دانلود رایگان


مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 119 صفحه چكيده: با توجه به اهمیت نقد شوندگی سهام شرکتها در بازار سرمایه ، تحقیق حاضر در پی بررسی عوامل موث

دانلود رایگان پایان نامه مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارنوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 119 صفحهچكيده:با توجه به اهمیت نقد شوندگی سهام شرکتها در بازار سرمایه ، تحقیق حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر نقد شوندگی است . در این راستا تاثیر سیاست های تقسیم سود سهام بر نقد شوندگی سهام شرکتها مورد آزمون قرار گرفته است . در این تحقیق از رگرسیون خطی چند گانه برای کلیه اطلاعات استفاده شده است . کلیه فرضیه ها بر روی ۱۸۵ عضو نمونه انجام شده است .نتایج تحقیق نشان می دهد ، در سطح ۹۵ درصد اطمینان بین سیاست تقسیم سود و رتبه نقد شوندگی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد . و بین سیاست تقسیم سود و نقد شوندگی با روش نرخ گردش ، نسبت آمیوست و نسبت آمیهود رابطه معنا داری وجود ندارد .واژه های کلیدی : سیاستهای تقسیم سود ، رتبه نقد شوندگی ، نقد شوندگی به روش نرخ گردش ، نسبت آمیوست ، نسبت آمیهود فهرست مطالبچكيده: 1مقدمه: 2فصل اول: كليات تحقیق۱-۱ مقدمه 4۲-۱ تاریخچه مطالعاتی 5۳-۱بيان مساله 8۴-۱ چارچوب نظری تحقیق 9۵-۱ فرضيه هاي تحقيق 15۶-۱ اهداف و ضرورتهاي پژوهش 16۷-۱ حدود مطالعاتی 16۱-۷-۱ قلمرو موضوعی 16۲-۷-۱ قلمرو مکاني 16۳-۷-۱ قلمرو زماني 16۸-۱ تعريف واژه ها و اصطلاحات 17فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق۱-۲ مقدمه 20۲-۲ بخش اول : نقدشوندگی بازار 20۱-۲-۲ عوامل تاثیرگذار بر نقد شوندگی در بازارهاي نوظهور 22۲-۲-۲ عوامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی 23۱-۲-۲-۲ تمرکز مالکیت 24۲-۲-۲-۲ میزان سهام شناور آزاد 26۳-۲-۲-۲ واسطه هاي خارجی 27۴-۲-۲-۲ دسترسی به بازار 28۵-۲-۲-۲ معامله ي اینترنتی 29۶-۲-۲-۲ آزادسازي حساب سرمایه 30۷-۲-۲-۲ هزینه هاي معامله 31۸-۲-۲-۲ زیرساختهاي معاملاتی 32۹-۲-۲-۲ محصولات 34۱۰-۲-۲-۲ پذیرش متقابل 36۱۱-۲-۲-۲ مشارکت سرمایه گذاران جزء 36۱۲-۲-۲-۲ اصلاحات در صندوقهاي بازنشستگی و توسعه طرحهاي سرمایه گذاري جمعی 37۱۳-۲-۲-۲ تجدید ساختار بورسها 38۱۴-۲-۲-۲ راهبري شرکتی 39۱۵-۲-۲-۲ ارتباطات بین بازارها 40۱۶-۲-۲-۲ کیفیت شرکتهاي پذیرفته شده در بورس 41۱۷-۲-۲-۲ موارد دیگر 41۳-۲ بخش دوم : نقد شوندگی سهام و عوامل مربوط به آن 43۱-۳-۲ عوامل نقد شوندگی سهام 43۲-۳-۲ اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 44۳-۳-۲ هزینه های اجرای سفارش: 44۴-۳-۲ هزینه های نگهداری موجودی: 44۵-۳-۲ هزینه های انتخاب نادرست : 45۶-۳-۲ مطالعات انجام شده در خصوص عوامل مؤثر بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 45۷-۳-۲ رابطه ی بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و بازده سهام شرکتها به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 46۱-۷-۳-۲ رابطه ی سیاست تقسیم سود و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 46۲-۷-۳-۲ رابطه ی ساختار سرمایه و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 47۳-۷-۳-۲رابطه ی بین حاكمیت شركتی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 47۴-۷-۳-۲ اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام و کیفیت سود 49۵-۷-۳-۲ رابطه ی بین دوره ی نگهداری سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 50۶-۷-۳-۲ تاثیر ناشناخته ماندن هویت معامله گران و یا سفارشات بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 51۷-۷-۳-۲ رابطه ی بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش قبلی سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 52۸-۷-۳-۲ اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و نقدشوندگی داراییها 53۹-۷-۳-۲ اثر قوانین حقوقی و سیاسی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 53۱۰-۷-۳-۲ تأثیر دستمزد حسابرسی براختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 54۱۱-۷-۳-۲ اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 55۴-۲ پیشینه تحقیق 56۱-۴-۲ خارجی 56۲-۴-۲ داخلی 57فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق۱-۳ مقدمه 59۲-۳ طرح تحقیق 60۳-۳ روش اجرای تحقیق 60۴-۳مدل مفهومی تحقیق 61۵-۳ جامعه و نمونه مطالعاتی 61۶-۳ روش و ابزار گرد آوری اطلاعات 64۷-۳ متغييرهاي مورد مطالعه در تحقيق و روش اندازه گيري متغيرها 64۱-۷-۳ روش اندازه گیری سیاستهای تقسیم سود ( متغییرمستقل ) : 64۲-۷-۳روشهای اندازه گیری نقد شوندگی : ( متغیرهای وابسته ) 64۸-۳ روش تحلیل داده ها 65۹-۳ فرايند آزمون فرضيه ها 66۱۰-۳ روش آزمون فرضيه ها 67فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها۱-۴ مقدمه‏ 69۲-۴ شاخص های توصیفی متغیرها 69۳-۴ تجزيه و تحليل فرضیه هاي تحقيق 70۴-۴ بررسي فرض نرمال بودن متغيرها: 71۵- ۴ خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه به شرح ذيل بيان می شود 72۱-۵-۴ تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اول: 72۲-۵-۴ تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه دوم: 74۳-۵-۴ تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه سوم: 76۴-۵-۴ تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه چهارم: 78فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات۱-۵ مقدمه 82۲-۵ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 83۱-۲-۵ نتايج فرضیه اول 83۲-۲-۵ نتايج فرضیه دوم 83۳-۲-۵ نتايج فرضیه سوم 84۳-۲-۵ نتايج فرضیه چهارم 84۳-۵ نتیجه گیری کلی تحقیق 84۴-۵ پیشنهادها 84۱-۴-۵ پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضيات پژوهش 85۲-۴-۵ پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 85پیوست هاپیوست الف:نام شرکتها در سال ۱۳۸۴ 87پیوست ب:نام شرکتها در سال ۱۳۸۵ 89پیوست ج: نام شرکتها در سال ۱۳۸۶ 91پیوست د:نام شرکتها در سال ۱۳۸۷ 93پیوست ه :نام شرکتها در سال ۱۳۸۸ 95منابع و ماخذمنابع فارسي 117منابع لاتین 118چکیده لاتین 119

مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی


خط مش تقسیم سود


تقسیم سود


سود سهام


سهام


سود سهام بورس


نقدشوندگی


عدم نقد شوندگی


بورس اوراق بهادار


بورس


حسابداریمطالعه


رابطه


بین


خط


مشی


های


تقسیم


سود


سهام


با


معیارهای


مختلف


نقد


شوندگی


و


عامل


عدم


نقد


شوندگی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پرسشنامه در مورد محصول سيب درختی

گزارشکار آزمایش تعیین اندازه متوسط دانه ها در ریز ساختارهای میکروسکوپی

پاورپوینت تحلیل خوابگاه دانشجویی کونیگ

پاورپوینت بتن سبک در 159 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر

پاورپوینت تحلیل کلیسا سنت پیتر توسط لوکوربوزیهدانلود رایگان Security, privacy and trust in Internet of Things: The road ahead

طرح تكثير و پرورش آبزيان

مكانيسم های دفاعی - روانی