دانلود رایگان


رابطه بين ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری درشرکت های بورس اوراق بهادار تهران - دانلود رایگاندانلود رایگان رابطه بين ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری درشرکت های بورس اوراق بهادار تهران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 101 صفحه چکیده رقابت در بازار محصول تاثیر قابل توجهی در سرمایه گذاری بنگاه ها و تصمیم گیری های عملیاتی دارد و به لحاظ نظری نشان دهنده حد بالا و پایین سرمایه گذاری در ب

دانلود رایگان رابطه بين ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری درشرکت های بورس اوراق بهادار تهراننوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 101 صفحه چکیدهرقابت در بازار محصول تاثیر قابل توجهی در سرمایه گذاری بنگاه ها و تصمیم گیری های عملیاتی دارد و به لحاظ نظری نشان دهنده حد بالا و پایین سرمایه گذاری در بنگاه اقتصادي است. اين مورد پیامدهای نامطلوبی از قبیل کاهش کارایی بازار، افزایش هزینه¬های معاملاتی، ضعف بازار، نقد شوندگی پایین و بطور کلی، کاهش سود حاصل از معاملات در بازارهای سرمایه، در پی خواهد داشت. بر همين اساس این پژوهش به بررسی رابطه بين ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق تعداد ۱۳۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392-1387 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون لجستيك استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که به طور كلي بين ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری رابطه منفي و معنادار وجود دارد و بين شاخص هاي ساختارهای رقابتی در بازار مانند اندازه بازار و تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت با ريسك اعتباري رابطه منفي و معنادار و بين قابلیت جانشینی کالاها، هزینه های ورود به بازار و شدت تمرکز صنعت با ريسك اعتباري رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. واژه های کلیدی: ساختارهای رقابتی، اندازه بازار، ریسک اعتباری فهرست مطالبعنوان صفحهچكيده فصل اول: كليات پژوهش 1۱-۱- مقدمه 2۱-۲- تشریح و بيان مساله 2۱-۳- ضرورت انجام پژوهش 4۱-۴- اهداف پژوهش 5۱-۴-۱- اهداف علمی پژوهش 5۱-۴-۲- اهداف کاربردی پژوهش 5۱-۵- تبیین فرضیه های پژوهش 6۱-۶- قلمرو پژوهش 6۱-۶-۱- قلمرو موضوعی پژوهش 6۱-۶-۲- قلمرو زمانی پژوهش 6۱-۶-۳- قلمرو مکانی پژوهش 6۱-۷- متغیرهای پ‍ژوهش 6۱-۸- ساختار کلی پژوهش 7فصل دوم: مروری بر ادبيات و پيشينه پژوهش 8۲-۱- مقدمه 9۲-۲- تعريف حسابرسي 9۲-۳- ماهيت حسابرسي 10۲-۴- كيفيت حسابرسي 10۲-۵- معيارهاي اندازه گيري كيفيت حسابرسي 10۲-۵-۱- اندازه حسابرس 10۲-۵-۲- دوره تصدي حسابرس 10۲-۵-۲-۱- تغيير موسسه حسابرسي و ملاحضات هزينه اي 10۲-۵-۲-۲- فرايند تغيير موسسه حسابرسي و استقلال حسابرسان 10۲-۵-۲-۳- تجربه بين المللي از تجربيات تغير موسسه حسابرسي 10۲-۵-۲-۴- تغيير حسابرس در ايران 10۲-۶- محافظه كاري 10۲-۷- دلايل تقاضا براي محافظه كاري از ديدگاه واتس 10۲-۷-۱- دليل قراردادي تقاضا براي محافظه كاري 10۲-۷-۱-۱- محافظه كاري و قراردادهاي بدهي 10۲-۷-۱-۲- محافظه كاري و قراردادهاي پاداش اجرايي 10۲-۸- ويژگي هاي كيفي سود 10۲-۸-۱- پايداري سود 10۲-۸-۲- اهميت پيش بيني سود 10۲-۸-۳- يكنواختي سود 10۲-۸-۴- مربوط بودن سود به ارزش سهام 10۲-۸-۵- به موقع بودن سود 10۲-۸-۶- محافظه كاران بودن سود 10۲-۹- ارتباط بين تصدي حسابرس و ويژگي هاي كيفي سود 10۲-۱۰- پيشينه پژوهش 10۲-۱۰-۱- پيشينه خارجي پژوهش 10۲-۱۰-۲- پيشينه داخلي پژوهش 10۲-۱۱- نگاره اي از پژوهش ها انجام شده 10۲-۱۲- خلاصه فصل 10فصل سوم: روش شناسي پژوهش 51۳-۱- مقدمه 52۳-۲- روش پژوهش 52۳-۳- جامعه و نمونه آماري پژوهش 53 ۳-۳-۱- روش نمونه‌گيري 53۳-۴- تعداد نمونه گيري 53۳-۵-فرضيه هاي پژوهش 54۳-۶- ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش 54۳-۷- قلمرو پژوهش 55۳-۷-۱- قلمرو موضوعی پژوهش 55۳-۷-۲- قلمرو زمانی انجام پژوهش 55۳-۷-۳- قلمرو مکانی پژوهش 55۳-۸- روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 55۳-۹- متغیرهای پژوهش و تعاریف عملیاتی آنها 55۳-۹-۱- متغیر مستقل 56۳-۹-۲- متغیرهای وابسته 57۳-۹-۲-۱- مربوط بودن سود 57۳-۹-۲-۲- محافظه كاري سود 57۳-۹-۲-۳- پايداري سود 57۳-۹-۳-متغیرهای کنترلي 58۳-۱۰- روشهای آماری برای تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های پژوهش 58۳-۱۰-۱- آمار توصیفی 59۳-۱۰-۲- آمار استباطي 59۳-۱۰-۲-۱- آزمون نرماليته داده ها 59۳-۱۰-۲-۲- آزمون دوربين واتسون 59۳-۱۰-۲-۳-آزمون ريشه واحد (مانايي) 59۳-۱۰-۲-۴- آزمون برازش مدل 59۳-۱۰-۲-۵- آزمون هاسمن 59۳-۱۰-۲-۶- آزمون رگرسيون چند متغيره 59۳-۱۰-۲-۷- آزمون معنادار بودن ضرايب 59۳-۱۰-۲-۸- آزمون همخطي 59۳-۱۰-۲-۹- آزمون وايت 59۳-۱۰-۲-۱۰- آزمون اف فيشر 59۳-۱۱- خلاصه فصل 59فصل چهارم: تحليل یافته‌ها 63۴-۱- مقدمه 64۴-۲- آمارتوصيفی داده ها 65 ۴-۳- آزمون نرمال بودن داده ها 66۴-۴- همبستگی بین متغیرها 66۴-۵- نتایج آزمون فرضیه های پژوهش 69۴-۵-۱- نتایج آزمون هاي فرضیه اول 69۴-۵-۱-۱- آزمون F لیمر 69۴-۵-۱-۲- آزمون وايت 69۴-۵-۱-۳- آزمون براش گادفري 69۴-۵-۱-۴- آزمون فرضیه¬ی اول 69۴-۵-۲- نتایج آزمون هاي فرضیه دوم 69۴-۵-۲-۱- آزمون F لیمر 69۴-۵-۲-۲- آزمون وايت 69۴-۵-۲-۳- آزمون براش گادفري 69۴-۵-۲-۴- آزمون فرضیه¬ی اول 69۴-۵-۳- نتایج آزمون هاي فرضیه سوم 69۴-۵-۳-۱- آزمون F لیمر 69۴-۵-۳-۲- آزمون وايت 69۴-۵-۳-۳- آزمون براش گادفري 69۴-۵-۳-۴- آزمون فرضیه¬ی اول 69۴-۶- خلاصه نتایج پژوهش 73۴-۷- خلاصه فصل 73فصل پنجم: نتيجه‌گيري، بحث و پيشنهادات 74۵-۱- مقدمه 75۵-۲- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها 75۵-۲-۱- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه اول 76۵-۲-۲- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه دوم 76۵-۲-۳- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه سوم 76۵-۳- بحث و نتيجه گيري کلی 77۵-۴- پیشنهادات پژوهش 77۵-۴-۱- پیشنهادات منتج از نتایج پژوهش 77۵-۴-۲-پیشنهادات برای پژوهش آینده 78۵-۵- محدودیت ها و موانع پژوهش 78۵-۶- خلاصه فصل 79فهرست منابع 80پيوست ها 83چكيده انگليسي 83

رابطه بين ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری درشرکت های بورس اوراق بهادار تهران


ساختارهای رقابتی


بازار


ریسک اعتباری


شرکت های بورس اوراق بهادار تهران


بورس


بورس اوراق بهادار


پایان نامه ارشد حسابداری


حسابداری


پایان نامه ارشد حسابداریرابطه


بين


ساختارهای


رقابتی


در


بازار


و


ریسک


اعتباری


درشرکت


های


بورس


اوراق


بهادار


تهران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


صفحه رسمی حسین اعتمادی

مدلهای پیش بنی ریسک در مفاهیم حسابداری ... تئوري ها و پژوهش ها در حسابداري مديريت ... یکپارچه سازی عملکرد شرکت های خودروسازی عضو بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد تحلیل پوششی داده ها و شبکه عصبی .

پایان نامه تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام

تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

پایان نامه های دانلودی رشته حسابداری - دانلود پایان نامه ...

در این صفحه لیست همه پایان نامه های رشته حسابداری سایت سبز فایل را در یک صفحه می توانید ببینید و برای استفاده در پروپوزال ،پایان نامه، تحقیق ، پروژه ، گزارش سمینار و دیگر فعالیت های علمی خودتان از آنها استفاه کنید پایان ...

دکتر اکبر زواری رضایی - Urmia University

1-سینا توحیدی، 1398، بررسی رابطه رقابت در بازار محصول و رشد ارزش افزوده اقتصادی با توجه به چرخه عمر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.: 2-سعید محمدی سعدآباد، 1398 ...

پروژه بودجه بندی سرمایه ای

بودجه بندی سرمایه ای برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و ...

دانلود تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت

دانلود تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت دسته: مدیریت بازدید: 7 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 268 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 103 در مفهوم ویژه اقتصاد در حال رشد، تاکید بر کاهش هزینه حائز اهمیت می باشد مدیریت هزینه ها، یکی ...

مفهوم اصلی رقابت در بازار چیست و چگونه می توان از رقبا جلو ...

مفهوم اصلی رقابت در بازار چیست؟ یا رقیب کیست و چطور باید با آن رفتار کرد؟ رقابت در نگاه کل: همانطور که در مقاله بازاریابی چیست توضیح دادیم، بازاریابی زمانی از اهمیت برخوردار شد که رقابت هایی در بین کارخانه های تولیدی ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد مدیریت ریسک اعتباری. جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد مدیریت ریسک اعتباری تعداد 100 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ها ...

صفحه رسمی حسین اعتمادی

مدلهای پیش بنی ریسک در مفاهیم حسابداری ... تئوري ها و پژوهش ها در حسابداري مديريت ... یکپارچه سازی عملکرد شرکت های خودروسازی عضو بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد تحلیل پوششی داده ها و شبکه عصبی .

رابطة بین معیارهای ریسک واختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش ...

رابطة بین معیارهای ریسک واختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران: بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی: مقاله 3، دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 1715، زمستان 1385 اصل مقاله (334.29 k)

ترجمه مقاله ریسک نقدینگی و اعتباری و ثبات در بانک های ...

دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده الزویر 2019 ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و ثبات در بانک های اسلامی و متعارف Liquidity risk, credit risk and stability in Islamic and conventional banks

نتایج جستجو برای «بورس»

پاورپوینت تبادل با محیط - فصل پانزدهم علوم تجربی پایه هفتم 5,000 تومان

پروژه بودجه بندی سرمایه ای

بودجه بندی سرمایه ای برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و ...

‫مقدمه‌ای بر نظریه‌ی ریزساختار بازار... - مهندسی مالی و ...

مقدمه‌ای بر نظریه‌ی ریزساختار بازار (قسمت اول) در پارادایم اقتصاد استاندارد مسأله‌ی قیمت‌گذاری دارایی‌ها عموماً با این سؤال آغاز می‌شود که چه عواملی قیمت دارایی‌ها را تعیین می‌کنند.

بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایۀ شرکت‌های پذیرفته‎شده در ...

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی تأثیر رقابت بازار تولید بر ساختار سرمایه (جذب بدهی)، در کنار عوامل دیگر مؤثر بر جذب بدهی در سطح کل شرکت­ها است. دورۀ زمانی پژوهش پنج سال (1385 تا 1389) است. برای تعیین رقابت بازار تولید به‎منزلۀ ...

پایان نامه تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام

تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

این پژوهش به بررسی رابطه بين رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.

بررسی مقایسه ای از ابعاد نظری در مدل ریسک اعتباری

بررسی مقایسه ای از ابعاد نظری در مدل ریسک اعتباری. ... 1.3.بدهی شرکت به عنوان یک اوراق بهادار با کوپن صفر جدول 1: ترازنامه در مدل مرتون شکل 1. ارزش سهام و اوراق قرضه در زمان "t"

پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی حسابداری - 2

جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 129 شرکت می باشد. ...

پژوهش های تجربی حسابداری سال سوم بهار 1393 شماره 11

بررسی رابطه میان کیفیت سود و ریسک نقدشوندگی، با استفاده از اطلاعات 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385 تا 1389 نشاندهنده وجود رابطه منفی و معنادار بین کیفیت اقلام ...

پژوهش های تجربی حسابداری سال سوم بهار 1393 شماره 11

بررسی رابطه میان کیفیت سود و ریسک نقدشوندگی، با استفاده از اطلاعات 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385 تا 1389 نشاندهنده وجود رابطه منفی و معنادار بین کیفیت اقلام ...

مجموعه مقالات دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری

لیست کامل مقالات دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری و دانلود مقاله و فایل pdf و word

محاسبه ریسک اعتباری و تاثیر آن بر بازدهی در بورس اوراق ...

محاسبه ریسک اعتباری و تاثیر آن بر بازدهی در بورس اوراق بهادار تهران: مطالعات تجربی حسابداری مالی: مقاله 7، دوره 14، شماره 55 - شماره پیاپی 14، پاییز 1396 ، صفحه 169-196 اصل مقاله (4.32 mb) نوع مقاله: مقاله ...

دانلود تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت

دانلود تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت دسته: مدیریت بازدید: 7 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 268 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 103 در مفهوم ویژه اقتصاد در حال رشد، تاکید بر کاهش هزینه حائز اهمیت می باشد مدیریت هزینه ها، یکی ...

رابطه ریسک پذیری شرکت با ساختار مالکیت با تاکید بر نقش ...

به علاوه، اثر عضویت در گروه های تجاری و بهبود بستر قانونی بر رابطه ریسک پذیری با ساختار سرمایه نیز تحلیل شد. در این راستا اطلاعات ۱۱۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ...

رابطه ریسک اعتباری و ثبات بانک های پذیرفته شده در بورس ...

در این پژوهش به بررسی اثر ریسک اعتباری بر ثبات بانکهای پذیرفته شده در بورس بهادار پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش بانکهای فعال در سیستم بانکهای پ...

رابطة بین معیارهای ریسک واختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش ...

رابطة بین معیارهای ریسک واختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران: بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی: مقاله 3، دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 1715، زمستان 1385 اصل مقاله (334.29 k)

ترجمه مقاله ریسک نقدینگی و اعتباری و ثبات در بانک های ...

دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده الزویر 2019 ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و ثبات در بانک های اسلامی و متعارف Liquidity risk, credit risk and stability in Islamic and conventional banks

طراحی مدل سنجش ریسک مالیاتی و بررسی اثر آن بر ارزش شرکت ...

هدف: هدف اولیه این پژوهش طراحی مدل سنجش ریسک مالیاتی برای شرکت‌های پذیرفته‌شده ‌در بورس اوراق بهادار تهران است. از اهداف دیگر این پژوهش بررسی تأثیر ریسک مالیاتی بر ارزش شرکت در چارچوب مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌های ...

جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایت

دانلود پروپوزال آماده: رابطه بين ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران قسمت هایی از پروپوزال: بیان مسأله: پایداری و انعطاف پذیری شرکت های کوچک و بزرگ به ...

بایگانی‌های اوراق بهادار - دانلود پایان نامه ها

عنوان : رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (بیشتر…) By مدیر سایت , 2 ماه ago

نتایج جستجو برای «بورس»

پاورپوینت تبادل با محیط - فصل پانزدهم علوم تجربی پایه هفتم 5,000 تومان

بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

این پژوهش به بررسی رابطه بين رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.

دکتر اکبر زواری رضایی - Urmia University

1-سینا توحیدی، 1398، بررسی رابطه رقابت در بازار محصول و رشد ارزش افزوده اقتصادی با توجه به چرخه عمر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.: 2-سعید محمدی سعدآباد، 1398 ...

پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی حسابداری - 2

جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 129 شرکت می باشد. ...

دانلود خلاصه کتاب علم الحدیث و درایه الحدیث شانه چی

دانلود پاورپوینت مبانی سازمان و مدیریت

طراحی سیستم بانکی با زبان برنامه نویسی C

طرح جابر بن حیان درباره فرسایش خاک

دانلود کتاب کیت kit علامت گذاری شده جهت حفظ سریع و آسان لیسنینگ ها

پروپوزال مدیریت ورزشی - بررسی ویژگی های شغلی داوران فوتبال ایران

دانلود مقاله تطبیق رشته ای برای شناسایی ساختاری الگو

آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایش درصد جذب آب ماسه در قالب فایل word در 8 صفحه کاملا قابل ویرایش

دانلود پروپوزال رشته مدیریت ارتباط دانش سازمانی و کیفیت زندگی کاری