دانلود رایگان


شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی (مطالعه موردی بندر بوشهر) - دانلود رایگاندانلود رایگان شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی (مطالعه موردی بندر بوشهر) نوع فایل: Word و قابل ویرایش تعداد صفحات : 56 صفحه چکیده تراکم دینامیکی یکی از روش های بهسازی خاک های سست می باشد. در این روش با اعمال ضربات سنگین به سطح خاک میزان تراکم و در نتیجه ظرفیت باربری آن افزایش می یابد. این

دانلود رایگان شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی (مطالعه موردی بندر بوشهر)نوع فایل: Word و قابل ویرایشتعداد صفحات : 56 صفحه چکیدهتراکم دینامیکی یکی از روش های بهسازی خاک های سست می باشد. در این روش با اعمال ضربات سنگین به سطح خاک میزان تراکم و در نتیجه ظرفیت باربری آن افزایش می یابد. این امر از طریق انتقال انرژی به وسیله امواج صورت می گیرد. تراکم دینامیکی یک روش تجربی بوده و برای هر محل بر اساس مشخصات زمین آن محل و امکانات در دسترس، مؤثرترین و اقتصادی ترین الگو انتخاب می¬شود. با وجود کاربرد گسترده این روش اساس طراحی آن هنوز تجربی یا نیمه تجربی است و فرآیندهای درگیر در مسئله به طور کامل مشخص نشده است. بنابراین در این تحقیق جهت بررسی و تعیین الگوی بهینه عملیات تراکم دینامیکی، پروژه انجام گرفته در بندر بوشهر بصورت عددی شبیه سازی شده است. در تحقیق حاضر، مدلسازی عملیات تراکم دینامیکی در خاک های دانه ای با استفاده از روش تفاضل محدود و نرم افزار FLAC2D انجام شده است. با استفاده از فرض تقارن محوری تنها نیمی از توده خاک و کوبه به صورت دو بعدی مدل شده است. برای مدلسازی اثر ضربه به سطح خاک از تاریخچه زمانی تنش استفاده شده است. برای تحلیل تراکم دینامیکی خاک از مدل رفتاری موهر کولمب استفاده شده است. نتایج نشست نهایی کوبه با نتایج اندازه گیری شده در پروژه تراکم دینامیکی مجتمع کشتی سازی شهید محلاتی بندر بوشهر مورد مقایسه قرار گرفته است و تطابق خوبی بین مقادیر اندازه گیری شده و به دست آمده در مدل عددی وجود دارد. همچنین با مقایسه مقادیر چگالی نسبی نهایی در لایه روانگرا در منطقه و مدلسازی عددی، تطابق قابل قبولی بین این مقادیر مشاهده شد.با استفاده از نتایج مدلسازی و پس از تعيين ماکزيمم کرنشهاي ايجاد شده در مدل، مي‌توان ميزان بهسازي در اعماق مختلف را تخمين زد و مقادير بهبود يافته هر يک از پارامترهاي توده خاک را پيش بيني کرد. با انجام اين تحليل براي ضربات متوالي، مي‌توان ميزان تاثير هر يک از ضربات را نيز در رسيدن به حدنهايي بهسازي و افزايش پارامترهاي مهندسي توده خاک تعيين کرد و نیز تعداد ضربات لازم برای رسیدن به حد مطلوب بهسازی را تعیین کرد. همچنین با بررسی افزایش چگالی نسبی در عرض می توان الگوی مناسب برای شبکه کوبش بدست آورد. واژگان کلیدی: تراکم دینامیکی، مدلسازی عددی، روش تفاضل محدود فهرست مطالبفصل ۱ مقدمه 1۱-۱ مقدمه 2فصل ۲: مروري بر منابع 4۲-۱ مقدمه 5۲-۲ تاریخچه 5۲-۳ مبانی تئوری تراکم دینامیکی 5۲-۳-۱ تئوری تراکم دینامیکی در خاکهای دانه ای 8۲-۳-۲ تئوری تراکم دینامیکی در خاکهای ریز دانه 8۲-۳-۲-۱ قابلیت تراکم 8۲-۳-۲-۲ روانگرایی 8۲-۳-۲-۳ نفوذ پذیری 9۲-۳-۲-۴ بندش بازیافتی خاک 9۲-۳-۲-۵ نمایش ترسیمی 10۲-۴ کاربرد تراکم دینامیکی در خاکهای مختلف 10۲-۵ واژگان 14۲-۶ روش شناسی 15۲-۷ نشست به وجود آمده در اثر کوبش 18۲-۸ لرزشهای زمین 21۲-۹ عمق مؤثر بهسازی 24۲-۱۰ توزیع تنش در اثر ضربه 26۲-۱۱ تراکم دینامیکی در نوشیرو ژاپن 32فصل ۳: روش تحقيق 34۳-۱ مقدمه 35۳-۲ روش تفاضل محدود 35۳-۳ معرفی نرم افزار FLAC 36۳-۴ مراحل محاسباتی برنامه FLAC 36۳-۵ مراحل کلی مدلسازی در FLAC 37۳-۵-۱ انتخاب محدوده مناسبی از توده سنگ و خاک 37۳-۵-۲ انتخاب مدل رفتاری مناسب و تعیین پارامترهای آن 37۳-۵-۳ اعمال شرایط مرزی و تنش های اولیه 38۳-۵-۴ حل مدل تا رسیدن به تعادل 38۳-۵-۵ ایجاد تغییرات در مدل 38۳-۵-۶ حل مجدد مدل 38۳-۶ الگوریتم حل مدل در FLAC 40۳-۷ مروری بر مطالعات عددی 41۳-۷-۱ پارن و رودریگز 41۳-۷-۲ پن و سلبی 41۳-۷-۳ گو و لی 42۳-۸ شبیه سازی اثر برخورد کوبه با سطح زمین 42۳-۸-۱ مدلسازی برخورد با استفاده از تنش 42۳-۸-۲ مدلسازی برخورد با استفاده از فرمولاسیون تماس بین دو یا چند جسم 43۳-۵-۶ مدلسازی برخورد با در نظر گرفتن شرایط سرعت اولیه 43۳-۹ ایجاد تغییرات در مدل 44فصل ۴: نتايج و تفسير آنها 45۴-۱ مقدمه 46۴-۲ معرفی منطقه مورد مطالعه 46۴-۲-۱ موقعیت جغرافیایی 46۴-۲-۲ وضعیت ژئوتکنیکی 46۴-۳ پروژه انجام شده در مجتمع شهید محلاتی بندر بوشهر 47۴-۴ شبیه سازی عددی عملیات تراکم دینامیکی در مجتمع شهید محلاتی بندر بوشهر 49۴-۴-۱ شبکه مش بندی در روش تفاضل محدود 49۴-۴-۲ پارامترهای استفاده شده برای مدلسازی 49۴-۵ بررسی تطبیقی نتایج شبیه سازی و پروژه انجام شده 50۴-۵-۱ عمق چاله ایجاد شده 52۴-۲-۱ چگالی نسبی 54۴-۶ تعداد ضربه بهینه جهت فرآیند تراکم 55۴-۷ گسترش افقی ناحیه متراکم شده 56۴-۸ عوامل ژئومکانیکی مؤثر بر تراکم دینامیکی 57۴-۸-۱ جرم و ارتفاع سقوط کوبه 57۴-۸-۲ سطح مقطع کوبه 59۴-۸ بررسی تنش قائم 61فصل ۵: جمع‌بندي و پيشنهادها 63۵-۱ مقدمه 64۵-۲ جمع بندی 64۵-۳ نتیجه گیری 65۵-۴ پیشنهادات 65مراجع 66پيوست‌ها 70

پایان نامه شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی


مطالعه موردی بندر بوشهر


شبیه سازی عددی رفتار خاک


رفتار خاک


تراکم دینامیکی


مهندسی عمران


پایان نامه مهندسی عمرانشبیه


سازی


عددی


رفتار


خاک


تحت


تراکم


دینامیکی


(مطالعه


موردی


بندر


بوشهر)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جدیدترین و ناب ترین پایان نامه های رشته عمران - دیجی لود

شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی (مطالعه موردی بندر بوشهر) :پایان نامه کارشناسی ارشد عمران گرايش خاک و پی

مقاله شبیه سازی عددی رفتار ریزشمع ها و تعیین قابلیت لرزه ...

امروزه استفاده از ریزشمع ها جهت اصلاح خاک و انتقال بار سازه به خاک مناسب در اعماق پایین تر رو به افزایش است. ریزشمع ها از یک سو با دارا بودن عناصر تسل... : تی پی بین، پایگاه داده های علمی تمام متن

مقاله شبیه سازی عددی رفتار ریزشمع ها و تعیین قابلیت لرزه ...

امروزه استفاده از ریزشمع ها جهت اصلاح خاک و انتقال بار سازه به خاک مناسب در اعماق پایین تر رو به افزایش است. ریزشمع ها از یک سو با دارا بودن عناصر تسل... : تی پی بین، پایگاه داده های علمی تمام متن

پاورپوینت عمارت کلاه‌فرنگی عشرت‌آباد و رشت

پاورپوینت عمارت کلاه‌فرنگی عشرت‌آباد و رشت دسته: معماری بازدید: 2 بار فرمت فایل: pptx حجم فایل: 495 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 پاورپوینت عمارت کلاه‌فرنگی عشرت‌آباد و رشت شامل 23 اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می ...

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال تحلیل استنادی ...

مطالعه عددی دینامیکی اندرکنش خاک و سازه بین دو ساختمان مجاور هم تحت اثر نیروی زلزله (۱۳۹۳) بررسی وضعیت مخلوط های کف قیر در آب و هوای نامطلوب (۱۳۹۲)

بخشی از پروژه های موجود و ارشیو پایان نامه های قابل ...

۱۲ بررسی رفتار سکوهای دریایی تحت اثر موج سونامی ۲۰۴ص ... ۱۲۰ مدل سازی و شبیه سازی-جهت بهینه سازی ترمینال کالی فله خشک و مطالعه موردی بندر امام خمینی ۱۷۹ص ... ۶ شبیه سازی دینامیکی فرایند ...

شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی (مطالعه موردی ...

چکیده شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی (مطالعه موردی بندر بوشهر): تراکم دینامیکی یکی از روش­های به سازی خاک­های سست می­باشد.

مدلسازی عددی بهسازی خاکهای خشک و اشباع به روش تراکم دینامیکی

شبیه سازی بیلان آبی حوضه آبریز با استفاده از مدل WetSpaدر محیطGIS (مطالعه موردی: حوضهآبریز مرک، استان کرمانشاه) اثر تراکم کاشت بر عملکرد و خصوصیات رشدی بنه در گیاه دارویی زعفران

مدلسازی عددی بهسازی خاکهای خشک و اشباع به روش تراکم دینامیکی

شبیه سازی بیلان آبی حوضه آبریز با استفاده از مدل WetSpaدر محیطGIS (مطالعه موردی: حوضهآبریز مرک، استان کرمانشاه) اثر تراکم کاشت بر عملکرد و خصوصیات رشدی بنه در گیاه دارویی زعفران

دانلود پایان نامه ارشد: شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی عمران گرایش :خاک و پی عنوان : شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی (مطالعه موردی بندر بوشهر) موسسه آموزش عالی (غیردولتی-غیرانتفاعی) صنعتی مازندران پایان‌نامه ...

دانش‌رسان - مقاله‌های کلمه‌ی کلیدی شمع

در این مقاله رفتار خاک اطراف شمع تحت تاثیر نیروهای جانبی مورد مطالعه قرار گرفته است. ... ظرفیت باربری نوک شمع های درجاریز در خاک ماسه ای با استفاده از روش عددی:مطالعه موردی. ... با شبیه سازی ریاضی ...

تغییرات خط ساحل دریای خزر با استفاده از مدل ریاضی (مطالعه ...

لپ تاپ · شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی (مطالعه موردی بندر بوشهر). [DOC]مقالات دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران - Nasir-Institute

دانلود پایان نامه ارشد: شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی عمران گرایش :خاک و پی عنوان : شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی (مطالعه موردی بندر بوشهر) موسسه آموزش عالی (غیردولتی-غیرانتفاعی) صنعتی مازندران پایان‌نامه ...

دانلود مقالات ISI تراکم خاک: 252 مقاله isi انگلیسی + ترجمه ...

تراکم خاک (به انگلیسی: Soil compaction) به علت ساختمان خاص ذرات ریز دانه چسبنده مثل سیلت ریز و رس تراکم آنها به وسیله ارتعاش مقدور نیست و بار یا فشار استاتیک بهترین وسیله برای تراکم این گونه خاکهاست.

شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی (مطالعه موردی ...

چکیده شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی (مطالعه موردی بندر بوشهر): تراکم دینامیکی یکی از روش­های به سازی خاک­های سست می­باشد.

شرکت مهندسی شیلاو خاورمیانه - مقالات فارسی

40– مطالعه پارامتریک گروه ریزشمع در پایدارسازی خاکریز تحت شرایط دینامیکی. 41– بررسی نشست ساختمان با توجه با لایه بندی خاک در اهواز(مطالعه موردی منطقه پادادشهر اهواز)

دانلود مقالات دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی

مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.. مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۴ تا ۲۳ مهر ...

پایان نامه شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی ...

پایان نامه شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی (مطالعه موردی بندر بوشهر) پایان نامه کارشناسی ارشد – عمران – خاک و پی فرمت :word چکیده : تراکم دینامیکی یکی از روش های بهسازی خاک های سست می باشد.

پایان نامه مدل‌سازی عددی نفوذ امواج به داخل بنادر و بررسی ...

پایان نامه مدل‌سازی عددی نفوذ امواج به داخل بنادر و بررسی آرامش حوضچه، مطالعه موردی بندر دیر پایان نامه کارشناسی ارشد – عمران – سازه های دریایی فرمت :word چکیده : بندر دیر در استان بوشهر که به‌عنوان بزرگ‌ترین بندر ...

ایران سازه، وبسایت مهندسی عمران

admin مدیر کل سایت عضو شده در: 7 مهر 1385 پست: 37412 تشکر: 3354 تشکر شده 18618 بار در 8697 پست محل سکونت: همدان

بایگانی‌های تقویت دقت - دانلود پایان نامه ها

عنوان : شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی (مطالعه موردی بندر بوشهر) (بیشتر…) By مدیر سایت , 2 ماه ago

دانلود پایان نامه ارشد: شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی عمران گرایش :خاک و پی عنوان : شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی (مطالعه موردی بندر بوشهر) موسسه آموزش عالی (غیردولتی-غیرانتفاعی) صنعتی مازندران پایان‌نامه ...

دانش‌رسان - مقاله‌های کلمه‌ی کلیدی PIV

تحلیل عددی تراکم دینامیکی خاک های دانه ای ... شبیه سازی عددی حرکت پالپ در منطقه سایش، در سطح تماس گلوله وبدنه آسیا با استفاده ازcfd ... در تحلیل اندر کنش خاک–شمع تحت بار جانبی، رفتار خاک اطراف شمع ...

ایران سازه، وبسایت مهندسی عمران

admin مدیر کل سایت عضو شده در: 7 مهر 1385 پست: 37412 تشکر: 3354 تشکر شده 18618 بار در 8697 پست محل سکونت: همدان

ایران سازه، وبسایت مهندسی عمران

admin مدیر کل سایت عضو شده در: 7 مهر 1385 پست: 37412 تشکر: 3354 تشکر شده 18618 بار در 8697 پست محل سکونت: همدان

پاورپوینت تحلیل کتابخانه عمومی دس موینس

اکراه در قتل

دانلود پاورپوینت درس هفتم عربی پایه نهم

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل بودجه سرمایه ای

مطالعات طراحی مجتمع فرهنگی-آموزشیپاورپوینت تحلیل مرکز فرهنگی بین المللی اصفهان

دانلود پاورپوینت زندگی ما و گردش زمین 2 درس 4 علوم دوم دبستان

بررسی علل اجتماعی و تربيتی دروغگويی در كودكان دبستانی و راه های درمان آن