دانلود رایگان


بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 97 صفحه چكيده: در این تحقیق ،مساله اصلی بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.یکی از عوامل موثر ب

دانلود رایگان بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادارنوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 97 صفحه چكيده:در این تحقیق ،مساله اصلی بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.یکی از عوامل موثر بر روند قیمت سهام شرکتها نشانه و علائمی است که به صورت اطلاعات و پیش بینی های مختلف از داخل آن شرکتها در دسترس سرمایه گذاران و سهامداران قرار می گیرد .از جمله اطلاعات منتشر شده از سوی شرکتها،اعلان سود برآوردی هر سهم برای سال مالی آینده می باشد.بنابراین در این پژوهش وجود سطح عدم تقارن اطلاعاتی و تاثیر آن بر روی قیمت سهام و حجم مبادلات در ۲۱ روز قبل و بعد از اعلان سود برآوردی هر سهم مورد بررسی قرار گرفت.جامعه آماری در این پژوهش متشکل از ۱۵۲مورد اعلان سود می باشد که متعلق به ۹۸ مورد شرکت برای سالهای ۱۳۸۳-۱۳۸۶ می باشد.نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در دوره مورد بررسی عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته و این امر در قبل از اعلان سود بیش از دوره پس از اعلان سود بوده است .همچنین مشخص گردید که اعلان سود برآوردی شرکتها تاثیری در حجم مبادلات ندارد،به عبارتی تغییر محسوسی در حجم مبادلات قبل و بعد از اعلان سود مشاهده نشد.از نتایج این پژوهش مشخص گردید که اعلان سود تاثیری در تعدیل قیمت سهام ندارد با این حال در اکثر شركتهاي مورد مطالعه بازده غیر عادی انباشته را شاهد بودیم.نتایج این پژوهش با برخی یافته خارج و داخل از کشور مطابقت دارد. فهرست مطالبچكيده:.. 1مقدمه:.. .2فصل اول: کلیات تحقیق۱-۱-مقدمه : 4۲-۱ بیان مسأله 4۳- ۱ تاریخچه موضوع تحقیق 6۴-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق 7۵-۱چارچوب نظری تحقیق 8۶-۱ اهداف تحقیق 10۷-۱- فرضیات تحقیق 10۸-۱-قلمرو تحقیق 10۹-۱ مدل تحلیلی تحقیق 10۱۰-۱ تعریف واژه ها و اصطلاحات 12فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق۱-۲- مقدمه : 15۲-۲شكل گيري مفهوم عدم تقارن اطلاعاتي: 16۳-۲- ورود مفهوم عدم تقارن اطلاعات به بازار هاي سرمايه: 18۱-۳-۲- مباني نظري تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش اوراق بهادار 18۲-۳-۲ عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 21۳-۳-۲- عدم تقارن اطلاعاتی و بورس اوراق بهادار تهران 25۴-۳-۲-نظريه بازار كاراي سرمايه 25۴-۲-اطلاعات جدید و سرعت تعدیل قیمت های سهام 28۵-۲- اعلان سودحسابداري و محتواي اطلاعاتي آن 31۱-۵-۲-تحقیقات بال و بران 31۲-۵-۲-محققان پیرو بال و براون 33۳-۵-۲-تحقیقات فوستر 34۳-۵-۲-تحقیقات بیور 35۴-۵-۲-سایر مطالعات در ارتباط با تئوری اطلاعات نا متقارن: 36۵-۵-۲- تحقيقات صورت گرفته در ايران: 37۶-۲-خلاصه فصل: 43فصل سوم: روش اجرای تحقیق۱-۳- مقدمه: 46۳-۲- روش تحقیق 46۳-۳ قلمرو تحقیق 47۴-۳- روش های گردآوری اطلاعات 47۵-۳-ابزارگردآوری اطلاعات 47۶-۳- جامعه ونمونه 47۸-۳- سنجش متغير هاي تحقيق 48۱-۸-۳-دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش 48۲-۸-۳- حجم مبادلات 49۳-۸-۳ بازده غیر عادی انباشته 51۹-۳- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف 54۱۰-۳-آزمون علامت یک نمونه ای: 54۱۱-۳-آزمون رتبه علامت دار 55فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها۱-۴-‏ مقدمه: 57۲-۴-ازمون فرضیه ها: 58۱-۲-۴- آزمون فرضیه اول: 58۲-۲-۴-آزمون فرضیه دوم 60۳-۲-۴- آزمون فرضیه سوم: 62فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات۱-۵-مقدمه: 65۲-۵-نتایج ازمون فرضیه ها: 66۱-۲-۵-نتایج آزمون فرضیه اول: 66۲-۲-۵-نتایج آزمون فرضیه دوم: 67۳-۲-۵-نتایج آزمون فرضیه سوم: 68۳-۵- نتیجه گیری کلی تحقیق: 69۴-۵- پیشنهادها: 69۱-۴-۵-پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 70۵-۵ محدودیت های تحقیق 71پیوستهاپیوست ۱:نام شرکتهای عضو نمونه : 73پیوست ۲: متغیر فرضیه اول،دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش هر سهم 77پیوست ۳: متغیر فرضیه دوم،متوسط گردش سهام نمونه iدر دوره t 81پیوست ۴: متغیر فرضیه سوم،بازده غیر عادی انباشته شرکتها 85منابع و ماخذمنابع فارسي: 93منابع لاتین: 95چکیده انگلیسی …..۹۷

پایان نامه بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار


اطلاعات حسابداری


حسابداری


کاهش عدم تقارن اطلاعاتی


تقارن اطلاعاتی


بورس اوراق بهادار


بورس


اوراق


بهادار


اوراق بهادار


سهام


سود سرمایه


پایان نامه حسابداریبررسی


نقش


اطلاعات


حسابداری


در


کاهش


عدم


تقارن


اطلاعاتی


در


بورس


اوراق


بهادار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


SID.ir | بررسي نقش اطلاعات حسابداري در كاهش عدم تقارن ...

قائمی محمدحسین، وطن پرست محمدرضا. بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران . بررسیهای حسابداری و حسابرسی. 1384 [cited 2021March18];12(41):85-103.

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در ...

در این مقاله، نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرارگرفته است. از جمله اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت‌ها، اعلان سود برآوردی هر سهم برای سال مالی آینده است.

نقش کیفیت حسابرسی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی - نورمگز

نتایج تحقیق حاکی از عدم اثر گذاری کیفیت حسابرسی بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه ایران است. The purpose of this study was to review the role of audit quality in reduction of information asymmetry in Iran`s capital market.

بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و قیمت گذاری نادرست B ...

در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی دربورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. فرضیه این پژوهش آن است که بین سطح عدم تقارناطلاعاتی و قیمتگذاری نادرست اقلام تعهدی رابطه ...

اثر تعدیل کننده‌ عدم اطمینان محیطی بر رابطه‌ بین مدیریت ...

هدف تحقیق، بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر رابطه­ی بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی است. مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری حاصل از تخمین مدل معرفی شده توسط توسط کوتاری، لئون و وازلی (2005) سنجیده شـده است.

بررسی رابطه میان محافظه‌کاری در حسابداری (غیرمشروط و مشروط ...

این پژوهش، به بررسی رابطه میان محافظه‌کاری در حسابداری و ریسک ورشکستگی می‌پردازد؛ به‌گونه‌ای که با مطالعه دقیق این رابطه با توجه به اجزای محافظه‌کاری (غیرمشروط و مشروط)، نقش و جایگاه محافظه‌کاری در حسابداری را ...

تأثیر کیفیت افشای اطلاعات و عدم تقارن اطلاعاتی بر نوسان ...

نوسان پذیری بازده سهام که به تغییرات در قیمت سهام گفته می‌شود تحت تأثیر عوامل متعددی در بازار است. از عوامل اثر گذار بر نوسان پذیری بازده سهام، عدم تقارن اطلاعاتی است (آینفوس، 2015) عدم تقارن اطلاعاتی نیز می‌تواند تحت ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی نقش اطلاعات ...

در این تحقیق ،مساله اصلی بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.یکی از عوامل موثر بر روند قیمت سهام شرکتها نشانه و ...

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس

یکی از عوامل موثر بر روند قیمت سهام شرکتها نشانه و علائمی است که به صورت اطلاعات و پیش بینی ...

تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت ...

[5] قائمی، محمد حسین و محمدرضا وطن‌پرست.(1384). بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی. شمارۀ 12(3): 85-103.

بررسی اثر تعدیل‎کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین ...

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بررسی ‎ های حسابداری و حسابرسی، 12(41)، 85- 103.

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی تأثیر عدم تقارن ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری گرایش : حسابداری عنوان : بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی تأثیر عدم تقارن ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری گرایش : حسابداری عنوان : بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی بررسی تأثیر سطح عدم اطمینان بر ...

قائمی، محمد حسین و محمدرضا ،وطن پرست، (۱۳۸۴). بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه ی بررسی های حسابداری و حسابرسی،۴۱: ۸۵-۱۰۳.

مقاله بررسی تأثیر قابلیت مقایسه صورتهاي مالی بر عدم تقارن ...

بررسی رابطه بین نرخ بازده داراییها، عدم تقارن اطلاعاتی، اهرم مالی، جریان وجوه نقد عملیاتی، تمرکز مالکیت، ارزش بازار سهام با مازاد سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...

نقش تعدیلگری ابعاد درونی و بیرونی حاکمیت شرکتی بر رابطه ...

بررسی نقش عدم تقارن اطلاعاتی در تصمیم‎های ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 4(14)، 4-20.

تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت ...

[5] قائمی، محمد حسین و محمدرضا وطن‌پرست.(1384). بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی. شمارۀ 12(3): 85-103.

مقاله بررسی تأثیر قابلیت مقایسه صورتهاي مالی بر عدم تقارن ...

بررسی رابطه بین نرخ بازده داراییها، عدم تقارن اطلاعاتی، اهرم مالی، جریان وجوه نقد عملیاتی، تمرکز مالکیت، ارزش بازار سهام با مازاد سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...

بررسی نقش میانجی عدم تقارن اطلاعاتی در تبیین رابطه بین ...

- قائمی، محمدحسین. و وطن‏دوست، محمدرضا. (1384). "بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامة بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، 41، 103- 85.

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی تأثیر عدم تقارن ...

Posted on می 11, 2016 Author کاربر14 دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بسته هستند

پایان نامه بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن ...

در این تحقیق ،مساله اصلی بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.یکی از عوامل موثر بر روند قیمت سهام شرکتها نشانه و ...

موضوع پایان نامه در مورد بورس اوراق بهادار | کالج پروژه

بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر بیش سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران ... بررسی تاثیر نوع گزارش حسابرسی مشروط و مقبول بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق ...

دانلود پایان نامه بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم ...

چکیده:در این تحقیق ،مساله اصلی بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.یکی از عوامل موثر بر روند قیمت سهام شرکتها نشانه و علائمی است که به صورت ...

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس

یکی از عوامل موثر بر روند قیمت سهام شرکتها نشانه و علائمی است که به صورت اطلاعات و پیش بینی ...

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد بورس

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: در این تحقیق ،مساله اصلی بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...

بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر عدم تقارن اطلاعاتی و ...

هدف این پایان نامه بررسی رابطه محافظه کاری حسابداری بر عدم تقارن اطلاعاتی و خطای پیش بینی سود در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، که جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های به دست آمده از نرم ...

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی تأثیر عدم تقارن ...

Posted on می 11, 2016 Author کاربر14 دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بسته هستند

مقاله بررسی ارتباط بین تصمیمات ساختار سرمایه هدف و عدم ...

در این پژوهش به بررسی تاثیر تصمیمات ساختار سرمایه مورد انتظار (هدف) بر روی عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته ... : تی پی بین، پایگاه داده های علمی تمام متن

مقاله بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعات، سیاست تقسیم سود و ...

فرحمند حبیبی، کام بخش و مشکی، مهدی و معبودی، زهرا،1396،بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعات، سیاست تقسیم سود و ساختار مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،اولین کنفرانس ملی ...

پایان نامه بررسی علل مهاجرت نيروی كار از روستاها به شهرها در ايران

بایدها و نبایدهای ازدواج و طلاق

دانلود پاورپوینت نظریه واحد همسایگی «کلرنس آرتر پری»

پروپوزال ارائه مدل مفهومی شکل گیری اعتماد اجتماعی و پیامدهای آن در مدرسه

دانلود اپلیکیشن کدینگ لغات 504

دانلود پاورپوینت گرمایش از کف

لیست کامل پسوند دامنه کشورها

تحلیل و طراحی یک تمام جمع کننده بهبود یافته

خلاصه ی کتاب سیستم اطلاعات مدیریت ( مدل سازی اطلاعات ) دکتر علی رضائیان