دانلود رایگان


انجام تحلیل خطر لرزه ای به روش شبیه سازی مونته کارلو بدون استفاده از روابط کاهندگی - دانلود رایگاندانلود رایگان انجام تحلیل خطر لرزه ای به روش شبیه سازی مونته کارلو بدون استفاده از روابط کاهندگی نوع فایل: Word و قابل ویرایش تعداد صفحات : 128 صفحه چکیده تخمین خطرلرزه ای براي محاسبه سطح مشخصی از خسارت و آسیب پذیری در طراحی سازه ها از مهمترین مباحث و اصول مهندسی زلزله می باشد، اما وجود عدم قطعیت ها

دانلود رایگان انجام تحلیل خطر لرزه ای به روش شبیه سازی مونته کارلو بدون استفاده از روابط کاهندگینوع فایل: Word و قابل ویرایشتعداد صفحات : 128 صفحه چکیدهتخمین خطرلرزه ای براي محاسبه سطح مشخصی از خسارت و آسیب پذیری در طراحی سازه ها از مهمترین مباحث و اصول مهندسی زلزله می باشد، اما وجود عدم قطعیت هایی درتعیین پارامترهای مشخصه زلزله ، روابط کاهندگی، پیش بینی زمان زلزله های آینده ، بزرگا، مسافت چشمه تا سایت زمین لرزه ها و موارد دیگر باعث پیچیدگی آن و ارائه روش های جدید شده است.دو روش تعینی و احتمالاتی برای تخمین خطر لرزه ای ارائه شده است، روش اول مبتنی بر یک یا چند سناریو خاص می باشد که معمولا وخیم ترین نتیجه را نشان می دهد. و هیچ اطلاعاتی در مورد احتمال وقوع زلزله آتی، موقعیت و بازه زمانی وقوع آن نمی دهد. روش دوم که مدل احتمالی بنیادی در تحلیل خطر زمین لرزه است عبارتست از ترکیبات ممکن بزرگا و فاصله تا ساختگاه که باعث می شود پارامتر حرکت زمین (a) از مقادیری (a0) فزونی یابد. هدف بدست آوردن احتمال سالیانه P(a>a_0) است. این روش تحلیل خطر زلزله توسط کرنل (۱۹۶۰) ارائه شد. با وجود اينكه اين روش در تحلیل خطر در مهندسی زلزله بسیار کاربرد دارد ولی دارای معايبی است، از جمله اينكه در اين روش ناگزير به تعريف هندسه ناحیه لرزه زا و تعیین پارامترهای لرزه خیزی می باشیم که تعیین اين پارامترها همراه با عدم قطعیت های بسیاری می باشد.دراین پایان نامه از روش احتمالاتی جدیدی موسوم به روش شبیه سازی مونته کارلو برای تخمین خطر لرزه ای استفاده شده است. این روش از چندین بار نمونه گیری تصادفی از یک کاتالوگ زمین لرزه برای ساختن کاتالوگ مصنوعی استفاده می کند در این روش، امکان محاسبه مقادیر جنبش نیرومند زمین (PGA , PSA) با استفاده از روابط کاهندگی و بدون استفاده از روابط کاهندگی و استفاده مستقیم از شتابنگاشت های ثبت شده در منطقه مورد مطالعه فراهم گردیده است. ازآنجایی که در این روش شبیه سازی، دیگر نیازی به تعیین هندسه چشمه های لرزه ای و پارامتر های مشخصه زمین لرزه نیست، عدم قطعیت های مربوط به این دو، کنترل می شود.اما در انجام تحلیل خطر احتمالی، یکی از بزرگترین منابع عدم قطعیت ، استفاده از روابط کاهندگی می باشد. عدم قطعیت ناشی از استفاده روابط کاهندگی مربوط به پراکندگی ذاتی داده ها و همچنین تفاوت در فرم تابعی روابط مختلف می باشد. با استفاده از روش شبیه سازی مونته کارلو ، امکان استفاده از توزیع احتمالی واقعی داده ها براساس داده های مشاهده شده فراهم می گردد.درانتها نتایج مربوط به روش احتمالاتی مرسوم و روش شبیه سازی چه با استفاده مستقیم از روابط کاهندگی و چه با استفاده از داده های مشاهده شده ی مقیاس شده، مقایسه می شوند. واژه های کلیدی: تخمین خطر لرزه ای، روابط کاهندگی، عدم قطعیت، شبیه سازی مونته کارلوفهرستچکیده الفمقدمه بفصل اول : مروری بر روش های مرسوم تحلیل خطر و روش شبیه سازی مونته کارلو 1۱-۱-مقدمه 1۱-۲-مروری بر روش های مرسوم تحلیل خطر لرزه ای 1۱-۲-۱-مروری بر روش تعینی در تخمین خطر لرزه ای 2۱-۲-۱-۱-شناسایی چشمه های لرزه زا 3۱-۲-۱-۲-تعیین پارامترهای مورد احتیاج در رابطه کاهندگی برای هر چشمه لرزه زا 3۱-۲-۱-۳-انتخاب رابطه کاهندگی مناسب 4۱-۲-۱-۴-تعیین میزان شتاب حداکثر طرح يا طیف طرح مورد نظر 4۱-۲-۲-مروری بر روش احتمالی در تخمین خطر لرزه ای 4۱-۲-۲-۱-شناسایی چشمه های لرزه زای سایت 5۱-۲-۲-۲-بدست آوردن رابطه توزیع فاصله برای هر چشمه، تعیین رابطه بازگشتی و تعیین پارامترهای لرزه خیزی 7الف-توزیع فاصله برای هر چشمه 7ب-تعیین رابطه بازگشت زلزله برای هر چشمه 9ج- تعیین پارامترهای لرزه خیزی در مدل های بازگشت زلزله 14۱-۲-۲-۳-انتخاب رابطه کاهندگی 19۱-۲-۲-۴-تعیین منحنی خطر 20۱-۲-۳-معرفی عدم قطعیت های مختلف در تحلیل خطر لرزه ای و نحوه ی برخورد با آن ها 21۱-۲-۴-روش درخت منطق 22۱-۳-مروری بر روش شبیه سازی مونته کارلو 23۱-۳-۱-ماهیت روش مونته کارلو 24۱-۳-۲-کاربرد مونته کارلو در تحلیل خطر لرزه ای 25۱-۳-۳-تئوری تعیین خطر لرزه ای و روش های تعیین منحنی خطر لرزه ای 26۱-۳-۴-الگوریتم های مونته کارلو 28۱-۳-۴-۱-الگوریتم مونته کارلو ایبل و کافکا(۱۹۹۹) 28الف-درون یابی مقادیر مشاهده شده ی جنبش نیرومند زمین به جای استفاده مستقیم از روابط کاهندگی 31۱-۳-۴-۲-الگوریتم مونته كارلو هان و چوی (۲۰۰۷) 34۱-۳-۵-مزایا و معایب روش تحلیل خطر مونته كارلو با سایر روش های تحلیل خطر 39فصل دوم : روابط کاهندگی و عدم قطعیت آن ها 42۲-۱-مقدمه 42۲-۲-روش های محاسبه جنبش نیرومند زمین 42۲-۲-۱-روش تصادفی یا نیمه تئوری 42۲-۲-۲-روش تجربی 43۲-۳-عدم قطعیت روابط کاهندگی 46۲-۳-۱-بررسی پارامترهای موثر بر روابط کاهندگی 46۲-۳-۱-۱-پارامترهای موثر بر روابط کاهندگی ناشی از جنبش نیرومند زمین 47۲-۳-۱-۲-عدم قطعیت ناشی از مدل و روش رگرسیون برای تعیینضرایب روابط كاهندگی 47فصل سوم : بررسی روابط کاهندگی ایران با استفاده از آزمون های آماری LH و LLH 50۳-۱-مقدمه 50۳-۲-معرفی آزمون های آماری برای رتبه بندی و انتخاب روابط کاهندگی 50۳-۲-۱- آزمون توزیع مانده ها 51۳-۲-۱-۱- آزمون واریانس و تمایل به مرکز(میانه و میانگین) 52۳-۲-۲-آزمون مجموعه مقادیر داده های مشاهده شده 52۳-۲-۲-۱-آزمون LH 52۳-۲-۲-۲-آزمونLLH 54الف – معرفی روش 54ب – شرح روش 54۳-۳-معرفی و بررسی روابط کاهندگی 56۳-۴-كاتالوگ جنبش نيرومند زمين مربوط به زمین لرزه دوگانه اهر- ورزقان 61۳-۵-نتایج آزمون آماری LH و LLH 67۳-۵-۱- آ 67۳-۵-۲-آزمو 69فصل چهارم : جمع آوری داده های لرزه ای شهر تبریز و کاتالوگ شتابنگاشت ایران 71۴-۱-مقدمه 71۴-۲-ویژگی های لرزه خیزی ناحیه و تهیه کاتالوگ 71۴-۲-۱-تعیین پارامترهای لرزه خیزی 72۴-۲-۱-۱-تعیین ضرایب β و λ 73 4-3-کاتالوگ شتابنگاشت های مشاهده شده 75فصل پنجم : تحلیل خطر احتمالی به روش مونته کارلو با استفاده از داده های شتابنگاشت موجود و مقایسه نتایج روش مرسوم و شبیه سازی مونته کارلو 81۵-۱-مقدمه 81۵-۲-بررسی موردی مزایا و معایب روش مونته كارلو با روش های مرسوم تحلیل خطر 81۵-۲-۱-عدم نیاز به تعریف هندسه ناحیه لرزه زا 81۵-۲-۲-عدم نیاز به تعیین پارامترهای لرزه خیزی 84۵-۲-۳-عدم نیاز به انتخاب رابطه بازگشتی 84۵-۲-۴-عدم نیاز به تابع توزیع فاصله 85۵-۲-۵-عدم نیاز به رابطه كاهندگی 86۵-۳-مقایسه تحلیل خطر احتمالی برای روابط مختلف معرفی شده 86۵-۳-۱-مقایسه منحنی خطر هر سه روش تحلیل خطر برای رابطه کاهندگی اکار-بومر 86۵-۳-۲- مقایسه منحنی خطر هر سه روش تحلیل خطر برای رابطه کاهندگی آمبراسیز 88۵-۳-۳- مقایسه منحنی خطر هر سه روش تحلیل خطر برای رابطه کاهندگی کمپل-بزرگ نیا 89۵-۳-۴- مقایسه منحنی خطر هر سه روش تحلیل خطر برای رابطه کاهندگی قاسمی-سینائیان 90۵-۳-۵- مقایسه منحنی خطر هر سه روش تحلیل خطر برای رابطه کاهندگی زعفرانی 91 5-3-6- مقایسه منحنی خطر به روش مرسوم تحلیل خطر احتمالی برای روابط کاهندگی مختلف 93۵-۳-۷- مقایسه منحنی خطر به روش شبیه سازی مونته کارلو با استفاده از روابط کاهندگی 94۵-۳-۸- مقایسه منحنی خطر به روش شبیه سازی مونته کارلو با استفاده از داده های شتابنگاشت موجود 95۵-۳-۹- مقایسه منحنی خطر هر سه روش تحلیل خطر با استفاده از وزن روابط کاهندگی 96فهرست مراجع و منابع 101پیوست 103چکیده انگلیسی 106

پایان نامه انجام تحلیل خطر لرزه ای به روش شبیه سازی مونته کارلو بدون استفاده از روابط کاهندگی


تحلیل خطر لرزه ای


شبیه سازی مونته کارلو


روابط کاهندگی


ژئوفیزیک


زلزله


پایان نامه ژئوفیزیک


زلزله شناسیانجام


تحلیل


خطر


لرزه


ای


به


روش


شبیه


سازی


مونته


کارلو


بدون


استفاده


از


روابط


کاهندگی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله بهینه سازی لرزه ای مبتنی بر قابلیت اطمینان قاب های ...

برای بدست آوردن ایمنی سازه از روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است. در این تحقیق، قاب های صفحه ای فولادی بر مبنای عملکرد (PBD) و همچنین بر مبنای نیرو (FBD) و با استفاده از الگوریتم فراکاوشی ...

پایان نامه های کارشناسی ارشد – پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسي

انجام تحلیل خطر لرزه ای به روش شبیه سازی مونته کاراو بدون استفاده از روابط کاهندگی: انصاری انوشیروان: 1390: تقوی جيرنده الياس

حسنعلی منصور نخست وزیر دوره پهلوی دوم

انجام تحلیل خطر لرزه ای به روش شبیه سازی مونته کارلو بدون استفاده از روابط کاهندگی ; برای درس اجزاء ماشین با عنوان تحلیلی بر آزمونهای مجموعه بوستر

ارزیابی لرزه‌ای غیرخطی ساختمان‌ها توسط روش‌های تحلیل ...

امروزه به منظور ارزیابی لرزه‌ای سازه‌ها، روش‌های تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیرخطی به سرعت در حال گسترش می‌باشند. روش‌های تحلیل دینامیکی غیرخطی به حجم زیاد محاسبات نیازمند بوده و اغلب زمان‌بر هستند.

شبیه سازی خظوط ویژه اتوبوسرانی با استفاده از سامانه ...

4- شبیه سازی ترافیک. تحلیل حرکت و جابجائی افراد و کالا در شبکه حمل و نقلی از طریق شبیه سازی ترافیکی صورت می گیرد. شبیه سازی ترافیکی در سه سطح ماکروسکوپیک ، مزوسکوپیک و میکروسکوپیک انجام می شود.

به‎کارگیری شبیه‎سازی گسسته پیشامد و تحلیل پوششی داده‎ها به ...

به‎کارگیری شبیه‎سازی گسسته پیشامد و تحلیل پوششی داده‎ها به‎منظور بهبود عملکرد اورژانس بیمارستان: مدیریت صنعتی: مقاله 4، دوره 11، شماره 1، 1398 ، صفحه 63-82 اصل مقاله (744.38 k)

روابط کاهندگی طیفی - virascience.com

انجام تحلیل خطر لرزه ای به روش شبیه سازی مونته کارلو بدون استفاده از روابط کاهندگی پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله - پژوهشکده زلزله ...

تحلیل دینامیکی ناخطی سازه قاب پرتال در فضای عدم قطعیت

برای شبیه‌‌سازی این عامل‌ها از روش مونت- کارلو استفاده می شود. شبیه‌سازی هر کمیت با سه نوع تابع چگالی احتمال مختلف و هر کدام با سه مقدار متفاوت ضریب پراکندگی انجام می‌پذیرد.

آموزش روش انجام و تحلیل آزمون میکروسکوپ الکترونی SEM ...

آموزش روش انجام و تحلیل آزمون میکروسکوپ الکترونی sem ... قبل از شروع به آماده سازی نمونه، باید مشخص کنیم که چه اطلاعاتی از نمونه را الزم داریم. ... – بهتر است با توجه به شرایط و حساسیت نمونههای ...

پایان نامه های دانلودی رشته عمران - دانلود پایان نامه ارشد ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : کاربرد های تحلیل غیر خطی در بررسی رفتار لرزه ای ساختمان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : کاربرد Fluetو Flow-3Dدر شبیه سازی انواع جت ها

انجام تحلیل خطر لرزه ای به روش شبیه سازی مونته کاراو بدون ...

انجام تحلیل خطر لرزه ای به روش شبیه سازی مونته کاراو بدون استفاده از روابط کاهندگی/مردی پیرسلطان زینب نوامبر 24, 2015 / توسط Arash Eslami

بسته تحقیقاتی پایان نامه های قابلیت اعتماد سازه ها ...

پایان نامه تحلیل قابلیت اعتماد سازه‌ها با استفاده از روش شبیه‌سازی زیرمجموعه‌ای، با بهره‌گیری از الگوریتم گیبس قابلیت اعتماد سازه در برابر خوردگی بر اساس آیین نامه lrfd و asd در منطقه خلیج فارس

کاربرد شبیه‌‎سازی مونت‌‌کارلو در تحلیل خطر زمین‌لغزش‌های ...

'کاربرد شبیه‌‎سازی مونت‌‌کارلو در تحلیل خطر زمین‌لغزش‌های ناشی از زمین‌لرزه (مطالعه موردی: زمین‌لرزه منجیل)', فصلنامه علمی علوم زمین, 23(91), pp. 3-10. doi: 10.22071/gsj.2014.43744

طراحی بهینه قاب‌های فولادی به کمک الگوریتم رقابت استعماری

انجام تحلیل خطر لرزه ای به روش شبیه سازی مونته کارلو بدون استفاده از روابط کاهندگی · انجام تحلیل ... طراحی بهینه قاب‌های فولادی به کمک الگوریتم رقابت استعماری. [doc]دانلود - دانشگاه آزاد واحد ميبد

مدل سازی

اثر ضربه در سازه های بتن آرمه و مدلسازی آن با استفاده از روش المانهای محدود . به کارگیری روش شبیه سازی مونت کارلو برای ارایه مدل تصادفی پدیده کربناتاسیون بتن

شبیه سازی مقاله تشخیص تومور ،اشیا،تصاویر و.. با استفاده از ...

شبیه سازی مقاله تشخیص تومور ،اشیا،تصاویر و.. با استفاده از روش levelset و توزیع انرژی گاوسین | انجام پروژه متلب |پروژه متلب | انجام پروژه متلب برق | شبیه سازی با متلب

تحلیل تجربی و عددی سازه های مخروط ناقص مشبک کامپوزیتی ...

در این مقاله رفتار فشاری سازه‌های مخروط ناقص مشبک کامپوزیتی با و بدون نانولوله‌ کربنی به عنوان تقویت کننده، به روش تجربی و شبیه‌سازی عددی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌های کامپوزیتی از جنس شیشه/اپوکسی بدون نانولوله ...

بسته تحقیقاتی پایان نامه های قابلیت اعتماد سازه ها ...

پایان نامه تحلیل قابلیت اعتماد سازه‌ها با استفاده از روش شبیه‌سازی زیرمجموعه‌ای، با بهره‌گیری از الگوریتم گیبس قابلیت اعتماد سازه در برابر خوردگی بر اساس آیین نامه lrfd و asd در منطقه خلیج فارس

طراحی بهینه قاب‌های فولادی به کمک الگوریتم رقابت استعماری

انجام تحلیل خطر لرزه ای به روش شبیه سازی مونته کارلو بدون استفاده از روابط کاهندگی · انجام تحلیل ... طراحی بهینه قاب‌های فولادی به کمک الگوریتم رقابت استعماری. [doc]دانلود - دانشگاه آزاد واحد ميبد

انجمن ژئوفيزيك ايران

رضا حیدری، علی مرادی شبیه سازی جنبشهای زمین لرزه 2009 شهرری تهران با استفاده از امواج لرزه ای انفجار روح اله امیری فرد، حبیب رحیمی، فرهاد ثبوتی توموگرافی کم عمق امواج سطحی در تهران با استفاده ...

شبیه سازی مدل بهبود یافته برهمکنش خاک-تاير به روش تحلیل ...

در این پژوهش، دو تایر بدون آج رادیال و بایاس مورد بررسی قرار گرفت که مشخصات آنها در جدول 1 آورده شده است. نتایج این آزمایشها با مقادیر حاصل از شبیه سازی به روش اجزای محدود مقایسه شدند.

شبیه سازی مدل بهبود یافته برهمکنش خاک-تاير به روش تحلیل ...

در این پژوهش، دو تایر بدون آج رادیال و بایاس مورد بررسی قرار گرفت که مشخصات آنها در جدول 1 آورده شده است. نتایج این آزمایشها با مقادیر حاصل از شبیه سازی به روش اجزای محدود مقایسه شدند.

علی اصغر آل شیخ

از این رو بر اساس شبیه سازی مونت کارلو، تمامی این عملیات بصورت 10هزار بار برای لحاظ نمودن تمامی عدم قطعیت ها و حالات خرابی تکرار می شوند و از خروجی های موجود در پایگاه داده، میانگین گیری انجام ...

طراحی سازه نگهبان گود برداری به روش ترکیبی میخکوبی و ...

طراحی سازه نگهبان گود برداری به روش ترکیبی میخکوبی و انکراژ به وسیله روش عددی دسته: عمران و ساختمان بازدید: 7 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 1954 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 130 130 قیمت فایل فقط 9,500 تومان طراحی سازه نگهبان گود ...

بهبود پاسخ تحلیل‌های غیرخطی لرزه‌ای سازه‌های بتن مسلح ...

ارزیابی عملکرد لرزه¬ای سازه¬های مختلف نیازمند انجام تحلیل¬های غیرخطی (استاتیکی و دینامیکی) است. از روش¬های تحلیل دینامیکی غیرخطی می¬توان به تحلیل تاریخچه زمانی (TH) و از روش¬های تحلیل استاتیکی غیر¬خطی می¬توان به ...

دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم علوم تجربی پایه نهم دنیای گیاهان

تشخیص خودکار نوع مدولاسیون دیجیتال در سیستم های OFDM

دانلود پاورپوینت یاخته و بافت جانوری گفتار اول فصل دوم زیست شناسی دهم

پاورپوینت پايداري شيب ها یا Stability slopes

تغییر خصوصیات مکانیکی بیومتریال ها هنگام یخ زدگی

سيستم هاي ترمز ضد قفل A.B.S

پایان نامه فر هنگ تحلیلی موضوعی آثار منثور شیخ احمد جامی

دانلود پروپوزال رشته مدیریت ارتباط ویژگی های شخصیتی، تعهد سازمانی و ترک شغل

دانلود پاورپوینت فیزیک 2 پایه یازدهم ریاضی - فصل چهارم القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب

دانلود پاورپوینت زراعت چغندر قند