دانلود رایگان


بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت جدیدالورود در بورس اوراق تهران - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 122 صفحه چكيده: پیش بینی سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در

دانلود رایگان بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهراننوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 122 صفحه چكيده:پیش بینی سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. از طرفی در محیط تجاری کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوری و شرایط مالی ، مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو بروز خطاها در برآوردهای حسابداری ،اجتناب ناپذیر است. این مسئله در مورد شرکتهای جدیدالورود به بورس ،به دلیل عدم سابقه معاملاتی و در نتیجه اطلاعات تاریخی اندک ، از اهمیت بیشتری برخوردار است و عدم تقارن اطلاعاتی نیز میان مدیران و سرمایه گذاران بالقوه ، در این شرکت ها بالااست . سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد خرید ، فروش یا نگهداری سهام ، به اطلاعاتی نظیر پیش بینی سود هر سهم که از سوی شرکت ها ارائه می شود اتکا می کنند . بنابراین دقت این پیش بینی که مبنای تصمیم گیری آن ها است حائز اهمیت است. در این پژوهش رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی شرکتهای تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی سال ورود به بورس و یکسال پس از ورود و حضور در بورس ، بر اساس داده های ۸۴ شرکت طی دوره زمانی ۱۳۸۲تا۱۳۸۷ بررسی شده است. نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نشان می دهد ، بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالورود ،درهر دو مقطع زمانی مورد مطالعه ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد و نوع صنعت نیز بر این رابطه تأثیر گذار است چكيده: 1مقدمه: 2فصل اول: كليات تحقیق۱-۱ مقدمه 4۲ ـ ۱ تاریخچه مطالعاتی 5۳ ـ ۱ بيان مسئله 6۴ ـ ۱ چارچوب نظري تحقيق 8۵ ـ ۱ اهميّت و ضرورت تحقيق 10۶ ـ ۱ اهداف تحقيق 10۷ـ ۱ حدود مطالعاتی 13۱-۷-۱قلمرو مكاني تحقيق 14۲-۷-۱قلمرو زماني تحقيق 14۳-۷-۱قلمرو موضوعي تحقيق 14۸ ـ ۱ فرضيه هاي تحقيق 14۹ ـ ۱ ـ تعريف واژهها و اصطلاحات 14فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق۱-۲ مقدمه 18۲ ـ ۲ بازار مالي 18۱ ـ ۲ ـ ۲ طبقه بندي بازارهاي مالي 19۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ بازار پول 19۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ بازار سرمايه 19۳ ـ ۲ سودمندي محتواي اطلاعاتي سود و واكنش بازار سرمايه 20۴ ـ ۲ پژوهش بال وبراون 22۵ ـ ۲ مفاهيم سود در حسابداري 22۶ ـ ۲ تاريخچه پيشبيني سود 24۷ ـ ۲ سود سهام پيشبيني شده 25۸ ـ ۲ اهميت سود سهام پيشبيني شده 26۹ ـ ۲ دقت پيشبيني سود در عرضه اوليه سهام 26۱۰ ـ ۲ روشهاي پيشبيني سود 27۱ ـ ۱۰ ـ ۲ مدل باكس ـ جنكينز 28۲ ـ ۱۰ ـ ۲ مدل گام زدن تصادفي 29۱۱ ـ ۲ بازده 30۱۲ ـ ۲ بازده تحقق يافته در مقابل بازده مورد انتظار 30۱ ـ ۱۲ ـ ۲ بازده تحقق يافته 31۲ ـ ۱۲ ـ ۲ بازده مورد انتظار 31۱۳ ـ ۲ اجزاي بازده 31۱ ـ ۱۳ ـ ۲ سود دريافتي 31۲ ـ ۱۳ ـ ۲ سود (زيان) سرمايه 31۱۴ ـ ۲ بازده غيرعادي سهام 32۱۵ ـ ۲ فرضيات مطرح شده در مورد بازده غير عادي كوتاه مدت در عرضه هاي اوليّه 35۱ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي 35۱ ـ ۱ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي مبتني بر مدل بارون 35۲ ـ ۱ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي مبتني بر مدل راك 36۲ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضيه علامت دهي 38۳ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضيات گرايشات و علائق زودگذر 39۴ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضيه عكس العمل بيش از اندازه سرمايهگذاران 40۵ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضيه حباب سفته بازي و فرضيه بازارهاي سهام داغ 41۱۶ ـ ۲ تطبيق نظريه ها و تئوريهاي بازده غير عادي كوتاه مدت در بورس ايران 42۱۷ ـ ۲ پيشينه تحقيق 43۱ ـ ۱۷ ـ ۲ تحقيقات خارجي 43۲ ـ ۱۷ ـ ۲ تحقيقات داخلي 46فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق۱-۳ مقدمه 49۲ ـ ۳ ـ روش تحقيق 49۳ ـ ۳ ـ جامعه مطالعاتي و نمونه آماري 50۴-۳ مدل تحقيق و شيوه اندازهگيري متغيرها 51۵ ـ ۳ ـ روش و ابزار گردآوري دادهها 54۶ ـ ۳ ـ روش تجزيه و تحليل دادهها 54۱ ـ ۶ ـ ۳ ـ تحليل همبستگي پيرسون و رگرسيون ساده خطي 55۷ ـ ۳ ـ اعتبار دروني و بروني پژوهش 59فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها۱-۴ مقدمه‏ 62۲ ـ ۴شاخص هاي توصيفي متغيرها 62۳ ـ ۴روش آزمون فرضيه هاي تحقيق 66۴ ـ ۴ تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق 66۵ ـ ۴بررسي فرض نرمال بودن متغيرها 67۶ـ ۴خلاصه تجزيه و تحليل فرضيه ها به تفكيك 68۱ـ ۶ـ۴تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي اول: 68۱ ـ۱ـ ۶ـ ۴تجزيه و تحليل آزمون فرضيه اصلي اول در حضور متغيرهاي كنترل 71۲ ـ ۶ ـ ۴تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي دوم: 77۱ـ۲ـ۶ـ۴تجزيه و تحليل آزمون فرضيه اصلي دوم در حضور متغيرهاي كنترل 81۳ـ۶ـ۴تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه فرعي 86فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات۱-۵ مقدمه 89۲ ـ ۵ ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها طبق شرايط متغيرها 90۱ ـ ۲ ـ ۵ نتايج فرضيه اصلي اول 90۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۵ نتايج فرضيه اصلي اول در حضور متغيرهاي كنترل 90۲ـ ۲ـ۵ نتايج فرضيه اصلي دوم 91۱ـ۲ـ ۲ـ۵ نتايج فرضيه اصلي دوم در حضور متغيرهاي كنترل 91۳ـ۲ـ ۵ نتايج فرضيه فرعي 92۳ـ۵ نتيجه گيري كلي تحقيق 92۴ـ۵ پيشنهادها 92۱ـ۴ـ۵ پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي فرضيات پژوهش 93۲ـ۴ـ۵ پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي كلي پژوهش 93۳ـ۴ـ۵ پيشنهادهايي براي پژوهشهاي آتي 93۵ـ ۵محدوديتهاي تحقيق 94پیوست هاپیوست الف:جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری 96منابع و ماخذمنابع فارسي: 100منابع لاتین: 103منابع اینترنتی : 106چکیده لاتین 107

پیش بینی سود هر سهم


بازده غیر عادی سهام


شرکت های جدیدالورود


بورس اوراق بهادار تهران


پیش بینی سود


سهام


بورس


اوراق بهادار


بورس اوراق بهادار


تهران


پایان نامه ارشد حسابداریبررسی


ارتباط


بین


خطای


پیش


بینی


سود


هر


سهم


و


بازده


غیر


عادی


سهام


شرکت


جدیدالورود


در


بورس


اوراق


تهران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


حل مسئله عبور از رودخانه در زبان c++

نقشه اتوکد منطقه 11 تهران با جزئیات کامل با فرمت DWG

دانلود نمونه سوال امتحان پايان ترم "هیدرولیک پیشرفته "

جنون و راهکارهای پیشگیری از حالت خطرناک در فقه و اصول

دانلود نقشه اتوکد شهر لاهیجان با جزئیات کامل با فرمت DWG

دانلود پاورپوینت بررسی بیوتکنولوژی اصلاح گیاهان

دانلود مقاله ترجمه شده رایگان درباره نوسان و ناپایداری پارامتریک صفحات ساخته شده از مواد هدفمند

پایان نامه نقش دولت در توسعه آموزش رايگان

بررسی رفتار خاک به روش لرزه نگاری

دانلود نمونه نقشه های کامل خانه روستائی