دانلود رایگان


بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 127 صفحه چکیده تغییر یا تعویض حسابرسان در محافل حرفه ای ناشی از دلایل مختلفی می باشد. علاوه بر اجبارهایی که اداره کنندگان بازارهای سرمایه برای تعویض حسابرس در نظر گرفته اند، تغییر حسابر

دانلود رایگان بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهراننوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 127 صفحه چکیدهتغییر یا تعویض حسابرسان در محافل حرفه ای ناشی از دلایل مختلفی می باشد. علاوه بر اجبارهایی که اداره کنندگان بازارهای سرمایه برای تعویض حسابرس در نظر گرفته اند، تغییر حسابرس ممکن است ناشی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی موجود در داخل سازمان باشد بگونه ای که حسابرسی را انتخاب نمایند که دارای بیشترین استقلال و بالاترین کیفیت حسابرسی باشند. در تحقیق حاضر پژوهشگر برای سنج ارتباط بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی با تغییر حسابرسان شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات ۹۲ شرکت را بین سالهای ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱ را آزمون نمود. مکانیزم های حاکمیت شرکتی مورد بررسی عبارتند از تمرکز مالکیت، استقلال هیأت مدیره و جدایی پست ریاست هیأت مدیره از مدیر عامل. نتایج نشان می دهد که هر اندازه تمرکز مالکیت افزایش یابد تمایل به تغییر حسابرس به حسابرس کوچکتر افزایش یافته، همچنین کاهش استقلال نیز همانند افزایش تمرکز مالکیت منجر به تغییر حسابرس مستقل به حسابرسان کوچکتر می شود همچنین نتایج حاکی از عدم تاثیر جدایی و یکی بود دو پست ریاست هیأت مدیره و مدیر عامل در تغییر حسابرسان به حسابرسان کوچکتر می باشد.واژگان کلیدی: تغییر حسابرس، مکانیزم های حاکمیت شرکتی، تمرکز مالکیت، استقلال هیأت مدیره و جدایی پست ریاست هیأت مدیره از مدیر عامل فهرست مطالب صفحهچکیدهفصل اول: کلیات پژوهش 1۱-۱) مقدمه 3۱-۲) بيان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش 3۱-۲-۱) ساختار هیات مدیره 4۱-۲-۱-۱) حضور مديران غير موظف در هيات مديره 5۱-۲-۱-۲)اندازه هئیت مدیره 5۱-۲-۱-۳) تفکیک وظایف مدیر عامل از رئیس و نایب رئیس هیات مدیره 5۱-۲-۲) ساختار مالکیت 5۱-۲-۲-۱) سهام مدیریتی 6۱-۲-۲-۲) مالکان عمده 6۱-۲-۲-۳) تعداد سهامداران 6۱-۲-۳) حاکمیت شرکتی و فرایند حسابرسی 6۱-۲-۴) تعویض موسسات حسابرسی و دلایل آن 7۱-۲-۵) حاکمیت شرکتی و تغییر حسابرسان 8۱-۳) اهميت و ضرورت پژوهش 9۱-۴) هدف پژوهش 10۱-۴-۱) اهداف کاربردی 11۱-۵) سئوالات تحقيق 11۱-۶) تبیین فرضیه‌های پژوهش 11۱-۷) متغیرها پژوهش 13۱-۸) جنبه نوآوري پژوهش 13۱-۹) روش تحقيق 13۱-۱۰) قلمرو تحقيق(موضوعي،مكاني،زماني) 13۱-۱۰-۱) قلمرو موضوعی 13۱-۱۰-۲) قلمرو مکانی 13۱-۱۰-۳) قلمرو زمانی 13۱-۱۱) روش هاي گردآوري و تجزیه و تحلیل اطلاعات 14۱-۱۲) تعریف عملیاتی متغیرها 14۱-۱۳) ساختار پژوهش 15فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش ۲-۱) بخش اول: تغییر حسابرس-عوامل و آثار 17۲-۱-۱) مقدمه: 17۲-۱-۲) تقاضا برای خدمات حسابرسی 16۲-۱-۳) انتخاب حسابرس 16۲-۱-۴) تغییر حسابرس 17۲-۱-۵) هزینه های تغییر در حسابرس 17۲-۱-۶) دلایل تغییر حسابرس 18۲-۱-۶-۱) کاهش هزینه حسابرسی یا کاهش حق الزحمه حسابرسی 18۲-۱-۶-۲)ضعف کنترلهای داخلی 18۲-۱-۶-۳)برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت 19۲-۱-۶-۴) ارائه مجدد صورتهای مالی 19۲-۱-۶-۵)عدم توافق در مورد اصول حسابداری 19۲-۱-۶-۶) اتکا نکردن به مدیریت 19۲-۱-۶-۷)اظهارنظر مشروط 19۲-۱-۶-۸)افزایش دامنه حسابرسی 20۲-۱-۶-۹) تغییرات مدیریت 20۲-۱-۶-۱۰) اقدامات غیر قانونی 20۲-۱-۶-۱۱)محدودیت منابع 20۲-۱-۶-۱۲) ورشکستگی 20۲-۱-۶-۲) ادغام 21 ۱-۱۳-۶-۱-۲) ادغام صاحبکاران: 21۲-۱۳-۶-۱-۲) ادغام موسسه های حسابرسی 21۱۴-۶-۱-۲) رشد شرکت 21۷-۱-۲) تاثیر تغییر حسابرس بر عملکرد شرکت 21۸-۱-۲) الزامات افشاء در خصوص تغییر حسابرسان مستقل 22۱-۸-۱-۲) گروه آغاز کننده تغییر حسابرس 22۲-۸-۱-۲) نبود توافق یا اختلاف نظر بین صاحبکار و حسابرس 23۳-۸-۱-۲) رویدادهای قابل گزارش 23۹-۱-۲) انواع تغییر حسابرس بر اساس شیوه تغییر 23۱-۹-۱-۲) تغيير اجباري حسابرس 23۲-۹-۱-۲) تغيير اختياري حسابرس و عوامل موثر بر آن 25۱-۲-۹-۱-۲) عوامل مرتبط با واحد مورد رسيدگي: 26۱۰-۱-۲) دوره تصدی حسابرس و عوامل موثر 27۱-۱۰-۱-۲) دوره تصدي حسابرس و كيفيت حسابرسي 28۲-۱۰-۱-۲) دوره تصدي حسابرس و استقلال وي 29۳-۱۰-۱-۲) دوره تصدي حسابرس و هزينه هاي حسابرسي 29۲-۲) بخش دوم: حاکمیت شرکتی و ارزش آفرینی 30۱-۲-۲) تعاریف حاکمیت شرکتی 30۲-۲-۲) انواع سیستمهای حاکمیت شرکتی 32۱-۲-۲-۲) حاكميت شركتي درون سازماني (رابطه اي ) 32 1-1-2-2-2) مکانیزمهای درون‌سازمانی (محاطی) 33۲-۲-۲-۲) حاكميت شركتي برون سازماني (محيطي) 33۱-۲-۲-۲-۲) مکانیزمهای برون‌سازمانی (محیطی) 33۳-۲-۲-۲) سيستم درون سازماني در مقابل سيستم برون سازماني 34۳-۲-۲) تئوري هاي حاكميت شركتي 34۱-۳-۲-۲) تئوری هزینه معاملات 34۲-۳-۲-۲) تئوري نمايندگي 34۳-۳-۲-۲) تئوري ذينفعان 35۴-۳-۲-۲) تئوري ذينفعان در برابر تئوري نمايندگی 35۱-۴-۲-۲) مدل مالی 36۲-۴-۲-۲) مدل مباشرتی 36۳-۴-۲-۲) مدل تئوری ذینفع 36۴-۴-۲-۲) مدل سیاسی 37۵-۲-۲) اصول حاکمیت شرکتی 37۱-۵-۲-۲) اصول حاکمیت شرکتی بر اساس دستورالعمل سازمان بورس 39۱-۱-۵-۲-۲) ساختار هیات مدیره 41۲-۱-۵-۲-۲) کمیته هاي هیات مدیره 42۳-۱-۵-۲-۲) تعداد اعضاي هیات مدیره و گزینش آنها 42۴-۱-۵-۲-۲) استقلال مدیر 43۵-۱-۵-۲-۲) دبیر هیات مدیره 43۶-۱-۵-۲-۲) اعضاي مشترك هیات مدیره 43۷-۱-۵-۲-۲) تعهد مالکیت سهام 43۸-۱-۵-۲-۲) بازنشستگی از هیات مدیره/ سقف دوره هاي عضویت در هیات مدیره 43۹-۱-۵-۲-۲) حضور در جلسات 43۶-۲-۲) الگوهای حاکمیت شرکتی 44۱-۶-۲-۲) الگوی مبتنی بر بازار 44۲-۶-۲-۲) الگوی مالکیت شرکتی مبتنی بر روابط 44۳-۶-۲-۲) الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار 45۴-۶-۲-۲) الگوی نو ظهور 45۷-۲-۲) مکانیزم حاكميت شركتی 46۸-۲-۲) ساختارهای مالکیتی حاکمیت شرکتی 48۱-۸-۲-۲) سرمایه‌گذاران نهادی 48۲-۸-۲-۲) سرمایه‌گذاران عمده 49۱-۲-۸-۲-۲) سرمایه‌گذاران عمده در نگاه نظام حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران 49۳-۸-۲-۲) مالکیت هیات‌مدیره 50۴-۸-۲-۲) دولتی و خصوصی 51۵-۸-۲-۲) سهام شناور آزاد 51۹-۲-۲) ساختار های مدیریتی حاکمیت شرکتی 53۱-۹-۲-۲) تفکیک دقیق وظایف مدیریت اجرائی از مدیریت غیر اجرائی 53۲-۹-۲-۲) حقوق و مزایای مدیران 54۳-۹-۲-۲) تفکیک یا عدم تفکیک سمت مدیر عامل وریاست هیات‌مدیره 54۴-۹-۲-۲) اندازه هیات‌مدیره 55۱۰-۲-۲) حاکمیت شرکتی و شفافیت در اطلاعات حسابداری 55۱-۱۰-۲-۲) اطلاعات حسابداري مالی 56۲-۱۰-۲-۲) تأثیر اطلاعات حسابداري مالی بر نتایج اقتصادي 57۳-۱۰-۲-۲) استفاده مستقیم از اطلاعات حسابداري در مکانیزم حاکمیت شرکت 60۱۱-۲-۲) حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی و ارزش آفرینی 60۱۲-۲-۲) حاکمیت شرکتی، اطمینان بخشی و ارزش آفرینی 62۳-۲) بخش سوم: تغییر حسابرس، دوره تصدی و رفتارهای مدیران 63۱-۳-۲) مقدمه 63۲-۳-۲) دوره تصدي حسابرس و محافظه كاري 64.۳-۳-۲) کیفیت حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و ویژگی های کیفی سود 64۴-۳-۲) دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری سود 66۵-۳-۲) دوره تصدی حسابرس و مربوط بودن سود 66۶-۳-۲) دوره تصدی حسابرس و قابلیت اتکای سود 66۷-۳-۲) سطوح تصدی و دیدگاه های متفاوت 66۸-۳-۲) اثر متقابل دوره تصدی بر محافظه کاری و مدیریت سود 68۴-۲) بخش چهارم: پیشینه پژوهش 70۱-۴-۲) پژوهش های داخلی 70۲-۴-۲) پژوهش های داخلی 73فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۱-۳) مقدمه 76۲-۳) اهداف تحقيق 76۱-۲-۳) هدف كاربردي 76۳-۳) سؤالات تحقیق 77۴-۳) فرضیه های تحقیق 77۵-۳) متغیرها و مدلهای تحقیق 78۱-۵-۳) متغیرهای پژوهش 78۲-۵-۳) مدلهای پژوهش 79۶-۳) روش تحقیق 80۷-۳) قلمرو تحقیق 80۱-۷-۳) قلمرو مکانی 80۲-۷-۳) قلمرو زمانی 80۳-۷-۳) قلمرو موضوعی 80۸-۳) جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه 80۱-۸-۳) شرکتهای نمونه 81۹-۳) روش جمع آوری اطلاعات 82۱۰-۳) متغیرهای پژوهش و تعریف عملیاتی آنها 82۱-۱۰-۳)تعوض حسابرس 82 ۲-۱۰-۳) سایر متغیرهای پژوهش 82۱۱-۳) تجزیه و تحلیل داده ها و فرضیات 83۳-۱۱-۱) آزمون نرمال بودن متغیرها-آزمون کولموگروف – اسمیرنف 84۳-۱۱-۲) تجزیه و تحلیل رگرسیون 84۳-۱۱-۳) تحلیل همبستگی-همبستگی پیرسون 85۳-۱۱-۴) آزمون خود همبستگي جملات خطا(دوربین-واتسن) 86۱۲-۳) نحوه آزمون فرضیه های تحقیق 87۳-۱۲-۱) آزمون فرضيه اول: 87۳-۱۲-۲) آزمون فرضيه دوم: 87۳-۱۲-۳) آزمون فرضيه سوم: 88۳-۱۳) خلاصه فصل 88 فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها ۴-۱) مقدمه 90 4-2) آمار توصیفی 90 4-3) همبستگی متغیرهای تحقیق 93 4-4) آمار استنباطی 93 4-5)آزمون فرضیات 93 4-5-1) فرضیه اصلی 93 4-6) خلاصه فصل 96فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری 5-1) مقدمه 99 5-2) خلاصه تحقیق 99 5-2-1) خلاصه بیان مساله 99 5-2-1) خلاصه کل تحقیق 100 5-2- 1-1) خلاصه روش تحقیق 100 5-3) تحلیل فرضیات 100 5-3-1) تحلیل فرضیه اول 100 5-3-2) تحلیل فرضیه دوم 101 5-3-3) تحلیل فرضیه سوم 102 5-4) نتیجه گیری کلی 102 5-5) مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات 103 5-5-1) تحقیقاتی که نتایج مشابه با نتایج تحقیق کسب کرده اند 103 5-5-2) تحقیقاتی که نتایج مغایر با نتایج تحقیق کسب کرده اند 103 5-6) پیشنهادات تحقیق 104 5-6-1) پیشنهادات کاربردی 104 5-6-2) پیشنهادات برای تحقیقات آتی 105 5-7) محدودیت تحقیق 105 منابع فارسی 113منابع غیر فارسی 115چکیده انگلیسی 116

بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران


تغییر حسابرس


حاکمیت شرکتی


بورس اوراق بهادار تهران


بورس


اوراق


بهادار


حاکمیت شرکت


سهام


حسابداری


پایان نامه ارشد حسابداریبررسی


تغییر


حسابرس


از


دیدگاه


حاکمیت


شرکتی


در


بورس


اوراق


بهادار


تهران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهارنظرحسابرس

بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران ... پایان نامه ارشد حسابداری - بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود ...

بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده ی اقتصادی در شرکت ...

ارتباط بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی با تغییر حسابرسان پروپوزال عوامل و آثار تغییر حسابرس پروپوزال تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس مکانیزم های حاکمیت شرکتی پروپوزال حاکمیت شرکتی ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد بورس ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد بورس اوراق بهادار. جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد بورس اوراق بهادار تعداد 100 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ها و ...

بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت های مالی با تغییرحسابرسان ...

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر کیفیت سود بر تجدید ارائه صورت های مالی شرکت های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو در پژوهش حاضر 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...

بررسی اثر تغییر شرکای حسابرسی (شریک اصلی و شریک فرعی) بر ...

از سوی دیگر با وجود تاکید بورس اوراق بهادار تهران بر ارائه به موقع اطلاعات از سوی شرکت ها، اطلاعات سال 1388 بسیاری از شرکت ها در دسترس قرار نداشت.

کیفیت حسابرسی - ensani.ir

این پژوهش به بررسی حساسیت محافظه کاری حسابداری نسبت به کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در نمونه ای به تعداد 155 شرکت در دورة زمانی 6 ساله از سال 1385 تا 1390 پرداخته است.

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد بورس ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد بورس اوراق بهادار. جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد بورس اوراق بهادار تعداد 100 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ها و ...

بررسی اثر تغییر شرکای حسابرسی (شریک اصلی و شریک فرعی) بر ...

از سوی دیگر با وجود تاکید بورس اوراق بهادار تهران بر ارائه به موقع اطلاعات از سوی شرکت ها، اطلاعات سال 1388 بسیاری از شرکت ها در دسترس قرار نداشت.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی اثر ...

Posted on فوریه 11, 2016 فوریه 11, 2016 Author کاربر14 دیدگاه‌ها برای پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بسته هستند

بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق ...

بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری. سلام به دانشجویان عزیزی که در مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری مشغول تحصیل هستند.

سنجش تاثیر ارکان نظارتی برخواسته از حاکمیت شرکتی در تغییر ...

در تحقیق حاضر پژوهشگر برای سنجش ارتباط بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی با تغییر حسابرسان شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات 92 شرکت را بین سالهای 1387 لغایت 1391 را آزمون نمود.

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد بورس ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد بورس اوراق بهادار. جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد بورس اوراق بهادار تعداد 100 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ها و ...

بررسی اثرات محافظه کاری حسابداری بر نوع گزارش حسابرسان در ...

بررسی اثرات محافظه کاری حسابداری بر نوع گزارش حسابرسان در بورس اوراق بهادار تهران. ... ارائه خدمات غیرحسابرسی بر استقلال حسابرس از دیدگاه سرمایه گذاران ... رابطه بین ساز وکارهای حاکمیت شرکتی ...

بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق ...

فهرست بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران. چکیده; فصل اول: کلیات پژوهش۱ – بررسی تغییر حسابرس; ۱-۱) مقدمه۳; ۱-۲) بيان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش۳

بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق ...

فهرست بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران. چکیده; فصل اول: کلیات پژوهش۱ – بررسی تغییر حسابرس; ۱-۱) مقدمه۳; ۱-۲) بيان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش۳

سنجش تاثیر ارکان نظارتی برخواسته از حاکمیت شرکتی در تغییر ...

در تحقیق حاضر پژوهشگر برای سنجش ارتباط بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی با تغییر حسابرسان شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات 92 شرکت را بین سالهای 1387 لغایت 1391 را آزمون نمود.

مقاله حاکمیت شرکتی، حسابرس مستقل و تجدید ارائه صورت های ...

در این تحقیق به بررسی حاکمیت شرکتی بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق 47 شرکت طی سال های 1391 تا 1393 انتخاب شدند ...

تغییر حسابرس و عوامل موثر بر دوره تصدی حسابرس با تاکید بر ...

تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس; ... با توجه به اینکه این موضوع، فلسفه وجودی حسابرسی را متزلزل می کند، بررسی پدیده تغییر حسابرس و دلایل آن از اهمیت خاصی برخوردار است. برای مطالعه و ...

حاکمیت شرکتی، حاکمیت شرکتی در ایران - مرکز آموزش علمی ساوین

سازمان بورس اوراق بهادار نیز با تصویب آیین‌نامه ی اصول حاکمیت شرکتی، اولین و مهمترین گام را در جهت پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی در شرکت ها برداشته است.

بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت های مالی با تغییرحسابرسان ...

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر کیفیت سود بر تجدید ارائه صورت های مالی شرکت های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو در پژوهش حاضر 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...

بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت ...

بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دسته: حسابداری بازدید: 15 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 63 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ­ی بین ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد بورس ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد بورس اوراق بهادار. جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد بورس اوراق بهادار تعداد 100 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ها و ...

دانلود پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی پایه نهم زیست بوم ها در خطرند

دانلود پاورپوینت چالشهای حسابرسی مالیاتی

پاورپوینت تحلیل ویلای کیدوساکی توکیو

لغات مهم کتاب نمونه های نثر ساده انگلیسی (دانشگاه پیام نور)

پاورپوینت خلاصه کتاب توحید مفضل

دستور العمل های ناظر بر شرکت های چند ملیتی و آثار احتمالی آن بر حقوق ایران، با تاکید بر د

دانلود پاورپوینت معادله خط ریاضی پایه نهم