دانلود رایگان


بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اوليه سهام در بورس اوراق بهادار تهران - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسي انواع ناهنجاري هاي مربوط به عرضه عمومي اوليه سهام در بورس اوراق بهادار تهران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 172 صفحه چكيده اصطلاح عرضه عمومی اولیه عبارت است از این که یک شرکت برای اولین بار در طول دوران فعالیت خود اقدام به عرضه سهام به عموم می نماید .در بورس های صاحب

دانلود رایگان پایان نامه بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اوليه سهام در بورس اوراق بهادار تهراننوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 172 صفحه چكيدهاصطلاح عرضه عمومی اولیه عبارت است از این که یک شرکت برای اولین بار در طول دوران فعالیت خود اقدام به عرضه سهام به عموم می نماید .در بورس های صاحب نام ، سالانه شرکت های زیادی برای اولین بار مبادرت به عرضه عمومی سهام خود می نمایند که در برخی موارد به ۳۰۰ – 400 مورد در سال نیز می رسد ؛ لیکن یکی از مسائلی که در این زمینه با آن روبه رو هستند ، ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام می باشد که به دلیل اهمیت آن ، موضوع پژوهش های بسیاری واقع شده است ؛ مهم ترین ناهنجاری های موجود در IPO " افت قیمت در بلند مدت ، ارزش گذاری زیر قیمت و عرضه های عمومی اولیه داغ " می باشند که به بیان ساده تر " بازده بلند مدت کمتر از بازده بازار ، بازده کوتاه مدت بالاتر از بازده بازار و بازار پر رونق " می باشند . با توجه به اين كه ارزش گذاری زیر قیمت و افت قيمت در بلند مدت ، رايج تر هستند لذا مورد توجه بسیاری از پژوهشگران واقع شده اند ؛ در تحقیق حاضر نیز دو ناهنجاري گفته شده مورد بررسي قرار خواهند گرفت .اين تحقيق به دنبال آن است تا به سئوالات ذيل پاسخ دهد : انواع ناهنجاری ها در ارتباط با اولین عرضه عمومی سهام چیست و به چه دلیل ایجاد می گردند ؟ آیا علت ایجاد ناهنجاری های موجود در بورس اوراق بهادار تهران در اولین عرضه عمومی سهام ، ارزش گذاری زیر قیمت واقعی است ؟ آیا علت ایجاد ناهنجاری های موجود در بورس اوراق بهادار تهران در اولین عرضه عمومی سهام ، افت قیمت در بلند مدت است ؟نتايج تحقيق نشان مي دهد كه در بورس اوراق بهادار تهران ، به هيچ وجه ارزان فروشي سهام عرضه اوليه مشاهدهنمي شود بلكه در ارتباط با IPO گران فروشي صورت مي گيرد ؛ همچنين افت قيمت سهام عرضه عمومي اوليه در بلند مدت با وقفه زماني ۶ ماه پس از IPO ايجاد مي شود به اين معني كه امكان دسترسي اطلاعاتي براي سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران در زمان اولين عرضه به بورس بسيار محدود است در نتيجه پس از ورود شركت ها به بورس و با توجه به ارائه گزارش هاي مالي ميان دوره اي مورد تقاضاي بورس ، تاثير اين اطلاع رساني بر تصميم افراد ، پس از شش ماه ظهور مي نمايد . نتايج حاصل از بررسي متغيرهاي ياد شده ، دال بر ارتباط ميان صنعت و ارزان فروشي سهام IPO است ، همچنين ميان متوسط سود سه سال پيش از IPO ( به عنوان شاخص كيفيت ، ريسك و اعتبار شركت ) و درصد سهام منتشره دربلند مدت ( به عنوان شاخص هزينه هاي نمايندگي ) با افت قيمت سهام عرضه عمومي اوليه در بلند مدت رابطه وجود دارد . واژگان کلیدی : ارزش گذاري زير قيمت ، اطلاعات حسابداری ، اطلاعات مربوط به مالکیت ، شرایط بازار ، اطلاعات مربوط به انتشار سهام ، افت قيمت در بلند مدت ، کیفیت ، ریسک و اعتبار شرکت ، اندازه شرکت ، هزینه های نمایندگی فهرست مطالبفصل اول- كليات 1۱ـ۱ـ مسئله پژوهش 2۱ـ۲ـ پرسش های پژوهش 2۱ـ۳ـ اهداف پژوهش و ضرورت آن 2۱ـ۴ـ فرضيات پژوهش 2۱ـ۵ـ تعاريف عملياتي 3۱ـ۶ـ نهاد يا موسساتی که می توانند از يافته های اين پژوهش بهره گيرند 3۱ـ۷ـ اطلاعات مربوط به روش شناسی پژوهش 4۱ـ۷ـ۱ـ تعريف جامعه آماری و ويژگی های آن 4۱ـ۷ـ۲ـ روش نمونه گيری و حجم تقريبی نمونه 4۱ـ۷ـ۳ـ ابزار سنجش، مقياس های سنجش (پايايي – اعتبار) 4۱ـ۷ـ۴ـ روش تجزيه و تحليل داده ها 7فصل دوم- مروري بر ادبيات نظري 8۲ـ۱ـ مقدمه 9۲ـ۲ـ نهادهای مالی 9۲ـ۳ـ بازار پول و سرمایه 10۲ـ۳ـ۱ـ بازار پول 10۲ـ۳ـ۲ـ بازار سرمایه 11۲ـ۴ـ بازار اوليه و ثانويه 11۲ـ۴ـ۱ـ بازار اولیه 11۲ـ۴ـ۲ـ بازار ثانویه 12۲ـ۵ـ بازارهاي متشكل و غير متشكل 12۲ـ۵ـ۱ـ بازار متشکل (سازمان یافته) بورس اوراق بهادار 12۲ـ۵ـ۲ـ بازار غيرمتشكل (خارج از بورس ) 12۲ـ۶ـ نقش بورس اوراق بهادار در کشور 13۲ـ۷ـ عرضه عمومی اولیه 16۲ـ۸ـ اعضای تیم IPO 19۲ـ۹ـ روش های انجام عرضه عمومی اولیه 21۲ـ۹ـ۱ـ روش ثبت دفتری 22۲ـ۱۰ـ فرایند ثبت دفتری 23۲ـ۱۱ـ کشف قیمت عرضه عمومی اولیه 25۲ـ۱۲ـ ناهنجاري هاي عرضه عمومي اوليه سهام 27۲ـ۱۲ـ۱ـ افت قیمت در بلند مدت 27۲ـ۱۲ـ۲ـ ارزش گذاری زیر قیمت 31۲ـ۱۲ـ۳ـ عرضه عمومی اولیه داغ 38۲ـ۱۳ـ عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران 39فصل سوم- روش تحقيق 44۳ـ۱ـ مقدمه 45۳ـ۲ـ جامعه آماری 45۳ـ۳ـ نمونه آماری 47۳ـ۴ـ چهارچوب مفهومی تحقیق 47۳ـ۵ـ متغيرهاي تحقيق 48۳ـ۵ـ۱ـ متغیرهای مستقل بررسی ارزش گذاری زیر قیمت 48۳ـ۵ـ۲ـ عوامل موثر بر افت قیمت در بلند مدت 53۳ـ۶ـ ابزار و نحوه جمع آوری داده ها 54۳ـ۷ـ روایی داده ها 55۳ـ۸ـ پایایی داده ها 55۳ـ۹ـ روش تجزیه و تحلیل داده ها 55فصل چهارم- تجزيه و تحليل داده ها 59۴ـ۱ـ مقدمه 60۴ـ۲ـ توصيف داده ها 60۴ـ۳ـ آزمون نرمال بودن داده ها 61۴ـ۴ـ آزمون فرضيات 62۴ـ۴ـ۱ـ فرضیه اول: 62۴ـ۴ـ۲ـ فرضیه دوم: 65۴ـ۴ـ۳ـ فرضیه سوم: 80۴ـ۵ـ خلاصه فصل 86فصل پنجم- خلاصه و نتيجه گيري 88۵ـ۱ـ مقدمه 89۵ـ۲ـ خلاصه 89۵ـ۳ـ متغيرهاي تحقيق 90۵ـ۴ـ ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيات 91۵ـ۵ـ محدوديت هاي تحقيق 93۵ـ۶ـ پيشنهادها 94۵ـ۶ـ۱ـ پيشنهاد مبتني بر نتايج تحقيق 94۵ـ۶ـ۲ـ پيشنهاد براي تحقيقات آينده 94۵ـ۷ـ خلاصه فصل 95ضمائم 96پيوست ۱ 97پيوست ۲ 98پيوست ۳ 99پيوست ۴ 103پيوست ۵ 109پيوست ۶ 114پيوست ۷ 118پيوست ۸ 123پيوست ۹ 128فهرست منابع و مآخذ 136منابع فارسي : 137منابع لاتین : 139

پایان نامه بررسي انواع ناهنجاري هاي مربوط به عرضه عمومي اوليه سهام در بورس اوراق بهادار تهران


ناهنجاری


عرضه عمومی سهام


بورس


بورس اوراق بهادار تهران


اوراق بهادار


سهام


حسابداری


پایان نامه ارشد حسابداری


مدیریت مالی


مدیریت بازرگانیبررسی


انواع


ناهنجاری


های


مربوط


به


عرضه


عمومی


اوليه


سهام


در


بورس


اوراق


بهادار


تهران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در هریک از ...

بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر دانلود بهترین فایل لینک منبع و پست :بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر

بررسی پایداری جزء نقدی نسبت به جزء‌تعهدی سود و نقش ویژگی ...

هدف این مقاله، بررسی میزان پایداری جزء نقدی سود نسبت به جزء تعهدی آن و تأثیر ویژگی‌های شرکت بر ناهنجاری اقلام تعهدی در صنایع فعال در زمینه فلزی و کانه فلزی (صنایع فلزات اساسی) است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از ...

محصولات با کلمه کلیدی اندازه شرکت

بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران

پاور پوینت بررسی کمپرسور ها - دانلود رایگان

بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران دیواره اتش(Firewall) دیواره اتش(Firewall) پرسشنامه سنجش امید (اسنایدر، 2005) گزارش کارآموزی کامپیوتر در آموزش و پرورش

پایان نامه - اخبار درون سازمانی و مدیریت سود قبل از عرضه ...

هدف از این پژوهش بررسی اخبار درون سازمانی و مدیریت سود قبل از عرضه سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از لحاظ ماهیت از نوع توصیفی و از لحاظ هدف کاربردی است ...

بورس اوراق بهادر پاییز 1387 شماره 3

در بورس های صاحب نام ، سالانه شرکت های زیادی برای اولین بار مبادرت به عرضه عمومی سهام خود می-نمایند که در برخی موارد به 300 – 400 مورد در سال نیز می رسد ؛ لیکن یکی از مسائلی که در این زمینه با آن ...

گروه ترجمه تخصصی البرز

در ادامه می توانید فهرست مطالب و بخشی از مقدمه پایان نامه مدیریت بازرگانی " بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادر تهران" را ملاحظه کرده و در صورت تمایل ...

دستورالعمل اجرايي نحوۀ انجام معاملات در بورس اوراق بهادار ...

اين دستورالعمل در اجراي مواد ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۶ آئين‌نامة معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران (مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار) در ۱۸ فصل، ۱۲۳ ماده و ۳۴ تبصره در تاريخ ۱۳/۹/۱۳۸۹ به تصويب ...

دستورالعمل اجرايي نحوۀ انجام معاملات در بورس اوراق بهادار ...

اين دستورالعمل در اجراي مواد ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۶ آئين‌نامة معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران (مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار) در ۱۸ فصل، ۱۲۳ ماده و ۳۴ تبصره در تاريخ ۱۳/۹/۱۳۸۹ به تصويب ...

مراحل خرید سهام عرضه اولیه در بورس بصورت گام به گام همراه ...

خرید سهام عرضه اولیه برای افراد دارای کدبورسی (کدمعاملاتی) آزاد می باشد. خرید سهام در عرضه اولیه یک راه بی‌خطر برای تجربه اولین سرمایه‌گذاری در بورس می باشد، زیرا بیشتر مواقع مقداری سود نصیب سرمایه‌گذاران خواهد کرد.

ارزیابی تأثیر عرضه عمومی سهام شرکت‌های دولتی بر نقدشوندگی ...

نقدشوندگی مهم‌ترین جنبه توسعه بازار‌های سهام به‌شمار می‌رود. در این پژوههش اثر خصوصی‌سازی از طریق عرضه عمومی سهام شرکت‌های دولتی بر نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است.

آموزش سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار | مرجع دانلود ...

بورس اوراق بهادار بازار رسمی و سازمان یافته سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها و اوراق بهادار تحت ضوابط، قوانین و مقررات خاصی انجام می‌شود.

بررسی پایداری جزء نقدی نسبت به جزء‌تعهدی سود و نقش ویژگی ...

هدف این مقاله، بررسی میزان پایداری جزء نقدی سود نسبت به جزء تعهدی آن و تأثیر ویژگی‌های شرکت بر ناهنجاری اقلام تعهدی در صنایع فعال در زمینه فلزی و کانه فلزی (صنایع فلزات اساسی) است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از ...

اصطلاحات رايج در بورس اوراق بهادار - سنگ های تزئینی ساختمان

در حال حاضر، دامنه نوسان قيمت سهام در بورس تهران، 4 درصد و دامنه نوسان قيمت سهام در فرابورس، 5 درصد است (کنترل شود)، به اين معنا که مثلا اگر قيمت سهم الف در بورس تهران، در ابتداي روز 200 تومان باشد ...

پاور پوینت بررسی کمپرسور ها - دانلود رایگان

بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران دیواره اتش(Firewall) دیواره اتش(Firewall) پرسشنامه سنجش امید (اسنایدر، 2005) گزارش کارآموزی کامپیوتر در آموزش و پرورش

دستورالعمل اجرايي نحوۀ انجام معاملات در بورس اوراق بهادار ...

اين دستورالعمل در اجراي مواد ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۶ آئين‌نامة معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران (مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار) در ۱۸ فصل، ۱۲۳ ماده و ۳۴ تبصره در تاريخ ۱۳/۹/۱۳۸۹ به تصويب ...

خنک سازی پره های توربین گازی – axonsoft

خنک سازی پره های توربین گازی. رفتن به سایت اصلی. این فایل شامل پاورپوینتی می باشد که دارای 25 اسلاید می باشد و به طور جامع و کامل در مورد تاریخچه و فرآیند های خنک سازی توضیح داده است.

مدیریت بایگانی - بانک پروژه آراز

بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران اصطلاح عرضه عمومی اولیه عبارت است از این که یک شرکت برای اولین بار در طول دوران فعالیت خود اقدام به عرضه ...

سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران گزارش هیئت مدیره ...

سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی سالانه ... دانلود بررسی انواع ناهنجاری‌های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در... اطلاعات مربوط به انتشار سهام و افت قیمت ...

محصولات با کلمه کلیدی اندازه شرکت

بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دستورالعمل اجرايي نحوۀ انجام معاملات در بورس اوراق بهادار ...

اين دستورالعمل در اجراي مواد ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۶ آئين‌نامة معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران (مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار) در ۱۸ فصل، ۱۲۳ ماده و ۳۴ تبصره در تاريخ ۱۳/۹/۱۳۸۹ به تصويب ...

پاورپوینت آشنایی با بورس اوراق بهادار تهران و روش‌های ...

دانلود بررسی انواع ناهنجاری‌های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در... اطلاعات مربوط به انتشار سهام و افت قیمت در بلند مدت، ارزش گذاری زیرقیمت، اطلاعات مربوط به مالکیت، اطلاعات حسابداری ...

404 Not Found

18-2 عرضه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران. 51 19-2 فرضيات مطرح شده در مورد بازده غير عادي كوتاه مدت در عرضه هاي اوليه 54 1-19-2 فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي. 54

بورس اوراق بهادر پاییز 1387 شماره 3

در بورس های صاحب نام ، سالانه شرکت های زیادی برای اولین بار مبادرت به عرضه عمومی سهام خود می-نمایند که در برخی موارد به 300 – 400 مورد در سال نیز می رسد ؛ لیکن یکی از مسائلی که در این زمینه با آن ...

پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

بورس اوراق بهادار تهران. امروز اتفاق افتاد: ... عرضه ۱۷۷ هزار تن انواع فرآورده هیدروکربوری در بورس انرژی ... جاری شدن خون تازه در رگ‌های بورس به زودی ...

اطلاع رسانی عرضه اولیه

برای اطلاع از زمان عرضه های اولیه سهام در بورس تهران مشخصات خود را ثبت کنید. کارگزاری آگاه زمان عرضه های اولیه را به اطلاع شما میرساند

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و تعهد ...

پایان,نامه بررسی,رابطه,معنوی,،رضایت,شغلی و,تعهد سازمانی,میان کارکنان,شرکت دارو پخش,تهران,

بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در ...

در بورس هاي صاحب نام، سالانه شركت هاي زيادي براي اولين بار مبادرت به عرضه عمومي سهام خود .. بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه حسابداری | دانلود پایان نامه word

در این بخش می توانید به دانلود رایگان پایان نامه های رشته حسابداری بپردازید. برخی از پایانامه های رایگان و برخی دیگر رایگان نیستند و پایان نامه ها به فرمت word می باشند.

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی تأثیر هیات مدیره بر ارزش گذاری ...

بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه اقتصاد و علوم اجتماعی الزهراء. دستگیر، محسن. و مهدی علیخانی بوانی.

پایان نامه بررسی اثر پیش بینی جریان وجه نقد و اقلام تعهدی ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری با عنوان : بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس تهران در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه ...

بررسی رابطه نقدشوندگی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

در این پژوهش رابطه نرخ گردش سهام به‎عنوان معیار نقدشوندگی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1381 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفته است.

دستورالعمل اجرايي نحوۀ انجام معاملات در بورس اوراق بهادار ...

اين دستورالعمل در اجراي مواد ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۶ آئين‌نامة معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران (مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار) در ۱۸ فصل، ۱۲۳ ماده و ۳۴ تبصره در تاريخ ۱۳/۹/۱۳۸۹ به تصويب ...

فروش جزوه‌ , پروژه,پايان‌نامه دانشجويي, | پروژه

بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران 155ص. بررسی تأثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق 182ص

بورس اوراق بهادر پاییز 1387 شماره 3

در بورس های صاحب نام ، سالانه شرکت های زیادی برای اولین بار مبادرت به عرضه عمومی سهام خود می-نمایند که در برخی موارد به 300 – 400 مورد در سال نیز می رسد ؛ لیکن یکی از مسائلی که در این زمینه با آن ...

پایان نامه آمادگی سازمانی سازمان¬های کوچک و متوسط برای ...

مدل مفهومی پژوهش چارچوب­های مختلفی در حوزه­های موضوعی مشابه با موضوع این تحقیق بررسی شده است و از آنجایی که مدل خاصی که ارزیابی کننده آمادگی سازمانی برای حضور و استفاده از بازارهای الکترونیکی باشد، یافت نشد، مدل ...

بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام ...

بررسی,رابطه,شاخص کل,قیمت سهام و,فیمت گذاری,اولیه,سهام در,عرضه اولیه,عموم بورس اوراقادار,تهران,,بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار,فروشگاه فایل های خوب ...

دانلود پروژه کامل حسابرسی و نحوه تهیه صورت های مالی شرکت های خصوصی

دانلود پاورپوینت ریخته گری دایکاست (تحت فشار)

دانلود کد تحلیل دو و سه بعدی تیر ، نوشته شده به زبان فرترن Fortran

دانلود طرح توجیهی تولید و بسته بندی کشمش در 91 صفحه - فایل WORD

اطلس مغز موش(سوری) mouse brain atlasاقدام پژوهی چگونه توانستم نمرات درس عربی سال دوم دانش آموزان مدرسه حضرت مرضیه را افزایش دهم

موتورهای الکتریکی پر بازده در صنعت