی دوّم، از این مدل برای ارائه ی یک فرمول بندی جدید برای زمان بندی تعمیرات خطوط انتقال استفاده می شود. در فرمول بندی جدید، زمان بندی تعمیرات خطوط انتقال به صورت یک مسأله ی برنامه ریزی چندسطحی در نظر گرفته می شود که در آن، آسیب پذیری سیستم قدرت در کنار قید قابلیت اطمینان سیستم لحاظ می شود. مدل های پیشنهادی بر روی شبکه‌های استاندارد Garver 6-Bus و IEEE-RTS 24-Bus پیاده‌سازی و توانایی این روش ها نشان داده شده است. کلمات کلیدی: آسیب‌پفهرست مطالب عنوان صفحهفهرست مطالب هشتچکیده 1فصل اوّل: مقدّمهفصل دوم: تاریخچه‌ی کارهای انجام شده۲-۱٫ مقدّمه 8۲-۲٫ مروری بر پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه‌ی تعمیرات سیستم قدرت 9۲-۳٫ مروری بر پژوهش‌‌های صورت گرفته در زمینه‌‌ی آسیب‌پذیری سیستم قدرت 25۲-۴٫ خلاصه‌ی فصل و نتیجه‌گیری 43فصل سوم: مدل زمانی برای بررسی آسیب‌پذیری سیستم قدرت۳-۱٫ انگیزه 44۳-۲٫ رویکرد 45۳-۳٫ نوآوری‌های مدل 46۳-۴٫ مدل‌سازی مسأله‌ی آسیب‌پذیری با در نظر گرفتن بُعد زمان 46۳-۴-۱٫ فرضیات 46۳-۴-۲٫ مدل‌سازی بررسی آسیب‌پذیری سیستم قدرت در یک افق زمانی 47۳-۴-۳٫ تبدیل مدل دو سطحی ارائه شده، به یک مدل یک‌سطحی 52۳-۴-۴٫ تبدیل MPEC به یک مسأله‌ی MILP 53۳-۵٫ مثال عددی اوّل 54۳-۵-۲٫ افق زمانی مطالعه 54۳-۵-۳٫ داده‌های ورودی مسأله 54۳-۵-۴٫ سناریوهای تعریف شده 56۳-۵-۵٫ ارائه و تحلیل نتایج 59۳-۵-۶٫ بار محاسباتی مسأله 66۳-۶٫ مثال عددی دوم 67۳-۶-۱٫ افق زمانی مطالعه 67۳-۶-۲٫ داده‌های ورودی مسأله 68۳-۶-۳٫ تعریف سناریوها و ارائه و تحلیل نتایج 69۳-۷٫ خلاصه‌ی فصل و نتیجه‌گیری 73فصل چهارم: مدلی برای زمان‌بندی تعمیرات خطوط انتقال با لحاظ آسیب‌پذیری سیستم قدرت۴-۱٫ مقدّمه و رویکرد 75۴-۱-۱٫ نوآوری‌های مدل 77۴-۲٫ مدل‌سازی مسأله‌ی زمان‌بندی تعمیرات خطوط انتقال با در نظر گرفتن آسیب‌‌پذیری شبکه‌ قدرت 78۴-۲-۱٫ فرضیات 78۴-۲-۲٫ مدل‌سازی زمان‌بندی تعمیرات خطوط انتقال شبکه با در نظر گرفتن آسیب‌پذیری سیستم قدرت 78۴-۳٫ مدل MWAW برای بررسی آسیب‌پذیری سیستم قدرت در یک افق زمانی 87۴-۳-۱٫ فرمول‌بندی مدل MWaW 88۴-۳-۲٫ MPEC مربوط به مدل MWaW 94۴-۳-۳٫ تبدیل MPEC مدل MWaW به یک مسأله‌ی MILP 96۴-۳-۴٫ مدل نهایی MWaW به صورت یک مسأله‌ی MILP یک‌سطحی 98۴-۴٫ مدل نهایی VCTMS به صورت یک مسأله‌ی MILP دو سطحی 98۴-۵٫ استفاده از الگوریتم ژنتیک برای حلّ مدل VCTMS 98۴-۵-۱٫ انتخاب متغیّرها و تابع هدف 98۴-۵-۲٫ کدگذاری 99۴-۵-۳٫ جمعیت اوّلیه 100۴-۵-۴٫ انتخاب 100۴-۵-۵٫ ترکیب 101۴-۵-۶٫ جهش 101۴-۶٫ مثال عددی اوّل: اجرای مدل MWaW بر روی شبکه‌ی شش شینه‌ی گارور 101۴-۶-۲٫ افق زمانی مطالعه 102۴-۶-۳٫ داده‌های ورودی مسأله 102۴-۶-۴٫ ارائه و تحلیل نتایج 104۴-۷٫ مثال عددی دوم: اجرای مدل VCTMS برای زمان‌بندی تعمیرات معمولی در شبکه‌ی شش شینه‌ی گارور 106۴-۷-۱٫ تعریف سناریوها 106۴-۷-۲٫ روش حل 107۴-۷-۳٫ ارائه و تحلیل نتایج بدست آمده 109۴-۷-۳-الف. ارائه و تحلیل نتابج مربوط به سناریوی شماره ۱ 109۴-۷-۳-ب. ارائه و تحلیل نتابج مربوط به سناریوی شماره ۲ 113۴-۷-۳-ج. ارائه و تحلیل نتابج مربوط به سناریوی شماره ۳ 118۴-۷-۳-د. ارائه و تحلیل نتابج مربوط به سناریوی شماره ۴ 121۴-۸٫ خلاصه‌ی فصل و نتیجه‌گیری 125فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها۵-۱٫ جمع‌بندی نتایج 127۵-۲٫ پیشنهادها و ادامه‌ی تحقیق 129 مراجع 131

زمان‌بندی تعمیرات خطوط انتقال با در نظر گرفتن آسیب‌پذیری سیستم قدرت


تعمیرات خطوط انتقال برق


انتقال برق


خطوط انتقال برق


سیستم قدرت


برق قدرت


مهندسی برق قدرت


آسیب پذیری سیستم قدرتزمان‌بندی


تعمیرات


خطوط


انتقال


با


در


نظر


گرفتن


آسیب‌پذیری


سیستم


قدرت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


انجام پروژه های دانشجویی در ایران پروژه

دربررسی سیستم‌های قدرت، به مطالعه و تجزیه‌وتحلیل سیستم که با هدف تعیین پارامترهای مهم سیستم در شرایط نرمال یا اضطراری انجام می‌شود پخش بار می‌گویند.

زمان‌بندی دو هدفۀ خطوط جریان منعطف بدون وقفه با پنجرۀ ...

علاوه‌بر این، در پذیرش سفارش‌ها باید زمان‌بندی کارهای جاری در نظر گرفته شود. در تحقیق پیش رو در مورد مسئلۀ زمان‌بندی و پذیرش سفارش در سیستم تولیدی خط جریان منعطف بدون وقفه بحث شده است.

پایان نامه برنامه ریزی تعمیر و نگهداری واحد های تولیدی ...

پایان نامه برنامه ریزی تعمیر و نگهداری واحد های تولیدی مبتنی بر پیشنهاد خرید به منظور حفظ کفایت سیستم پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق - گرایش قدرت چکیده در این پایان نامه، روشی جدید برای ...

پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک ...

زمان‌بندی تعمیرات خطوط انتقال با در نظر گرفتن آسیب‌پذیری سیستم قدرت در تاریخ ۱۹ / ۳ /۱۳۹۴ توسط کمیته تخصصی زیر مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت.

انجام پروژه های دانشجویی در ایران پروژه

دربررسی سیستم‌های قدرت، به مطالعه و تجزیه‌وتحلیل سیستم که با هدف تعیین پارامترهای مهم سیستم در شرایط نرمال یا اضطراری انجام می‌شود پخش بار می‌گویند.

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد ...

پایان نامه زمان‌بندی تعمیرات خطوط انتقال با در نظر گرفتن آسیب‌پذیری سیستم قدرت مهندسی الکترونیک ۱۴۰ پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق – قدرت چکیده بحث تعمیرات در هر سیستمی و از جمله ...

شبیه سازی آماده برق قدرت با گمز | ترجمه روز - ترجمه تخصصی ...

برنامه ریزی بهینه حوضچه آبی در بازار برق مبتنی بر حوضچه (اشتراکی) با در نظر گرفتن قیود انتقال. چکیده مقاله: a b s t r a c t. The effect of flexible hydropower management on prices is a topic widely studied in research and eco-nomic analysis.

گرايش الکترونيک - Sharif

گرايش قدرت(کارشناسی ارشد ): Power (MSc) 1- مشابه سازی رفتار و بررسی روشهای کاهش حساسيت رله های حفاظتی در محيط های هارمونيکی 2- بررسی و مقايسه رفتار ديناميکی توربين و ژنراتورهای نيروگاه های بادی 3- طراحی مقره های اندازه گيری ...

نتایج جستجو برای «برق قدرت»

پاورپوینت درس سوم پیامهای آسمان پایه هفتم - تلخ یا شیرین 7,000 تومان

صفحه رسمی سیدحسام الدین ذگردی

دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، گروه مديريت سيستم و بهره وري ... یکپارچه سازی مسیریابی موجودی چندمحصولی و تولید با امکان جابجایی موجودی بین مشتریان . 1395. حسن نایبی, عرفان ... جانشین مدیر pmo در ...

SID.ir | كنفرانس نيروگاه هاي برق كشور - 28 تا 29 بهمن 1393 ...

زمان بندی تعمیرات پیشگیرانه نیروگاه ها و خطوط انتقال در سیستم قدرت تجدید ساختارشده با در نظر گرفتن قابلیت اعتماد شبکه تولید و انتقال ...

نهمین کنفرانس ملی نت - انجمن نگهداری و تعمیرات ایران

نگهداری و تعمیرات پویا در سیستم های تولیدی متوالی با در نظر گرفتن موجودی بافر ... بهره‌گیری از لیزر اسکن هوایی در تعمیر و نگهداری خطوط انتقال نیـرو ... اجرای برنامه زمان بندی دقیق تعمیرات جهت ...

بایگانی‌های مدل‌سازی عددی - دانلود پایان نامه ها

با عنوان :زمان‌بندی تعمیرات خطوط انتقال با در نظر گرفتن آسیب‌پذیری سیستم قدرت (بیشتر…) By مدیر سایت , 2 ماه ago

برنامه های مدیریت شبکه برق ایران در سال جدید/بهره برداری ...

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با تشریح برنامه‌ها و اولویت‌های این شرکت در سال ۹۹ گفت: اجرای دقیق برنامه ۰۹۹، برنامه‌ریزی بهینه و زمان-واقعی توان راکتیو به منظور بهبود وضعیت ولتاژ در شبکه برق کشور، به مدار آوردن ...

پایش دیجیتال نشت خطوط لوله نفت و گاز - شبکه خدمات نوآوری ...

پیشینه مساله : قیمت روزافزون انرژی، دغدغه‌های زیست‌محیطی و نگرانی از ایمنی خطوط لوله در عبور از مناطق مسکونی، سیستم‌های مانیتورینگ و نشت‌یابی را جزء لاینفک تأسیسات زیربنایی خطوط انتقال نفت و گاز نموده است.

اولین همایش ملی راه آهن سریع السیر در ایران، اردیبهشت ۱۳۹۳

بررسی تاثیر شبکه راه آهن برقی بر سیستم های انتقال قدرت. ... بررسی روش های نوین نظارت و کنترل بر بخش نگهداری و تعمیرات خطوط ریلی ... طراحی کنترل مقاوم برای قطارهای کجشونده با در نظر گرفتن اثر ...

سمینار ارشد رشته برق قدرت: زمان بندی تعمیرات واحدهای تولید ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق با عنوان : زمان بندی تعمیرات واحدهای تولید در سیستم قدرت تجدید ساختار شده به کمک تئوری بازی ها با در نظر گرفتن عدم قطعیت بار در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ...

پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک ...

زمان‌بندی تعمیرات خطوط انتقال با در نظر گرفتن آسیب‌پذیری سیستم قدرت در تاریخ ۱۹ / ۳ /۱۳۹۴ توسط کمیته تخصصی زیر مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت.

نمايش گزارش - satab.nri.ac.ir

با توجه به روند رو به گسترش رله های دیفرانسیل طولی جهت حفاظت خطوط انتقال ضروری است مطالعات کافی در خصوص اطمینان از شبکه مخابراتی فیبر نوری جهت تبادل اطلاعات در سیستم حفاظتی صورت پذیرد و ...

نمايش گزارش - satab.nri.ac.ir

با توجه به روند رو به گسترش رله های دیفرانسیل طولی جهت حفاظت خطوط انتقال ضروری است مطالعات کافی در خصوص اطمینان از شبکه مخابراتی فیبر نوری جهت تبادل اطلاعات در سیستم حفاظتی صورت پذیرد و ...

پایان نامه – پیش بینی کوتاه مدت بار با استفاده از شبکه های ...

"در این پایان‌نامه روشی جدید جهت پیش‌بینی کوتاه مدت بار و بصورت بار ساعتی، در شبکه توزیع انرژی الکتریکی ارائه شده است. در روش ارائه شده از گسسته‌سازی الگوریتم

مقاله شناسایی اولویت بندی نگهداری و تعمیر خطوط راه آهن با ...

حمل و نقل ریلی به عنوان یکی از بخش های مهم سیستم حمل و نقل، نقش عمده ای را در عرصه اقتصادی، صنعتی و اجتماعی کشورها ایفا می کند و به واسطه مزایای خاص و نسبی که در مقایسه با سایر بخش های حمل و نقلی از جمله هوایی، جادهای و ...

روانشناسی جذب زنان Archives - تجربه کاو : تجربه های ...

به نظر می‌رسد ما نتوانستیم آنچه مد نظر شما بود را پیدا کنیم. با الین حال شاید جستجو به شما کمک کند

مقدمه ای بر قابلیت اطمینان در دیگسایلنت | آموزش دیگسایلنت ...

دیاگرام فضای حالت برای آرایش با دو جزء با در نظر گرفتن خرابیهای مستقل در شکل نشان داده شده است. علاوه بر خروج اجباری ، ممکن است اجزاء برای خروج زمان بندی شده نیز از مدار خارج شوند.

نمايش گزارش - satab.nri.ac.ir

با توجه به روند رو به گسترش رله های دیفرانسیل طولی جهت حفاظت خطوط انتقال ضروری است مطالعات کافی در خصوص اطمینان از شبکه مخابراتی فیبر نوری جهت تبادل اطلاعات در سیستم حفاظتی صورت پذیرد و ...

دانلود پایان نامه ارشد: پیش بینی تأثیر حفر تونل گلاس بر ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : زمین شناسی گرایش : آب شناسی عنوان : پیش بینی تأثیر حفر تونل گلاس (آذربایجان غربی) بر آبدهی چشمه های منطقه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم زمین ...

واکاوی آسیب‌پذیری و امنیت خطوط انتقال برق در استان زنجان

شرایط بد آب‌وهوایی ممکن است امنیت انتقال برق را در شبکۀ انتقال بر اثر خرابی‌های آبشاری به خطر اندازد. برطرف نشدن این خرابی‌ها، استفاده از این خطوط را دشوار و حتی ناممکن می‌کند. هدف از تجزیه‌وتحلیل آسیب‌پذیری، یافتن ...

دانش‌رسان - مقاله‌های سعید اسماعیلی جعفرآبادی

در این مقاله اضافه ولتا ژهای داخلی در خطوط انتقال قدرت جریان مستقیم ولتاژ بالا (hvdc) ، که بر اثر عملکرد متقابل مبدل های قدرت استاتیکی با خط اتتقال و تجهیزات پایانه رخ می دهند، مورد بحث قرار گرفته است .

هزینه سرمایه Archives - خانه دانشجو

پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش قدرت:زمان‌بندی تعمیرات خطوط انتقال با در نظر گرفتن آسیب‌پذیری سیستم قدرت; پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده

شبیه سازی آماده برق قدرت با گمز | ترجمه روز - ترجمه تخصصی ...

برنامه ریزی بهینه حوضچه آبی در بازار برق مبتنی بر حوضچه (اشتراکی) با در نظر گرفتن قیود انتقال. چکیده مقاله: a b s t r a c t. The effect of flexible hydropower management on prices is a topic widely studied in research and eco-nomic analysis.

برنامه های مدیریت شبکه برق ایران در سال جدید/بهره برداری ...

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با تشریح برنامه‌ها و اولویت‌های این شرکت در سال ۹۹ گفت: اجرای دقیق برنامه ۰۹۹، برنامه‌ریزی بهینه و زمان-واقعی توان راکتیو به منظور بهبود وضعیت ولتاژ در شبکه برق کشور، به مدار آوردن ...

ارائه روش‌های ابتکاری جدید برای زمان‌بندی تعمیرات پیشگیرانه

هدف از زمانبندی تعمیرات پیشگیرانه انجام مجموعه­ای از کارهایpm به منظور کاهش توقفات و حداکثر کردن قابلیت اطمینان تجهیزات است. در مقاله گوپالاک و همکاران(1997) یک مدل­ برنامه ریزی عدد صحیح و چهار روش ابتکاری برای حل مساله ...

موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارشد برق قدرت الکترونیک کنترل ...

تأثیر تداخلی خطوط هوایی انتقال برق بر روی خطوط لوله فولادی همجوار در شرایط بروز خطا در سیستم انتقال برق تأثیردما بر عملکرد سلول­های خورشیدی نانوساختار رنگدانه ای با فوتوآندهای TiO2,ZnO

معرفی انواع شیرها در خطوط انتقال - مهندس ایران

گیت و گلوب ولوهای (Gate and globe valves) دو طرفه (دوسر) در اندازه های ½” تا ۴۸″ در دسترس می باشند و بصورت دستی یا پیکر بندی شده و فعال با مواد گوناگون و استاندارد های آزمایش شده، ارئه می شود.

بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق، آبان ۱۳۹۳

بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق در تاریخ ۵ آبان ۱۳۹۳ توسط پژوهشگاه نیرو، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و نهمین کنفرانس بین ...

اولین همایش ملی راه آهن سریع السیر در ایران، اردیبهشت ۱۳۹۳

بررسی تاثیر شبکه راه آهن برقی بر سیستم های انتقال قدرت. ... بررسی روش های نوین نظارت و کنترل بر بخش نگهداری و تعمیرات خطوط ریلی ... طراحی کنترل مقاوم برای قطارهای کجشونده با در نظر گرفتن اثر ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد ...

پایان نامه زمان‌بندی تعمیرات خطوط انتقال با در نظر گرفتن آسیب‌پذیری سیستم قدرت مهندسی الکترونیک ۱۴۰ پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق – قدرت چکیده بحث تعمیرات در هر سیستمی و از جمله ...

بایگانی‌های مدل‌سازی عددی - دانلود پایان نامه ها

با عنوان :زمان‌بندی تعمیرات خطوط انتقال با در نظر گرفتن آسیب‌پذیری سیستم قدرت (بیشتر…) By مدیر سایت , 2 ماه ago

مقاله شناسایی اولویت بندی نگهداری و تعمیر خطوط راه آهن با ...

حمل و نقل ریلی به عنوان یکی از بخش های مهم سیستم حمل و نقل، نقش عمده ای را در عرصه اقتصادی، صنعتی و اجتماعی کشورها ایفا می کند و به واسطه مزایای خاص و نسبی که در مقایسه با سایر بخش های حمل و نقلی از جمله هوایی، جادهای و ...

پایان نامه ارشد رشته مدیریت ورزشی: تحلیل ساختاری پایان ...

پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش قدرت:زمان‌بندی تعمیرات خطوط انتقال با در نظر گرفتن آسیب‌پذیری سیستم قدرت

مقدمه ای بر قابلیت اطمینان در دیگسایلنت | آموزش دیگسایلنت ...

دیاگرام فضای حالت برای آرایش با دو جزء با در نظر گرفتن خرابیهای مستقل در شکل نشان داده شده است. علاوه بر خروج اجباری ، ممکن است اجزاء برای خروج زمان بندی شده نیز از مدار خارج شوند.

بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق، آبان ۱۳۹۳

بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق در تاریخ ۵ آبان ۱۳۹۳ توسط پژوهشگاه نیرو، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و نهمین کنفرانس بین ...

نمايش گزارش - satab.nri.ac.ir

با توجه به روند رو به گسترش رله های دیفرانسیل طولی جهت حفاظت خطوط انتقال ضروری است مطالعات کافی در خصوص اطمینان از شبکه مخابراتی فیبر نوری جهت تبادل اطلاعات در سیستم حفاظتی صورت پذیرد و ...

دانلود پاورپوینت درس نهم عربی پایه نهم

دانلود پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر

پاورپوینت بررسي خصوصيات كمي و كيفي ارقام پسته

بررسی سیستم های مدیریت محتوای وب سایت ها بر اساس عناصر مطرح در وب سایت ها

طراحي و ساخت سيستم ضبط و پخش سيگنال با ميکروکنترلر AVRو کارت حافظه ی MMC

دانلود پاورپوینت مساحت لوزی و ذوزنقه

بهبود عملکرد روش MSOGI FLL در تشخیص فرکانس شبکه تحت شرایط اتصال کوتاه

دانلود پاورپوینت درس پنجم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Appearance)

دانلود پاورپوینت مساحت لوزی و ذوزنقه