دانلود رایگان


آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 164 صفحه چكيده: کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین تاثیر آموزش های حرفه ای مستمر بر روی عملکرد حرفه ای حسابداران رسمی که در جامعه حسابداران رسمی ایران عضویت دارند، انجام

دانلود رایگان پایان نامه آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمینوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 164 صفحه چكيده:کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین تاثیر آموزش های حرفه ای مستمر بر روی عملکرد حرفه ای حسابداران رسمی که در جامعه حسابداران رسمی ایران عضویت دارند، انجام گردید. محقق نظرسنجی را طراحی نمود که از مقیاس ۵ امتیازی لیکرت استفاده می نمود و از طریق پرسشنامه ای که بین اعضای جامعه حسابداران رسمی توزیع گردید انجام شد. نظرسنجی بر روی ارزش مشهود و محسوس آموزشهای حرفه ای مستمر و همچنین بر روی نگرش های موجود نسبت به این آموزش و نیز مطلوبیت روشهای ارائه آموزش متمرکز گردیده است.نتایج حاصل از نظرسنجی نشان می داد که حسابداران رسمی معتقدند که آموزشهای حرفه ای دارای ارزش می باشد به عبارت دیگر آموزشهای حرفه ای موجب افزایش دانش حسابداری و حسابرسی حسابداران رسمی شده و در بهبود عملکرد حرفه ای آنها نیز موثر بوده است. این نتایج همچنین نشان می دهند که حسابداران رسمی نسبت به آموزشهای حرفه ای مستمر، دیدگاه و نگرش مثبتی دارند. و از بین روشهای ارائه آموزش ، روش آموزش حضوری همراه با آزمون را اثربخش تر از سایر روشهای ارائه آموزش قلمداد نموده و در ضمن تاثیر آموزشهای غیر حرفه ای را در بهبود عملکرد ، مورد تایید قرار دادند. فهرست مطالبچكيده:.. 1مقدمه:.. 2فصل اول :کليات تحقيق۱-۱-مقدمه 4۲-۱ بیان مساله 5۳-۱ تاریخچه موضوع 7۴-۱دلایل انتخاب موضوع 9۵-۱اهمیت تحقیق 9۶-۱ اهداف تحقیق: 10۷-۱ فرضیه های تحقیق 11۸-۱ جمع آوری اطلاعات: 12۹-۱ قلمرو موضوعی: 12۱۰-۱ تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی 12فصل دوم :مروری بر ادبيات تحقيق۱-۲- مقدمه 15۲-۲ مفهوم آموزش 16۳-۲ ماهیت و محتوای آموزش 17۴-۲ تاریخچه آموزش ضمن خدمت 17۱-۴-۲ آموزش ضمن خدمت : چشم انداز جهانی 17۲-۴-۲ آموزش ضمن خدمت کارکنان در ایران 19۳-۴-۲آموزش ضمن خدمت کارکنان در وزارت امور اقتصاد و دارایی 20۵-۲مفهوم آموزش ضمن خدمت کارکنان: 21۶-۲ آموزش قبل از خدمت: 22۱-۶-۲ آموزش کوتاه مدت 22۲-۶-۲ آموزش های بلند مدت 22۷-۲ آموزش ضمن خدمت: 23۸-۲ اهداف آموزش ضمن خدمت کارکنان 25۹-۲ اصول آموزش ضمن خدمت 29۱۰-۲ انواع آموزشهای ضمن خدمت 32۱-۱۰-۲ انواع آموزشهای ضمن خدمت بر حسب زمان 32۲-۱۰-۲ انواع آموزشهای ضمن خدمت بر حسب هدف 34۳-۱۰-۲ انواع آموزشهای ضمن خدمت بر حسب ماهیت 36۱۱-۲ الگو های آموزش ضمن خدمت 36۱۲-۲ سازو کارهای آموزش ضمن خدمت کارکنان 41۱۳-۲ الگوهای مختلف اجرای دوره های آموزش ضمن خدمت 43۱۴-۲ ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت 45۱۵-۲ از شغل عادی تا شغل حرفه ای: 50۱۶-۲ آموزش حرفه ای مستمر و حرفه ای ها : 56۱۷-۲ آموزش حرفه ای مستمر و CPA : 57۱۸-۲ تاریخچه آموزش حرفه ای حسابداران رسمی در ایران: 59۱۹-۲ فدراسیون بین المللی حسابداری وآموزش های حرفه ای و مستمر: 59۲۰-۲ آموزش حرفه ای مستمر و حسابداران رسمی ایران: 60۲۱-۲ تئوری نمایندگی: 66۲۲-۲ نتایج مورد انتظار آموزشهای حرفه ای مستمر: 69۲۳-۲ روشهای اجرای دوره های آموزشی : 71۲۴-۲ مروری بر تحقیقات انجام شده: 73۱-۲۴-۲ در خارج از کشور: 73۲-۲۴-۲ در داخل کشور: 77۲۵-۲ خلاصه فصل دوم: 80فصل سوم :روش اجرای تحقيق۱-۳- مقدمه 82۲-۳ تهیه وتنظیم فرضیه 82۳-۳ مدل تحلیلی تحقیق 83۴-۳ جمع آوری اطلاعات 85۱-۴-۳ جامعه آماری 85۲-۴-۳ روش جمع آوری اطلاعات 85۵-۳ روش نمونه گیری 86۶-۳ اندازه نمونه 87۷-۳ طبقه بندی اطلاعات 88۸-۳ اطلاعات کلی از خصوصیات نمونه آماری پژوهش 89۹-۳ طرح آماری 91۱۰-۳ آزمون تک متغیری مجذور کای 91۱۱-۳ توزیع تی – استیودنت 92۱۲-۳ اعتبار پرسشنامه 93۱۳-۳ پایایی آزمون 93۱-۱۳-۳ مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش اول سوالات پرسشنامه 94۲-۱۳-۳ مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش دوم سوالات پرسشنامه 96۳-۱۳-۳مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش سوم سوالات پرسشنامه 97۴-۱۳-۳ مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش چهارم سوالات پرسشنامه 98۵-۱۳-۳ مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش پنجم سوالات پرسشنامه 99۶-۱۳-۳ مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش ششم سوالات پرسشنامه 100۱۴-۳ قلمرو پژوهش 101۱۵-۳خلاصه فصل 101فصل چهارم :تجزيه و تحليل داده ها۱-۴-‏ مقدمه 103۲-۴ آمار توصيفي: 103۱-۲-۴ بررسی خصوصیات فردی پاسخ دهندگان 104۲-۲-۴آماره های توصیفی پرسش نامه های توزیع و جمع آوری شده 108۳-۴ آزمون فرضیه های تحقیق 108۱-۳-۴ تجزیه و تحلیل فرضيه اول: 108۲-۳-۴ تجزیه و تحلیل فرضيه دوم: 110۳-۳-۴ تجزیه و تحلیل فرضيه سوم: 111۴-۳-۴ تجزیه و تحلیل فرضيه چهارم: 112۵-۳-۴ تجزیه و تحلیل فرضيه پنجم: 114۶-۳-۴تجزیه و تحلیل فرضيه ششم: 115۴-۴ آزمون كاي-دو : 116۵-۴ آزمون مقايسه نظرات دو گروه از پاسخ دهندگان: 119۶-۴ آزمون مقايسه تاثير آموزش حرفه‌اي و غير حرفه‌اي ‌در مهارتها و عملکرد حسابداران: 122۷-۴ نتايج آزمون فرضيه ها به طور خلاصه 123۸-۴ خلاصه فصل 126فصل پنجم :نتيجه گيري و پيشنهادات۱-۵-مقدمه 128۲-۵ مرور چارچوب تحقیق 128۳-۵ نتيجه گيري 129۴-۵ نتایج کلی آزمون فرضیه ها : 130۵-۵ محدودیتهای تحقیق 132۶-۵ پیشنهاد برای تحقیقات آتی 132۷-۵ پیشنهادهای عملی تحقیق 133پیوستهاپیوست الف) : پرسشنامه 135منابع و ماخذمنابع فارسي: 141منابع لاتین: 142چکیده انگلیسی: 149

پایان نامه آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی


آموزش های حرفه ای


آموزش حرفه ای


آموزش حرفه ای مستمر


نحوه عمل حسابداران


حسابداران


حسابداران رسمی


پایان نامهارشد حسابداریآموزشهای


حرفه


ای


مستمر


و


تاثیر


آن


بر


رفتار


و


نحوه


عمل


حسابداران


رسمی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله نحوه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

نحوه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی. تاریخچه کتابت معاملات کتابت معاملات جایگاه ویژه ای در بین ملل و ادیان مختلف داشته که با بررسی تاریخچه تصویب قوانین در این خصوص و سیر تحولات آن اهمیت موضوع پی می بریم.

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد رفتار سازمانی

چکیده: کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین تاثیر آموزش های حرفه ای مستمر بر روی عملکرد حرفه ای حسابداران رسمی که در جامعه حسابداران رسمی ایران عضویت دارند، انجام گردید.

شین مثل شبهه یا شعور - aga.blogfa.com

ص125-143تفاوت آموزشهای رسمی با آموزشهای غیر رسمی : - سياست در برابر صداقت ديگران خيانت و صداقت در برابر سياست ديگران حماقت است.دکتر علی شریعتی - شین مثل شبهه یا شعور

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد اخلاق حرفه ای

چکیده: کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین تاثیر آموزش های حرفه ای مستمر بر روی عملکرد حرفه ای حسابداران رسمی که در جامعه حسابداران رسمی ایران عضویت دارند، انجام گردید.

دانلود مقالات و پروژه های حسابرسی - آی آر حسابداران

آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی تعداد صفحات 159 صفحه فرمت : (DOCX) word دسته بندی پروژه مالی چکیده پروژه مالی آموزش حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران: …

تحلیل جرم اظهارنظر غیرقانونی بازرس و حسابرس نسبت به ...

- به‌عنوان‌مثال بر اساس بند 16 آیین رفتار حرفه­ای «هنگامی‌که حسابداران رسمی شاغل مسئولیت انجام کاری را به عهده می­گیرند که مستلزم گزارشگری حرفه­ای است باید فاقد هرگونه نفع و علاقه­ای، صرف ...

بایگانی‌های دکترا | پایان نامه دات کام

پایان نامه دات کام با هدف ارائه تحقیقات و مقاله های انجام شده راه اندازی شد تا دانشجویان بتوانند از این پژوهش ها به عنوان منابع در جهت تکمیل پروژه های خود استفاده کنند از مشابه خارجی این سایت میتوان از سایت الزویر و ...

حسابرسی :: لیست فایل های آموزشی و کاربردی در تمام زمینه ها ...

پایانامه آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی: 107: دانلود پایان نامه بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی: 108

مقاله حسابداری - آی آر حسابداران

آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی تعداد صفحات 159 صفحه فرمت : (DOCX) word دسته بندی پروژه مالی چکیده پروژه مالی آموزش حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل ...

جایگاه آموزش و كاربرد حسابداری در ایران

در این مقطع حسابداران با مبانی، اصول، روشهای حسابداری، ثبت دفترها و در ابعاد بالاتر تحلیل و تفسیرهای مالی آشنا می‌شوند و مراکز آموزش حرفه‌ای همانند انجمن حسابداران رسمی امریکا3 (cpa) یا انجمن ...

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد اثربخشی سازمانی

چکیده: کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین تاثیر آموزش های حرفه ای مستمر بر روی عملکرد حرفه ای حسابداران رسمی که در جامعه حسابداران رسمی ایران عضویت دارند، انجام گردید.

آموزش ضمن خدمت و تاثیر آن بر افزایش کارایی معلمان

آموزش ضمن خدمت و تاثیر آن بر افزایش کارایی معلمان مقدمه: آموزش ضمن خدمت یکی از مؤثرترین ابزارهای مدیران برای مقابله با تغییرات محیطی بوده و ضامن ارایه مناسب خدمات، بخصوص در سازمان‌های خدماتی و دولتی می‌باشد که چنانکه ...

دانلود مقاله بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی با ...

دانلود مقاله آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی ... حاضر به منظور تعیین تاثیر آموزش های حرفه ای مستمر بر روی عملکرد حرفه ای حسابداران رسمی که در جامعه ...

بایگانی‌های دکترا | پایان نامه دات کام

پایان نامه دات کام با هدف ارائه تحقیقات و مقاله های انجام شده راه اندازی شد تا دانشجویان بتوانند از این پژوهش ها به عنوان منابع در جهت تکمیل پروژه های خود استفاده کنند از مشابه خارجی این سایت میتوان از سایت الزویر و ...

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد رفتار سازمانی

چکیده: کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین تاثیر آموزش های حرفه ای مستمر بر روی عملکرد حرفه ای حسابداران رسمی که در جامعه حسابداران رسمی ایران عضویت دارند، انجام گردید.

دانلود مقالات و پروژه های حسابرسی - آی آر حسابداران

آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی تعداد صفحات 159 صفحه فرمت : (DOCX) word دسته بندی پروژه مالی چکیده پروژه مالی آموزش حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران: …

جایگاه آموزش وكاربرد حسابداری در ایران

در این مقطع حسابداران با مبانی، اصول، روشهای حسابداری، ثبت دفترها و در ابعاد بالاتر تحلیل و تفسیرهای مالی آشنا می‌شوند و مراکز آموزش حرفه‌ای همانند انجمن حسابداران رسمی امریکا3 (cpa) یا انجمن ...

خرید و دانلود بررسی میزان رضایتمندی مشتریان از رفتار ...

چنانچه احدی از کارکنان دستگاه دولتی نیز به این مهم توجه ویژه‌ای کند، به عنوان یک مساله کاملاً شخصی به آن نگاه خواهد شد. اگر فرد دارای وجدان کاری و صاحب حسن خلق باشد، با ارباب رجوع رفتاری ...

پایان نامه بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای

- آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی ... بررسی تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط درگزارشگری مالی .....

دانلود مقاله نحوه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

نحوه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی. تاریخچه کتابت معاملات کتابت معاملات جایگاه ویژه ای در بین ملل و ادیان مختلف داشته که با بررسی تاریخچه تصویب قوانین در این خصوص و سیر تحولات آن اهمیت موضوع پی می بریم.

پایان نامه آموزش حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه ...

آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی تعداد صفحات 159 صفحه فرمت : (DOCX) word دسته بندی پروژه مالی چکیده پروژه مالی آموزش حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران: کار تحقیقی و پژوهشی ...

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد اخلاق حرفه ای

چکیده: کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین تاثیر آموزش های حرفه ای مستمر بر روی عملکرد حرفه ای حسابداران رسمی که در جامعه حسابداران رسمی ایران عضویت دارند، انجام گردید.

پروپوزال مطالعه نقش ادراکات محیطی خانوادگی و جنسیت در ...

- آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی ..... مقاله علوم اجتماعی بررسی مهارت های اجتماعی دانش آموزان با نارسایی های ویژه در ...

دانلود مقاله نحوه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

نحوه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی. تاریخچه کتابت معاملات کتابت معاملات جایگاه ویژه ای در بین ملل و ادیان مختلف داشته که با بررسی تاریخچه تصویب قوانین در این خصوص و سیر تحولات آن اهمیت موضوع پی می بریم.

فایل فروشگاهی همیار دانشجو

آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی. دانلود پایان نامه آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد رفتار سازمانی

چکیده: کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین تاثیر آموزش های حرفه ای مستمر بر روی عملکرد حرفه ای حسابداران رسمی که در جامعه حسابداران رسمی ایران عضویت دارند، انجام گردید.

دانلود مقالات و پروژه های حسابرسی - آی آر حسابداران

آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی تعداد صفحات 159 صفحه فرمت : (DOCX) word دسته بندی پروژه مالی چکیده پروژه مالی آموزش حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران: …

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد اخلاق حرفه ای

چکیده: کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین تاثیر آموزش های حرفه ای مستمر بر روی عملکرد حرفه ای حسابداران رسمی که در جامعه حسابداران رسمی ایران عضویت دارند، انجام گردید.

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران با بیش از ۳۲ سال تجربه در حوزه های آموزش کارکنان دولت با رتبه اول , آموزش های مالي و حسابداری، آموزش های مديريتی , مدیران منابع انسانی , انبارداری , دوره های آموزشی حراست , نگهبانی و آموزش ...

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد اخلاق حرفه ای

چکیده: کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین تاثیر آموزش های حرفه ای مستمر بر روی عملکرد حرفه ای حسابداران رسمی که در جامعه حسابداران رسمی ایران عضویت دارند، انجام گردید.

پایان نامه بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای

آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی ... بررسی تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط درگزارشگری مالی .....

فایل فروشگاهی همیار دانشجو

آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی. دانلود پایان نامه آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد استاندارد های ...

چکیده: کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین تاثیر آموزش های حرفه ای مستمر بر روی عملکرد حرفه ای حسابداران رسمی که در جامعه حسابداران رسمی ایران عضویت دارند، انجام گردید.

تحقیق درباره بهداشت حرفه ای|دی اُ

از مشکلات مذکور می توان به عدم شناخت صحيح و کافی از زمينه فعاليت ها و حوزه عملياتی بهداشت حرفه ای اشاره نمود که غالبا آن را واحدی جهت نظارت بر امور بهداشت فردی يا عمومی و در نهايت انجام يک سری ...

پروپوزال مطالعه نقش ادراکات محیطی خانوادگی و جنسیت در ...

- آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی ..... مقاله علوم اجتماعی بررسی مهارت های اجتماعی دانش آموزان با نارسایی های ویژه در ...

دانلود مقاله آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و ...

چكيده:کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین تاثیر آموزش های حرفه ای مستمر بر روی عملکرد حرفه ای حسابداران رسمی که در جامعه حسابداران رسمی ایران عضویت دارند، انجام گردید. محقق نظرسنجی را طراحی نمود که از مقیاس 5 ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد جامعه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین تاثیر آموزش های حرفه ای مستمر بر روی عملکرد حرفه ای حسابداران رسمی که در جامعه حسابداران رسمی ایران عضویت دارند ...

فتوشاپ حرفه ای

× تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند. فعالیت ها

حسابرسی :: لیست فایل های آموزشی و کاربردی در تمام زمینه ها ...

پایانامه آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی: 107: دانلود پایان نامه بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی: 108

دانلود مقاله بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی با ...

دانلود مقاله آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی ... حاضر به منظور تعیین تاثیر آموزش های حرفه ای مستمر بر روی عملکرد حرفه ای حسابداران رسمی که در جامعه ...

سمینار جوش اصطکاکی اغتشاشی همراه با غلتک کاری همزمان در محل

شبیه سازی اینورتر سه فاز با سیگنال سوئیچینگ SPWM سینوسی

دانلود طرح توجیهی احداث واحد تولید ژلاتین و بهره برداری از آن در 56 صفحه - فایل WORD

مقدمه ای بر کشت هیدرو پونیک

دانلود پاورپوینت اندیشه های پیتر آیزنمن

دانلود تحقیق پژوهشی راه سازی و پل سازی

دانلود پاورپوینت تغییر در گونه ها زیست شناسی دوازدهم

پاورپوینت بررسی معماری ترمینال کروز چینگدائو

دانلود پاورپوینت تغییر در گونه ها زیست شناسی دوازدهم