دانلود رایگان


بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های بورس تهران - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 104 صفحه چکیده: در قرن حاضر شدت رقابت و پيچيدگي ها و عدم اطمينان هاي ناشي از آن موجب شده است تا مديريت شركت ها نسبت به صرف منابع ما

دانلود رایگان بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراننوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 104 صفحه چکیده:در قرن حاضر شدت رقابت و پيچيدگي ها و عدم اطمينان هاي ناشي از آن موجب شده است تا مديريت شركت ها نسبت به صرف منابع مالي و غيرمالي خود حساس تر باشند و تمام سعي شان اين است كه منابع را در جايي صرف كنند كه براي شركت ايجاد ارزش كند. يكي از فعاليت هايي كه براي شركت ها ارزش ايجاد مي كند، فعاليت هاي بازاريابي و تبلیغات است. با توجه به اهمیت تبلیغات و بازاریابی در عرصه رقابت بازار محصول و رابطه ای که می تواند با میزان فروش شرکت ها داشته باشد، هدف این پژوهش نیز بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری آن شامل داده¬های ۸۰ شرکت برای دوره ۸ ساله(۱۳۸۴-۱۳۹۱) است. از تحليل هاي آماري رگرسيون خطي چند متغيره براي آزمون فرضيه¬هاي این پژوهش در سطح خطای ۵% استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین هزینه تبلیغات و فروش رابطه مثبتی وجود دارد و هنگامی که هزینه های تبلیغاتی افزایش می یابند، فروش نیز افزایش می یابد. همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهد که هنگامی که رقابت در بازار محصول افزایش می یابد، تاثیر هزینه های تبلیغاتی در فروش نیز افزایش می یابد.واژگان کلیدی: رقابت بازار محصول، تمرکز بازار، تبلیغات، فروش. فهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول: کلیات تحقیق 1۱-۱- مقدمه 1۱-۲- شرح و بیان مسأله 2۱-۳- اهداف انجام تحقیق 3۱-۴- ضرورت انجام تحقیق 4۱-۵- فرضیه های تحقیق 4۱-۶- روش انجام تحقیق 4۱-۷- جامعه آماری و روش نمونه گیری 5۱-۸- روش گردآوری اطلاعات 5۱-۹- قلمرو تحقیق 5۱-۱۰- روش تجزيه و تحليل اطلاعات 5۱-۱۱- تعریف واژه ها و اصطلاحات 7۱-۱۲- خلاصه فصل 8فصل دوم: ادبیات و پیشینه موضوع تحقیق 9۲-۱- مقدمه 9۲-۲- مفاهیم مرتبط به بازار محصول 10۲-۲-۱- ساختار بازار 10۲-۲-۲- انواع بازار از نظر درجه رقابت 10۲-۲-۲-۱- بازار رقابت کامل 10۲-۲-۲-۲- بازار انحصار کامل 11۲-۲-۲-۳- بازار انحصار چند جانبه 12۲-۲-۲-۴- رقابت کورنو 13۲-۲-۲-۵- رقابت برتراند 13۲-۲-۲-۶- وضعیت تبانی در بازار چند قطبی 14۲-۲-۲-۷- وضعیت رهبر و پیرو 14۲-۲-۲-۸- وضعیت جنگ قیمت 14۲-۲-۳- بازار رقابت انحصاری 14۲-۲-۴- تمرکز بازار 15۲-۲-۵- قدرت بازار 16۲-۲-۶- شاخص‌های قدرت بازار 17۲-۲-۶-۱- شاخص لرنر 17۲-۲-۶-۲-شاخص هر فیندال- هیرشمن 17۲-۲-۶-۳- کیو توبین 18۲-۲-۶-۴- شاخص بون 19۲-۲-۷- جايگاه رقابتي محصول 20۲-۲-۷-۱- استراتژي وخط مشي تعيين جايگاه 22۲-۲-۷-۲- تجزيه و تحليل و تعيين جايگاه رقابتي محصول 22۲-۳- تبليغات 23۲-۳-۱- مفاهيم و تعاريف تبليغات 24۲-۳-۲- تبليغات و بازاريابي 26۲-۳-۳- ارتباط بين رفتار خريدار، بازارايابي و تبليغات 27۲-۳-۴- مخارج تبلیغات و ارزش بازار 29۲-۳-۵- تأثير تبليغات بر ارزش ويژه نام و نشان تجاري 33۲-۳-۶- تبليغ اينترنتي 37۲-۳-۶-۱- روش هاي تبليغ اينترنتي 38۲-۳-۷- نگرش نسبت به تبليغات 39۲-۳-۸- بازدهی بازاریابی و تبلیغات 39۲-۳-۹- شدت تبلیغات و سودآوري 40۲-۳-۹-۱- شدت تبلیغات و فروش 41۲-۳-۱۰- روش هاي ارزیابی اثربخشی تبلیغات 41۲-۳-۱۰-۱- سلسه مراتب تأثیرات 42۲-۳-۱۰-۲-تشریح و طبقه بندي متغیرهاي تبلیغات در سلسله مراتب تأثیرات 42۲-۴- ادبيات نظري تبليغات، تمركز و سودآوري 43۲-۵- مروري بر پژوهش¬هاي پيشين 48۲-۵-۱- پژوهش هاي خارجي 48۲-۵-۲-پژوهشهاي داخلي 50فصل سوم: روش اجرای پژوهش 53۳-۱- مقدمه 53۳-۲- نوع پژوهش 54۳-۳- فرضیه‌های پژوهش 54۳-۴- جامعه و نمونه آماری پژوهش 54۳-۵- قلمرو پژوهش 54۳-۶- روش جمع‌آوری اطلاعات 55۳-۷- الگو و سنجش متغیرهای پژوهش 55۳-۷-۱- الگوی پژوهش 55۳-۸- متغیرهای پژوهش و معیارهای سنجش آن‌ها 57۳-۹- آزمون‌های آماری مورد استفاده در این پژوهش 59۳-۹-۱- آزمون مانایی 60۳-۹-۲- آزمون F لیمر 61۳-۹-۳- آزمون هاسمن 62۳-۱۰- فروض مدل رگرسیون خطی 62۳-۱۰-۱- ناهمسانی واریانس 63۳-۱۰-۲- عدم وجود خود همبستگی، بین اجزا اخلال 63۳-۱۱- خلاصه فصل 64فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه یافته ها 65۴-۱- مقدمه 65۴-۲- آمار توصیفی 66۴-۳- مفروضات مدل رگرسیون 67۴-۳-۱- آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده ها 67۴-۳-۲- آزمون عدم ناهمساني واريانس باقیمانده ها 68۴-۴-آزمون مانايي متغيرها 68۴-۵- آزمون فرضیات 68۴-۵- ۱- آزمون فرضیه اول 68۴-۵-۱-۱- تعیین نوع داده های ترکیبی 69۴-۵-۱-۲-مفروضات مدل رگرسیون 69۴-۵-۱-۳-آزمون مانایی متغیرها 70۴-۵- ۲- آزمون فرضیه دوم 71۴-۶- خلاصه فصل 73فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 74۵-۱- مقدمه 74۵-۲- نتیجه گیری 75۵-۳- محدودیت‌های پژوهش 75۵-۴- پیشنهادهای پژوهشی 76۵-۴-۱- پیشنهاد‌های مبتنی بر نتایج پژوهش 76۵-۴-۲- پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی 77۵-۵- خلاصه فصل 78منابع 79

بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول


رابطه بین هزینه تبلیغات


هزینه فروش


بورس اوراق بهادار تهران


اثر تعدیلی رقابت


هزینه تبلیغات


هزینه فروش


بورس


بورس اوراق بهادار


سهام


تهران


پایان نامه ارشد حسابداریبررسی


اثر


تعدیلی


رقابت


در


بازار


محصول


بر


رابطه


بین


هزینه


تبلیغات


و


فروش


در


شرکت


های


بورس


تهران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان ...

بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شركت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهراندانلود کامل فایللینک منبع و پست :بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شركت های پذیرفته شده ...

احمد نبی زاده - دانشگاه خوارزمی

ارزیابی میزان اثرگذاری هزینه های تبلیغات بر سودآوری بانکهای خصوصی ... بررسی اثر شدت رقابت در بازار محصول به تغییرات قیمت سهام در بازار بورس ایران مطالعه موردی صنعت سیمان ... شرکت بورس تهران.

خسرو منطقی - دانشگاه خوارزمی

بررسی اثر تعدیلی محدودیت مالی بر ارتباط بین مدیریت جریان نقدی وعملکرد مالی:شواهد تجربی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول بر رابطه بین ...

سیدعلی واعظ - rms.scu.ac.ir

بررسی تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه بین اجتناب از مالیات و خطر سقوط آتی قیمت سهام شركت‌های دارویی و غیردارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ... تاثیر رقابت در بازار محصول بر ...

خسرو منطقی - دانشگاه خوارزمی

بررسی اثر تعدیلی محدودیت مالی بر ارتباط بین مدیریت جریان نقدی وعملکرد مالی:شواهد تجربی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول بر رابطه بین ...

قدرت الله برزگر

در این پژوهش ، بررسی شده است که آیا رقابت در بازار محصول بر مدیریت سود اثر می گذارد .بنابراین، هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود است.

احمد نبی زاده - دانشگاه خوارزمی

ارزیابی میزان اثرگذاری هزینه های تبلیغات بر سودآوری بانکهای خصوصی ... بررسی اثر شدت رقابت در بازار محصول به تغییرات قیمت سهام در بازار بورس ایران مطالعه موردی صنعت سیمان ... شرکت بورس تهران.

عوامل موثر بر بازده سرمایه گذاری

موضوع پایان نامه. برخی از موضوعات مالی : • بررسی عوامل تعیین کننده بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بازار سرمایه ایران • بررسی مقایسه ای رتبه بندی شرکتهای درج شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس نسبتهای ...

رابطه رقابت بازار محصول و حق‌الزحمه‌ی حسابرس مستقل

هدف این پژوهش، بررسی رابطه رقابت بازار محصول با حق الزحمه‌ی حسابرسی مستقل صورت‌های مالی است. به همین منظور، داده‌های مالی 72 شرکت‌ پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران با استفاده از الگوی رگرسیونی داده‌های تابلویی ...

اثر تعدیل‌کنندگی کیفیت حسابرسی بر تمایلات سرمایه‎گذاران در ...

مطالعات متعددی در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر تصمیمات سرمایه‌گذاران در بازار پرداخته‌اند؛ اما سمت و سوی بیشتر این مطالعات صرفا بر اصل عقلایی بودن عامل‌های اقتصادی و مستندسازی رابطۀ بین ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد β 1 il

پایان نامه بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...

بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر عملکرد مالی با تعدیل ...

هدف: در دنیای پرتلاطم رقابتی امروز، کسب و حفظ مزیت رقابتی شرط بقا و عملکرد بالای شرکت‌های مختلف تولیدی و خدماتی است. در این زمینه اطلاعات افشاشده به‌‌منزلۀ بخشی از سازوکارهای کنترلی، مدیران شرکت‌ها را ترغیب می‌کند ...

رابطه رقابت بازار محصول و حق‌الزحمه‌ی حسابرس مستقل

هدف این پژوهش، بررسی رابطه رقابت بازار محصول با حق الزحمه‌ی حسابرسی مستقل صورت‌های مالی است. به همین منظور، داده‌های مالی 72 شرکت‌ پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران با استفاده از الگوی رگرسیونی داده‌های تابلویی ...

مقاله بررسی تأثیر رقابت بازار محصول بر رابطه بین ساختار ...

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر رقابت بازار محصول بر رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت (با استفاده از معیارهای تغییرات سود خالص، تغییرات سود عملیاتی و تغییرات رشد فروش) در شرکت های پذیرفته ...

احمد نبی زاده - دانشگاه خوارزمی

ارزیابی میزان اثرگذاری هزینه های تبلیغات بر سودآوری بانکهای خصوصی ... بررسی اثر شدت رقابت در بازار محصول به تغییرات قیمت سهام در بازار بورس ایران مطالعه موردی صنعت سیمان ... شرکت بورس تهران.

پایگاه داده و منابع علمی حسابداری

در این فایل داده های هزینه تبلیغات مربوط به 201 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1398 جمع آوری گردیده است. فرمت فایل: Excel لیست برخی از شرکت های فایل: آبادگران آبسال

بایگانی‌ها اقتصاد و حسابداری - گروه پژوهشی رساله نگار

بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 10,000 تومان

منابع پژوهشی اقتصاد و حسابداری - گروه پژوهشی رساله نگار

بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 10,000 تومان

روشهای رقابت در بازار

پ-دفاع بر اساس حمله متقابل : در شرایطی که رقیب درصدد است تا محصولی مشابه با محصول شرکت به بازار عرضه کند و با شرکت به رقابت بپردازد،می توان از هجوم و حمله متقابل برای دفاع استفاده کرد؛ یعنی ...

پایان نامه ارزیابی رابطه بین گردش فروش شرکت‌های پذیرفته ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش مدیریت بازرگانی عنوان : ارزیابی رابطه بین گردش فروش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ...

محدودیت مالی و رقابت در بازار محصول: نقش میانجی قیمت ...

تیموری‌جامی، یاسمن؛ شاهچرا، مهشید و علی حسن‌زاده. (1393). بررسی تأثیر عملکرد شرکت بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و رتبۀ نظام راهبری شرکتی. فصلنامۀ پژوهش‌های توسعۀ اقتصادی، 25-48.

بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر عملکرد مالی با تعدیل ...

هدف: در دنیای پرتلاطم رقابتی امروز، کسب و حفظ مزیت رقابتی شرط بقا و عملکرد بالای شرکت‌های مختلف تولیدی و خدماتی است. در این زمینه اطلاعات افشاشده به‌‌منزلۀ بخشی از سازوکارهای کنترلی، مدیران شرکت‌ها را ترغیب می‌کند ...

مقاله بررسی تاثیر ساز و کارهای رقابت در بازار محصول بر ...

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر بررسی رقابت در بازار محصول بر چسبندگی هزینه میباشد. برای این منظور اطلاعات مالی 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش حذف سیستماتیک طی ...

بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه ...

دانلود نمونه پروپوزال بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نمونه پروپوزال تکمیل شده و آماده رایگان مدیریت و روانشناسی و کامپیوتر و ...

بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان ...

بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شركت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهراندانلود کامل فایللینک منبع و پست :بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شركت های پذیرفته شده ...

پایان نامه بررسی ارتباط بین مدیریت موجودی کالا و مالکیت ...

این نتیجه خودبه­خود باعث می­گردد که باقی فرضیه ­های تحقیق مبنی بر اثر تعدیلی ویژگی­های هیئت مدیره بر ارتباط مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا نیز رد شود. ... بررسی رابطه بین رقابت در بازار ...

مجموعه مقالات رویداد شانزدهمین همایش ملی حسابداری

بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر رابطه‌ بین رقابت در بازار محصول و هزینه تأمین مالی با توجه به چرخه عمر شرکت‌ها: 125: تاثیر ارتباطات سیاسی بر بیش اطمینانی مدیریت با تاکید بر اجتناب ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار ...

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» که بطور کامل و جامع به این ...

عوامل موثر بر بازده سرمایه گذاری

موضوع پایان نامه. برخی از موضوعات مالی : • بررسی عوامل تعیین کننده بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بازار سرمایه ایران • بررسی مقایسه ای رتبه بندی شرکتهای درج شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس نسبتهای ...

پایان نامه بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه ...

پایان نامه بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پایان نامه برای اخذ درجۀ کارشناسی ارشد حسابداری (m. a.) کلیات تحقیق چکیده: در قرن حاضر ...

تحقیق بررسی سیاست تقسیم سود و سود سهام

دانلود تحقیق آماده با عنوان سیاست تقسیم سود و سود سهام در حجم 11 صفحه با فرمت word و قابلیت ویرایش، ویژه کار تحقیقی برای درس تصمیم گیری در مسائل مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

مقاله رقابت در بازار محصول | مقاله اثر رقابت در بازار ...

ترجمه مقاله درباره تاثیر رقابت در بازار محصول روی کیفیت سود آماده دانلود می باشد. در این مقاله اثر رقابت در بازار محصول بر روی كيفيت سود مورد بررسی قرار می گیرد.

اثر تعدیل‌کنندگی کیفیت حسابرسی بر تمایلات سرمایه‎گذاران در ...

مطالعات متعددی در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر تصمیمات سرمایه‌گذاران در بازار پرداخته‌اند؛ اما سمت و سوی بیشتر این مطالعات صرفا بر اصل عقلایی بودن عامل‌های اقتصادی و مستندسازی رابطۀ بین ...

بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول برکیفیت سود در شرکت

اقتصاد کشاورزی, دوره (10), شماره (4), سال (2017-2) , صفحات (55-79). عنوان : (بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول برکیفیت سود در شرکت های کشاورزی و صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )نویسندگان: مهدی صالحی, فرزانه ...

بررسی تأثیر رقابت بازار محصول بر رابطه بین تمرکز مالکیت و ...

(1398). 'بررسی تأثیر رقابت بازار محصول بر رابطه بین تمرکز مالکیت و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران', پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی, 11(42), pp. 229-256. ×

دانلود پاورپوینت وب کاوی Web Mining

دانلود گزارش آزمایشگاه مقاومت مصالح با جزئیات کامل و دقیق

بررسی قابلیت‌های تصویری نوشتار فارسی در خط‌نقاشی

دانلود پاورپوینت خصوصيات بافتی رئولوژيكی و ریزساختاری پنير تقلیدی حاوی اينولين

تحقیق حسابداری موجودی کالادانلود پاورپوینت عمارت مسعودیه

کارآموزی و پروژه اصول و روشهای اجرای ساختمانهای فلزی