دانلود رایگان


بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 127 صفحه چکیده تغییر یا تعویض حسابرسان در محافل حرفه ای ناشی از دلایل مختلفی می باشد. علاوه بر اجبارهایی که اداره کنندگان بازارهای سرمایه برای تعویض حسابرس در نظر گرفته اند، تغییر حسابر

دانلود رایگان بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهراننوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 127 صفحه چکیدهتغییر یا تعویض حسابرسان در محافل حرفه ای ناشی از دلایل مختلفی می باشد. علاوه بر اجبارهایی که اداره کنندگان بازارهای سرمایه برای تعویض حسابرس در نظر گرفته اند، تغییر حسابرس ممکن است ناشی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی موجود در داخل سازمان باشد بگونه ای که حسابرسی را انتخاب نمایند که دارای بیشترین استقلال و بالاترین کیفیت حسابرسی باشند. در تحقیق حاضر پژوهشگر برای سنج ارتباط بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی با تغییر حسابرسان شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات ۹۲ شرکت را بین سالهای ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱ را آزمون نمود. مکانیزم های حاکمیت شرکتی مورد بررسی عبارتند از تمرکز مالکیت، استقلال هیأت مدیره و جدایی پست ریاست هیأت مدیره از مدیر عامل. نتایج نشان می دهد که هر اندازه تمرکز مالکیت افزایش یابد تمایل به تغییر حسابرس به حسابرس کوچکتر افزایش یافته، همچنین کاهش استقلال نیز همانند افزایش تمرکز مالکیت منجر به تغییر حسابرس مستقل به حسابرسان کوچکتر می شود همچنین نتایج حاکی از عدم تاثیر جدایی و یکی بود دو پست ریاست هیأت مدیره و مدیر عامل در تغییر حسابرسان به حسابرسان کوچکتر می باشد.واژگان کلیدی: تغییر حسابرس، مکانیزم های حاکمیت شرکتی، تمرکز مالکیت، استقلال هیأت مدیره و جدایی پست ریاست هیأت مدیره از مدیر عامل فهرست مطالب صفحهچکیدهفصل اول: کلیات پژوهش 1۱-۱) مقدمه 3۱-۲) بيان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش 3۱-۲-۱) ساختار هیات مدیره 4۱-۲-۱-۱) حضور مديران غير موظف در هيات مديره 5۱-۲-۱-۲)اندازه هئیت مدیره 5۱-۲-۱-۳) تفکیک وظایف مدیر عامل از رئیس و نایب رئیس هیات مدیره 5۱-۲-۲) ساختار مالکیت 5۱-۲-۲-۱) سهام مدیریتی 6۱-۲-۲-۲) مالکان عمده 6۱-۲-۲-۳) تعداد سهامداران 6۱-۲-۳) حاکمیت شرکتی و فرایند حسابرسی 6۱-۲-۴) تعویض موسسات حسابرسی و دلایل آن 7۱-۲-۵) حاکمیت شرکتی و تغییر حسابرسان 8۱-۳) اهميت و ضرورت پژوهش 9۱-۴) هدف پژوهش 10۱-۴-۱) اهداف کاربردی 11۱-۵) سئوالات تحقيق 11۱-۶) تبیین فرضیه‌های پژوهش 11۱-۷) متغیرها پژوهش 13۱-۸) جنبه نوآوري پژوهش 13۱-۹) روش تحقيق 13۱-۱۰) قلمرو تحقيق(موضوعي،مكاني،زماني) 13۱-۱۰-۱) قلمرو موضوعی 13۱-۱۰-۲) قلمرو مکانی 13۱-۱۰-۳) قلمرو زمانی 13۱-۱۱) روش هاي گردآوري و تجزیه و تحلیل اطلاعات 14۱-۱۲) تعریف عملیاتی متغیرها 14۱-۱۳) ساختار پژوهش 15فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش ۲-۱) بخش اول: تغییر حسابرس-عوامل و آثار 17۲-۱-۱) مقدمه: 17۲-۱-۲) تقاضا برای خدمات حسابرسی 16۲-۱-۳) انتخاب حسابرس 16۲-۱-۴) تغییر حسابرس 17۲-۱-۵) هزینه های تغییر در حسابرس 17۲-۱-۶) دلایل تغییر حسابرس 18۲-۱-۶-۱) کاهش هزینه حسابرسی یا کاهش حق الزحمه حسابرسی 18۲-۱-۶-۲)ضعف کنترلهای داخلی 18۲-۱-۶-۳)برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت 19۲-۱-۶-۴) ارائه مجدد صورتهای مالی 19۲-۱-۶-۵)عدم توافق در مورد اصول حسابداری 19۲-۱-۶-۶) اتکا نکردن به مدیریت 19۲-۱-۶-۷)اظهارنظر مشروط 19۲-۱-۶-۸)افزایش دامنه حسابرسی 20۲-۱-۶-۹) تغییرات مدیریت 20۲-۱-۶-۱۰) اقدامات غیر قانونی 20۲-۱-۶-۱۱)محدودیت منابع 20۲-۱-۶-۱۲) ورشکستگی 20۲-۱-۶-۲) ادغام 21 ۱-۱۳-۶-۱-۲) ادغام صاحبکاران: 21۲-۱۳-۶-۱-۲) ادغام موسسه های حسابرسی 21۱۴-۶-۱-۲) رشد شرکت 21۷-۱-۲) تاثیر تغییر حسابرس بر عملکرد شرکت 21۸-۱-۲) الزامات افشاء در خصوص تغییر حسابرسان مستقل 22۱-۸-۱-۲) گروه آغاز کننده تغییر حسابرس 22۲-۸-۱-۲) نبود توافق یا اختلاف نظر بین صاحبکار و حسابرس 23۳-۸-۱-۲) رویدادهای قابل گزارش 23۹-۱-۲) انواع تغییر حسابرس بر اساس شیوه تغییر 23۱-۹-۱-۲) تغيير اجباري حسابرس 23۲-۹-۱-۲) تغيير اختياري حسابرس و عوامل موثر بر آن 25۱-۲-۹-۱-۲) عوامل مرتبط با واحد مورد رسيدگي: 26۱۰-۱-۲) دوره تصدی حسابرس و عوامل موثر 27۱-۱۰-۱-۲) دوره تصدي حسابرس و كيفيت حسابرسي 28۲-۱۰-۱-۲) دوره تصدي حسابرس و استقلال وي 29۳-۱۰-۱-۲) دوره تصدي حسابرس و هزينه هاي حسابرسي 29۲-۲) بخش دوم: حاکمیت شرکتی و ارزش آفرینی 30۱-۲-۲) تعاریف حاکمیت شرکتی 30۲-۲-۲) انواع سیستمهای حاکمیت شرکتی 32۱-۲-۲-۲) حاكميت شركتي درون سازماني (رابطه اي ) 32 1-1-2-2-2) مکانیزمهای درون‌سازمانی (محاطی) 33۲-۲-۲-۲) حاكميت شركتي برون سازماني (محيطي) 33۱-۲-۲-۲-۲) مکانیزمهای برون‌سازمانی (محیطی) 33۳-۲-۲-۲) سيستم درون سازماني در مقابل سيستم برون سازماني 34۳-۲-۲) تئوري هاي حاكميت شركتي 34۱-۳-۲-۲) تئوری هزینه معاملات 34۲-۳-۲-۲) تئوري نمايندگي 34۳-۳-۲-۲) تئوري ذينفعان 35۴-۳-۲-۲) تئوري ذينفعان در برابر تئوري نمايندگی 35۱-۴-۲-۲) مدل مالی 36۲-۴-۲-۲) مدل مباشرتی 36۳-۴-۲-۲) مدل تئوری ذینفع 36۴-۴-۲-۲) مدل سیاسی 37۵-۲-۲) اصول حاکمیت شرکتی 37۱-۵-۲-۲) اصول حاکمیت شرکتی بر اساس دستورالعمل سازمان بورس 39۱-۱-۵-۲-۲) ساختار هیات مدیره 41۲-۱-۵-۲-۲) کمیته هاي هیات مدیره 42۳-۱-۵-۲-۲) تعداد اعضاي هیات مدیره و گزینش آنها 42۴-۱-۵-۲-۲) استقلال مدیر 43۵-۱-۵-۲-۲) دبیر هیات مدیره 43۶-۱-۵-۲-۲) اعضاي مشترك هیات مدیره 43۷-۱-۵-۲-۲) تعهد مالکیت سهام 43۸-۱-۵-۲-۲) بازنشستگی از هیات مدیره/ سقف دوره هاي عضویت در هیات مدیره 43۹-۱-۵-۲-۲) حضور در جلسات 43۶-۲-۲) الگوهای حاکمیت شرکتی 44۱-۶-۲-۲) الگوی مبتنی بر بازار 44۲-۶-۲-۲) الگوی مالکیت شرکتی مبتنی بر روابط 44۳-۶-۲-۲) الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار 45۴-۶-۲-۲) الگوی نو ظهور 45۷-۲-۲) مکانیزم حاكميت شركتی 46۸-۲-۲) ساختارهای مالکیتی حاکمیت شرکتی 48۱-۸-۲-۲) سرمایه‌گذاران نهادی 48۲-۸-۲-۲) سرمایه‌گذاران عمده 49۱-۲-۸-۲-۲) سرمایه‌گذاران عمده در نگاه نظام حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران 49۳-۸-۲-۲) مالکیت هیات‌مدیره 50۴-۸-۲-۲) دولتی و خصوصی 51۵-۸-۲-۲) سهام شناور آزاد 51۹-۲-۲) ساختار های مدیریتی حاکمیت شرکتی 53۱-۹-۲-۲) تفکیک دقیق وظایف مدیریت اجرائی از مدیریت غیر اجرائی 53۲-۹-۲-۲) حقوق و مزایای مدیران 54۳-۹-۲-۲) تفکیک یا عدم تفکیک سمت مدیر عامل وریاست هیات‌مدیره 54۴-۹-۲-۲) اندازه هیات‌مدیره 55۱۰-۲-۲) حاکمیت شرکتی و شفافیت در اطلاعات حسابداری 55۱-۱۰-۲-۲) اطلاعات حسابداري مالی 56۲-۱۰-۲-۲) تأثیر اطلاعات حسابداري مالی بر نتایج اقتصادي 57۳-۱۰-۲-۲) استفاده مستقیم از اطلاعات حسابداري در مکانیزم حاکمیت شرکت 60۱۱-۲-۲) حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی و ارزش آفرینی 60۱۲-۲-۲) حاکمیت شرکتی، اطمینان بخشی و ارزش آفرینی 62۳-۲) بخش سوم: تغییر حسابرس، دوره تصدی و رفتارهای مدیران 63۱-۳-۲) مقدمه 63۲-۳-۲) دوره تصدي حسابرس و محافظه كاري 64.۳-۳-۲) کیفیت حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و ویژگی های کیفی سود 64۴-۳-۲) دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری سود 66۵-۳-۲) دوره تصدی حسابرس و مربوط بودن سود 66۶-۳-۲) دوره تصدی حسابرس و قابلیت اتکای سود 66۷-۳-۲) سطوح تصدی و دیدگاه های متفاوت 66۸-۳-۲) اثر متقابل دوره تصدی بر محافظه کاری و مدیریت سود 68۴-۲) بخش چهارم: پیشینه پژوهش 70۱-۴-۲) پژوهش های داخلی 70۲-۴-۲) پژوهش های داخلی 73فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۱-۳) مقدمه 76۲-۳) اهداف تحقيق 76۱-۲-۳) هدف كاربردي 76۳-۳) سؤالات تحقیق 77۴-۳) فرضیه های تحقیق 77۵-۳) متغیرها و مدلهای تحقیق 78۱-۵-۳) متغیرهای پژوهش 78۲-۵-۳) مدلهای پژوهش 79۶-۳) روش تحقیق 80۷-۳) قلمرو تحقیق 80۱-۷-۳) قلمرو مکانی 80۲-۷-۳) قلمرو زمانی 80۳-۷-۳) قلمرو موضوعی 80۸-۳) جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه 80۱-۸-۳) شرکتهای نمونه 81۹-۳) روش جمع آوری اطلاعات 82۱۰-۳) متغیرهای پژوهش و تعریف عملیاتی آنها 82۱-۱۰-۳)تعوض حسابرس 82 ۲-۱۰-۳) سایر متغیرهای پژوهش 82۱۱-۳) تجزیه و تحلیل داده ها و فرضیات 83۳-۱۱-۱) آزمون نرمال بودن متغیرها-آزمون کولموگروف – اسمیرنف 84۳-۱۱-۲) تجزیه و تحلیل رگرسیون 84۳-۱۱-۳) تحلیل همبستگی-همبستگی پیرسون 85۳-۱۱-۴) آزمون خود همبستگي جملات خطا(دوربین-واتسن) 86۱۲-۳) نحوه آزمون فرضیه های تحقیق 87۳-۱۲-۱) آزمون فرضيه اول: 87۳-۱۲-۲) آزمون فرضيه دوم: 87۳-۱۲-۳) آزمون فرضيه سوم: 88۳-۱۳) خلاصه فصل 88 فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها ۴-۱) مقدمه 90 4-2) آمار توصیفی 90 4-3) همبستگی متغیرهای تحقیق 93 4-4) آمار استنباطی 93 4-5)آزمون فرضیات 93 4-5-1) فرضیه اصلی 93 4-6) خلاصه فصل 96فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری 5-1) مقدمه 99 5-2) خلاصه تحقیق 99 5-2-1) خلاصه بیان مساله 99 5-2-1) خلاصه کل تحقیق 100 5-2- 1-1) خلاصه روش تحقیق 100 5-3) تحلیل فرضیات 100 5-3-1) تحلیل فرضیه اول 100 5-3-2) تحلیل فرضیه دوم 101 5-3-3) تحلیل فرضیه سوم 102 5-4) نتیجه گیری کلی 102 5-5) مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات 103 5-5-1) تحقیقاتی که نتایج مشابه با نتایج تحقیق کسب کرده اند 103 5-5-2) تحقیقاتی که نتایج مغایر با نتایج تحقیق کسب کرده اند 103 5-6) پیشنهادات تحقیق 104 5-6-1) پیشنهادات کاربردی 104 5-6-2) پیشنهادات برای تحقیقات آتی 105 5-7) محدودیت تحقیق 105 منابع فارسی 113منابع غیر فارسی 115چکیده انگلیسی 116

بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران


تغییر حسابرس


حاکمیت شرکتی


بورس اوراق بهادار تهران


بورس


اوراق


بهادار


حاکمیت شرکت


سهام


حسابداری


پایان نامه ارشد حسابداریبررسی


تغییر


حسابرس


از


دیدگاه


حاکمیت


شرکتی


در


بورس


اوراق


بهادار


تهران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری مالی | کالج پروژه

بررسی تاثیر محافظه کاری بر اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران; بررسی ساز و کارهای اصلاح نظام مالی و استقرار حسابداری تعهدی در نهادهای عمومی غیردولتی استان قم

ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های ...

ارزیابی,تأثیر,حاکمیت,شرکتی,مدیریت,شرکت های,پذیرفتهبورس,اوراق,بهادار,تهران,,ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران,فروشگاه فایل پارس دانش

رابطه بین تغییر موسسه حسابرسی و گزارشگری سودهای محافظه ...

بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 9631 9631 و با بهره گیری از تحلیل رگرسیون خطی - چندگانه، نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه مستقیم و معنادار بین تغییر موسسه حسابرسی و گزارشگری

سنجش تاثیر ارکان نظارتی برخواسته از حاکمیت شرکتی در تغییر ...

در تحقیق حاضر پژوهشگر برای سنجش ارتباط بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی با تغییر حسابرسان شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات 92 شرکت را بین سالهای 1387 لغایت 1391 را آزمون نمود.

بررسی اثرات محافظه کاری حسابداری بر نوع گزارش حسابرسان در ...

بررسی اثرات محافظه کاری حسابداری بر نوع گزارش حسابرسان در بورس اوراق بهادار تهران. ... ارائه خدمات غیرحسابرسی بر استقلال حسابرس از دیدگاه سرمایه گذاران ... رابطه بین ساز وکارهای حاکمیت شرکتی ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد بورس ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد بورس اوراق بهادار. جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد بورس اوراق بهادار تعداد 100 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ها و ...

پایان نامه ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد. چکیده. در این تحقیق به بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.

کیفیت حسابرسی - ensani.ir

این پژوهش به بررسی حساسیت محافظه کاری حسابداری نسبت به کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در نمونه ای به تعداد 155 شرکت در دورة زمانی 6 ساله از سال 1385 تا 1390 پرداخته است.

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه ...

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری ...

بررسی تغییر سازمانی از دیدگاه معناسازی – پنجمین کنفرانس ...

بررسی تغییر سازمانی از دیدگاه معناسازی. الهام حیدری*ـ دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. صص. 118 – 105. چکیده. معناسازی مفهومی است که طی چند دهۀ اخیر توجه بسیاری از محققان مطالعات سازمانی را ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد بورس ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد بورس اوراق بهادار. جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد بورس اوراق بهادار تعداد 100 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ها و ...

مقاله رابطه بین حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه ی شرکتهای ...

تحقیق حاظر تاثیر حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی میکند. این موضوع از طریق بررسی اثر مولفه های حاکمیت شرک ...

سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق ...

هدف تمامی علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسائل و مشکلات دنیای اجتماعی، روش های علمی تغییرات قابل ملاحظه ای پیدا کرده اند. این روندها و حرکت ها سبب شده است که برای بررسی رشته های مختلف بشری، از ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم ...

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و ...

عناوین پایان نامه های کار شده – شرکت مشاوره‌ی آماری ...

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و رشد دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی: شواهد از عدم تقارن اطلاعاتی و پاداش هیات مدیره

بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت ...

بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دسته: حسابداری بازدید: 15 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 63 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ­ی بین ...

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد بورس اوراق بهادار

بررسی پایداری خط و مشی تقسیم سود در شرکت های پذبرفته شده در بورس اوراق بهادار چکیده افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تقسیم ...

بررسی اثر تغییر شرکای حسابرسی (شریک اصلی و شریک فرعی) بر ...

از سوی دیگر با وجود تاکید بورس اوراق بهادار تهران بر ارائه به موقع اطلاعات از سوی شرکت ها، اطلاعات سال 1388 بسیاری از شرکت ها در دسترس قرار نداشت.

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد بورس اوراق بهادار

بررسی پایداری خط و مشی تقسیم سود در شرکت های پذبرفته شده در بورس اوراق بهادار چکیده افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تقسیم ...

پایان نامه ارشد رشته حسابداری : بررسی تغییر حسابرس از ...

بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران استاد راهنما : دکتر علی اصغر محمودزاده استاد مشاور : دکتر محمدرضا عبدلی

سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق ...

هدف تمامی علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسائل و مشکلات دنیای اجتماعی، روش های علمی تغییرات قابل ملاحظه ای پیدا کرده اند. این روندها و حرکت ها سبب شده است که برای بررسی رشته های مختلف بشری، از ...

مقاله رابطه بین حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه ی شرکتهای ...

تحقیق حاظر تاثیر حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی میکند. این موضوع از طریق بررسی اثر مولفه های حاکمیت شرک ...

رابطه بین تغییر موسسه حسابرسی و گزارشگری سودهای محافظه ...

بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 9631 9631 و با بهره گیری از تحلیل رگرسیون خطی - چندگانه، نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه مستقیم و معنادار بین تغییر موسسه حسابرسی و گزارشگری

پایان نامه بررسی تغییر حسابرس ازدیدگاه حاکمیت شرکتی

بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران استاد راهنما : دکتر علی اصغر محمودزاده استاد مشاور : دکتر محمدرضا عبدلی. برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

سنجش تاثیر ارکان نظارتی برخواسته از حاکمیت شرکتی در تغییر ...

در تحقیق حاضر پژوهشگر برای سنجش ارتباط بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی با تغییر حسابرسان شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات 92 شرکت را بین سالهای 1387 لغایت 1391 را آزمون نمود.

بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت ...

بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دسته: حسابداری بازدید: 15 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 63 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ­ی بین ...

مجموعه مقالات رویداد شانزدهمین همایش ملی حسابداری

بررسی اثر واسطه ای عملکرد مالی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و ساختار مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: 7: تئوری اقتضایی فلسفه وجودی رویکردهای جدید حسابداری مدیریت: 8

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد بورس ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد بورس اوراق بهادار. جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد بورس اوراق بهادار تعداد 100 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ها و ...

عوامل اثرگذار بر تغییر حسابرس از دیدگاه راهبری شرکتی

هدف از این مقاله بررسی رابطه بین مکانیزم های راهبری شرکتی و عوامل موثر بر تصمیمات در زمینه تغییر حسابرس می باشد. با توجه به این موضوع که تغییر حسابرسان تاثیر عمده ای در استقلال آن‌ها دارد. این مسئله در سال‌های اخیر به ...

پایان نامه اثر پیچیدگی محیط حسابداری برسود شرکتهای بورس ...

اثر پیچیدگی محیط حسابداری برسود شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران. ... بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید سایت سبز ...

بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق ...

بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری. سلام به دانشجویان عزیزی که در مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری مشغول تحصیل هستند.

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد بورس اوراق بهادار

بررسی پایداری خط و مشی تقسیم سود در شرکت های پذبرفته شده در بورس اوراق بهادار چکیده افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تقسیم ...

بررسی وضعیت حاکمیت شرکتی در شرکت¬های دولتی پذیرفته‎شده در ...

تا سال 1386 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند. طی دورۀ مالی 1386 تا 1394 در بورس اوراق بهادار تهران فعال باشند. به‎منظور افزایش قابلیت مقایسه، سال مالی آنها به 29 اسفند منتهی شود.

بررسی تأثیر ویژگی‌های هیأت مدیره برتجدید ارائه صورت‌های ...

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه ویژگی های هیأت‌مدیره و تجدید ارائه صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو، در پژوهش حاضر 97 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه ...

بررسی دلایل تغییر حسابرسان در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس ...

پدیده تغییر حسابرسان در سال‌های اخیر به زمینه مهمی در تحقیقات دانشگاهی و محافل حرفه‌ای تبدیل شده است. در این مقاله برخی موارد به عنوان دلایل تغییر حسابرسان در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران مطرح و ...

دانلود مقاله عیب یابی موتورهای الکتریکی

دانلود پاورپوینت مرمت خانه حباب (استان یزد(

پروپوزال انگلیسی در زمینه ژنتیک پزشکی - زن های ضد پیری

دانلود پاورپوینت سوختن هیدروکربن ها

طراحی قالب برش چند مرحله ای با نرم افزار Solid Works

قالب ارائه پاورپوینت برای دفاع از رساله و پروپوزال به همراه منوی موضوعات

واکاوی قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند