دانلود رایگان


شبیه سازی و کنترل یک سیستم تولید توان ترکیبی پیل سوختی/باطری/ابر خازن به منظور تغذیه موتور الکتریکی - دانلود رایگاندانلود رایگان شبیه سازی و کنترل یک سیستم تولید توان ترکیبی پیل سوختی/باطری/ ابر خازن به منظور تغذیه یك موتور الکتریکی جریان مستقیم نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 114 صفحه چكيده در اين پايان نامه يك سيستم تركيبي توليد توان با استفاده از پيل سوختي/باتري/ابرخازن براي تغذيه يك خودوري برقي سبك با سيستم د

دانلود رایگان شبیه سازی و کنترل یک سیستم تولید توان ترکیبی پیل سوختی/باطری/ ابر خازن به منظور تغذیه یك موتور الکتریکی جریان مستقیمنوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 114 صفحهچكيدهدر اين پايان نامه يك سيستم تركيبي توليد توان با استفاده از پيل سوختي/باتري/ابرخازن براي تغذيه يك خودوري برقي سبك با سيستم درايو موتور الكتريكي تحريك مستقل مورد مطالعه و شبيه سازي قرار گرفت. سیستم خودروی برقی از یک سیستم پیش خور و کنترلی، منابع چندگانه، واحد کنترل قدرت و سيستم مديريت انرژي، ماشین DC تحریک مستقل و بار خودروی برقی تشکیل شده است. مرجع سرعت سیستم مطابق درایو ECE-47 انتخاب شده است. بعبارتي یک مدل شامل چند منبع انرژي، مبتنی بر قواعد منطقی، الگوریتم کنترلی و سیستم ذخیره انرژی برای یک خودروی برقی سه چرخ سبک ارائه گرديده است. ویژگی اصلی خودروی برقی سبک از استراتژی کنترلی آن نشات می گیرد که سیستم مدیریت انرژی را برای باتری، پيل سوختي و ابرخازن تحت بار هاي مختلف پشتیبانی می کند. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که الگوریتم کنترلی می تواند بصورت کاملاً برنامه ریزی شده، سیستم چند منبعی را مدیریت کند. کاربرد مهم سيستم مديريت انرژي، مصالحه بین ذخیره سازی سوخت به همراه یک رانندگی پاک و همچنین کمک به موتور و باتری از نظر هزینه است. در اين پايان نامه در سيستم كنترل قدرت از كنترلرهاي تناسبي-انتگرالي استفاده شده است. نتايج شبيه سازي نشان داده است كه استفاده از كنترلرهاي فازي در مقابل كنترلرهاي بهره ثابت تناسبي-انتگرالي، قابليت سيستم مورد مطالعه را در پيگيري سرعت مرجع بيشتر افزايش مي دهد. كنترلرهاي فازي نسبت به كنترلرهاي تناسبي-انتگرالي كه در مقابل نوسانات سرعت پارامترهاي آن ها ثابت مي باشد، پارامترهاي خود را به روز كرده كه به اين كنترلرها خودتنظيم گفته مي شود. بنابراين در برابر تغييرات سرعت عملكرد بهتري از خود نشان مي دهند.كلمات كليدي: سيستم تركيبي توليد توان، باتري، پيل سوختي، ابر خازن، الگوريتم كنترلي سيستم مديريت انرژي، كنترلر فازي فهرست مطالب صفحهفصل اول: ادبيات موضوع..مقدمه ۱-۲ ساختارهاي نوين در خودرو۱-۳ تاريخچه خودروهاي هيبريدي..۱-۴ ساختار خودروهاي هيبريد.۱-۵ پيل سوختي.۱-۵-۱ انواع پيل سوختي مورد استفاده در صنعت خودرو..۱-۵-۲ مزاياي پيل هاي سوختي.۱-۵-۳ معايب پيل هاي سوختي.۱-۶ مزاياي بكارگيري باطري در خودروهاي هيبريد..۱-۷ چارچوب پايان نامهفصل دوم: مروري بر پژوهش هاي پيشين..۲-۱ مقدمه..۲-۲ استراتژی مدیریت انرژی برای خودروی هيبريد پيل سوختی/باطری/فرا خازن مبتنی بر منطق فازی.۲-۳ کنترل پخش توان بهینه با استفاده از الگوریتم PSOبرای خودروی هيبريد پيل سوختی/فراخازن و پيل سوختی/باطری۲-۴ کنترل موازی تبادل انرژی برای خودروی الکتریکی هيبريد پيل سوختی/ باطری/ فراخازن..۲-۵ یکپارچه سازی سیستم و مدیریت پخش توان برای یک خودروی هيبريد سری با استفاده از فراخازن و باطری ۲-۶ مدیریت انرژی مبتنی بر روش فرکانسی برای خودروی الکتریکی هيبريد پيل سوختی/باطری لیتیومی و فراخازن..۲-۷ مدیریت توان خودروی هيبريد پيل سوختی/باطری و فراخازن با استفاده از تبدیل موجک ۲-۸ مدیریت انرژی خودروی هيبريد پيل سوختی/ فراخازن با استفاده از روش کنترل بهینه تطبیقی۲-۹ طراحی مدل اولیه و اجرای کنترلر برای یک سیستم ذخیره انرژی خودروی الکتریکی هيبريد باطری-فرا خازن..۲-۱۰ سیستم مدیریت انرژی برای خودروی برقی هيبريد با استفاده از فراخازن ها و شبکه ها عصبی.۲-۱۱ یک سیستم ذخیره انرژی هيبريد باطری/فراخازن جدید برای خودروهای الکتریکی، هيبريد،و الکتریکی هيبريد با قابلیت اتصال به پریز۲-۱۲ سیستم مدیریت انرژی وسایل نقلیه سبک با استفاده از چندین منبع تغذیه.۲-۱۳ مدیریت قدرت پیل سوختی و باتری موتور درایو DC برای خودرو های الکتریکی کاربرد تغذیهفصل سوم: سيستم هاي فازي.۳-۱ مقدمه.۳-۲ سيستم فازي..۳-۱-۱ تاریخچه ی فازی.۳-۲-۲ اساس سیستم های فازی۳-۲-۳ انواع سیستم های فازی۳-۲-۳-۱ سیستم های فازی خالص۳-۲-۳-۲ سیستم فازی TSK..۳-۲-۳-۳ سیستم فازی با فازی سازی و غیر فازی سازی..۳-۲-۴ مجموعه ها ي قطعي و فازي.۳-۲-۴-۱ مجموعه‌های قطعی۳-۲-۴-۲ مجموعه های فازی و توابع تعلق..۳-۲-۵ عملیات بر روی مجموعه های فازی.۳-۲-۵-۱ عملگر مکمل.۳-۲-۵-۲ عملگر اجتماع..۳-۲-۵-۳ عملگر اشتراک.۳-۲-۶ رابطه ی فازی..۳-۲-۷ مثالی از پیاده سازی سیستم فازی ممدانی در نرم افزار MATLAB.فصل چهارم: سيستم مورد مطالعه.۴-۱ مقدمه.۴-۲ سيستم مورد مطالعه.۴-۲-۱ مدل باتری۴-۲-۲ مدل سلول سوختی.۴-۲-۳ مدل فراخازن۴-۲-۴ سیستم مدیریت انرژی.۴-۲-۵ الگوریتم کنترلی.۴-۲-۶ موتور DC تحریک مستقل.۴-۳ كنترلرهاي سيستم كنترل قدرت.۴-۳-۱ سیستم کنترل قدرت با كنترلر تناسبي-انتگرالي PI۴-۳-۲ سیستم کنترل قدرت با كنترلر فازي..فصل پنجم: شبيه سازي و نتايج.۵-۱ داده هاي سيستم.۵-۲ نتايج شبيه سازي۵-۲-۱ نتايج شبيه سازي با سرعت مرجع ECE-47 (سیستم کنترل قدرت با كنترلر تناسبي-انتگرالي PI به ازاي ورودي شيب) ..۵-۲-۲ نتايج شبيه سازي (مقايسه عملكرد كنترل هاي پيشنهادي) ..۵-۲-۲-۱ نتايج شبيه سازي (عملکرد کنترلر PI با/بدون سیستم مدیریت انرژی به ازای ورودی پله) .۵-۲-۲-۲ نتايج شبيه سازي (عملکرد کنترلر فازی با/بدون سیستم مدیریت انرژی به ازای ورودی پله) .۵-۲-۲-۳ نتايج شبيه سازي ( عملکرد کنترلر فازی و PI به ازای ورودی پله) ..۵-۳ جمع بندي و پیشنهاداتمراجع

شبیه سازی و کنترل یک سیستم تولید توان ترکیبی پیل سوختی


باطری


ابر خازن به منظور تغذیه موتور الکتریکی


شبیه سازی


کنترل سیستم تولید توان ترکیبی پیل سوختی


باطری


ابر خازن


تغذیه موتور الکتریکی


موتور الکتریکی


برق قدرت


مهندسی برق قدرتشبیه


سازی


و


کنترل


یک


سیستم


تولید


توان


ترکیبی


پیل


سوختی/باطری/ابر


خازن


به


منظور


تغذیه


موتور


الکتریکی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


شبیه سازی و کنترل یک سیستم تولید توان ترکیبی پیل سوختی ...

توضیحات: شبیه سازی و کنترل یک سیستم تولید توان ترکیبی پیل سوختی باطری ابر خازن به منظور تغذیه یك موتور الکتریکی جریان مستقیم

بایگانی‌ها مهندسی برق - صفحه 2 از 3 - گروه پژوهشی رساله نگار

شبیه سازی و کنترل یک سیستم تولید توان ترکیبی پیل سوختی باطری ابر خازن به منظور تغذیه یک موتور الکتریکی جریان مستقیم 10,000 تومان

پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی مهندسی برق

پایان نامه شبیه سازی و کنترل یک سیستم تولید توان ترکیبی پیل سوختیباطری ابر خازن به منظور تغذیه یک موتور الکتریکی جریان مستقیم ... کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق قدرت چکیده در این پایان نامه ...

‫انجام ، پیاده سازی و شبیه سازی مقالات... - شبیه سازی با ...

انجام ، پیاده سازی و شبیه سازی مقالات رشته مهندسی برق قدرت با نرم افزار متلب و در محیط سیمولینک انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات مربوط به دروس الکترونیک قدرت، کنترل مدرن، کیفیت توان ، تئوری جامع...

شبیه سازی یک الگوریتم کنترلی برای جبرانسازی توان راکتیو با ...

چکیده - یک الگوریتم کنترل جامع برای جبرن سازی توان راکتیو و تعادل بار با جبران وار استاتیک (svc) در سیستم های سه سیمه سه فازه در این مقاله توسعه یافته است.

آموزش شبیه سازی و تحلیل پاسخ یک سیستم درجه دو در سیمیولینک ...

در فیلم آموزشی «شبیه سازی و تحلیل پاسخ یک سیستم درجه دو در سیمیولینک با نسبت های میرایی مختلف»، که به صورت رایگان بر روی فرادرس منتشر شده است، با در نظر گرفتن نسبت های میرایی مختلف در فرم استاندارد سیستم درجه دو، نتایج ...

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده برق - ترجمه فا

لیست مقالات سال ۲۰۱۹ رشته مهندسی برق از نشریات معتبر ISI سنجش مینی گریدهای مبنی بر DC و AC به منظور برق رسانی مقرون به صرفه جامعه های در حال پیشرفت روستایی (نشریه الزویر) A comparison of DC- versus AC-based minigrids for cost-effective electrification of rural ...

مجموعه مقالات ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید ...

تحلیل و مقایسه عملکرد ترمودینامیکی دو سیستم تولید توان با پیل سوختی اکسیدجامد ... مطالعه عددی و شبیه سازی موتور hcci برای سوخت های ترکیبی تجدیدپذیر دوجزیی و سه جزیی تحت egr و سرعت های موتور مختلف ...

دانلود مقاله : مدلسازی و شبیه‌سازی یک سیستم تولید توان ...

مدل پیل سوختی پارامترهای پیل سوختی به کار رفته در شبیه‌سازی [6]. 2.3. مدل و ظرفیت باتری اسید- سرب 1.2.3. مدل باتری اسید- سرب جدول 2 : پارامترهای Yuasa NP 18-12 2.2.3. ظرفیت باتری اسید- سرب 3.3. مدل و اندازه ...

مدلسازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست

مدلسازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست دسته: برق بازدید: 3 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 2298 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 106 106 قیمت فایل فقط 9,500 تومان مدلسازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست این تحقیق به ...

سمینار ارشد برق قدرت: مدلسازی عدم قطعیت در قابلیت اطمینان ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق – گرایش قدرت با عنوان : شبیه سازی و کنترل یک سیستم تولید توان ترکیبی پیل سوختی/باطری/ ابر خازن در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید ...

ترجمه مقاله - 2

Word,آمار,ترجمه مقاله,مقاله,,ترجمه مقاله - 2,2015-1394

ترجمه مقاله هماهنگی توان اکتیو و راکتیو یک کنترل کننده ...

sigmaland.ir › دانلود مقاله و پروژه ذخیره شده شبیه سازی و ترجمه مقاله مربوط به یک ابر خازن با یک روانساز توان جهت ... کیفیت توان الکتریکی - کنترل توان راکتیو - سیستم های توزیع انرژی ...

بایگانی‌ها مهندسی برق - صفحه 2 از 3 - گروه پژوهشی رساله نگار

شبیه سازی و کنترل یک سیستم تولید توان ترکیبی پیل سوختی باطری ابر خازن به منظور تغذیه یک موتور الکتریکی جریان مستقیم 10,000 تومان

بایگانی‌ها مهندسی برق - صفحه 2 از 3 - گروه پژوهشی رساله نگار

شبیه سازی و کنترل یک سیستم تولید توان ترکیبی پیل سوختی باطری ابر خازن به منظور تغذیه یک موتور الکتریکی جریان مستقیم 10,000 تومان

نتایج جستجو برای «برق قدرت»

پاورپوینت درس سوم پیامهای آسمان پایه هفتم - تلخ یا شیرین 7,000 تومان

لیست عناوین برق، الکترونیک ، مخابرات

۷۴۶ - مدلسازی شناختی یک سیستم آموزش دهنده هوشمند به منظور توان‌بخشی علاقه به یادگیری و خلاقیت دانشجو ۴۰ ص ۷۴۷ - مطالعه ظرفیت خازن و تاثیر ضریب دی‌الکتریک در آن ۱۲ ص

ترجمه مقاله هماهنگی توان اکتیو و راکتیو یک کنترل کننده ...

ترجمه,مقاله,هماهنگی,توان اکتیو,راکتیو,کنترل,کننده,توان یکپارچه,,ترجمه مقاله هماهنگی توان اکتیو و راکتیو یک کنترل کننده توان یکپارچه,فروشگاه دانلود فایل ،مقاله،پایان نامه و پروژه

دانلود شبیه سازی و ترجمه مقاله مهندسی کنترل - فرداپیپر

با توجه به تجربه ی ما در امر شبیه سازی مقالات با نرم افزارهای متلب، پی اس کد، گمز و سایر نرم افزارهای علمی و همچنین تجربه ی چندین ساله در امر ترجمه مقالات، تصمیم گرفتیم در این دو زمینه کمکی هر چند ناقابل برای دانشجویان به ...

مدلسازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست

مدلسازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست دسته: برق بازدید: 3 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 2298 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 106 106 قیمت فایل فقط 9,500 تومان مدلسازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست این تحقیق به ...

شبیه سازی مقاله تحلیل و کنترل یک سیستم بسیار آشوبناک ...

توضیحات مقاله شبیه سازی شده به صورت زیر عنوان می گردد: در این مقاله به تحلیل و کنترل یک سیستم فوق اشوبناک مرتبه چهار با تنها یک ترم غیر خطی پرداخته می شود.

شبیه سازی کنترل خودرو بدون سرنشین با استفاده از سنسور های ...

شبیه سازی کنترل خودرو بدون سرنشین با استفاده از سنسور های و کنترل فازی در متلب :متلب متلب : منطق فازی (به انگلیسی: fuzzy logic) اولین بار در پی تنظیم نظریهٔ مجموعه‌های فازی به وسیلهٔ پروفسور لطفی زاده (۱۹۶۵ م) در صحنهٔ محاسبات ...

مجموعه فیلم های ضبط شده کارگاه تخصصی مدل سازی و شبیه سازی ...

مجموعه فرادرس های ضبط شده کارگاه تخصصی آموزش شبیه سازی و مدل سازی با سیمیولینک (Simulink) است، که در اسفند ماه 1393، با همکاری فرادرس و شاخه دانشجویی IEEE در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، با حضور افراد مختلفی از دانشگاه ...

لیست ۲۰۰ عنوان پیشنهادی پروژه کارشناسی برای گرایش الکترونیک

101- طراحی و شبیه سازی یک اسپکتروگرام بر اساس الگوریتم fft برای پیاده سازی بر روی fpga 102- طراحی و ساخت منبع تغذیه 0 تا 30 ولت و 0 تا 2.55 آمپر با استفاده از میکروکنترلر های خانواده MCS-51

پایان نامه ارشد رشته برق : شبیه سازی و کنترل یک سیستم ...

شبیه سازی و کنترل یک سیستم تولید توان ترکیبی پیل سوختی/باطری/ ابر خازن به منظور تغذیه یک موتور الکتریکی جریان مستقیم استاد راهنما جناب آقای دکتر حاجی زاده استاد مشاور جناب آقای دکتر حاجی زاده

مدیریت توان بهینه یک سیستم ترکیبی سلول خورشیدی، پیل سوختی ...

سیستم ترکیبی، انرژی تولیدی خود را به یک شینه dc تزریق می کند و درنهایت یک بار dc این توان تزریق شده را مصرف می کند و همچنین در این سیستم، سلول خورشیدی به عنوان منبع تولید انرژی اولیه، سیستم پیل ...

مقاله مدلسازی و بررسی اقتصادی سیستم های هیبرید انرژی ...

نتایج شبیه سازی نشان میدهد که سیستم هیبرید مورد مطالعه ، یک راه عملی و مقرون به صرفه و سازگار با محیط زیست ، برای به کارگیری تولیدات پراکنده در کاربردهای مستقل از شبکه در مناطق دورافتاده میباشد.

ترجمه مقاله هماهنگی توان اکتیو و راکتیو یک کنترل کننده ...

ترجمه,مقاله,هماهنگی,توان اکتیو,راکتیو,کنترل,کننده,توان یکپارچه,,ترجمه مقاله هماهنگی توان اکتیو و راکتیو یک کنترل کننده توان یکپارچه,فروشگاه دانلود فایل ،مقاله،پایان نامه و پروژه

مدیریت توان بهینه یک سیستم ترکیبی سلول خورشیدی، پیل سوختی ...

سیستم ترکیبی، انرژی تولیدی خود را به یک شینه dc تزریق می کند و درنهایت یک بار dc این توان تزریق شده را مصرف می کند و همچنین در این سیستم، سلول خورشیدی به عنوان منبع تولید انرژی اولیه، سیستم پیل ...

کنترل - research-paper.ir

طراحی و کنترل upqc به منظور بهبود پارمترهای کیفیت توان به روش شبکه عصبی ... در مبدلهای dc-dc افزاینده بر پایه مدل میانگین و دقیق در سیستم های تولید توان پیل سوختی. ... طراحی و شبیه سازی یک کنترلر جدید ...

مهندسی برق قدرت - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه ...

به کارگیری d-statcom ترکیبی مبتنی بر تئوری کنترل توان لحظه¬ای، برای جبران¬سازی هارمونیک، توان راکتیو و نامتعادلی جریان در سیستم¬های توزیع چهارسیمه : 910864539: بهرام شریفی: دکتر سعید جلیل زاده : 1393/6/8: 23

آنالیز رفتار سیستم فتوولتائیک سه­ فاز متصل به شبکه برای ...

آنالیز,رفتار,سیستم,فتوولتائیک,متصل به,شبکه برای کنترل,توان­های,اکتیو,راکتیو,,آنالیز رفتار سیستم فتوولتائیک سه­ فاز متصل به شبکه برای کنترل توان­های اکتیو و راکتیو,فروشگاه مستر فایل

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد تغذیه

پایان نامه شبیه سازی و کنترل یک سیستم تولید توان ترکیبی پیل سوختیباطری ابر خازن به منظور تغذیه یک موتور الکتریکی جریان مستقیم ... کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق قدرت چکیده در این پایان نامه ...

مجموعه مقالات ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید ...

تحلیل و مقایسه عملکرد ترمودینامیکی دو سیستم تولید توان با پیل سوختی اکسیدجامد ... مطالعه عددی و شبیه سازی موتور hcci برای سوخت های ترکیبی تجدیدپذیر دوجزیی و سه جزیی تحت egr و سرعت های موتور مختلف ...

دانلود گزارش کار آزمایشگاه عملیات حرارتی- عملیات کوئنچ و بررسی ساختارمیکروسکوپی پس ازکوئنچ

زمانبندی و تخصیص منابع در رایانش ابری

دانلود گزارش کار آزمایشگاه عملیات حرارتی- عملیات کوئنچ و بررسی ساختارمیکروسکوپی پس ازکوئنچ

آموزش احیای قلبی ریوی

طرح توجیهی پرورش بوقلمون گوشتي به صورت اتوماتيك

تحقیق: قبل و بعد از ورزش چه غذایی بخوریمپاورپوینت ماشین آلات راهسازی و ساختمانی - ریپر

دانلود پاورپوینت مهارت بهبود خودپنداره و افزایش اعتماد به نفس تفکر و سبک زندگی هشتم

بررسی تطبیقی دادرسی منصفانه در جرائم اطفال