دانلود رایگان


بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 110 صفحه چکیده حسابرسان عموماً کیفیت سیستم کنترل داخلی در شرکتها را برای تعیین و طراحی برنامه حسابرسی ارزیابی می کنند. اصول عمومی پذیرفته شده حسابرسی بیا

دانلود رایگان بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایراننوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 110 صفحه چکیدهحسابرسان عموماً کیفیت سیستم کنترل داخلی در شرکتها را برای تعیین و طراحی برنامه حسابرسی ارزیابی می کنند. اصول عمومی پذیرفته شده حسابرسی بیان می دارد که ارزیابی کیفیت سیستم کنترل داخلی در تعیین توانایی سیستم کنترل داخلی واحدها در محیط کنترلی قبل از تدوین برنامه حسابرسی امری لازم و ضروری است، بنابراین کنترلهای داخلی زیادی در شرکتها از قبیل محیط کنترلی،ارزیابی ریسک، فعالیتهای کنترلی و ارتباطات وجود دارد.این پژوهش به بررسی ارتباط بین برخی از اجزای سیستم کنترل داخلی (مانند محیط کنترلی ، ارزیابی ریسک و فعالیتهای کنترلی) بر اثربخشی برنامه حسابرسی در ایران می پردازد.بر اساس پرسشنامه های توزیع شده نتایج حاکی از تجزیه و تحلیل هابه این صورت بود که هر سه متغیر محیط کنترلی، ارزیابی ریسک و فعالیتهای کنترلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی تاثیر گذار بوده اند.واژگان کلیدی: کنترلهای داخلی ، برنامه حسابرسی ، ارزیابی ریسک ، محیط کنترلی ، فعالیتهای کنترلی ، حسابرسان داخلی فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده 1فصل اول: کلیات۱-۱- مقدمه 3۱-۲- بیان مساله پژوهش 4۱-۳- ضرورت انجام پژوهش 8۱-۴- اهداف پژوهش 9۱-۵- تبیین فرضیه های پژوهش 9۱-۶- نوآوری پژوهش 9۱-۷- چارچوب نظری پزوهش 10۱-۸- قلمرو پژوهش 10۱-۹- متغیرهای مستقل و وابسته 11۱-۱۰- تعاریف مفاهیم و واژ ه ها 11۱-۱۱- ساختار کلی پژوهش 13فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده۱-۲- مقدمه 15۲-۲- مبانی نظری پژوهش 16۲-۳- نعریف کنترل داخلی 16۲-۴- اثربخشی کنترلهای داخلی 17۲-۵- انواع کنترلهای داخلی 18۲-۵-۱- کنترلهای داخلی عملیاتی 18۲-۵-۲- کنترلهای داخلی حسابداری 18۲-۵-۲-۱- انواع کنترلهای داخلی حسابداری 18۲-۶- ابزارهای دستیابی به کنترلهای داخلی 19۲-۶-۱- محیط کنترلی 19۲-۶-۲- سیستم حسابداری 20۲-۶-۳- روش های کنترلی 21۲-۷- قابلیت های کنترل های داخلی 22۲-۸- محدودیتهای ذاتی سیستم کنترل داخلی 22۲-۹- اجزای کنترلهای داخلی 23۲-۱۰- میزان شناخت از کنترلهای داخلی 24۲-۱۱- ویژگیهای اجزای دستی و خودکار کنترلهای داخلی مربوط به برآورد خطر توسط حسابرس 25۲-۱۲- محدودیتهای کنترل داخلی 28۲-۱۳- محیط کنترلی 29۲-۱۴- فرایند ارزیابی خطر توسط واحد مورد رسیدگی 32۲-۱۵- سیستم اطلاعاتی 33۲-۱۶- فعالیتهای کنترلی 36۲-۱۷- نظارت بر کنترلها 38۲-۱۸- برآورد خطرهای تحریف با اهمیت….. 39۲-۱۹- خطرهای عمده مستلزم توجه خاص حسابرس 41۲-۱۹-۱- خطرهایی که آزمونهای محتوا ، به تنهایی شواهد حسابرسی مناسب و کافی برای آنها فراهم نمی کند 43۲-۱۹-۲- تجدید نظر در برآورد خطر 44۲-۲۰- برنامه ریزیحسابرسی 44۲-۲۱- فعالیتهای برنامه ریزی 45۲-۲۲- تاریخچه 47۲-۲۱-۱- مطالعات خارجی 47۲-۲۱-۲- مطالعات داخلی 49۲-۲۳- خلاصه فصل 51فصل سوم: مواد و روش ها۳-۱- مقدمه 53۳-۲- روش پژوهش 53۳-۳- فرضیه های پژوهش 54۳-۴- قلمرو پژوهش 55۳-۵- مدل تحلیلی پژوهش 55۳-۶- تعاریف عملیاتی 56۳-۷- متغیرهای پژوهش 58۳-۸- جامعه و نمونه آماری 58۳-۹- روش و ابزار گردآوری داده ها 60۳-۱۰- ویژگی های فنی ابزار تحقیق 61۳-۱۰-۱- روایی ابزار پژوهش 61۳-۱۰-۲- پایایی ابزار پژوهش 62۳-۱۱- روش تجزیه وتحلیل و آزمون فرضیه ها 63۳-۱۲- تجزیه و تحلیل همبستگی 64۳-۱۲-۱- ضریب همبستگی 64۳-۱۲-۲- ضریب تعیین 64۳-۱۳- خلاصه فصل 65فصل چهارم: نتایج۴-۱- مقدمه 67۴-۲- آمار توصیفی 68۴-۳- آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها 84۴-۴- ضرایب همبستگی 73۴-۴-۱- ضریب همبسنگی فرضیه اول 73۴-۴-۲- ضریب همبستگی فرضیه فرعی اول 74۴-۴-۳- ضریب همبستگی فرضیه فرعی دوم 75۴-۴-۴- ضریب همبستگی فرضیه فرعی سوم 75۴-۵- رگرسیون 76۴-۶- خلاصه فصل 78فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری۵-۱- مقدمه 80۵-۲- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش 80۵-۲-۱- نتایج آزمون فرضیه یاول 81۵-۲-۱- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی اول 81۵-۲-۲- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی دوم 82۵-۲-۳- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی سوم 82۵-۳- محدودیتهای پژوهش 83۵-۴- پیشنهادهای پژوهش 83۵-۴-۱- پیشنهادهای کاربردی پژوهش 83۵-۴-۲- پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی 84منابع پیوست ها چکیده انگلیسی

بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران


بررسی تأثیر کنترلهای داخلی


اثربخشی برنامه حسابرسی


مدارک تجربی


اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران


حسابداران


پایان نامه ارشد حسابداریبررسی


تأثیر


کنترلهای


داخلی


بر


اثربخشی


برنامه


حسابرسی


مدارک


تجربی


از


اعضاء


جامعه


حسابداران


رسمی


ایران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد ریسک جمعی

پایان نامه بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران ... مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی چکیده هدف از این پژوهش بررسی تاثیر جو تیمی ...

پایان نامه حقوق گرایش جرم و جزا شناسی: عامل جغرافیایی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

بررسی متغیر های حسابرسی داخلی بر برنامه ریزی حسابرسی

بررسی متغیر های حسابرسی داخلی بر برنامه ریزی حسابرسی دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 148 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 62 پایان نامه بررسی متغیر های حسابرسی داخلی بر برنامه ریزی حسابرسی قیمت فایل فقط 7,000 ...

مقاله نحوه حسابـرسـی شرکت ها و موسســات

- کلیه اقدامات و روش های بکار گرفته شده در جهت افزایش کارایی عملیات و اطمینان از رعایت برنامه ها و دستورالعمل ها در کلیه سطوح موسسه را کنترل داخلی ... بررسی تأثیر اندازه شرکت حسابرسی و تخصص ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی قاچاق - سحا فایل

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران.

مقاله نحوه حسابـرسـی شرکت ها و موسســات

- کلیه اقدامات و روش های بکار گرفته شده در جهت افزایش کارایی عملیات و اطمینان از رعایت برنامه ها و دستورالعمل ها در کلیه سطوح موسسه را کنترل داخلی ... بررسی تأثیر اندازه شرکت حسابرسی و تخصص ...

دانلود ترجمه مقاله تاثیر ویژگی های حسابرسی داخلی روی بهره ...

دانلود رایگان مقاله انگلیسی isi با ترجمه فارسی" تاثیر ویژگی های حسابرسی داخلی روی بهره وری کنترل داخلی بر عملکرد و انطباق" مقاله ترجمه شده

دانلود مقاله بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ...

بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسیچكيده: 1مقدمه: 2فصل اول: كليات تحقیق1-1 مقدمه 42-1 تاریخچه مطالعاتی 43-1 بیان مسئله 94-1 اهمیت تحقیق 135-1 اهداف تحقیق 146-1 فرضیات تحقیق 147-1 حدود ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر ...

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز ...

دانلود مقاله در مورد بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای ...

مقدمه:قضاوت فرایندی است که در آن افراد درباره جنبه های مربوط به مسأله مورد تصمیم گیری فکر و اظهار نظر می کنند. تصمیم گیری های اشتباه، اغلب ناشی از اشتباه در قضاوتهاست. بنابراین، برای بهبود تصمیم گیری ها باید اشتباهات در ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی ساختار سازمانی و بلوغ حرفه‌ای ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی قاچاق - سحا فایل

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران.

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد ...

پایان نامه بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران ... در تعیین توانایی سیستم کنترل داخلی واحدها در محیط کنترلی قبل از تدوین ...

برنامه حسابرسی آزمون های حسابرسی

برنامه حسابرسی آزمون های حسابرسی دسته: اقتصاد بازدید: 9 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 33 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33 ساخنار کنتر ل داخلی انواح حسابها 1 حقیقی مانده این حساب ها حاكی از وجود شئ در موسسه مورد رسیدگی می باشد ...

برنامه حسابرسی آزمون های حسابرسی

برنامه حسابرسی آزمون های حسابرسی دسته: اقتصاد بازدید: 7 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 33 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33 ساخنار کنتر ل داخلی انواح حسابها 1 حقیقی مانده این حساب ها حاكی از وجود شئ در موسسه مورد رسیدگی می باشد ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی ساختار سازمانی و بلوغ حرفه‌ای ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

عناوین پایان نامه های کار شده – شرکت مشاوره‌ی آماری ...

بررسی عوامل موثر بر تغییر حسابرس از دیدگاه شرکت ها و حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران; بررسی تاثیر اهرم مالی بر هزینه های حقوق و دستمزد ; ... بررسی اثربخشی کنترلهای داخلی(کوزو) و ...

پایان نامه مقایسه تطبیقی اثربخشی تبلیغات در بانک های دولتی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

مقاله انگلیسی ترجمه شده تأثیر ویژگی های حسابرسی داخلی بر ...

دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده نشریه الزویر 2019 تأثیر ویژگی های حسابرسی داخلی بر اثربخشی کنترل داخلی بر روی عملیات و انطباق (رعایت) impact of internal audit attributes on the effectiveness of internal control over operations and compliance

دانلود مقاله بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ...

بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسیچكيده: 1مقدمه: 2فصل اول: كليات تحقیق1-1 مقدمه 42-1 تاریخچه مطالعاتی 43-1 بیان مسئله 94-1 اهمیت تحقیق 135-1 اهداف تحقیق 146-1 فرضیات تحقیق 147-1 حدود ...

بررسی تاثیر متغیرهای حسابرسی داخلی بر برنامه حسابرسی

بررسی تاثیر متغیرهای حسابرسی داخلی بر برنامه حسابرسی: بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی: مقاله 2، دوره 16، شماره 4 - شماره پیاپی 213741، زمستان 1388 اصل مقاله (134 k) نویسندگان: عبدالمهدی انصاری 1 ؛ حسین ...

دانلود مقاله بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ...

بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسیچكيده: 1مقدمه: 2فصل اول: كليات تحقیق1-1 مقدمه 42-1 تاریخچه مطالعاتی 43-1 بیان مسئله 94-1 اهمیت تحقیق 135-1 اهداف تحقیق 146-1 فرضیات تحقیق 147-1 حدود ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تأثیر ...

بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران . استاد راهنما. دکتر مهدی زینالی . تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی شرط ضمن عقد و اجل - سحا فایل

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران.

بررسی متغیر های حسابرسی داخلی بر برنامه ریزی حسابرسی

بررسی متغیر های حسابرسی داخلی بر برنامه ریزی حسابرسی دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 148 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 62 پایان نامه بررسی متغیر های حسابرسی داخلی بر برنامه ریزی حسابرسی قیمت فایل فقط 7,000 ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد ریسک جمعی

پایان نامه بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران ... مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی چکیده هدف از این پژوهش بررسی تاثیر جو تیمی ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر ...

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز ...

منابع پژوهشی اقتصاد و حسابداری - گروه پژوهشی رساله نگار

بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران 10,000 تومان

خرید پایان نامه ارشد : تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی ...

پایان نامه بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

بررسی تاثیر حسابرسی داخلی بر تقویت کنترلهای داخلی

بررسی تاثیر حسابرسی داخلی بر تقویت کنترلهای داخلی امروز ۴ فروردین ۱۴۰۰ به وب سایت ما خوش آمدید. صفحه نخست

فروش اینترنتی فایل پایان نامه تأثیر کنترلهای داخلی برنامه ...

پایان نامه بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران .

پایان نامه ارشد حسابداری : اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری

بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران.

دانلود مقاله در مورد بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای ...

مقدمه:قضاوت فرایندی است که در آن افراد درباره جنبه های مربوط به مسأله مورد تصمیم گیری فکر و اظهار نظر می کنند. تصمیم گیری های اشتباه، اغلب ناشی از اشتباه در قضاوتهاست. بنابراین، برای بهبود تصمیم گیری ها باید اشتباهات در ...

کنترل های داخلی در حسابرسی

کنترل داخلی از نظر حسابرسان مستقل نیز حائز اهمیت بسیاری میباشد.زیرا حدود،نوع واجرای کنترلهای داخلی بیش از هر موضوع دیگر،در تعیین روشهای حسابرسی وحجم رسیدگیهای حسابرس موثر میباشد و حسابرس ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تأثیر ...

بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران . استاد راهنما. دکتر مهدی زینالی . تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب

خرید پایان نامه ارشد : تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی ...

پایان نامه بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

دانلود مقاله در مورد بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای ...

مقدمه:قضاوت فرایندی است که در آن افراد درباره جنبه های مربوط به مسأله مورد تصمیم گیری فکر و اظهار نظر می کنند. تصمیم گیری های اشتباه، اغلب ناشی از اشتباه در قضاوتهاست. بنابراین، برای بهبود تصمیم گیری ها باید اشتباهات در ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد جامعه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین تاثیر آموزش های حرفه ای مستمر بر روی عملکرد حرفه ای حسابداران رسمی که در جامعه حسابداران رسمی ایران عضویت دارند ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد مدارک ...

پایان نامه بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران ... در تعیین توانایی سیستم کنترل داخلی واحدها در محیط کنترلی قبل از تدوین ...

کنترل های داخلی در حسابرسی

کنترل داخلی از نظر حسابرسان مستقل نیز حائز اهمیت بسیاری میباشد.زیرا حدود،نوع واجرای کنترلهای داخلی بیش از هر موضوع دیگر،در تعیین روشهای حسابرسی وحجم رسیدگیهای حسابرس موثر میباشد و حسابرس ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر ...

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز ...

چگونگی تأثير تقسيم سود براساس سود تعديل شده مطابق تغييرات سطح عمومي قيمتها بر وضعيت نقدينگي شرکتها

کنترل موتور DC با میکروکنترلر AVR و درایور L298

پاورپوینت الگوی کشت و عوامل مؤثر در طراحی آن

دانلود تحقیق بررسی اقرار متهم در تحقیقات مقدماتی

دانلود پروژه درس مکانیزاسیون یکپاورپوینت طراحی خانه با هوای سالم در هوای آلوده

مقاله تصفيه و توليد پارافين 202