دانلود رایگان


آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 164 صفحه چكيده: کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین تاثیر آموزش های حرفه ای مستمر بر روی عملکرد حرفه ای حسابداران رسمی که در جامعه حسابداران رسمی ایران عضویت دارند، انجام

دانلود رایگان پایان نامه آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمینوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 164 صفحه چكيده:کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین تاثیر آموزش های حرفه ای مستمر بر روی عملکرد حرفه ای حسابداران رسمی که در جامعه حسابداران رسمی ایران عضویت دارند، انجام گردید. محقق نظرسنجی را طراحی نمود که از مقیاس ۵ امتیازی لیکرت استفاده می نمود و از طریق پرسشنامه ای که بین اعضای جامعه حسابداران رسمی توزیع گردید انجام شد. نظرسنجی بر روی ارزش مشهود و محسوس آموزشهای حرفه ای مستمر و همچنین بر روی نگرش های موجود نسبت به این آموزش و نیز مطلوبیت روشهای ارائه آموزش متمرکز گردیده است.نتایج حاصل از نظرسنجی نشان می داد که حسابداران رسمی معتقدند که آموزشهای حرفه ای دارای ارزش می باشد به عبارت دیگر آموزشهای حرفه ای موجب افزایش دانش حسابداری و حسابرسی حسابداران رسمی شده و در بهبود عملکرد حرفه ای آنها نیز موثر بوده است. این نتایج همچنین نشان می دهند که حسابداران رسمی نسبت به آموزشهای حرفه ای مستمر، دیدگاه و نگرش مثبتی دارند. و از بین روشهای ارائه آموزش ، روش آموزش حضوری همراه با آزمون را اثربخش تر از سایر روشهای ارائه آموزش قلمداد نموده و در ضمن تاثیر آموزشهای غیر حرفه ای را در بهبود عملکرد ، مورد تایید قرار دادند. فهرست مطالبچكيده:.. 1مقدمه:.. 2فصل اول :کليات تحقيق۱-۱-مقدمه 4۲-۱ بیان مساله 5۳-۱ تاریخچه موضوع 7۴-۱دلایل انتخاب موضوع 9۵-۱اهمیت تحقیق 9۶-۱ اهداف تحقیق: 10۷-۱ فرضیه های تحقیق 11۸-۱ جمع آوری اطلاعات: 12۹-۱ قلمرو موضوعی: 12۱۰-۱ تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی 12فصل دوم :مروری بر ادبيات تحقيق۱-۲- مقدمه 15۲-۲ مفهوم آموزش 16۳-۲ ماهیت و محتوای آموزش 17۴-۲ تاریخچه آموزش ضمن خدمت 17۱-۴-۲ آموزش ضمن خدمت : چشم انداز جهانی 17۲-۴-۲ آموزش ضمن خدمت کارکنان در ایران 19۳-۴-۲آموزش ضمن خدمت کارکنان در وزارت امور اقتصاد و دارایی 20۵-۲مفهوم آموزش ضمن خدمت کارکنان: 21۶-۲ آموزش قبل از خدمت: 22۱-۶-۲ آموزش کوتاه مدت 22۲-۶-۲ آموزش های بلند مدت 22۷-۲ آموزش ضمن خدمت: 23۸-۲ اهداف آموزش ضمن خدمت کارکنان 25۹-۲ اصول آموزش ضمن خدمت 29۱۰-۲ انواع آموزشهای ضمن خدمت 32۱-۱۰-۲ انواع آموزشهای ضمن خدمت بر حسب زمان 32۲-۱۰-۲ انواع آموزشهای ضمن خدمت بر حسب هدف 34۳-۱۰-۲ انواع آموزشهای ضمن خدمت بر حسب ماهیت 36۱۱-۲ الگو های آموزش ضمن خدمت 36۱۲-۲ سازو کارهای آموزش ضمن خدمت کارکنان 41۱۳-۲ الگوهای مختلف اجرای دوره های آموزش ضمن خدمت 43۱۴-۲ ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت 45۱۵-۲ از شغل عادی تا شغل حرفه ای: 50۱۶-۲ آموزش حرفه ای مستمر و حرفه ای ها : 56۱۷-۲ آموزش حرفه ای مستمر و CPA : 57۱۸-۲ تاریخچه آموزش حرفه ای حسابداران رسمی در ایران: 59۱۹-۲ فدراسیون بین المللی حسابداری وآموزش های حرفه ای و مستمر: 59۲۰-۲ آموزش حرفه ای مستمر و حسابداران رسمی ایران: 60۲۱-۲ تئوری نمایندگی: 66۲۲-۲ نتایج مورد انتظار آموزشهای حرفه ای مستمر: 69۲۳-۲ روشهای اجرای دوره های آموزشی : 71۲۴-۲ مروری بر تحقیقات انجام شده: 73۱-۲۴-۲ در خارج از کشور: 73۲-۲۴-۲ در داخل کشور: 77۲۵-۲ خلاصه فصل دوم: 80فصل سوم :روش اجرای تحقيق۱-۳- مقدمه 82۲-۳ تهیه وتنظیم فرضیه 82۳-۳ مدل تحلیلی تحقیق 83۴-۳ جمع آوری اطلاعات 85۱-۴-۳ جامعه آماری 85۲-۴-۳ روش جمع آوری اطلاعات 85۵-۳ روش نمونه گیری 86۶-۳ اندازه نمونه 87۷-۳ طبقه بندی اطلاعات 88۸-۳ اطلاعات کلی از خصوصیات نمونه آماری پژوهش 89۹-۳ طرح آماری 91۱۰-۳ آزمون تک متغیری مجذور کای 91۱۱-۳ توزیع تی – استیودنت 92۱۲-۳ اعتبار پرسشنامه 93۱۳-۳ پایایی آزمون 93۱-۱۳-۳ مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش اول سوالات پرسشنامه 94۲-۱۳-۳ مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش دوم سوالات پرسشنامه 96۳-۱۳-۳مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش سوم سوالات پرسشنامه 97۴-۱۳-۳ مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش چهارم سوالات پرسشنامه 98۵-۱۳-۳ مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش پنجم سوالات پرسشنامه 99۶-۱۳-۳ مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش ششم سوالات پرسشنامه 100۱۴-۳ قلمرو پژوهش 101۱۵-۳خلاصه فصل 101فصل چهارم :تجزيه و تحليل داده ها۱-۴-‏ مقدمه 103۲-۴ آمار توصيفي: 103۱-۲-۴ بررسی خصوصیات فردی پاسخ دهندگان 104۲-۲-۴آماره های توصیفی پرسش نامه های توزیع و جمع آوری شده 108۳-۴ آزمون فرضیه های تحقیق 108۱-۳-۴ تجزیه و تحلیل فرضيه اول: 108۲-۳-۴ تجزیه و تحلیل فرضيه دوم: 110۳-۳-۴ تجزیه و تحلیل فرضيه سوم: 111۴-۳-۴ تجزیه و تحلیل فرضيه چهارم: 112۵-۳-۴ تجزیه و تحلیل فرضيه پنجم: 114۶-۳-۴تجزیه و تحلیل فرضيه ششم: 115۴-۴ آزمون كاي-دو : 116۵-۴ آزمون مقايسه نظرات دو گروه از پاسخ دهندگان: 119۶-۴ آزمون مقايسه تاثير آموزش حرفه‌اي و غير حرفه‌اي ‌در مهارتها و عملکرد حسابداران: 122۷-۴ نتايج آزمون فرضيه ها به طور خلاصه 123۸-۴ خلاصه فصل 126فصل پنجم :نتيجه گيري و پيشنهادات۱-۵-مقدمه 128۲-۵ مرور چارچوب تحقیق 128۳-۵ نتيجه گيري 129۴-۵ نتایج کلی آزمون فرضیه ها : 130۵-۵ محدودیتهای تحقیق 132۶-۵ پیشنهاد برای تحقیقات آتی 132۷-۵ پیشنهادهای عملی تحقیق 133پیوستهاپیوست الف) : پرسشنامه 135منابع و ماخذمنابع فارسي: 141منابع لاتین: 142چکیده انگلیسی: 149

پایان نامه آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی


آموزش های حرفه ای


آموزش حرفه ای


آموزش حرفه ای مستمر


نحوه عمل حسابداران


حسابداران


حسابداران رسمی


پایان نامهارشد حسابداریآموزشهای


حرفه


ای


مستمر


و


تاثیر


آن


بر


رفتار


و


نحوه


عمل


حسابداران


رسمی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروپوزال مطالعه نقش ادراکات محیطی خانوادگی و جنسیت در ...

- آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی ..... مقاله علوم اجتماعی بررسی مهارت های اجتماعی دانش آموزان با نارسایی های ویژه در ...

دانلود فایل تحقیق در مورد ميراث زن و شوهر|39014730بی جی

دانلود تحقیق با موضوع نقد و بررسي روابط مالي زن و شوهر در حقوق ايران، در قالب word و در 47 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه بخش اول: مهر و مسائل پيرامون آن فصل اول: برقراري مهر در ازدواج مبحث اول ...

پروپوزال مطالعه نقش ادراکات محیطی خانوادگی و جنسیت در ...

- آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی ..... مقاله علوم اجتماعی بررسی مهارت های اجتماعی دانش آموزان با نارسایی های ویژه در ...

لیست فایل های آموزشی و کاربردی در تمام زمینه ها و رشته ها ...

پایانامه آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی: 107: دانلود پایان نامه بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی: 108

جایگاه آموزش وكاربرد حسابداری در ایران

در این مقطع حسابداران با مبانی، اصول، روشهای حسابداری، ثبت دفترها و در ابعاد بالاتر تحلیل و تفسیرهای مالی آشنا می‌شوند و مراکز آموزش حرفه‌ای همانند انجمن حسابداران رسمی امریکا3 (cpa) یا انجمن ...

پایان نامه بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای

آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی ... بررسی تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط درگزارشگری مالی .....

پایان نامه بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای

آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی ... بررسی تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط درگزارشگری مالی .....

پروپوزال مطالعه نقش ادراکات محیطی خانوادگی و جنسیت در ...

- آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی ..... مقاله علوم اجتماعی بررسی مهارت های اجتماعی دانش آموزان با نارسایی های ویژه در ...

پایان نامه بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای

- آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی ... بررسی تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط درگزارشگری مالی .....

آیین رفتار حرفه ای مصوب - audit.org.ir

1-21- هنگامي که حسابـداران حرفـه ای مستقل مسئولیت انجـام کاری را به عهده می گیرند که مستلزم گزارشگری حرفه‌ای است باید فاقد هرگونه نفع و علاقه ای، صرفنظر از آثار واقعی آن، باشند که ممکن است بر ...

دانلود مقاله بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی با ...

دانلود مقاله آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی ... حاضر به منظور تعیین تاثیر آموزش های حرفه ای مستمر بر روی عملکرد حرفه ای حسابداران رسمی که در جامعه ...

دانلود مقاله نحوه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

نحوه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی. تاریخچه کتابت معاملات کتابت معاملات جایگاه ویژه ای در بین ملل و ادیان مختلف داشته که با بررسی تاریخچه تصویب قوانین در این خصوص و سیر تحولات آن اهمیت موضوع پی می بریم.

حرفه ای - presentfile.rozblog.com

diba.cofeblog.ir/post/9455 ذخیره شده ۱۸ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. - آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی بصورت ورد ودر149صفحه چكيده: کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور ...

تحلیل جرم اظهارنظر غیرقانونی بازرس و حسابرس نسبت به ...

- به‌عنوان‌مثال بر اساس بند 16 آیین رفتار حرفه­ای «هنگامی‌که حسابداران رسمی شاغل مسئولیت انجام کاری را به عهده می­گیرند که مستلزم گزارشگری حرفه­ای است باید فاقد هرگونه نفع و علاقه­ای، صرف ...

لیست فایل های آموزشی و کاربردی در تمام زمینه ها و رشته ها ...

پایانامه آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی: 107: دانلود پایان نامه بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی: 108

دانلود مقاله نحوه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

نحوه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی. تاریخچه کتابت معاملات کتابت معاملات جایگاه ویژه ای در بین ملل و ادیان مختلف داشته که با بررسی تاریخچه تصویب قوانین در این خصوص و سیر تحولات آن اهمیت موضوع پی می بریم.

پایان نامه بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای

آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی ... بررسی تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط درگزارشگری مالی .....

دانلود مقاله آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و ...

چكيده:کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین تاثیر آموزش های حرفه ای مستمر بر روی عملکرد حرفه ای حسابداران رسمی که در جامعه حسابداران رسمی ایران عضویت دارند، انجام گردید. محقق نظرسنجی را طراحی نمود که از مقیاس 5 ...

دانلود مقاله آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و ...

چكيده:کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین تاثیر آموزش های حرفه ای مستمر بر روی عملکرد حرفه ای حسابداران رسمی که در جامعه حسابداران رسمی ایران عضویت دارند، انجام گردید. محقق نظرسنجی را طراحی نمود که از مقیاس 5 ...

دانلود مقالات و پروژه های حسابرسی - آی آر حسابداران

آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی تعداد صفحات 159 صفحه فرمت : (DOCX) word دسته بندی پروژه مالی چکیده پروژه مالی آموزش حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران: …

آیین رفتار حرفه ای مصوب - audit.org.ir

1-21- هنگامي که حسابـداران حرفـه ای مستقل مسئولیت انجـام کاری را به عهده می گیرند که مستلزم گزارشگری حرفه‌ای است باید فاقد هرگونه نفع و علاقه ای، صرفنظر از آثار واقعی آن، باشند که ممکن است بر ...

جایگاه آموزش و كاربرد حسابداری در ایران

در این مقطع حسابداران با مبانی، اصول، روشهای حسابداری، ثبت دفترها و در ابعاد بالاتر تحلیل و تفسیرهای مالی آشنا می‌شوند و مراکز آموزش حرفه‌ای همانند انجمن حسابداران رسمی امریکا3 (cpa) یا انجمن ...

دانلود فایل تحقیق در مورد ميراث زن و شوهر|39014730بی جی

دانلود تحقیق با موضوع نقد و بررسي روابط مالي زن و شوهر در حقوق ايران، در قالب word و در 47 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه بخش اول: مهر و مسائل پيرامون آن فصل اول: برقراري مهر در ازدواج مبحث اول ...

دانلود پروژه مالی حسابداری

آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی تعداد صفحات 159 صفحه فرمت : (DOCX) word دسته بندی پروژه مالی چکیده پروژه مالی آموزش حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل ...

مقاله حسابداری - آی آر حسابداران

آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی تعداد صفحات 159 صفحه فرمت : (DOCX) word دسته بندی پروژه مالی چکیده پروژه مالی آموزش حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل ...

فراتحلیل نقش آموزشهای پیش از دبستان و دوزبانگی در پیشرفت

لینک کمکی. پرسشنامه تاثیر آموزشهای حرفه ای مستمر بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی پرسشنامه آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی ارائه مدلی برای پیش بینی مصرف دارو با استفاده از ...

بانک پرسشنامه

آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی - شنبه پانزدهم خرداد ۱۳۹۵ بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر تصمیم خرید مشتریان (مطالعه موردی : صنعت پوشاک) - شنبه پانزدهم ...

حسابداری :: لیست فایل های آموزشی و کاربردی در تمام زمینه ...

پایانامه آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی: 107: دانلود پایان نامه بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی: 108

حسابداری :: لیست فایل های آموزشی و کاربردی در تمام زمینه ...

پایانامه آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی: 107: دانلود پایان نامه بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی: 108

معماری آرت نیو و آرت دکو

معماری آرت نیو و آرت دکو دسته: معماری بازدید: 6 بار فرمت فایل: pptx حجم فایل: 6512 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 معماری آرت نیو و آرت دکو قیمت فایل فقط 4,800 تومان معماری آرت نیو و آرت دکو فایل شامل 22 اسلاید قابل ویرایش می باشد.

خرید: پاورپوینت خلاصه کتاب اقلیم شناسی ایران (آب و هوای ...

این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب اقلیم شناسی ایران (آب و هوای ایران) دکتر بهلول علیجانی، در قالب ppt و در 207 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: بخش اول: عوامل کنترل کنندۀ آب و هوای ایران فصل اول ...

دانلود پروژه حسابداری - آی آر حسابداران

آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی تعداد صفحات 159 صفحه فرمت : (DOCX) word دسته بندی پروژه مالی چکیده پروژه مالی آموزش حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران: …

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد اخلاق حرفه ای

چکیده: کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین تاثیر آموزش های حرفه ای مستمر بر روی عملکرد حرفه ای حسابداران رسمی که در جامعه حسابداران رسمی ایران عضویت دارند، انجام گردید.

پایان نامه مطالعه نحوه تاثیر تشویق در افزایش یادگیری دانش ...

پایان نامه مطالعه نحوه تاثیر تشویق در افزایش یادگیری دانش آموزان شهرستان سردشت مقدمه : شاید برای عده ای تصور اینکه بتوان در مدرسه ای از تشویق استفاده کرد کمی دشواراست اما واقعیت این است که می توان در سنگر مدارس شاهد ...

جایگاه آموزش وكاربرد حسابداری در ایران

در این مقطع حسابداران با مبانی، اصول، روشهای حسابداری، ثبت دفترها و در ابعاد بالاتر تحلیل و تفسیرهای مالی آشنا می‌شوند و مراکز آموزش حرفه‌ای همانند انجمن حسابداران رسمی امریکا3 (cpa) یا انجمن ...

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد استاندارد های ...

چکیده: کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین تاثیر آموزش های حرفه ای مستمر بر روی عملکرد حرفه ای حسابداران رسمی که در جامعه حسابداران رسمی ایران عضویت دارند، انجام گردید.

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران با بیش از ۳۲ سال تجربه در حوزه های آموزش کارکنان دولت با رتبه اول , آموزش های مالي و حسابداری، آموزش های مديريتی , مدیران منابع انسانی , انبارداری , دوره های آموزشی حراست , نگهبانی و آموزش ...

معماری آرت نیو و آرت دکو

معماری آرت نیو و آرت دکو دسته: معماری بازدید: 6 بار فرمت فایل: pptx حجم فایل: 6512 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 معماری آرت نیو و آرت دکو قیمت فایل فقط 4,800 تومان معماری آرت نیو و آرت دکو فایل شامل 22 اسلاید قابل ویرایش می باشد.

دانلود کتاب مرجع Formability (شکل پذیری)

بررسی بازتاب جرایم در مطبوعات

دانلود پاورپوینت اکسایش بیشتر زیست شناسی دوازدهم

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی استراتژی

دانلود کتاب مبانی مدیریت صنعتی (با رویکردی نوین)

دانلود نمونه سوال تستی زبان تخصصی مدیریتتحقیق و پیشینه تحقیق مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی