دانلود رایگان


تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها - دانلود رایگاندانلود رایگان تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 157 صفحه چکیده: هدف این تحقیق بررسی تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها است .معیارهای مورد نظر برای اندازه گیری عملکرد شرکتها بازده سهام(ROE)˓بازده دارایی ها (ROA)˓ سود خالص و ارزش افزوده اقتصادی و معیار مو

دانلود رایگان تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتهانوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 157 صفحه چکیده:هدف این تحقیق بررسی تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها است .معیارهای مورد نظر برای اندازه گیری عملکرد شرکتها بازده سهام(ROE)˓بازده دارایی ها (ROA)˓ سود خالص و ارزش افزوده اقتصادی و معیار موردنظر برای نوسانات˓ سهم بازده ماهانه سهام می باشد . علاوه بر آن˓در این پژوهش به دنبال رابطه بین اندازه شرکت و عملکرد و همچنین رابطه بین رشد تولید ناخالص ملی و عملکرد نیز می باشیم. نمونه این تحقیق در بر گیرنده شرکتهای سیمانی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با در نظر گرفتن محدودیت های موردنظر˓ ۱۵ شرکت انتخاب شده و در طی یک دوره ۹ ساله (۱۳۸۳– 1391) مورد بررسی قرار گرفته اند. روش آماری مورد استفاده جهت تحلیل مدل ها در این پژوهش روش GMM بوده و نتایج به دست آمده به شرح زیر است: با افزایش نوسانات بازار سهام عملکرد شرکت در هر چهار بعد (بازده دارایی ها˓ بازده سهام˓ سود خالص و ارزش افزوده اقتصادی) کاهش خواهد یافت. لذا با عنایت به اطلاعات جمع آوری شده، فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه "نوسانات بازار سهام رابطه معناداری با عملکرد شرکتها دارد" در سه مورد ارزش افزوده و سود خالص و بازده دارایی ها پذیرفته شد. اما فرضیه مربوط به ROE تایید نشد. رشد تولید ناخالص ملی (GDP Growth) رابطه معناداری با عملکرد شرکتها دارد. اندازه شرکت رابطه معناداری با عملکرد شرکت از لحاظ سه شاخص بازده سهام˓ بازده دارایی ها و سود خالص دارد اما از لحاظ ارزش افزوده این رابطه ناچیز است.واژه های کلیدی: نوسانات بازار سهام˓ عملکرد˓ سهم بازده ماهانه سهام˓ بازده دارایی ها˓ بازده سهام˓ ارزش افزوده اقتصادی˓ رشد تولید ناخاص ملی˓ روش GMM فهرست مطالبفصل اول: کلیات پژوهش 1۱- ۱ مقدمه 2۱-۲ تعریف موضوع و بیان مسئله 3۱-۳ اهمیت و ضرورت موضوع 4۱-۴ سوالات و فرضیات پژوهش 4۱-۴-۱ سوالات 4۱-۴-۲ فرضیات 5۱-۵ هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار 6۱-۵-۱ هدف (های) اصلی 6۱-۵-۲ هدف (های) فرعی 6۱-۶ قلمرو مکانی / زمانی / موضوعی پژوهش 6۱-۷ متغیرهای پژوهش 6۱-۸ تعریف عملیاتی متغیرها و چگونگی اندازه گیری آنها 7۱-۸-۱ متغیرهای وابسته 7۱-۸-۲ متغیرهای مستقل 8۱-۹ روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن 9۱-۱۰ روشهای تحلیل داده ها 9۱-۱۱ روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه 9۱-۱۲ ساختار کلی پژوهش 10فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 11۲-۱ بخش اول : مبانی نظری 12۲-۱-۱ مقدمه 12۲-۱-۲ نوسانات بازار سهام 12۲-۱-۳ مدل سازی نوسان 16۲-۱-۴ مفاهیم اولیه اندازه گیری نوسان 16۲-۱-۵ مدلهای ساده 17۲-۱-۵-۱ گام تصادفی 17۲-۱-۵-۲ میانگین تاریخی 18۲-۱-۵-۳ میانگین متحرک ساده 18۲-۱-۵-۴ هموارسازی نمایی 19۳-۱-۵-۵ مدل میانگین وزنی متحرک نمایی (EWMA) 20۲-۱-۵-۶ روش هموارسازی نمایی متغیر 20۲-۱-۶ سایر مدلها 21۲-۱-۶-۱ نوسانات تصادفی 22۲-۱-۶-۲ نوسان ضمنی 24۲-۱-۷ ویژگی های آماری بازده سهام 25۲-۱-۷-۱ دنباله بزرگ 26۲-۱-۷-۲ نوسان خوشه ای 27۲-۱-۷-۳ اثر اهرمی 27۲-۱-۷-۴ دوره های غیرتجاری 28۲-۱-۷-۵ رویدادهای قابل پیش بینی 28۲-۱-۷-۶ نوسان و همبستگی سریالی 28۲-۱-۷-۷ جهت حرکت در نوسانات 29۲-۱-۷-۸ متغیرهای کلان اقتصادی و نوسان 29۲-۱-۹ عملکرد شرکت 30۲-۲ بخش دوم : پیشینه تحقیق 32۲-۲-۱ پیشینه تحقیق درباره " نوسانات" 32۲-۲-۱-۱ پژوهش های خارجی 34۲-۲-۱-۲ مطالعات داخل ایران 44۲-۲-۲ پیشینه پژوهش درباره "عملکرد" 50۲-۲-۲-۱ پیشینه مربوط به تحقیقات خارجی 50۲-۲-۲-۲ پیشینه پژوهش در ایران 58۲-۳ مدل مفهومی 62۲-۴ جمع بندی و نتیجه گیری 62فصل سوم: روش تحقیق 64۳-۱ مقدمه 65۳-۲ روش اجرای پژوهش 66۳-۳ فرضیات پژوهش 66۳-۳-۱ مدل پژوهش 67۳-۳-۲ فرضیه های پژوهش 68۳-۴ متغیرهای مستقل پژوهش 68۳-۵ جامعه و نمونه آماری 68۳-۶ روش جمع آوری اطلاعات 69۳-۷ اعتبار درونی و برونی پژوهش 69۳-۸ خلاصه 70فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری 71۴- ۱ مقدمه 72۴-۲ بررسی توصیفی مشاهدات 73۴-۳ بررسی فرضیه های پژوهش 77۴-۴ یافته های جانبی پژوهش 85۴-۵ خلاصه فصل و نتیجه گیری 95فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 96۵-۱ مرور و جمع بندی 97۵-۲ نتایج آزمون فرضیات تحقیق 97۵-۳ محدودیت های پژوهش 101۵-۴ پیشنهادات کاربردی 101۵-۵ پیشنهادات برای تحقیقات آتی 102منابع فارسی Iمنابع انگلیسی III

تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها


نوسانات بازار سهام


عملکرد شرکتها


سهام


بورس


سهام شرکت


بورس اوراق بهادار


نوسانات بازار


حسابداری


پایان نامه ارشد حسابداری


دانلود پایان نامه ارشد حسابداری


مقالات حسابداریتاثیر


نوسانات


بازار


سهام


بر


عملکرد


شرکتها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تولید ناخالص داخلی چه تاثیری در بورس دارد؟ - خانه سرمایه

تاثیر نوسانات تولید ناخالص داخلی بر بازار سهام. منطق حکم می‌کند که با رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی در یک کشور، بر رفاه جامعه و تمایل به سرمایه گذاری افزوده شود.

تحقیق در مورد تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام

دانلود مقاله تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام - پروژه دات کام www.prozhe.com › عمومی و متفرقه › تحقیق ذخیره شده مشابه ۲۶ شهریور ۱۳۸۹ ه‍.ش.

تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار سرمایه - بورس امروز

محمدرضا صادقی کارشناس بازار سرمایه،در گفتگو با خبرنگار بورس امروز،به تحلیل تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار سرمایه پرداخت.. صادقی گفت:آمریکا در عمل به بسیاری از تعهدات خود در این مدت عمل نکرده و با همین سیاست، مانع بزرگی ...

SID.ir | اثر نوسانات نرخ ارز بر روي نوسانات بازار سهام در ...

اثر نوسانات نرخ ارز بر روی نوسانات بازار سهام در ایران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی). 1391 [cited 2021April03];5(15):83-96.

سامانه پژوهشی - رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده ...

دارابی و علی فرحی (۱۳۸۹) تاثیر نوسانات پنج متغییر مهم اقتصاد کلان بر ریسک و بازدهی کل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سه حوزه صنعت سیمان ،پتروشیمی و خودرو سازی در فاصله ...

SID.ir | اثر نوسانات نرخ ارز بر روي نوسانات بازار سهام در ...

اثر نوسانات نرخ ارز بر روی نوسانات بازار سهام در ایران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی). 1391 [cited 2021April03];5(15):83-96.

مقاله بررسی رابطه نوسانات قیمت سهام و انواع شرکتها در بورس ...

تاثیر نوسانات بازار و شوک نقدینگی بر بازدهی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران استراتژی های نوآورانه و عملکرد مالی شرکت ها؛ با تاکید بر شرکت های دانش بنیان در اقتصادهای ...

مقابله با نوسانات بازار بورس - کارگزاری فارابی

تاثیر نوسانات بازار بورس بر سرمایه‌گذاران. هر سرمایه‌گذاری در بازار، همواره در خرید و فروش‌های خود باید بر روی ارزش ذاتی سهام تمرکز نماید و آن دسته از سهامی که برای وی احتمال کسب درآمد داشته باشند را برای خرید انتخاب ...

مقالات ISI نوسانات بازار سهام : 131 مقاله انگلیسی + ترجمه ...

در این صفحه، تعداد 131 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع نوسانات بازار سهام آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ...

ارزش بازار سهام Archives - شبکه نوآوری خراسان

دسترسی به منابع مقالات : تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها- قسمت ۱۱ Posted on اکتبر 7, 2020 اکتبر 20, 2020 by مدیر سایت

پایان نامه تأثیر رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت های صنایع ...

تأثیر رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... شخصی خود استفاده می کند و این کار باعث گمراه کردن برخی از صاحبان سهام درباره عملکرد واقعی ...

ارزیابی نقش فاکتورهای اقتصاد کلان و ساختار مالی بر عملکرد ...

از آن سال تاکنون به دلیل شرایط اقتصادی پس از جنگ و تأثیر تغییرات حاصل از متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم، شاخص بازار سهام شاهد نوسانات زیادی بوده است. ... در نرخ ارز بازار آزاد بر عملکرد ...

دانلود پروپوزال مطالعه ای بر نقش نوسانات بازار بورس در ...

مطالعه ای بر نقش نوسانات بازار بورس در عملکرد شرکت ها: عنوان انگلیسی : A study on the role of stock market volatility in corporate performance رشته های مرتبط : حسابداری. درسهای مرتبط :

تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار سرمایه - بورس امروز

محمدرضا صادقی کارشناس بازار سرمایه،در گفتگو با خبرنگار بورس امروز،به تحلیل تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار سرمایه پرداخت.. صادقی گفت:آمریکا در عمل به بسیاری از تعهدات خود در این مدت عمل نکرده و با همین سیاست، مانع بزرگی ...

شرکت کارگزاری رضوی • تاثیرات نوسانات شدید بازار ارز بر ...

با توجه به صادراتی و وارداتی بودن بیشتر شرکت‌های فعال در بازار سهام و میزان وابستگی آنها به نرخ ارز، نوسانات ارز می‌تواند تاثیرات متفاوتی بر منابع پذیرفته شده در بورس و شرکت‌ها داشته باشد.

قیمت سهم چگونه تعیین می شود؟ - سنا

عوامل سه گانه موثر بر قیمت سهام، یعنی عوامل محیطی، عوامل مرتبط با صنعت و عوامل درونی شرکت، در مجموع به سرمایه گذار کمک می کنند تا قیمت واقعی یک سهم را برآورد کرده و با مقایسه قیمت واقعی و قیمت بازار، در خصوص خرید، فروش یا ...

مقاله تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتها در ریسک سقوط سهام بورس ...

سقوط قیمت سهام، یک پدیده واگیردار در سطح بازار است. بدین معنی که کاهش قیمت سهام تنها به یک سهام خاص منحصر نمی­شود، بلکه تمام انواع سهام موجود در بازار را شامل می­شود (چن و همکاران، ۲۰۰۱).

بررسی کارایی شرکتهای سرمایه گذاری به کمک معیارهای شارپ ...

و تاثیر متغیرهای اقتصادی بر عملکرد پرتفوی آنها مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار مقاله 4 ، دوره 2، شماره 7 ، تابستان 1390 ، صفحه 73-95 اصل مقاله ( 906.64 K )

بازار سهام - تعریف بازار سهام چیست؟ | مدیرمالی (آموزش ...

تعریف بازار سهام چیست؟ بازاری که در آن سهام یا از طریق مبادله بازارهای منسجم و قانون‌مند (نظیر بورس) و یا در بازارهای خارج از بورس توزیع شده و مورد معامله قرار می‌گیرند، بازار سهام گفته می‌شود.. این اصطلاح که با نام ...

بررسي تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر عملکرد بازار سهام

تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر عملکرد بازار سهام همواره مسئله اي مهم قلمداد شده است، به طورکلي متغيرهاي اقتصادي به دو بخش خرد و کلان تقسيم مي شوند. ... بررسی تاثیر نوسانات قیمت جهانی نفت خام بر ...

مقاله تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتها در ریسک سقوط سهام بورس ...

سقوط قیمت سهام، یک پدیده واگیردار در سطح بازار است. بدین معنی که کاهش قیمت سهام تنها به یک سهام خاص منحصر نمی­شود، بلکه تمام انواع سهام موجود در بازار را شامل می­شود (چن و همکاران، ۲۰۰۱).

بایگانی‌های انتقال سهام - دانلود پایان نامه ها

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق عنوان تاثیر رقابت در بازار محصول بر ارزش افزوده سهام شرکت های خودرو ساز پذیرفته شده در بورس اوراق ...

مقاله تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتها در ریسک سقوط سهام بورس ...

سقوط قیمت سهام، یک پدیده واگیردار در سطح بازار است. بدین معنی که کاهش قیمت سهام تنها به یک سهام خاص منحصر نمی­شود، بلکه تمام انواع سهام موجود در بازار را شامل می­شود (چن و همکاران، ۲۰۰۱).

مقابله با نوسانات بازار بورس - کارگزاری فارابی

تاثیر نوسانات بازار بورس بر سرمایه‌گذاران. هر سرمایه‌گذاری در بازار، همواره در خرید و فروش‌های خود باید بر روی ارزش ذاتی سهام تمرکز نماید و آن دسته از سهامی که برای وی احتمال کسب درآمد داشته باشند را برای خرید انتخاب ...

بررسي تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر عملکرد بازار سهام

تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر عملکرد بازار سهام همواره مسئله اي مهم قلمداد شده است، به طورکلي متغيرهاي اقتصادي به دو بخش خرد و کلان تقسيم مي شوند. ... بررسی تاثیر نوسانات قیمت جهانی نفت خام بر ...

مقاله بررسی رابطه نوسانات قیمت سهام و انواع شرکتها در بورس ...

تاثیر نوسانات بازار و شوک نقدینگی بر بازدهی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران استراتژی های نوآورانه و عملکرد مالی شرکت ها؛ با تاکید بر شرکت های دانش بنیان در اقتصادهای ...

تاثیر رسانه بر تغییرات و نوسانات سهام - صدای بورس

علاوه بر این، از یک استراتژی تجاری تلفیق شده با دانش و آگاهی از رسانه که احساسات اخبار مالی را نیز در بر می‌گیرد، جهت مطالعه و بررسی تاثیر اخبار مالی و رسانه بر عملکرد بازار سهام و بورس نیز ...

تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار سرمایه - بورس امروز

محمدرضا صادقی کارشناس بازار سرمایه،در گفتگو با خبرنگار بورس امروز،به تحلیل تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار سرمایه پرداخت.. صادقی گفت:آمریکا در عمل به بسیاری از تعهدات خود در این مدت عمل نکرده و با همین سیاست، مانع بزرگی ...

دانلود مقاله تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بازده سهام شرکت ها ...

آگاهی از چگونگی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازده سهام شرکتها برای سرمایه گذاران، مدیران مالی شرکتها در بورس، تحلیل گران مالی و سیاست گذاران ارزی کشور مفید خواهد بود.

تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها - کتابخانه ...

تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها , تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها , کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبائی

انواع سوخت و نحوه عملیات احتراق آنها

دانلود پاورپوینت بررسی معماری موزه رز

حمایت کیفری از اطفال در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با نظر داشت به حقوق انگلیس

دانلود تحقیق کارآموزی حسابداری 3

طرح جابر بن حیان درباره سلول های بدن

پاورپوینت معیار من در انتخاب دوست چیست تفکر و سبک زندگی هفتم

تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت (مطالعه موردی: موسسه حسابداری و حسابرسی تدوینکو)

دانلود پاورپوینت کنترل سازه ها

مبانی نظری خشونت خانگی علیه زنان