دانلود رایگان


نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورسی تهران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 159 صفحه چكيده: حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است ومدیران باید جهت تصمیم گیری بهتر ،اطلاعات مناسب وبا کیفیت را ازتمام کانالهای رسمی وغیررسمی بدست

دانلود رایگان پایان نامه نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورسی تهراننوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 159 صفحه چكيده:حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است ومدیران باید جهت تصمیم گیری بهتر ،اطلاعات مناسب وبا کیفیت را ازتمام کانالهای رسمی وغیررسمی بدست آورند.بنابراین با توجه به قابلیت های بالقوه سیستم های اطلاعاتی حسابداری وبسته های آماده نرم ا فزاری به عنوان سیستم های اطلاعاتی حسابداری کامپیوتری ،دراین تحقیق به دنبال بررسی این موضوع بوده ایم که نقش و استفاده ازاین فناوری های اطلاعاتی در صورتهای مالی حسابرسی شده موثرمی باشد یا خیر .دراین تحقیق حسابرسان معتمد سازمان بورس اوراق بهادارواساتید هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه پنچ در جامعه آماری لحاظ شدند وتاثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورسی تهران در قالب پرسشنامه ای مورد سوال وبرسی قرار گرفت ودراین تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردید .روشهای آماری که روی این پرسشنامه انجام داده شد آمار استنباطی بوده است که از آزمونهای کلموگروف –اسمیرنوف وآزمون تی –استودنت تک نمونه ای استفاده شد .نتایج حاصل از این پژوهش درراستای فرضیه های مطرح شده به این شرح بودند که سیستم های اطلاعاتی وبسته های نرم افزاری حسابداری بر ویژگی مربوط بودن وقابلیت مقایسه در صورتهای مالی حسابرسی شده تاثیر بالایی دارند ولیکن این تاثیر بر ویژگی ((قابلیت اعتماد ))در صورتهای مالی حسابرسی شده پایین می باشد .جهت بررسی میزان تاثیر سیسیتم های اطلاعاتی حسابداری وبسته های نرم افزاری بر هر یک از ویژگی های کیفی از آزمون آنالیز واریانس برروی سه شاخص مربوط بودن ،قابلیت مقایسه وقابلیت اعتماد استفاده گردید .بدین منظور با استفاده از آزمون مقایسه ای دوتایی میانگینها دسته های دوتایی با یکدیگر مقایسه شد و رتبه اول این تاثیر گذاری را ویژگی مربوط بودن بدست آورد .کلید واژه ها: سیستم اطلاعاتی حسابداری ،سیستم اطلاعاتی مدیریت ،بسته های نرم افزاری ، صورتهای مالی حسابرسی شده فهرست مطالبچكيده: 1مقدمه: 2فصل اول: كليات تحقیق۱-۱ مقدمه 4۲-۱ بیان مسأله 5۳-۱ ضرورت انجام تحقیق 6۴-۱ اهداف تحقیق 7۵-۱ فرضیه های تحقیق 8۱-۵-۱ فرضیه های اصلی 8۲-۵-۱ فرضیه های فرعی 8۶-۱ روشهای جمع آوری اطلاعات 8۷-۱ قلمرو تحقیق 9فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق۱-۲ مقدمه 11۲-۲تعاریف عملیاتی 12۱-۲-۲ تعریف سیستم اطلاعات 12۱-۱-۲-۲ تعریف سیستم اطلاعاتی مدیریت 13۲-۲-۱-۲ سیستم های اطلاعاتی حسابداری 14۲-۲-۲ تعریف سیستم اطلاعات حسابداری 14۳-۲ انواع سیستمهای اطلاعاتی حسابداری 16۴-۲هدفها ومنابع سیستم اطلاعاتی حسابداری 17۱-۴-۲ پردازش مبادلات 17۲-۴-۲ پردازش اطلاعات 19۵-۲ طراحی و استقرار سیستمهای اطلاعاتی حسابداری 22۱-۵-۲ طراحی و اجرای هر یک از سیستمها ی اطلاعاتی 22۲-۵-۲ تشخیص نیاز به داشتن سیستم جدید و شناخت سیستم موجود 25۳-۵-۲ تجزیه وتحلیل و ارزیابی سیستم 26۴-۵-۲ طراحی سیستم و انتخاب سخت افزار و نرم افزار مناسب جهت پردازش اطلاعات 27۵-۵-۲ اجرای سیستم 29۶-۵-۲ حسابرسی و نگهداری و کنترل سیستم 31۷-۵-۲ گزارش حسابرس مستقل 32۶-۲ سیستم های اطلاعاتی حسابداری و کامپیوتری و بسته های نرم افزاری حسابداری 33۱-۶-۲ تعریف نرم افزار و نقش آن در سیستمهای حسابداری 33۲-۶-۲ نقش کامپیوتر در حسابدار ی 34۳-۶-۲ تاریخچه استفاده از سیستمها ی حسابداری کامپیوتری درایران 35۴-۶-۲ سیستمهای پردازش داده های الکترونیکی 37۵-۶-۲ مراحل تجزیه و تحلیل و طراحی یک سیستم کامپیوتری 38۸-۲ ویژگی ها و خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری 50۹-۲ شكل و ترتيب صورت‌هاي مالي اساسي 53۱-۹-۲ اصطلاحات و ارائه جزئيات 56۱۰-۲ پیشنیه تحقیق 57فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق۱-۳ مقدمه 60۲-۳ روش تحقیق 60۱-۲-۳ از نظر زمان 61۲-۲-۳ از نظر هدف 61۳-۳ روش گرد آوری اطلاعات 62۴-۳ روایی و پایایی پرسشنامه: 63۵-۳ جامعه آماری تحقیق ونمونه 63۶-۳ روش نمونه گیری 65۷-۳ متغیرهای تحقیق 66۸-۳ فرضیات تحقیق وسوالات مرتبط به آنها 67۱-۸-۳ فرضیات فرعی 67۹-۳ روش تجزیه وتحلیل داده ها 68۱۰-۳ آزمون پایایی 68۱-۱۰-۳ روشهای آماری پارامتری 69۲-۱۰-۳ روشهای آماری ناپارامتری 70فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها۱-۴ مقدمه‏ 72۲-۴ آمار توصیفی 73۳-۴ آماراستنباطی 99۱-۳-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه اول 99۲-۳-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه دوم 100۳-۳-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه سوم 101۴-۳-۴آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه اصلی 101۵-۳-۴ فرضیه پژوهشی فرعی اول : تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری حسابداری برویژگی مربوط بودن در صورتهای مالی حسابرسی شده سازمانی: 102۶-۳-۴ فرضیه پژوهشی فرعی دوم: تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری حسابداری برویژگی قابلیت مقایسه در صورتهای مالی حسابرسی شده سازمانی: 105۷-۳-۴ فرضیه پژوهشی فرعی سوم : تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری حسابداری برویژگی قابلیت اعتماد در صورتهای مالی حسابرسی شده سازمانی: 108۸-۳-۴ فرضیه پژوهشی اصلی: تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده سازمانی : 111۹-۳-۴ بررسی میزان تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری برهریک از ویژگیهای کیفی 112۱۰-۳-۴ بررسی میزان تاثیربسته های نرم افزاری حسابداری برهریک از ویژگیهای کیفی 116۱۱-۳-۴ بررسی میزان تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری وبسته های نرم افزاری حسابداری برهریک از ویژگیهای کیفی 120فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات۱-۵ مقدمه 125۲-۵ نتیجه گیری 125۱-۲-۵ نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی اول 125۲-۲-۵ نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی دوم 126۳-۲-۵ نتیجه گیری بررسی فرضیه سوم 126۴-۲-۵ نتیجه گیری کلی 126۴-۵ پیشنهادات برای تحقیقات آتی 129پیوست هاپیوست الف : پرسشنامه 131پیوست ب : آزمون پایائی پرسشنامه 136منابع و ماخذمنابع فارسي: 138منابع لاتین: 140منابع اینترنتی: 141چکیده انگلیسی: 142

پایان نامه نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده


بسته های نرم افزاری


سیستم های اطلاعاتی حسابداری


سیستم های حسابداری


صورت مالی


صورت مالی حسابرسی شده


بورس


سهام


بورس اوراق بهادار


پایان نامه ارشد حقوقنقش


بسته


های


نرم


افزاری


وسیستم


های


اطلاعاتی


حسابداری


بر


صورتهای


مالی


حسابرسی


شده


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس بر ویژگیهای کیفی اطلاعات ...

تاثیر,پذیرفته,شرکتها,بورس بر,ویژگیهای,کیفی اطلاعات,صورت های,مالی,

پایان نامه بررسی نقش نظریه سلسله مراتبی در تبیین ساختار ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی Posted on سپتامبر 20, 2015 سپتامبر 20, 2015 Author کاربر14

پاورپوینت اصول مالی شخصی|دی اُ

بررسی کامل نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورسی تهران دارای 158 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می ...

استانداردهای‌ حسابرسی‌ -بخش‌ ۷۰ : گزارش‌ حسابرس‌ مستقل ...

دانلود مقاله نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورسی تهران ...

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد استاندارد های ...

پایان نامه نقش بسته های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های بورسی تهران. حسابداری; ۱۵۵

دانلود مقاله نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی ...

بدیهی است ارزیابی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری کامپیوتری و بسته های نرم افزاری با محک مناسب بر صورتهای مالی حسابرسی شده می تواند مورد استفاده مدیران مالی ، حسابداران ، کارگزاران بورس اوراق ...

پایان نامه تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی Posted on سپتامبر 20, 2015 سپتامبر 20, 2015 Author کاربر14

سیستم های اطلاعاتی حسابداری

4- ساختار بیشتر سیستم های اطلاعاتی حسابداری را توضیح دهید. 5- منابع اطلاعاتی برای سیستم های اطلاعاتی حسابداری را یافته ، ارزیابی کنید . 6- ادامه این مبحث (متن) را از لحاظ ساختاری و محتوایی شرح دهید .

حسابداری :: لیست فایل های آموزشی و کاربردی در تمام زمینه ...

پایانامه نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورسی تهران: 111

پایان نامه و پروژه پایانی حسابداری کارشناسی ارشد موضوع ...

نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورسی تهران تومان 9,800

دانلود پایان نامه نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های ...

فهرست مطالب دانلود پایان نامه نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده. چکیده: ۱. مقدمه:۲. فصل اول: کلیات تحقیق. ۱-۱ مقدمه ۴. ۲-۱ بیان مسأله ۵. ۳-۱ ضرورت انجام تحقیق. ۶

پرسشنامه شناخت نقاط ضعف و قوت به روش وایزبورد - elmiMARKET ...

پایان نامه های عمومی ۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورسی تهران

لیست فایل های آموزشی و کاربردی در تمام زمینه ها و رشته ها ...

پایانامه نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورسی تهران: 111

ترجمه مقاله نقش تخمین در سیستم های اطلاعات حسابداری در ...

ذخیره شده مشابه h105 -مقاله ترجمه شده برآورد نقش سیستم¬های اطلاعاتی حسابداری در ارائه¬ی ... از این رو، مدیران این شرکت به عنوان جامعه پژوهش مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته اند.

مقاله اهمیت پاسخگویی درقوانین و مقررات وسیستم حسابداری ...

دانلود مقاله نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورسی تهران ... وغیررسمی بدست آورند.بنابراین با توجه به قابلیت های بالقوه سیستم های ...

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد استاندارد های ...

پایان نامه نقش بسته های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های بورسی تهران. حسابداری; ۱۵۵

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی و مقاله بین خود پنداره ...

دانلود متن کامل پایان نامه بررسی و مقاله بین خود پنداره دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد ...

لیست فایل های آموزشی و کاربردی در تمام زمینه ها و رشته ها ...

پایانامه نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورسی تهران: 111

پروژه مالی بررسی تاثير بسته های نرم افزاری بر ميزان افشاء ...

بررسی تاثیر بسته های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر میزان افشاء کافی اطلاعات در صورتهای مالی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران تعداد صفحات 219 صفحه فرمت : DOCX دسته بندی پروژه مالی چکیده پروژه مالی : امروزه ...

حسابداری,پروپوزال حسابداری,مقاله حسابداری,تحقیق حسابداری ...

پایانامه نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورسی تهران. 13,000

صورت های مالی : پروپوزال، پایان نامه، سمینار با موضوع صورت ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری با عنوان : نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه ...

مقاله اهمیت پاسخگویی درقوانین و مقررات وسیستم حسابداری ...

دانلود مقاله نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورسی تهران ... وغیررسمی بدست آورند.بنابراین با توجه به قابلیت های بالقوه سیستم های ...

پاورپوینت فصل سوم تئوری حسابداری هندریکسن با موضوع سده ...

وتاثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای ... انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه حسابداری در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی اثركیفیت ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری با عنوان : بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد ...

دانلود پایان نامه نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های ...

فهرست مطالب دانلود پایان نامه نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده. چکیده: ۱. مقدمه:۲. فصل اول: کلیات تحقیق. ۱-۱ مقدمه ۴. ۲-۱ بیان مسأله ۵. ۳-۱ ضرورت انجام تحقیق. ۶

حسابداری :: لیست فایل های آموزشی و کاربردی در تمام زمینه ...

پایانامه نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورسی تهران: 111

دانلود پروژه حسابداری - آی آر حسابداران

نقش بسته های نرم افزاری و دسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورسی تعداد صفحات 158 صفحه فرمت : docx دسته بندی پروژه مالی چکیده حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است ...

ترجمه مقاله نقش تخمین در سیستم های اطلاعات حسابداری در ...

ذخیره شده مشابه h105 -مقاله ترجمه شده برآورد نقش سیستم¬های اطلاعاتی حسابداری در ارائه¬ی ... از این رو، مدیران این شرکت به عنوان جامعه پژوهش مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته اند.

ترجمه مقاله نقش تخمین در سیستم های اطلاعات حسابداری در ...

ذخیره شده مشابه h105 -مقاله ترجمه شده برآورد نقش سیستم¬های اطلاعاتی حسابداری در ارائه¬ی ... از این رو، مدیران این شرکت به عنوان جامعه پژوهش مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته اند.

سیستم های اطلاعاتی حسابداری

4- ساختار بیشتر سیستم های اطلاعاتی حسابداری را توضیح دهید. 5- منابع اطلاعاتی برای سیستم های اطلاعاتی حسابداری را یافته ، ارزیابی کنید . 6- ادامه این مبحث (متن) را از لحاظ ساختاری و محتوایی شرح دهید .

پایان نامه مدیریت مالی | صفحه ۴ از ۴ | دانلود پایان نامه ...

دانلود پایان نامه نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده ... وغیررسمی بدست آورند.بنابراین با توجه به قابلیت های بالقوه سیستم های اطلاعاتی حسابداری ...

استانداردهای‌ حسابرسی‌ -بخش‌ ۷۰ : گزارش‌ حسابرس‌ مستقل ...

دانلود مقاله نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورسی تهران ...

دانلود مقاله نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی ...

بدیهی است ارزیابی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری کامپیوتری و بسته های نرم افزاری با محک مناسب بر صورتهای مالی حسابرسی شده می تواند مورد استفاده مدیران مالی ، حسابداران ، کارگزاران بورس اوراق ...

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی و مقاله بین خود پنداره ...

دانلود متن کامل پایان نامه بررسی و مقاله بین خود پنداره دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد ...

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ...

پایان نامه نقش بسته های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های بورسی تهران. حسابداری; ۱۵۵

ترجمه مقاله نقش تخمین در سیستم های اطلاعات حسابداری در ...

ذخیره شده مشابه h105 -مقاله ترجمه شده برآورد نقش سیستم¬های اطلاعاتی حسابداری در ارائه¬ی ... از این رو، مدیران این شرکت به عنوان جامعه پژوهش مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته اند.

دانلود مقاله ارزیابی سیستم اطلاعاتی حسابداری در بانکها و ...

دانلود مقاله نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورسی تهران ... وغیررسمی بدست آورند.بنابراین با توجه به قابلیت های بالقوه سیستم های ...

بخش‌های یک سیستم حسابداری کامپیوتری به همراه جدول سه مرحله ...

بسیاری از بسته‌های نرم افزاری، به طور مستقل از سایر فعالیت‌های محاسباتی سیستم، عمل می‌کنند؛ برای مثال، یک واحد تجاری که تنها بخشی از آن کامپیوتری است، ممکن است برای حسابداری حقوق و دستمزد ...

كاربرد سیستم‌های‌ اطلاعات‌ در سازمان‌

عنوان مقاله: كاربرد سیستم‌های‌ اطلاعات‌ در سازمان‌ چكیده‌: ‌ ‌تمامی‌ فعالیتهای‌ سیستم‌های‌ اطلاعات‌ در یك‌ سازمان‌ و ساختار واحد سیستم‌های‌ اطلاعات، ناشی‌ از استراتژی‌ها و سیاستهای‌ مدیریت‌ كل‌ است.

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ...

پایان نامه نقش بسته های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های بورسی تهران. حسابداری; ۱۵۵

دانلود پاورپوینت تحلیل هتل Akmani Botique – اندونزی

دانلود پاورپوینت مدیریت و رفتار سازمانی ( کاربرد هوش هیجانی در مدیریت )

دانلود پاورپوینت درس کلیات علم اقتصاد - 248 اسلاید

دانلود پاورپوینت درس ششم عربی پایه نهم

دانلود پاورپوینت تکنیکهای خلاقیت و کار گروهیدانلود پاورپوینت نواحی زيستی درس 5 جغرافیای یازدهم انسانی

دانلود پاورپوینت انرژی های دریایی

دانلود مقاله برابری يا عدم برابری ديه زن و مرد

دانلود پاورپوینت انرژی های دریایی