دانلود رایگان


بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 136 صفحه چكيده: در اقتصاد رو به رشد حال حاضر مدیران سرمایه گذار و مدیران پرتفوی، همواره به دنبا

دانلود رایگان بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارنوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 136 صفحه چكيده: در اقتصاد رو به رشد حال حاضر مدیران سرمایه گذار و مدیران پرتفوی، همواره به دنبال گزینه های مناسب سرمایه گذاری هستند تا بتوانند هم سود مورد نظر را کسب کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند. سرمايه گذاران به منظور انتخاب بهينه در سرمايه گذاري سهام ، نيازمند اطلاعاتي از قبيل ميزان سود آوري سهام ، بازده سهام و… هستند . در این راستا ، استفاده از اطلاعات اقلام صورتهاي مالي و بازده سهام شاید بتواند راهنماي مناسبي براي سرمايه گذاران و مديران شركت ها جهت نيل به اهداف مورد نظر باشد. اين تحقيق که از نوع تحقيق توصيفي – همبستگي بوده ، به بررسی ارتباط بين اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد. بدین منظور ، تعداد ۵۶ شرکت در طي دوره زماني ۸۶–1382 از بین شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب گردید و پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته و تشكيل پرتفوي بر اساس اندازه و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و به کمک تجزيه و تحليل رگرسيون و همبستگي ، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و معني دار بودن الگوها نيز با استفاده از آزمون آماري F ، آزمون T ، ضريب تعيين، ضريب همبستگي و آزمون دوربين – واتسون ، و بررسي مفروضات رگرسيون مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می‌دهد که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت به متغیر اندازه شرکت قدرت تبیین بالاتری را برای پیش بینی بازده واقعی سهام داشت.واژگان كليدي: اندازه شركت، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار، بازده سهام، شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، روش SMB، روش HML فهرست مطالبچكيده:.. 1مقدمه:.. 2فصل اول: كليات تحقيق۱-۱-مقدمه : 4۲-۱ بیان مسأله 4۳- ۱ تاریخچه موضوع تحقیق 6۴-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق 8۵-۱ اهداف تحقیق 9۱-۵-۱ هدف کلی 9۲-۵-۱ هدف ویژه 9۶-۱ چارچوب نظری تحقیق 9۷-۱ فرضیات تحقیق 12۸-۱ تعریف واژگان و اصطلاحات 12فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق۱-۲- مقدمه: 15۲-۲ بازار مالی: 15۱-۲-۲ کارکرد های اقتصادی بازار مالی 16۱-۱-۲-۲ کمک به فرایند تشکیل سرمایه 16۲-۱-۲-۲ تعیین قیمت دارایی های مالی 16۳-۱-۲-۲ ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی (افزایش نقدینگی داراییها) 17۴-۱-۲-۲ کاهش هزینه مبادلات 17۲-۲-۲ طبقه بندی بازارهای مالی 17۱-۲-۲-۲ بازار پول 18۲-۲ -۲-۲ بازار سرمایه 18۳-۲ تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان 18۴-۲ تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران 19۵-۲ تعریف بورس اوراق بهادار 21۶-۲ دارایی 22۱-۶-۲ دارایی مالی 22۷-۲ اوراق بهادار 23۸-۲ سهام عادی 23۹-۲ بازده سهام 24۱-۹-۲ مفهوم بازده 24۱۰-۲ بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار 24۱-۱۰-۲ بازده تحقق یافته 25۲-۱۰-۲ بازده مورد انتظار 25۱۱-۲ اجزای بازده 25۱-۱۱-۲ سود دریافتی 25۲-۱۱-۲ سود(زیان)سرمایه 25۱۲-۲ اندازه شرکت و اثر گذاری آن در عملکرد شرکت 29۱-۱۲-۱ لزوم تجزیه و تحلیل اندازه شرکت 29۱۳-۲ شاخص های اندازه 30۱-۱۳-۲ میزان دارایی شرکت 30۲-۱۳-۲ میزان فروش کل شرکت 30۳-۱۳-۲ لگاریتم فروش کل 31۴-۱۳-۲ تعداد پرسنل شرکت 31۵-۱۳-۲ ارزش بازار شرکت 31۱۴-۲مفهوم ارزش 32۱۵-۲ انواع ارزش 32۱-۱۵-۲ ارزش اسمی 32۳-۱۵-۲ ارزش بازار 33۴-۱۵-۲ ارزش انحلال 34۵-۱۵-۲ ارزش با فرض تداوم فعالیت شرکت 34۶-۱۵-۲ ارزش ذاتی 34۷-۱۵-۲ ارزش منصفانه 35۱۶-۲ نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BE/ME ) 35۱۷-۲ قیمت گذاری (ارزشیابی) دارایی های مالی 35۱۸-۲ مدل بهینه سازی پرتفوی مارکوویتز 36۱۹-۲ مدل های تعادلی 36۱-۱۹-۲ نظریه قیمت گذاری آربیتراژ 37۲-۱۹-۲ مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای 39۱-۲-۱۹-۲ کاربردهای مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای 41۳-۱۹-۲ مدل سه عاملی فاما و فرنچ 41۱-۳-۱۹-۲ عامل اندازه 43۲-۳-۱۹-۲ عامل ارزش 43۲۴-۲ پیشینه تحقیق 44۱-۲۴-۲ تحقیقات در خارج از ایران 44۲-۲۴-۲ تحقیقات انجام شده در ایران 49فصل سوم: روش اجراي تحقيق۱-۳- مقدمه 53۲-۳ روش تحقیق 53۳-۳ جامعه مطالعاتی 54۴-۳ قلمرو تحقیق: 55۱-۴-۳ قلمرو موضوعی تحقیق : 55۲-۴-۳-قلمرو زمانی تحقیق : 55۳-۴-۳-قلمرو مکانی تحقیق : 55۵-۳ مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق 56۶-۳ روش و ابزار گرد آوری اطلاعات 58۷-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها 58فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها۱-۴ مقدمه: 64۲-۴ شاخص های توصیفی متغیر ها 64۳-۴ آزمون فرضیه ها 65۱-۳-۴ فرضیه اول 67۲-۳-۴ فرضیه دوم 71۴-۴ آزمون فرضیات در حالت دو متغیره 75۵-۴ آزمون معنی داری رگرسیون چند گانه 76۶-۴ آزمون هم خطی 86۷-۴ خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 87فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات۱-۵-مقدمه 91۲-۵ نتایج آزمون فرضیه ها 91۱-۲-۵ نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در رگرسیون تک متغیره 91۲-۲-۵ نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در حالت رگرسیون دو متغیره 93۳-۵ نتیجه گیری 93۴-۵ پیشنهاد هایی مبنی بریافته های تحقیق 95۵-۵ پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 96۶-۵ محدودیت های تحقیق 97پيوستها:پيوست الف: 99پيوست ب: 105پيوست ج: 111پيوست د: 117پيوست ه: 123منابع و ماخذ:منابع فارسي: 131منابع لاتین: 133منابع اینترنتی: 135چکیده انگلیسی ....۱۳۶

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار


ارزش دفتری


ارزش بازار


سرمایه


اندازه شرکت


بازده سهام


روش HML و SMB


بورس اوراق بهادار


بورس


اوراق بهادار


سهامبررسی


رابطه


بین


نسبت


ارزش


دفتری


به


ارزش


بازار


و


اندازه


شرکت


با


بازده


سهام


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ارزش دفتری چیست و چگونه محاسبه می شود؟ - خانه سرمایه

ارزش دفتری را می توان این گونه تعریف کرد: «ارزش کل دارایی‌های یک شرکت منهای بدهی‌هایی که دارد.» در نظر داشته باشید که ارزش دفتری را نباید به عنوان تنها معیار ارزشمندی یک شرکت در نظر گرفت. در این مقاله از خانه سرمایه با ...

تحقیق بررسی ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و ...

تعداد صفحات: ۱۲۹ | قابل ویرایش. چکیده. این تحقیق که به عنوان بررسی ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است ، کوشیده است تا ...

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه ...

(1387). 'بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با سودآوری سهام شرکت های گروه قند پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران', مدیریت بهره‌وری, 2(2 (5) تابستان), pp. 111-126. ×

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی رابطه ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری با عنوان : بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را ...

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه ...

خانه / علوم انسانی / مدیریت / بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش hml و smb در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقایسه قدرت پیش بینی برای مدلهای فاما و فرنچ و ارزش بتا و ...

ـ آقا بیگی ، صابر. (1384): "بررسی رابطه عامل بازار ، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران".

بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و ...

بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار سرمایه ایران. چكیده: 1. مقدمه: 2. فصل اول: كلیات تحقیق. 1-1 مقدمه 4. 2-1. تاریخچه مطالعاتی. 5

بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و ...

در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی ۷۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای۱۳۸۰ – ۱۳۸۷ رابطه بین سودهای مومنتوم و معکوس با اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت ...

بررسی تأثیر اندازة شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر ...

فاما و فرنچ مدل چند عاملی را با اضافه نمودن دو متغیر‎نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (be/me) و اندازه شرکت را به‎عنوان دو متغیری که تأثیر معنی‎دار روی بازده سهام دارند معرفی نمودند.

: بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگي ...

دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگي بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان علوم ...

دانلود مقاله در مورد بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش ...

در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی ۷۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای۱۳۸۰ – ۱۳۸۷ رابطه بین سودهای مومنتوم و معکوس با اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت ...

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه ...

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش hml و smb در شرکت های پ,بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام,استفاده از روش hml و smb در شرکت های ...

دانلود پایان نامه:بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش ...

بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران استاد راهنما: دکتر علی اصغر انواری رستمی استاد مشاور: دکتر خسرو منطقی شهریور ماه 1393

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه ...

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام دسته: حسابداری بازدید: 4 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 619 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 151 در اقتصاد رو به رشد حال حاضر مدیران سرمایه گذار و مدیران پرتفوی ...

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه ...

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش hml و smb در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - پروژه ها

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه ...

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش hml و smb در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. چكیده:

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد حقوق ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد حقوق صاحبان سهام. جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد حقوق صاحبان سهام تعداد 100 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ها و ...

تاثیر اندازه ، نسبت ارزش دفتری به بازاری و روند حرکت سهام ...

این پژوهش به بررسی ارتباط متقابل عوامل اندازه ، نسبت ارزش دفتری به بازاری و روند حرکت در تاثیر بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.بدین منظور نمونه ای ...

بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و ...

در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی ۷۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای۱۳۸۰ – ۱۳۸۷ رابطه بین سودهای مومنتوم و معکوس با اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت ...

مقاله بررسی ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام ...

این صفحه مختص به مقاله بررسی ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و اندازه شرکت با بازده … نوشته شده است.

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه ...

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام دسته: حسابداری بازدید: 4 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 619 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 151 در اقتصاد رو به رشد حال حاضر مدیران سرمایه گذار و مدیران پرتفوی ...

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه ...

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش hml و smb در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - پروژه ها

مقاله بررسی رابطه اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش ...

در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1380-1387 رابطه بین سودهای مومنتوم و معکوس با اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت و حجم ...

اصل و ترجمه مقاله کاربرد روغن پالم در محصولات غذایی

دانلود پاورپوینت درس سوم آمادگی دفاعی پایه نهم انقلاب اسلامی، تداوم نهضت عاشورا

دانلود پاورپوینت درس سوم مطالعات اجتماعی پایه نهم چهرهٔ زمین

مطالعات امكان سنجی مقدماتی تولید پودر تخم مرغ

بررسی رابطه بین حل مسئله ،مهارتهای زندگی و سلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه

بررسی رابطه بين فشار روانی و پيشرفت تحصيلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه

دانلود جزوه آموزشی حقوق دریاها

دانلود مقاله تحقیقی با موضوع نمازتاثير جهل يا اشتباه بر مسئوليت كيفری در حقوق آمريكا