دانلود رایگان


پایان نامه ارزیابی و بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان های بتن مسلح نامنظم موجود - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه ارزیابی و بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان های بتن مسلح نامنظم موجود نوع فایل: Word و قابل ویرایش تعداد صفحات : 194 صفحه چکیده امروزه با پیشرفت علم در صنعت ساختمان روش های زیادی برای بهسازی سازه های بتن مسلح ارائه گردیده است که از جمله این روشها افزایش سختی به کمک سیستم دیوار برشی بتن مسلح

دانلود رایگان پایان نامه ارزیابی و بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان های بتن مسلح نامنظم موجودنوع فایل: Word و قابل ویرایشتعداد صفحات : 194 صفحهچکیدهامروزه با پیشرفت علم در صنعت ساختمان روش های زیادی برای بهسازی سازه های بتن مسلح ارائه گردیده است که از جمله این روشها افزایش سختی به کمک سیستم دیوار برشی بتن مسلح می باشد. در بهسازی سازه، سعی بر آن است که سازه علاوه بر داشتن سختی لازم در مقابل ارتعاشات زمین ناشی از زلزله قادر به مستهلک نمودن انرژی ناشی از این ارتعاشات نیز باشد.در سیستم دیوار برشی بتن مسلح، سازه بهسازی شده علاوه بر تامین سختی مورد نیاز توسط دیوار برشی, قابلیت بالایی در جذب و استهلاک انرژی را خواهد داشت. در این تحقیق ابتدا مدل هائی با استفاده از ویرایش اول آئین نامه ۲۸۰۰ طراحی و پس از بررسی آسیب پذیری (توسط دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود در ایران)، با استفاده از این سیستم دیوار برشی بهسازی گردیده و ضمن بررسی خروجی ها به عملکرد مناسب این سیستم بر روی سازه به عنوان یک سیستم کارا و قابل قبول پرداخته شده است.در این تحقیق جهت بررسی تاثیر سیستم دیوار برشی در سازه های بتنی ابتدا سه مدل ، سه بعدی توسط ویرایش اول آئین نامه۲۸۰۰در نرم افزارEtabs v9.5 طراحی و سپس توسط نرم افزار PERFORM 3D V4 پس از بررسی آسیب پذیری توسط سیستم دیوار برشی بتن مسلح بهسازی گردید.نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد استفاده از سیستم دیوار برشی عملکرد لرزه ای هر سه مدل را بهبود بخشیده بطوریکه با اضافه نمودن سیستم دیوار برشی به مدل های مورد مطالعه شکل پذیری سازه ۱۹ تا۷۶ درصد، میزان اتلاف انرژی ۲۳ تا ۳۷ درصد افزایش و برش پایه طبقات ۳۳ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است. ضمناً تغییر مکان نسبی طبقات عمدتاً کاهش یافته و یکنواخت می گردد. در حقیقت استفاده از سیستم دیوار برشی علاوه بر افزایش شکل پذیری باعث کاهش نیاز لرزه ای سازه ها گردیده و عملکرد سازه ها را بهبود می بخشد.کلمات کلیدی: بهسازی لرزه ای، سازه های بتن مسلح، دیوار برشی بتن مسلح، طراحی بر اساس سطح عملکرد. فهرست مطالبچکیده فصل اول (کلیات تحقیق) ۱ ۱-۱-مقدمه۱۱-۲-بررسی خسارت ساختمان های بتنی مسلح در زلزله.۵۱ -۲-۱- مقدمه۵۱-۲-۲-عوامل موثر بر میزان آسیب دیدگی ساختمان ها .۵۱-۲-۲-۱-اختلاف بین طیف طرح و طیف پاسخ زلزله ..۶۱-۲-۲-۲- ستون های ترد .۷۱-۲-۲-۳- آرایش نامتقارن عناصر سختی در پلان..۷۱-۲-۲-۴- طبقه همکف نرم ..۸۱-۲-۲-۵- ستون های کوتاه..۹۱-۲-۲-۶-شکل پلان طبقات .۱۰۱-۲-۲-۷- شکل ساختمان در ارتفاع .۱۰۱-۲-۲-۸ -دال های بدون تیر (دال تخت)..۱۱۱-۲-۲-۹-آسیبهای وارده در اثر زلزله های پیشین..۱۱۱-۲-۲-۱۰- سیستمهای قاب خمشی تنها ..۱۲۱-۲-۲-۱۱- تعداد طبقات.۱۲۱-۲-۲-۱۲- اثر شالوده ها.۱۳۱-۲-۲-۱۳- محل قرارگیری سازه های مجاور هم در بلوک ساختمانی۱۴۱-۲-۲-۱۴-تاثیر مقاومت مشخصه بتن ۱۴۱-۲-۲-۱۵-تاثیر زمان نوسان..۱۵ ۱-۲-۲-۱۶- خسارات ناشی از ضعف عناصر سازه ای۱۷ ۱-۲-۲-۱۶-۱- ضعف ستون ها .۱۷۱-۲-۲-۱۶-۲- ضعف تیرها ..۱۸۱-۲-۲-۱۶-۳- اتصال تیر و ستون ۱۸۱-۳-ساختار پایان نامه۱۹فصل دوم(راهکارهای بهسازی و کنترل ارتعاش لرزه ای سازه)۲۱۲-۱-مقدمه ۲۱۲-۲- سازه های مقاوم در برابر زلزله.۲۲۲-۳- معرفی راهکارهای بهسازی.۲۳۲-۳-۱-کاهش نیروی زلزله..۲۴۲-۳-۲- افزایش مقاومت و سختی..۲۵۲-۳-۳- افزایش شکل پذیری. .۲۷۲-۳-۴- کاهش سختی موضعی.۲۸۲-۳-۵- تغییر کاربری سازه .۲۸۲-۳-۶-روش ارزیابی بر اساسا عملکرد۲۸ ۲-۴-اعضای کنترل شونده توسط نیرو و تغییر شکل .۳۳۲-۴-۱-مزایای روش کنترل بر اساس عملکرد ..۳۶۲-۵- بررسی ضوابط دستورالعمل بهسازی..۳۷۲-۵-۱-مبانی بهسازی..۳۷۲-۵-۲-مراحل بهسازی.۳۷۲-۵-۳- هدف بهسازی۳۷۲-۵-۴- سطح عملکرد ساختمان ۳۷۲-۵-۴-۱- سطوح عملکرد اجزای سازه ای ..۳۷۲-۵-۴-۱-۱-سطح عملکرد ۱-قابلیت استفاده بی وقفه.۳۸۲-۵-۴-۱-۲- سطح عملکرد ۲-خرابی محدود.۳۸۲-۵-۴-۱-۳-سطح عملکرد ۳- ایمنی جانی..۳۸۲-۵-۴-۱-۴- سطح عملکرد ۴-ایمنی جانی محدود.۳۹۲-۵-۴-۱-۵- سطح عملکرد ۵- آستانه فروریزش..۳۹۲-۵-۴-۱-۶- سطح عملکرد ۶-لحاظ نشده .۳۹۲-۵-۴-۲- سطوح عملکرد اجزای غیر سازه ای..۳۹۲-۵-۴-۲-۱- سطح عملکرد A-خدمت رسانی بی وقفه .۴۰۲-۵-۴-۲-۲-سطح عملکرد D- ایمنی جانی محدود .۴۰۲-۵-۴-۲-۳- سطح عملکرد E- لحاظ نشده .۴۰۲-۵-۴-۳- سطوح عملکرد کل ساختمان ..۴۰۲-۵-۵- اطلاعات وضعیت موجود ساختمان .۴۱۲-۵-۵-۱- جمع آوری اطلاعات در سطح حداقل.۴۱۲-۵-۵-۲-جمع آوری اطلاعات در سطح متعارف۴۲۲-۵-۵-۳- جمع آوری اطلاعات در سطح جامع ..۴۲۲-۵-۵-۴- ضریب آگاهی..۴۳۲-۵-۶-راهکارهای بهسازی.۴۳۲-۵-۷- مقاومت مصالح..۴۴۲-۵-۷-۱- مقاومت مورد انتظار مصالح ۴۴۲-۵-۷-۲- حدپایین مقاومت مصالح۴۴۲-۵-۷-۳-مقاومت مشخصه مصالح ۴۴۲-۵-۸- ظرفیت اجزای سازه ۴۴۲-۵-۸-۱- روشهای خطی۴۴۲-۵-۸-۲- روشهای غیر خطی۴۵۲-۵-۹-روشهای تحلیل غیر خطی۴۶۲-۵-۹-۱- تحلیل استاتیکی غیر خطی(pushouers)..46۲-۵-۹-۱-۱-تغییر مکان هدف..۴۸۲-۵-۹-۱-۲-روش ضرایب ۴۸۲-۵-۹-۱-۳-روش طیف ظرفیت ..۵۱۲-۵-۹-۲-۲-شکل توزیع بار جانبی در ارتفاع ساختمان۵۲۲-۵-۹-۲-۱- محدودیت های تحلیل استاتیکی غیر خطی (Pushover).54۲-۵-۹-۲-۲-مزیت های تحلیل استاتیکی غیر خطی(pushover)..55۲-۵-۹-۲-۳-تحلیل دینامیکی غیر خطی۵۷۲-۵-۹-۲-۴-معیارهای پذیرش روشهای غیر خطی..۵۷۲-۵-۱۰-اضافه نمودن دیوار برشی در ساختمان بتن آرمه موجود..۶۱۲-۵-۱۱-تاثیر افزودن دیوار برشی برای کاهش نامنظمی سازه ای در ساختمان ..۶۱۲-۵-۱۲-تاریخچه استفاده از دیوار برشی درساختمان بتنی۶۴۲-۵-۱۳-ضوابط استفاده از دیوار برشی در ساختمان بتنی موجود..۶۶۲-۵-۱۳-۱-اضافه کردن دیوارهای برشی و میانقاب..۶۶۲-۵-۱۳-۲- دیوار برشی بتنی ..۶۷فصل سوم(ساختمان مورد مطالعه و ارزیابی آسیب پذیری آن)۷۱۳-۱- مقدمه.۷۱۳-۲- ساختمانهای مورد مطالعه ۷۲۳-۳- مشخصات ساختمان موجود .۷۳۳-۳-۱- مشخصات هندسی ساختمان۷۳۳-۳-۲-سیستم سازه ای ساختمان ۷۴۳-۳-۳- مشخصات مصالح .۷۴۳-۴- بارگذاری ثقلی..۷۴۳-۵-سیستم انتقال بار ثقلی.۷۵۳-۵-۱-سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی.۷۵۳-۵-۲-مشخصات مصالح مصرفی در سازه۷۵۳-۵-۳بارگذاری ثقلی و جانبی..۷۶۳-۶- بارگذاری جانبی .۸۰۳-۶-۱- ساختمان های۱۰طبقه نامنظم مورد مطالعه ..۸۰۳-۶-۲- ساختمان های۱۵طبقه نامنظم مورد مطالعه ۸۰۳-۶-۳- ساختمان های۲۰طبقه نامنظم مورد مطالعه ۸۲۳-۶-۲-انجام تحلیل۸۳۳-۶-۴-۱-مقاطع تیرهای ساختمان مورد مطالعه۸۷۳-۷- ارزیابی کیفی آسیب پذیری ساختمان های مورد مطالعه .۸۸۳-۷-۱- هدف بهسازی ..۸۸۳-۷-۱-۱- سطح خطر ..۸۸۳-۷-۱-۱-۱- سطح خطر ۱.۸۸۳-۷-۱-۱-۲- سطح خطر ۲.۸۹۳-۷-۲-سطح عملکرد ساختمان .۸۹۳-۷-۲-۱- سطح عملکرد اجزای سازه ای .۸۹۳-۷-۲-۲- سطح عملکرد اجزای غیر سازه ای ۸۹۳-۷-۲-۳- سطح عملکرد کل ساختمان .۹۰۳-۷-۳-تعیین سطح اطلاعات و ضریب آگاهی۹۰۳-۷-۴-مشخصات مصالح ۹۱۳-۷-۴-۱- مصالح بتنی.۹۱۳-۷-۵-شتاب نگاشت ها۹۱۳-۷-۵-۱-مشخصات شتاب نگاشت ها۹۱۳-۷-۵-۱-مشخصات شتاب نگاشت ها۹۱۳-۷-۵-۱-۱-مقياس کردن شتاب نگاشت ها.۹۱۳-۷-۵-۱-۲-هم پایه کردن شتاب نگاشت ها.۹۳۳-۷-۵-۱-۳-رکوردهای زمین لرزه مورد استفاده در تحلیل۹۳۳-۸- ارزیابی کمی آسیب پذیری ساختمان ها ..۹۴۳-۸-۱- تحلیل استاتیکی غیر خطی (Pushover) 95۳-۸-۱-۱- تعیین تغییر مکان هدف .۹۵۳-۸-۱-۱-۱- تغییر مکان هدف برای ساختمان های ۲۰طبقه مورد مطالعه.۹۵۳-۸-۱-۱-۲-تغییر مکان هدف برای ساختمان ۱۵طبقه مورد مطالعه .۹۷۳-۸-۱-۱-۳-تغییر مکان هدف برای ساختمان ۱۰طبقه مورد مطالعه۹۹۳-۸-۱-۲-انجام تحلیل۱۰۱۳-۸-۱-۲-۱-تعریف مفاصل پلاستیک .۱۰۱۳-۸-۱-۲-۱-۱-تعریف مفاصل پلاستیک در تیرهای بتنی۱۰۱۳-۸-۱-۲-۱-۲-تعریف مفاصل پلاستیک در ستون های بتنی .۱۰۳۳-۸-۱-۳- پارامترهای مدل سازی و معیارهای پذیرش برای روش های غیر خطی –اعضای کنترل شونده توسط خمش..۱۰۴۳-۸-۱-۳-تعریف حالت های مختلف تحلیل(case) ..105۳-۸-۱-۴- نتایج تحلیل استاتیکی غیر خطی (pushover) 107۳ -۸-۱-۴-۱- نتایج تحلیل pushover ساختمان ۲۰طبقه مورد مطالعه ۱۰۷۳-۸-۱-۴-۲- نتایج تحلیل pushover ساختمان ۱۵طبقه مورد مطالعه ۱۰۹۳-۸-۱-۴-۳- نتایج تحلیل pushover ساختمان ۱۰طبقه مورد مطالعه ۱۱۰۳-۸-۱-۵- اثر همزمان مولفه های زلزله ..۱۱۱۳-۸-۱-۶- تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیر خطی ۱۱۱۳-۸-۱-۶-۱-انجام تحلیل ۱۱۱۳-۸-۱-۶-۲-نتایج تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیر خطی ۱۱۲۳-۸-۱-۶-۲-۱- منحنی های نسبت کاربردی تحت زلزله های مختلف برای ساختمان ۲۰طبقه موردطالعه.۱۱۲۳-۸-۱-۶-۲-۲- منحنی های نسبت کاربردی تحت زلزله های مختلف برای ساختمان ۱۵طبقه موردمطالعه۱۱۴۳-۸-۱-۶-۲-۳- منحنی های نسبت کاربردی تحت زلزله های مختلف برای ساختمان ۱۰طبقه موردمطالعه۱۱۵۳-۹-نتیجه گیری .۱۱۷فصل چهارم(بهسازی لرزه ای ساختمان های مورد مطالعه) ۱۱۸۴-۱ مقدمه ..۱۱۸۴-۲- اضافه نمودن دیوار برشی برای بهبود نامنظمی در ساختمان های بتنی موجود .۱۱۹۴-۳-انجام تحلیل ۱۲۰۴-۳-۱- تعیین تغییر مکان هدف ۱۲۰۴-۳-۱-۱-تغییر مکان هدف برای ساختمان های مورد مطالعه..۱۲۰۴-۳-۲-نتایج تحلیل استاتیکی غیر خطی ((pushover).121۴-۳-۲-۱-نتایج تحلیل pushover ساختمان ۲۰ طبقه مورد مطالعه بعد از بهسازی..۱۲۱۴-۳-۲-۲-نتایج تحلیل pushover ساختمان ۱۵ طبقه مورد مطالعه بعد از بهسازی.۱۲۳۴ -۳-۲-۳-نتایج تحلیل pushover ساختمان ۱۰ طبقه مورد مطالعه بعد از بهسازی۱۲۵۴-۳-۳- تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیر خطی..۱۲۶۴-۳-۳-۱- انجام تحلیل.۱۲۶۴-۳-۳-۲- نتایج تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیر خطی۱۲۷۴-۳-۳-۲-۱-منحنی های نسبت کاربردی تحت زلزله های مختلف برای ساختمان ۲۰ طبقه مورد مطالعه بعد از بهسازی..۱۲۷۴-۳-۳-۲-۲-منحنی های نسبت کاربردی تحت زلزله های مختلف برای ساختمان ۱۵ طبقه مورد مطالعه بعد از بهسازی.۱۲۹۴-۳-۳-۲-۳-منحنی های نسبت کاربردی تحت زلزله های مختلف برای ساختمان ۱۰ طبقه مورد مطالعه بعد از بهسازی.۱۳۰۴-۳-۳-۳- نتیجه گیری.۱۳۲۴-۴- مقایسه نتایج . ۱۳۲۴-۵- مقایسه شاخص های ارزیابی ۱۳۳۴-۵-۱ – بررسی تغییر شکل نسبی طبقات..۱۳۳۴-۵-۱-۱-نمودار مقایسه تغییر شکل ساختمان های ۲۰،۱۵،۱۰مورد مطالعه قبل و بعد از بهسازی.۱۳۴۴-۵-۱-۱- مقایسه نتایج تغییر شکل ساختمان های ۲۰ و ۱۵ و ۱۰ طبقه مورد مطالعه۱۳۴۴-۵-۲- منحنی هیسترزیس۱۳۶۴-۵-۲-۱-منحنی هیسترزیس سازه ۲۰ طبقه مورد مطالعه قبل از بهسازی تحت رکورد طبس..۱۳۶۴-۵-۲-۲-منحنی هیسترزیس سازه ۲۰ طبقه مورد مطالعه بعد از بهسازی تحت رکورد طبس.۱۳۷۴-۵-۲-۳-مقایسه نتایج منحنی های هیسترزیس رسم شده برای ساختمان ۲۰ طبقه مورد مطالعه.۱۳۷۴-۵-۲-۴-منحنی هیسترزیس سازه ۱۵ طبقه مورد مطالعه قبل از بهسازی تحت رکورد طبس و منجیل.۱۳۷۴-۵-۲-۵-منحنی هیسترزیس سازه ۱۵ طبقه مورد مطالعه بعد از بهسازی تحت رکورد طبس و منجیل..۱۳۸۴-۵-۲-۶-مقایسه نتایج منحنی های هیسترزیس رسم شده برای ساختمان ۱۵ طبقه مورد مطالعه.۱۳۹۴-۵-۲-۷-منحنی هیسترزیس سازه ۱۰ طبقه مورد مطالعه قبل از بهسازی تحت رکورد طبس و منجیل.۱۴۰۴-۵-۲-۸-منحنی هیسترزیس سازه ۱۰ طبقه مورد مطالعه بعد از بهسازی تحت رکورد طبس و منجیل..۱۴۱۴-۵-۲-۹-مقایسه نتایج منحنی های هیسترزیس رسم شده برای ساختمان ۱۰ طبقه مورد مطالعه۱۴۲۴-۵-۳-نمودار تاریخچه زمانی..۱۴۲۴-۵-۴- بررسی مکانیزم اتلاف انرژی در سازه..۱۴۶۴-۵-۴-۱-ساختمان ۲۰ طبقه قبل از بهسازی.۱۴۶۴-۵-۴-۲-ساختمان ۲۰ طبقه بعد از بهسازی..۱۴۷۴-۵-۴-۳-ساختمان ۱۵ طبقه قبل از بهسازی۱۴۷۴-۵-۴-۴-ساختمان ۱۵ طبقه بعد از بهسازی..۱۴۸۴-۵-۴-۵-ساختمان ۱۰ طبقه قبل از بهسازی..۱۴۸۴-۵-۴-۶-ساختمان ۱۰ طبقه بعد از بهسازی..۱۴۹۴-۵-۴-۷-مقایسه نتایج نمودار اتلاف انرژی برای ساختمان ۲۰ و ۱۵ طبقه و ۱۰ مورد مطالعه..۱۵۰۴-۵-۵-تغییر مکان نسبی طبقات .۱۵۰۴-۵-۵-۱-ساختمان ۲۰ طبقه نامنظم۱۵۱۴-۵-۵-۲- ساختمان ۱۵ طبقه نامنظم ۱۵۳۴-۵-۵-۳- ساختمان ۱۰ طبقه نامنظم ..۱۵۵۴-۶-نتیجه گیری..۱۵۶فصل پنجم(نتیجه گیری و پیشنهادات ) 157۵-۱- مقدمه .۱۵۷۵-۲- نتیجه گیری ..۱۵۸۵-۳- پیشنهادها جهت ادامه کار تحقیق .۱۵۹منابع ..۱۶۰چکیده انگلیسی۱۶۳

پایان نامه ارزیابی و بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان های بتن مسلح نامنظم موجود


عملکرد لرزه ای


عملکرد لرزه ای ساختمان


مهندسی سازه


ساختمان های بتن مسلح


بتن مسلح


ساختمان


مهندسی عمران


پایان نامه ارشد عمرانپایان


نامه


ارزیابی


و


بهبود


عملکرد


لرزه


ای


ساختمان


های


بتن


مسلح


نامنظم


موجود


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نتیجه جستجو - ساختمان های بلند

ساختمان های بلند - کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف:-نتیجه جستجو ... ارزیابی عملکرد لرزه ای یک سازه ... ساختمان های بلند High Buildings / بتن مسلح Reinforced Concrete ‭09-30331. 30 پایان نامه ...

مقاله ارزیابی سطح عملکرد لرزه ای سازه های بتن آرمه با ...

کاظمی، مسلم و رضوی طوسی، سید وحید و امامی کورنده، محمد،1394،ارزیابی سطح عملکرد لرزه ای سازه های بتن آرمه با دیوار برشی مقاوم سازی شده باCFRP،دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای ...

پایان نامه ارزیابی و بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان های بتن ...

پایان نامه ارزیابی و بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان های بتن مسلح نامنظم موجود پایان نامه کارشناسی‌ ارشد رشته عمران گرایش سازه شهریور ماه 1392 چکیده امروزه با پیشرفت علم در صنعت ساختمان روش های ...

ارزیابی و بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان های بتن مسلح نامنظم ...

پایان نامه ارزیابی و بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان های بتن مسلح نامنظم موجود رشته : ارشد عمران –سازه فرمت : word چکیده : امروزه با پیشرفت علم در صنعت

پایان نامه تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و ...

پایان,نامه تحلیل,لرزه ای,لوله های,انتقال,دارای,خوردگی,مقاوم,سازی آنها,,پایان نامه تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم سازی آنها,فروشگاه فایل،پروژه،پایان نامه ،سوالات درسی و کنکور

ساختمان سازی : پایان نامه ، پروژه ، سمینار ، پروپوزال با ...

در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره ساختمان سازی درج شده اند. شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها در پروپوزال ، گزارش سمینار ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان نامه خودتان استفاده نمایید ...

ساختمان سازی : پایان نامه ، پروژه ، سمینار ، پروپوزال با ...

در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره ساختمان سازی درج شده اند. شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها در پروپوزال ، گزارش سمینار ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان نامه خودتان استفاده نمایید ...

پایان نامه ارزیابی و بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان های بتن ...

پایان نامه ارزیابی و بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان های بتن مسلح نامنظم موجود پایان نامه کارشناسی ارشد فرمت :word تعداد صفحه :196 چکیده امروزه با پیشرفت علم در صنعت ساختمان روش های زیادی برای بهسازی سازه های بتن مسلح ارائه ...

پایان نامه اختلاط بتن خود تراکم با استفاده از نانو سیلیس و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارش ناسی ارش د' M.Sc ' گرایش : مهندسی عمران – سازه چکیده : در این پایان نامه یک روش تحلیلی برای ارزیابی ایمنی لرزه ای ساختمان های بتنی مسلح کوتاه و کم ارتفاع ارائه می ...

پایان نامه ارزیابی لرزه ای ساختمان های فولادی موجود طبق ...

هرچند آیین نامه های طراحی معمول ، نظیر استاندارد 2800 ایران ، تحلیل الاستیک خطی را برای پیشگویی پاسخ سازه ای و برآورد نیازهای لرزه ای کافی می دانند،اما از آنجا که رفتار واقعی بیشتر سازه ها تحت زلزله طرح به صورت غیر خطی می ...

ارزیابی و مقاوم سازی لرزه ای سازه های بتنی نامنظم

بهبود عملکرد لرزه ای سازه های نامنظم بتنی مسلح با دیوارهای برشی پای مفصلی در سال های اخیر، ارزیابی رفتار دیوارهای با عملکرد گهواره ای به عنوان یکی از راه های موثر مقاوم سازی ساختمان ها، مورد توجه محققین قرارگرفته است.

ساختمان سازی : پایان نامه ، پروژه ، سمینار ، پروپوزال با ...

در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره ساختمان سازی درج شده اند. شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها در پروپوزال ، گزارش سمینار ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان نامه خودتان استفاده نمایید ...

نتیجه جستجو - ساختمان های بلند

ساختمان های بلند - کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف:-نتیجه جستجو ... ارزیابی عملکرد لرزه ای یک سازه ... ساختمان های بلند High Buildings / بتن مسلح Reinforced Concrete ‭09-30331. 30 پایان نامه ...

پایان نامه ارزیابی و بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان های بتن ...

پایان نامه ارزیابی و بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان های بتن مسلح نامنظم موجود پایان نامه کارشناسی‌ ارشد رشته عمران گرایش سازه شهریور ماه 1392 چکیده امروزه با پیشرفت علم در صنعت ساختمان روش های ...

ارزیابی و مقاوم سازی لرزه ای سازه های بتنی نامنظم

بهبود عملکرد لرزه ای سازه های نامنظم بتنی مسلح با دیوارهای برشی پای مفصلی در سال های اخیر، ارزیابی رفتار دیوارهای با عملکرد گهواره ای به عنوان یکی از راه های موثر مقاوم سازی ساختمان ها، مورد توجه محققین قرارگرفته است.

چکیده پایان نامه ارزیابی عملکرد مهاربندهای کمانش ناپذیر و ...

پایان نامه ای که معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته عمران و با عنوان ارزیابی عملکرد مهاربندهای کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران در 135 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش ...

مقاله ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه بتن مسلح مقاوم سازی شده ...

ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه بتن مسلح مقاوم سازی شده با بادبند کمانش ناپذیز و شورون ... ساختمان های مسکونی موجود در ایران با ارتفاع متوسط، بتنی و نامنظم یا نامنظم می باشند. ... بررسی رفتار لرزه ای ...

ارزیابی و بهبود عملکرد لرزه ای سازه های بتن مسلح نامنظم ...

پایان نامه،تحقیق،مقاله،دانلود پایان نامه ارشد،پایان نامه ارشد حقوق ... امروزه با پیشرفت علم در صنعت ساختمان روش های زیادی برای بهسازی سازه های بتن مسلح ارائه گردیده است که از جمله این روشها ...

ارزیابی و بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان های بتن مسلح نامنظم ...

پایان نامه ارزیابی و بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان های بتن مسلح نامنظم موجود رشته : ارشد عمران –سازه فرمت : word چکیده : امروزه با پیشرفت علم در صنعت

ارزیابی آسیب پذیری سازه های بتنی مسلح مجهز به میراگر فلزی ...

ارزیابی آسیب پذیری سازه های بتنی مسلح مجهز به میراگر فلزی جاری شونده پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: ارزیابی آسیب پذیری سازه های بتنی مسلح مجهز به میراگر فلزی جاری شوندهپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی ...

دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی لرزه‌ای انواع قاب‌های ...

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرایش : زلزله عنوان : ارزیابی لرزه‌ای انواع قاب‌های فولادی با مهاربند کمانش ناپذیر در مقایسه با قاب‌های مهاربند معمولی با توجه به تحلیل‌های دینامیکی ...

بخشی از پروژه های موجود و ارشیو پایان نامه های قابل ...

بخشی از پروژه های موجود و ارشیو پایان نامه های قابل استفاده ... ۱۴۶ ارزیابی عملکرد لرزه ای قابهای بتنی کوتاه و متوسط با ضوابط ۴۰ atc ۱۳۴ص ... ۳۲۳ ارزیابی عملکرد لرزه ایی قاب بتن مسلح تقویت شده با ...

مقاله ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه بتن مسلح مقاوم سازی شده ...

ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه بتن مسلح مقاوم سازی شده با بادبند کمانش ناپذیز و شورون ... ساختمان های مسکونی موجود در ایران با ارتفاع متوسط، بتنی و نامنظم یا نامنظم می باشند. ... بررسی رفتار لرزه ای ...

پایان نامه های کارشناسی ارشد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

ارزیابی بهسازی لرزه ای ساختمان های قاب خمشی فولادی موجود با استفاده از سیستم قاب مهاربندی هم محور معمولی ،مهاربندی کمانش تاب و تلفیق هر دو: دکتر محمد قاضی: 22840401921004 09/12/1393: رضا مقبلی: 910581025

چکیده پایان نامه ارزیابی عملکرد مهاربندهای کمانش ناپذیر و ...

چکیده پایان نامه ارزیابی عملکرد مهاربندهای کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد ۲۸۰۰ ایران :. هر چند در طول سالهای متمادی، روش های ساخت و طراحی سازه ها گسترش یافته است اما همچنان اثر ...

پایان نامه ارزیابی عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین ...

پایان نامه ارزیابی عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش سازه بهمن 1393 هر چند در طول سالهای ...

بسته تحقیقاتی طراحی قاب های خمشی | دانشجو 724

این بسته شامل 12 پایان نامه در زمینه طراحی قاب های خمشی می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد. تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

پایان نامه با موضوع عمران سازه – خردنامه فرنام – مجله علمی ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران با عنوان : ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب بتن مسلح تقویت شده با دیوار برشی ورق فولادی نازک در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این ...

بسته تحقیقاتی طراحی قاب های خمشی | دانشجو 724

این بسته شامل 12 پایان نامه در زمینه طراحی قاب های خمشی می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد. تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

پایان نامه ارشد: ارزیابی عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : عمران گرایش : سازه عنوان : ارزیابی عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد

مطالعه پیرامون عملکرد لرزه ای قاب های خمشی بتن مسلح دارای ...

پایان نامه مطالعه پیرامون عملکرد لرزه ای قاب های خمشی بتن مسلح دارای طبقه نرم و تاثیر آن در شکست های میان طبقه ای سازه های میان مرتبه .یکی از شایع­ترین مشکلات حال حاضر ساختمان­های ساخته شده و یا در حال ساخت در ایران ...

ارزیابی آسیب پذیری سازه های بتنی مسلح مجهز به میراگر فلزی ...

ارزیابی آسیب پذیری سازه های بتنی مسلح مجهز به میراگر فلزی جاری شونده پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: ارزیابی آسیب پذیری سازه های بتنی مسلح مجهز به میراگر فلزی جاری شوندهپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی ...

vارائه مدل جدیدی از مهاربندهای مقاوم در برابر کمانش و ...

ارائه مدل جدیدی از مهاربندهای مقاوم در برابر کمانش و بررسی رفتار لرزه¬ای آن دسته: عمران و ساختمان بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 4349 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 109 109 قیمت فایل فقط 9,200 تومان ارائه مدل جدیدی از ...

پایانامه های دانشگاه صنعتی شاهرود

ta448: ارزیابی احتمالاتی عملکردی لرزه‌ای ساختمان‌های بتن آرمه دارای نامنظمی طبقه نرم و خیلی نرم تحت اثر زلزله تنها و توالی زلزله و پس‌لرزه توسط منحنی های شکنندگی (1397)

ارزیابی رفتار و مقاوم سازی لرزه ای ساختمان های قاب خمشی ...

مقاله ارزیابی لرزه ای ساختمان های فولادی با سیستم قاب خمشی,مقاله ارزیابی لرزه ای ساختمان های فولادی قاب خمشی معمولی,ارزیابی تاثیر اندرکنش خاک و سازه بر رفتار و عملکرد لرزه ای,ارزیابی پارامتریک عملکرد لرزه ای قاب های ...

پایان نامه ارزیابی و بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان های بتن ...

پایان نامه ارزیابی و بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان های بتن مسلح نامنظم موجود پایان نامه کارشناسی ارشد فرمت :word تعداد صفحه :196 چکیده امروزه با پیشرفت علم در صنعت ساختمان روش های زیادی برای بهسازی سازه های بتن مسلح ارائه ...

چکیده پایان نامه ارزیابی عملکرد مهاربندهای کمانش ناپذیر و ...

پایان نامه ای که معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته عمران و با عنوان ارزیابی عملکرد مهاربندهای کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران در 135 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش ...

ارزیابی و بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان های بتن مسلح نامنظم ...

ارزیابی و بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان های بتن مسلح نامنظم موجود. ... ویکی پیپر کاملترین بانک دانلود پایان نامه با بیش از 5000 فایل پایان نامه با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش در مقطع کارشناسی ...

ارزیابی و مقاوم سازی لرزه ای سازه های بتنی نامنظم

بهبود عملکرد لرزه ای سازه های نامنظم بتنی مسلح با دیوارهای برشی پای مفصلی در سال های اخیر، ارزیابی رفتار دیوارهای با عملکرد گهواره ای به عنوان یکی از راه های موثر مقاوم سازی ساختمان ها، مورد توجه محققین قرارگرفته است.

پایان نامه های تصویب شده

ارزیابی لرزه ای ساختمان های فولادی موجود با سیستم مهاربندی برون محور با تیر پیوند برشی و قاب خمشی با جداگر لرزه ای اصطکاکی - پاندولی. محمد حسن کدیور. 19/03/94. 71. محمدعلی جلیلی

دانلود پاورپوینت تعارض و مذاکره در سازمان ها

حالت خطرناک در ابعاد آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

پاورپوینت مسلح کردن یا تقویت خاک ژیوگرید در 43 اسلاید قابل ویرایش

آشنايی با ماهواره های هواشناسی

دانلود گزارش آزمایشگاه مقاومت مصالح با جزئیات کامل و دقیقمطالعه و بررسي بادبندهای كابلی در سازه های فولادی

دانلود پاورپوینت سفره آب روی زمین فصل 6 علوم پایه هفتم

دانلود پروپوزال حقوق در مورد اجرای عین تعهد

کنترل و پیشگیری از بیماری کرونا ویروس(آنفلوانزای پرندگان)