دانلود رایگان


بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 152 صفحه چكيده: مدیریت نقدینگی در بانک ها تقابلی است بین ریسک و بازده. کمبود نقدینگی از یک سو علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین تأمین منابع (از جمله استقراض از بانک مرکزی با نرخ

دانلود رایگان پایان نامه بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آننوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 152 صفحهچكيده:مدیریت نقدینگی در بانک ها تقابلی است بین ریسک و بازده. کمبود نقدینگی از یک سو علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین تأمین منابع (از جمله استقراض از بانک مرکزی با نرخهای بالا) ممکن است بانک را تا ورطه ورشکستگی نیز بکشاند. از سوی دیگر نگهداری نقدینگی، بیش از حد مورد نیاز، فرصتهای سرمایه گذاری و توان سودآوری را از بین خواهد برد. بنابراین برای مدیریت صحیح نقدینگی لازم است شناخت درستی از عوامل تأثیرگذار بر این بخش به دست آورد تا با اعمال کنترل روی هریک از عوامل، از بروز مشکل یا حتی بحران جلوگیری و سودآوری بانک را تا حد امکان بهینه کرد. یکی از روشهای رایج در شناخت نحوه تأثیر گذاری متغیرها، استفاده از تحلیل های رگرسیون می باشد. این گونه تحلیل ها علاوه بر مشخص نمودن جهت، میزان و شدت تأثیر گذاری عامل (عاملها) روی متغیر وابسته، رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته را نیز تعیین می کند که این موضوع امکان پیش بینی را نیز برای مدیریت فراهم می نماید.عنوان این تحقیق "بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن"می باشد اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران، هر یک در ۹ طبقه کلی به شرح زیر مورد دسته بندی قرار می گیرند:منابع شامل: سپرده های قرض الحسنه، سپرده های مدت دار، سایر سپرده ها، سپرده های دریافتی از بانکها، بدهی به بانک مرکزی، تسهیلات دریافتی از بانکها، پیش دریافتها از مشتریان، تسهیلات دریافتی از صندوق ذخیره ارزی و سایر منابع، و درآمدها و مصارف شامل: مطالبات از بانک مرکزی و دولت، تسهیلات اعطایی- فروش اقساطی، تسهیلات اعطایی- مشارکت مدنی، سایر تسهیلات اعطایی، مطالبات سررسید شده تسهیلات اعطایی، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، مطالبات سررسید شده بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، سایر دارائیها و هزینه ها می باشند. با استفاده از مانده های پایان ماه طبقات مذکور، از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا پایان شهریور ماه ۱۳۸۹ با بهره گیری از رگرسیون چندگانه و با لحاظ نمودن فرضهای اساسی رگرسیون مدل بهینه ای ارائه گردید که تا حد امکان بالاترین ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده را داشته باشد. این مدل در پیش بینی نقدینگی بانک کارایی بالایی دارد.کلید واژه ها: نقدینگی، مدیریت نقدینگی، منابع و مصارف، رگرسیون چندگانه، بانک توسعه صادرات ایران. فهرست مطالبچكيده: 1مقدمه: 2فصل اول: كليات تحقیق۱-۱ مقدمه 4۲-۱ – تاریخچه مطالعاتی 4۳-۱- بيان مسأله 11۴-۱- چارچوب نظری تحقیق 13۵-۱- فرضیه های تحقیق 14۶-۱- اهداف تحقیق 15۷-۱- ضرورت انجام تحقیق 16۸-۱- حدود مطالعاتی 16۹-۱- متغيرهاي مستقل و وابسته 16۱۰-۱- تعاریف مفاهیم و واژه ها 17فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق۱-۲ مقدمه 20۲-۲نقدينگي در بانك 20۲-۲- نقدينگي دارايي ها: 22۳-۲- روشهاي اندازه گيري و سنجش نقدينگي 22۴-۲- مدل های نقدینگی 23۱-۴-۲- مدل دوره نگهداری 24۲-۴-۲- مدل ويليام بومول 24۳-۴-۲- مدل میلر و اور 25۴-۴-۲- مدل برانک 25۵-۴-۲- مدل استون 25۶-۴-۲- مدل وایت و نورمن 25۷-۴-۲- مدل تقاضا برای پول بانک 26۸-۴-۲- مدل بیشینه کردن سود بانک با فرض نگهداری ذخایر 26۹-۴-۲- مدل بیشینه سازی سود برای مقدار مشخص سرمایه 26۱۰-۴-۲- مدل مدیریت پول 26۱۱-۴-۲- مدل برنامه ریزی آرمانی در بودجه بندی سرمایه ای 26۵-۲- مديريت نقدينگي 27۶-۲- مشخصه های سیستم مدیریت نقدینگی 28۷-۲- چارچوب مدیریت نقدینگی 29۱-۷-۲- مشخص نمودن منابع اصلي ورودي و خروجي نقدينگي بانك 29۲-۷-۲- اندازه گيري و مديريت خالص وجوه 30۳-۷-۲- مديريت دسترسي به بازار 33۴-۷-۲- برنامه ريزي احتياطي 33۸-۲- وظایف مدیر نقدینگی 34۹-۲- خط مشي هايي براي مديريت نقدينگي 34۱-۹-۲- خط مشي مديريت نقدينگي دارايي ها 35۱-۱-۹-۲- تئوري وام تجاري 35۲-۱-۹-۲- تئوري تبديل پذيري 35۳-۱-۹-۲- تئوري درآمد مورد انتظار 36۴-۱-۹-۲- عوامل موثر در مديريت دارايي ها 36۵-۱-۹-۲- ويژگي هاي دارايي هاي نقد 36۲-۹-۲- خط مشي مديريت بدهي ها 37۳-۹-۲- روش هاي مديريت نقدينگي متوازن (دارايي ها و بدهي ها) 38۴-۹-۲- عوامل موثر بر انتخاب راهبرد 38۱۰-۲- انواع نيازهاي نقدينگي 38۱-۱۰-۲- نياز نقدينگي سپرده گذاران 38۲-۱۰-۲- نياز نقدينگي وام گيرندگان 39۳-۱۰-۲- ذخيره قانوني 39۱۱-۲- تقاضا و تأمين نقدينگي 39۱۲-۲- اولويت هاي تخصيص منابع 42۱-۱۲-۲- ذخاير اوليه 42۲-۱۲-۲- ذخاير ثانويه 43۳-۱۲-۲- ذخاير ثالثيه 43۱-۳-۱۲-۲- پرتفوی اوراق بهادار به عنوان یک منبع 43۲-۳-۱۲-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل فروش 43۳-۳-۱۲-۲- روش انتخاب اوراق بهادار 43۱۳-۲- مدیریت منابع بانک ها 44۱-۱۳-۲- روش ادغام وجوه 44۲-۱۳-۲- روش تبدیل وجوه 46۳-۱۳-۲- روش برنامه ریزی خطی 47۴-۱۳-۲- مدیریت تعهدات 47۱-۴-۱۳-۲- مدیریت تعهدات نقدینگی 48۲-۴-۱۳-۲- مدیریت تعهدات جامع 49۵-۱۳-۲- فروش وام و احیاء مدیریت دارایی ها 49۱۴-۲- پردازش های درونی سیستم مدیریت نقدینگی 50۱-۱۴-۲- پردازش برنامه ریزی نقدینگی 50۱-۱-۱۴-۲- بودجه بندی نقدینگی 50۲-۱-۱۴-۲- پیش بینی جریان نقدینگی 51۳-۱-۱۴-۲- كنترل جریان نقدینگی 52۲-۱۴-۲- پردازش مدیریت دریافت ها و پرداخت ها 52۱-۲-۱۴-۲- اطمینان از تحقق به موقع دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی 52۲-۲-۱۴-۲- پیشبینی راهكارهایی برای دریافت‌های زودهنگام یا پرداخت دیرتر از موعد به منظور مواجهه با كمبود/مازاد نقدینگی 53۳-۱۴-۲- پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی 53۱۵-۲- سیستم های اطلاعات مدیریت نقدینگی 53۱۶-۲- دلايل مواجه شدن بانك با مشكلات عمده نقدينگي 54۱۷-۲- انواع ریسک در بانک ها 55۱-۱۷-۲- ريسك عملياتي 55۲-۱۷-۲- ريسك اعتباري 55۳-۱۷-۲- ريسك بازار 56۴-۱۷-۲- ريسك قانوني 56۵-۱۷-۲- ريسك نقدينگي 57۱۸-۲- ابعاد ريسك نقدينگي 61۱-۱۸-۲- ريسك تامين مالي 61۲-۱۸-۲- ريسك زمان 61۳-۱۸-۲- ريسك تعهدات 61۱۹-۲- شاخص هاي هشدار دهنده ريسك نقدينگي 62۲۰-۲- مديريت ريسك و نقدينگي 62۲۱-۲- مديريت ريسك نقدينگي در بانكداري اسلامي 66۱-۲۱-۲- موانع بانكداري اسلامي 66۲۲-۲- نقش بانكهاي توسعه اي – تخصصي در اقتصاد كشور 67۲۳-۲- آشنایی با بانک توسعه صادرات ایران 69۲۴-۲- خلاصه فصل 70فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق۱-۳ مقدمه 72۲-۳- روش تحقيق 72۳-۳- مدل تحليلي تحقيق 73۴-۳- مراحل انجام تحقيق 76۵-۳- متغیرهای تحقیق 76۱-۵-۳- متغير وابسته 76۲-۵-۳- متغيرهاي مستقل 76۱-۲-۵-۳- منابع 76۲-۲-۵-۳- مصارف 77۶-۳- جامعه و نمونه آماري 78۷-۳- روش و ابزار گردآوري داده ها 78۸-۳- روش هاي آماري تحليل داده ها 79۱-۸-۳- رگرسيون خطی 79۲-۸-۳- تحليل رگرسيون و استنباط آماري 80۳-۸-۳- رگرسيون و تحليل واريانس 80۴-۸-۳- همبستگي 81۱-۴-۸-۳- ضريب تعيين 81۲-۴-۸-۳- ضريب همبستگي 81۵-۸-۳- آزمون معني دار بودن r (ضریب هبستگی) 82۶-۸-۳- ضريب تعيين تصحيح شده 82۷-۸-۳- رگرسيون چندگانه 83۸-۸-۳ مدل رگرسيون چندگانه تحقیق 83۱-۸-۸-۳- روش هاي انتخاب متغيرهاي مناسب 84۹-۳ – فرض هاي اساسي رگرسيون 85۱۰-۳- آزمون فرض هاي اساسي رگرسيون 86۱-۱۰-۳- آزمون خود همبستگي 86۱-۱-۱۰-۳- خود همبستگي 86۲-۱-۱۰-۳- خود همبستگي مرتبه اول 87۳-۱-۱۰-۳- آزمون دوربين- واتسن 88۲-۱۰-۳- آزمون غیرنرمال بودن توزیع باقیمانده ها ( و غیرصفر بودن میانگین باقیمانده ها) 89۳-۱۰-۳- آزمون نابرابري واريانس های جملات اختلال 89۱-۳-۱۰-۳- آزمون بريوش- پاگان- گادفري 90۴-۱۰-۳- آزمون معني‌دار بودن كل رگرسيون 90فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها۱-۴ مقدمه‏ 92۲-۴- توصیف داده ها 92۴-۴- آزمونهای فرضهای کلاسیک رگرسیون روی مدل 100۱-۴-۴- آزمون عدم وجود خود همبستگی 100۲-۴-۴- آزمون نرمال بودن توزیع باقیمانده ها (خطاها) 101۳-۴-۴- آزمون همسانی واریانس باقیمانده ها 102۵-۴- آزمون فرضیه های تحقیق 103۱-۵-۴- آزمون فرضیه اول 105۲-۵-۴- آزمون فرضیه دوم 105۳-۵-۴- آزمون فرضیه سوم 105۴-۵-۴- آزمون فرضیه چهارم 106۵-۵-۴- آزمون فرضیه پنجم 107۶-۵-۴- آزمون فرضیه ششم 107۷-۵-۴- آزمون فرضیه هفتم 108۸-۵-۴- آزمون فرضیه هشتم 108۹-۵-۴- آزمون فرضیه نهم 109۱۰-۵-۴- آزمون فرضیه دهم 109۱۱-۵-۴- آزمون فرضیه یازدهم 110۱۲-۵-۴- آزمون فرضیه دوازدهم 110۱۳-۵-۴- آزمون فرضیه سیزدهم 110۱۴-۵-۴- آزمون فرضیه چهاردهم 111۱۵-۵-۴- آزمون فرضیه پانزدهم 111۱۶-۵-۴- آزمون فرضیه شانزدهم 112۱۷-۵-۴- آزمون فرضیه هفدهم 112۱۸-۵-۴ آزمون فرضیه هجدهم 113۶-۴- خلاصه فصل 113فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات۱-۵ مقدمه 116۲-۵- نتایج تحقیق 116۳-۵- محدودیتهای تحقیق 118۴-۵- پیشنهادهایی بر اساس یافته های تحقیق 119۵-۵- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 121پیوست هامنابع و ماخذمنابع فارسي 131منابع لاتین: 133چکیده لاتین 134

پایان نامه بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن


بانک صادرات


نقدینگی


مدیریت نقدینگی


منابع و مصارف


رگرسیون چندگانه


بانک توسعه صادرات ایران


حسابداری


پایان نامه ارشد حسابداریبررسی


تأثیر


اجزای


منابع


و


مصارف


بانک


توسعه


صادرات


ایران


بر


نقدینگی


آن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه بررسی مقایسه ای عوامل مؤثر بر افزایش كارایی ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری با عنوان : بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه ...

پایان نامه بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه ...

پایان نامه بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: مدیریت نقدینگی در بانک ها تقابلی است بین ریسک و بازده.

پایان نامه فروش اقساطی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید متن کامل پایان نامه مقطع دکتری رشته الهیات، فقه و فلسفه گرایش : فقه ومبانی حقوق اسلامی عنوان : بررسی فقهی فروش اقساطی در نظام بانكداری بدون ربا و شبهات آن و ارائه ...

عوامل موثر بر نقدینگی بانک توسعه صادرات ایران - پایان نامه ...

در این تحقیق، تأثیر منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران به عنوان ورودی ها و خروجی ها، بر بخش نقدینگی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. چکیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1 مقدمه 4

بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر ...

بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آ دسته: اقتصاد بازدید: 2 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 10248 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 148 مدیریت نقدینگی در بانک ها تقابلی است بین ریسک و بازده قیمت فایل فقط ...

پایان نامه بررسی رابطه میان بانکداری الکترونیک و کنترل ...

پایان,نامه بررسی,رابطه,میان بانکداری,الکترونیک,کنترل,نقدینگی,بانک رفاه,,پایان نامه بررسی رابطه میان بانکداری الکترونیک و کنترل نقدینگی در بانک رفاه,فروشگاه فایل پارس دانش

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی تأثیر اجزای ...

با عنوان : بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از … ادامه‌ی خواندن→

بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر ...

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن

بایگانی‌های سپرده گذاران - دانلود پایان نامه ها

با عنوان : بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن (بیشتر…) By مدیر سایت , 3 هفته ago

ردیابی ریسک های بانکی کشور

مدیر امور شعب بانک توسعه صادرات ایران در گفت و گو با اگزیم نیوز به ریسک های اصلی در حوزه بانکداری را بررسی و راهکارهای کنترل این ریسک را معرفی کرد.

پایان نامه بررسی رابطه میان بانکداری الکترونیک و کنترل ...

ذخیره شده مشابه پایان نامه بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر ... میزان و شدت تأثیر گذاری عامل (عاملها) روی متغیر وابسته، رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته .....

بررسی تاثیر اجزای منابع بانک نمونه ایران بر نقدینگی آن

بررسی تاثیر اجزای منابع بانک نمونه ایران بر نقدینگی آن. ... [ بهترین رویه در مدیریت بهینه منابع و مصارف در واقع، ارائه یک برنامه ریزی عملی است که نشان می دهد منابع مورد نیاز با چه ترکیبی و چگونه ...

بررسی رابطه میان ترکیب دارایی- بدهی و ریسك نقدینگی بانك‌ها ...

بررسی رابطه میان ترکیب دارایی- بدهی و ریسك نقدینگی بانك‌ها در ایران دسته: حسابداری بازدید: 32 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 210 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 55 کلیه بانک‌ها در جریان عملیات خود با ریسک‌هایی مواجهند که قادر به از ...

منابع و مصارف ارزی کشور +جدول | سایت انتخاب

بررسی تراز حساب جاری کشور به عنوان یکی از اجزای اصلی تراز پرداختها نشان می دهد که بخش عمده ای از منابع ارزی کشور طی سالهای 89-1384 را صادرات نفت و گاز تشکیل می دهد ، در سال 1389 بالغ بر 72 درصد از ...

بررسی تاثیر اجزای منابع بانک نمونه ایران بر نقدینگی آن

بررسی تاثیر اجزای منابع بانک نمونه ایران بر نقدینگی آن. ... [ بهترین رویه در مدیریت بهینه منابع و مصارف در واقع، ارائه یک برنامه ریزی عملی است که نشان می دهد منابع مورد نیاز با چه ترکیبی و چگونه ...

پایان نامه بررسی مقایسه ای عوامل مؤثر بر افزایش كارایی ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری با عنوان : بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی تأثیر اجزای ...

بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود. تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

بررسی رابطه میان ترکیب دارایی- بدهی و ریسك نقدینگی بانك‌ها ...

بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن. [PDF]– 29 ویرایش تیر اولویتهای پژوهشی بانک انصار در حوزه های ...

پایه پولی و اجزای آن ، نحوه خلق پول و عوامل موثر بر حجم ...

تبیین اجزای ضریب فزاینده (تکاثری) پول و تاثیر آن بر حجم پول ۱- نسبت اسکناس و مسکوک در دست مردم به سپرده‌های دیداری (cd)، نشانگر آن است که مردم چه مقدار از معاملات خود را با اسکناس و چه مقدار دیگر ...

پایان نامه نقد و بررسی عوامل مؤثر بر فرآیند توسعه جامعه ...

پایان نامه نقد و بررسی عوامل مؤثر بر فرآیند توسعه جامعه شناسی در ایران جامعه­شناسی در ایران از جنبه­های گوناگون سیاسی، علمی، تاریخی و فرهنگی می­تواند مورد بحث قرار گیرد. این تحقیق به طرح عوامل مؤثر در فرآیند توسعه این ...

کنترل سطح ریسک نقدینگی در بانک‌ها

در این پژوهش از آنجا که هدف این تحقیق، بررسی تاثیر مدیریت منابع و مصارف بر ریسک نقدینگی در بانک‌هاست، چندین عامل تاثیرگذار بانکی و چند متغیر کلان اقتصادی در مدل در نظر گرفته شده است.

کنترل سطح ریسک نقدینگی در بانک‌ها

یک پژوهش، راهکارهای مدیریت منابع و مصارف بانک‌ها برای کنترل ریسک نقدینگی در ایران را بررسی کرده است. رویکرد مدیریت یکپارچه دارایی و بدهی، نگاه یکپارچه و همزمان به دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها، ترکیب آنها و عوامل ...

پایان نامه فروش اقساطی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید متن کامل پایان نامه مقطع دکتری رشته الهیات، فقه و فلسفه گرایش : فقه ومبانی حقوق اسلامی عنوان : بررسی فقهی فروش اقساطی در نظام بانكداری بدون ربا و شبهات آن و ارائه ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی تأثیر اجزای ...

با عنوان : بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از … ادامه‌ی خواندن→

روش تحقیق برآورد توابع هزینه تسهیلات عقود اسلامی با تاکید ...

پایان نامه بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن ۱۴۸ پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: مدیریت نقدینگی در بانک ها تقابلی است بین ...

بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر ...

بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آ. مدیریت نقدینگی در بانک ها تقابلی است بین ریسک و بازده.

منابع و مصارف ارزی کشور +جدول | سایت انتخاب

بررسی تراز حساب جاری کشور به عنوان یکی از اجزای اصلی تراز پرداختها نشان می دهد که بخش عمده ای از منابع ارزی کشور طی سالهای 89-1384 را صادرات نفت و گاز تشکیل می دهد ، در سال 1389 بالغ بر 72 درصد از ...

روش تحقیق برآورد توابع هزینه تسهیلات عقود اسلامی با تاکید ...

پایان نامه بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن ۱۴۸ پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: مدیریت نقدینگی در بانک ها تقابلی است بین ...

عوامل موثر بر نقدینگی بانک توسعه صادرات ایران

عنوان این تحقیق "بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن"می باشد اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران، هر یک در 9 طبقه کلی به شرح زیر مورد دسته بندی قرار می ...

پایه پولی و اجزای آن ، نحوه خلق پول و عوامل موثر بر حجم ...

تبیین اجزای ضریب فزاینده (تکاثری) پول و تاثیر آن بر حجم پول ۱- نسبت اسکناس و مسکوک در دست مردم به سپرده‌های دیداری (cd)، نشانگر آن است که مردم چه مقدار از معاملات خود را با اسکناس و چه مقدار دیگر ...

دانلود پاورپوینت کارآفرینی در ایران

دانلود مقاله برق شهری

پروپزال بررسی تطبیقی رابطه بین هزینه های نمایندگی و ارزش شرکت با مدیریت سود

پروژه پایانی ابر رساناها

دانلود پاورپوینت ضوابط و استاندارد مجتمع تجاریويپ چيست؟

ويپ چيست؟پیشینه تحقیق لجستیک