دانلود رایگان


پایان نامه بكارگيري سيستم «هزينه يابي بر مبناي فعاليت» در صنعت كشتي سازي - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بكارگيري سيستم «هزينه يابي بر مبناي فعاليت» در صنعت كشتي سازي نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 422 صفحه فهرست مطالب ۱ فصل اول ‌ن ۱-۱ مقدمه ‌ن ۱-۲ موضوع و اهداف تحقيق ‌ع ۱-۳ روش تحقيق ‌ف ۱-۳-۱ اهميت تحقيق: ‌ر ۱-۴ محدوديت‌هاي تحقيق ‌ت ۱-۵

دانلود رایگان پایان نامه بكارگيري سيستم «هزينه يابي بر مبناي فعاليت» در صنعت كشتي سازينوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 422 صفحه فهرست مطالب۱ فصل اول ‌ن۱-۱ مقدمه ‌ن۱-۲ موضوع و اهداف تحقيق ‌ع۱-۳ روش تحقيق ‌ف۱-۳-۱ اهميت تحقيق: ‌ر۱-۴ محدوديت‌هاي تحقيق ‌ت۱-۵ برنامه زمان‌بندي انجام تحقيق ‌ث۱-۶ تعريف واژه‌هاي کليدي ‌ذ۱-۷ خلاصه ساير فصل‌ها ‌ظ۱-۷-۱ فصل دوم ‌ظ۱-۷-۲ فصل سوم ‌ظ۱-۷-۳ فصل چهارم ‌أ‌أ۱-۷-۴ فصل پنجم ‌أ‌أ۱-۷-۵ فصل ششم ‌أ‌أ۲ فصل دوم 1۲-۱ مقدمه 1۲-۲ پيشينه تحقيقات و بکارگيري هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت (ABC) 1۲-۳ پيشينه موضوع در کارخانه کشتي‌سازي صدرا چابهار 8۳ فصل سوم 9۳-۱ مقدمه 9۳-۲ سازمان‌هاي در سطح جهاني 13۳-۲-۱ خصوصيات سازمان‌هاي در سطح کلاس جهاني 19۳-۲-۲ روش‌هاي پيشرفته محاسبه ارزش افزوده 22۳-۳ حسابداری مدیریت ۱ 26۳-۴ تعاریف مختلف از هزینه 30۳-۵ کاربرد اطلاعات مربوط به هزینه 31۳-۶ مفاهیم نظری گزارشگری مالی 32۳-۷ مفاهیم، اصطلاحات و طبقه بندی هزینهها: 39۳-۷-۱ موضوع هزینه 39۳-۷-۲ انباشت و انتساب هزینه ها 40۳-۸ طبقهبندی هزینه ها براساس کارکرد مدیریتی آنها: 43۳-۸-۱ 1- هزینه های تولیدی 43۳-۸-۲ 2- هزینه غیرتولیدی 43۳-۹ طبقهبندی هزینه ها براساس زمانبندی وضع نمودن آنها از درآمدها 46۳-۱۰ طبقه‌بندی هزينه‌ها براساس مربوط بودن آن‌ها در فرآيند کنترل و تصميم‌گيری 47۳-۱۰-۱ هزینه های قابل کنترل و غیرقابل کنترل 47۳-۱۰-۲ هزینه های استاندارد 47۳-۱۰-۳ هزینه های تفاضلی 47۳-۱۰-۳-۱ هزینه های ریخته (اقلام از دست رفته) 48۳-۱۰-۳-۲ هزینه های فرصت از دست رفته 48۳-۱۰-۴ هزینه های نا مربوط و هزینه های مربوط 48۳-۱۱ طبقه بندی هزینه ها براساس رفتار آنها در مقابل تغییر در حجم فعالیت 48۳-۱۲ سيستم‌هاي هزينه‌يابي سنتي و نارسائي‌هاي آن 51۳-۱۳ سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت (ABC) 54۳-۱۳-۱ مقدمه و دلايل پيدايش نظريات 54۳-۱۳-۲ مکانيزم اجرائي سيستم ABC و بررسي ديدگاه‌هاي اين سيستم 56۳-۱۳-۲-۱ مدل اوليه سيستم ABC 59۳-۱۳-۲-۲ مدل دوبعدي سيستم ABC 60۳٫۱۳٫۲٫۲٫۱ ديدگاه تخصيص هزينه در مدل ABC 61۳٫۱۳٫۲٫۲٫۲ ديدگاه فرآيندي مدل ABC 63۳-۱۳-۳ اجزاء تشکيل دهنده مدل ABC 65۳-۱۳-۳-۱ روش تخصيص هزينه 66۳٫۱۳٫۳٫۱٫۱ مكانيزم عملكرد عناصر سيستم ABC در ديدگاه تخصيص هزينه 72۳-۱۳-۳-۲ ديدگاه فرآيندي مدل ABC 74۳-۱۳-۴ سلسله مراتب هزينه‌ها و فعاليت‌ها در سيستم ABC 78۳-۱۳-۵ روش‌هاي استفاده بهينه از اطلاعات سيستم ABC 81۳-۱۳-۵-۱ واضح كردن اطلاعات كليدي سازماني 81۳٫۱۳٫۵٫۱٫۱ تهيه اطلاعات براي ارزيابي فعاليت‌ها 82۳٫۱۳٫۵٫۱٫۲ سطح فعاليت 82۳٫۱۳٫۵٫۱٫۳ نوع فعاليت 83۳٫۱۳٫۵٫۱٫۴ رفتار هزينه 84۳-۱۳-۵-۲ مديريت و اداره كردن اطلاعات 85۳٫۱۳٫۵٫۲٫۱ فعاليت‌هاي سطح جزئي 85۳٫۱۳٫۵٫۲٫۲ فعاليت‌هاي سطح متوسط 86۳٫۱۳٫۵٫۲٫۳ فعاليت‌هاي سطح كلان (ماكرو) 86۳٫۱۳٫۵٫۲٫۴ فعاليت‌هاي سطح هدف 86۳-۱۳-۶ استفاده از اطلاعات سيستم ABC جهت بهبود سازماني 88۳-۱۳-۶-۱ مديريت بر مبناي فعاليت (ABM) 90۳٫۱۳٫۶٫۱٫۱ تجزيه و تحليل فعاليت 91۳٫۱۳٫۶٫۱٫۲ شناسايي محرك‌هاي هزينه 93۳٫۱۳٫۶٫۱٫۳ تعيين مسائل مهم سازماني 94۳٫۱۳٫۶٫۱٫۴ راه‌هاي كاهش هزينه‌ها با تأكيد بر فعاليت‌هاي سازماني 95۳-۱۳-۶-۲ تجزيه و تحليل استراتژيك 97۳٫۱۳٫۶٫۲٫۱ قيمت‌گذاري محصولات 97۳٫۱۳٫۶٫۲٫۲ تجزيه و تحليل ارزش افزوده 98۳٫۱۳٫۶٫۲٫۳ استراتژي توليد محصولات 98۳-۱۳-۶-۳ تجزيه و تحليل ارزش 99۳-۱۳-۶-۴ بودجه‌بندي بر مبناي فعاليت 100۳-۱۳-۶-۵ هزينه‌يابي هدفي 101۳-۱۳-۶-۶ زنجيره ارزش 102۳-۱۳-۷ مراحل اجراي سيستم ABC در سازمان 104۳-۱۳-۷-۱ توجيه مديريت نسبت به تغيير سيستم فعلي و به كارگيري سيستم ABC 104۳-۱۳-۷-۲ برنامه‌ريزي جهت اجرا سيستم ABC 109۳-۱۳-۷-۳ جمع‌آوري اطلاعات 112۳٫۱۳٫۷٫۳٫۱ روش‌هاي جمع‌آوري اطلاعات 113۳-۱۳-۷-۴ طراحي مدل 114۳٫۱۳٫۷٫۴٫۱ تعريف و تشخيص فعاليت‌ها 115۳٫۱۳٫۷٫۴٫۲ ساختاردهي مجدد به دفاتر كل 117۳٫۱۳٫۷٫۴٫۳ ايجاد مراكز فعاليت 119۳٫۱۳٫۷٫۴٫۴ شناسايي محركت منابع 121۳٫۱۳٫۷٫۴٫۵ تعيين خصوصيات فعاليت‌ها 122۳٫۱۳٫۷٫۴٫۶ انتخاب محرك فعاليت 123۳-۱۴ ABC چگونه در سازمانها استفاده میشود 124گروههای مسئول جهت راهاندازی سیستم ABC در سازمانها با توجه اندازه آن‌ها: 134گروههای مسئول جهت راهاندازی سیستم ABC در سازمانها، با توجه به نوع صنعت: 135خروجیهای عمده بدست آمده از استفاده از سیستم ABC: 136خروجی عمده استفاده از سیستم ABC با توجه به اندازه شرکت: 137خروجی عمده استفاده از سیستم ABC با توجه به نوع صنعت: 138قابلیت اتکا بر سیستم ABC برای تصمیم سازی: 139هزینه یابی بر مبنای فعالیت و انواع استراتژیهای کسب وکار: 142۳-۱۵ استراتژيهاي يكپارچگي 145۳-۱۶ استراتژيهای متمرکز 148۳-۱۶-۱ استراتژی رسوخ در بازار 148۳-۱۶-۲ استراتژی توسعه بازار 149۳-۱۶-۳ استراتژي توسعه محصول 150۳-۱۷ استراتژي هاي تنوع 151۳-۱۷-۱ استراتژي تنوع گرايي همگون 151۳-۱۷-۲ استراتژي تنوع گرايي غير همگون 151۳-۱۷-۳ استراتژي تنوع گرايي افقي 152۳-۱۸ استراتژي هاي تدافعي 153۳-۱۸-۱ استراتژي مشارکت 153۳-۱۸-۲ استراتژي کاهش 153۳-۱۸-۳ استراتژي واگذاري 153۳-۱۸-۴ استراتژي انحلال 154۳-۱۹ استراتژي هاي عمومي مايکل پورتر 155۳-۲۰ زنجيره ارزش و سيستم ABC : 157۳-۲۱ الگوي ۵ نيروي رقابتي مايكل پورتر(Michael E. Porte) و سيستم ABC : 158۳-۲۱-۱ الزامات قانوني و سيستم ABC: 160۳-۲۱-۲ هزینه یابی در پروژه ها وسيستم ABC : 165هزینه یابی کیفیت و سيستم ABC 167۳-۲۱-۲-۱ ساختار هزینه های کیفیت 168۳-۲۱-۳ اصول اخلاقي درسازمانها و سيستم ABC: 170۳-۲۱-۴ الگو سازي از بهترين يا Bench marking ) BM ) وسيستم ABC: 170۴ بررسي صنعت كشتي‌سازي 174۴-۱ بازار جهانی کشتی: 181۴-۲ بازار جهاني ساخت كشتي‌هاي اقيانوس‌پيما 183۴-۳ بازار حمل و نقل دريايي 188۴-۳-۱ موقعيت نسبي کشورها در بازار ساخت کشتي 189۴-۳-۲ نفتکش ها 189۴-۳-۳ فله برها 191۴-۳-۴ کانتينربرها 192۴-۳-۵ کشتي‌هاي LNG 193۴-۴ تحولات جهاني قيمت ساخت کشتي (Price Developments) 194۴-۵ واکنشهاي جهاني به تحولات بازار ساخت کشتي (Responses to Market Developments) 195۴-۵-۱ اروپا 196۴-۵-۲ کره جنوبي 197۴-۵-۳ ژاپن 197۴-۵-۴ چين 198۴-۶ عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضاي صنعت کشتي سازي 198۴-۶-۱ جايگزيني ناوگان فرسوده 200۴-۶-۲ تقاضا براي افزايش ظرفيت 201۴-۶-۳ تقاضا براي کشتي در کوتاه مدت 201۴-۷ عوامل اثرگذار در بازار جهاني عرضه 202۴-۸ بررسي بازار ايران 204۴-۸-۱ بررسي بازار صادرات حمل محمولات فله، عمومي و کانتينر 206۴-۸-۱-۱ بررسي بازار صادراتي حمل محمولات فله 206۴-۸-۱-۲ بررسي بازار صادراتي حمل محمولات عمومي 207۴-۸-۱-۳ بررسي بازار صادرات حمل محمولات کانتينري 207۴-۸-۱-۴ بررسي بازار واردات حمل محمولات فله، عمومي و کانتينري 208۴-۸-۱-۵ بررسي بازار واردات حمل محمولات فله 208۴-۸-۱-۶ بررسي بازار واردات حمل محمولات عمومي 208۴-۸-۱-۷ بررسي بازار واردات حمل محمولات کانتينري 208۴-۸-۲ برآورد واردات و صادرات محمولات فله و شناورهاي موردنياز جهت حمل 209۴-۸-۲-۱ واردات و صادرات مواد فله 209۴-۸-۲-۲ ناوگان فله بر کشور در حال و آينده 209۴-۸-۲-۳ ناوگان آينده فله برها 210۴-۸-۳ برآورد واردات و صادرات کالاهاي کانتينري و شناورهاي موردنياز براي حمل 210۴-۸-۳-۱ واردات و صادرات کالاهاي کانتينري 210۴-۸-۳-۲ ناوگان کانتينربر کشور در حال و آينده 211۴-۹ برآورد ميزان كشتي‌هاي موردنياز ناوگان دريايي كشور 212۴-۱۰ جايگزيني شناورهاي كوچك و سنتي (لنج ) 215۴-۱۱ مشخصات کلي لنج‌هاي موجود در کشور 216۴-۱۱-۱ انواع لنجها 216۴-۱۲ بررسي عوامل مؤثر بر ساخت و تعمير شناورهاي سنتي : 217۴-۱۲-۱ مسائل اقتصادي لنج 217۴-۱۲-۲ مسائل اجتماعي و فرهنگي 218۴-۱۲-۲-۱ تکنولوژي 218۴-۱۲-۲-۲ نيروي انساني 219۴-۱۲-۲-۳ انعطاف پذيري 219۴-۱۲-۲-۴ حفظ محيط زيست 219۴-۱۲-۲-۵ عمر شناور 221۴-۱۲-۲-۶ رعايت قوانين 221۴-۱۲-۲-۷ طراحي 222۴-۱۲-۲-۸ ابزار ساخت 222۴-۱۲-۲-۹ تجهيزات و ماشين آلات 222۴-۱۳ تحليل آماري پراکندگي لنج‌ها در بنادر ايران 223۴-۱۳-۱ كشتی های صيادی 223۴-۱۳-۲ طرح جايگزيني شناورهای سنتی 224۴-۱۳-۳ ظرفيت و استعداد‌هاي مجتمع‌هاي كشتي سازي داخل كشور و منطقه خليج فارس 225۴-۱۴ محصولات توليدي مورد نظر 226۴-۱۵ تعميرات و نگهداري 229۴-۱۵-۱ مكان تعمير شناور 230۴-۱۵-۲ هزينه تعمير شناور 230۴-۱۵-۳ استفاده از وام و تسهيلات 230۴-۱۵-۴ تشابه لنج‌ها و شناورهاي جديد با شناورهاي سنتي 230۴-۱۵-۵ – تسهيلات صندوق ذخيره ارزي 234۴-۱۶ بازار ساخت شناورهاي فلزي ( جايگزيني با لنج‌هاي چوبي ) 237۴-۱۷ ساير ضرورتهاي منتج به جايگزيني شناورهاي موجود 241۴-۱۸ مزيتهاي كيفي نوسازي ناوگان براي بهره‌برداران لنج‌ها 242۴-۱۹ شرايط بالفعل بازار ساخت شناورهاي فلزي كوچك و متوسط 246۴-۲۰ مزيت مالي و اقتصادي جايگزيني لنجها (براي صاحبان شناور) 247۴-۲۱ ارائه اطلاعات کلي در خصوص شرکت كشتي‌سازي صدرا چابهار 250۴-۲۲ بررسي فرآيندهاي توليد و ساخت کشتي لندينگ کرافت 254۴-۲۲-۱ لندينگ كرافت(landing craft ) چيست ؟ 254۴-۲۳ 2- شرح فرآيندهاي ساخت كشتي 254۴-۲۳-۱ معرفي فرآيندهاي اصلي كشتي‌سازي 254۴-۲۳-۲ معرفي بخش‌هاي موجود در سايت كشتي‌سازي 255۴-۲۳-۲-۱ بخش بازاريابي و قراردادها 255۴-۲۳-۲-۲ بخش طراحي ومهندسی 256۴-۲۳-۲-۳ بخش فعاليت‌هاي داخل محوطه كارگاه‌ها (Indoor) 256۴-۲۳-۳ – روش ساخت: 257۴-۲۳-۳-۱ بخش مربوط فعاليت‌هاي خارج از محوطه كارگاه‌ها (روي پاركينگ‌ها) (Outdoor) 268۴-۲۳-۳-۲ بخش نصب تجهيزات كشتي در خارج از محوطه كارگاه‌ها 270۴-۲۴ منابع و مآخذ 280۵ فصل پنجم 284۵-۱ مروری بر سیستم فعلی محاسبه بهای تمام شده: 284۵-۲ توجیه مدیریت نسبت به تغییر سیستم فعلی و تشریح مزایای حاصل از بهکارگیری سیستم ABC 286۵-۳ جمعآوری اطلاعات مورد نیاز 287۵-۴ طراحی و ارائه سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت (ABC) 287۵-۵ تعریف منشاء منابع 291۵-۶ ایجاد مراکز فعالیت 293۵-۷ ساختار دهی مجدد به دفاتر کل حسابداری 293۵-۸ انتخاب محرک هزینه 294۵-۸-۱ روش منطقی 294۵-۸-۲ روش علّی 295۵-۸-۳ روش درصد هزینهها 295۵-۸-۴ روش منافع دریافت شده 295۵-۸-۵ روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 295۵-۹ روشهای تخصیص هزینههای دوایر خدماتی 300۵-۹-۱ روش مستقیم 300۵-۹-۲ روش تخصیص یکطرفه 300۵-۹-۳ روش استفاده از معادلات همزمان (دوطرفه) 301۵-۹-۴ چگونگی تخصیص هزینههای مراکز فعالیت 302۵-۱۰ محاسبه بهای تمام شده به روش ABC 303۵-۱۱ تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از مطالعه انجام شده 368۵-۱۱-۱ تفاوت قابل ملاحظه در بهای تمام شده شناورها 368۵-۱۱-۲ کاهش قابل ملاحظه زینههای عمومی و اداری و تشکیلاتی 378۵-۱۱-۳ فرآیندهای متفاوت انجام فعالیتها، هزینههای متفاوتی را دربر خواهد داشت سه فروند از لندینگ کرافتهای مورد بررسی در این مطالعه از یک نوع میباشند (لندینگهای ۱۰۱ و ۱۰۲ و ۱۰۳) 379۵-۱۱-۴ هزینهها در مراکز فعالیت از یکدیگر تأثیر میپذیرند. 380۵-۱۱-۵ استفاده از روش ABC برای برون سپاری کارهای شرکت 381۵-۱۱-۶ تأثیر استفاده از سیستم ABC به روی رفتار سازمانی 382۶ فصل ششم 384۶-۱ خلاصه روند انجام مطالعه و کارهای انجام پذیرفته 384۶-۲ نتایج بدست آمده از انجام موضوع 386۶-۳ پیشنهادات 388۶-۳-۱ پیشنهاداتی برای مدیریت شرکت 388۶-۳-۲ پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی مرتبط با موضوع 389

پایان نامه بكارگيري سيستم «هزينه يابي بر مبناي فعاليت» در صنعت كشتي سازي


هزینه یابی بر مبنای فعالیت


هزینه یابی


فعالیت


صنعت کشتی سازی


سیستم هزینه یابی


پایان نامه ارشد حسابداری


حسابداری


پایان نامه رشته حسابداریپایان


نامه


بكارگيري


سيستم


«هزينه


يابي


بر


مبناي


فعاليت»


در


صنعت


كشتي


سازي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


حسابداری,پروپوزال حسابداری,مقاله حسابداری,تحقیق حسابداری ...

پایان نامه بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (ABC) در صنايع آلومينيوم (مطالعه موردي گروه كارخانجات توليدي نورد آلومينيوم اراك) 3,000. مدیریت منابع انسانی Human Resources . 5,500

هزینه یابی بر مبنای فعالیت

هزینه یابی بر مبنای فعالیت دسته: برنامه نویسی بازدید: 9 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 97 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 68 در واقع جهت تعیین تخصیص هزینه های تولیدی به موجودی ها و نیز به منظور دستیابی به سودآوری بلند مدت، سیستم ها ...

مقاله کامل هزینه یابی بر مبنای فعالیت 1

مقاله کامل هزینه یابی بر مبنای فعالیت دسته: حسابداری بازدید: 2 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 88 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 51 گر چه تعیین قیمت تمام شده دقیق محصولات و خدمات به نظر غیر ممكن می‌آید ولی هر نوع سعی و كوششی باید ...

بررسی آلگوریتم ژنتیك در زبان برنامه نویسی C++

بررسی آلگوریتم ژنتیك در زبان برنامه نویسی C++ دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 249 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 140 پایان نامه بررسی آلگوریتم ژنتیك در زبان برنامه نویسی C در 140 صفحه ورد قابل ویرایش قیمت ...

Archives for 2017 | آربیتا فایل - Page 480

عنوان پايان نامه : بررسي امكان كاربرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت(abc) در صنعت تراكتور سازي ايران ـ هدف تحقيق : هدف اصلي تحقيق حاضر بررسي عوامل موثر بر. لینک منبع و پست :پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری – بررسی ...

پایان نامه بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای ...

-پایان نامه حسابداری – بررسي امكان كاربرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت (abc) در صنعت تراكتور سازي ... پایان نامه بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی ...

بكارگیری سیستم «هزینه یابی بر مبنای فعالیت» در صنعت كشتی سازی

اکتبر 30, 2016 .... پایانامه بكارگيري سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت در صنعت كشتي سازي. ژوئن 30, 2016 ... دانلود مقالات isi روش شبیه سازی ترکیبی برای بهبود ظرفیت های راه آهن و قطار. سپتامبر 24, 2016 ...

پایان نامه برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)

پایان نامه برنامه ریزی احتیاجات مواد (mrp) پایان نامه رشته مهندسی صنایع مقدمه از مسئوليتهاي مهم و اساسي در واحدهاي صنعتي ، برنامه ريزي و كنترل موجوديها است فعاليتها گرد آوري شده با عنوان كنترل موجوديها همواره مورد توجه ...

ليست چكيده پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي در يك نگاه(بخش (دوم)

ليست چكيده پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي در يك نگاه(بخش (دوم) م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍اث‍ي‍ر دوازده‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ ت‍م‍ري‍ن‌ ه‍وازي‌ و م‍ص‍رف‌ س‍ي‍اه‌ دان‍ه‌ ب‍ا ع‍س‍ل‌ ب‍ر ع‍وام‍ل‌ ال‍ت‍ه‍اب‍ي‌(tnf و) il - 6در م ...

SID.ir | طراحي سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت زمان گرا ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی طراحي سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت زمان گرا با رويکرد فازي (مطالعه موردي: شرکت لعاب ياس فارس)

ساختار علمی تحقیقاتی دفاعی در کشورهای مختلف جهان | مرجع ...

ساختار تحقيقات دفاعي آمريكا : آمريكا برمبناي نظريه ”پيشتازي براي پيشوايي“ همواره كوشيده‌ است در تمامي زمينه‌ها سرآمد بوده و همچنان ابرقدرت‌بودن خويش را مستدام بدارد. بخش عمده‌اي از اين تلاش در وزارت دفاع آمريكا رخ ...

SID.ir | بکارگيري هزينه يابي بر مبناي فعاليت در بانک ‌ها ...

در اين مطالعه بهاي تمام شده خدمات بانکي در 14 شعبه منتخب بانک مهر استان خراسان رضوي در سال 1387 به روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت (abc) محاسبه و نتايج بدست آمده با نرخ مقرر نظام بانکي مقايسه گرديد. . خدمات بانکي در سطح شعب ...

ارائه روشی برای اولویت‌بندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت ...

ارائه روشی برای اولویت‌بندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت بازارسازی بین‌المللی و تجارت الكترونیكی دسته: اقتصاد بازدید: 8 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 35 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 28 موفقیت در راهبرد جهش صادراتی مستلزم ...

پاورپوینت بررسی هزینه یابی کیفیت

پاورپوینت,بررسی,هزینه,یابی کیفیت, دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان هزینه یابی کیفیت در حجم 30 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی دروس رشته حسابداری

فهرست پايان نامه های بانکی ارايه شده دانشجويی

فهرست پايان نامه های بانکی ارايه شده دانشجويی. دانلود پایان نامه تفکر سیستمی اطلاعات در بانک ها با در جهت بهبود عملکرد

موضوع پایان نامه حسابداری - پذیرش و چاپ مقاله ISI/ترجمه ...

امكان سنجي استقرار سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت در شركتهاي توليد كننده نوار تفلن. تاثير اقلام تشكيل دهنده صورت جريانهاي نقدي بر تصميم گيري مديران شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران.

پایان نامه برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)

پایان نامه برنامه ریزی احتیاجات مواد (mrp) پایان نامه رشته مهندسی صنایع مقدمه از مسئوليتهاي مهم و اساسي در واحدهاي صنعتي ، برنامه ريزي و كنترل موجوديها است فعاليتها گرد آوري شده با عنوان كنترل موجوديها همواره مورد توجه ...

مقاله کامل هزینه یابی بر مبنای فعالیت 1

مقاله کامل هزینه یابی بر مبنای فعالیت دسته: حسابداری بازدید: 2 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 88 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 51 گر چه تعیین قیمت تمام شده دقیق محصولات و خدمات به نظر غیر ممكن می‌آید ولی هر نوع سعی و كوششی باید ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری – بررسی امكان ...

ذخیره شده بررسي امكان كاربرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت( (abc در صنعت تراكتور سازي ايران پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حسابداري(m.sc ) بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر ...

پایان نامه بررسی امكان كاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای ...

عنوان: پاسخ: بازدید: توسط: دانلود دورهمی سحر زکریا جمعه 26 شهریور 95: 0: 1839: pnueb1394: نتیجه خلاصه و گلهای بازی فرانسه ایرلند یکشنبه 6 تیر 95

پایان نامه بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای ...

-پایان نامه حسابداری – بررسي امكان كاربرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت (abc) در صنعت تراكتور سازي ... پایان نامه بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی ...

دانلود پایان نامه های دانشجویی و دانشگاهی

دانلود پایان نامه ,نمونه پایان نامه ,پایان نامه رایگان,جستجوی پایان نامه,پایان نامه چیست, پایان نامه,پایان نامه کارشناسی ارشد,دانلود پایان نامه های دانشگاه تهران,استعلام موضوع پایان نامه در ایران داک,پایان نامه اماده ...

ساختار علمی تحقیقاتی دفاعی در کشورهای مختلف جهان | مرجع ...

ساختار تحقيقات دفاعي آمريكا : آمريكا برمبناي نظريه ”پيشتازي براي پيشوايي“ همواره كوشيده‌ است در تمامي زمينه‌ها سرآمد بوده و همچنان ابرقدرت‌بودن خويش را مستدام بدارد. بخش عمده‌اي از اين تلاش در وزارت دفاع آمريكا رخ ...

طراحي و تدوين سيستم بهاي تمام شده برق برمبناي فعاليتهاي ...

# در صورتی که دارای ایمیل شخصی نمیباشید لینک دانلود در قسمت دانلود فروشگاه قرار میگیرد . # این محصول پس از پرداخت موفق طی حداقل 30 دقیقه و حداکثر 10 ساعت آینده طبق فهرست ذیل ارسال میگردد .

موضوع پایان نامه حسابداری - پذیرش و چاپ مقاله ISI/ترجمه ...

امكان سنجي استقرار سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت در شركتهاي توليد كننده نوار تفلن. تاثير اقلام تشكيل دهنده صورت جريانهاي نقدي بر تصميم گيري مديران شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران.

کارورزی کارآموزی پروژه کارآموزی | پایان نامه ، پروژه های ...

44 طراحي وكاربرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت 28. 45 طبقه بندي بودجه 30. 46 ضريب جيني 12. 47 صورت هاي مالي شركت هاي تابعه خارج از بورس ط 12. 48 صورت سود وزيان 6

ساختار علمی تحقیقاتی دفاعی در کشورهای مختلف جهان | مرجع ...

ساختار تحقيقات دفاعي آمريكا : آمريكا برمبناي نظريه ”پيشتازي براي پيشوايي“ همواره كوشيده‌ است در تمامي زمينه‌ها سرآمد بوده و همچنان ابرقدرت‌بودن خويش را مستدام بدارد. بخش عمده‌اي از اين تلاش در وزارت دفاع آمريكا رخ ...

دانشگاه سیستان و بلوچستان - صفحه شخصی احمد پیفه

پایان نامه های تحصیلات تکمیلی ... بررسي عوامل موثربربكارگيري سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ... موانع و نارسائيهاي سيستم حسابداري قيمت تمام شده محصولات كشاورزي در شركتهاي كشت و صنعت, مجله ...

پایان نامه های کارشناسی ارشد حسابداری

پایان نامه های کارشناسی ارشد حسابداری ... 128 بكارگيري سيستم «هزينه يابي بر مبناي فعاليت» در صنعت كشتي سازي مطالعه موردي :ساخت لندينگ كرافت در شركت كشتي سازي صدرا اميد چابهار ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری – بررسی امكان ...

ذخیره شده مشابه بررسي امكان كاربرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت( (abc در صنعت تراكتور سازي ايران پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حسابداري(m.sc ) پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری – بررسی امكان ...

پایان نامه سیستم های حسابداری

www.elmjoo.com › گزارش پایان نامه ذخیره شده پایان نامه رایگان رشته حسابداری - بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (ABC) در صنايع آلومينيوم. پایان نامه های حسابداری ...

دسترسی به مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و ...

مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. مجموعه

موضوع پایان نامه حسابداری - پذیرش و چاپ مقاله ISI/ترجمه ...

امكان سنجي استقرار سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت در شركتهاي توليد كننده نوار تفلن. تاثير اقلام تشكيل دهنده صورت جريانهاي نقدي بر تصميم گيري مديران شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران.

دانشگاه یزد-جمال برزگری خانقاه-مقالات کنفرانس

54. ارائه مدل جهت محاسبه قيمت تمام شده پول (سپرده هاي بانكي) بر اساس روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت جمال برزگري خانقاه, مالك ضرغامي (1394).، سومين همايش ملي حسابداري و حسابرسي، زاهدان

ادبیات تحقیق و مبانی نظری بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه ...

ادبیات تحقیق و مبانی نظری بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی دسته: حسابداری بازدید: 3 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 44 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 ادبیات و مبانی نظری بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری – بررسی امكان ...

ذخیره شده بررسي امكان كاربرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت( (abc در صنعت تراكتور سازي ايران پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حسابداري(m.sc ) بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر ...

پایان نامه بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای ...

-پایان نامه حسابداری – بررسي امكان كاربرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت (abc) در صنعت تراكتور سازي ... پایان نامه بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی ...

فهرست پايان نامه های بانکی ارايه شده دانشجويی

فهرست پايان نامه های بانکی ارايه شده دانشجويی. دانلود پایان نامه تفکر سیستمی اطلاعات در بانک ها با در جهت بهبود عملکرد

ساختار علمی تحقیقاتی دفاعی در کشورهای مختلف جهان | مرجع ...

ساختار تحقيقات دفاعي آمريكا : آمريكا برمبناي نظريه ”پيشتازي براي پيشوايي“ همواره كوشيده‌ است در تمامي زمينه‌ها سرآمد بوده و همچنان ابرقدرت‌بودن خويش را مستدام بدارد. بخش عمده‌اي از اين تلاش در وزارت دفاع آمريكا رخ ...

سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری 1392 گروه علوم انسانی

بررسی برنامه اول توسعه جمهوری اسلامی ایران

مدل سه بعدی از پارتیشن متحرک پاراوان با فرمت maxوdwg

بررسی رابطه بين مهارت مذاكره مديران بازرگانی با فروش شركت

دانلود مقاله طرد اجتماعیدانلود پاورپوینت اصول روانشناسی تحولی (رشد پیشرفته)پاورپوینت آب های زیرزمینی Under Ground Water