دانلود رایگان


بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود بورس - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 124 صفحه چكيده: پیش بینی سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سر

دانلود رایگان پایان نامه بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهراننوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 124 صفحهچكيده:پیش بینی سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. از طرفی در محیط تجاری کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوری و شرایط مالی ، مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو بروز خطاها در برآوردهای حسابداری ،اجتناب ناپذیر است.این مسئله در مورد شرکتهای جدیدالورود به بورس ،به دلیل عدم سابقه معاملاتی و در نتیجه اطلاعات تاریخی اندک ، از اهمیت بیشتری برخوردار است و عدم تقارن اطلاعاتی نیز میان مدیران و سرمایه گذاران بالقوه ، در این شرکت ها بالااست . سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد خرید ، فروش یا نگهداری سهام ، به اطلاعاتی نظیر پیش بینی سود هر سهم که از سوی شرکت ها ارائه می شود اتکا می کنند . بنابراین دقت این پیش بینی که مبنای تصمیم گیری آن ها است حائز اهمیت است.در این پژوهش رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی شرکتهای تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی سال ورود به بورس و یکسال پس از ورود و حضور در بورس ، بر اساس داده های ۸۴ شرکت طی دوره زمانی ۱۳۸۲تا۱۳۸۷ بررسی شده است. نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نشان می دهد ، بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالورود ،درهر دو مقطع زمانی مورد مطالعه ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد و نوع صنعت نیز بر این رابطه تأثیر گذار است. فهرست مطالبچكيده: 1مقدمه: 2فصل اول: كليات تحقیق۱-۱ مقدمه 4۲ ـ ۱ تاریخچه مطالعاتی 5۳ ـ ۱ بيان مسئله 7۴ ـ ۱ چارچوب نظري تحقيق 8۵ ـ ۱ اهميّت و ضرورت تحقيق 10۶ ـ ۱ اهداف تحقيق 10۷ـ ۱ حدود مطالعاتی 13۱-۷-۱قلمرو مكاني تحقيق 14۲-۷-۱قلمرو زماني تحقيق 14۳-۷-۱قلمرو موضوعي تحقيق 14۸ ـ ۱ فرضيه هاي تحقيق 14۹ ـ ۱ ـ تعريف واژه ها و اصطلاحات 14فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق۱-۲ مقدمه 18۲ ـ ۲ بازار مالي 19۱ ـ ۲ ـ ۲ طبقه بندي بازارهاي مالي 19۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ بازار پول 19۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ بازار سرمايه 19۳ ـ ۲ سودمندي محتواي اطلاعاتي سود و واكنش بازار سرمايه 20۴ ـ ۲ پژوهش بال وبراون 22۵ ـ ۲ مفاهيم سود در حسابداري 22۶ ـ ۲ تاريخچه پيش بيني سود 24۷ ـ ۲ سود سهام پيش بيني شده 25۸ ـ ۲ اهميت سود سهام پيش بيني شده 26۹ ـ ۲ دقت پيش بيني سود در عرضه اوليه سهام 26۱۰ ـ ۲ روشهاي پيش بيني سود 27۱ ـ ۱۰ ـ ۲ مدل باكس ـ جنكينز 28۲ ـ ۱۰ ـ ۲ مدل گام زدن تصادفي 29۱۱ ـ ۲ بازده 30۱۲ ـ ۲ بازده تحقق يافته در مقابل بازده مورد انتظار 30۱ ـ ۱۲ ـ ۲ بازده تحقق يافته 31۲ ـ ۱۲ ـ ۲ بازده مورد انتظار 31۱۳ ـ ۲ اجزاي بازده 31۱ ـ ۱۳ ـ ۲ سود دريافتي 31۲ ـ ۱۳ ـ ۲ سود (زيان) سرمايه 31۱۴ ـ ۲ بازده غيرعادي سهام 32۱۵ ـ ۲ فرضيات مطرح شده در مورد بازده غير عادي كوتاه مدت در عرضه هاي اوليّه 35۱ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي 35۱ ـ ۱ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي مبتني بر مدل بارون 35۲ ـ ۱ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي مبتني بر مدل راك 36۲ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضيه علامت دهي 38۳ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضيات گرايشات و علائق زودگذر 40۴ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضيه عكس العمل بيش از اندازه سرمايه گذاران 40۵ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضيه حباب سفته بازي و فرضيه بازارهاي سهام داغ 41۱۶ ـ ۲ تطبيق نظريه ها و تئوريهاي بازده غير عادي كوتاه مدت در بورس ايران 42۱۷ ـ ۲ پيشينه تحقيق 43۱ ـ ۱۷ ـ ۲ تحقيقات خارجي 43۲ ـ ۱۷ ـ ۲ تحقيقات داخلي 46فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق۱-۳ مقدمه 49۲ ـ ۳ ـ روش تحقيق 49۳ ـ ۳ ـ جامعه مطالعاتي و نمونه آماري 50۴-۳ مدل تحقيق و شيوه اندازهگيري متغيرها 51۵ ـ ۳ ـ روش و ابزار گردآوري داده ها 54۶ ـ ۳ ـ روش تجزيه و تحليل داده ها 54۱ ـ ۶ ـ ۳ ـ تحليل همبستگي پيرسون و رگرسيون ساده خطي 55۷ ـ ۳ ـ اعتبار دروني و بروني پژوهش 59فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها۱-۴ مقدمه‏ 62۲ ـ ۴شاخص هاي توصيفي متغيرها 62۳ ـ ۴روش آزمون فرضيه هاي تحقيق 66۴ ـ ۴ تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق 66۵ ـ ۴بررسي فرض نرمال بودن متغيرها 67۶ـ ۴خلاصه تجزيه و تحليل فرضيه ها به تفكيك 68۱ـ ۶ـ۴تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي اول: 68۱ ـ۱ـ ۶ـ ۴تجزيه و تحليل آزمون فرضيه اصلي اول در حضور متغيرهاي كنترل 71۲ ـ ۶ ـ ۴تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي دوم: 77۱ـ۲ـ۶ـ۴تجزيه و تحليل آزمون فرضيه اصلي دوم در حضور متغيرهاي كنترل 81۳ـ۶ـ۴تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه فرعي 86فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات۱-۵ مقدمه 89۲ ـ ۵ ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها طبق شرايط متغيرها 90۱ ـ ۲ ـ ۵ نتايج فرضيه اصلي اول 90۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۵ نتايج فرضيه اصلي اول در حضور متغيرهاي كنترل 91۲ـ ۲ـ۵ نتايج فرضيه اصلي دوم 91۱ـ۲ـ ۲ـ۵ نتايج فرضيه اصلي دوم در حضور متغيرهاي كنترل 92۳ـ۲ـ ۵ نتايج فرضيه فرعي 92۳ـ۵ نتيجه گيري كلي تحقيق 92۴ـ۵ پيشنهادها 93۱ـ۴ـ۵ پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي فرضيات پژوهش 93۲ـ۴ـ۵ پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي كلي پژوهش 93۳ـ۴ـ۵ پيشنهادهايي براي پژوهشهاي آتي 94۵ـ ۵محدوديتهاي تحقيق 94پیوست هاپیوست الف:جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری 97منابع و ماخذمنابع فارسي: 101منابع لاتین: 104منابع اینترنتی : 107چکیده لاتین 108

پایان نامه بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود بورس


پیش بینی سود سهام


سهام


شرکت های جدید بورس


بورس اوراق بهادار


سهام شرکت های بورس


بورس


اوراق بهادار


حسابداریبررسی


ارتباط


بین


خطای


پیش


بینی


سود


هر


سهم


و


بازده


غیر


عادی


سهام


شرکت


های


جدیدالورود


بورس


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام ...

رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالورود: شواهدی از بازار سرمایه ایران دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 66 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 رابطه بین خطای پیش بینی سود هر ...

بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در ...

15, بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران. 16, بررسی ارتباط بین کیفیت سود با ...

رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام ...

رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالورود: شواهدی از بازار سرمایه ایران دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 66 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 رابطه بین خطای پیش بینی سود هر ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی ارتباط بین خطای پیش ...

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران استاد راهنما : دکتر مجید زنجیر دار استاد مشاور: علیرضا فرشید پور تابستان 1390

دانلود پایان نامه های رشته حسابداری همه گرایش ها | بلاگ

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

بایگانی‌های سهام عادی - دانلود پایان نامه ها

با عنوان : بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس (بیشتر…) By مدیر سایت , 2 ماه ago

مقاله سود هر سهم - projenab.rozblog.com

تحقیق بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ...

بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام در عرضه ...

بررسی,عوامل,مرتبطزده,عادی سالانه,سهام در,عرضه های,عمومی,اولیه,شرکتهای,جدیدالورود,بورس اوراق,بهادار,تهران,,بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام در عرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس ,فروشگاه ...

دانلود مقاله در مورد رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و ...

دانلود مقاله در مورد رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالورود: شواهدی از بازار سرمایه ایران در pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

بررسی رابطه بین خطای پیش‌بینی سود و بازده غیرعادی سهام ...

در این پژوهش رابطه‌ی بین خطای پیش‌بینی سود و بازده غیرعادی سهام شرکت‌های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران بر اساس داده‎های 104 شرکت طی دوره 1378تا1384 بررسی شده است.

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی ...

صفحه نخست » علوم انسانی » حسابداری » بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی ارتباط بین ...

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

بایگانی‌های سهام عادی - دانلود پایان نامه ها

با عنوان : بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس (بیشتر…) By مدیر سایت , 2 ماه ago

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و ...

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهرانچكيده: 1مقدمه: 2فصل اول: كليات تحقیق1-1 مقدمه 42 ـ 1 تاریخچه مطالعاتی 53 ـ 1 بيان مسئله 74 ـ 1 چارچوب نظري تحقيق 85 ـ 1 ...

بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در ...

15, بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران. 16, بررسی ارتباط بین کیفیت سود با ...

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و ...

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهرانچكيده: 1مقدمه: 2فصل اول: كليات تحقیق1-1 مقدمه 42 ـ 1 تاریخچه مطالعاتی 53 ـ 1 بيان مسئله 74 ـ 1 چارچوب نظري تحقيق 85 ـ 1 ...

سهام‌دار - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سهامدار (به انگلیسی: Shareholder) به هر شخص حقیقی یا شخص حقوقی (مانند یک شرکت) گفته می‌شود، که از نظر قانونی مالک بخشی از سهام (برگه سهام) در یک شرکت سهامی عام یا شرکت سهامی خاص باشد. هر سهم، قطعه‌ای از سرمایه یک شرکت است، که ...

بررسی رابطه بین خطای پیش‌بینی سود مدیریت با بازده غیر عادی ...

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر خطای پیش‎بینی سود مدیریت است. بدین منظور دو فرضیه ارایه شده است. فرضیه‌های مزبور وجود روابط معنادار بین خطای پیش‎بینی سود و بازده غیر عادی سهام و همچنین خطای پیش‎بینی سود و ریسک ...

404 Not Found

پایان نامه بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران ... از طرفی خرید سهام شرکت­های جدیدالورود به بورس، نسبت به سایر شرکتها ...

بررسی تأثیر رشد پایدار سود بر واکنش قیمت سهام به ویژگی‌های ...

4) واکنش قیمت سهام به افق ‌پیش‌بینی سود هر سهم در شرکت‌های با رشد پایدار سود، در مقایسه با سایر شرکت‌ها متفاوت است. روش پژوهش. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است.

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی ...

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران دسته: حسابداری بازدید: 10 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 908 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 122 پیش بینی سود هر سهم در ...

بررسی مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به ...

تاثیر سود هر سهم,بازده سهام,تاثیر سود بر بازده,تاثیر سود بر بازده سهام,,بررسی مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم (eps) و نسبت قیمت به سود هر سهم (p/e) با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس تهران,تیبا آی فا

سهم - vitrine.sidonline.ir

× تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند. فعالیت ها

بررسی رابطه بین خطای پیش‌بینی سود مدیریت با بازده غیر عادی ...

'بررسی رابطه بین خطای پیش‌بینی سود مدیریت با بازده غیر عادی سهام و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران', بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی, 18(66), pp. 53-68. doi: 10.22059/acctgrev.2013.25036

بررسی تأثیر رشد پایدار سود بر واکنش قیمت سهام به ویژگی‌های ...

4) واکنش قیمت سهام به افق ‌پیش‌بینی سود هر سهم در شرکت‌های با رشد پایدار سود، در مقایسه با سایر شرکت‌ها متفاوت است. روش پژوهش. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است.

قیمت سهام

روش تحقیق بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات قیمت سهام با تغییرات سودهای واقعی و پیش ‌بینی شده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. ۲۴

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد بورس

پایان نامه بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری; ۱۱۸

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و ...

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران]چكيده:پیش بینی سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا ...

دانلود پاورپوینت مبانی سازمان و مدیریت

دانلود پاورپوینت فصل هفتم علوم تجربی پایه نهم آثاری از گذشته زمین

ارزیابی پذیرش یادگیری سیار در دانشگاه‌های ایران

مطالعات موزه رقص

فایل های وی آی پی dwg , skp بزرگترین سایت معماری دنیا bibliocad

اقدام پژوهی افزایش علاقه مندي دانش‌آموزان پايه اول به درس قرآن و فعاليت هاي مربوط به آن

سيستم های سيالاتیدانلود پاورپوینت حسابداری صنعتی 2

بررسی رضایت مندی دانشجویان دانشگاه تبریز از امكانات علمی و عملی و منابع انسانی