دانلود رایگان


تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها - دانلود رایگاندانلود رایگان تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 157 صفحه چکیده: هدف این تحقیق بررسی تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها است .معیارهای مورد نظر برای اندازه گیری عملکرد شرکتها بازده سهام(ROE)˓بازده دارایی ها (ROA)˓ سود خالص و ارزش افزوده اقتصادی و معیار مو

دانلود رایگان تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتهانوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 157 صفحه چکیده:هدف این تحقیق بررسی تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها است .معیارهای مورد نظر برای اندازه گیری عملکرد شرکتها بازده سهام(ROE)˓بازده دارایی ها (ROA)˓ سود خالص و ارزش افزوده اقتصادی و معیار موردنظر برای نوسانات˓ سهم بازده ماهانه سهام می باشد . علاوه بر آن˓در این پژوهش به دنبال رابطه بین اندازه شرکت و عملکرد و همچنین رابطه بین رشد تولید ناخالص ملی و عملکرد نیز می باشیم. نمونه این تحقیق در بر گیرنده شرکتهای سیمانی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با در نظر گرفتن محدودیت های موردنظر˓ ۱۵ شرکت انتخاب شده و در طی یک دوره ۹ ساله (۱۳۸۳– 1391) مورد بررسی قرار گرفته اند. روش آماری مورد استفاده جهت تحلیل مدل ها در این پژوهش روش GMM بوده و نتایج به دست آمده به شرح زیر است: با افزایش نوسانات بازار سهام عملکرد شرکت در هر چهار بعد (بازده دارایی ها˓ بازده سهام˓ سود خالص و ارزش افزوده اقتصادی) کاهش خواهد یافت. لذا با عنایت به اطلاعات جمع آوری شده، فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه "نوسانات بازار سهام رابطه معناداری با عملکرد شرکتها دارد" در سه مورد ارزش افزوده و سود خالص و بازده دارایی ها پذیرفته شد. اما فرضیه مربوط به ROE تایید نشد. رشد تولید ناخالص ملی (GDP Growth) رابطه معناداری با عملکرد شرکتها دارد. اندازه شرکت رابطه معناداری با عملکرد شرکت از لحاظ سه شاخص بازده سهام˓ بازده دارایی ها و سود خالص دارد اما از لحاظ ارزش افزوده این رابطه ناچیز است.واژه های کلیدی: نوسانات بازار سهام˓ عملکرد˓ سهم بازده ماهانه سهام˓ بازده دارایی ها˓ بازده سهام˓ ارزش افزوده اقتصادی˓ رشد تولید ناخاص ملی˓ روش GMM فهرست مطالبفصل اول: کلیات پژوهش 1۱- ۱ مقدمه 2۱-۲ تعریف موضوع و بیان مسئله 3۱-۳ اهمیت و ضرورت موضوع 4۱-۴ سوالات و فرضیات پژوهش 4۱-۴-۱ سوالات 4۱-۴-۲ فرضیات 5۱-۵ هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار 6۱-۵-۱ هدف (های) اصلی 6۱-۵-۲ هدف (های) فرعی 6۱-۶ قلمرو مکانی / زمانی / موضوعی پژوهش 6۱-۷ متغیرهای پژوهش 6۱-۸ تعریف عملیاتی متغیرها و چگونگی اندازه گیری آنها 7۱-۸-۱ متغیرهای وابسته 7۱-۸-۲ متغیرهای مستقل 8۱-۹ روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن 9۱-۱۰ روشهای تحلیل داده ها 9۱-۱۱ روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه 9۱-۱۲ ساختار کلی پژوهش 10فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 11۲-۱ بخش اول : مبانی نظری 12۲-۱-۱ مقدمه 12۲-۱-۲ نوسانات بازار سهام 12۲-۱-۳ مدل سازی نوسان 16۲-۱-۴ مفاهیم اولیه اندازه گیری نوسان 16۲-۱-۵ مدلهای ساده 17۲-۱-۵-۱ گام تصادفی 17۲-۱-۵-۲ میانگین تاریخی 18۲-۱-۵-۳ میانگین متحرک ساده 18۲-۱-۵-۴ هموارسازی نمایی 19۳-۱-۵-۵ مدل میانگین وزنی متحرک نمایی (EWMA) 20۲-۱-۵-۶ روش هموارسازی نمایی متغیر 20۲-۱-۶ سایر مدلها 21۲-۱-۶-۱ نوسانات تصادفی 22۲-۱-۶-۲ نوسان ضمنی 24۲-۱-۷ ویژگی های آماری بازده سهام 25۲-۱-۷-۱ دنباله بزرگ 26۲-۱-۷-۲ نوسان خوشه ای 27۲-۱-۷-۳ اثر اهرمی 27۲-۱-۷-۴ دوره های غیرتجاری 28۲-۱-۷-۵ رویدادهای قابل پیش بینی 28۲-۱-۷-۶ نوسان و همبستگی سریالی 28۲-۱-۷-۷ جهت حرکت در نوسانات 29۲-۱-۷-۸ متغیرهای کلان اقتصادی و نوسان 29۲-۱-۹ عملکرد شرکت 30۲-۲ بخش دوم : پیشینه تحقیق 32۲-۲-۱ پیشینه تحقیق درباره " نوسانات" 32۲-۲-۱-۱ پژوهش های خارجی 34۲-۲-۱-۲ مطالعات داخل ایران 44۲-۲-۲ پیشینه پژوهش درباره "عملکرد" 50۲-۲-۲-۱ پیشینه مربوط به تحقیقات خارجی 50۲-۲-۲-۲ پیشینه پژوهش در ایران 58۲-۳ مدل مفهومی 62۲-۴ جمع بندی و نتیجه گیری 62فصل سوم: روش تحقیق 64۳-۱ مقدمه 65۳-۲ روش اجرای پژوهش 66۳-۳ فرضیات پژوهش 66۳-۳-۱ مدل پژوهش 67۳-۳-۲ فرضیه های پژوهش 68۳-۴ متغیرهای مستقل پژوهش 68۳-۵ جامعه و نمونه آماری 68۳-۶ روش جمع آوری اطلاعات 69۳-۷ اعتبار درونی و برونی پژوهش 69۳-۸ خلاصه 70فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری 71۴- ۱ مقدمه 72۴-۲ بررسی توصیفی مشاهدات 73۴-۳ بررسی فرضیه های پژوهش 77۴-۴ یافته های جانبی پژوهش 85۴-۵ خلاصه فصل و نتیجه گیری 95فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 96۵-۱ مرور و جمع بندی 97۵-۲ نتایج آزمون فرضیات تحقیق 97۵-۳ محدودیت های پژوهش 101۵-۴ پیشنهادات کاربردی 101۵-۵ پیشنهادات برای تحقیقات آتی 102منابع فارسی Iمنابع انگلیسی III

تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها


نوسانات بازار سهام


عملکرد شرکتها


سهام


بورس


سهام شرکت


بورس اوراق بهادار


نوسانات بازار


حسابداری


پایان نامه ارشد حسابداری


دانلود پایان نامه ارشد حسابداری


مقالات حسابداریتاثیر


نوسانات


بازار


سهام


بر


عملکرد


شرکتها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسي تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر عملکرد بازار سهام

تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر عملکرد بازار سهام همواره مسئله اي مهم قلمداد شده است، به طورکلي متغيرهاي اقتصادي به دو بخش خرد و کلان تقسيم مي شوند. ... بررسی تاثیر نوسانات قیمت جهانی نفت خام بر ...

شاخص های سودآوری شرکتها - ensani.ir

تأکید عمده گزارشگری مالی پیشرفته بر شرایط اندازه‏گیری سود به عنوان یک شاخص عملکرد واحد انتفاعی می‏باشد. عملیات کارا در واحد تجاری، بر روند جاری و آتی پرداخت سود سهام به سهامداران تأثیر دارد.

ارزیابی نقش فاکتورهای اقتصاد کلان و ساختار مالی بر عملکرد ...

از آن سال تاکنون به دلیل شرایط اقتصادی پس از جنگ و تأثیر تغییرات حاصل از متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم، شاخص بازار سهام شاهد نوسانات زیادی بوده است. ... در نرخ ارز بازار آزاد بر عملکرد ...

بررسی تاثیر ساختار مالی بر نوسانات قیمت سهام شرکتهای ...

بنابراین تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین ساختار مالی و نوسانات قیمت سهام طی سال‌های 1389 تا 1393 در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.

تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار سرمایه - بورس امروز

محمدرضا صادقی کارشناس بازار سرمایه،در گفتگو با خبرنگار بورس امروز،به تحلیل تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار سرمایه پرداخت.. صادقی گفت:آمریکا در عمل به بسیاری از تعهدات خود در این مدت عمل نکرده و با همین سیاست، مانع بزرگی ...

تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار سرمایه - بورس امروز

محمدرضا صادقی کارشناس بازار سرمایه،در گفتگو با خبرنگار بورس امروز،به تحلیل تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار سرمایه پرداخت.. صادقی گفت:آمریکا در عمل به بسیاری از تعهدات خود در این مدت عمل نکرده و با همین سیاست، مانع بزرگی ...

پایان نامه تاثیر بازار سهام و بانکها روی رشد اقتصادی ...

تاثیر توسعه بازار سهام روی رشد اقتصادی در مقایسه با اعتبارات بخش بانکی چگونه است؟ 1-5- فرضیه تحقیق. توسعه بازار سهام تاثیر مثبت روی رشد اقتصادی کشورهای کنفرانس اسلامی دارد.

بررسی کارایی شرکتهای سرمایه گذاری به کمک معیارهای شارپ ...

و تاثیر متغیرهای اقتصادی بر عملکرد پرتفوی آنها مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار مقاله 4 ، دوره 2، شماره 7 ، تابستان 1390 ، صفحه 73-95 اصل مقاله ( 906.64 K )

دانلود مقاله تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام

موضوع تحقیق :1) تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام :از آنجا که سود هر سهم و بازده سهام از مهمترین معیارهایی هستند که در ارزیابی عملکرد شرکت نقش بیشتری را ایفا می کنند:هر شرکتی می تواند با سرمایه گذاری در پروژه هایی با بازده کم ...

بایگانی‌های انتقال سهام - دانلود پایان نامه ها

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق عنوان تاثیر رقابت در بازار محصول بر ارزش افزوده سهام شرکت های خودرو ساز پذیرفته شده در بورس اوراق ...

تولید ناخالص داخلی چه تاثیری در بورس دارد؟ - خانه سرمایه

تاثیر نوسانات تولید ناخالص داخلی بر بازار سهام. منطق حکم می‌کند که با رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی در یک کشور، بر رفاه جامعه و تمایل به سرمایه گذاری افزوده شود.

سامانه پژوهشی - رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده ...

دارابی و علی فرحی (۱۳۸۹) تاثیر نوسانات پنج متغییر مهم اقتصاد کلان بر ریسک و بازدهی کل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سه حوزه صنعت سیمان ،پتروشیمی و خودرو سازی در فاصله ...

رد نرخ ارز و بهره بر چهره بورس

در روز‌های اخیر نوسانات نرخ ارز تاثیر مهمی در بازار سرمایه گذاشته است. دلار به‌عنوان یکی از محرک‌های اصلی رشد بازار سرمایه مطرح بوده. بعد از رکورد شکنی‌های دلار این سوال طرح شد که تا کجا افزایش نرخ دلار می‌تواند بر ...

قیمت سهم چگونه تعیین می شود؟ - سنا

عوامل سه گانه موثر بر قیمت سهام، یعنی عوامل محیطی، عوامل مرتبط با صنعت و عوامل درونی شرکت، در مجموع به سرمایه گذار کمک می کنند تا قیمت واقعی یک سهم را برآورد کرده و با مقایسه قیمت واقعی و قیمت بازار، در خصوص خرید، فروش یا ...

تحقیق در مورد تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام

دانلود مقاله تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام - پروژه دات کام www.prozhe.com › عمومی و متفرقه › تحقیق ذخیره شده مشابه ۲۶ شهریور ۱۳۸۹ ه‍.ش.

ارزش بازار سهام Archives - شبکه نوآوری خراسان

دسترسی به منابع مقالات : تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها- قسمت ۱۱ Posted on اکتبر 7, 2020 اکتبر 20, 2020 by مدیر سایت

سامانه پژوهشی - رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده ...

دارابی و علی فرحی (۱۳۸۹) تاثیر نوسانات پنج متغییر مهم اقتصاد کلان بر ریسک و بازدهی کل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سه حوزه صنعت سیمان ،پتروشیمی و خودرو سازی در فاصله ...

حقوق صاحبان سهام Archives - شبکه نوآوری خراسان

Continue reading “تعیین تأثیر نقدینگی بر سودآوری بانک ‌ها” Posted in مقاله ها و پایان نامه ها Tagged اتوماسیون , استقراض , بازده دارایی ها , بازده سهام , بانکداری , تجهیز منابع ,

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی تاثیر نوسانات بازار سهام بر ...

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

ارزیابی نقش فاکتورهای اقتصاد کلان و ساختار مالی بر عملکرد ...

از آن سال تاکنون به دلیل شرایط اقتصادی پس از جنگ و تأثیر تغییرات حاصل از متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم، شاخص بازار سهام شاهد نوسانات زیادی بوده است. ... در نرخ ارز بازار آزاد بر عملکرد ...

تولید ناخالص داخلی چه تاثیری در بورس دارد؟ - خانه سرمایه

تاثیر نوسانات تولید ناخالص داخلی بر بازار سهام. منطق حکم می‌کند که با رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی در یک کشور، بر رفاه جامعه و تمایل به سرمایه گذاری افزوده شود.

تحقیق در مورد تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام

دانلود مقاله تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام - پروژه دات کام www.prozhe.com › عمومی و متفرقه › تحقیق ذخیره شده مشابه ۲۶ شهریور ۱۳۸۹ ه‍.ش.

مقاله بررسی رابطه نوسانات قیمت سهام و انواع شرکتها در بورس ...

تاثیر نوسانات بازار و شوک نقدینگی بر بازدهی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران استراتژی های نوآورانه و عملکرد مالی شرکت ها؛ با تاکید بر شرکت های دانش بنیان در اقتصادهای ...

تحقیق در مورد تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام

دانلود مقاله تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام - پروژه دات کام www.prozhe.com › عمومی و متفرقه › تحقیق ذخیره شده مشابه ۲۶ شهریور ۱۳۸۹ ه‍.ش.

عوامل موثر بر بازده سرمایه گذاری

عوامل موثر بر قیمت سهام عواملموثر بر قیمت سهام در بازار كارا قیمت سهام در بازار بورس تعیین می شود. به عبارت دیگر زمانی كه عرضه فروشنده با تقاضای خریدار تلاقی می كند.

بررسی کارایی شرکتهای سرمایه گذاری به کمک معیارهای شارپ ...

و تاثیر متغیرهای اقتصادی بر عملکرد پرتفوی آنها مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار مقاله 4 ، دوره 2، شماره 7 ، تابستان 1390 ، صفحه 73-95 اصل مقاله ( 906.64 K )

وبینار بررسی سهام های دلار محور بازار سرمایه

بررسی روند تغییرات ارزی کشور و تأثیر آن بر بازار سرمایه. بررسی تأثیر مثبت و منفی نوسانات ارزی بر سهام شرکت ها. تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صورتهای مالی شرکت های بورسی

تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار سرمایه - بورس امروز

محمدرضا صادقی کارشناس بازار سرمایه،در گفتگو با خبرنگار بورس امروز،به تحلیل تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار سرمایه پرداخت.. صادقی گفت:آمریکا در عمل به بسیاری از تعهدات خود در این مدت عمل نکرده و با همین سیاست، مانع بزرگی ...

تاثیر نوسانات ارزی بر شرکتها و مجامع آنها – ACCPress.com ...

از دیگر مواردی که می‌توان تغییرات نرخ ارز را بر عملکرد مالی شرکت‌ها و مجامع آنها موثر دانست، تسعیر ارز (در حساب‌های فی‌مابین به‌صورت طلب یا بدهی) است؛ دولت و بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای در اواخر فروردین، دلار را در ...

دانلود پاورپوینت بتن و انواع آن

پرسشنامه آلکسی تایمیا (مقیاس 20 ماده ای آلکسی تایمیا تورنتو TAS-20 )

بررسی پولشویی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه

بررسی فقهی و حقوقی حالت خطرناک در قانون مجازات مصوب1392

دانلود پاورپوینت تحلیل موزه نشنال آرت ژاپن

دانلود پاورپوینت معماری سبز