دانلود رایگان


ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی - دانلود رایگاندانلود رایگان ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 179 صفحه چکیده اصول پذیرفته شده حسابداری در برخی از روشها انعطاف پذیری زیادی دارد که بطور بالقوه باعث می شود مدیران برآوردهای حسابداری را مبتنی بر قضاوت های شخصی خود انجا

دانلود رایگان ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدینوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 179 صفحه چکیدهاصول پذیرفته شده حسابداری در برخی از روشها انعطاف پذیری زیادی دارد که بطور بالقوه باعث می شود مدیران برآوردهای حسابداری را مبتنی بر قضاوت های شخصی خود انجام دهند. این انعطاف پذیری، ممکن است بر قابیلت اعتماد اقلام تعهدی و به تبع آن پایداری این اقلام در دوره های متوالی تاثیرگذار باشد. هدف اساسی پژوهش حاضر، ارزیابی مقایسه ای پایداری اقلام تعهدی با پایداری جریانات نقدی و بررسی واکنش سرمایه گذاران به آن در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. روش پژوهش، توصيفي و از نوع همبستگي مي باشد و فرضيه هاي پژوهش از طريق مدل هاي رگرسيوني چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. تعداد نمونه پژوهش ۱۲۰ شرکت می باشد که داده های آن برای سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته های حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد که ضریب پایداری اقلام تعهدی سود حسابداری جاری از ضریب پایداری جریان نقدی، کمتر است. در عین حال، مطابق با نتایج، ضریب پایداری اقلام تعهدی سود عملیاتی جاری نیز، از ضریب پایداری جریان نقدی، کمتر است. به بیان دیگر، جریان نقدی در گزارشات مالی شرکتهای نمونه آماری، پایدارتر بوده است. این یافته نشان دهنده این است که اقلام تعهدی در گزارشات مالی شرکتها، پایدار نبوده و احتمالا متاثر از راهبردهای گزارشگری مدیران باشد. علاوه بر این، نتایج حاصله نشان می دهد که بین ضریب پایداری اقلام تعهدی مالی با ضریب پایداری جریان نقدی، تفاوت وجود دارد. بدین ترتیب، می توان چنین استنباط نمود که جریان نقدی، بدلیل ماهیت واقعی بودن این جریانات، به طور بالقوه دارای پایداری است. کلمات کلیدی: پايدارياقلام تعهدی، پایداری جریان های نقدی، واکنش سرمایه گذاران، جریان وجوه نقد فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده 1فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱) مقدمه 3۱-۲) بیان مسئله 5۱-۳) اهمیت و ضرورت پژوهش 7۱-۴) اهداف پژوهش 8۱-۵) فرضیات پژوهش 8۱-۶) قلمرو پژوهش 9۱-۶-۱)قلمروموضوعی پژوهش 9۱-۶-۲) قلمروزمانی پژوهش 10۱-۶-۳)قلمرومکانی پژوهش 10۱-۷) تعریف واژگان پژوهش 10فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش۲-۱)مقدمه 13۲-۲) مبانی نظری 14۲-۲-۱)گفتار اول: اقلام تعهدی سود حسابداری 14۲-۲-۱-۱)حسابداری تعهدی 14۲-۲-۱-۲)مفهوم اقلام تعهدی 15۲-۲-۱-۳)اهمیت اقلام تعهدی سود حسابداری 16۲-۲-۱-۴)اقلام تعهدی سود حسابداری و نقش این اقلام درگزارشگری مالی 17۲-۲-۱-۵)کیفیت اقلام تعهدی 20۲-۲-۱-۶)اقلام تعهدی سود حسابداری و نقش آنها در بازده مورد انتظارسهامداران 21۲-۲-۳)گفتار دوم: ضریب پایداری اقلام تعهدی 23۲-۲-۳-۱)رابطه بین اقلام تعهدی و بازده سهام 23۲-۲-۳-۲)ضریب پایداری اقلام تعهدی سود حسابداری و پیامد های آن 24۲-۲-۳-۳)رابطه ی پایداری اقلام تعهدی وسودهای آتی 26۲-۲-۳-۴)مزایای اطلاعاتی سود حسابداری تعهدی 26۲-۲-۳-۵)اقلام تعهدی سود حسابداری ونقش آنها در نابه هنجاری واکنش بازار سرمایه 29۲-۲-۴)گفتار سوم: ضریب پایداری جریانهای نقدی 30۲-۲-۴-۱)وجه نقد و چارچوب نظری 30۲-۲-۴-۲)حرکت به سوی جریان های نقدی 32۲-۲-۴-۳)اهمیت جریان های نقدی 34۲-۲-۴-۴)جریان های نقدحاصل از عملیات واهمیت آن در واحدهای انتفاعی 35۲-۲-۴-۵)اهمیت جریان های نقدی وگزارشگری مالی 38۲-۲-۴-۶)اهمیت جریان های نقدی در شناسایی رویدادهای مالی واحدهای اقتصادی 39۲-۲-۴-۷)حساسیت جریان نقدی وجه نقد 40۲-۲-۴-۸)توانایی پیش بینی جریان های نقدی در واحد های انتفاعی 42۲-۲-۴-۹)ارتباط وجه نقد با سود 43۲-۲-۴-۱۰)ارتباط بین اهداف حسابداری و وجه نقد 44۲-۲-۵)گفتار چهارم: سود و پیش بینی سود آتی 45۲-۲-۵-۱)پیش بینی سود و استفاده کنندگان پیش بینی سود 45۲-۲-۵-۲)فواید پیش بینی سود برای سرمایه گذاران 47۲-۲-۵-۳)اطلاعات حسابداری و قابلیت پیش بینی آنها 48۲-۲-۵-۴)سود(کیفیت حسابداری)به عنوان وسیله ای برای پیش بینی 50۲-۲-۵-۵)قابلیت پیش بینی سود 50۲-۲-۵-۶)سودمندی ارقام حسابداری در پیش بینی رویدادهای آتی 52۲-۲-۵-۷)پیش بینی سود توسط تحلیل گران 54۲-۲-۵-۸)پیش بینی سود توسط مدیران 54۲-۲-۶)گفتار پنجم: سرمایه گذاران و واکنش های آنان 59۲-۲-۶-۱)واکنش بازار به اطلاعات مرتبط با سودگزارش شده 59۲-۲-۶-۲)دلایل واکنش های متفاوت بازار 60۲-۲-۶-۳)واکنش سرمایه گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی 71۲-۲-۶-۴)واکنش سرمایه گذاران به اقلام تعهدی خلاف قائد 72۲-۲-۶-۵)دلایل واکنش های نابه هنجار سرمایه گذاران مبتنی بر اقلام تعهدی 73۲-۲-۷) گفتارششم:ارتباط بین متغیرهاي اساسي پژوهش مبتني برمباني نظري 75۲-۲-۸)گفتار هفتم: پیشینه پژوهش 76۲-۲-۸-۱)پژوهش های انجام شده در خارج از کشور 76۲-۲-۸-۲)پژوهش های انجام شده در داخل کشور 83۲-۲-۹)خلاصه نتایج پژوهش 86۲-۲-۱۰)خلاصه فصل و مبنای نظری ارتباط بین متغیرها 86فصل سوم: روش شناسی پژوهش ۳-۱)مقدمه 91۳-۲)روش پژوهش 91۳-۳)جامعه آماری پژوهش 92۳-۴)حجم نمونه آماری 92۳-۵)فرضیه های پژوهش 93۳-۶)روش گرد آوری اطلاعات 94۳-۷)تعریف متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آنها 94۳-۷-۱)متغیرهای وابسته پژوهش 95۳-۷-۲)متغیرهای مستقل پژوهش 96۳-۸)مدل فرضیات 97۳-۸-۱)مدل فرضیه اول 97۳-۸-۲)مدل فرضیه های دوم تا چهارم 99۳-۹)تابع آماره (ملاک آزمون کننده) 100۳-۹-۱)تحلیل توصیفی داده ها 100۳-۹-۲)مزایای استفاده از داده های تابلویی 100۳-۹-۳)آزمون F لیمر(آماره فیشر) 102۳-۹-۴)آزمون تعیین اثرات ثابت یا تصادفی(آزمون هاسمن) 103۳-۹-۵)آزمون دوربین- واتسون (DW) 104۳-۹-۶)ضریب همبستگی پیرسون 106۳-۹-۷)مدل های رگرسیون 107۳-۹-۸)فرض های اساسی رگرسیون 108۳-۹-۹)آزمون معنی دار برای معادله رگرسیون 109۳-۹-۱۰)آزمون معنی دار بودن ضرایب 109فصل چهارم : تحلیل داده ها و یافته ها ۴-۱)مقدمه 111۴-۲)آمارتوصیفی متغییرهای پژوهش 111۴-۳)آزمون نرمال بودن توزیع متغییرهای وابسته پژوهش 113۴-۴)بررسی همبستگی میان متغییرهای پژوهش 114۴-۵)آماراستنباطی 116۴-۵-۱)آزمون فرضیه اول پژوهش 116۴-۵-۲)ازمون فرضیه های دوم تا چهارم پژوهش 119۴-۵-۲-۱)تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش 121۴-۵-۲-۲)تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم پژوهش 122۴-۵-۲-۳)تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم پژوهش 122فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها ۵-۱)مقدمه 125۵-۲)نتایج حاصل ازفرضیات 125۵-۲-۱)نتیجه آزمون فرضیه اول 125۵-۲-۲)نتیجه آزمون فرضیه دوم 127۵-۲-۳)نتیجه آزمون فرضیه سوم 128۵-۲-۴)نتیجه آزمون فرضیه چهارم 129۵-۳)پیشنهادهای برآمده ازنتایج پژوهش 130۵-۳-۱)پیشنهادهای کاربردی 130۵-۳-۲)پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 132۵-۴)محدودیت های پژوهش 132منابع وماخذ 134

ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی


ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری


اقلام تعهدی


ضریب پایداری جریان نقدی


جریان نقدی


ضریب پایداری


حسابداری


پایان نامه ارشد حسابداریارزیابی


مقایسه


ای


ضریب


پایداری


جنبه


های


مختلف


اقلام


تعهدی


باضریب


پایداری


جریان


نقدی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پیش نویس حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی

منابع پژوهشی اقتصاد و حسابداری - گروه پژوهشی رساله نگار

ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی 10,000 تومان اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره های قبل بر رفتار نامتقارن هزینه ها

بایگانی‌های سهام عادی - دانلود پایان نامه ها

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی

بایگانی‌های جریان نقدی - دانلود پایان نامه ها

ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی استادراهنما: دکتر بابک جمشیدی نوید تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب

بایگانی‌های مبنای تعهدی - دانلود پایان نامه ها

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی

دلايل كم كاري كاركنان در سازمانهاي مختلف|دی اُ

مشخصات فایل مورد نظر در مورد دلايل كم كاري كاركنان در سازمانهاي مختلف آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید. ⚡دانلود. فرمت فایل: ورد - Word

پیشینه ومبانی نظری تحقیق کیفیت اقلام تعهدی

پیشینه,ومبانی,نظری تحقیق,کیفیت,اقلام,تعهدی,,پیشینه ومبانی نظری تحقیق کیفیت اقلام تعهدی,فروشگاه دانلود فایل ،مقاله،پایان نامه و پروژه

پاورپوینت توليد در كلاس جهاني - سحا فایل

پاورپوینت ارزیابی خون ریزی های مغزی در mri 5,200 تومان مبانی نظری و پیشینه پژوهشی ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی

پایان نامه تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک دانشکده مدیریت، گروه حسابداری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری عنوان: تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی برای رعایت حریم ...

منابع پژوهشی اقتصاد و حسابداری - گروه پژوهشی رساله نگار

ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی 10,000 تومان اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره های قبل بر رفتار نامتقارن هزینه ها

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق : احساس و کنترل ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی; منابع پایان نامه و مقاله در مورد طلاق

دریافت موضوعات ارائه شده پروپوزال و پایان نامه رشته حسابداری

۲۳۴ . مقایسه توانایی جریان های نقدی و اقلام تعهدی در پیش بینی جریان های نقدی آتی. ۲۳۵ . ارزیابی ویژگی های کیفی سیستم اطلاعاتی حسابداری (مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی بندرامام) ۲۳۶ .

عناوین پایان نامه های رشته حسابداری | تهران رساله

ردیف لیست 775 عنوان پایان نامه حسابداری از سال 87 تا 89 سال دانشگاه 1 اثر اعتبار و استقلال حسابرسان بر بازارهای خدمات حسابرسی ۸۷ علامه طباطبایی 2 اثر انتخاب روش های حسابداری بر کیفیت سود ۸۷ علامه طباطبایی 3 اثر تورم بر ارزش ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: ارزیابی مقایسه ای ...

Posted on فوریه 5, 2016 فوریه 11, 2016 Author کاربر14 دیدگاه‌ها برای پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی بسته هستند

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: اندازه گیری منوساکاریدهای ...

جزئیات یک مقایسه بین ستون‌های کروماتوگرافی و محتوای hplc را می‌توان در مراجع یافت(60). ... ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی ...

پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی تأثیر انگیزه های مدیریت ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی

پیشینه ومبانی نظری تحقیق کیفیت اقلام تعهدی

پیشینه,ومبانی,نظری تحقیق,کیفیت,اقلام,تعهدی,,پیشینه ومبانی نظری تحقیق کیفیت اقلام تعهدی. سرویس سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ایران .

مبانی نظری و پیشینه پژوهش سرمایه رابطه ای

Jun 24, 2016 - ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی. استادراهنما: دکتر بابک ...

دلايل كم كاري كاركنان در سازمانهاي مختلف|دی اُ

مشخصات فایل مورد نظر در مورد دلايل كم كاري كاركنان در سازمانهاي مختلف آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید. ⚡دانلود. فرمت فایل: ورد - Word

پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی تأثیر انگیزه های مدیریت ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی

مدل سازی سیستم های هزینه یابی هدف بر اساس مناطق فازی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی

پاورپوینت توليد در كلاس جهاني - سحا فایل

پاورپوینت ارزیابی خون ریزی های مغزی در mri 5,200 تومان مبانی نظری و پیشینه پژوهشی ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری ...

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه ...

مطالعات تجربی حسابداری مالی - نمایه کلیدواژه ها

مطالعات تجربی حسابداری مالی (qjma) پایداری ریسک نقدشوندگی سهام و کیفیت سود [دوره 8، شماره 29، 1389، صفحه 1-37]; پایداری تحلیلی بر پایداری سود،جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی در مقیاس صنایع و شرکت‎ها [دوره 14، شماره 57، 1396، صفحه 49-72]

پاورپوینت فرایند ارزیابی عملکرد|دی اُ

فرایند ارزیابی عملکرد. عوامل محیطی تعیین کننده عملکرد. فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان. اهمیت وفواید ارزشیابی . فوائد ارزیابی . منابع ارزیابی عملکرد . دوره ارزیابی. ملاک های ارزیابی. جزییات بیشتر

پیشینه ومبانی نظری تحقیق کیفیت اقلام تعهدی

پیشینه,ومبانی,نظری تحقیق,کیفیت,اقلام,تعهدی,,پیشینه ومبانی نظری تحقیق کیفیت اقلام تعهدی,فروشگاه دانلود فایل ،مقاله،پایان نامه و پروژه

موضوعات ارائه شده پروپوزال و پایان نامه رشته حسابداری

۲۳۴ . مقایسه توانایی جریان های نقدی و اقلام تعهدی در پیش بینی جریان های نقدی آتی. ۲۳۵ . ارزیابی ویژگی های کیفی سیستم اطلاعاتی حسابداری (مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی بندرامام) ۲۳۶ .

پاورپوینت توقعات از فضاهای شهری - سحا فایل

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی 9,900 تومان

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد به ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد به موقع بودن. جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد به موقع بودن تعداد 100 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ها و پروژه های ...

ورود به سیستم یکپارچه ناد - سحا فایل

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی 9,900 تومان

دریافت موضوعات ارائه شده پروپوزال و پایان نامه رشته حسابداری

۲۳۴ . مقایسه توانایی جریان های نقدی و اقلام تعهدی در پیش بینی جریان های نقدی آتی. ۲۳۵ . ارزیابی ویژگی های کیفی سیستم اطلاعاتی حسابداری (مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی بندرامام) ۲۳۶ .

دانلود تحقیق بررسی ملزومات توسعه فناوري در ايران - دانلود ...

مبانی نظری:ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی زكات گامي‌ عملي‌ در تكوين‌ اقتصاد اسلامي‌‏ 30 ص

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد ...

پایان نامه ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی ... روش‌های سنتی ارزیابی پایداری شیب که معمولا بر پایه قضاوت‌های تجربی مانند مفهوم ضریب ...

دریافت موضوعات ارائه شده پروپوزال و پایان نامه رشته حسابداری

۲۳۴ . مقایسه توانایی جریان های نقدی و اقلام تعهدی در پیش بینی جریان های نقدی آتی. ۲۳۵ . ارزیابی ویژگی های کیفی سیستم اطلاعاتی حسابداری (مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی بندرامام) ۲۳۶ .

پروپوزال مدیریت ورزشی - رابطه سوء رفتاردانش اموزان وروشهای مدیریت کلاس های تربیت بدنی

آزمایشگاه ارزیابی کار و زمان

جامعه حسابداران رسمی ايران

پاورپوینت بررسی معماری مسجد ایاصوفیه

طراحی alu در max+ plus (مدار حساب،منطق،شیفت)

دانلود راهنمای امنیت فناوری اطلاعات

تحقیق تاثیر مبلمان شهری در نمای شهر

دانلود پاورپوینت توان های اقتصادی ایران درس 10 جغرافیای ایران پایه دهم

دانلود پایان نامه بررسی ارتكاب جرايم امنيتي از طريق مطبوعات

دانلود مقاله سيستم های ساخت و ساز خشك