دانلود رایگان


بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 115 صفحه چکیده مديران مالي شركتها با انتخاب ميزان بدهي (علي الخصوص بدهي هاي بلند مدت) در سبد دارايي هاي خويش نه تنها بصورت داخلي بر عملكرد شركت خويش تأثيرگذارند بلكه اين نسبت

دانلود رایگان بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهراننوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 115 صفحه چکیدهمديران مالي شركتها با انتخاب ميزان بدهي (علي الخصوص بدهي هاي بلند مدت) در سبد دارايي هاي خويش نه تنها بصورت داخلي بر عملكرد شركت خويش تأثيرگذارند بلكه اين نسبت (كه ساختار سرمايه يا با كمي اغماض اهرم مالي يا ساختار مالي ناميده مي شود) بر روي سرمايه گذاران خارج از شركت نيز موثر است. در حقيقت انتخاب ساختار سرمايه، به دو طريق بر ارزش شركت و ريسك مالي شركت اثر گذار است. از يك سو، ميزان وام يا بدهي هاي بلند مدت در سبد دارايي يك شركت مي تواند به فرصتهاي سودآوري خوبي براي شركت بدل شود خصوصاً در شرايطي كه وام با هزينه پايين تدارك ديده شده باشد.با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون¬های فرضیه اول و دوم، می توان به این نتیجه رسید که عدم انعطاف پذیری هزينه ها توانسته است بر ساختار سرمایه شرکت ها تاثیر گذار باشد. آنچه که مورد اهمیت است، تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه بر اهرم مالی مبتنی بر قیمت دفتری بیشتر از اهرم مالی مبتنی بر قیمت بازار است. این بحث با نتایج مطالعات کشورهای خارجی(کلارا و دیگران ۲۰۰۸ ) همسو است و به صورت غیر مستقیم تایید کننده نتایج تحقیق كردستاني و مرتضوی (۱۳۹۱) می باشد. در خصوص فرضیه سوم و چهارم با توجه به اینکه متغیر مستقل (اندازه شرکت) می تواند بر روش های تامین مالی تاثیر گذار باشد این رابطه (بین اندازه شرکت و اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری رابطه معنی داری وجود دارد) می تواند از قبل حدس زده شود. بر اساس مبانی نظری این اندازه شرکت است که می تواند بر قابلیت اعتماد سازی تاثیرگذار باشد. در نهایت ساختار سرمایه متاثر از متغیرهای متعددی مانند اندازه شرکت خواهد بود. با توجه به نتایج آزمون فرضیه سوم و چهارم، این اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری است که توانسته است رابطه قویتری با اندازه شرکت داشته باشد. به عبارت ساده تر این اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری است که بیشتر می تواند متاثر از اندازه شرکت باشد. این نتایج همسو با تحقیقات مشابه داخلی (سینایی، رضاییان، ۱۳۹۱) و خارجی (ﺭﺍﺟﺎﻥ ﻭ ﺯﻳﻨﮕﻠﺲ(۱۹۹۵) ﻭ ﺑﻮﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺒﻮﻟﺖ(۲۰۰۰)) است. در خصوص نتایج فرضیات پنجم و ششم، زمانی که متغیر مستقل (سودآوری) در حوزه سود و درآمد باشد و متغیر وابسته در حوزه سرمایه و تامین مالی، چنانچه معیار اندازه گیری ساختار سرمایه اهرم مالی گردد، این انتظار می رود که رابطه عکس مشاهده گردد. نتایج بدست آمده نیز گویای این مهم است که ساختار سرمایه وقتی توسط بدهی ها ارزیابی می گردد، سودآوری شرکت رابطه عکس با این امر نشان می دهد. فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده 1فصل اول: کلیات تحقیق۱-۱- مقدمه 2۱-۲- تشریح و بیان موضوع 3۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق 5۱-۴- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق 5۱-۵- اهداف تحقيق 6۱-۵-۱- اهداف اصلی تحقیق 6۱-۵-۲- هداف ویژه 6۱-۵-۳- اهداف کاربردي تحقيق 6۱-۶- سؤالات تحقیق 6۱-۷- فرضيه‏هاي تحقیق 7۱-۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی 7۱-۸-۱- اهرم مالی 7۱-۸-۲- اندازه شرکت 7۱-۹- روش شناسی تحقیق 8۱-۹-۱- شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء 8۱-۹-۲- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها 8۱-۹-۳- شرح کامل روش گردآوري داده‏ها 10۱-۱۰- جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه 10۱-۱۱- ساختار کلی تحقیق 10فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق۲-۱- مقدمه 11۲-۲- هزینه ها 12۲-۲-۱- مديريت هزينه 12۲-۲-۲- ماهیت هزینهها 15۲-۲-۳- طبقه بندی کلی هزینهها 16۲-۲-۲-۱- هزینههای تولیدی 17۲-۲-۲-۲- هزینه غیر تولید 17۲-۲-۴- رفتار هزینه 18۲-۲-۵- مفروضات اصلی الگوی رفتار هزینه 18۲-۲-۶- انواع دیدگاهها درباره رفتار هزینه 19۲-۲-۷- چسبندگی هزینه ها 20۲-۲-۸- تاثیر چسبندگی هزینه بر پیشبینی تحلیلگران 21۲-۲-۹- اهمیت چسبندگی هزینه در روشهای تحلیل حسابرسی 22۲-۲-۱۰- دلایل چسبندگی هزینهها 23۲-۲-۱۰-۱- انگیزههای شخصی مدیران 23۲-۲-۱۰-۲- تصمیمات سنجیده مدیران 23۲-۲-۱۱- عوامل موثر بر چسبندگی هزینه 24۲-۲-۱۱-۱- پیشبینی مدیریت 24۲-۲-۱۱-۲- شرایط اقتصادی 24۲-۲-۱۱-۳- ویژگیهای شرکت 24۲-۲-۱۱-۴- طرح های پاداش مدیران و چسبندگی هزینه ها 25۲-۲-۱۲- عدم انعطاف پذیری هزینه ها 26۲-۳- مبانی نظری ساختار سرمایه 27۲-۳-۱- نظريه هاي مرتبط با ساختار سرمايه 30۲-۳-۱-۱- روﯾﮑﺮد ﺳﻨﺘﯽ 30۲-۳-۱-۱- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﻮدﯾﻠﯿﺎﻧﯽ و ﻣﯿﻠﺮ 31۲-۳-۱-۳- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن 32۲-۳-۱-۴- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن اﯾﺴﺘﺎ 33۲-۳-۱-۵- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن ﭘﻮﯾﺎ 34۲-۳-۱-۶- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ 36۲-۳-۱-۶-۱- ﻣﺨﺎﻟﻒﮔﺰﯾﻨﯽ 38۲-۳-۱-۶-۱- نظریۀ نمایندگی 39۲-۳-۱-۷- نظریه علامت دهندگی 40۲-۳-۲- هزينه سرمايه 41۲-۳-۲-۱- محاسبه هزينه اقلام خاص سرمايه 42۲-۳-۲-۲- هزينه سرمايه سهام عادي 43۲-۳-۲-۳- عوامل موثر بر هزينه سرمايه 44۲-۳-۲-۳-۱- عوامل خارجی موثر بر هزينه سرمايه 44۲-۳-۲-۳-۲- عوامل داخلی موثر بر هزينه سرمايه 45۲-۳-۲-۳-۲-۱- کيفيت اطلاعات 45۲-۳-۲-۳-۲-۲- سياست تقسيم سود 45۲-۳-۲-۳-۲-۳- سطح افشا 45۲-۳-۲-۳-۲-۴- اندازه شرکت 46۲-۳-۲-۳-۲-۵- نوع صنعت 47۲-۳-۲-۳-۲-۶- نسبت بدهي 49۲-۳-۲-۳-۲-۷- نوع فعاليت شركت 49۲-۳-۲-۳-۲-۸- رشد سود 50۲-۳-۲-۳-۲-۹- نقدينگي 50۲-۴- پیشینه تحقیق 50۲-۴-۱- پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور 51۲-۴-۲- پژوهشها داخلی 54فصل سوم: روش‌ شناسی تحقیق۳-۱- مقدمه 56۳-۲- فرضيه‌هاي تحقيق 57۳-۳- تبديل فرضيه هاي پژوهشي به آماري 57۳-۴- روش تحقيق 58۳-۴-۱- قلمرو موضوعی تحقیق 59۳-۴-۱-۱- قلمرو زمانی تحقیق 59۳-۴-۱-۲- قلمرو مکانی تحقیق 59۳-۵- گردآوري دادهها 59۳-۶- جامعه آماري 60۳-۷- نحوهی انتخاب نمونه آماري 60۳-۸- روشهاي تجزيه و تحليل اطلاعات وآزمون فرضيهها 61۳-۹- آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون 62۳-۱۰- خلاصه فصل 63فصل چهارم: تجزيه وتحلیل داده‌ها۴-۱- مقدمه 64۴-۲-آمار توصیفی 65۴-۳- آزمون نرمال بودن داده‌های وابسته 65۴-۳-۱- آزمون نرمال بودن برای اهرم مالی دفتری 66۴-۳-۲- آزمون نرمال بودن برای اهرم مالی بازار 67۴-۳-۳- آزمون نرمال بودن برای عدم انعطاف پذیری هزینه ها 68۴-۳-۴- آزمون نرمال بودن برای سودآوری 70۴-۳-۵- آزمون نرمال بودن برای اندازه شرکت 72۴-۳-۶- آزمون نرمال بودن برای متغیر کنترلی (MTB) 73۴-۳-۷- آزمون نرمال بودن برای متغیر کنترلی (Tang) 75۴-۴- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها 77۴-۴-۱- آزمون فرضيه اول، سوم و پنجم تحقیق (مدل اول) 77۴-۴-۲- آزمون فرضيه دوم، چهارم و ششم (مدل دوم) 81۴-۵- خلاصه‌ فصل 85فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها۵-۱- مقدمه 87۵-۲- خلاصه نتایج حاصل از پژوهش 88۵-۲-۱- خلاصه نتایج حاصل از مطالعات نظری 88۵-۲-۲- خلاصه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها 90۵-۲-۲-۱- نتايج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی اول 90۵-۲-۲-۲- نتايج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی دوم: 90۵-۲-۲-۳- نتايج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی سوم 91۵-۲-۲-۴- نتايج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی چهارم 91۵-۲-۲-۵- نتايج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی پنجم 91۵-۲-۲-۶- نتايج حاصل از آزمون فرضیه فرعی ششم 91۵-۳- نتيجه‌گيري 92۵-۴- محدودیتهای تحقیق 93۵-۵- پیشنهادات تحقیق 94۵-۵-۱- پیشنهادات کاربردی 94۵-۵-۲- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 94فهرست منابع 96ﻣﻨﺎﺑﻊ فارسی 96منابع لاتین 97چکیده انگلیسی 100

بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران


تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها


ساختار سرمایه


بورس اوراق بهادارتهران


انعطاف پذیری هزینه


سرمایه


بورس


بورس اوراق بهادار تهران


سهامبررسی


تاثیر


عدم


انعطاف


پذیری


هزینه


ها


و


ساختار


سرمایه


در


بورس


اوراق


بهادارتهران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه در مورد قضیه مالی :: بانک مقالات و پایان نامه ها

بانک مقالات و پایان نامه ها نقد و بررسی متون پایان نامه ها به صورت تخصصی ... پایان نامه رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران ... عنوان : رابطه ی بین ...

بررسی نقش میانجی عدم تقارن اطلاعاتی در تبیین رابطه بین ...

در این پژوهش، نقش میانجی عدم تقارن اطلاعاتی در تبیین رابطة بین کیفیت حسابرسی و سیاست‏های تأمین مالی با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری بررسی می‏شود. برای دست‏یابی به اهداف پژوهش، 99 شرکت از بین شرکت‏های پذیرفته‏شده ...

رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه در ...

بانک مقالات و پایان نامه ها نقد و بررسی متون پایان نامه ها به صورت تخصصی ... رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران ...

بازارهای خارج از بورس

۴ - مقررات سخت و دست و پاگیر، برقراری الزامات پذیرشی دشوار از سوی بورس‌ها و انعطاف‌پذیری بازار خارج از بورس در این زمینه‌ها. ۵ - عدم انعطاف‌پذیری بورس در برآورده کردن تمامی نیازها و سلایق ...

پروژه ، پایان نامه درباره هزینه سرمایه

پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار بازار وهزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامیواحد رشتدانشکده مدیریت و حسابداریگروه ...

بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در ...

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 106 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است ...

پروپوزال بررسی عوامل موثر بر کارایی سرمایه گذاری با توجه ...

پروپوزال بررسی عوامل موثر بر کارایی سرمایه گذاری با توجه به درجه انعطاف پذیری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تصمیم گیری درست در سطح بنگاه های اقتصادی ، مستلزم وجود اطلاعات مالی شفاف می باشد ...

پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۲۶ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ...

مقاله بررسی تأثیر قابلیت مقایسه صورتهاي مالی بر عدم تقارن ...

*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی تأثیر قابلیت مقایسه صورتهاي مالی بر عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام چکیده: هدف این پژوهش، بررسی تأثیر قابلیت مقایسه صورتهاي مالی بر عدم ...

بایگانی‌های هزینه سرمایه - دانلود پایان نامه ها

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران

بررسی نقش میانجی عدم تقارن اطلاعاتی در تبیین رابطه بین ...

در این پژوهش، نقش میانجی عدم تقارن اطلاعاتی در تبیین رابطة بین کیفیت حسابرسی و سیاست‏های تأمین مالی با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری بررسی می‏شود. برای دست‏یابی به اهداف پژوهش، 99 شرکت از بین شرکت‏های پذیرفته‏شده ...

پروژه مالی تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه تعداد صفحات ۱37 صفحه فرمت : DOCX دسته بندی پروژه مالی چکیده هدف از این تحقیق بررسی ارزش نهایی وجه نقد برای سرمایه گذاران و بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی با ساختار ...

پایان نامه بررسی رابطه ی بین شدت سرمایه و حاکمیت شرکتی در ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران

مهدی زینالی - iaut

بررسی تاثیر ترکیب هیئت مدیره و انعطاف پذیری مالی بر ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران : رضا ایمانی یامچی : استاد راهنما: 5

پروژه ، پایان نامه درباره هزینه سرمایه

پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار بازار وهزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامیواحد رشتدانشکده مدیریت و حسابداریگروه ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری ...

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی ...

بازارهای خارج از بورس

۴ - مقررات سخت و دست و پاگیر، برقراری الزامات پذیرشی دشوار از سوی بورس‌ها و انعطاف‌پذیری بازار خارج از بورس در این زمینه‌ها. ۵ - عدم انعطاف‌پذیری بورس در برآورده کردن تمامی نیازها و سلایق ...

راهبرد مدیریت مالی سال پنجم زمستان 1396 شماره 4 (پیاپی 19)

از این رو بررسی چسبندگی هزینه ها و عوامل مؤثر بر آن از اهمیت خاصی برخوردار است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1386 تا 1394 می باشد.

راهبرد مدیریت مالی سال پنجم زمستان 1396 شماره 4 (پیاپی 19)

از این رو بررسی چسبندگی هزینه ها و عوامل مؤثر بر آن از اهمیت خاصی برخوردار است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1386 تا 1394 می باشد.

بررسی تأثیر ظرفیت انعطاف‌پذیری و یادگیری سازمانی بر عملکرد ...

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه راهکارهایی برای افزایش عملکرد بازاریابی از طریق ایجاد نوآوری در محصول اجرا شده است. بدین منظور به بررسی تأثیر ظرفیت انعطاف‌پذیری و یادگیری سازمانی و نوآوری محصول بر عملکرد بازاریابی می ...

پایان نامه - بررسی تاثیر محدودیت های مالی و هزینه های ...

بررسی تاثیر محدودیت های مالی و هزینه های نمایندگی بر کارایی سرمایه گذاری این تحقیق بررسی تاثیر محدودیت های مالی و هزینه های نمایندگی بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران پرداخته است ...

بایگانی‌های هزینه سرمایه - دانلود پایان نامه ها

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری ...

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی ...

رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه در ...

بانک مقالات و پایان نامه ها نقد و بررسی متون پایان نامه ها به صورت تخصصی ... رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران ...

بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته ...

بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران دسته: حسابداری بازدید: 9 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 430 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 117 یکی از مباحثی که در ادبیات مالی مورد تحقیق و بحث ...

بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در ...

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 106 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است ...

دانلود پاورپوینت ایمنی و مهندسی بهداشت حرفه ای

ترجمه مقاله انگلیسی : الگوریتم لانه مورچگان مبتنی بر استراتژی تعادل بار در رایانش ابری

مقاله اعتبار امر مختوم كيفری در دعوی كيفری

سوالات آزمون زبان کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 85 تا 92 به همراه کلید سوالات

جزوه درس حقوق جزای اختصاصی 2 ( رشته حقوق دانشگاه پیام نور )

مقایسه ی تأثیر تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی بر توان بی هوازی ناجیان غریق

چگونه توانستم دانش آموزانم را با فعاليت هاي تكميلي به رسم هندسي علاقه مند كنم ؟

کد متلب برای تحلیل اجزای محدود ورق با المان های مثلثی سه گرهی (CST)

دانلود طرح توجیهی تولید و بسته بندی چیپس میوه جات در 71 صفحه - فایل WORD