دانلود رایگان


بررسی ارتباط بين اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلی - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسي ارتباط بين اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلي نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 109 صفحه چكيده: مسألـه اتكاء حسابرسان مستقل بر كار حسابرسان داخلي و شناخت راه كارهايي براي هماهنگ كردن فعاليتهاي آنها، با هدف كاهش هزينه حسابرسي افزايش كارايي فرآيند حسابرسي و جلوگير

دانلود رایگان بررسی ارتباط بين اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلینوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 109 صفحهچكيده:مسألـه اتكاء حسابرسان مستقل بر كار حسابرسان داخلي و شناخت راه كارهايي براي هماهنگ كردن فعاليتهاي آنها، با هدف كاهش هزينه حسابرسي افزايش كارايي فرآيند حسابرسي و جلوگيري از دوباره كاري هاي احتمالي از دير باز در سطح جهان مطرح بوده است.در ايران نيز اخيرا شاهد تحولات و پيشرفت‌هايي مهمي در حرفه‌ حسابرسي و حسابداري بوده‌ايم كه نمود بارز آن انتشار استانداردهاي حسابرسي توسط كميته فني سازمان حسابرسي. استاندارد مربوط به ارزيابي كار و احد حسابرسي داخلي كه به ارتباط بين حسابرسان مستقل و داخلي پرداخته است، نشان دهنده اهميت موضوع مي باشدتحقيق حاضر شامل دو فرضيه به شرح زير مي باشد.۱ – بين تجارب حسابرسان مستقل و ميزان اتكا‎ آنها بر كار حسابرسان داخلي رابطه وجود دارد۲ – بين ويژگيهاي حسابرسي داخلي و ميزان اتكا حسابرسان مستقل رابطه معني‌داري وجود داردروش آماري به كار رفته در اين تحقيق آزمون ضريب همبستگي (رتبه اي اسپرمن) مي باشد و جامعه آماري تحقيق به مديران ،سرپرستان و حسابرسان ارشد سازمان حسابرسي و حسابداران مستقلي كه به عنوان شريك يا مدير و يا حسابرس ارشد در موسسات حسابرسي خصوصي معتبر شاغل هستند مي باشدبا توجه به نتايج بدست آمده هردو فرضيه تحقيق رد مي شوند و مشخص مي گردند كه بين ميزان تجربه و اتكاي حسابرسان مستقل رابطه معنا داري وجود ندارد و همچنين بين ويژگي هاي حسابرسي داخلي و ميزان اتكاي حسابرسان مستقل رابطه معنا داري وجود نداردواژگان كليدي: اتكا به عملكرد حسابرسان داخلي،عوامل سازماني،عوامل محيطي،عوامل فردي،حسابرس مستقل ،حسابرس داخلي ، حسابرسي مالي، حسابرسي داخلي فهرست مطالبچكيده: 1مقدمه: 2فصل اول: كليات تحقیق۱-۱ مقدمه 4۲-۱ تاریخچه مطالعاتی 4۱-۲-۱ تحقيقات داخلي 4۲-۲-۱ تحقيقات خارجي 5۳-۱ بیان مسئلـه 7۴-۱ چارچوب نظری تحقیق 8۵-۱ فرضيه‌هاي تحقيق 8۶-۱ اهداف تحقيق 9۷-۱ اهميت و ضرورت تحقيق 9۸-۱ حدود مطالعاتی 10۱-۸-۱ قلمرو مکانی تحقیق: 10۲-۸-۱ قلمرو زمانی تحقیق: 10۹-۱ تعاريف عملياتي 10فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق۱-۲ بخش يكم: كليات 13۱-۱-۲ مقدمه 13۲-۱-۲ پيشينه تاريخي حسابرسي 13۳-۱-۲ حسابرسي نوين در ايران 16۴-۱-۲ سوابق تحقیق 18۵-۱-۲حسابرسي چيست؟ 19۶-۱-۲ ضرورت اجراي حسابرسي 20۷-۱-۲ انواع حسابرسي 22۱-۷-۱-۲حسابرسي صورتهاي مالي 22۲-۷-۱-۲حسابرسي رعايت 22۳-۷-۱-۲حسابرسي عملياتي 22۴-۷-۱-۲حسابرسي جامع 23۸-۱-۲ انواع حسابرسان 23۱-۸-۱-۲حسابرسان مستقل 23۲-۸-۱-۲حسابرسان داخلي 24۳-۸-۱-۲حسابرسان دولتي 24۹-۱-۲ وجوه تمايز حسابرسان داخلي و حسابرسان مستقل 25۱۰-۱-۲ فرآيند حسابرسي 26۲-۲ بخش دوم : حسابرسي داخلي 28۱-۲-۲ پيدايش وتكامل حسابرسي داخلي 28۲-۲-۲ كنترل 29۳-۲-۲ حسابرسي داخلي 31۴-۲-۲ مديريت 31۵-۲-۲ سيستم‌ كنترل مديريت و فعاليت‌هاي حسابرسي داخلي 32۶-۲-۲ حسابرسي داخلي سنتي 33۷-۲-۲ حسابرسي داخلي مدرن 33۸-۲-۲ حسابرسي داخلي نئومدرن 33۹-۲-۲ ويژگي‌هاي حسابرسي داخلي 37۱۰-۲-۲ وظايف حسابرس داخلي 38۱۱-۲-۲ موقعيت سازماني حسابرسي داخلي 40۱۲-۲-۲ حسابرسي دخلي پويا – پشتيباني و حامي مديريت 43۱۳-۲-۲ رهنمودهايي براي حسابرسان داخلي 43۱۴-۲-۲ روابط حسابرسي داخلي 46۱-۱۴-۲-۲ روابط سازماني حسابرسي داخلي 47۲-۱۴-۲-۲ رابطه بين حسابرسان داخلي و مستقل 47۳-۱۴-۲-۲ زمان‌بندي برقراري ارتباط و هماهنگي با واحد حسابرسي داخلي 48۴-۱۴-۲-۲ برآورد نياز به حسابرسي داخلي 49۱۵-۲-۲ طرحهاي حسابرسي 49۱۶-۲-۲ فرايند اجراي حسابرسي داخلي 51۱۷-۲-۲ چارچوب حسابرسي داخلي اثر بخش 52۳-۲ بخش سوم: كنترلـهاي داخلي 53۱-۳-۲ تعريف كنترلـهاي داخلي 54۲-۳-۲ انواع كنترلـهاي داخلي 55۳-۳-۲ محدوديتهاي ذاتي كنترلـهاي داخلي 56۴-۳-۲ اجزاي كنترل داخلي 57۵-۳-۲ ابزارهاي دستيابي به كنترلـهاي داخلي 59۶-۳-۲ ارزيابي سيستم كنترل داخلي 60۷-۳-۲ تدوين طرح اوليه حسابرسي 63۱-۷-۳-۲ رويكرد محتوايي 63۲-۷-۳-۲ رويكرد سيستمي 65۸-۳-۲ نقشها و مسئوليت اشخاص و سازمانها در برابر كنترلـهاي داخلي 65۹-۳-۲ عناصر تشكيل دهنده سيستم كنترل داخلي اثر بخش 66۴-۲ بخش چهارم: اتكاي حسابرس مستقل به عملكرد حسابرس داخلي 67۱-۴-۲ تعيين ماهيت ميزان اتكا به كار حسابرس داخلي 67۲-۴-۲ ارزيابي كيفيت عملكرد و احد حسابرسي داخلي 68۳-۴-۲ اثر عملكرد حسابرسان داخلي برفرايند حسابرسي مستقل 71۱-۳-۴-۲ كسب شناخت از ساختار كنترل داخلي 71۲-۳-۴-۲ ارزيابي ريسك 72۳-۳-۴-۲ آزمون‌هاي محتوا 72۴-۳-۴-۲ عوامل مرتبط با ميزان اتكاي حسابرس مستقل به عملكرد حسابرس داخلي 73۴-۴-۲ عملكرد حسابرس داخلي و نقش اعتبار‌دهي حسابرس مستقل 74۵-۲ پیشینه تحقیق 75۱-۵-۲ تحقيقات داخلي 75۲-۵-۲ تحقيقات خارجي 75فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق۱-۳ مقدمه 79۲-۳ روش اجرای تحقيق 79۱-۲-۳ پرسشنامه 79۳-۳ جامعه آماری مورد تحقيق 80۴-۳ حجم نمونه 80۵-۳ روش نمونه گيري 82۶-۳ مدل تحلیلی تحقیق 82۷-۳ فرضيه‌هاي تحقيق 82۸-۳ متغيرهاي تحقيق 83۹-۳ اعتبار و روايي ابزار تحقيق 83۱۰-۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 84فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها۱-۴ مقدمه‏ 86۲-۴ يافته‌هاي حاصل از پرسشنامه‌ها 86۳-۴ تجزيه و تحليل اطلاعات شخصي و عمومي 86۴-۴ تجزيه و تحليل فرضیات تحقیق 87۱-۴-۴ تجزيه و تحليل سوالات مربوط به فرضيه اول 87۲-۴-۴ تجزيه و تحليل سوالات مربوط به فرضيه دوم 91فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات۱-۵ مقدمه 96۲-۵ نتیجه گیری فرضیات 96۱-۲-۵ نتیجه گیری فرضیه اول 97۲-۲-۵ نتیجه گیری فرضیه دوم 98۳-۵ پيشنهادات اجرايي 98۱-۳-۵ پيشنهاد براي حسابرسان مستقل 98۲-۳-۵ پيشنهاد براي سازمانهاي مورد حسابرسي 99۳-۳-۵ پيشنهاد براي تحقيقات آتي 100۴-۵ محدوديت‌هاي تحقيق 100پیوست هاپیوست الف) پرسشنامه 102پیوست ب) جداول آماری 104منابع و ماخذمنابع فارسي: 107منابع لاتین: 108چکیده لاتین 109

پایان نامه بررسي ارتباط بين اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلي


اتکای حسابرسان مستقل


حسابرسان مستقل


حسابرسان داخلی


حسابرس


پایان نامه ارشد حسابداری


حسابداریبررسی


ارتباط


بين


اتكای


حسابرسان


مستقل


و


عملكرد


حسابرسان


داخلی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسي ارتباط بين اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلي

2 14 2 2 رابطه بين حسابرسان داخلي و مستقل . 3 14 2 2 زمان‌بندي برقراري ارتباط و هماهنگي با واحد حسابرسي داخلي . 4 14 2 2 برآورد نياز به حسابرسي داخلي . 15 2 2 طرحهاي حسابرسي

پایان نامه کارشناس ارشد رشته حسابداری : بررسی ارتباط بین ...

بررسی ارتباط بین اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلی برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود. تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکردمالی ...

پايان نامه بررسي ارتباط بين اتکاي حسابرسان مستقل و عملکرد ... /+پایان+نامه+بررسی+ارتباط+بین+اتكای داخلی و 3 . بررسی ارتباط ... بررسی رابطه بین ساختار سرمایه، مالكیت سهام و عملكرد شركت‌ها بررسی ...

بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی

تأثیر اندازه مؤسسه حسابرسی و رده سازمانی حسابرسان بر استدلال‌های اخلاقی حسابرسان مستقل در مراحل مختلف نظریه رشد اخلاقی کالبرگ. صفحه 624-648. 10.22059/acctgrev.2021.80476

بررسی رابطه بين سرمايه فكری و عملكرد مالی شركتهای موجود در ...

بررسی رابطه بين سرمايه فكری و عملكرد مالی شركتهای موجود در بازار سرمایه ایران سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند ، اقتصادی که در آن دان

حسابداری,پروپوزال حسابداری,مقاله حسابداری,تحقیق حسابداری ...

پایانامه بررسي ارتباط بين اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلي. 13,000. پایانامه بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی . 13,000

دانلود ترجمه مقاله ارزیابی حسابرسان خارجی از عملکرد ...

ما در این مطالعه، به صورت تجربی این مسئله را بررسی می نماییم که آیا مدل نظری Desai و همکارانش (2010) نشان دهنده این است که چگونه حسابرسان در مورد قدرت عملکرد حسابرسی داخلی مشتری در عمل قضاوت می کنند.

بررسی حوزه های مسؤولیت حسابرسان مستقل از دیدگاه استفاده ...

cpa, دکتر علی نیکخواه آزاد, مجتهدزاده, دکتر ویدا. بررسی حوزه های مسؤولیت حسابرسان مستقل از دیدگاه استفاده کنندگان خدمات حسابرسی و حسابرسان مستقل. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی, 1377; 7(2): -.

بررسی ارتباط بین اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلی

پایان نامه بررسی ارتباط بین اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلی محدوده قیمت از 12000 تومان از فروشگاه فایل و مقالات.

پاورپوینت بررسی استاندارد شماره 61، ارزیابی کار واحد ...

پاورپوینت,بررسی,استاندارد,شماره,ارزیابی,واحد حسابرسی,داخلی,,پاورپوینت بررسی استاندارد شماره 61، ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی,فروشگاه نفیس فایل دانشجو

پاورپوینت ارتباط بين قرآن وروانشناسي - دانلود رایگان

بررسی ارتباط بين اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلي. پاورپوینت بررسی رابطه بین روانشناسی و معماری | 20308 دانلود پاورپوینت بررسی رابطه بین روانشناسی و معماری -.

پایان نامه بررسي ارتباط بين اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد ...

پایان نامه بررسی ارتباط بین اتکای حسابرسان مستقل و عملکرد حسابرسان داخلی تعداد صفحات 124 صفحه فرمت : DOCX دسته بندی پروژه مالی مقدمه مسألـه اتکاء حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی و شناخت راه کارهایی برای هماهنگ کردن ...

نقش حسابرسي داخلي در بانك‌ها – ACCPress.com – تازه های ...

هنگامي كه حسابرسان داخلي (يا مستقل) بتوانند با ابتكار عمل csa تعامل و ارتباط برقرار كنند، فرآيند ارزيابي را خاص خود نكرده و ارزشيابي و اندازه‌گيري از خود به وجود نمي‌آورند.

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد ...

بررسی رابطه بين سرمايه فكری و عملكرد مالی شركتهای موجود در بازار سرمایه ایران حسابداری پایان نامه پروپوزال موضوع جدید مقاله دانلود کارشناسی ارشد.

عوامل موثر بر كيفيت حسابرسي مستقل از ديدگاه حسابرسان مستقل ...

فرضيه هاي گروه "ب" در ارتباط با شناسايي تفاوت بين ديدگاه هاي استفاده کنندگان و حسابرسان مستقل (بين گروهي)، تفاوت بين ديدگاه هاي حسابرسان مستقل (درون گروهي) طراحي شد.

عوامل موثر در اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی

اتکا بر کار حسابرسان داخلی باعث صرفه جویی در هزینه و ارایه‌ی خدمات بیشتر به صاحبکار با همان هزینه می‌شود. استفاده‌ی بهینه از کار حسابرس داخلی می‌تواند کارایی و اثربخشی حسابرس مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرس داخلی ...

گزارش‌ حسابرس‌ مستقل‌ درباره‌ صورتهای‌ مالی‌

گزارش‌ حسابرس‌ مستقل‌ درباره‌ صورتهای‌ مالی‌ دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 22 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 استانداردهای‌ حسابرسی‌ بخش‌ 70 قیمت فایل فقط 4,500 تومان گزارش‌ حسابرس‌ مستقل‌ درباره ...

پایان نامه کارشناس ارشد رشته حسابداری : بررسی ارتباط بین ...

بررسی ارتباط بین اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلی برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود. تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

نقش حسابرسي داخلي در بانك‌ها – ACCPress.com – تازه های ...

هنگامي كه حسابرسان داخلي (يا مستقل) بتوانند با ابتكار عمل csa تعامل و ارتباط برقرار كنند، فرآيند ارزيابي را خاص خود نكرده و ارزشيابي و اندازه‌گيري از خود به وجود نمي‌آورند.

نقش حسابرسي داخلي در بانك‌ها – ACCPress.com – تازه های ...

هنگامي كه حسابرسان داخلي (يا مستقل) بتوانند با ابتكار عمل csa تعامل و ارتباط برقرار كنند، فرآيند ارزيابي را خاص خود نكرده و ارزشيابي و اندازه‌گيري از خود به وجود نمي‌آورند.

بررسی حوزه های مسؤولیت حسابرسان مستقل از دیدگاه استفاده ...

cpa, دکتر علی نیکخواه آزاد, مجتهدزاده, دکتر ویدا. بررسی حوزه های مسؤولیت حسابرسان مستقل از دیدگاه استفاده کنندگان خدمات حسابرسی و حسابرسان مستقل. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی, 1377; 7(2): -.

عوامل موثر بر كيفيت حسابرسي مستقل از ديدگاه حسابرسان مستقل ...

فرضيه هاي گروه "ب" در ارتباط با شناسايي تفاوت بين ديدگاه هاي استفاده کنندگان و حسابرسان مستقل (بين گروهي)، تفاوت بين ديدگاه هاي حسابرسان مستقل (درون گروهي) طراحي شد.

عوامل موثر در اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی

اتکا بر کار حسابرسان داخلی باعث صرفه جویی در هزینه و ارایه‌ی خدمات بیشتر به صاحبکار با همان هزینه می‌شود. استفاده‌ی بهینه از کار حسابرس داخلی می‌تواند کارایی و اثربخشی حسابرس مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرس داخلی ...

تاثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر حق‌الزحمه حسابرسی مستقل

هدف این مطالعه بررسی تاثیر دو جنبه کیفیت حسابرسی داخلی یعنی صلاحیت و همکاری حسابرس داخلی در حسابرسی صورتهای مالی است. مطابق تئوری جانشینی حسابرس مستقل با اتکا به نتایج کار حسابرس داخلی در تلاش های خود صرفه جویی می‌کند ...

پاورپوینت ارتباط بين قرآن وروانشناسي - دانلود رایگان

بررسی ارتباط بين اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلي. پاورپوینت بررسی رابطه بین روانشناسی و معماری | 20308 دانلود پاورپوینت بررسی رابطه بین روانشناسی و معماری -.

دانلود ترجمه مقاله ارزیابی حسابرسان خارجی از عملکرد ...

ما در این مطالعه، به صورت تجربی این مسئله را بررسی می نماییم که آیا مدل نظری Desai و همکارانش (2010) نشان دهنده این است که چگونه حسابرسان در مورد قدرت عملکرد حسابرسی داخلی مشتری در عمل قضاوت می کنند.

Search Google or type a URL - vob.kowsarblog.ir

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری با عنوان : بررسی ارتباط بین اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلی در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را ...

تاثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر حق‌الزحمه حسابرسی مستقل

هدف این مطالعه بررسی تاثیر دو جنبه کیفیت حسابرسی داخلی یعنی صلاحیت و همکاری حسابرس داخلی در حسابرسی صورتهای مالی است. مطابق تئوری جانشینی حسابرس مستقل با اتکا به نتایج کار حسابرس داخلی در تلاش های خود صرفه جویی می‌کند ...

حسابرسی چیست؟ – با انواع حسابداری و استانداردهای آن آشنا ...

این گروه از حسابرسان عملیات داخل واحد تجاری را رسیدگی می‌کنند. حسابرس داخلی، سیاست‌ها، رویه‌ها و توان مالی شرکت را به منظور بهبود کارآیی آن ارزیابی و بررسی می‌کند. ۲ – حسابرسان مستقل

دانلود تحقیق حرفه حسابرسی

دانلود تحقیق حرفه حسابرسی دسته: حسابداری بازدید: 3 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 15 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 16 تحقیق حرفه حسابرسی در 16 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc قیمت فایل فقط 4,000 تومان دانلود تحقیق حرفه حسابرسی مقدمه ...

عوامل مرتبط با به کارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک

عوامل مرتبط با به کارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک دسته: حسابداری بازدید: 4 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 63 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 32 حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک بر ارزیابی فرآیند تجاری و پردازش استراتژیک و ارزیابی ...

فایل آموزشی Arc Gis

دانلود پاورپوینت رگها ، رگ های خونی زیست شناسی پایه دهم

پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ

دانلود پاورپوینت کارآفرینی در ایران

تحلیل بنیادی پتروشیمی کرمانشاه

پیشینه تحقیق لجستیک

دانلود پاورپوینت مراحل طراحی معماری

پروژه کامل درس طراحی فنی ساختمان 3 طبقه

طرح منظر شهری محله هفت منطقه 17

دانلود پاورپوینت مراحل طراحی معماری