دانلود رایگان


بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 110 صفحه چکیده حسابرسان عموماً کیفیت سیستم کنترل داخلی در شرکتها را برای تعیین و طراحی برنامه حسابرسی ارزیابی می کنند. اصول عمومی پذیرفته شده حسابرسی بیا

دانلود رایگان بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایراننوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 110 صفحه چکیدهحسابرسان عموماً کیفیت سیستم کنترل داخلی در شرکتها را برای تعیین و طراحی برنامه حسابرسی ارزیابی می کنند. اصول عمومی پذیرفته شده حسابرسی بیان می دارد که ارزیابی کیفیت سیستم کنترل داخلی در تعیین توانایی سیستم کنترل داخلی واحدها در محیط کنترلی قبل از تدوین برنامه حسابرسی امری لازم و ضروری است، بنابراین کنترلهای داخلی زیادی در شرکتها از قبیل محیط کنترلی،ارزیابی ریسک، فعالیتهای کنترلی و ارتباطات وجود دارد.این پژوهش به بررسی ارتباط بین برخی از اجزای سیستم کنترل داخلی (مانند محیط کنترلی ، ارزیابی ریسک و فعالیتهای کنترلی) بر اثربخشی برنامه حسابرسی در ایران می پردازد.بر اساس پرسشنامه های توزیع شده نتایج حاکی از تجزیه و تحلیل هابه این صورت بود که هر سه متغیر محیط کنترلی، ارزیابی ریسک و فعالیتهای کنترلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی تاثیر گذار بوده اند.واژگان کلیدی: کنترلهای داخلی ، برنامه حسابرسی ، ارزیابی ریسک ، محیط کنترلی ، فعالیتهای کنترلی ، حسابرسان داخلی فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده 1فصل اول: کلیات۱-۱- مقدمه 3۱-۲- بیان مساله پژوهش 4۱-۳- ضرورت انجام پژوهش 8۱-۴- اهداف پژوهش 9۱-۵- تبیین فرضیه های پژوهش 9۱-۶- نوآوری پژوهش 9۱-۷- چارچوب نظری پزوهش 10۱-۸- قلمرو پژوهش 10۱-۹- متغیرهای مستقل و وابسته 11۱-۱۰- تعاریف مفاهیم و واژ ه ها 11۱-۱۱- ساختار کلی پژوهش 13فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده۱-۲- مقدمه 15۲-۲- مبانی نظری پژوهش 16۲-۳- نعریف کنترل داخلی 16۲-۴- اثربخشی کنترلهای داخلی 17۲-۵- انواع کنترلهای داخلی 18۲-۵-۱- کنترلهای داخلی عملیاتی 18۲-۵-۲- کنترلهای داخلی حسابداری 18۲-۵-۲-۱- انواع کنترلهای داخلی حسابداری 18۲-۶- ابزارهای دستیابی به کنترلهای داخلی 19۲-۶-۱- محیط کنترلی 19۲-۶-۲- سیستم حسابداری 20۲-۶-۳- روش های کنترلی 21۲-۷- قابلیت های کنترل های داخلی 22۲-۸- محدودیتهای ذاتی سیستم کنترل داخلی 22۲-۹- اجزای کنترلهای داخلی 23۲-۱۰- میزان شناخت از کنترلهای داخلی 24۲-۱۱- ویژگیهای اجزای دستی و خودکار کنترلهای داخلی مربوط به برآورد خطر توسط حسابرس 25۲-۱۲- محدودیتهای کنترل داخلی 28۲-۱۳- محیط کنترلی 29۲-۱۴- فرایند ارزیابی خطر توسط واحد مورد رسیدگی 32۲-۱۵- سیستم اطلاعاتی 33۲-۱۶- فعالیتهای کنترلی 36۲-۱۷- نظارت بر کنترلها 38۲-۱۸- برآورد خطرهای تحریف با اهمیت….. 39۲-۱۹- خطرهای عمده مستلزم توجه خاص حسابرس 41۲-۱۹-۱- خطرهایی که آزمونهای محتوا ، به تنهایی شواهد حسابرسی مناسب و کافی برای آنها فراهم نمی کند 43۲-۱۹-۲- تجدید نظر در برآورد خطر 44۲-۲۰- برنامه ریزیحسابرسی 44۲-۲۱- فعالیتهای برنامه ریزی 45۲-۲۲- تاریخچه 47۲-۲۱-۱- مطالعات خارجی 47۲-۲۱-۲- مطالعات داخلی 49۲-۲۳- خلاصه فصل 51فصل سوم: مواد و روش ها۳-۱- مقدمه 53۳-۲- روش پژوهش 53۳-۳- فرضیه های پژوهش 54۳-۴- قلمرو پژوهش 55۳-۵- مدل تحلیلی پژوهش 55۳-۶- تعاریف عملیاتی 56۳-۷- متغیرهای پژوهش 58۳-۸- جامعه و نمونه آماری 58۳-۹- روش و ابزار گردآوری داده ها 60۳-۱۰- ویژگی های فنی ابزار تحقیق 61۳-۱۰-۱- روایی ابزار پژوهش 61۳-۱۰-۲- پایایی ابزار پژوهش 62۳-۱۱- روش تجزیه وتحلیل و آزمون فرضیه ها 63۳-۱۲- تجزیه و تحلیل همبستگی 64۳-۱۲-۱- ضریب همبستگی 64۳-۱۲-۲- ضریب تعیین 64۳-۱۳- خلاصه فصل 65فصل چهارم: نتایج۴-۱- مقدمه 67۴-۲- آمار توصیفی 68۴-۳- آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها 84۴-۴- ضرایب همبستگی 73۴-۴-۱- ضریب همبسنگی فرضیه اول 73۴-۴-۲- ضریب همبستگی فرضیه فرعی اول 74۴-۴-۳- ضریب همبستگی فرضیه فرعی دوم 75۴-۴-۴- ضریب همبستگی فرضیه فرعی سوم 75۴-۵- رگرسیون 76۴-۶- خلاصه فصل 78فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری۵-۱- مقدمه 80۵-۲- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش 80۵-۲-۱- نتایج آزمون فرضیه یاول 81۵-۲-۱- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی اول 81۵-۲-۲- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی دوم 82۵-۲-۳- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی سوم 82۵-۳- محدودیتهای پژوهش 83۵-۴- پیشنهادهای پژوهش 83۵-۴-۱- پیشنهادهای کاربردی پژوهش 83۵-۴-۲- پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی 84منابع پیوست ها چکیده انگلیسی

بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران


بررسی تأثیر کنترلهای داخلی


اثربخشی برنامه حسابرسی


مدارک تجربی


اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران


حسابداران


پایان نامه ارشد حسابداریبررسی


تأثیر


کنترلهای


داخلی


بر


اثربخشی


برنامه


حسابرسی


مدارک


تجربی


از


اعضاء


جامعه


حسابداران


رسمی


ایران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


یحیی حساس یگانه

جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه افراد شاغل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی با رتبه حسابرس ارشد به بالا بودندکه تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران معادل 192 نفر برآورد گردید.

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد مدارک ...

پایان نامه بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران ... در تعیین توانایی سیستم کنترل داخلی واحدها در محیط کنترلی قبل از تدوین ...

منابع پژوهشی اقتصاد و حسابداری - گروه پژوهشی رساله نگار

بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران 10,000 تومان

بررسی تاثیر متغیرهای حسابرسی داخلی بر برنامه حسابرسی

عبدالمهدی انصاری; حسین شفیعی. "بررسی تاثیر متغیرهای حسابرسی داخلی بر برنامه حسابرسی". بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی, 16, 4, 1388, -. ×

پایان نامه مقایسه تطبیقی اثربخشی تبلیغات در بانک های دولتی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

دانلود ترجمه مقاله تاثیر ویژگی های حسابرسی داخلی روی بهره ...

دانلود رایگان مقاله انگلیسی isi با ترجمه فارسی" تاثیر ویژگی های حسابرسی داخلی روی بهره وری کنترل داخلی بر عملکرد و انطباق" مقاله ترجمه شده

پایان نامه درباره بررسی جرم جعل اسناد هویتی در حقوق ایران ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

آیین رفتار حرفه ای برای حسابداران حرفه ای؛ (IESBA)– جامعه ...

یکی از مهمترین نقشهای حسابداری به عنوان رشته ای از دانش بشری، فراهم ساختن امکان پاسخگویی مدیران و مباشران سازمانها و بنگاه های عمومی و خصوصی به اشخاص ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه است. این نقش توسط حسابداران حرفه ای و در قالب ...

دانلود مقاله بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان ...

بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسیچكيده: 1مقدمه: 2فصل اول: كليات تحقیق1-1 مقدمه 42-1 تاریخچه مطالعاتی 43-1 بیان مسئله 94-1 اهمیت تحقیق 135-1 اهداف تحقیق 146-1 فرضیات تحقیق 147-1 حدود ...

خرید اینترنتی فایل پایان نامه فرایند ارزبایی خطر توسط واحد ...

پایان نامه بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

پایان نامه ارشد ادبیات فارسی: واژه ها و تركیبات و صنایع ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران; پایان نامه بررسی تاثیر ابزار پیشبرد فروش بر ...

یحیی حساس یگانه

جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه افراد شاغل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی با رتبه حسابرس ارشد به بالا بودندکه تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران معادل 192 نفر برآورد گردید.

خرید اینترنتی فایل پایان نامه فرایند ارزبایی خطر توسط واحد ...

پایان نامه بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

کنترل های داخلی در حسابرسی

کنترل داخلی از نظر حسابرسان مستقل نیز حائز اهمیت بسیاری میباشد.زیرا حدود،نوع واجرای کنترلهای داخلی بیش از هر موضوع دیگر،در تعیین روشهای حسابرسی وحجم رسیدگیهای حسابرس موثر میباشد و حسابرس ...

دانلود مقاله بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان ...

بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسیچكيده: 1مقدمه: 2فصل اول: كليات تحقیق1-1 مقدمه 42-1 تاریخچه مطالعاتی 43-1 بیان مسئله 94-1 اهمیت تحقیق 135-1 اهداف تحقیق 146-1 فرضیات تحقیق 147-1 حدود ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تأثیر ...

بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران . استاد راهنما. دکتر مهدی زینالی . تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب

جذب دانش : پروپوزال، پایان نامه، سمینار با موضوع جذب دانش ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

فروش اینترنتی فایل پایان نامه تأثیر کنترلهای داخلی برنامه ...

پایان نامه بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران .

عناوین پایان نامه های کار شده – شرکت مشاوره‌ی آماری ...

بررسی عوامل موثر بر تغییر حسابرس از دیدگاه شرکت ها و حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران; بررسی تاثیر اهرم مالی بر هزینه های حقوق و دستمزد ; ... بررسی اثربخشی کنترلهای داخلی(کوزو) و ...

دسترسی پایان نامه : محدودیتها: کنترلهای داخلی بر اثربخشی ...

پایان نامه بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

پایان نامه حقوق گرایش جرم و جزا شناسی: عامل جغرافیایی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر ...

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز ...

پایان نامه حقوق گرایش جرم و جزا شناسی: عامل جغرافیایی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

بررسی متغیر های حسابرسی داخلی بر برنامه ریزی حسابرسی

بررسی متغیر های حسابرسی داخلی بر برنامه ریزی حسابرسی دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 148 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 62 پایان نامه بررسی متغیر های حسابرسی داخلی بر برنامه ریزی حسابرسی قیمت فایل فقط 7,000 ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد ...

پایان نامه بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران ... در تعیین توانایی سیستم کنترل داخلی واحدها در محیط کنترلی قبل از تدوین ...

دانلود مقاله بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان ...

بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسیچكيده: 1مقدمه: 2فصل اول: كليات تحقیق1-1 مقدمه 42-1 تاریخچه مطالعاتی 43-1 بیان مسئله 94-1 اهمیت تحقیق 135-1 اهداف تحقیق 146-1 فرضیات تحقیق 147-1 حدود ...

دانلود پاورپوینت مفهوم ارائه شفاهی وسخنرانی

دانلود تحقیق امام خمینی

نقشه اتوکد منطقه 22 تهران با جزئیات کامل با فرمت DWG

پاورپوینت طراحی ریپ رپ به روش استیون (Steven Riprap design method) در 23 اسلاید کاربردی

دانلود پاورپوینت مدیریت و رفتار سازمانی ( کاربرد هوش هیجانی در مدیریت )

کارتحقیقی بررسی قاعده فراغ دادرس در حقوق ایراندانلود راهنمای امنیت فناوری اطلاعات

دانلود پاورپوینت موزه چهل ستون

دانلود پاورپوینت زمین شناسی ایران 7 هفتم زمین شناسی یازدهم