دانلود رایگان


شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی (مطالعه موردی بندر بوشهر) - دانلود رایگاندانلود رایگان شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی (مطالعه موردی بندر بوشهر) نوع فایل: Word و قابل ویرایش تعداد صفحات : 56 صفحه چکیده تراکم دینامیکی یکی از روش های بهسازی خاک های سست می باشد. در این روش با اعمال ضربات سنگین به سطح خاک میزان تراکم و در نتیجه ظرفیت باربری آن افزایش می یابد. این

دانلود رایگان شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی (مطالعه موردی بندر بوشهر)نوع فایل: Word و قابل ویرایشتعداد صفحات : 56 صفحه چکیدهتراکم دینامیکی یکی از روش های بهسازی خاک های سست می باشد. در این روش با اعمال ضربات سنگین به سطح خاک میزان تراکم و در نتیجه ظرفیت باربری آن افزایش می یابد. این امر از طریق انتقال انرژی به وسیله امواج صورت می گیرد. تراکم دینامیکی یک روش تجربی بوده و برای هر محل بر اساس مشخصات زمین آن محل و امکانات در دسترس، مؤثرترین و اقتصادی ترین الگو انتخاب می¬شود. با وجود کاربرد گسترده این روش اساس طراحی آن هنوز تجربی یا نیمه تجربی است و فرآیندهای درگیر در مسئله به طور کامل مشخص نشده است. بنابراین در این تحقیق جهت بررسی و تعیین الگوی بهینه عملیات تراکم دینامیکی، پروژه انجام گرفته در بندر بوشهر بصورت عددی شبیه سازی شده است. در تحقیق حاضر، مدلسازی عملیات تراکم دینامیکی در خاک های دانه ای با استفاده از روش تفاضل محدود و نرم افزار FLAC2D انجام شده است. با استفاده از فرض تقارن محوری تنها نیمی از توده خاک و کوبه به صورت دو بعدی مدل شده است. برای مدلسازی اثر ضربه به سطح خاک از تاریخچه زمانی تنش استفاده شده است. برای تحلیل تراکم دینامیکی خاک از مدل رفتاری موهر کولمب استفاده شده است. نتایج نشست نهایی کوبه با نتایج اندازه گیری شده در پروژه تراکم دینامیکی مجتمع کشتی سازی شهید محلاتی بندر بوشهر مورد مقایسه قرار گرفته است و تطابق خوبی بین مقادیر اندازه گیری شده و به دست آمده در مدل عددی وجود دارد. همچنین با مقایسه مقادیر چگالی نسبی نهایی در لایه روانگرا در منطقه و مدلسازی عددی، تطابق قابل قبولی بین این مقادیر مشاهده شد.با استفاده از نتایج مدلسازی و پس از تعيين ماکزيمم کرنشهاي ايجاد شده در مدل، مي‌توان ميزان بهسازي در اعماق مختلف را تخمين زد و مقادير بهبود يافته هر يک از پارامترهاي توده خاک را پيش بيني کرد. با انجام اين تحليل براي ضربات متوالي، مي‌توان ميزان تاثير هر يک از ضربات را نيز در رسيدن به حدنهايي بهسازي و افزايش پارامترهاي مهندسي توده خاک تعيين کرد و نیز تعداد ضربات لازم برای رسیدن به حد مطلوب بهسازی را تعیین کرد. همچنین با بررسی افزایش چگالی نسبی در عرض می توان الگوی مناسب برای شبکه کوبش بدست آورد. واژگان کلیدی: تراکم دینامیکی، مدلسازی عددی، روش تفاضل محدود فهرست مطالبفصل ۱ مقدمه 1۱-۱ مقدمه 2فصل ۲: مروري بر منابع 4۲-۱ مقدمه 5۲-۲ تاریخچه 5۲-۳ مبانی تئوری تراکم دینامیکی 5۲-۳-۱ تئوری تراکم دینامیکی در خاکهای دانه ای 8۲-۳-۲ تئوری تراکم دینامیکی در خاکهای ریز دانه 8۲-۳-۲-۱ قابلیت تراکم 8۲-۳-۲-۲ روانگرایی 8۲-۳-۲-۳ نفوذ پذیری 9۲-۳-۲-۴ بندش بازیافتی خاک 9۲-۳-۲-۵ نمایش ترسیمی 10۲-۴ کاربرد تراکم دینامیکی در خاکهای مختلف 10۲-۵ واژگان 14۲-۶ روش شناسی 15۲-۷ نشست به وجود آمده در اثر کوبش 18۲-۸ لرزشهای زمین 21۲-۹ عمق مؤثر بهسازی 24۲-۱۰ توزیع تنش در اثر ضربه 26۲-۱۱ تراکم دینامیکی در نوشیرو ژاپن 32فصل ۳: روش تحقيق 34۳-۱ مقدمه 35۳-۲ روش تفاضل محدود 35۳-۳ معرفی نرم افزار FLAC 36۳-۴ مراحل محاسباتی برنامه FLAC 36۳-۵ مراحل کلی مدلسازی در FLAC 37۳-۵-۱ انتخاب محدوده مناسبی از توده سنگ و خاک 37۳-۵-۲ انتخاب مدل رفتاری مناسب و تعیین پارامترهای آن 37۳-۵-۳ اعمال شرایط مرزی و تنش های اولیه 38۳-۵-۴ حل مدل تا رسیدن به تعادل 38۳-۵-۵ ایجاد تغییرات در مدل 38۳-۵-۶ حل مجدد مدل 38۳-۶ الگوریتم حل مدل در FLAC 40۳-۷ مروری بر مطالعات عددی 41۳-۷-۱ پارن و رودریگز 41۳-۷-۲ پن و سلبی 41۳-۷-۳ گو و لی 42۳-۸ شبیه سازی اثر برخورد کوبه با سطح زمین 42۳-۸-۱ مدلسازی برخورد با استفاده از تنش 42۳-۸-۲ مدلسازی برخورد با استفاده از فرمولاسیون تماس بین دو یا چند جسم 43۳-۵-۶ مدلسازی برخورد با در نظر گرفتن شرایط سرعت اولیه 43۳-۹ ایجاد تغییرات در مدل 44فصل ۴: نتايج و تفسير آنها 45۴-۱ مقدمه 46۴-۲ معرفی منطقه مورد مطالعه 46۴-۲-۱ موقعیت جغرافیایی 46۴-۲-۲ وضعیت ژئوتکنیکی 46۴-۳ پروژه انجام شده در مجتمع شهید محلاتی بندر بوشهر 47۴-۴ شبیه سازی عددی عملیات تراکم دینامیکی در مجتمع شهید محلاتی بندر بوشهر 49۴-۴-۱ شبکه مش بندی در روش تفاضل محدود 49۴-۴-۲ پارامترهای استفاده شده برای مدلسازی 49۴-۵ بررسی تطبیقی نتایج شبیه سازی و پروژه انجام شده 50۴-۵-۱ عمق چاله ایجاد شده 52۴-۲-۱ چگالی نسبی 54۴-۶ تعداد ضربه بهینه جهت فرآیند تراکم 55۴-۷ گسترش افقی ناحیه متراکم شده 56۴-۸ عوامل ژئومکانیکی مؤثر بر تراکم دینامیکی 57۴-۸-۱ جرم و ارتفاع سقوط کوبه 57۴-۸-۲ سطح مقطع کوبه 59۴-۸ بررسی تنش قائم 61فصل ۵: جمع‌بندي و پيشنهادها 63۵-۱ مقدمه 64۵-۲ جمع بندی 64۵-۳ نتیجه گیری 65۵-۴ پیشنهادات 65مراجع 66پيوست‌ها 70

پایان نامه شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی


مطالعه موردی بندر بوشهر


شبیه سازی عددی رفتار خاک


رفتار خاک


تراکم دینامیکی


مهندسی عمران


پایان نامه مهندسی عمرانشبیه


سازی


عددی


رفتار


خاک


تحت


تراکم


دینامیکی


(مطالعه


موردی


بندر


بوشهر)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


1st National Congress on Civil Engineering

تأثیر سنگ دوزهای تزریقی غیر پیش تنیده در پایدار سازی شیروانیها سنگی (مطالعه موردی تکیه گاه سمت راست سد لتیان) مدل پاولووسکی در ارزیابی کنترل نشت آب از سدهای خاکی همگن ایزوتروپ و غیر ایزوتروپ

موضوع برای پایان نامه ارشد سازه

شبیه سازی عددی الگوی جریان حول آبشكن های متناوب با نرم افزار cche2d(مطالعه موردی حوزه ی كال شور استان گلستان) ... ( مطالعه موردی: بندر بوشهر و بندر لنگه) ... مطالعه و تحلیل رفتار خاك مسلح شده با گروه ...

جدیدترین و ناب ترین پایان نامه های رشته عمران - دیجی لود

شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی (مطالعه موردی بندر بوشهر) :پایان نامه کارشناسی ارشد عمران گرايش خاک و پی

1st National Congress on Civil Engineering

تأثیر سنگ دوزهای تزریقی غیر پیش تنیده در پایدار سازی شیروانیها سنگی (مطالعه موردی تکیه گاه سمت راست سد لتیان) مدل پاولووسکی در ارزیابی کنترل نشت آب از سدهای خاکی همگن ایزوتروپ و غیر ایزوتروپ

شبیه‌سازی کمی و کیفی جریان آب‌های زیرزمینی دشت ایج با ...

شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی (مطالعه موردی بندر بوشهر)... شناسایی خرابی در سازه ها با استفاده ازپاسخ های حوزه زمان و یک روش بهینه سازی...

دانش‌رسان - مقاله‌های کلمه‌ی کلیدی PIV

تحلیل عددی تراکم دینامیکی خاک های دانه ای ... شبیه سازی عددی حرکت پالپ در منطقه سایش، در سطح تماس گلوله وبدنه آسیا با استفاده ازcfd ... در تحلیل اندر کنش خاک–شمع تحت بار جانبی، رفتار خاک اطراف شمع ...

ایران سازه، وبسایت مهندسی عمران

admin مدیر کل سایت عضو شده در: 7 مهر 1385 پست: 37412 تشکر: 3354 تشکر شده 18618 بار در 8697 پست محل سکونت: همدان

بررسی ظرفیت میدان¬های شهری و عوامل موثر بر آن (مطالعه ...

بررسی ظرفیت میدان¬های شهری و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: شهر رشت) دسته: عمران و ساختمان بازدید: 3 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 21398 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 129 129 قیمت فایل فقط 9,200 تومان بررسی ظرفیت میدان¬های شهری و عوامل ...

بررسی تحلیلی قابلیت اطمینان روانگرایی خاک های ماسه ای ...

برای صحت سنجی نتایج روش ترکیب منحنی توزیع متغیرهای تصادفی از روش عددی شبیه سازی مونت کارلو استفاده گردیده است. مقایسه نتایج دو روش نشان از عملکرد صحیح مدل پیشنهادی در ارزیابی قابلیت اطمینان ...

مقالات همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

مطالعه ای آزمایشگاهی و عددی بر میزان تغییرات نشست پی مستقر بر خاک آلوده به نفت خام جنوب تهران پژوهشی آزمایشگاهی بر نحوه تغییرات پارامتر چسبندگی زهکشی نشده در خاک های رسی آلوده به نفت خام ...

ایران سازه، وبسایت مهندسی عمران

شبیه سازی عددی رفتار هیدرودینامیکی خور گورسوزان با استفاده از نرم افزار Delft3D ... (مطالعه موردی محورهای بوشهر- یزد و بندر عباس- یزد) ... بررسی ظرفیت باربری نوک شمع های درجاریز در خاک ماسه ای:مطالعه ...

مقالات چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران منتشر شد ...

شبیه سازی عددی جریان عبوری از سرریز کنگره ای با پلان ذوزنقه ای با استفاده ازنرم افزار Flow-3D طرح و محاسبه سدهای ذوزنقه ای با مصالح سیمانته شده (مطالعه موردی: دایک های جانبی سد مخزنی شهری کور)

موضوعات پیشنهادی پروژه کسری خدمت سربازی بنیاد نخبگان ارتش ...

۳۹ بررسی عددی- تجربی رفتار بتن تحت تاثیر بارگذاری با نرخ کرنش بالا و ارایه یک مدل ساختاری ترکیبی ... ۶۹ ارائه یک الگو برای جانمایی و چیدمان داخلی بنادر مطالعه موردی یک بندر فرضی ... ۱۹۳ شبیه سازی ...

بایگانی‌های تقویت دقت - دانلود پایان نامه ها

عنوان : شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی (مطالعه موردی بندر بوشهر) (بیشتر…) By مدیر سایت , 2 ماه ago

مقاله شبیه سازی عددی رفتار ریزشمع ها و تعیین قابلیت لرزه ...

امروزه استفاده از ریزشمع ها جهت اصلاح خاک و انتقال بار سازه به خاک مناسب در اعماق پایین تر رو به افزایش است. ریزشمع ها از یک سو با دارا بودن عناصر تسل... : تی پی بین، پایگاه داده های علمی تمام متن

شرکت مهندسی شیلاو خاورمیانه - مقالات فارسی

40– مطالعه پارامتریک گروه ریزشمع در پایدارسازی خاکریز تحت شرایط دینامیکی. 41– بررسی نشست ساختمان با توجه با لایه بندی خاک در اهواز(مطالعه موردی منطقه پادادشهر اهواز)

موضوعات پیشنهادی پروژه کسری خدمت سربازی بنیاد نخبگان ارتش ...

۳۹ بررسی عددی- تجربی رفتار بتن تحت تاثیر بارگذاری با نرخ کرنش بالا و ارایه یک مدل ساختاری ترکیبی ... ۶۹ ارائه یک الگو برای جانمایی و چیدمان داخلی بنادر مطالعه موردی یک بندر فرضی ... ۱۹۳ شبیه سازی ...

روش مخروط شناور

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن : تعیین محدوده نهایی معدن سنگ اهن سه چاهون به روش مخروط شناور متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن با عنوان : تعیین محدوده نهایی معدن سنگ اهن سه چاهون به روش مخروط ...

دانلود پایان نامه ارشد: شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی عمران گرایش :خاک و پی عنوان : شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی (مطالعه موردی بندر بوشهر) موسسه آموزش عالی (غیردولتی-غیرانتفاعی) صنعتی مازندران پایان‌نامه ...

شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی (مطالعه موردی ...

پایان نامه ای که معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته عمران و با عنوانشبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی (مطالعه موردی بندر بوشهر) ، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران در 56 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در ...

بخشی از پروژه های موجود و ارشیو پایان نامه های قابل ...

۱۲ بررسی رفتار سکوهای دریایی تحت اثر موج سونامی ۲۰۴ص ... ۱۲۰ مدل سازی و شبیه سازی-جهت بهینه سازی ترمینال کالی فله خشک و مطالعه موردی بندر امام خمینی ۱۷۹ص ... ۶ شبیه سازی دینامیکی فرایند ...

دانلود پایان نامه کارشناسی بایگانی | دانلود رایگان انواع ...

شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی (مطالعه موردی بندر بوشهر) :پایان نامه کارشناسی ارشد عمران گرايش خاک و پی قیمت : 5000 تومان

دانلود پایان نامه ارشد: شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی عمران گرایش :خاک و پی عنوان : شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی (مطالعه موردی بندر بوشهر) موسسه آموزش عالی (غیردولتی-غیرانتفاعی) صنعتی مازندران پایان‌نامه ...

جدیدترین و ناب ترین پایان نامه های رشته عمران - دیجی لود

شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی (مطالعه موردی بندر بوشهر) :پایان نامه کارشناسی ارشد عمران گرايش خاک و پی

پاورپوینت درس اول فارسی پایه نهم آفرينش همه تنبيه خداوندِ دل است

دانلود پاورپوینت تاثیر تقویت نمودن با FRP بر رفتار دیوار برشی دارای بازشو

کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) جهت شناسایی عوامل موثر بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری

دانلود پاورپوینت جمعیت جهان درس 7 مطالعات اجتماعی پایه نهم

افزایش سطح کویرها و کاهش کیفیت آب و خاک

سوالات و پاسخنامه کنکورهای دکتری مکانیزاسیون کشاورزی (2405)-سال 1391 تا 1393

ترجمه مقاله یک پروتکل مسیریابی آگاه از انرژی و اجتناب‌کننده از حفره برای شبکه‌های حسگر زیر آبنقش فناوری اطلاعات درجرائم رایانه ای و پولشویی

دانلود پاورپوینت آفرینش کیهان و تکوین زمین فصل 1 زمین شناسی پایه یازدهم