دانلود رایگان


بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 110 صفحه چکیده حسابرسان عموماً کیفیت سیستم کنترل داخلی در شرکتها را برای تعیین و طراحی برنامه حسابرسی ارزیابی می کنند. اصول عمومی پذیرفته شده حسابرسی بیا

دانلود رایگان بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایراننوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 110 صفحه چکیدهحسابرسان عموماً کیفیت سیستم کنترل داخلی در شرکتها را برای تعیین و طراحی برنامه حسابرسی ارزیابی می کنند. اصول عمومی پذیرفته شده حسابرسی بیان می دارد که ارزیابی کیفیت سیستم کنترل داخلی در تعیین توانایی سیستم کنترل داخلی واحدها در محیط کنترلی قبل از تدوین برنامه حسابرسی امری لازم و ضروری است، بنابراین کنترلهای داخلی زیادی در شرکتها از قبیل محیط کنترلی،ارزیابی ریسک، فعالیتهای کنترلی و ارتباطات وجود دارد.این پژوهش به بررسی ارتباط بین برخی از اجزای سیستم کنترل داخلی (مانند محیط کنترلی ، ارزیابی ریسک و فعالیتهای کنترلی) بر اثربخشی برنامه حسابرسی در ایران می پردازد.بر اساس پرسشنامه های توزیع شده نتایج حاکی از تجزیه و تحلیل هابه این صورت بود که هر سه متغیر محیط کنترلی، ارزیابی ریسک و فعالیتهای کنترلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی تاثیر گذار بوده اند.واژگان کلیدی: کنترلهای داخلی ، برنامه حسابرسی ، ارزیابی ریسک ، محیط کنترلی ، فعالیتهای کنترلی ، حسابرسان داخلی فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده 1فصل اول: کلیات۱-۱- مقدمه 3۱-۲- بیان مساله پژوهش 4۱-۳- ضرورت انجام پژوهش 8۱-۴- اهداف پژوهش 9۱-۵- تبیین فرضیه های پژوهش 9۱-۶- نوآوری پژوهش 9۱-۷- چارچوب نظری پزوهش 10۱-۸- قلمرو پژوهش 10۱-۹- متغیرهای مستقل و وابسته 11۱-۱۰- تعاریف مفاهیم و واژ ه ها 11۱-۱۱- ساختار کلی پژوهش 13فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده۱-۲- مقدمه 15۲-۲- مبانی نظری پژوهش 16۲-۳- نعریف کنترل داخلی 16۲-۴- اثربخشی کنترلهای داخلی 17۲-۵- انواع کنترلهای داخلی 18۲-۵-۱- کنترلهای داخلی عملیاتی 18۲-۵-۲- کنترلهای داخلی حسابداری 18۲-۵-۲-۱- انواع کنترلهای داخلی حسابداری 18۲-۶- ابزارهای دستیابی به کنترلهای داخلی 19۲-۶-۱- محیط کنترلی 19۲-۶-۲- سیستم حسابداری 20۲-۶-۳- روش های کنترلی 21۲-۷- قابلیت های کنترل های داخلی 22۲-۸- محدودیتهای ذاتی سیستم کنترل داخلی 22۲-۹- اجزای کنترلهای داخلی 23۲-۱۰- میزان شناخت از کنترلهای داخلی 24۲-۱۱- ویژگیهای اجزای دستی و خودکار کنترلهای داخلی مربوط به برآورد خطر توسط حسابرس 25۲-۱۲- محدودیتهای کنترل داخلی 28۲-۱۳- محیط کنترلی 29۲-۱۴- فرایند ارزیابی خطر توسط واحد مورد رسیدگی 32۲-۱۵- سیستم اطلاعاتی 33۲-۱۶- فعالیتهای کنترلی 36۲-۱۷- نظارت بر کنترلها 38۲-۱۸- برآورد خطرهای تحریف با اهمیت….. 39۲-۱۹- خطرهای عمده مستلزم توجه خاص حسابرس 41۲-۱۹-۱- خطرهایی که آزمونهای محتوا ، به تنهایی شواهد حسابرسی مناسب و کافی برای آنها فراهم نمی کند 43۲-۱۹-۲- تجدید نظر در برآورد خطر 44۲-۲۰- برنامه ریزیحسابرسی 44۲-۲۱- فعالیتهای برنامه ریزی 45۲-۲۲- تاریخچه 47۲-۲۱-۱- مطالعات خارجی 47۲-۲۱-۲- مطالعات داخلی 49۲-۲۳- خلاصه فصل 51فصل سوم: مواد و روش ها۳-۱- مقدمه 53۳-۲- روش پژوهش 53۳-۳- فرضیه های پژوهش 54۳-۴- قلمرو پژوهش 55۳-۵- مدل تحلیلی پژوهش 55۳-۶- تعاریف عملیاتی 56۳-۷- متغیرهای پژوهش 58۳-۸- جامعه و نمونه آماری 58۳-۹- روش و ابزار گردآوری داده ها 60۳-۱۰- ویژگی های فنی ابزار تحقیق 61۳-۱۰-۱- روایی ابزار پژوهش 61۳-۱۰-۲- پایایی ابزار پژوهش 62۳-۱۱- روش تجزیه وتحلیل و آزمون فرضیه ها 63۳-۱۲- تجزیه و تحلیل همبستگی 64۳-۱۲-۱- ضریب همبستگی 64۳-۱۲-۲- ضریب تعیین 64۳-۱۳- خلاصه فصل 65فصل چهارم: نتایج۴-۱- مقدمه 67۴-۲- آمار توصیفی 68۴-۳- آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها 84۴-۴- ضرایب همبستگی 73۴-۴-۱- ضریب همبسنگی فرضیه اول 73۴-۴-۲- ضریب همبستگی فرضیه فرعی اول 74۴-۴-۳- ضریب همبستگی فرضیه فرعی دوم 75۴-۴-۴- ضریب همبستگی فرضیه فرعی سوم 75۴-۵- رگرسیون 76۴-۶- خلاصه فصل 78فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری۵-۱- مقدمه 80۵-۲- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش 80۵-۲-۱- نتایج آزمون فرضیه یاول 81۵-۲-۱- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی اول 81۵-۲-۲- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی دوم 82۵-۲-۳- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی سوم 82۵-۳- محدودیتهای پژوهش 83۵-۴- پیشنهادهای پژوهش 83۵-۴-۱- پیشنهادهای کاربردی پژوهش 83۵-۴-۲- پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی 84منابع پیوست ها چکیده انگلیسی

بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران


بررسی تأثیر کنترلهای داخلی


اثربخشی برنامه حسابرسی


مدارک تجربی


اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران


حسابداران


پایان نامه ارشد حسابداریبررسی


تأثیر


کنترلهای


داخلی


بر


اثربخشی


برنامه


حسابرسی


مدارک


تجربی


از


اعضاء


جامعه


حسابداران


رسمی


ایران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد درشته ...

پایان نامه بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران ... در تعیین توانایی سیستم کنترل داخلی واحدها در محیط کنترلی قبل از تدوین ...

کنترل های داخلی در حسابرسی

کنترل داخلی از نظر حسابرسان مستقل نیز حائز اهمیت بسیاری میباشد.زیرا حدود،نوع واجرای کنترلهای داخلی بیش از هر موضوع دیگر،در تعیین روشهای حسابرسی وحجم رسیدگیهای حسابرس موثر میباشد و حسابرس ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی حرکات اصلاحی بر ناهنجاریهای ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد ...

پایان نامه بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران ... هدف از این پژوهش بررسی تاثیر بازخورد معلم (نوشتاری و کلامی) در ارزشیابی های ...

کنترل های داخلی در حسابرسی

کنترل داخلی از نظر حسابرسان مستقل نیز حائز اهمیت بسیاری میباشد.زیرا حدود،نوع واجرای کنترلهای داخلی بیش از هر موضوع دیگر،در تعیین روشهای حسابرسی وحجم رسیدگیهای حسابرس موثر میباشد و حسابرس ...

مقاله بررسی نقش کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی در کارایی ...

بررسی نقش کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی در کارایی سیستم کنترل داخلی چکیده امروزه بدلیل تغییرات سریع تکنولوﮊی و افزایش حجم فعالیتها، مدیران درجستجوی راهی برای نظارت بر عملکرد سازمانها و هماهنگسازی فعالیتها با قوانین ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی قاچاق - سحا فایل

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران.

دانلود مقاله بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان ...

بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسیچكيده: 1مقدمه: 2فصل اول: كليات تحقیق1-1 مقدمه 42-1 تاریخچه مطالعاتی 43-1 بیان مسئله 94-1 اهمیت تحقیق 135-1 اهداف تحقیق 146-1 فرضیات تحقیق 147-1 حدود ...

کنترل های داخلی در حسابرسی

کنترل داخلی از نظر حسابرسان مستقل نیز حائز اهمیت بسیاری میباشد.زیرا حدود،نوع واجرای کنترلهای داخلی بیش از هر موضوع دیگر،در تعیین روشهای حسابرسی وحجم رسیدگیهای حسابرس موثر میباشد و حسابرس ...

منابع پژوهشی اقتصاد و حسابداری - گروه پژوهشی رساله نگار

بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران 10,000 تومان

دانلود پایان نامه : بررسی تشبیه در پانصد غزل آغازین دیوان ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران; پایان نامه بررسی تعهد سازمانی معلمان تربیت ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی قاچاق - سحا فایل

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران.

دانلود ترجمه مقاله تاثیر ویژگی های حسابرسی داخلی روی بهره ...

دانلود رایگان مقاله انگلیسی isi با ترجمه فارسی" تاثیر ویژگی های حسابرسی داخلی روی بهره وری کنترل داخلی بر عملکرد و انطباق" مقاله ترجمه شده

دیوار پوش سه بعدی,دیوار سه بعدی,پنل سه بعدی,زیباترین پنل ...

بررسی تأثیر کنترلهای داخلي بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران استاد راهنما دکتر مهدی زینالی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

دانلود پایان نامه : بررسی تشبیه در پانصد غزل آغازین دیوان ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران; پایان نامه بررسی تعهد سازمانی معلمان تربیت ...

بررسی رابطه حسابرسی داخلی و کنترل داخلی در شرکتهای پذیرفته ...

استقلال و بی طرفی حسابرس، گزارش حسابرس به طور مثبت بر روی ازریابی ریسک تاثیر می گذارد .صلاحیت حرفه ای، گزارشگری، بازبینی و برنامه ریزی حسابرسی به طور موثر روی جنبه اطلاعات ارتباطات از سیستم ...

دانلود پایان نامه ارشد درباره:رویكردهای قوی و امنیت جمهوری ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

بررسی متغیر های حسابرسی داخلی بر برنامه ریزی حسابرسی

بررسی متغیر های حسابرسی داخلی بر برنامه ریزی حسابرسی دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 148 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 62 پایان نامه بررسی متغیر های حسابرسی داخلی بر برنامه ریزی حسابرسی قیمت فایل فقط 7,000 ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد مدارک ...

پایان نامه بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران ... در تعیین توانایی سیستم کنترل داخلی واحدها در محیط کنترلی قبل از تدوین ...

بررسی رابطه حسابرسی داخلی و کنترل داخلی در شرکتهای پذیرفته ...

استقلال و بی طرفی حسابرس، گزارش حسابرس به طور مثبت بر روی ازریابی ریسک تاثیر می گذارد .صلاحیت حرفه ای، گزارشگری، بازبینی و برنامه ریزی حسابرسی به طور موثر روی جنبه اطلاعات ارتباطات از سیستم ...

بررسی تاثیر متغیرهای حسابرسی داخلی بر برنامه حسابرسی

عبدالمهدی انصاری; حسین شفیعی. "بررسی تاثیر متغیرهای حسابرسی داخلی بر برنامه حسابرسی". بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی, 16, 4, 1388, -. ×

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تأثیر ...

بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران . استاد راهنما. دکتر مهدی زینالی . تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب

بررسی تاثیر متغیرهای حسابرسی داخلی بر برنامه حسابرسی

عبدالمهدی انصاری; حسین شفیعی. "بررسی تاثیر متغیرهای حسابرسی داخلی بر برنامه حسابرسی". بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی, 16, 4, 1388, -. ×

دانلود مقاله در مورد بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای ...

مقدمه:قضاوت فرایندی است که در آن افراد درباره جنبه های مربوط به مسأله مورد تصمیم گیری فکر و اظهار نظر می کنند. تصمیم گیری های اشتباه، اغلب ناشی از اشتباه در قضاوتهاست. بنابراین، برای بهبود تصمیم گیری ها باید اشتباهات در ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی حرکات اصلاحی بر ناهنجاریهای ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

بررسی تاثیر متغیرهای حسابرسی داخلی بر برنامه حسابرسی

عبدالمهدی انصاری; حسین شفیعی. "بررسی تاثیر متغیرهای حسابرسی داخلی بر برنامه حسابرسی". بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی, 16, 4, 1388, -. ×

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد ریسک جمعی

پایان نامه بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران ... مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی چکیده هدف از این پژوهش بررسی تاثیر جو تیمی ...

خرید اینترنتی فایل پایان نامه فرایند ارزبایی خطر توسط واحد ...

پایان نامه بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی حرکات اصلاحی بر ناهنجاریهای ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

بررسی تاثیر متغیرهای حسابرسی داخلی بر برنامه حسابرسی

عبدالمهدی انصاری; حسین شفیعی. "بررسی تاثیر متغیرهای حسابرسی داخلی بر برنامه حسابرسی". بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی, 16, 4, 1388, -. ×

پایان نامه درباره بررسی جرم جعل اسناد هویتی در حقوق ایران ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

موارد ارزيـابی فرآينـدهای حسابرسی داخلی و مستقل

انجمن حسابداران خبره آمریکا (aicpa) وکمیسیون بورس اوراق بهادار (sec) اعضاء را ملزم میکند که در ارتباط با کمیته حسابرسی کل حق الزحمه دریافتی طی سال از شرکت در ارتباط با خدمات مشاوره ای، مشتمل بر ...

پایان نامه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد درشته ...

پایان نامه بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران ... در تعیین توانایی سیستم کنترل داخلی واحدها در محیط کنترلی قبل از تدوین ...

پایان نامه ارشد حسابداری : اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری

بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران.

سوالات و پاسخنامه تستی کنکور ارشد مکانیک بیوسیستم سال 81 تا 96

تحقیق مطالعات دانشکده معماری - طراحی معماری

دانلود کتاب مدیریت شهری احمد سعیدنیا

دانلود پاورپوینت فصل دهم علوم تجربی پایه نهم نگاهی به فضا

سوالات و پاسخنامه تستی کنکور ارشد مکانیک بیوسیستم سال 81 تا 96بهبود عملکرد روش MSOGI FLL در تشخیص فرکانس شبکه تحت شرایط اتصال کوتاه

بررسی انواع موتورهای الکتریکی تکفاز