دانلود رایگان


رابطه بين ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری درشرکت های بورس اوراق بهادار تهران - دانلود رایگاندانلود رایگان رابطه بين ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری درشرکت های بورس اوراق بهادار تهران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 101 صفحه چکیده رقابت در بازار محصول تاثیر قابل توجهی در سرمایه گذاری بنگاه ها و تصمیم گیری های عملیاتی دارد و به لحاظ نظری نشان دهنده حد بالا و پایین سرمایه گذاری در ب

دانلود رایگان رابطه بين ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری درشرکت های بورس اوراق بهادار تهراننوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 101 صفحه چکیدهرقابت در بازار محصول تاثیر قابل توجهی در سرمایه گذاری بنگاه ها و تصمیم گیری های عملیاتی دارد و به لحاظ نظری نشان دهنده حد بالا و پایین سرمایه گذاری در بنگاه اقتصادي است. اين مورد پیامدهای نامطلوبی از قبیل کاهش کارایی بازار، افزایش هزینه¬های معاملاتی، ضعف بازار، نقد شوندگی پایین و بطور کلی، کاهش سود حاصل از معاملات در بازارهای سرمایه، در پی خواهد داشت. بر همين اساس این پژوهش به بررسی رابطه بين ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق تعداد ۱۳۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392-1387 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون لجستيك استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که به طور كلي بين ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری رابطه منفي و معنادار وجود دارد و بين شاخص هاي ساختارهای رقابتی در بازار مانند اندازه بازار و تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت با ريسك اعتباري رابطه منفي و معنادار و بين قابلیت جانشینی کالاها، هزینه های ورود به بازار و شدت تمرکز صنعت با ريسك اعتباري رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. واژه های کلیدی: ساختارهای رقابتی، اندازه بازار، ریسک اعتباری فهرست مطالبعنوان صفحهچكيده فصل اول: كليات پژوهش 1۱-۱- مقدمه 2۱-۲- تشریح و بيان مساله 2۱-۳- ضرورت انجام پژوهش 4۱-۴- اهداف پژوهش 5۱-۴-۱- اهداف علمی پژوهش 5۱-۴-۲- اهداف کاربردی پژوهش 5۱-۵- تبیین فرضیه های پژوهش 6۱-۶- قلمرو پژوهش 6۱-۶-۱- قلمرو موضوعی پژوهش 6۱-۶-۲- قلمرو زمانی پژوهش 6۱-۶-۳- قلمرو مکانی پژوهش 6۱-۷- متغیرهای پ‍ژوهش 6۱-۸- ساختار کلی پژوهش 7فصل دوم: مروری بر ادبيات و پيشينه پژوهش 8۲-۱- مقدمه 9۲-۲- تعريف حسابرسي 9۲-۳- ماهيت حسابرسي 10۲-۴- كيفيت حسابرسي 10۲-۵- معيارهاي اندازه گيري كيفيت حسابرسي 10۲-۵-۱- اندازه حسابرس 10۲-۵-۲- دوره تصدي حسابرس 10۲-۵-۲-۱- تغيير موسسه حسابرسي و ملاحضات هزينه اي 10۲-۵-۲-۲- فرايند تغيير موسسه حسابرسي و استقلال حسابرسان 10۲-۵-۲-۳- تجربه بين المللي از تجربيات تغير موسسه حسابرسي 10۲-۵-۲-۴- تغيير حسابرس در ايران 10۲-۶- محافظه كاري 10۲-۷- دلايل تقاضا براي محافظه كاري از ديدگاه واتس 10۲-۷-۱- دليل قراردادي تقاضا براي محافظه كاري 10۲-۷-۱-۱- محافظه كاري و قراردادهاي بدهي 10۲-۷-۱-۲- محافظه كاري و قراردادهاي پاداش اجرايي 10۲-۸- ويژگي هاي كيفي سود 10۲-۸-۱- پايداري سود 10۲-۸-۲- اهميت پيش بيني سود 10۲-۸-۳- يكنواختي سود 10۲-۸-۴- مربوط بودن سود به ارزش سهام 10۲-۸-۵- به موقع بودن سود 10۲-۸-۶- محافظه كاران بودن سود 10۲-۹- ارتباط بين تصدي حسابرس و ويژگي هاي كيفي سود 10۲-۱۰- پيشينه پژوهش 10۲-۱۰-۱- پيشينه خارجي پژوهش 10۲-۱۰-۲- پيشينه داخلي پژوهش 10۲-۱۱- نگاره اي از پژوهش ها انجام شده 10۲-۱۲- خلاصه فصل 10فصل سوم: روش شناسي پژوهش 51۳-۱- مقدمه 52۳-۲- روش پژوهش 52۳-۳- جامعه و نمونه آماري پژوهش 53 ۳-۳-۱- روش نمونه‌گيري 53۳-۴- تعداد نمونه گيري 53۳-۵-فرضيه هاي پژوهش 54۳-۶- ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش 54۳-۷- قلمرو پژوهش 55۳-۷-۱- قلمرو موضوعی پژوهش 55۳-۷-۲- قلمرو زمانی انجام پژوهش 55۳-۷-۳- قلمرو مکانی پژوهش 55۳-۸- روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 55۳-۹- متغیرهای پژوهش و تعاریف عملیاتی آنها 55۳-۹-۱- متغیر مستقل 56۳-۹-۲- متغیرهای وابسته 57۳-۹-۲-۱- مربوط بودن سود 57۳-۹-۲-۲- محافظه كاري سود 57۳-۹-۲-۳- پايداري سود 57۳-۹-۳-متغیرهای کنترلي 58۳-۱۰- روشهای آماری برای تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های پژوهش 58۳-۱۰-۱- آمار توصیفی 59۳-۱۰-۲- آمار استباطي 59۳-۱۰-۲-۱- آزمون نرماليته داده ها 59۳-۱۰-۲-۲- آزمون دوربين واتسون 59۳-۱۰-۲-۳-آزمون ريشه واحد (مانايي) 59۳-۱۰-۲-۴- آزمون برازش مدل 59۳-۱۰-۲-۵- آزمون هاسمن 59۳-۱۰-۲-۶- آزمون رگرسيون چند متغيره 59۳-۱۰-۲-۷- آزمون معنادار بودن ضرايب 59۳-۱۰-۲-۸- آزمون همخطي 59۳-۱۰-۲-۹- آزمون وايت 59۳-۱۰-۲-۱۰- آزمون اف فيشر 59۳-۱۱- خلاصه فصل 59فصل چهارم: تحليل یافته‌ها 63۴-۱- مقدمه 64۴-۲- آمارتوصيفی داده ها 65 ۴-۳- آزمون نرمال بودن داده ها 66۴-۴- همبستگی بین متغیرها 66۴-۵- نتایج آزمون فرضیه های پژوهش 69۴-۵-۱- نتایج آزمون هاي فرضیه اول 69۴-۵-۱-۱- آزمون F لیمر 69۴-۵-۱-۲- آزمون وايت 69۴-۵-۱-۳- آزمون براش گادفري 69۴-۵-۱-۴- آزمون فرضیه¬ی اول 69۴-۵-۲- نتایج آزمون هاي فرضیه دوم 69۴-۵-۲-۱- آزمون F لیمر 69۴-۵-۲-۲- آزمون وايت 69۴-۵-۲-۳- آزمون براش گادفري 69۴-۵-۲-۴- آزمون فرضیه¬ی اول 69۴-۵-۳- نتایج آزمون هاي فرضیه سوم 69۴-۵-۳-۱- آزمون F لیمر 69۴-۵-۳-۲- آزمون وايت 69۴-۵-۳-۳- آزمون براش گادفري 69۴-۵-۳-۴- آزمون فرضیه¬ی اول 69۴-۶- خلاصه نتایج پژوهش 73۴-۷- خلاصه فصل 73فصل پنجم: نتيجه‌گيري، بحث و پيشنهادات 74۵-۱- مقدمه 75۵-۲- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها 75۵-۲-۱- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه اول 76۵-۲-۲- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه دوم 76۵-۲-۳- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه سوم 76۵-۳- بحث و نتيجه گيري کلی 77۵-۴- پیشنهادات پژوهش 77۵-۴-۱- پیشنهادات منتج از نتایج پژوهش 77۵-۴-۲-پیشنهادات برای پژوهش آینده 78۵-۵- محدودیت ها و موانع پژوهش 78۵-۶- خلاصه فصل 79فهرست منابع 80پيوست ها 83چكيده انگليسي 83

رابطه بين ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری درشرکت های بورس اوراق بهادار تهران


ساختارهای رقابتی


بازار


ریسک اعتباری


شرکت های بورس اوراق بهادار تهران


بورس


بورس اوراق بهادار


پایان نامه ارشد حسابداری


حسابداری


پایان نامه ارشد حسابداریرابطه


بين


ساختارهای


رقابتی


در


بازار


و


ریسک


اعتباری


درشرکت


های


بورس


اوراق


بهادار


تهران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی حسابداری - 2

جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 129 شرکت می باشد. ...

تاثیر رقابت در بازار حسابرسی بر کیفیت حسابرسی: نقش

جامعۀ آماری پژوهش شامل 311 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و دورۀ مطالعه، سالهای 3116 تا 3131 را در بر میگیرد.

بررسی اهمیت ریسک غیرسیستماتیک هر ورقه بهادار : نگاهی دیگر ...

در این پژوهش، رابطه میان ریسک غیر سیستماتیک و بازده بر اساس چارچوب مدل GARCH-in mean به‌صورت ورقه بهادار به ورقه بهادار در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1380 تا 1394 موردبررسی قرارگرفته است.

دانلود تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت

دانلود تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت دسته: مدیریت بازدید: 7 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 268 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 103 در مفهوم ویژه اقتصاد در حال رشد، تاکید بر کاهش هزینه حائز اهمیت می باشد مدیریت هزینه ها، یکی ...

منابع پژوهشی اقتصاد و حسابداری - گروه پژوهشی رساله نگار

بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روش های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 10,000 تومان

مقاله مطالعه رابطه ریسک اعتباری و حاکمیت شرکتی شرکت های ...

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین ریسک اعتباری و حاکمیت شرکتی است. جامعه آماری پژوهش بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال 1390 الی 1394 می باشد و از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک تعداد 15 بانک انتخاب ...

مدل مدیریت ریسک شرکتی و پیامدهای آن بر عملکرد حسابداری و ...

شناسایی و مدیریت ریسک، از رویکردهای جدیدی است که برای تقویت و ارتقای اثربخشی سازمان­ها مورد استفاده قرار می­گیرد. هدف از مدیریت ریسک شناسایی و ارزیابی ریسک و تعدیل آن با استفاده از منابع در اختیار مدیر است.

مدل مدیریت ریسک شرکتی و پیامدهای آن بر عملکرد حسابداری و ...

شناسایی و مدیریت ریسک، از رویکردهای جدیدی است که برای تقویت و ارتقای اثربخشی سازمان­ها مورد استفاده قرار می­گیرد. هدف از مدیریت ریسک شناسایی و ارزیابی ریسک و تعدیل آن با استفاده از منابع در اختیار مدیر است.

پروژه بودجه بندی سرمایه ای

بودجه بندی سرمایه ای برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و ...

مقاله مطالعه رابطه ریسک اعتباری و حاکمیت شرکتی شرکت های ...

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین ریسک اعتباری و حاکمیت شرکتی است. جامعه آماری پژوهش بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال 1390 الی 1394 می باشد و از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک تعداد 15 بانک انتخاب ...

پروژه بودجه بندی سرمایه ای

بودجه بندی سرمایه ای برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و ...

بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

این پژوهش به بررسی رابطه بين رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.

بررسی اهمیت ریسک غیرسیستماتیک هر ورقه بهادار : نگاهی دیگر ...

در این پژوهش، رابطه میان ریسک غیر سیستماتیک و بازده بر اساس چارچوب مدل GARCH-in mean به‌صورت ورقه بهادار به ورقه بهادار در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1380 تا 1394 موردبررسی قرارگرفته است.

‫مقدمه‌ای بر نظریه‌ی ریزساختار بازار... - مهندسی مالی و ...

مقدمه‌ای بر نظریه‌ی ریزساختار بازار (قسمت اول) در پارادایم اقتصاد استاندارد مسأله‌ی قیمت‌گذاری دارایی‌ها عموماً با این سؤال آغاز می‌شود که چه عواملی قیمت دارایی‌ها را تعیین می‌کنند.

پروژه بودجه بندی سرمایه ای

بودجه بندی سرمایه ای برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و ...

اندازه گیری ریسک به چه روش هایی انجام می شود؟ - خانه سرمایه

ادامه بررسی‌های مکالی به شناسایی رابطه غیرخطی ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت و نرخ بهره بازار منتهی شد و معیار تحدب به عنوان شاخصی مکمل برای محاسبه ریسک این اوراق معرفی گردید.

دانلود تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت

دانلود تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت دسته: مدیریت بازدید: 7 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 268 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 103 در مفهوم ویژه اقتصاد در حال رشد، تاکید بر کاهش هزینه حائز اهمیت می باشد مدیریت هزینه ها، یکی ...

بایگانی‌های اوراق بهادار - دانلود پایان نامه ها

عنوان : رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (بیشتر…) By مدیر سایت , 2 ماه ago

طراحی مدل سنجش ریسک مالیاتی و بررسی اثر آن بر ارزش شرکت ...

هدف: هدف اولیه این پژوهش طراحی مدل سنجش ریسک مالیاتی برای شرکت‌های پذیرفته‌شده ‌در بورس اوراق بهادار تهران است. از اهداف دیگر این پژوهش بررسی تأثیر ریسک مالیاتی بر ارزش شرکت در چارچوب مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌های ...

تاثیر رقابت در بازار حسابرسی بر کیفیت حسابرسی: نقش

جامعۀ آماری پژوهش شامل 311 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و دورۀ مطالعه، سالهای 3116 تا 3131 را در بر میگیرد.

ارزیابی رابطه ی بین ساختار مالی و بازار رقابتی درشرکتهای ...

از این رو این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و توان رقابتی شرکت‌ها، در 36 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1380 الی 1386 است.

نتایج جستجو برای «بورس»

پاورپوینت تبادل با محیط - فصل پانزدهم علوم تجربی پایه هفتم 5,000 تومان

بررسی رابطه بین رقابت بازار محصولات و ساختار سرمایه در ...

به منظور تعیین چارچوب مشخص برای موضوع تحقیق، فرضیه های را در قالب رابطه بین توان رقابتی با ساختار سرمایه و رشد فروش در سطح بورس اوراق بهادار در طی دوره زمانی سالهای 1382 تا 1389 آزمون نمودیم.

بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

این پژوهش به بررسی رابطه بين رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.

بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایۀ شرکت‌های پذیرفته‎شده در ...

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی تأثیر رقابت بازار تولید بر ساختار سرمایه (جذب بدهی)، در کنار عوامل دیگر مؤثر بر جذب بدهی در سطح کل شرکت­ها است. دورۀ زمانی پژوهش پنج سال (1385 تا 1389) است. برای تعیین رقابت بازار تولید به‎منزلۀ ...

پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی حسابداری - 2

جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 129 شرکت می باشد. ...

مقاله رابطه ریسک اعتباری با شاخص های عملکرد مالی بانک های ...

هدف اصلی پژوهش حضار بررسی رابطه بین ریسک اعتباری و شاخص های عملکرد مالی بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژو... : تی پی بین، پایگاه داده های علمی تمام متن

مقاله مطالعه رابطه ریسک اعتباری و حاکمیت شرکتی شرکت های ...

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین ریسک اعتباری و حاکمیت شرکتی است. جامعه آماری پژوهش بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال 1390 الی 1394 می باشد و از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک تعداد 15 بانک انتخاب ...

بررسی اهمیت ریسک غیرسیستماتیک هر ورقه بهادار : نگاهی دیگر ...

در این پژوهش، رابطه میان ریسک غیر سیستماتیک و بازده بر اساس چارچوب مدل GARCH-in mean به‌صورت ورقه بهادار به ورقه بهادار در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1380 تا 1394 موردبررسی قرارگرفته است.

رابطه بین ریسک و بازده | آموزش بهینه سازی ریسک و بازده در ...

رابطه بین ریسک و بازده ... در این نوع اوراق بهادار، معمولاً اصل و سود سرمایه توسط دولت، بانک مرکزی یا یک نهاد رسمی مالی، تضمین می‌شود. در بسیاری از کشورها درصد سود بدون ریسک، به اندازه نرخ تورم ...

پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی حسابداری - 2

جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 129 شرکت می باشد. ...

پروژه بودجه بندی سرمایه ای

بودجه بندی سرمایه ای برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و ...

بورس اوراق

بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود هرسهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی 2016-11-22 بورس اقتصاد بازار ت شاخص سهام آقای بازار سهام شاخص بورس ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد مدیریت ریسک اعتباری. جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد مدیریت ریسک اعتباری تعداد 100 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ها ...

مدل مدیریت ریسک شرکتی و پیامدهای آن بر عملکرد حسابداری و ...

شناسایی و مدیریت ریسک، از رویکردهای جدیدی است که برای تقویت و ارتقای اثربخشی سازمان­ها مورد استفاده قرار می­گیرد. هدف از مدیریت ریسک شناسایی و ارزیابی ریسک و تعدیل آن با استفاده از منابع در اختیار مدیر است.

دانلود تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت

دانلود تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت دسته: مدیریت بازدید: 7 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 268 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 103 در مفهوم ویژه اقتصاد در حال رشد، تاکید بر کاهش هزینه حائز اهمیت می باشد مدیریت هزینه ها، یکی ...

رابطه ریسک اعتباری و ثبات بانک های پذیرفته شده در بورس ...

در این پژوهش به بررسی اثر ریسک اعتباری بر ثبات بانکهای پذیرفته شده در بورس بهادار پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش بانکهای فعال در سیستم بانکهای پ...

داده کاوی در بانکداری الکترونیکی

دانلود پروژه آمار با موضوع ميزان علاقه دانش آموزان به كشور خارجی

دانلود پاورپوینت دوستی و دوست یابی

خلاصه کتاب برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین (بوم شناسی)

دانلود پروژه کامل طراحی خانه سالمندان

پاورپوینت مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ایران الزامات عمومی ساختمان در 105 اسلاید همراه با شکلکارگاه طرح های اجرایی در شهر رشت