دانلود رایگان


تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها - دانلود رایگاندانلود رایگان تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 157 صفحه چکیده: هدف این تحقیق بررسی تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها است .معیارهای مورد نظر برای اندازه گیری عملکرد شرکتها بازده سهام(ROE)˓بازده دارایی ها (ROA)˓ سود خالص و ارزش افزوده اقتصادی و معیار مو

دانلود رایگان تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتهانوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 157 صفحه چکیده:هدف این تحقیق بررسی تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها است .معیارهای مورد نظر برای اندازه گیری عملکرد شرکتها بازده سهام(ROE)˓بازده دارایی ها (ROA)˓ سود خالص و ارزش افزوده اقتصادی و معیار موردنظر برای نوسانات˓ سهم بازده ماهانه سهام می باشد . علاوه بر آن˓در این پژوهش به دنبال رابطه بین اندازه شرکت و عملکرد و همچنین رابطه بین رشد تولید ناخالص ملی و عملکرد نیز می باشیم. نمونه این تحقیق در بر گیرنده شرکتهای سیمانی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با در نظر گرفتن محدودیت های موردنظر˓ ۱۵ شرکت انتخاب شده و در طی یک دوره ۹ ساله (۱۳۸۳– 1391) مورد بررسی قرار گرفته اند. روش آماری مورد استفاده جهت تحلیل مدل ها در این پژوهش روش GMM بوده و نتایج به دست آمده به شرح زیر است: با افزایش نوسانات بازار سهام عملکرد شرکت در هر چهار بعد (بازده دارایی ها˓ بازده سهام˓ سود خالص و ارزش افزوده اقتصادی) کاهش خواهد یافت. لذا با عنایت به اطلاعات جمع آوری شده، فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه "نوسانات بازار سهام رابطه معناداری با عملکرد شرکتها دارد" در سه مورد ارزش افزوده و سود خالص و بازده دارایی ها پذیرفته شد. اما فرضیه مربوط به ROE تایید نشد. رشد تولید ناخالص ملی (GDP Growth) رابطه معناداری با عملکرد شرکتها دارد. اندازه شرکت رابطه معناداری با عملکرد شرکت از لحاظ سه شاخص بازده سهام˓ بازده دارایی ها و سود خالص دارد اما از لحاظ ارزش افزوده این رابطه ناچیز است.واژه های کلیدی: نوسانات بازار سهام˓ عملکرد˓ سهم بازده ماهانه سهام˓ بازده دارایی ها˓ بازده سهام˓ ارزش افزوده اقتصادی˓ رشد تولید ناخاص ملی˓ روش GMM فهرست مطالبفصل اول: کلیات پژوهش 1۱- ۱ مقدمه 2۱-۲ تعریف موضوع و بیان مسئله 3۱-۳ اهمیت و ضرورت موضوع 4۱-۴ سوالات و فرضیات پژوهش 4۱-۴-۱ سوالات 4۱-۴-۲ فرضیات 5۱-۵ هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار 6۱-۵-۱ هدف (های) اصلی 6۱-۵-۲ هدف (های) فرعی 6۱-۶ قلمرو مکانی / زمانی / موضوعی پژوهش 6۱-۷ متغیرهای پژوهش 6۱-۸ تعریف عملیاتی متغیرها و چگونگی اندازه گیری آنها 7۱-۸-۱ متغیرهای وابسته 7۱-۸-۲ متغیرهای مستقل 8۱-۹ روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن 9۱-۱۰ روشهای تحلیل داده ها 9۱-۱۱ روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه 9۱-۱۲ ساختار کلی پژوهش 10فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 11۲-۱ بخش اول : مبانی نظری 12۲-۱-۱ مقدمه 12۲-۱-۲ نوسانات بازار سهام 12۲-۱-۳ مدل سازی نوسان 16۲-۱-۴ مفاهیم اولیه اندازه گیری نوسان 16۲-۱-۵ مدلهای ساده 17۲-۱-۵-۱ گام تصادفی 17۲-۱-۵-۲ میانگین تاریخی 18۲-۱-۵-۳ میانگین متحرک ساده 18۲-۱-۵-۴ هموارسازی نمایی 19۳-۱-۵-۵ مدل میانگین وزنی متحرک نمایی (EWMA) 20۲-۱-۵-۶ روش هموارسازی نمایی متغیر 20۲-۱-۶ سایر مدلها 21۲-۱-۶-۱ نوسانات تصادفی 22۲-۱-۶-۲ نوسان ضمنی 24۲-۱-۷ ویژگی های آماری بازده سهام 25۲-۱-۷-۱ دنباله بزرگ 26۲-۱-۷-۲ نوسان خوشه ای 27۲-۱-۷-۳ اثر اهرمی 27۲-۱-۷-۴ دوره های غیرتجاری 28۲-۱-۷-۵ رویدادهای قابل پیش بینی 28۲-۱-۷-۶ نوسان و همبستگی سریالی 28۲-۱-۷-۷ جهت حرکت در نوسانات 29۲-۱-۷-۸ متغیرهای کلان اقتصادی و نوسان 29۲-۱-۹ عملکرد شرکت 30۲-۲ بخش دوم : پیشینه تحقیق 32۲-۲-۱ پیشینه تحقیق درباره " نوسانات" 32۲-۲-۱-۱ پژوهش های خارجی 34۲-۲-۱-۲ مطالعات داخل ایران 44۲-۲-۲ پیشینه پژوهش درباره "عملکرد" 50۲-۲-۲-۱ پیشینه مربوط به تحقیقات خارجی 50۲-۲-۲-۲ پیشینه پژوهش در ایران 58۲-۳ مدل مفهومی 62۲-۴ جمع بندی و نتیجه گیری 62فصل سوم: روش تحقیق 64۳-۱ مقدمه 65۳-۲ روش اجرای پژوهش 66۳-۳ فرضیات پژوهش 66۳-۳-۱ مدل پژوهش 67۳-۳-۲ فرضیه های پژوهش 68۳-۴ متغیرهای مستقل پژوهش 68۳-۵ جامعه و نمونه آماری 68۳-۶ روش جمع آوری اطلاعات 69۳-۷ اعتبار درونی و برونی پژوهش 69۳-۸ خلاصه 70فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری 71۴- ۱ مقدمه 72۴-۲ بررسی توصیفی مشاهدات 73۴-۳ بررسی فرضیه های پژوهش 77۴-۴ یافته های جانبی پژوهش 85۴-۵ خلاصه فصل و نتیجه گیری 95فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 96۵-۱ مرور و جمع بندی 97۵-۲ نتایج آزمون فرضیات تحقیق 97۵-۳ محدودیت های پژوهش 101۵-۴ پیشنهادات کاربردی 101۵-۵ پیشنهادات برای تحقیقات آتی 102منابع فارسی Iمنابع انگلیسی III

تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها


نوسانات بازار سهام


عملکرد شرکتها


سهام


بورس


سهام شرکت


بورس اوراق بهادار


نوسانات بازار


حسابداری


پایان نامه ارشد حسابداری


دانلود پایان نامه ارشد حسابداری


مقالات حسابداریتاثیر


نوسانات


بازار


سهام


بر


عملکرد


شرکتها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


عوامل موثر بر بازده سرمایه گذاری

عوامل موثر بر قیمت سهام عواملموثر بر قیمت سهام در بازار كارا قیمت سهام در بازار بورس تعیین می شود. به عبارت دیگر زمانی كه عرضه فروشنده با تقاضای خریدار تلاقی می كند.

بررسی تاثیر ساختار مالی بر نوسانات قیمت سهام شرکتهای ...

بنابراین تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین ساختار مالی و نوسانات قیمت سهام طی سال‌های 1389 تا 1393 در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.

بررسی کارایی شرکتهای سرمایه گذاری به کمک معیارهای شارپ ...

و تاثیر متغیرهای اقتصادی بر عملکرد پرتفوی آنها مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار مقاله 4 ، دوره 2، شماره 7 ، تابستان 1390 ، صفحه 73-95 اصل مقاله ( 906.64 K )

پایان نامه های دانلودی رشته حسابداری - دانلود پایان نامه ...

پایان نامه تاثیر نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران; پایان نامه تأثیر کارایی سرمایه فکری روی عملکرد مالی و ارزش بازار شرکتها

مقالات ISI نوسانات بازار سهام : 131 مقاله انگلیسی + ترجمه ...

در این صفحه، تعداد 131 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع نوسانات بازار سهام آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ...

تاثیر رسانه بر تغییرات و نوسانات سهام - صدای بورس

علاوه بر این، از یک استراتژی تجاری تلفیق شده با دانش و آگاهی از رسانه که احساسات اخبار مالی را نیز در بر می‌گیرد، جهت مطالعه و بررسی تاثیر اخبار مالی و رسانه بر عملکرد بازار سهام و بورس نیز ...

تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتهاWORD - دانلود رایگان

تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتهاwordچکیده: roe)˓بازده دارایی ها (roa)˓ سود خالص و ارزش افزوده اقتصادی و معیار موردنظر برای نوسانات˓ سهم بازده ماهانه سهام می باشد .علاوه بر آن˓در این پژوهش به دنبال رابطه بین اندازه ...

تاثیر ریسک عملیاتی بر محافظه کاری حسابداری

محافظه کاری بر اساس دیدگاه عدم تقارن زمانی شناسایی سودها در مقابل زیانها یا محافظه کاری مشروط تعریف شده است .ریسک عملیاتی نیز به عنوان نوسانات ارزش خالص دارایی های شرکتها ،که در اثر اخبار خوب ...

قیمت سهم چگونه تعیین می شود؟ - سنا

عوامل سه گانه موثر بر قیمت سهام، یعنی عوامل محیطی، عوامل مرتبط با صنعت و عوامل درونی شرکت، در مجموع به سرمایه گذار کمک می کنند تا قیمت واقعی یک سهم را برآورد کرده و با مقایسه قیمت واقعی و قیمت بازار، در خصوص خرید، فروش یا ...

دانلود مقاله تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام

موضوع تحقیق :1) تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام :از آنجا که سود هر سهم و بازده سهام از مهمترین معیارهایی هستند که در ارزیابی عملکرد شرکت نقش بیشتری را ایفا می کنند:هر شرکتی می تواند با سرمایه گذاری در پروژه هایی با بازده کم ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد حقوق ...

علیرغم گستردگی روش های تامین مالی، مدیران باید از چگونگی نحوه تامین مالی و اثر بکارگیری هر یک از آن ها بر عملکرد عملیاتی، سودآوری و بازده آتی سهام شرکت ها آگاه باشند.

عوامل موثر بر بازده سرمایه گذاری

عوامل موثر بر قیمت سهام عواملموثر بر قیمت سهام در بازار كارا قیمت سهام در بازار بورس تعیین می شود. به عبارت دیگر زمانی كه عرضه فروشنده با تقاضای خریدار تلاقی می كند.

SID.ir | اثر نوسانات نرخ ارز بر روي نوسانات بازار سهام در ...

اثر نوسانات نرخ ارز بر روی نوسانات بازار سهام در ایران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی). 1391 [cited 2021April03];5(15):83-96.

پایان نامه تاثیر بازار سهام و بانکها روی رشد اقتصادی ...

تاثیر توسعه بازار سهام روی رشد اقتصادی در مقایسه با اعتبارات بخش بانکی چگونه است؟ 1-5- فرضیه تحقیق. توسعه بازار سهام تاثیر مثبت روی رشد اقتصادی کشورهای کنفرانس اسلامی دارد.

بازار سهام - تعریف بازار سهام چیست؟ | مدیرمالی (آموزش ...

تعریف بازار سهام چیست؟ بازاری که در آن سهام یا از طریق مبادله بازارهای منسجم و قانون‌مند (نظیر بورس) و یا در بازارهای خارج از بورس توزیع شده و مورد معامله قرار می‌گیرند، بازار سهام گفته می‌شود.. این اصطلاح که با نام ...

تاثیر تغییرات نرخ ارز و قیمت طلا بر عملکرد بورس اوراق ...

محققان در پژوهشی تاثیر تغییرات نرخ ارز و قیمت طلا بر عملکرد بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کرده‌اند و در نتیجه‌ پژوهش خود دو سناریو را بر اساس افزایش یا کاهش نرخ سود و افزایش تورم برای ارزش بازار سهام پیش‌بینی کرده ...

تولید ناخالص داخلی چه تاثیری در بورس دارد؟ - خانه سرمایه

تاثیر نوسانات تولید ناخالص داخلی بر بازار سهام. منطق حکم می‌کند که با رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی در یک کشور، بر رفاه جامعه و تمایل به سرمایه گذاری افزوده شود.

رد نرخ ارز و بهره بر چهره بورس

در روز‌های اخیر نوسانات نرخ ارز تاثیر مهمی در بازار سرمایه گذاشته است. دلار به‌عنوان یکی از محرک‌های اصلی رشد بازار سرمایه مطرح بوده. بعد از رکورد شکنی‌های دلار این سوال طرح شد که تا کجا افزایش نرخ دلار می‌تواند بر ...

رد نرخ ارز و بهره بر چهره بورس

در روز‌های اخیر نوسانات نرخ ارز تاثیر مهمی در بازار سرمایه گذاشته است. دلار به‌عنوان یکی از محرک‌های اصلی رشد بازار سرمایه مطرح بوده. بعد از رکورد شکنی‌های دلار این سوال طرح شد که تا کجا افزایش نرخ دلار می‌تواند بر ...

پایان نامه تاثیر نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود و ارزش ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی حسابداری تاثیر نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...

تاثیر نوسانات ارزی بر شرکتها و مجامع آنها – ACCPress.com ...

از دیگر مواردی که می‌توان تغییرات نرخ ارز را بر عملکرد مالی شرکت‌ها و مجامع آنها موثر دانست، تسعیر ارز (در حساب‌های فی‌مابین به‌صورت طلب یا بدهی) است؛ دولت و بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای در اواخر فروردین، دلار را در ...

بررسي تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر عملکرد بازار سهام

تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر عملکرد بازار سهام همواره مسئله اي مهم قلمداد شده است، به طورکلي متغيرهاي اقتصادي به دو بخش خرد و کلان تقسيم مي شوند. ... بررسی تاثیر نوسانات قیمت جهانی نفت خام بر ...

تحقیق در مورد تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام

دانلود مقاله تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام - پروژه دات کام www.prozhe.com › عمومی و متفرقه › تحقیق ذخیره شده مشابه ۲۶ شهریور ۱۳۸۹ ه‍.ش.

مقالات ISI نوسانات بازار سهام : 131 مقاله انگلیسی + ترجمه ...

در این صفحه، تعداد 131 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع نوسانات بازار سهام آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ...

دانلود جزوه مکانیزاسیون 1 دانشگاه رامین اهواز

دانلود دفترچه آزمون استخدامی و دستگاههای اجرایی سال های قبل

دانلود پروژه عمران- پروژه پایانی طراحی اجزا 2- طراحی آسانسور

دانلود جزوه مکانیزاسیون 1 دانشگاه رامین اهواز

دانلود کتاب آموزش نرم افزار OrCad Capture

دانلود پاورپوینت جمع و تفریق اعداد دو رقمی فصل 2 ریاضی دوم دبستان

دانلود پاورپوینت مدیریت مالی 1

دانلود پاورپوینت روشهای آشنایی و آموزشهای قبل و بعد ازدواج