دانلود رایگان


بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود بورس - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 124 صفحه چكيده: پیش بینی سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سر

دانلود رایگان پایان نامه بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهراننوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 124 صفحهچكيده:پیش بینی سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. از طرفی در محیط تجاری کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوری و شرایط مالی ، مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو بروز خطاها در برآوردهای حسابداری ،اجتناب ناپذیر است.این مسئله در مورد شرکتهای جدیدالورود به بورس ،به دلیل عدم سابقه معاملاتی و در نتیجه اطلاعات تاریخی اندک ، از اهمیت بیشتری برخوردار است و عدم تقارن اطلاعاتی نیز میان مدیران و سرمایه گذاران بالقوه ، در این شرکت ها بالااست . سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد خرید ، فروش یا نگهداری سهام ، به اطلاعاتی نظیر پیش بینی سود هر سهم که از سوی شرکت ها ارائه می شود اتکا می کنند . بنابراین دقت این پیش بینی که مبنای تصمیم گیری آن ها است حائز اهمیت است.در این پژوهش رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی شرکتهای تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی سال ورود به بورس و یکسال پس از ورود و حضور در بورس ، بر اساس داده های ۸۴ شرکت طی دوره زمانی ۱۳۸۲تا۱۳۸۷ بررسی شده است. نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نشان می دهد ، بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالورود ،درهر دو مقطع زمانی مورد مطالعه ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد و نوع صنعت نیز بر این رابطه تأثیر گذار است. فهرست مطالبچكيده: 1مقدمه: 2فصل اول: كليات تحقیق۱-۱ مقدمه 4۲ ـ ۱ تاریخچه مطالعاتی 5۳ ـ ۱ بيان مسئله 7۴ ـ ۱ چارچوب نظري تحقيق 8۵ ـ ۱ اهميّت و ضرورت تحقيق 10۶ ـ ۱ اهداف تحقيق 10۷ـ ۱ حدود مطالعاتی 13۱-۷-۱قلمرو مكاني تحقيق 14۲-۷-۱قلمرو زماني تحقيق 14۳-۷-۱قلمرو موضوعي تحقيق 14۸ ـ ۱ فرضيه هاي تحقيق 14۹ ـ ۱ ـ تعريف واژه ها و اصطلاحات 14فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق۱-۲ مقدمه 18۲ ـ ۲ بازار مالي 19۱ ـ ۲ ـ ۲ طبقه بندي بازارهاي مالي 19۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ بازار پول 19۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ بازار سرمايه 19۳ ـ ۲ سودمندي محتواي اطلاعاتي سود و واكنش بازار سرمايه 20۴ ـ ۲ پژوهش بال وبراون 22۵ ـ ۲ مفاهيم سود در حسابداري 22۶ ـ ۲ تاريخچه پيش بيني سود 24۷ ـ ۲ سود سهام پيش بيني شده 25۸ ـ ۲ اهميت سود سهام پيش بيني شده 26۹ ـ ۲ دقت پيش بيني سود در عرضه اوليه سهام 26۱۰ ـ ۲ روشهاي پيش بيني سود 27۱ ـ ۱۰ ـ ۲ مدل باكس ـ جنكينز 28۲ ـ ۱۰ ـ ۲ مدل گام زدن تصادفي 29۱۱ ـ ۲ بازده 30۱۲ ـ ۲ بازده تحقق يافته در مقابل بازده مورد انتظار 30۱ ـ ۱۲ ـ ۲ بازده تحقق يافته 31۲ ـ ۱۲ ـ ۲ بازده مورد انتظار 31۱۳ ـ ۲ اجزاي بازده 31۱ ـ ۱۳ ـ ۲ سود دريافتي 31۲ ـ ۱۳ ـ ۲ سود (زيان) سرمايه 31۱۴ ـ ۲ بازده غيرعادي سهام 32۱۵ ـ ۲ فرضيات مطرح شده در مورد بازده غير عادي كوتاه مدت در عرضه هاي اوليّه 35۱ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي 35۱ ـ ۱ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي مبتني بر مدل بارون 35۲ ـ ۱ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي مبتني بر مدل راك 36۲ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضيه علامت دهي 38۳ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضيات گرايشات و علائق زودگذر 40۴ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضيه عكس العمل بيش از اندازه سرمايه گذاران 40۵ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضيه حباب سفته بازي و فرضيه بازارهاي سهام داغ 41۱۶ ـ ۲ تطبيق نظريه ها و تئوريهاي بازده غير عادي كوتاه مدت در بورس ايران 42۱۷ ـ ۲ پيشينه تحقيق 43۱ ـ ۱۷ ـ ۲ تحقيقات خارجي 43۲ ـ ۱۷ ـ ۲ تحقيقات داخلي 46فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق۱-۳ مقدمه 49۲ ـ ۳ ـ روش تحقيق 49۳ ـ ۳ ـ جامعه مطالعاتي و نمونه آماري 50۴-۳ مدل تحقيق و شيوه اندازهگيري متغيرها 51۵ ـ ۳ ـ روش و ابزار گردآوري داده ها 54۶ ـ ۳ ـ روش تجزيه و تحليل داده ها 54۱ ـ ۶ ـ ۳ ـ تحليل همبستگي پيرسون و رگرسيون ساده خطي 55۷ ـ ۳ ـ اعتبار دروني و بروني پژوهش 59فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها۱-۴ مقدمه‏ 62۲ ـ ۴شاخص هاي توصيفي متغيرها 62۳ ـ ۴روش آزمون فرضيه هاي تحقيق 66۴ ـ ۴ تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق 66۵ ـ ۴بررسي فرض نرمال بودن متغيرها 67۶ـ ۴خلاصه تجزيه و تحليل فرضيه ها به تفكيك 68۱ـ ۶ـ۴تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي اول: 68۱ ـ۱ـ ۶ـ ۴تجزيه و تحليل آزمون فرضيه اصلي اول در حضور متغيرهاي كنترل 71۲ ـ ۶ ـ ۴تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي دوم: 77۱ـ۲ـ۶ـ۴تجزيه و تحليل آزمون فرضيه اصلي دوم در حضور متغيرهاي كنترل 81۳ـ۶ـ۴تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه فرعي 86فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات۱-۵ مقدمه 89۲ ـ ۵ ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها طبق شرايط متغيرها 90۱ ـ ۲ ـ ۵ نتايج فرضيه اصلي اول 90۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۵ نتايج فرضيه اصلي اول در حضور متغيرهاي كنترل 91۲ـ ۲ـ۵ نتايج فرضيه اصلي دوم 91۱ـ۲ـ ۲ـ۵ نتايج فرضيه اصلي دوم در حضور متغيرهاي كنترل 92۳ـ۲ـ ۵ نتايج فرضيه فرعي 92۳ـ۵ نتيجه گيري كلي تحقيق 92۴ـ۵ پيشنهادها 93۱ـ۴ـ۵ پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي فرضيات پژوهش 93۲ـ۴ـ۵ پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي كلي پژوهش 93۳ـ۴ـ۵ پيشنهادهايي براي پژوهشهاي آتي 94۵ـ ۵محدوديتهاي تحقيق 94پیوست هاپیوست الف:جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری 97منابع و ماخذمنابع فارسي: 101منابع لاتین: 104منابع اینترنتی : 107چکیده لاتین 108

پایان نامه بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود بورس


پیش بینی سود سهام


سهام


شرکت های جدید بورس


بورس اوراق بهادار


سهام شرکت های بورس


بورس


اوراق بهادار


حسابداریبررسی


ارتباط


بین


خطای


پیش


بینی


سود


هر


سهم


و


بازده


غیر


عادی


سهام


شرکت


های


جدیدالورود


بورس


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی رابطه بین خطای پیش‌بینی سود مدیریت با بازده غیر عادی ...

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر خطای پیش‎بینی سود مدیریت است. بدین منظور دو فرضیه ارایه شده است. فرضیه‌های مزبور وجود روابط معنادار بین خطای پیش‎بینی سود و بازده غیر عادی سهام و همچنین خطای پیش‎بینی سود و ریسک ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی ارتباط بین خطای پیش ...

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران استاد راهنما : دکتر مجید زنجیر دار استاد مشاور: علیرضا فرشید پور تابستان 1390

رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام ...

رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالورود: شواهدی از بازار سرمایه ایران چکید ... بدین منظور ، داده های مربوط به 84 شرکت جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران ...

رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام ...

رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالورود: شواهدی از بازار سرمایه ایران دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 66 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 رابطه بین خطای پیش بینی سود هر ...

پایان نامه بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و ...

پایان نامه بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس,دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک دانشکده مدیریت، گروه حسابداری پایان نامه برای دریافت درجه کار را در سایت دانلود پایان ...

پایان نامه بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و ...

پایان نامه بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران - .:رویال آی تی:.

بررسی رابطه بین خطای پیش‌بینی سود مدیریت با بازده غیر عادی ...

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر خطای پیش‎بینی سود مدیریت است. بدین منظور دو فرضیه ارایه شده است. فرضیه‌های مزبور وجود روابط معنادار بین خطای پیش‎بینی سود و بازده غیر عادی سهام و همچنین خطای پیش‎بینی سود و ریسک ...

بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های ...

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس در بورس اوراق بهادار تهران کاربرد تکنولوژی های wireless در انتقال دیتا، انواع و تفاوت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی ارتباط بین ...

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

بررسی رابطه بین خطای پیش‌بینی سود مدیریت با بازده غیر عادی ...

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر خطای پیش‎بینی سود مدیریت است. بدین منظور دو فرضیه ارایه شده است. فرضیه‌های مزبور وجود روابط معنادار بین خطای پیش‎بینی سود و بازده غیر عادی سهام و همچنین خطای پیش‎بینی سود و ریسک ...

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی ...

صفحه نخست » علوم انسانی » حسابداری » بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین خطای پیش‌بینی سود مدیریت با بازده غیر عادی ...

'بررسی رابطه بین خطای پیش‌بینی سود مدیریت با بازده غیر عادی سهام و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران', بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی, 18(66), pp. 53-68. doi: 10.22059/acctgrev.2013.25036

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی ...

بررسی,ارتباط,خطای پیشی,بازده,عادی سهام شرکت های,جدیدالورود,بورس اوراق,بهادار,تهران,,بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق به,فروشگاه فایل های خوب دانشجویی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی ارتباط بین خطای پیش ...

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران استاد راهنما : دکتر مجید زنجیر دار استاد مشاور: علیرضا فرشید پور تابستان 1390

بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام در عرضه ...

بررسی,عوامل,مرتبطزده,عادی سالانه,سهام در,عرضه های,عمومی,اولیه,شرکتهای,جدیدالورود,بورس اوراق,بهادار,تهران,,بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام در عرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس ,فروشگاه ...

دانلود پایان نامه در مورد ارتباط بین سود و قیمت سهام در ...

۱۸ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. - دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی شرکتهای تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی سال ورود. ...

بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود هرسهم و بازده غیر عادی ...

بررسی,رابطه,خطای پیشی,هرسهم,بازده,عادی سهام شرکتهای,جدیدالورود,بورس اوراق,بهادار,تهران,مقطع زمانی,,بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود هرسهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهاد,فروشگاه فایل های ...

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی ...

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدید الورود در بورس اوراق بهادار تهران. در این پژوهش رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی

پیش بینی سود هر سهم

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط میان پیش بینی سود توسط مدیریت با ریسک و ارزش شرکت ها با استفاده از داده های تاریخی سال های 1387 تا 1392 مربوط به 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و ...

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهرانچكيده: 1مقدمه: 2فصل اول: كليات تحقیق1-1 مقدمه 42 ـ 1 تاریخچه مطالعاتی 53 ـ 1 بيان مسئله 74 ـ 1 چارچوب نظري تحقيق 85 ـ 1 ...

رابطه مدیریت سود و خطای پیش‌بینی سود (با تأکید بر صورت‌های ...

8. کردستانی، غلام‌رضا و علی آشتاب. (1389). بررسی رابطه بین خطای پیش‌بینی سود و بازده غیرعادی سهام شرکت‌های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامة بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 60، 108-93. 9.

بایگانی‌های سهام عادی - دانلود پایان نامه ها

با عنوان : بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس (بیشتر…) By مدیر سایت , 2 ماه ago

بررسی تاثیر خطای پیش بینی سود هر سهم بر بازده غیرعادی سهام ...

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 155 چكيده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: كليات تحقیق 1 1 مقدمه 6 2 ـ 1 تاریخچه مطالعاتی 7 3 ـ 1 بيان مسئله 9 4 ـ 1 چارچوب نظري تحقيق 11 5 ـ 1 اهميّت و ضرورت تحقيق 14 6 ـ 1 اهداف تحقيق 15 7ـ 1 حدود مطالعاتی 19 1 7 1قلمرو مكاني ...

دانلود مقاله در مورد رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و ...

دانلود مقاله در مورد رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالورود: شواهدی از بازار سرمایه ایران در pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد بورس

پایان نامه بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری; ۱۱۸

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی ...

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران دسته: حسابداری بازدید: 10 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 908 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 122 پیش بینی سود هر سهم در ...

بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های ...

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس در بورس اوراق بهادار تهران کاربرد تکنولوژی های wireless در انتقال دیتا، انواع و تفاوت

بررسی مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به ...

تاثیر سود هر سهم,بازده سهام,تاثیر سود بر بازده,تاثیر سود بر بازده سهام,,بررسی مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم (eps) و نسبت قیمت به سود هر سهم (p/e) با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس تهران,تیبا آی فا

پایان نامه بررسی و نقد ادعای عدم اعتقاد توحید الوهیت شیعه با توجه به کتاب عقائد الشیعة اشرف الجیزاو

دانلود پروژه آمار با موضوع ميزان علاقه دانش آموزان به كشور خارجی

دانلود پاورپوینت مدیریت تولید انگیزه مدیریت کار و زمان مدیریت خلاقیت 58 اسلاید به همراه فایل ورد

دانلود مجموعه مقالات تصفیه آب و فاضلاب با استفاده از فناوری نانو

پاورپوینت تحلیل شهر فرهنگي گاليسيا

تحقیق تصویرسازی مذهبی

دانلود مجموعه پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب

دانلود پاورپوینت خانه شما چه شکلی است درس 16 مطالعات اجتماعی پایه سومکارگاه طرح های اجرایی در شهر رشت