دانلود رایگان


شبیه سازی و کنترل یک سیستم تولید توان ترکیبی پیل سوختی/باطری/ابر خازن به منظور تغذیه موتور الکتریکی - دانلود رایگاندانلود رایگان شبیه سازی و کنترل یک سیستم تولید توان ترکیبی پیل سوختی/باطری/ ابر خازن به منظور تغذیه یك موتور الکتریکی جریان مستقیم نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 114 صفحه چكيده در اين پايان نامه يك سيستم تركيبي توليد توان با استفاده از پيل سوختي/باتري/ابرخازن براي تغذيه يك خودوري برقي سبك با سيستم د

دانلود رایگان شبیه سازی و کنترل یک سیستم تولید توان ترکیبی پیل سوختی/باطری/ ابر خازن به منظور تغذیه یك موتور الکتریکی جریان مستقیمنوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 114 صفحهچكيدهدر اين پايان نامه يك سيستم تركيبي توليد توان با استفاده از پيل سوختي/باتري/ابرخازن براي تغذيه يك خودوري برقي سبك با سيستم درايو موتور الكتريكي تحريك مستقل مورد مطالعه و شبيه سازي قرار گرفت. سیستم خودروی برقی از یک سیستم پیش خور و کنترلی، منابع چندگانه، واحد کنترل قدرت و سيستم مديريت انرژي، ماشین DC تحریک مستقل و بار خودروی برقی تشکیل شده است. مرجع سرعت سیستم مطابق درایو ECE-47 انتخاب شده است. بعبارتي یک مدل شامل چند منبع انرژي، مبتنی بر قواعد منطقی، الگوریتم کنترلی و سیستم ذخیره انرژی برای یک خودروی برقی سه چرخ سبک ارائه گرديده است. ویژگی اصلی خودروی برقی سبک از استراتژی کنترلی آن نشات می گیرد که سیستم مدیریت انرژی را برای باتری، پيل سوختي و ابرخازن تحت بار هاي مختلف پشتیبانی می کند. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که الگوریتم کنترلی می تواند بصورت کاملاً برنامه ریزی شده، سیستم چند منبعی را مدیریت کند. کاربرد مهم سيستم مديريت انرژي، مصالحه بین ذخیره سازی سوخت به همراه یک رانندگی پاک و همچنین کمک به موتور و باتری از نظر هزینه است. در اين پايان نامه در سيستم كنترل قدرت از كنترلرهاي تناسبي-انتگرالي استفاده شده است. نتايج شبيه سازي نشان داده است كه استفاده از كنترلرهاي فازي در مقابل كنترلرهاي بهره ثابت تناسبي-انتگرالي، قابليت سيستم مورد مطالعه را در پيگيري سرعت مرجع بيشتر افزايش مي دهد. كنترلرهاي فازي نسبت به كنترلرهاي تناسبي-انتگرالي كه در مقابل نوسانات سرعت پارامترهاي آن ها ثابت مي باشد، پارامترهاي خود را به روز كرده كه به اين كنترلرها خودتنظيم گفته مي شود. بنابراين در برابر تغييرات سرعت عملكرد بهتري از خود نشان مي دهند.كلمات كليدي: سيستم تركيبي توليد توان، باتري، پيل سوختي، ابر خازن، الگوريتم كنترلي سيستم مديريت انرژي، كنترلر فازي فهرست مطالب صفحهفصل اول: ادبيات موضوع..مقدمه ۱-۲ ساختارهاي نوين در خودرو۱-۳ تاريخچه خودروهاي هيبريدي..۱-۴ ساختار خودروهاي هيبريد.۱-۵ پيل سوختي.۱-۵-۱ انواع پيل سوختي مورد استفاده در صنعت خودرو..۱-۵-۲ مزاياي پيل هاي سوختي.۱-۵-۳ معايب پيل هاي سوختي.۱-۶ مزاياي بكارگيري باطري در خودروهاي هيبريد..۱-۷ چارچوب پايان نامهفصل دوم: مروري بر پژوهش هاي پيشين..۲-۱ مقدمه..۲-۲ استراتژی مدیریت انرژی برای خودروی هيبريد پيل سوختی/باطری/فرا خازن مبتنی بر منطق فازی.۲-۳ کنترل پخش توان بهینه با استفاده از الگوریتم PSOبرای خودروی هيبريد پيل سوختی/فراخازن و پيل سوختی/باطری۲-۴ کنترل موازی تبادل انرژی برای خودروی الکتریکی هيبريد پيل سوختی/ باطری/ فراخازن..۲-۵ یکپارچه سازی سیستم و مدیریت پخش توان برای یک خودروی هيبريد سری با استفاده از فراخازن و باطری ۲-۶ مدیریت انرژی مبتنی بر روش فرکانسی برای خودروی الکتریکی هيبريد پيل سوختی/باطری لیتیومی و فراخازن..۲-۷ مدیریت توان خودروی هيبريد پيل سوختی/باطری و فراخازن با استفاده از تبدیل موجک ۲-۸ مدیریت انرژی خودروی هيبريد پيل سوختی/ فراخازن با استفاده از روش کنترل بهینه تطبیقی۲-۹ طراحی مدل اولیه و اجرای کنترلر برای یک سیستم ذخیره انرژی خودروی الکتریکی هيبريد باطری-فرا خازن..۲-۱۰ سیستم مدیریت انرژی برای خودروی برقی هيبريد با استفاده از فراخازن ها و شبکه ها عصبی.۲-۱۱ یک سیستم ذخیره انرژی هيبريد باطری/فراخازن جدید برای خودروهای الکتریکی، هيبريد،و الکتریکی هيبريد با قابلیت اتصال به پریز۲-۱۲ سیستم مدیریت انرژی وسایل نقلیه سبک با استفاده از چندین منبع تغذیه.۲-۱۳ مدیریت قدرت پیل سوختی و باتری موتور درایو DC برای خودرو های الکتریکی کاربرد تغذیهفصل سوم: سيستم هاي فازي.۳-۱ مقدمه.۳-۲ سيستم فازي..۳-۱-۱ تاریخچه ی فازی.۳-۲-۲ اساس سیستم های فازی۳-۲-۳ انواع سیستم های فازی۳-۲-۳-۱ سیستم های فازی خالص۳-۲-۳-۲ سیستم فازی TSK..۳-۲-۳-۳ سیستم فازی با فازی سازی و غیر فازی سازی..۳-۲-۴ مجموعه ها ي قطعي و فازي.۳-۲-۴-۱ مجموعه‌های قطعی۳-۲-۴-۲ مجموعه های فازی و توابع تعلق..۳-۲-۵ عملیات بر روی مجموعه های فازی.۳-۲-۵-۱ عملگر مکمل.۳-۲-۵-۲ عملگر اجتماع..۳-۲-۵-۳ عملگر اشتراک.۳-۲-۶ رابطه ی فازی..۳-۲-۷ مثالی از پیاده سازی سیستم فازی ممدانی در نرم افزار MATLAB.فصل چهارم: سيستم مورد مطالعه.۴-۱ مقدمه.۴-۲ سيستم مورد مطالعه.۴-۲-۱ مدل باتری۴-۲-۲ مدل سلول سوختی.۴-۲-۳ مدل فراخازن۴-۲-۴ سیستم مدیریت انرژی.۴-۲-۵ الگوریتم کنترلی.۴-۲-۶ موتور DC تحریک مستقل.۴-۳ كنترلرهاي سيستم كنترل قدرت.۴-۳-۱ سیستم کنترل قدرت با كنترلر تناسبي-انتگرالي PI۴-۳-۲ سیستم کنترل قدرت با كنترلر فازي..فصل پنجم: شبيه سازي و نتايج.۵-۱ داده هاي سيستم.۵-۲ نتايج شبيه سازي۵-۲-۱ نتايج شبيه سازي با سرعت مرجع ECE-47 (سیستم کنترل قدرت با كنترلر تناسبي-انتگرالي PI به ازاي ورودي شيب) ..۵-۲-۲ نتايج شبيه سازي (مقايسه عملكرد كنترل هاي پيشنهادي) ..۵-۲-۲-۱ نتايج شبيه سازي (عملکرد کنترلر PI با/بدون سیستم مدیریت انرژی به ازای ورودی پله) .۵-۲-۲-۲ نتايج شبيه سازي (عملکرد کنترلر فازی با/بدون سیستم مدیریت انرژی به ازای ورودی پله) .۵-۲-۲-۳ نتايج شبيه سازي ( عملکرد کنترلر فازی و PI به ازای ورودی پله) ..۵-۳ جمع بندي و پیشنهاداتمراجع

شبیه سازی و کنترل یک سیستم تولید توان ترکیبی پیل سوختی


باطری


ابر خازن به منظور تغذیه موتور الکتریکی


شبیه سازی


کنترل سیستم تولید توان ترکیبی پیل سوختی


باطری


ابر خازن


تغذیه موتور الکتریکی


موتور الکتریکی


برق قدرت


مهندسی برق قدرتشبیه


سازی


و


کنترل


یک


سیستم


تولید


توان


ترکیبی


پیل


سوختی/باطری/ابر


خازن


به


منظور


تغذیه


موتور


الکتریکی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران ...

فراخوان ارسال مقاله ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران، اسفند ۱۳۹۶

شبیه سازی کنترل خودرو بدون سرنشین با استفاده از سنسور های ...

شبیه سازی کنترل خودرو بدون سرنشین با استفاده از سنسور های و کنترل فازی در متلب :متلب متلب : منطق فازی (به انگلیسی: fuzzy logic) اولین بار در پی تنظیم نظریهٔ مجموعه‌های فازی به وسیلهٔ پروفسور لطفی زاده (۱۹۶۵ م) در صحنهٔ محاسبات ...

کنترل - research-paper.ir

طراحی و کنترل upqc به منظور بهبود پارمترهای کیفیت توان به روش شبکه عصبی ... در مبدلهای dc-dc افزاینده بر پایه مدل میانگین و دقیق در سیستم های تولید توان پیل سوختی. ... طراحی و شبیه سازی یک کنترلر جدید ...

کنترل ولتاژ پیل سوختی با استفاده از شبکه­ ی عصبی بر اساس ...

کنترل,ولتاژ,سوختی,استفاده,شبکه­,عصبی بر,اساس مدل,پیش­بین,,کنترل ولتاژ پیل سوختی با استفاده از شبکه­ ی عصبی بر اساس مدل کنترل پیش­بین,فروشگاه فایل بکر

ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران ...

فراخوان ارسال مقاله ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران، اسفند ۱۳۹۶

ژنراتور - 2015-1394.rozblog.com

در این مقاله یک استراتژی کنترلی جدید برای کنترل فرکانس در کاربرد مستقل مبتنی بر کنترل هماهنگی پیل های سوختی (fc) و بانک خازن دولایه ای (dlc) در یک سیستم تولید توان انرژی تجدیدپذیر هایبرید پیاده ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد تغذیه

پایان نامه شبیه سازی و کنترل یک سیستم تولید توان ترکیبی پیل سوختیباطری ابر خازن به منظور تغذیه یک موتور الکتریکی جریان مستقیم ... کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق قدرت چکیده در این پایان نامه ...

شبیه سازی و کنترل یک سیستم تولید توان ترکیبی پیل سوختی ...

توضیحات: شبیه سازی و کنترل یک سیستم تولید توان ترکیبی پیل سوختی باطری ابر خازن به منظور تغذیه یك موتور الکتریکی جریان مستقیم

ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران ...

فراخوان ارسال مقاله ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران، اسفند ۱۳۹۶

مدیریت توان بهینه یک سیستم ترکیبی سلول خورشیدی، پیل سوختی ...

سیستم ترکیبی، انرژی تولیدی خود را به یک شینه dc تزریق می کند و درنهایت یک بار dc این توان تزریق شده را مصرف می کند و همچنین در این سیستم، سلول خورشیدی به عنوان منبع تولید انرژی اولیه، سیستم پیل ...

شبیه سازی یک الگوریتم کنترلی برای جبرانسازی توان راکتیو با ...

چکیده - یک الگوریتم کنترل جامع برای جبرن سازی توان راکتیو و تعادل بار با جبران وار استاتیک (svc) در سیستم های سه سیمه سه فازه در این مقاله توسعه یافته است.

آموزش شبیه سازی و تحلیل پاسخ یک سیستم درجه دو در سیمیولینک ...

در فیلم آموزشی «شبیه سازی و تحلیل پاسخ یک سیستم درجه دو در سیمیولینک با نسبت های میرایی مختلف»، که به صورت رایگان بر روی فرادرس منتشر شده است، با در نظر گرفتن نسبت های میرایی مختلف در فرم استاندارد سیستم درجه دو، نتایج ...

بایگانی‌ها برق قدرت - گروه پژوهشی رساله نگار

شبیه سازی و کنترل یک سیستم تولید توان ترکیبی پیل سوختی باطری ابر خازن به منظور تغذیه یک موتور الکتریکی جریان مستقیم 10,000 تومان

دانلود شبیه سازی و ترجمه مقاله مهندسی کنترل - فرداپیپر

با توجه به تجربه ی ما در امر شبیه سازی مقالات با نرم افزارهای متلب، پی اس کد، گمز و سایر نرم افزارهای علمی و همچنین تجربه ی چندین ساله در امر ترجمه مقالات، تصمیم گرفتیم در این دو زمینه کمکی هر چند ناقابل برای دانشجویان به ...

ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران ...

فراخوان ارسال مقاله ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران، اسفند ۱۳۹۶

لیست ۲۰۰ عنوان پیشنهادی پروژه کارشناسی برای گرایش الکترونیک

101- طراحی و شبیه سازی یک اسپکتروگرام بر اساس الگوریتم fft برای پیاده سازی بر روی fpga 102- طراحی و ساخت منبع تغذیه 0 تا 30 ولت و 0 تا 2.55 آمپر با استفاده از میکروکنترلر های خانواده MCS-51

لیست پروژه های پایانی پیشنهادی دکتر سید جواد جوادی مقدم ...

طراحی و پیاده سازی بخش سنسورینگ و کنترل تغذیه ربات جوشکار. 173. طراحی و پیاده سازی درایور موتور و سیستم رانشی هدایت پذیر روبات Yaskawa. 174.

PSO-MODSIMP: مدل بهینه‌سازی- شبیه‌سازی در طراحی و بهره ...

فرمول‌بندی برنامه ریاضی مسائل طراحی و بهره‌برداری بهینه، از منظر منابع آب، سدهای برقابی همراه با اعمال کنترل بر اعتمادپذیری بده انرژی، از نوع مدل‌های بهینه‌سازی غیرخطی غیرمحدب با متغیرهای مختلط است.

ترجمه مقاله هماهنگی توان اکتیو و راکتیو یک کنترل کننده ...

ترجمه,مقاله,هماهنگی,توان اکتیو,راکتیو,کنترل,کننده,توان یکپارچه,,ترجمه مقاله هماهنگی توان اکتیو و راکتیو یک کنترل کننده توان یکپارچه,فروشگاه دانلود فایل ،مقاله،پایان نامه و پروژه

شبیه سازی یک الگوریتم کنترلی برای جبرانسازی توان راکتیو با ...

چکیده - یک الگوریتم کنترل جامع برای جبرن سازی توان راکتیو و تعادل بار با جبران وار استاتیک (svc) در سیستم های سه سیمه سه فازه در این مقاله توسعه یافته است.

لیست پروژه های پایانی پیشنهادی دکتر سید جواد جوادی مقدم ...

طراحی و پیاده سازی بخش سنسورینگ و کنترل تغذیه ربات جوشکار. 173. طراحی و پیاده سازی درایور موتور و سیستم رانشی هدایت پذیر روبات Yaskawa. 174.

بررسی روش های شبیه سازی عملکرد پیل های سوختی - دانلود رایگان

26, تحلیل و شبیه سازی سیستم ترکیبی فتو ولتایی - پیل سوختی (دریافت مقاله ترجمه مقاله کنترل انحراف فرکانس بوسیله کنترل هماهنگی پیل های ...

لیست ۲۰۰ عنوان پیشنهادی پروژه کارشناسی برای گرایش الکترونیک

101- طراحی و شبیه سازی یک اسپکتروگرام بر اساس الگوریتم fft برای پیاده سازی بر روی fpga 102- طراحی و ساخت منبع تغذیه 0 تا 30 ولت و 0 تا 2.55 آمپر با استفاده از میکروکنترلر های خانواده MCS-51

دانلود پاورپوینت تکنیکهای خلاقیت 77 اسلاید

دانلود جزوه زمین شناسی ساختمانی برای کنکور ارشد

دانلود فایل آموزشی (ArcHydro (arc gis

پرسشنامه وضعیت سلامت روانی گلدبرگ و همکاران ( GHQ-28 )

مقایسه ی تأثیر تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی بر توان بی هوازی ناجیان غریقکنترل فعال سازه با رویکرد فازی با میراگر (ATMD)

دانلود نمونه پروپوزال رشته مدیریت رسانه