دانلود رایگان


بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و قیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 151 صفحه چكيده: در این تحقیق رابطه بین شاخص کل سهام وقیمت گذاری اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران برای ۱۰۳شرکت که سهام آنها طی قلمرو

دانلود رایگان پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهراننوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 151 صفحهچكيده:در این تحقیق رابطه بین شاخص کل سهام وقیمت گذاری اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران برای ۱۰۳شرکت که سهام آنها طی قلمرو زمانی ۱۳۸۲تا۱۳۸۸به عموم عرضه شده بررسی شده است.جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارEXCELو جهت آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS استفاده شده است. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:فرضیه اصلی: بينIPO (قيمت سهام در عرضه اوليه به عموم) و شاخص كل سهام شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.در اين فرضيه كه رابطه بينIPO (قيمت سهام در عرضه اوليه به عموم) وشاخصكل سهام را بررسيميكند از آزمون همبستگيپيرسون استفاده شده است سطح معنيداري آزمون نشان مي دهد(۳۹۵/۰) كهاين آزمون در هيچسطحي(۱ درصد و۵ درصد) معني دار نشده است بنابراين بينIPO (قيمت سهام در عرضه اوليه به عموم) وشاخصكل بورس در تحقيق حاضر هيچارتباطي برقرار نشده است.فرضیه اول : بينIPO (قيمت سهام در عرضه اوليه به عموم) وبازدهغيرعادي سالانه در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.در اين فرضيه كه رابطه بينIPO (قيمت سهام در عرضه اوليه به عموم) وبازدهغيرعادي سالانه را بررسيميكند از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است سطح معنيداري آزمون نشان مي دهد(۴۵۵/۰) كهاين آزمون در هيچسطحي(۱ درصد و۵ درصد) معني دار نشده استب نابراين بينIPO (قيمت سهام در عرضه اوليه به عموم) وبازدهغيرعادي سالانه در تحقيق حاضر هيچارتباطي برقرار نشده است.فرضیه دوم : بينIPO (قيمت سهام در عرضه اوليه به عموم) و درجه تمركزماالكيت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.در اين فرضيه كه رابطه بينIPO (قيمت سهام در عرضه اوليه به عموم) ودرجهتمركزمالكيت را بررسيميكند از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است سطح معنيداري آزمون نشان مي دهد(۰۱۵/۰) كهاين آزمون در سطح ۵ درصد معني دار شده استب نابراين بينIPO (قيمت سهام در عرضه اوليه به عموم) درجه تمركزمالكيت رابطه برقرار شده است . مقدار همبستگي به دست آمده(۲۳۹/۰) نشان مي دهد كهاين رابطه مستقيممي باشد.فرضیه سوم : بينIPO (قيمت سهام در عرضه اوليه به عموم) و حجم سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.در اين فرضيه كه رابطه بينIPO (قيمت سهام در عرضه اوليه به عموم) وحجم سهام عرضه شده در بازار را بررسيميكند از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است سطح معنيداري آزمون نشان مي دهد(۰۰۰/۰) كهاين آزمون در سطح ۱ درصد معني دار شده است بنابراين بينIPO (قيمت سهام در عرضه اوليه به عموم) و حجم سهام عرضه شده در بازار رابطه برقرار شده است . مقدار همبستگي به دست آمده(۴۳۵/۰-) نشان مي دهد كهاين رابطه معكوس مي باشد.فرضیه چهارم : بين درجه تمركزمالكيت و شاخص كل سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.در اين فرضيه كه رابطه بين درجه تمركزمالكيت و شاخص كل سهام را بررسيميكند از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است سطح معني داري آزمون نشان مي دهد(۲۳۸/۰) كهاين آزمون در هيچ سطحي(۱ درصد و۵ درصد) معني دار نشده است بنابراين بين درجه تمركزمالكيت و شاخص كل بورس در تحقيق حاضر هيچ ارتباطي برقرار نشده است. فهرست مطالبچكيده: 1مقدمه: 3فصل اول: كليات تحقیق۱-۱ مقدمه 5۲-۱ بیان مسئله 5۳-۱چارچوب نظری تحقیق 7۴-۱ فرضیه های تحقیق 9۵-۱ اهداف تحقيق 9۶-۱ اهميت و ضرورت انجام تحقيق 9۷-۱ حدود مطلعاتی 10۸-۱ تعریف واژه ها و اصطلاحات 10فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق۱-۲ مقدمه 14۲-۲ بازار مالی 15۱-۲-۲ کارکرد های اقتصادی بازار مالی 15۳-۲ طبقه بندی بازارهای مالی 17۱-۳-۲بازار پول 17۲-۳-۲ بازار سرمایه 17۴-۲ تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان 22۱-۴-۲ تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران 22۵-۲ تعریف بورس اوراق بهادار 25۶-۲ مروری بر انواع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 25۱-۶-۲ انواع شرکت های سرمایه گذاری 25۷-۲دارایی 28۸-۲ دارایی مالی 28۹-۲ اوراق بهادار 30۱۰-۲ سهام عادی 30۱۱-۲ بازده سهام 31۱۲-۲ بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار 31۱-۱۲-۲ بازده تحقق یافته 31۲-۱۲-۲ بازده مورد انتظار 31۱۳-۲ اجزای بازده 32۱-۱۳-۲ سود دریافتی 32۲-۱۳-۲ سود(زیان)سرمایه 32۱۴-۲ عرضه اوليه عمومي 34۱-۱۴-۲ استفاده از خدمات تعهد پذيره نويسي مشاوران مالي و عاملهاي فروش 38۲-۱۴-۲ شيوه معمول عرضه سهام به گروههاي مختلف سهامداران 39۳-۱۴-۲ مراحل عرضه عمومي اوليه 39۴-۱۴-۲عرضه ثانويه 43۱۵-۲ شيوه هاي فروش سهام 44۱۶-۲ موسسات تامين سرمايه و روشهاي عرضه اوليه اوراق بهادار 48۱۷-۲فرآيند عرضه اوراق بهادار 50۱۸-۲ فرآيند وارد شدن شركتها به بازار 53۱۹-۲ ارزش گذاري سهام شركت هاي تازه وارد به بازار 55۲۰-۲عرضه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران 60۲۱ – 2 شاخص های بازار اوراق بهادار 62۱–21 – 2 شاخص های قیمت سهام 62۲ – ۲۱- ۲ شیوه محاسبه شاخص ها 64۳-۲۱–2 شاخص های سهام در حوزه بین المللی 65۲۲-۲ شاخص های قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران 66۲۳-۲ فرضيات مطرح شده در مورد بازده غير عادي كوتاه مدت در عرضه هاي اوليه 69۱-۲۳-۲ فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي 69۲-۲۳-۲ فرضيه علامت دهي 72۳-۲۳-۲فرضيات گرايشات و علائق زود گذر 73۴-۲۳-۲فرضيه عكس العمل بيش از اندازه سرمايه گذاران 74۵-۲۳-۲فرضيه حباب سفته بازي و فرضيه بازارهاي سهام داغ 75۶-۲۳-۲ فرضيه بيمه ضمني در مقابل مسئوليت هاي قانوني 76۷-۲۳-۲ فرضيه شهرت موسسات تامين سرمايه 77۸-۲۳-۲ فرضيه ريسك گريزي تخمين كننده فروش اوراق بهادار 78۹-۲۳-۲ فرضيه جبران ريسك پذيري و خدمات خريداران اوليه 80۲۴-۲تطبيق نظريه ها و تئوريهاي بازده غير عادي كوتاه مدت در بورس ايران 80۱-۲۴-۲ ارزش دفتری سهام 81۲-۲۴-۲ارزش سهام بر مبنای قیمت جایگزینی دارایی ها پس از کسر بدهی ها 81۳-۲۴-۲ارزش سهام با فرض تداوم فعالیت 81۴-۲۴-۲ ارزش سهام با فرض انحلال 82۵-۲۴-۲ ارزش ذاتی سهام 82۶-۲۴-۲ ارزش سهام با استفاده از ضریب 82۷-۲۴-۲ ارزش سهام با استفاده از سود انباشته هر سهم و کسری ذخایر مالیاتی هر سهم 83۸-۲۴-۲ ارزش سهام با استفاده از روش سرمایه تعدیل شده با نرخ ارز 83۹-۲۴-۲ ارزش سهام با استفاده از روش سرمایه تعدیل شده با نرخ تورم 83۱۰-۲۴-۲ مقایسه روش های ارزشیابی سهام 84۱۱-۲۴-۲ ارزش گذاری شرکت های دولتی در ایران 85۲۵-۲ پيشينه تحقيق 85۱-۲۵-۲ تحقیقات داخلی 85۲-۲۵-۲ تحقیقات خارجی 87فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق۱-۳ مقدمه 98۲-۳ روش تحقیق 98۳-۳ تجزیه و تحلیل داده ها 99۴-۳ جامعه آماری 99۵-۳ مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق 99۶-۳ نمونه آماری 103۷-۳ روش های آماری مورد استفاده در تحقيق 104۱-۷-۳ضريب همبستگي 104۲-۶-۳ آ‍زمون كلووگروف- اسميرنف 105فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها۱-۴ مقدمه‏ 107۲-۴ آمار توصيفي 107۳-۴ آمار استنباطي 112۱-۴-۳ فرضیه اصلی: بين IPO (قيمت سهام در عرضه اوليه به عموم) و شاخص كل سهام شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد. 112۳-۴-۲ فرضیه های فرعی 113فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات۱-۵ مقدمه 117۲-۵ بيان نتايج 117۲-۵-۱ نتيجه فرضيه اصلی 117۲-۵-۲ نتيجه فرضيه های فرعی 118۵-۲ محدودیت های تحقیق 119۵-۳ پیشنهادات 120پیوست هاپیوست۱ 122پیوست ب :لیست شرکت ها 126منابع و ماخذمنابع فارسي 131منابع لاتین 133چکیده لاتین 135

پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران


رابطه بین شاخص کل قیمت سهام


فیمت گذاری اولیه سهام


عرضه اولیه سهام


بورس اوراق بهادار تهران


بورس


سهام


بورس اوراق بهاداربررسی


رابطه


بین


شاخص


کل


قیمت


سهام


و


قیمت


گذاری


اولیه


سهام


در


عرضه


اولیه


به


عموم


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


روش تحقیق تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام

پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و قیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران. ۱۴۶

قیمت لحظه‌ ای سهام شرکت‌ها در بازار بورس تهران + لیست ...

قیمت سهام آپدیت شده و بروز، به روزترین قیمت سهام بانک ها و حجم معاملات سهام قابل مشاهده است. تاریخچه و نرخ سهام شرکت‌های بورس و فرابورس را ببینید

بورس؛ از ریزش تا بازگشت‌های موقت - ایمنا

به گزارش خبرنگار ایمنا ، ریزش‌های ادامه دار بورس که تقریباً از اواسط آذر ماه با شدت بالاتری رخ داده بود، سرانجام از آخرین روزهای دی ماه متوقف شد به طوری که شاهد بازگشت بازار سرمایه به پله‌ی یک میلیون و ۱۸۰ هزار واحد ...

بررسی موانع واگذاری سهام فولاد اکسین به فولاد خوزستان ...

ابراهیمی، مدیرعامل فولاد اکسین: تفاهم‌نامه‌ای بین فولاد خوزستان و وزارت رفاه به عنوان سها‌م‌داران اکسین منعقد شده که بر اساس آن سهم اکسین قیمت‌گذاری شود و زمینه واگذاری آن فراهم شود. نگاه ما در اکسین یک نگاه کیفی ...

بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام ...

بررسی,رابطه,شاخص کل,قیمت سهام و,فیمت گذاری,اولیه,سهام در,عرضه اولیه,عموم بورس اوراقادار,تهران,,بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار,فروشگاه فایل های خوب ...

SID.ir | قيمت گذاري سهام در عرضه اوليه در بورس اوراق ...

عرضه اوليه سهام به اولين عرضه سهام شركت در طول دوران فعاليت آن به عموم اطلاق مي ‌گردد. روش پژوهش حاضر زمينه يابي، همبستگي و علي - مقايسه‌ اي است. ... بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و قیمت سهام در ...

بررسی رابطه رشد فروش و شاخص مالی با بازده سهام در بورس

سهام,بورس,ریسک,بازده سهم, بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل درستی است و در دنیای واقعی نیز با بازده رابطه دارد و تا حدودی نیز شواهد تجربی اولیه این نظریه را تا حدودی تأیید کرده ...

قیمت لحظه‌ ای سهام شرکت‌ها در بازار بورس تهران + لیست ...

قیمت سهام آپدیت شده و بروز، به روزترین قیمت سهام بانک ها و حجم معاملات سهام قابل مشاهده است. تاریخچه و نرخ سهام شرکت‌های بورس و فرابورس را ببینید

بررسی رابطه تورم و شاخص قیمت سهام و شاخص بازده نقدی قیمت ...

بررسی رابطه تورم و شاخص قیمت سهام و شاخص بازده نقدی قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران: مطالعات تجربی حسابداری مالی: مقاله 2، دوره 4، شماره 13، بهار 1385 ، صفحه 139-154 اصل مقاله (2.68 mb)

بررسی رابطه تورم و شاخص قیمت سهام و شاخص بازده نقدی قیمت ...

بررسی رابطه تورم و شاخص قیمت سهام و شاخص بازده نقدی قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران: مطالعات تجربی حسابداری مالی: مقاله 2، دوره 4، شماره 13، بهار 1385 ، صفحه 139-154 اصل مقاله (2.68 mb)

قیمت لحظه‌ ای سهام شرکت‌ها در بازار بورس تهران + لیست ...

قیمت سهام آپدیت شده و بروز، به روزترین قیمت سهام بانک ها و حجم معاملات سهام قابل مشاهده است. تاریخچه و نرخ سهام شرکت‌های بورس و فرابورس را ببینید

آموزش نحوه خرید و فروش سهام در بورس (راهنمای گام به گام ...

خرید و فروش در بازار سهام یا بورس اوراق بهادار هم اصولی دارد که هر سرمایه‌گذار باید قبل از ورود یاد بگیرد. در این مقاله نحوه خرید و فروش سهام در بورس را بصورت گام به گام شرح می‌دهیم.

بررسی رابطه رشد فروش و شاخص مالی با بازده سهام در بورس ...

در ادبیات مالی به معیار ریسک سیستماتیک، بتا ( b ) می گویند. به عبارت دیگر بتا معیاری است که حساسیت بازده یک سهم را نسبت به بازده بازار نشان می دهد. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یکی ...

قیمت لحظه‌ ای سهام شرکت‌ها در بازار بورس تهران + لیست ...

قیمت سهام آپدیت شده و بروز، به روزترین قیمت سهام بانک ها و حجم معاملات سهام قابل مشاهده است. تاریخچه و نرخ سهام شرکت‌های بورس و فرابورس را ببینید

بررسی رابطه‎ی ریسک، بازده و نقدشوندگی با سهام شناور آزاد ...

بررسی رابطه بین میزان سهام شناور آزاد و بازدهی شرکت‌ها ‌در بورس اوراق بهادار تهران. (پایان‎نامه‎ی کارشناسی ارشد). تهران: دانشگاه شهید بهشتی. حکیم جوادی، م. (1379).

دانلود مقاله در مورد بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و ...

چكيده:در این تحقیق رابطه بین شاخص کل سهام وقیمت گذاری اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران برای 103شرکت که سهام آنها طی قلمرو زمانی 1382تا1388به عموم عرضه شده بررسی شده است.جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارEXCELو جهت ...

بازده سهام

واحدهای تجاری در مقابل کلیه ذی نفعان خود مسئول هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

دانلود تحقیق بررسی رابطه بین عملکرد وتقسیم سود نقدی در ...

بررسی رابطه بین عملکرد وتقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران دسته: اقتصاد بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 984 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 148 تصمیم گیری، آنچه در آینده رخ خواهد داد را منعکس می کند هدف از پیش بینی، کاهش ...

بررسی رابطه رشد فروش و شاخص مالی با بازده سهام در بورس ...

در ادبیات مالی به معیار ریسک سیستماتیک، بتا ( b ) می گویند. به عبارت دیگر بتا معیاری است که حساسیت بازده یک سهم را نسبت به بازده بازار نشان می دهد. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یکی ...

مدلسازی ارتباط شاخص قیمت در بازارهای مالی و رابطه مبادله ...

هدف محوری این مقاله بررسی ارتباط ساختاری میان بازارهای مالی( بازار سرمایه، بازار ارز، بازار نفت) و بازار تجاری در اقتصاد ایران می باشد. به عبارت دیگر مدل سازی ماتریس ساختاری میان قیمت سهام، نرخ ارز ، قیمت نفت و رابطه ...

ارزیابی رابطه محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و نسبت‌های مالی ...

(1385).« بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران »، بررسی های حسابداری و حسابرسی، ش 45، صص3 -23. [2] حقیقت، حمید، علی اکبر ایرانشاهی .(1389).

SID.ir | قيمت گذاري سهام در عرضه اوليه در بورس اوراق ...

عرضه اوليه سهام به اولين عرضه سهام شركت در طول دوران فعاليت آن به عموم اطلاق مي ‌گردد. روش پژوهش حاضر زمينه يابي، همبستگي و علي - مقايسه‌ اي است. ... بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و قیمت سهام در ...

قیمت سهام امروز شرکت ها در بازار بورس تهران را لحظه به ...

به گزارش اقتصادی رکنا، دراین لینک https://b2n.ir/39640 می توانید قیمت سهام و بورس اوراق بهادار تهران را پس از وارد شدن به طور مستقیم و لحظه به لحظه دنبال کنید. در این خبر می توانید علاوه بر قیمت سهام شرکت ها از " وضعیت بازار" و ...

آموزش کامل عرضه اولیه سهام (آنچه برای کسب سود باید بدانید ...

در صورتی که قرار باشد عرضه اولیه در روز جاری اتفاق بیفتد، در این پیام‌ها زمان و چگونه این عرضه وجود خواهد داشت. معمولا ناظر بازار بین ساعات 10 تا 13، پیام مربوط به عرضه اولیه را منتشر می‌کند.

تاثیر عرضه اولیه سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس بر شاخص ...

در این پژوهش تأثیر عرضه‌های اولیه بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران (tepix) مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بررسی عملکرد بورس معمولا شاخص کل قیمت سهام آئینه تمام نمای بورس کشور تلقی می‌گردد ...

بررسی رابطه تورم و شاخص قیمت سهام و شاخص بازده نقدی قیمت ...

بررسی رابطه تورم و شاخص قیمت سهام و شاخص بازده نقدی قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران: مطالعات تجربی حسابداری مالی: مقاله 2، دوره 4، شماره 13، بهار 1385 ، صفحه 139-154 اصل مقاله (2.68 mb)

پاورپوینت تحلیل ساختمان الحاقیه کارخانه واچرون کنستانتین

دانلود پرسشنامه مقایسه کمباین‏ های مخصوص ذرت

دانلود پاورپوینت تنظیم بیان ژن زیست شناسی دوازدهم

دانلود کتاب کیت به همراه فایلهای صوتی (سی دی) - TOEFL Test Preparation Kit ETS with CD

دانلود رایگان گزارش کار آزمایشگاه ترمودینامیک – مهندسی شیمی

دانلود پاورپوینت پرورش لامادانلود کتاب کنترل توان راکتیو میلر ترجمه دکتر قاضی